maandag 24 december 2012

Het ware Kerstverhaal speelt zich af...


                                                            Alle teksten en aanhalingen komen uit de Statenvertaling

 In den beginne... 

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
Genesis 1:1-2

De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijn wegs, vóór Zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
Spreuken 8:22

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. 
Johannes 1:1-2

Het echte Kerstverhaal speelt zich af...in het Loofhuttenfeest!

We hebben allemaal gehoord dat het traditionele Kerstverhaal zich in Bethlehem zou afspelen. Dat klopt ook. Maar de vraag of Jezus echt op 25 december geboren was, is niet relevant. Er zijn serieuze onderzoekers die kunnen aantonen dat Jezus NIET op 25 december geboren is, zoals de Kerk wel beweert. Gebleken is dat het traditionele geboortefeest, zoals we vandaag het Kerstfeest of de Kerstmis kennen, een heidense oorsprong heeft. Nergens staat in de Bijbel te vinden dat Jezus op 25 december geboren was en er Kerstfeest gevierd moet worden. Er is géén Bijbelse voorschrift, noch vroege traditie, noch machtiging dat de herdenking en viering van de dag van Jezus' geboorte ondersteunt. Voor religieuze herdenkingen of vieringen moeten we een Bijbels gebod of Bijbelse grond voor hebben. Een heel belangrijk feit is ook dat de eerste christengemeenten de geboorte van Jezus nog NOOIT gevierd hebben. De viering ontstond pas, toen de Romeinse keizer Constantijn de heidense feestdag van de zonnegod als "de christelijke feestdag ter viering van Christus' geboorte" officieel heeft ingesteld. Het Christendom dat zich heeft losgemaakt van de Joodse wortels, heeft zich al vermengd met het heidendom. Heidense riten en gebruiken waren al in de afvallige kerk binnengeslopen. Tot het heden vieren de meeste katholieke, protestantse en orthodoxe kerken en charismatisch- en pinksterbewegingen het heidense Kerstfeest nog steeds! Maar...de Messiasbelijdende Joden vieren geen kerstmis! Dat is logisch, want Jezus (Hebreeuws: Yeshua), Petrus (Hebreeuws: Kefa), Paulus (Hebreeuws: Sjaoel) of een ander discipel hebben in de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God, nog nooit opgeroepen tot het gedenken van de geboortedag, de sterfdag, de dag van de opstanding of de hemelvaart van Jezus op een speciale (christelijke) dag! Nog steeds hebben heel wat protestantse dominees, hervormde predikanten en katholieke priesters wel durven beweren dat de geboortedag van Jezus door de Bijbel voorgeschreven is! 

Het is bekend dat de vroege Kerk die niets moest hebben van de Joden, om antisemitische redenen Joodse feesten heeft overboord gegooid, omdat zij "de afschuwelijke Joden" niet wilden volgen. De heidense feesten werden ingevoerd, wat wij hen vandaag als Kerstmis, Pasen, hemelvaartsdag, Driekoningendag, enzovoorts kennen. De Kerk beweert dat God niet alleen met Zijn volk Israël heeft afgedaan, maar ook het oude verbond heeft veranderd in het nieuwe verbond. Ook beweert de Kerk dat christenen de rustdag op zondag moeten houden, omdat "de Bijbel heeft voorgeschreven." De waarheid is dat er nergens in de Bijbel staat te vinden dat Joodse feesten en rustdag veranderd moeten worden. God heeft de Joodse feesten nog NOOIT afgeschaft en de rustdag ook niet naar zondag verplaatst. Absoluut niet! De Kerk suggereert eigenlijk dat God veranderd is. Maar deze suggestie klopt niets van! Eigenlijk is het een leugen. De vraag is of God inderdaad veranderd is, moeten we zelf het antwoord in de Bijbel vinden. Er staat geschreven in de Schrift dat God NIET veranderd is: 

"Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd." 
Maleáchi 3:6

God heeft de Joodse feesten Zelf ingesteld, wanneer Zijn feesten moeten worden gevierd. Feesten die NIET door Jezus zijn afgeschaft of van hun waarde ontdaan, gelden nog steeds als ORIGINELE, BIJBELSE FEESTEN!! Jezus en Zijn discipelen vierden ook de feesten van de EEUWIGE! In Leviticus 23:1-2 staat te lezen:

"Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden."

God noemt Joodse, Bijbelse feesten 'MIJN FEESTEN'!!! Het Hebreeuwse woord voor 'gezette hoogtijden' is moadiem. Welke echte Bijbelse feesten moeten er gevierd worden? De echte Bijbelse feesten zijn Sjabbat (Sabbat, Joods rustdag op zaterdag), Pesach en Chag HaMatsot (Feest van de Ongezuurde Broden. Samen ook wel Joods Paasfeest genoemd), Sjavoet (Wekenfeest), Soekot (Loofhuttenfeest), Chanoeka (Inwijdingsfeest) en Poerim (Lotenfeest). Want zoals u zult ontdekken, bevatten deze feesten het verlossingsplan van God voor de hele mensheid! 

Hoewel de Bijbel ons de juiste datum van Jezus' geboorte onthoudt, zijn er wel aanwijzigingen dat de Heere Jezus in de herfst is geboren, en NIET in december! We weten dat Jezus in de lente gekruisigd werd, in de tijd van het Joodse Pesach (Johannes 18:39). Indien we uitgaan van een periode van drie en half jaar, waarin Zijn dienstwerk gestalte kreeg, moeten we de aanvang van dit werk in het herfstseizoen plaatsen. Toen was hij ongeveer dertig jaar oud (Lukas 3:23). De Tenach (Het Oude Testament) bepaalt dat vanaf deze leeftijd officieel tempeldienst mag worden verricht (Numeri 4:3). In de dagen van Jezus' geboorte verbleven Jozef en Maria in Bethlehem in verband met de volkstelling. Er is geen verslag uit die tijd bekend, die deze gebeurtenissen hartje winter laat plaatsgrijpen. Zoals al bewezen, is er voldoende grond om aan te nemen dat Jezus Christus in de herfst is geboren, pal na het binnenhalen van de oogst. In deze tijd viert Israël Soeka, het Loofhuttenfeest, te Jeruzalem, ter ere waarvan Maria kennelijk  met Jozef was meegereisd (Lukas 2:41). Zo is ook beter te verklaren waarom er zelfs te Bethlehem "geen plaats was in de herberg" (Lukas 2:7). Volgens de Joodse historicus Flavius Josephus telde Jeruzalem 120.000 inwoners. Gedurende de feestdagen kwamen maar liefst twee miljoen Joden samen. Zulke grote menigten vulden niet alleen Jeruzalem, maar ook alle omliggende plaatsen waaronder zeer zeker ook Bethlehem! De geciteerde Bijbelplaatsen sluiten het samenvallen van het Loofhuttenfeest en de volkstelling van koning Herodes zeker niet uit en wijzen veeleer op gelijktijdigheid. Op grond van de geschiedkundige gegevens die de Bijbel zelf aandraagt, kan gesteld worden dat Jezus in de herfst is geboren! (1)

De discipel Johannes was heel goed op de hoogte van de verjaardag van Jezus. Ook verwijst hij naar het Loofhuttenfeest. Laten we daarom gaan lezen wat Johannes schreef:

"En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeboren van den Vader, vol van genade en waarheid."
Johannes (Hebreeuws: Yochanan) 1:14

Het Griekse woord "skenoo" betekent tabernakelen! Het betekent ook tent opslaan. Maar omdat het Griekse woord skenoo op tabernakelen doelt, moeten we echt realiseren dat het Loofhuttenfeest in het Engels trouwens (en zeer terecht) het 'Feast of Tabernacles' heet. Dezelfde Griekse woord 'skenoo' wordt ook gebruikt in Openbaring 21:3, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen en God bij de mensen zal wonen: 

"En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn."

Let erg goed op: het woord 'tabernakel' dat in Openbaring 21:3 gebruikt wordt, staat alleen in de Statenvertaling, maar NIET in NBG-vertaling noch NBV! Ook niet in andere moderne Bijbelvertalingen!! Het lijkt wel dat men het woord 'tabernakel' heeft vervangen door een andere woord 'tent'. De tabernakel was ook een tent. Maar de term 'tent' in de NBG-vertaling, de Nieuwe BijbelVertaling en andere moderne bijbelvertalingen is niet duidelijk en brengt ons op een dwaalspoor. Want het woord 'tabernakel' dat in het Bijbelboek Openbaring staat, is een duidelijk verwijzing naar Jezus en Zijn geboorte! Deze woord houdt ook in verband met het Loofhuttenfeest.  Het verhaal dat Jezus in een stal geboren zou zijn en de ezel en de os in de stal achter de kribbe staan, is zo bizar en roept echter vraagtekens. De ezel en de os die in de stal achter de kribbe staan, zijn NERGENS in de Bijbel te vinden! Dat Jezus in de smerige stal geboren is, is in strijd met de Joodse hygiëne-wetten!! Het Griekse woord 'pathne' staat in het Hebreeuws ook voor broodbak!! De broodbak werd immers tijdens het Loofhuttenfeest geplaatst in de zelfgebouwde hut. Men nuttigde gedurende zeven dagen de maaltijden in de hut en het brood werd - direct nadat het gebakken was - gewikkeld in doeken om het vers te houden. Vandaar de doeken waarin Jezus werd gewikkeld! Het verwijst dus naar dit Loofhuttenfeest. Gods patroon wordt nog meer zichtbaar als we echt beseffen dat Bethlehem in het Hebreeuws betekent: Huis van Brood! (2) Jezus zei ook dat Hij het ware Brood en het Brood des levens is dat uit de hemel is nedergedaald! (Johannes 6:35-51). De volledige overtuiging is dat Jezus niet in de stal is geboren, maar...in de zelfgemaakte Loofhut, genaamd Soeka, waar de Joden het Loofhuttenfeest vieren. Er zijn nog veel meer verwijzigingen naar het Loofhuttenfeest!!

De geboorte van Jezus in chronologische volgorde

Er zijn zogenaamde 'deskundigen' die beweren dat het Kerstverhaal een "vat vol tegenstrijdigheden" is. (3) Ze halen zo'n lef vandaan om te durven beweren dat het Kerstverhaal een verzinsel is. Ze zeggen dat ze vermeende tegenstrijdigheden hebben 'ontdekt.' Bijvoorbeeld dat Herodes vier jaar eerder stierf voordat Jezus geboren werd. Ook zijn er geleerden die zeggen dat Jezus niet in Nazareth gewoond zou hebben! Maar die zogenaamde deskundigen en geleerden zijn geen echte wetenschappers! Ze willen de historische betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel trekken en hebben pogingen ondergenomen om het gezag van de Bijbel te ondermijnen! Dat de zogenaamde deskundigen twijfel willen zaaien, hebben ze ook vele belangrijke dingen over het hoofd gezien! Ook geloven ze niet in de Bijbel. Ze ontkennen het bestaan van God en betwisten graag het historische bestaan van Jezus.

Over zulke 'dominees' en 'priesters' die beweren dat Jezus op 25 december geboren is en het Kerstfeest geen heidense oorsprong heeft, 'deskundigen' en 'geleerden' die de Bijbel aan de kaak willen stellen, zegt de Bijbel: 

 "Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld."
I Johannes (Hebreeuws: Yochanan) 4:1-3

Dat Jezus WEL historisch bestaat, hebben die zogenaamde deskundigen de boeken van de Romeinse geschiedschrijvers uit de Oudheid, zoals Tacitus, beslist NIET gelezen! De Romeinse geschiedschrijver Tacitus bevestigde het historische bestaan van Jezus Christus wel! Als we Bijbelse geboorteverhalen uit de Evangeliën van Matthéüs en Lukas achter elkaar lezen, dan ontdekken we dat er GÉÉN sprake is van zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel!! De geboorte van Jezus Christus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua HaMashiach heet, volgt in chronologische volgorde als: 

"En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Nàzareth; Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig derze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. En Miryam zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? En de engel, antwoordde, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar."
Lukas (Grieks: Loukas) 1:26-38

"De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. En zij zal een Zoon baren, en gij zult zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS."
Matthéüs (Hebreeuws: Matit'yahu) 1:18-25

"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Názareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was; Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 


En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen; Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende;

Ere zij God in de hoogste hemelen, en 
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was."
Lukas (Grieks: Loukas) 2:1-20

"En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden; Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een licht  tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze wa tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galiléa, tot hun stad Názareth."
Lukas (Grieks: Loukas) 2:21-39

"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Heródes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. Toen heeft Heródes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen de tijd, wanneer de ster verschenen was; en hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het Oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Heródes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Heródes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; En was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 

Als Heródes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Toen Heródes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde, dat Archeláüs in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader Heródes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Názareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden."
Matthéüs (Hebreeuws: Matit'yahu) 2:1-23Nu concluderen we dat er geen tegenstrijdigheden zijn in het Kerstverhaal. De discipel Johannes zegt zeer terecht:

"Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die god getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God."
I Johannes (Hebreeuws: Yochanan) 5:9-13

Namen en plaatsen in het Hebreeuws:

Jezus                                Yeshua
Christus                           Mashiach
De Heere                         HaAdon
HEERE God                    Adonai
Heilige Geest                  Ruach haQodesh
Emmanuël                        Imanu'el
Matthéüs                         Matit'yahu
Johannes                          Yochanan
Jozef                                 Yosef
Maria                               Mir'yam
Elizabet                            Elisheva
Aser                                 Asher
Anna                                Chana
Juda                                 Yehuda
Simeon                             Shim'on
Gabriël                            Gav'riel
De wet                             Thora/Tora
Mozes                              Moshe
Besnijdenis                      B'rit Milah
De tempel                        Beit haMiq'dash
Bethlehem                       Beit Lechem
Nazareth                          Natzeret
Nazoreeër                        Notz'ri
Land Israëls                    Eretz Yis'ra'el


Hopelijk helpt dit artikel u het ware Kerstverhaal te begrijpen. Het doet er niet toe dat er Kerst gevierd moet worden. De precieze datum van de geboorte van Jezus is voor de Bijbelgetrouwe gelovige NIET van wezenlijk belang. Wel belangrijk is dat Hij tijdens het Loofhuttenfeest is geboren, is van oneindig veel meer belang dan de discussie omtrent de feitelijke geboortedag. De eerste christenen herdachten Zijn geboorte absoluut niet! Het allerbelangrijkste is dat de ware Zaligmaker, Heiland en Messias op de wereld kwam om ons van de zonde te redden. Zonder geboorte, sterven en opstanding van Yeshua HaMashiach is er geen hoop meer voor ons, dan zijn we reddeloos verloren!! Zo lief heeft God ons allemaal dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden om ons van de zonde, de dood en de eeuwige verdoemenis te redden. Toen Johannes de Doper Jezus zag komen, riep hij:"Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!" (Johannes 1:29) 

 Tegenwoordig hebben veel mensen op Kerst nog altijd een heidens gewoonte om cadeau's aan elkaar te geven. Echter zegt de Bijbel niet dat we op Kerstfeest elkaar kado's moeten geven. Wel zegt de Bijbel dat God ons een allermooiste en allergrootste cadeau heeft gegeven: Namelijk Jezus Christus ofwel Yeshua HaMashiach!! Over de Redder en Zaligmaker zegt de Bijbel:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk  die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van god."
Johannes 3:16-18

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 

                                                                                        Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) De Mysteriegodsdienst van Babylon. Door Ralph Woodrow
(2) Zoeklicht: Past Kerstmis in Gods kalender? Door Miel Vanbeckevoort en Arno Lam
(3) Het levend water.be: Geboorte van Yeshua 

Geen opmerkingen: