dinsdag 28 mei 2013

Jezus is geen Palestijn!Palestijnen annexeren Jezus voor hun politieke strijd

In navolging van hun 'grote' leider Yasser Arafat hebben de Palestijnen vandaag Joodse begrippen en termen als 'eeuwige hoofdstad', 'erfrecht', enzovoorts overgenomen om hun claims op het land daarmee te rechtvaardigen. Nu hebben ze de enorme brutaliteit de historische en Joodse Jezus voor hun politieke strijd geannexeerd. Daarmee vervalsen de Palestijnen de historische achtergrond van Jezus. Israel Today bericht dat de Palestijnen hebben beweerd dat Jezus een Palestijn was.

"De Palestijnen zijn de navolgers van Jezus,"schreef de Palestijnse krant Al Hayat Al Jadida. "Het verhaal van Jezus is het verhaal van de Palestijnen." Het hoofdartikel van Adel Abd al-Rahman presenteert Jezus als iemand die werd vervolgd door de Joden. "Net zoals Jezus is opgestaan, zo zijn nu ook de Palestijnen opgestaan uit de as,"zegt hij in het artikel. Verder schrijft hij:"Pasen  is niet alleen een feest voor Palestijnse christenen, maar ook een national festival voor alle Palestijnen, want Jezus - moge hij rusten in vrede - was een Palestijnse Kanaäniet." De historische achtergrond van Jezus wordt op 'n grove en schandalige wijze verdraaid. Adel Abd al-Rahman schreef nog meer in zijn artikel:"Drie dagen nadat de Joden Jezus hebben vermoord, is hij opgestaan. Dit weerspiegelt de Palestijnse geschiedenis. Vandaag bestrijden we de navolgers, het moderne Joodse zionisme. Het is een westerse samenzwering die van zichzelf beweert dat hij bij het christendom behoort... Jezus was een patriottische en deugdzame voorouder van de Palestijnen, die het Oude Testament heeft vernieuwd en afscheid heeft genomen van zijn leerlingen. Jezus verspreidde zijn boodschap aan de gehele mensheid. Daarom hebben de Joden Jezus vervolgd, gekruisigd en gedood. Daarna is Jezus uit de dood opgestaan als de Phoenix... De geschiedenis van Jezus vertelt de geschiedenis van de Palestijnen. Het zionisme is het instrument van het kapitalistische Westen dat daarmee de geschiedenis vervalst en nu de Palestijnen kruisigt en doodt." (1)Om tactische redenen proberen de Palestijnen steeds weer om Jezus met hun tragedie te verbinden. Door de jaren heen heeft Israel Today er over bericht dat de Palestijnen Jezus voorstellen als hun eerste martelaar, die geen Jood was. Dit verhaal wordt niet alleen verbreid door Palestijnse moslims, maar tevens door veel Palestijnse kerkleiders. Dat Jezus historisch gezien duidelijk een Jood was, schijnt voor hen geen rol te spelen. (1) Ook de Palestijnse historicus Khalil Shaka heeft zich schuldig gemaakt aan geschiedvervalsing en zegt dat Jezus een Palestijn was.


De moefti van Jeruzalem en de Palestijnse gebieden, Muhammed Hussein, zegt ook hetzelfde dat Jezus een Palestijn is. "Het Palestijnse volk is geworteld in dit land sinds de Kanaänieten en de Jebusieten. De Arabische aanwezigheid - christelijke en islamitische - op dit land is ononderbroken. Jezus is een Palestijn bij uitstek."


Evenals Israël begrijpen de Palestijnen dat de politieke strijd om het land allereerst een geestelijke strijd is om het erfrecht. Ze proberen de publieke opinie te beïnvloeden. Wanneer de publieke mening de Palestijnse "historische claim" slikt, dan denken ze meer punten te verzamelen met betrekking op het erfrecht. Om die reden benadrukken de Palestijnse leiders steeds weer dat zij ook de Bijbelse nakomelingen zouden zijn van volken in de Bijbel, zoals de Jebusieten, Kanaänieten, Filistijnen, enzovoorts. Daarmee leggen ze beslag op het Bijbelse erfrecht van de Joden, hoewel ze NIET in de Bijbel geloven. (1)

Jezus is GÉÉN Palestijn!

Het is niet de eerste keer dat de Palestijnen zich gewaagd hebben de historische achtergrond van Jezus te verdraaien. Dat de Joden volgens de Palestijnen Jezus hebben vermoord, hebben we al eerder gehoord. In het verleden hebben de christenen de Joden dikwijls beschuldigd van de Christusmoord. Als u de beschuldigingen wilt geloven, dan vergeet u een belangrijk feit dat de Romeinen degenen zijn, die Jezus hebben gedood en gekruisigd! Het is ook niet de eerste keer dat de Palestijnen beweren dat Jezus geen Jood maar een Palestijn is. Hun wijlen leider Yasser Arafat haalde als de eerste zo'n lef vandaan om te beweren dat Jezus een Palestijn is. Al eerder beweerden de nazi's ook dat Jezus geen Jood maar een ariër was!  

Toen door de nazi's de 'Ariërparagraaf' in de Duitse kerken werd geintroduceerd, was er ook een conceptie van de "arische Jezus". Tegen de conceptie van de "arische Jezus" was er veel weerstand. Degenen die toch in de "arische Jezus" blijven geloven, werd door de Bijbel-getrouwen "Farizeïstische dwaling" verweten. De nazi's vonden dat het christendom veel Joodse elementen in zich heeft en daarom 'uitgezuiverd' en 'gearianiseerd' moest worden. In de ogen van Hitler was het Joodse geloof niets anders dan een 'leer tot instandhouding van het Joodse ras.' (2) Zo probeerden de nazi's een zogenaamde "positief christendom" te introduceren. Het zogenaamde 'positief christendom' heeft uiteraard niets te maken met de Bijbel, al geloofden de nazi's uiteraard niet in de Bijbel! In plaats van de Joodse Bijbel hadden de nazi's Hitlers Mein Kampf als de 'Hitler-Bijbel' overal in Duitsland ingevoerd. De nazi's waren niet de eersten die op het idee kwamen dat Jezus eigenlijk geen Jood maar een ariër was. De Britse antisemiet en germanofiel Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) was degene die de "arische Jezus" heeft geintroduceerd. Zijn ideeën hadden zo'n enorme invloed gehad op Adolf Hitler en de vooraanstaande nazi's. Als geen ander benadrukt Chamberlain in zijn racistische ideeën de zuiverheid van het Germaanse ras. In zijn ogen waren de Duitsers immers 'het uitverkoren volk.' Later claimden de nazi's ook dat niet het Joodse volk maar het Duitse volk 'het uitverkoren volk' is - het zogenaamde 'Herrenvolk'. De Brit Houston Stewart Chamberlain zei dat de Joden voor het grootste deel 'ontaard en verbasterd' zijn en "een aan ons vreemd, Aziatisch volk" vormen. Chamberlain hield ook de opvatting dat Jezus geen Jood geweest zou zijn. Hij beweerde dat "de Galileeërs altijd geïsoleerd van de rest van Israël geleefd hebben en een grotendeels gemengde bevolkingsgroep onder sterk Assyrische invloed vormden." Zelfs zou er tussen de Galileeërs, waar Jezus vandaan gekomen is, 'arisch bloed' te vinden zijn, aldus de Brit. Hoe dan ook, Chamberlain concludeerde al snel dat Jezus "geen druppel Joods bloed in de aderen heeft gehad." "Het is zelfs mogelijk dat Hij een ariër is geweest,"aldus Chamberlain. (2)

Houston Stewart Chamberlain
De conceptie van de arische Jezus was een van de bouwstenen voor de nazi-propaganda met name in de Duitse kerkstrijd. Eigenlijk heeft deze conceptie ook een achtergrond van de geestelijke strijd. Zij verschilt NIET van eigentijdse ideologische Jezusbeelden, zoals de conceptie van de "zwarte" of de "Afrikaanse Jezus." (2) Er wordt nog steeds geprobeerd om te bewijzen dat Jezus een zwarte was. Vandaag zien we de conceptie van de "Palestijnse Jezus." In de ideeën en boeken van Houston Stewart Chamberlain komt het antisemitisme op een zeer geraffineerde wijze naar voren. Shirer, een van de grootste experts op het gebied van het "Derde Rijk", beschrijft dat de zonderlinge figuur Chamberlain zijn boeken onder invloed van de demonen heeft geschreven. Tot de huidige dag verschuilen demonen zich altijd achter ideologieën en constructies, zodat ze in hun gruwelijke werkelijkheid niet of onvoldoende worden herkend. (2) Het is zo gevaarlijk dat christenen die zeer zwak staan in de gegronde Bijbelse leer, de demonische constructie van de "Palestijnse Jezus" niet snel zullen herkennen. Nog een belangrijk feit: Hitler die altijd benadrukt heeft dat Jezus geen Jood, maar een Ariër was geweest, heeft een keer verklaard dat Houston Stewart Chamberlain in zijn domheid Jezus tot Ariër heeft uitgeroepen! (2) Adolf Hitler heeft Houston Stewart Chamberlain in Berchtesgarten ontmoet. 

Christenen die zeer zwak staan in de Bijbelse leer of worden voorgelogen door de beruchte vervangingstheologie, en niet-christenen die de Bijbel nog nooit hebben gelezen of nog nooit in de geschiedenis onderwezen zijn, moeten goed weten dat Jezus absoluut GÉÉN Palestijn is! Ook géén arische, blondharige Jezus noch zwarte, Afrikaanse Jezus!! Vele pogingen om eraan te tonen dat Jezus geen Jood, maar een "Palestijn", "Ariër" of "Afrikaan" is geweest, zijn zéér dwaas. 

Bijbelse bewijzen dat Jezus een Jood is

Er is maar één boek - ingegeven door de Heilige Geest - die de Palestijnse leugens aan de kaak stelt en ons het onweerlegbare bewijs geeft dat Jezus géén Palestijn, maar een Jood is: de Bijbel. De Heilige Schrift kan de Joodse achtergrond van Jezus op vele punten bewijzen:

Jezus was besneden: Volgens de Joodse wet worden jongetjes die geboren zijn, op de achtste dag besneden, zoals overeenkomstig met de Tora. In Genesis 17:12, Leviticus 12:3 moet de besnijdenis (in het Hebreeuws: b'rit milah) op de achtste dag na de geboorte plaatsvinden. Zelfs als de achtste dag viel op een sabbat, op een heilige feestdag of op Yom Kippoer (Grote Verzoendag), dan nog moest een jongetje besneden worden. Jezus werd na Zijn geboorte op de achtste dag ook besneden, zoals de Tora heeft voorgeschreven. 

"En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was."
Lukas 2:21 (Statenvertaling)

Jezus was rabbi: Jezus werd ook rabbi genoemd. Tijdens de eerste ontmoeting hadden de eerste discipelen, Andréas en Petrus, Jezus rabbi genoemd. 

"En die twee discipelen hoorden hem (Johannes de Doper) dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?"
Johannes 1:37-39 (Statenvertaling) 

Jezus werd door Maria van Magdala ook rabbi genoemd.


"Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester."
Johannes 20:16 (Statenvertaling)

Indien Jezus een moslim is, dan zou Hij imam genoemd worden. Stel u voor dat als Hij een christen is, dan zou Hij eerwaarde of dominee genoemd worden. Als Hij een katholiek is, dan zou Hij vast en zeker moseigneur of bisschop genoemd worden. Maar Jezus is geen moslim, noch protestant, noch katholiek, noch boeddhist, noch hindoe. Hij is alleen een Jood, zoals de Heilige Schrift ons duidelijk maakt.

Jezus hield getrouw aan de sabbat: Jezus is niet alleen een Jood, maar ook Joods opgevoed. Hij was ook in de Tora onderwezen. Zijn enorme kennis van de Tora bewees wel, toen Hij als twaalfjarige in de Tempel de Tora kon citeren. Zijn kennis deed de rabbijnen versteld. (Lukas 2:42-47) Opgemerkt moet worden dat Jezus in de Tempel zat, iets wat de Palestijnen niet graag willen horen. De Palestijnen ontkennen dikwijls het bestaan van de Joodse Tempel en beweren dat de Tempelberg een islamitisch heiligdom is. Maar de Bijbel ontkent het bestaan van de Tempel helemaal niet en bevestigt zelf dat Jezus de Joodse Tempel dikwijls had bezocht.  Is het u niet opgevallen dat Palestijnse leiders, geestelijken en historici géén woord hebben gerept over het bezoek van Jezus aan de Tempel!? Wat nog belangrijk is, is het bewijs dat Jezus als Jood heel getrouw aan de sabbat heeft gehouden. De sabbat is de heilige rustdag van de Joden, zoals de Tora heeft voorgeschreven. Op iedere zaterdag rusten de Joden, nadat ze zes dagen gewerkt hebben. 

"En Hij (Jezus) leerde in hun synagogen, en werd van allen geprezen. En Hij kwam te Názareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was.."
Lukas 4:15-17

"En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen."
Lukas 13:10 

Jezus reciteerde het Sjema. Hoewel Jezus een Jood is en een grondige kennis van de Tora heeft, heeft Hij ook het Sjema, het meest centrale gebed van het Joodse volk, gereciteerd. De Joden reciteren het Sjema tweemaal per dag, zowel 's ochtends als 's avonds. De tekst van het Sjema is afkomstig uit de Tora. Het Sjema wordt in het Hebreeuws uitgesproken als: Sh'ma Yisrael Adonai Elohénoe Adonai Ehád (Hoor Israël, Adonai, onze Adonai is Eén). Omdat het eerste vers van het Sjema de heilige vierletterige Godsnaam JHWH bevat, mag deze Naam niet uitgesproken worden. Daarom wordt Adonai gebruikt dat 'mijn Heer' betekent. In plaats van JHWH lezen de Joden Adonai of HaShem (de Naam). Wanneer de Joden het Sjema reciteren, belijdt men dat de HEERE God de enige is. Het Sjema is óók de meest centrale Joodse geloofsbelijdenis. Het bewijs dat Jezus het Sjema zo dikwijls heeft gereciteerd, vinden we in de Bijbel:

"En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere."
Markus 12:28-29 (Statenvertaling)

Het Sjema staat ook in de Tenach (door de christenen genoemde Nieuwe Testament) te lezen:

"Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!"
Deuteronomium 6:4 (Statenvertaling)

Indien Jezus een moslim is, dan zou Hij Shahada, de islamitische geloofsbelijdenis, vast en zeker reciteren! Het Shahada wordt in het Arabisch uitgesproken als: La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulu I-lah (vertaald: Er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn boodschapper). Maar Jezus is géén moslim, zoals sommige moslims ons willen wijsmaken. Als het waar is dat Jezus een Palestijn is, zoals de Palestijnen beweren, dan zou Hij ongetwijfeld het Sjema nooit gereciteerd hebben! De Palestijnen worstelen echter met een groot probleem dat men niet kan aantonen dat Jezus een Palestijn is, terwijl de Heilige Schrift het onweerlegbare bewijs levert dat Jezus inderdaad een Jood is en het Sjema heeft gereciteerd!  

Er zijn ook vele andere schriftgedeelten die kunnen bewijzen dat Jezus een Jood is. Heel wat christenen beweren dat Jezus de sabbat heeft afgeschaft en de Joodse rustdag in zondag heeft veranderd. Van hun bewering is helemaal NIETS waar! Ook is niet waar dat God na de moord op Jezus Zijn volk Israël heeft verstoten en de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Nog nooit heeft Jezus gezegd dat we een kerkdienst op zondag moeten houden. Indien Hij wel een christen is, dan zou Hij de sabbat vast en zeker afschaffen en het hele Joodse volk zou Hem zéér kwalijk nemen! Dan zouden de Joden Hem zéér zeker stenigen, gelijk Mozes heeft voorgeschreven dat degene die de sabbat schendt, de doodstraf krijgt (Numeri 15:32-36). Jezus heeft de sabbat nog nooit gebroken. Dat doet Hij niet! Ook heeft Hij duidelijk gemaakt dat de Tora niet afgeschaft is. Zoals de Joden zeggen dat de schepping Gods door de Tora is vormgegeven, zegt Here Jezus letterlijk:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er NIET één jota noch één tittel van de wet (Tora) voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied."
Matthéüs 5:17-18 (Statenvertaling)

Echter hebben zeer veel christenen de uitspraak van Jezus verkeerd begrepen of verkeerd geinterpreteerd door te zeggen dat Jezus de vervulling van de Tora is en met de Tora is afgedaan. Hoewel Jezus gekomen is om de Tora te vervullen, heeft Hij echter duidelijk gemaakt dat de vervulling van de Tora alleen zal plaatsvinden wanneer de hemel en de aarde voorbij zullen gaan! Indien Jezus een moslim is, dan zou Hij zeker niet naar de synagoge gaan, maar naar een moskee gaan om een vrijdaggebed te houden! Maar...Jezus is GÉÉN moslim, noch christen!! Zoals de Schrift zegt, is Hij een 100% Jood. Wat Zijn Naam betreft, is Zijn echte Hebreeuwse Naam Yeshua HaMasjiach. Jezus is eigenlijk vergriekst. Verder moet er nog opgemerkt worden dat in het Westen zijn we allemaal gewend aan het alombekende beeld van de 'blanke' Jezus met de lange, blonde haren. Het westerse 'Jezus'- beeld is ondanks goede bedoelingen zo misleidend vandaar de ernstige waarschuwing van de Bijbel dat we nooit een beeld van de levende en onzichtbare God mogen maken.

"..En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten."
Romeinen 1:23 (Statenvertaling) 


Pas op voor misleidende afbeeldingen van Jezus!
We vragen ons af of we een voorstelling van Jezus mogen maken hoe Hij er eigenlijk uitziet. Hoewel de Bijbel geen beschrijving van de fysieke uiterlijk van Jezus geeft, zijn er voldoende Bijbelse gronden voor Zijn Joodse herkomst. Maar...als we in Jesaja 53:2 lezen, blijkt dat de Messias in Zijn aardse en vleselijke verschijning geen gestalte heeft dat wij Hem begeerd zouden hebben! Bijvoorbeeld; een populaire rockster wordt begeerd door talloze tienerfans. Veel mensen zijn zo gewend om een persoon te begeren, als het om een knappe uiterlijk of een intelligentie gaat. We zijn zo gewend dat we op een uiterlijk van een mens afgaan. In Jesaja 53:3 lezen we dat de Messias Yeshua veracht was en wij hebben Hem niet geacht! Niemand weet hoe Jezus er in werkelijkheid uitziet. Alleen Zijn tijdgenoten, zoals de discipelen, hebben Hem wel gezien. De fysieke uiterlijk en herkomst van Jezus doet er niet toe. Wat er wel doet, is Gods liefde voor alle mensen. Jezus die het vleesgeworden Woord van God is, houdt van alle mensen, ongeacht hun ras, huidskleur en afkomst. Hij is alleen gekomen om ons van de zonde te redden. "Zieken hebben een dokter nodig, maar Ik ben gekomen om zondaren te redden,"zei Jezus (Lukas 5:31-32). Dat klopt. Zieken hebben inderdaad een dokter nodig. Alle zondaren hebben ook een redder nodig, want wij kunnen onszelf niet van de zonde verlossen. Ook de zieken kunnen zichzelf niet genezen. Daarvoor is er een arts voor de zieken nodig, zoals een redder voor de zondaren daarvoor nodig is. Jezus is gekomen om onze straf te dragen door als plaatsvervanger aan het kruis voor onze zonden te sterven, want wij verdienen eigenlijk de doodstraf voor onze zonden. Maar in onze plaats heeft Jezus de doodstraf gekregen, hoewel Hij Zelf nog nooit zondigt en geen misdaad heeft gepleegd. Zijn doodstraf was de losprijs opdat wij vrijgekocht worden. Wie in Jezus gelooft en Hem als zijn Heer en Verlosser aanvaardt, wordt behouden en krijgt vergeving van God. Wie in Jezus gelooft, heeft het eeuwige leven. Want na de derde dag stond Jezus uit de dood op opdat de dood geen macht meer heeft over ons. Ofschoon Jezus een Jood is, hebben we onze Redder toch veel te danken aan het Joodse volk! Wijlen Derek Prince schreef:

"Zonder Joods volk waren er ook geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en...geen Redder! Hoeveel redding zouden u en ik kennen zonder deze vijf ingrediënten? De aartsvaders, de profeten, de apostelen, de Bijbel en de Redder. Dus of u het nu wilt erkennen of niet (en sommige mensen geven het niet graag toe), wij als niet-Joden danken iedere werkelijke geestelijke zegen die we ooit ontvangen hebben, aan de Joden." (3)

In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob verklaart Jezus:"Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden." (Johannes 4:22) Uit dit kortste Bijbelvers leren we twee vitale, fundamentele waarheden. Ten eerste, met 'gij' (of 'gijlieden')  verwijst Jezus naar de Samaritanen en ook naar alle niet-Joden; met het woord 'wij' verwijst Hij naar de Joden. Hij identificeert Zich hier dus met de Joden en verderop zullen we zien dat die identificatie niet alleen maar gold voor de duur van Zijn verblijf hier op aarde, maar tot in eeuwigheid! (3) De tweede belangrijke waarheid is wat Jezus inhoudelijk zei tegen de Samaritaanse, namelijk: De Zaligheid is uit de Joden. (in een ander Bijbelvertaling: Het heil is uit de Joden) Dit is een onbetwistbare, historisch feit; zonder het Joodse volk zijn er geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, is er geen Bijbel en geen Redder, genaamd Yeshua HaMasjiach!!! 

De Jezus uit de Koran

Wat de Arabische naam voor Jezus, zoals Hij in de Koran Isa genoemd wordt, betreft, blijkt dat Isa uit de Koran NIET hetzelfde is als de Jezus uit de Bijbel! Hoewel de Koran veel over Jezus, de zoon van Maria, spreekt, moeten we ons afvragen over welke Jezus de Koran eigenlijk heeft. De Jezus waarover we het nu hebben, is de Joodse Messias, Yeshua, die volgens de Bijbel de Christus is, de Heer en Redder van het mensdom. In de Koran wordt Jezus "Messias" genoemd, "gekend in deze wereld en in de toekomende tijd", "zoon van Maria". Toch is hij volkomen verschillend van de Bijbelse Jezus. In de Koran wordt Jezus slechts een boodschapper van Allah genoemd en NIET de Zoon van God!! Want voor Allah is het onmogelijk een zoon te hebben. Voor de moslims is er geen grotere zonde en blasfemie dan te verklaren dat Jezus de Zoon van God is, want door dit te zeggen verklaart men dat hij de stoffelijke, vleselijke Zoon van God is, en dan zou God seksuele gemeenschap met Maria moeten hebben gehad. Dit is natuurlijk valse leer. Geen enkel christen gelooft in dergelijke dwaling! De Joodse Jezus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua genoemd wordt, is wel de Zoon van God. Verschillende Bijbelpassages bevestigen dit. Als we Lukas 1:26-25 lezen, zien we bij vers 35 wat het antwoord was van de engel Gabriël, die aan Maria was verschenen:"De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden." (Statenvertaling)

Zowel de Koran als de moslims hardnekkig ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, bewijst een letterlijk citaat uit de Koran:

"Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts:'Wees,' en het 'is'. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."
Soera 19:35-36

Vervolgens is de Jezus uit de Koran slechts een mens en geen God die mens is geworden, terwijl de Bijbel ons duidelijk maakt dat Jezus 100% God is en ook 100% mens. De Palestijnen zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan, zouden we geneigd zijn hen te gaan geloven, alsof zij opeens belijdende christenen zijn geworden. Maar... pas op, wat zij echter met de mond zeggen, misleiden ze ons alleen maar. We moeten niet vergeten dat de Palestijnen voor het overgrote merendeel moslims zijn en hun godsdienst de islam is. Volgens moslims is de Jezus uit de Koran ook niet aan het kruis gestorven. Inderdaad, de Koran ontkent dit glashelder! De moslims geloven NIET in de kruisdood en opstanding van Jezus. Zij denken dat hun god Allah zo vol erbarmen is dat hij zo'n groot profeet als Jezus nooit zo'n schandelijke dood zou laten sterven, gekruisigd laten worden door zijn vijanden de Joden. Daarom heeft Allah volgens hen hem gered en in het paradijs opgenomen. Veel moslims zouden de uitspraken van de Palestijnse leiders een blasfemie vinden, als er over de opstanding van Jezus wordt gesproken. 

Een letterlijke citaat uit de Koran dat christenen die belijden dat Jezus de Zoon van God is en uit de dood is opgestaan, godslasteraars zijn en naar de hel gaan:

"En zij zeggen:'De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen'. Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod. Hij weet wat vóór hen is, en wat achter hen is, zij zijn voor niemand voorspraak behalve voor degene die Hem behaagt en zij sidderen uit eerbied voor Hem. En wie hunner zou zeggen:'Ik ben een god naast Hem.' die zouden Wij met de hel vergelden. Aldus vergelden Wij de onrechtvaardigen."
Soera 21:26-29


Met de propagandaposter proberen de
Palestijnen iedereen wijs te maken dat Jezus
een Palestijn is.

De Palestijnen die ons willen wijsmaken dat Jezus een "Palestijn" is, geloven ook NIET in de maagdelijke geboorte en de opstanding van Jezus. Ze geloven ook NIET in de Bijbel, het Woord van God. Maar waarom zeggen zij zulke dingen zoals de opstanding van Jezus? Dat doen zij alleen maar om ons te misleiden. De Palestijnse claim dat Jezus een "Palestijn" is, is politiek gemotiveerd. Het is moslims toegestaan om te bedriegen en te misleiden, zoals in de Koran staat. De Palestijnen willen de Joodse verbondenheid met het Land Israël en de stad Jeruzalem verdoezelen en ontkennen. Met de geschiedvervalsing en verdraaiing van de Bijbel, bedoeld om de Joodse soevereiniteit over de regio te delegitimeren, hopen de Palestijnen de wereld ervan te overtuigen dat Jezus een "Palestijn" is en de Palestijnen de directe afstammelingen zijn van de oude Kanaänitische volken en de Jebusieten en daarmee "de rechtmatige erfgenamen van het land". Zoals wijlen heer J.H. Grolle die van 1947 tot 1965 de secretarisgeneraal van de Raad voor de verhouding van kerk en Israël in de Hervormde Kerk was, al opmerkte, werden de Joden vroeger beschuldigd van de moord op Christus, nu wordt Israël beschuldigd van moord op de Palestijnen en wordt Gaza Golgotha genoemd. De westerse kerken, zoals de PKN, die wel oren hebben voor de valse Palestijnse claims, zien tegenwoordig de Palestijnen als de "vervolgde Joden", het Israëlische regeringsbeleid als vergelijkbaar met dat van de nazi's, Gaza als Golgotha, en Arafat wist al te vertellen: Jezus was een Palestijn. (4) Zo laten we de Palestijnen zand in onze ogen strooien. 


Een antisemitische cartoon: Israël
kruisigt de 'Palestijnse' Jezus, ter-
wijl Amerikaanse pijl hem door-
boort. U ziet toch dat de Pales-
tijnen Jezus misbruiken voor hun
politieke doeleinden! 

Palestijnse wortels liggen niet in Israël! 

Wie echter gezond verstand gebruikt en vertrouwd is met de Heilige Schrift, wéét heel goed dat Jezus beslist géén Palestijn is. En ook géén Ariër of Afrikaan! De Palestijnen volgen het voorbeeld van de nazi's na door Jezus van Zijn Joodse wortels los te maken en geheel te 'islamiseren', 'palestiniseren', zoals de nazi's Hem ook 'gearianiseerd' hebben. Ook de radicale zwarten hebben Jezus 'geafrikaniseerd'. En de bewering van de Palestijnen dat zij de rechtstreekse afstammelingen zijn van de Kanaänieten en de Jebusieten, wordt echter ontkrachtigd, toen enkele vooraanstaande Palestijnse leiders zelf hebben toegegeven dat het Palestijnse volk in werkelijkheid NIET bestaat!!! Het bedrog komt aan het licht, als we een onderstaande en Engels-ondertitelde video zien wat de Hamas minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, Fathi Hammad, in maart 2012 voor de Egyptische TV verklaard heeft dat de echte wortels van de zogenaamde Palestijnen NIET in Israël, maar elders in het Midden-Oosten liggen, en dat het Palestijnse label slechts een dunne laag vernis is. Hij wees erop dat iedere Palestijn in Gaza en in heel 'Palestina' zijn Arabische wortels kan aantonen dat hij uit Saoedi-Arabië of uit Egypte of uit Jemen, waar dan ook, vandaan komt. De echte regio van Palestijnse herkomst ligt volgens Fathi Hammad niet in 'Palestina', maar in Egypte, Saoedi-Arabië en enkele Arabische landen.  


De uitlatingen van Hammad zijn nooit bedoeld voor het westerse publiek! En de Palestijnse bewering over de 'Palestijnse herkomst' van Jezus is alleen maar bedoeld om de westerse publieke opinie te beïnvloeden en de domme en naïeve westerlingen om de tuin te leiden! Domme westerse politici, media, activisten, kerkleiders en...nog erger...domme christenen (sorry maar pijnlijk als u een christen bent en de waarheid niet wilt horen) die de Palestijnse leugens wel geloven en alles slikken, proberen aan te tonen  dat de Palestijnse Arabieren wel van de oude Kanaänitische volken afstammen en daarom een eigen staat nodig hebben. Maar het probleem is dat de DNA-verwantschap van de Palestijnen met de oude Kanaänitische volken NIET aangetoond kan worden. Er is ook GÉÉN historische bewijsmateriaal die de Palestijnse claims kan ondersteunen. De enige conclusie is dat het Palestijnse volk helemaal niet bestaat en Jezus ook geen Palestijn is! Palestijnse cultuur en taal bestaan ook helemaal niet. De zogenaamde Palestijnse taal is Arabisch, hun cultuur Arabisch en hun religie is de islam. Geloof de Palestijnse leugens over Jezus, erfrecht en aanspraak op het Joodse land absoluut niet. De waarheid is dat de Palestijnen door de Palestijnse Autoriteit, de Hamas-leiders en de Arabische regimes als een politiek pressiemiddel gebruikt zijn! De enige en diepgewortelde drijfveer van de Palestijnen en de islamitische volken is de vernietiging van het Joodse volk èn de Staat Israël. De Palestijnen willen een begin maken met het 'judenrein' maken van het land. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.  

                                                                                                 Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Palestijnen annexeren Jezus voor hun politieke strijd. 21-05-2013
(2) Christus of ideologie? Door J.A.E. Vermaat
(3) Israël in het nieuws. Door Derek Prince
(4) Open vensters naar Jeruzalem gesloten. Door ds. J.H. Grolle

zondag 26 mei 2013

Weeknieuws Israël mei 2013. Deel 4


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.

Vrijdag 31 mei: Rusland levert 10 MiG-toestellen aan Syrië

Rusland gaat tien MiG-gevechtsvliegtuigen leveren aan Syrië. Het gaat om tien MiG-29 M/M2 toestellen. Sergei Korotkov, directeur van de MiG fabriek, heeft gezegd dat het om een bestaand contract gaat. Om hoeveel gevechtsvliegtuigen het precies gaat, wilde fabrikant Sergej Korotkov niet zeggen, maar hij zei dat het er 'meer dan tien' zijn. Een Syrische delegatie was in Rusland om een contract te tekenen voor de MiG-29 M/M2 gevechtstoestellen. Een delegatie van de MiG fabriek is nu in Syrië om de details van de levering te bespreken.


De berichten over de aankoop van de MiG-gevechtsvliegtuigen staan in de Russische kranten Kommersant en Vedomosti. Beide kranten melden ook dat de S-300 raketten nog NIET aan Syrië zijn geleverd. Een regeringswoordvoerder in Moskou zei dat de aangekondigde levering van luchtafweerraketten aan Syrië niet voor de herfst zal zijn gezien de situatie in Syrië. Gisteren meldde Syrische president Bashar al-Assad nog dat de eerste lading S-300 raketten al wel zou zijn geleverd. De Russische krant Vedomosti meldt niet wanneer de levering van de raketten dan wel zal plaatsvinden. Of de levering wel echt doorgaat, is nog steeds de vraag. Kommersant meldt dat de levering van de S-300 raketten mogelijk in het tweede kwartaal van 2014 zal zijn. Verder zegt de krant dat het operationeel maken van de S-300 raketten zeker zes maanden gaat duren. 

Tijdens de ontmoeting met de Russische president Wladimir Poetin zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Israël vastberaden is om de S-300 raketten te zullen vernietigen, eer ze operationeel zouden worden. Ook de Israëlische nationale Veiligheidsadviseur, Yaakov Amidror, heeft aan EU diplomaten duidelijk gemaakt dat Israël de S-300 raketten zal vernietigen, om te voorkomen dat ze in handen zouden komen van Hezbollah of de rebellengroepen. De aanwezigen bij het gesprek tussen Netanyahu en Poetin zouden geschokt gereageerd hebben op de harde taal die premier Netanyahu sloeg tegen een wereldleider. Gisteren waarschuwde de Syrische president dat Syrië meteen een tegenaanval zou gaan uitvoeren, mocht Israël een militaire actie gaan voeren. Bron: NOS, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, Ynetnews, Times of Israel 31-05-2013

Vrijdag 31 mei: Netanyahu bestelt gasmaskers voor alle Israëli's

Nu de dreiging van een niet-conventionele aanval is toegenomen en nu is aangetoond dat Syrië bereid is om chemische wapens te gebruiken, wijst Israëlische premier Netanyahu er op dat het tijd is om beschermende middelen voor alle Israëli's beschikbaar te stellen. Daarom heeft hij de defensietop deze week opdracht gegeven om er voor te zorgen dat alle Israëli's de beschikking hebben over gasmaskers en beschermingsmiddelen, meldde Israëls Channel 10 News. Momenteel heeft naar schatting slechts 42% van de Israëli's een up-to-date gasmasker en beschermingsmiddelen. De afgelopen jaren verhinderden budgettaire beperkingen de productie en distributie van voldoende gasmaskers om de gehele bevolking te beschermen.


Maar omdat in het afgelopen jaar de kans op een niet-conventionele aanval op Israël aanzienlijk is toegenomen, nu onlangs het gebruik van chemische wapens in Syrië is bewezen, is de distributie van gasmaskers aan alle Israëli's meer dan een maatregel ter geruststelling geworden. De afgelopen weken is het aantal gasmaskers dat de Israëlische postdienst wekelijks aflevert verdubbeld door de situatie in Syrië, meldde nieuwssite Arutz Sheva. Tot nu toe zijn er 4,8 miljoen gasmaskers gedistribueerd onder de 8 miljoen Israëli's. De aanzienlijke kosten van het uitvoeren van Netanyahu's opdracht zullen waarschijnlijk worden gedekt door een verhoging van de kosten van de nationale verzekering, die iedere Israëliër betaalt, hoewel verwacht wordt dat een aantal mensen zullen klagen over deze bijzondere belastingverhoging. Bron: Israel Today Headlines 31-05-2013

Opmerking blogger: Een verstandig voorzorgsmaatregel! Het is inderdaad bewezen dat chemische wapens in Syrië gebruikt zijn. Eerder heb ik u in mijn artikelen over de situatie in Syrië verteld dat de rebellen chemische wapens hebben gebruikt. De opstandelingen in Syrië zijn inderdaad van plan om een niet-conventionele aanval op Israël te lanceren. Ook moeten we er rekening meehouden dat de islamitisch-radicale rebellengroepen niet alleen de Israëlische bevolking, maar ook Syrische minderheden, Alawieten, Druzen en christenen, met  een gifgasaanval willen uitroeien. Het kan ook zijn dat het regime van Bashar al-Assad in wanhoop naar chemische wapens zal grijpen, mocht het de strijd in het voordeel van de rebellen verliezen. Met zulke dergelijke scenario's houdt Israël er rekening mee.

Vrijdag 31 mei: Video van de dag: Arabieren houden van Rami Levi

Wanneer u de berichten over het Israëlisch-Palestijnse conflict volgt, krijgt u al snel de indruk dat Joden en moslims altijd en overal vijandig tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Israëlische soldaten en kolonisten, Arabische arbeiders en hun gezinnen, zij ontmoeten elkaar allemaal vreedzaam bij Rami Levi. Het gaat daar niet over politiek, maar over de nieuwste aanbiedingen, want Rami Levi is een supermarkt, die is uitgegroeid tot een levendig symbool van vreedzame coëxistentie. Bekijk de reportage van de Duitse afdeling van Israel Today.


Uiteraard willen de politiek correcte media in het Westen die video niet graag laten zien. Bron: Israel Today Headlines 31-05-2013

Donderdag 30 mei: Video van de dag: Pers beschermt stenengooiers

Rondom Jeruzalem gebeurt het bijna elke dag. Rellende Arabische jongeren gooien stenen en brandbommen naar Israëlische veiligheidstroepen. Deze video laat zien welke rol enkele vertegenwoordigers van de media bij deze schermutselingen op zich nemen. Ze laten zich door de rellende jongeren als menselijke schild misbruiken. De fotografen doen geen enkele moeite om afstand te nemen van de geweldplegers. Indien de politie massaal zoju ingrijpen, dan zouden de journalisten er niet zonder kleerscheuren vanaf komen...en vanzelfsprekend zou er grote internationale verontwaardiging klinken. Bron: Israel Today Headlines 30-05-2013

Donderdag 30 mei: Israël dreigt met aanval op Russische raketten in Syrië

Vandaag heeft de Syrische president Bashar al-Assad in een interview laten weten dat Rusland hem S-300-luchtdoelraketten voor de lange afstand en radarsystemen heeft geleverd. Dat meldt een Libanees TV-station Al-Manar dat in handen van de Hezbollah is. "De eerste Russsische S-300-luchtdoelsystemen zijn geleverd. De rest zal snel komen,"beweert Assad. Als het bericht klopt, dreigt een verdere escalatie van de Syrische burgeroorlog. Israël had er al bij Rusland op aangedrongen de systemen niet te leveren. Israël ziet de aanwezigheid van S-300-raketten in Syrië als een bedreiging voor zijn eigen veiligheid.


Israëlische functionarissen zeiden deze week dat zij 'weten wat hen te  doen staat' indien Rusland doorgaat met de geplande verkoop van een geavanceerd luchtdoelrakettensysteem aan Syrië. Gelet op Israëls recente nauwkeurige luchtaanvallen in Syrië werden deze opmerkingen als nauwelijks verholen bedreiging opgevat om de Russische wapens te vernietigen, op het moment dat deze op Syrisch grondgebied aankomen. "Levering van de S-300 raketten heeft niet plaatsgevonden - daarvan kan ik getuigen - en ik hoop dat dit niet gebeurt. Maar als deze ongelukkigerwijze toch in Syrië komen, zullen we weten wat ons te doen staat,"zei de Israëlische minister van Defensie, Moshe Ya'alon tegen verslaggevers. Israël had getracht Rusland ervan te overtuigen de wapenverkoop te annuleren, met als argument dat de S-300 het de omstreden Syrische dictator Bashar al-Assad gemakkelijker zou maken chemische wapens naar zijn bondgenoot Hezbollah te vervoeren. Twee eerdere Israëlische luchtaanvallen hebben klaarblijkelijk soortgelijke transporten verhinderd. Ook bestaat het risico dat indien Assad valt, de S-300 zelf in handen valt van Hezbollah of een van de radicale islamitische groepen waaruit het Syrische rebellenleger bestaat. Israëlische functionarissen wezen er op dat de S-300, als die in handen komt van terroristen, vrij gemakkelijk kan worden gebruikt om burgervliegtuigen neer te halen.

Maar de Russische president Vladimir Poetin heeft vorige week tijdens een bijeenkomst in het Zwarte Zee-resort Sochi de zorgen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu afgewezen en benadrukt dat Assad een stabiliserende factor in de regio is, en dat zijn regime alle kansen moet krijgen om aan de macht te blijven. Als Israël in actie komt, heeft de Syrische president Assad Israël gewaarschuwd dt elke verdere luchtaanval 'tot een onmiddelijke Syrische vergelding zal leiden.' Na de laatste Israëlische luchtaanval op een verdachte opslagplaats van chemische wapens bij het vliegveld van Damascus meldden Arabische media dat Syrië het grootste deel van zijn omvangrijke arsenaal van lange-afstandsraketten op de Joodse Staat heeft gericht. Bron: NOS, Israël Today Headlines 30-05-2013

Opmerking blogger: Ondanks Poetin's bewering dat Assad een stabiliserende factor in de regio is, is de stabiliteit erg wankel geworden, nu de EU heeft besloten het wapenembargo tegen Syrische oppositie op te heffen. Bovendien vergroten de wapenleveringen door zowel het Westen als Rusland aan Syrië de instabiliteit in de regio. Gevreesd wordt dat het Syrische conflict nu overslaat naar buurlanden als Israël, Libanon, Turkije en Jordanië. Ik vind dat de EU met het opheffen van het wapenembargo een zéer ernstige fout heeft gemaakt. Israël heeft gelijk dat de S-300 die in handen van de terroristen zou vallen, zéér zeker gebruikt kan worden om burgervliegtuigen neer te halen. Eerder hadden de rebellen een burgervliegtuig die in het Syrische luchtruim vloog, geprobeerd neer te halen. De onderstaande en Engelsondertitelde video bewijst dat de strijders van het door het Westen gesteunde (!) FSA (Vrije Syrische Leger) vorig jaar een burgervliegtuig hadden geprobeerd neer te halen. U ziet dat de zorgen van Israël zeer terecht zijn. U vindt het ook erg vreemd waarom het Westen het FSA nog steeds steunt, terwijl deze rebellengroep zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. U hoort en leest helemaal niet over de oorlogsmisdaden van het FSA, omdat het niet 'politiek correct' is!

Donderdag 30 mei: 'Waze wijst miljard dollar aankoopbod van Facebook af'

De Israëlische start-up Waze, een app voor smartphones die real-time navigatieen verkeersinformatie levert, zou volgens berichten een aankoopbod van 1 miljard dollar van Facebook hebben afgewezen om zijn team in Israël te houden. Door de verbeterde GPS-mogelijkheden van nieuwere smartphones zoals de iPhone en diverse Android toestellen, is het gebruik van Waze de laatste jaren sterk toegenomen en geschat wordt dat er nu wereldwijd 48 miljoen gebruikers zijn. Waze is een directe concurrent van de 'Maps' applicaties van Google en Apple, tenminste wat verkeer en wegnavigatie betreft. De meeste gebruikers zeggen dat op de gebieden Waze er in slaagt beide technologiereuzen verre te overtreffen. Dit maakt Waze tot een logische aanwinst voor Facebook dat op vele fronten concurreert met zowel Google als Apple, maar nog in de op GPS gebaseerde navigatie moet springen.


Maar volgens de Amerikaanse technologie-website AllThingsD zijn gesprekken tussen de twee bedrijven afgebroken. Ondanks het enorme mogelijke bedrag voor de Israëlische start-up heeft volgens berichten het Waze-team het in Israël houden van het grootste deel van hun activiteiten tot een rode lijn gemaakt, terwijl Facebook vermoedelijk vasthoudt aan de verhuizing van Waze naar zijn hoofdkwartier in Californië.

Logo Facebook
Of dit bericht nu helemaal klopt of niet, men beluistert het nieuws met een behoorlijke hoeveelheid nationale trots in Israël, waar voortdurend innovatieve starters worden opgericht, maar bijna altijd een buitenlands aankoopbod accepteren wanneer dit wordt aangeboden. Bron: Israel Today Headlines 30-05-2013

Opmerking blogger: Het is beter dat Waze het bod van Facebook moet afwijzen, anders raakt Israël zijn nationale trots kwijt. Denk maar aan Nederland. Vroeger was de vliegtuigbouwer Fokker een van de kroonjuwelen van de Nederlandse economie tevens de nationale trots van Holland. Toen Fokker failliet ging, raakte Nederland zijn nationale trots helemaal kwijt. Wat de overname betreft, is de overname van een bedrijf door een multinational op Bijbelse gronden verboden. De Tora verbiedt overname van een andere bedrijf. Denk maar aan het geval met de wijngaardenier Naboth. De goddeloze koning Achab wilde de wijngaard van Naboth hebben en deed een aanbod. Maar het aanbod werd afgewezen tot grote woede en teleurstelling van de koning. De ontstellende gevolgen blijven niet uit...

Woensdag 29 mei: Moslim-auteur: Israël is geen apartheidsstaat!

Israël past niet in de omschrijving van een apartheidsstaat, zoals veel van zijn tegenstanders beschuldigen. Het is in feite het meest tolerante land in de regio, verklaarde een prominente islamitische schrijfster en arts vorige week in Jeruzalem. Dr. Qanda Ahmed, een in Engeland geboren Pakistaanse moslima, die nu in New York woont, is specialist in slaapstoornissen en een uitgesproken criticus van de radicale islam en de leugens over Israël en het Westen.


Dr. Ahmed sprak vorige week woensdag in het Menachem Begin Herritage Center in Jeruzalem over de toenemende vervolging van minderheden in het hele Midden-Oosten als gevolg van de Arabische Lente en hoe Israël echt opvalt als het enige land in de regio dat minderheden niet alleen tolereert maar ook integreert. Ze vertelde dat de problemen in andere landen nu zelfs door veel moslims worden gevoeld, als ze het niet eens zijn met de islamisten die nu in het gehele Midden-Oosten de macht grijpen. Wat dr. Ahmed het meest frustreert, is dat de westerse media bijna weigeren om openlijk over de vervolging van minderheden te spreken, vooral als het om christenen in Arabische landen gaat. Ze zei dat alleen moslims, zoals zijzelf, tegenwoordig de islam kunnen bekritiseren, zonder fanaticus te worden genoemd, maar helaas, zijn te weinigen hiertoe bereid. Intussen wordt de waarheid over Israël genegeerd en zelfs bedekt met schandalige leugens. "Het is veelzeggend dat Israël de enige plaats in de regio is waar ik deze rede kan houden en daarna naar huis ga,"merkte dr. Ahmed op. Bron: Israel Today Headlines 29-05-2013

Woensdag 29 mei: Arabische jongeren stichten branden bij Jeruzalem

Arabische jongeren uit Oost-Jeruzalem houden brandweer en politie in spanning met een reeks brandstichtingen. Sinds begin deze maand is de brandweer al 15 maal gebeld voor branden van gras en struiken op de Olijfberg. Uit de onderzoeken bleek dat de branden opzettelijk waren aangestoken. Toen de hulpdiensten bij de plaats van de brand kwamen, stuitten ze vaak op barricades van stenen en werden ze met stenen bekogeld. De politie vermoedt dat het bij de brandstichters gaat om jongeren uit de nabijgelegen Arabische dorpje Issawiya. Daar werd vorige week bij bluswerk een brandweerman geraakt door een steen, waardoor hij gewond raakte.


Een ander probleemplek is het bos in het zuidoosten van Jeruzalem, waar de brandweer in mei al 13 keer in actie moest komen, op een dag zelfs drie keer. Steeds meer delen van Jeruzalem worden geplaagd door politiek gemotiveerde brandstichters. In het weekeinde moest de brandweer branden blussen die tussen Pisgat Ze'ev en het Palestijnse dorp Anata waren gebroken. Ook hier werden de hulpverleners bekogeld met stenen. Hoe heter de dagen zijn, hoe groter het aantal brandstichtingen. De politie werkt nauw samen met de brandweer en het Joods Nationaal Fonds om grote branden in de bossen te voorkomen. Patrouillewagens van het Joods Nationaal Fonds en de grenspolitie patrouilleren op mogelijke plaatsen van brandstichting. In Arabische dorpen en in Oost-Jeruzalem intensiveert de politie zijn activiteit om uit te vinden wie achter de brandstichtingen zit. Bron: Israel Today Headlines 29-05-2013

Woensdag 29 mei: Israël mikt op Chinese en christelijke toeristen

Minister van Toerisme, Uzi Landau, is ervan overtuigd dat Israël nog veel meer toeristen kan aantrekken, die nu jaarlijks het Heilige Land bezoeken.  Bij een internationale conferentie over toerisme in Jeruzalem noemde hij drie groeigebieden. Naast het traditionele toerisme denkt hij aan bezoekers uit China en evangelische christenen. "Wij geloven in ons product. Wij geloven in ons aanbod voor toeristen. We zien het immers elke dag,"benadrukte de minister. In Europa zou zes procent van het bruto binnenlands product worden  gegenereerd door het toerisme en in sommige landne zelfs negen procent, maar in Israël is dit slechts 2,3%. Landau wees erop dat Griekenland (elf miljoen inwoners) vorig jaar werd bezocht door elf miljoen toeristen. Israël, met een bevolking van ongeveer acht miljoen inwoners, noteerde in 2012 slechts 3,5 miljoen gasten en dit was al een record.

Burgemeester Nir Barkat van Jeruzalem wil tien miljoen toeristen per jaar naar de hoofdstad lokken. Omdat door een overeenkomst met de Europese Unie nu goedkope vluchten tussen Europa en het Heilige Land mogelijk worden, wordt een vakantie in Israël duidelijk goedkoper dan tot nu toe, stelde minister Landau. In aanvulling hierop worden versneld jeugdherbergen en midden-klasse hotels gebouwd. Israël heeft veel te bieden. "Hier liggen de wortels van de Joodse en christelijke religie. Hier leefden de profeten, hier werd de Bijbel geschreven en hier vonden gebeurtenissen plaats die hun stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis,"benadrukte de minister van Toerisme. Bron: Israel Today Headlines 29-05-2013

Dinsdag 28 mei: Minister Bennett: Dit is ons land, het is niet te koop

"Elke keer, als wij grondgebied overdragen, worden er mensen gedood,"benadrukte de Israëlische minister van Economie en Handel, Naftali Bennett, de leider van de nationaal-religieuze partij Habayit Hayehudi (Het Joodse Huis). Bennett die lid is van de regeringscoalitie, sprak openlijk president Shimon Peres tegen. Die had zich tijdens het World Economic Forum in Jordanië uitgesproken voor nieuwe gesprekken met de Palestijnen en hun president Abbas waardig geacht als partner in het vredesproces. Peres wil onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Voor Bennett is dat helemaal niet ter discussie. "Het is nu de tijd om duidelijk te maken: Dit is ons land en het is NIET te koop,"verklaarde de minister.

Naftali Bennett

Bennett wees er ook op dat op de hoofdwegen in Judea en Samaria elke dag moeders met kinderen in de auto met stenen worden bekogeld. Voor hem is er geen verschil tussen de inwoners van Tel Aviv en de 400.000 Joodse kolonisten in Judea en Samaria. Het Israëlische leger moet duidelijk maken dat het ook verantwoordelijk is voor hun bescherming. Bennett bestrijdt het bestaansrecht van een Palestijnse staat. Naftali Bennett (41) werd multimiljonair als software-ondernemer in de Verenigde Staten. Hij is in november 2012 voorzitter geworden van de partij, die achter de kolonisten staat. Bij de laatste verkiezingen behaalde Habayit Hayehudi twaalf zetels. Bron: Israel Today Headlines 28-05-2013

Opmerking blogger: Bennett heeft gelijk dat het land niet te koop is. De Verenigde Staten en de EU hebben niet het recht om Israël onder druk te zetten om meer land weg te geven in ruil voor vrede. Het principe 'land-voor-vrede' werkt helemaal niet. Toen Israël eenzijdig uit Gaza terugtrok en het gebied aan de Palestijnen overdroeg, krijgen de inwoners van Zuid-Israël nu dagelijks te maken met raketten die vanuit de Gazastrook afgevuurd worden. Toen de Palestijnse gebieden autonoom werden, pleegden Palestijnse terroristen zelfmoordaanslagen in Israël. Hoezo vrede? Wat het land betreft, is deze inderdaad van het Joodse volk en niet van de Palestijnen. Veel domme Nederlanders denken dat Israël op Palestijns grondgebied is gebouwd. Niets is waar. Maar omdat veel Nederlanders de Bijbel en de geschiedenis niet meer kennen, laten zij zich wijsmaken door westerse media en de Palestijnen die zeggen dat de Joden het land van de Palestijnen gestolen zouden hebben. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat het land aan het Joodse volk toebehoord is. Want God is Degene die het land aan Israël heeft gegeven. Boven alle landverdelingen geldt Gods verdeling van het land, niet de VN! Boven alle nationale en internationale wetten staan Gods wetten verheven. Boven de VN, de Verenigde Staten, de EU en Rusland staat God hoog. God heeft de aarde geschapen en Hij alleen heeft het recht om land toe te wijzen aan een volk. God gaf het land aan Israël. Het Joods bezit van het land geldt niet tot aan de eerste of tweede grote verstrooiing, maar voor altijd en voor eeuwig, zoals staat geschreven in de Heilige Schrift:

"Doch het veld van de voorstad hunner steden zal NIET verkocht worden; want het is een eeuwige bezitting voor hen." Leviticus 25:34 (Statenvertaling)

Als God het erfdeel aan Zijn volk Israël heeft gegeven, dan hebben alle heidense volken, ook de Palestijnen, daar niets meer te zoeken! De wereld hoeft dat niet te erkennen, maar Bijbelgetrouwe christenen die Israël een warm hart toedragen, erkennen Gods bepaling wel. Voor hen en ook voor de Joden gelden Gods wet en landverdeling! Of de wereld wel of niet leuk vindt, maakt het voor God niets uit. Gehoorzaamheid aan God is beter. Als de wereld tegen de landverdeling verzet, stelt deze zich eigenlijk als de tegenstander van God op! Als Nederland zich verzet tegen de Joodse wettige aanspraak op het land, verzet ons land ook zich tegen God!! Daarover valt er niets te discussieren.

Dinsdag 28 mei: Fragmenten Dode Zeerollen te koop aangeboden

De ontdekking van antieke boekrollen in een grot bij de Dode Zee in 1947 was een van de grootste archeologische ontdekkingen van de eeuw. De Dode Zeerollen of Qumran-rollen bevatten Bijbelse teksten die door de eeuwen heen letterlijk waren overgeleverd. Nu schrijven de kranten weer over oude papyrusrollen: de Palestijnse familie die de rollen indertijd ontdekte, heeft blijkbaar fragmenten daarvan tientallen jaren bewaard in een Zwitserse depot en biedt deze nu te koop aan. Dat irriteert de Israëlische Oudheden Autoriteit, die alle rollen als een cultureel erfgoed van de Joodse Staat beschouwt.


In 1947 werden rond 15.000 fragmenten van ongeveer 850 rollen van het oude Jodendom ontdekt. De meeste waren gemaakt van gelooid geiten- of schapenleer, enkele van papyrus. De nu nieuw opgedoken fragmenten zouden de afmetingen hebben van postzegels en op een aantal staan geen lettertekens. Er is grote vraag bij verzamelaars naar delen van de beroemde boekrollen. Ze zijn bereid om enorme bedragen uit te geven voor de archeologische schatten. Het grootste deel van de omstreeks 2000 jaar oude boekrollen wordt momenteel bewaard in een speciale ruimte van het Israëlmuseum in Jeruzalem, in het donker, koel en bij optimale luchtvochtigheid. Voordien hadden ze eeuwenlang in stenen kruiken overleefd, voordat ze toevallig werden gevonden door een Arabische herdersjongen. De Palestijnse familie van antiekhandelaren maakt zich weinig druk om dat de Israëlische Oudheden Autoriteit nadrukkelijk stelt de enige legitieme koper voor de begeerde fragmenten te zijn. In de Israëlische krant werd van hen deze zin geciteerd:"Als er iemand geinteresseerd is, zijn wij bereid te verkopen." Bron: Israel Today Headlines 28-05-2013

Dinsdag 28 mei: Moskou dreigt met levering wapens aan Syrië

Nadat de EU besloten heeft het wapenembargo tegen Syrische oppositie op te heffen, heeft Rusland gedreigd wapens te gaan leveren aan Syrië. "Rusland gaat door met het leveren van een luchtverdedigingssysteem aan Syrië,"zegt onderminister van Buitenlandse Zaken, Rjabkov. Met het dreigement wil de Russische hoofdstad Moskou voorkomen dat het Westen ingrijpt in het Syrische conflict. De raketten werken stabiliserend en zullen "heethoofden" in toom houden, aldus onderminister Rjabkov.  Hij benadrukt dat de levering van de S-300 raketten aan Syrië bedoeld is om te voorkomen dat de Syrische burgeroorlog een internationaal conflict wordt. Volgens hem voldoet de levering aan internationale regels. De Russische dreigementen zijn een reactie op het EU-besluit.

Israël keurt de Russische stap helemaal af en zegt te weten wat het moet doen. Israël zegt dat de S-300 raketten niet defensief bedoeld zijn maar offensief. De raketten hebben een groot bereik en kunnen makkelijk doelen in Israël bereiken. Israël vreest ook dat de wapens in handen zouden vallen van de Sjiitische terreurbeweging Hezbollah. Deze wapens kunnen ook evengoed in handen van de rebellen vallen. De Israëlische minister van Defensie, Ya'alon, zegt dat de kruisraketten nog niet geleverd zijn, en hoopt ook dat het niet zal gebeuren. Indien het wel gebeurt, dan zal Israël ingrijpen, zo laat Ya'alon weten. Bron: NOS, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, Times of Israel 28-05-2013

Dinsdag 28 mei: Video van de dag: Oefening aanval chemische wapens

Sirenes loeien, kinderen zetten hun gasmaskers op, mensen rennen naar hun schuilkelders met gasmaskers in de hand. Gelukkig is het slechts een oefening, waarbij ook het alarm via SMS wordt getest. Israël houdt deze week een landelijke oefening, waarin men massale raketaanval met chemische wapens wordt gesimuleerd. De gewone burgers worden geacht er aan deel te nemen, zodat Israël voorbereid is wanneer vijanden vanuit Libanon of Syrië niet-conventionele wapens inzetten. In de Engelstalige video zien we hoe Israëlische schoolkinderen en hun leraren moeten reageren in geval van een dergelijke aanval door naar de schuilkelder te gaan die in elke Israëlische school is gebouwd. Daar moet iedereen tien minuten blijven.


De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering:"De bedreigingen van het Israëlische thuisfront zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Israël is het enige land in de wereld dat het meest bedreigd wordt door raketten, en we bereiden ons voor op alle mogelijke scenario's." Bron: Israel Today Headlines 28-05-2013

Dinsdag 28 mei: De EU heft het wapenembargo op. Spanningen in de regio lopen op

Maandagavond laat zijn de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het in Brussel eens geworden over de wapenleveringen aan Syrië. De EU heeft het wapenembargo tegen Syrische oppositie opgeheven, terwijl het economische sancties tegen Syrië handhaaft. Het opheffen van het wapenembargo is ook signaal in de richting van Rusland dat de Syrische president Assad steunt. Met het opheffen van het wapenembargo hoopt de EU dat 'er meer gelijkheid komt in de strijd zodat Assad naar de onderhandelingstafel komt.' Nu het Europese verbod op wapenleveringen vervalt, maken de lidstaten voorlopig geen gebruik van de mogelijkheid om wapenmaterieel te leveren aan de Syrische oppositie. Volgens Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, kunnen, 'als de situatie op het terrein verandert', lidstaten wel snel wapens gaan leveren. Dat laatste zou enkel onder zeer strikte voorwaarden mogelijk zijn. Het zou 'onder strenge controle' moeten gebeuren zodat 'ze niet in verkeerde handen vallen.' De EU-lidstaten mogen zelf beslissen of ze de rebellen in Syrië gaan bewapenen. Vooral Frankrijk en Groot-Brittannië zijn dat van plan. Een woordvoerder van de Syrische oppositie juicht het EU-besluit toe en noemt dat 'een positieve stap'.

Rusland is niet blij met het EU-besluit. De kans op vrede in Syrië is kleiner geworden, nu de EU heeft besloten het wapenembargo niet te verlengen, zegt Rusland. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schaadt het besluit de vooruitzichten op een internationale vredesconferentie. Gevreesd wordt dat met de westerse wapenleveringen aan de Syrische rebellengroepen is de situatie verder geëscaleerd. Het EU-besluit is zeer onverantwoord en ondoordacht. Kennelijk interesseert het lot van de Syrische minderheden (Alawieten, Druzen en christenen) het Westen helemaal niet. Westerse politici volharden nog steeds in hun leugens dat Syrië na de val van Assad een democratie zou worden. De situatie in Syrië wordt uitzichtloos en steeds ingewikkelder, nu het wapenembargo tegen Syrische oppositie vervalt. Er bestaat ook GEEN 100% garantie dat de wapens niet in verkeerde handen zouden vallen. Gevreesd wordt dat Rusland straks ook besluit om wapens te gaan leveren aan het regime van Bashar al-Assad. Ondertussen zijn de spanningen in de regio enorm toegenomen. Ze slaan ook over naar buurlanden als Libanon, Israël en Turkije. In Libanon zijn drie militairen gedood bij een schietpartij vlakbij de grens met Syrië. Eerder was in de buurt een vrouw omgekomen bij een raketaanval op een Sjiitische dorp in Libanon. Dat bevestigt dat het Syrische conflict steeds meer uitbreid naar Libanon, waar een wankel evenwicht heerst tussen de bevolkingsgroepen. De soennieten staan meestal aan de kant van de Syrische rebellen, terwijl de Sjiieten voor het regime van Assad kiezen. Intussen heeft de Amerikaanse senator John McCain een bezoek gebracht aan de rebellen van het door het Westen gesteunde FSA (Vrije Syrische Leger) in Noord-Syrië. McCain die zeer oorlogszuchtig blijkt te zijn, eist meer steun voor de Syrische rebellen. Beseft hij eigenlijk wel dat de Syrische rebellen wel degelijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd!? Door steun te geven aan de Syrische rebellengroepen kleeft er nu het bloed van onschuldige Syrische burgers aan de handen van het Westen!

De Franse krant Le Monde beweert sterke bewijs te hebben dat de Syrische president Assad chemische wapens heeft ingezet. Verslaggevers van Le Monde zijn een aantal weken met de rebellen opgetrokken en hebben monsters genomen van chemische wapens. De komende dagen wordt bekend of er inderdaad sprake is van chemische wapens als de verzamelde monsters getest zullen worden. De journalisten hebben zelf ervaring met chemische wapens ondervonden doordat het zicht minder werd en er ademhalingsproblemen ontstonden. Ook zouden ze dokters en andere getuigen geinterviewd hebben. Het is moeilijk om te zeggen of de berichten van de Franse krant Le Monde waar zijn. Echter moeten we beseffen dat de berichtgevingen van de westerse media niet altijd objectief en juist zijn. Dezefde media zoals Le Monde hebben Israël vaker in het kwaad daglicht gesteld. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, TT-Canvas, NOS 28-05-2013

Maandag 27 mei: Senaat VS vraagt steun voor aanval Israël op Iran

Logo Amerikaanse Senaat
De Israëli's waren opgelucht, toen zij hoorden over de resolutie die de Amerikaanse Senaat bijna unaniem had aangenomen. In de resolutie wordt volledige Amerikaanse steun gevraagd indien Israël het noodzakelijk acht het nucleaire programma van Iran aan te vallen. De tekst van de resolutie die met 99 van de 100 stemmen werd aangenomen, luidt:

"Indien de regering van Israël wordt gedwongen tot militaire actie als legitieme zelfverdediging tegen het Iraanse kernwapenprogramma, moet de regering van de Verenigde Staten achter Israël staan in overeenstemming met de wetten van de VS en de constitutionele verantwoordelijkheid van het Congres om het gebruik van militair geweld toe te staan, de regering van Israël diplomatieke, militaire en economische hulp bieden bij de verdediging van zijn grondgebied, bevolking en voortbestaan."

In de resolutie wordt verder op de regering Obama aangedrongen om zijn eigen maatregelen te nemen om te voorkomen dat Iran een kernwapen verkrijgt, zodat Israël niet het punt bereikt waarop het zich gedwongen voelt om in actie te komen.


Afgelopen woensdag heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) weer een rapport gepubliceerd met verdenkingen jegens de Iraanse nucleaire activiteiten dat de zorg bevestigt dat de Islamitische Republiek naar atoomwapens streeft. In het rapport staat dat Iran recent zijn capaciteit heeft uitgebreid om uranium te verrijken tot het niveau dat geschikt is voor wapens, en dat het werk aan een reactor die plutonium produceert, bevordert. In een reactie op het rapport stelt de Iraanse afgevaardigde in de IAEA dat het rapport "het vredelievende karakter en de transparantie van de nucleaire activiteiten van het land onderstreept." De Iraanse staatstelevisie heeft dit weekeinde gemeld dat de Islamitische Republiek een 'zeer groot' mobiele lanceerinrichtingen voor lange-afstandsraketten heeft opgesteld. Die stap is een duidelijk waarschuwing tegen elke actie tegen Irans nucleaire installaties. Indien Israël of de Verenigde Staten Irans kernwapenprogramma bedreigen, dan worden de raketten vermoedelijk in een massale gelijktijdige aanval afgeschoten op de Joodse Staat en Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Bron: Israel Today Headlines 27-05-2013

Maandag 27 mei: Video van de dag: Israëls noordgrens is een kruitvat

De situatie in het noorden van Israël wordt steeds meer gespannen vanwege grensincidenten. De grens met Syrië op de Golanhoogten is onveilig geworden vanwege de burgeroorlog. Steeds weer slaan 'verdwaalde' kogels in binnen Israël. De noordgrens met Libanon, slechts een paar kilometer verder, lijkt op een kruitvat. Net achter het grenshek heeft Hezbollah enorme hoeveelheden wapens opgeslagen. Het Israëlische leger benadrukt dat het er op is voorbereid snel en massaal te reageren op aanvallen van islamisten. De video is een Duitstalige recente bijdrage van de Israel Today TV-redactie.


Bron: Israel Today Headlines 27-05-2013

Maandag 27 mei: Het conflict escaleert verder

Zondagnacht zou een raket vanuit Zuid-Libanon zijn afgevuurd op het noorden van Israël. Dat zeggen de inwoners van het Noord-Israëlische stadje Metula, die een knal hebben gehoord. Er is geen sprake van slachtoffers of schade, maar het incident toont wel de oplopende spanningen in de regio aan. De IDF is bezig met een onderzoek naar het incident.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen momenteel of het wapenembargo tegen Syrië van kracht blijft. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn voorstanders van het opheffen van het wapenembargo en willen dat ze wapens kunnen leveren aan de Syrische rebellen. Gefrustreerd door het feit dat Assad nog niet gevallen is, hopen de twee westerse landen de impasse in het Syrische conflict door te breken door wapens aan de rebellen te geven. Frankrijk en Groot-Brittannië beweren dat de levering van wapens de "gematigde rebellen" het overwicht tegenover radicale milities kan geven. Maar Zweden, Oostenrijk en Nederland zien niets in het opheffen van het wapenembargo en willen meer inzetten op de komende vredesconferentie over Syrië. Gisteren heeft de Syrische regering ingestemd om deel aan de vredesconferentie te nemen. Als Frankrijk en Groot-Brittannië hun zin krijgen, bemoeilijkt de levering van wapens aan de rebellen echter het vredesberaad. Het zou ook de spanningen in de regio vergroten hetgeen het zal leiden tot instabiliteit van de hele regio. De Verenigde Staten leveren nu al "niet-dodend militair materiaal" aan de rebellen en wakkeren het conflict bewust verder aan. Op de beurt heeft Rusland het regime van Bashar al-Assad dan weer bewapend. Op het World Economic Forum werd zondag bekend dat Hezbollah 5000 strijders in Syrië heeft ingezet, en dat er nog eens 5000 Hezbollah-strijders klaarstaan om naar Syrië te vertrekken om te gaan meevechten aan de zijde van de Assad-getrouwe troepen. Ook zouden er tussen de 1500 en 2000 strijders uit Irak in Syrië zijn aangekomen. Salman Shaikh, directeur van het Doha Center of the Brookings Institute denktank, vindt dat Israël uit het conflict moet blijven, maar vreest dat het erin meegesleurd zal worden vanwege de levering van Russische wapens aan Syrië, en ook omdat de VN-troepen in Syrië en Libanon onder druk komen te staan.

Een rebel verschanst zich in een huis
In de Syrische stad al-Qusayr is vandaag hevig gevochten tussen het regeringsleger en de Hezbollahstrijders enerzijds en de rebellen aan de andere kant. Qusayr ligt langs de strategische wegen van de hoofdstad Damascus naar het noorden en naar de havens aan de Middellandse Zee en het regime van Assad wil kost wat kost die stad op de rebellen heroveren. Volgens de oppositie zouden er al 141 Hezbollahstrijders gesneuveld zijn in Syrië. De rebellen beweren dat het Syrische leger in de buurt van Damascus opnieuw chemische wapens ingezet hebben. Echter kan het bericht niet officieel bevestigd worden. De VN zijn "erg bezorgd" over de inmenging van Hezbollah in het Syrische conflict, maar hebben géén woord gerept over de westerse inmenging in Syrië en de levering van wapens aan het regime door Rusland!! Maar alles wijst erop dat het Syrische conflict in toenemende mate geëscaleerd gaat worden. Bron: TT-Canvas, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 27-05-2013

Zondag 26 mei: Hezbollah-leider: Wij zullen Assad helpen overwinnen

De Libanese actieve terreurgroep Hezbollah staat met zijn strijders aan de zijde van de Syrische dictator Bashar al-Assad. "Wij blijven in Syrië volgen, onze weg tot het einde en zullen slagen,"zei de leider van de islamitisch-Sjiitische terreurorganisatie, Hassan Nasrallah (52) zaterdag in een televisietoespraak. Hezobollah heeft er belang bij dat het regime van Assad aan de macht blijft. Het wordt door zijn geloofsgenoten in Iran gesteund met financiën en wapens, die met toestemming van Assad via Syrië in Zuid-Libanon aankomen, waar Hezbollah zich momenteel sterker bewapent en zich ogenschijnlijk voorbereidt op een nieuwe oorlog met Israël. "Indien Syrië in handen zou vallen van Israël, de VS of hun bondgenoten, dan is ook Palestina verloren,"benadrukte Nasrallah, die zich zou willen opwerken tot de aanvoerder van alle vijanden van Israël in de regio.

Hassan Nasrallah: We helpen Assad overwinnen...
De radicale leider van Hezbollah ('Partij van Allah') onderstreepte dat zijn organisatie zich er niet van laat weerhouden het verzet tegen Israël te organiseren. Enkele dagen geleden had hij opgeroepen om 'de door Israël bezette Golanhoogten te bevrijden.' Vanuit Syrië is gemeld dat honderden Hezbollah-strijders massaal tussenbeide komen in de burgeroorlog en de regeringstroepen helpen strijden tegen de rebellen. In Europa wordt momenteel gediscussieerd over het plaatsen van Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties. Dit wordt o.a. door Duitsland gesteund. Dit moet echter alleen gelden voor de 'militaire vleugel' van de radicale Sjiitische organisatie.

Nadat de Hezobollah-leider Nasrallah een televisietoespraak heeft gehouden, zijn twee raketten zondag in de Libanese hoofdstad Beiroet ingeslagen. Er raakten veel mensen gewond. De raketten kwamen volgens ooggetuigen neer in een deel van Beiroet dat onder controle staat van de Sjiitische Hezbollah. Mogelijk is de aanval een reactie op de toespraak van de Hezbollahleider Nasrallah. Die zei dat zijn strijders president Assad de overwinning zullen bezorgen. Kennelijk heeft de TV-toespraak van Nasrallah de soennieten boos gemaakt. Veel soennieten steunen de rebellengroepen tegen het regime van Assad; Sjiieten staan echter achter het Syrische bewind. De vrees bestaat dat Libanon meegesleept wordt in het Syrische conflict. De Verenigde Staten denken dat er in Syrië duizenden Hezbollah-strijders meevechten. Vorige week heeft de Amerikaanse president Barack Obama geëist dat Hezbollah-strijders uit Syrië moeten vertrekken, anders 'komen er gevolgen voor zowel Hezbollah als Assad.' De Amerikaanse eis mag hypocriet zijn, want de Verenigde Staten en een aantal westerse landen steunen wel de soennitische rebellengroepen!

Vandaag heeft de Syrische regering er "in principe" meeingestemd om de conferentie in Genève over de burgeroorlog in Syrië bij te wonen. Dat heeft de Syrische minister van Buitenlandse Zaken laten weten. Hij zei dat de regering gelooft dat de conferentie een "goede kans is om tot een politieke oplossing te komen." De Verenigde Staten en Rusland zijn de drijvende krachten achter het geplande vredesberaad in Genève dat volgende maand gehouden moet worden. Eerder zei Syrië nog dat de regering pas mee wil praten als precies duidelijk is waar de conferentie over zal gaan. Bron: Israel Today Headlines, NOS 26-05-2013

Zondag 26 mei: Verkoop Russische raketten aan Syrië gaat wel door

Ondanks eerdere berichten zeiden Israëlische functionarissen zondag dat Rusland geen akkoord heeft gesloten met Jeruzalem dat de verkoop van geavanceerde in Rusland vervaardigde luchtdoelraketten aan Syrië zou stoppen. De Londonse krant Sunday Times citeerde niet met name genoemde Israëlische bronnen, die zeiden dat vorige week een ontmoeting van de Russische president Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had geleid tot de annulering van de geplande verkoop. In ruil voor de annulering zou Rusland van Israël de belofte hebben gekregen geen luchtaanvallen meer uit te voeren binnen Syrië. Maar een ander niet nader genoemde hoge Israëlische functionaris zei tegen The Times of Israel dat het eerdere bericht een 'sprookje' is, en dat de verkoop van het Russische S-300 luchtafweer systeem aan Syrië niet was geannuleerd.


De functionaris zei echter wel dat hij gelooft dat Rusland uiteindelijk het systeem niet aan de omstreden Syrische president Bashar al-Assad zal leveren, maar pas nadat hij meer concessies van Israël heeft gekregen. Intussen vertelde de Midden-Oostendeskundige dr. Mordechai Kedar voor Arutz Sheva Radio dat als en wanneer de ondergang van Assad onvermijdelijk wordt, de Syrische leider er voor kan kiezen naar alle richtingen uit te halen, om zich zo te verzekeren van een plaats in de geschiedenisboeken. "Het is mogelijk dat Assad, als hij ziet dat alles afgelopen is, alles wat hij kan, zal schieten in alle richtingen, naar Turkije, misschien naar Libanon, misschien ook hierheen,"zei Kedar. Israel Today meldde vorige week dat Syrië al het grootste deel van zijn aanzienlijke arsenaal ballistische raketten op Israël heeft gericht. Bron: Israel Today Headlines 26-05-2013

Opinie blogger: Ja, Assad kan als een kat die in het nauw gedreven wordt, rare sprongen maken als zijn dagen geteld zijn. Het heeft het Westen erg gefrustreerd dat de Syrische president nog taaier blijkt te zijn. We moeten eerlijk toegeven dat Bashar al-Assad erg taai is en voor zijn eigen overleven en die van zijn Alawitische minderheid vecht. Hoewel Assad een dictator is, zien we zijn val niet graag. Want als Assad valt, hangt het lot van de Syrische minderheden (Alawieten, christenen en Druzen) aan een zijden draad. Zoals in Irak eerder gebeurd is, staan de minderheden een grote slachting te wachten. De soennitische rebellen haten niet alleen Sjiieten maar ook christenen. De keiharde feiten moeten we onder eigen ogen zien. Maar de realiteit is NIET doorgedrongen tot de westerse politici. Westerse politici en media negeren de bloedige christenvervolgingen in islamitische landen volkomen en doen alsof er niets aan de hand is. Wat nog erger maakt, is de leugen dat we onze politici meermalen horen verkondigen dat Syrië vanzelf een democratie met eerbiediging van de mensenrechten wordt als Assad van het toneel verdwijnt. Hoewel we niet achter Assad staan, is het belangrijk dat we WEL achter het Syrische volk staan. Maar...we mogen NIET achter de rebellengroepen staan!!! Want die rebellengroepen vechten helemaal niet voor vrijheid van het Syrische volk. Ze hebben banden met al-Qaeda en criminele organisaties en maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Het enige wat we kunnen doen, is gebed voor het Syrische volk. Eén ding is zeker: niemand weet wanneer Assad valt.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                               Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.