zaterdag 31 december 2011

Vergaat de wereld in 2012?Beste lezers ik wens jullie een gezegende en gelukkig nieuw jaar. En ook veel Gods zegen toegewenst. Het bewogen jaar is achter de rug gegaan en we gaan het nieuwe jaar tegemoet. Het jaar 2011 was gemarkeerd door belangrijkste en grootste gebeurtenissen: de Arabische Revolutie, de tsunami in Japan, de dood van Osama bin Laden en de aanslag in Oslo en de slachting op Utoya. Op internet circuleren wildste geruchten dat de wereld in 2012 zou vergaan. De Hollywood-film 2012 die wereldwijde première plaats vond op 11 november 2009, ging ook over het vergaan van de wereld. In de film geven de grote zonnevlam neutrino's microgolven af, waardoor de kern van de aarde met grote snelheid opwarmt, wat leidt tot catastrofale gevolgen voor de hele planeet.


Hollywood-film 2012
De film doet me denken aan het Bijbelse zondvloedverhaal. De zondvloed die volgens de Bijbel de hele aarde had getroffen, was ook echt gebeurd. Niet alleen de Bijbel, maar ook talrijke niet-Bijbelse overleveringen van vele volken vermelden het bestaan van de zondvloed. Alleen de Bijbel heeft een nauwkeurige verslag van de zondvloed. De zondvloed was niet zomaar een plaatselijke overstroming, zoals de geleerden wel beweren: de zondvloed was een wereldwijde catastrofe. Maar in de Hollywoodfilm 2012 zien we hoe grote delen van de aarde verzwelgd zijn door het water. Het zou in de nabije toekomst gaan gebeuren. Maar....God had Noach en zijn gezin beloofd dat Hij de hele aarde nooit meer zal verderven met een nieuwe zondvloed. (Genesis 9:8-17) De regenboog is het teken dat de hele aarde niet weer opnieuw getroffen zal worden door de nieuwe watervloed. Deze regenboog herinnert ons aan de belofte van God. Alleen heeft God ons nooit beloofd dat er geen overstromingen, orkanen en aardbevingen zullen zijn. Als de onweersbui overgaat en de regenboog verschijnt, herinnert het ons eraan dat de hele aarde niet getroffen zal worden door het water, zoals we in de Bijbel lezen:


"Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en de aarde. En het zal geschieden, als Ik de wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken; Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen NIET meer wezen tot een vloed om ALLE VLEES TE VERDERVEN." 
Genesis 9:13-15 (Statenvertaling)


Helder en duidelijk, want er staat toch geschreven in de Schrift dat de zondvloed nooit zal terugkeren om ALLE LEVENDE WEZENS te verderven! Maar de Hollywood-film suggereert dat de gigantische watervloed zou terugkomen om alle leven op aarde te verderven! We weten dat Hollywood-films meer op menselijke verbeeldingskracht berust dan op wetenschappelijke feiten!! De Bijbel weerlegt de suggestie van de Hollywood-film 2012 en maakt ons duidelijk dat de gigantische watervloed die het leven op aarde zou vernietigen, nooit meer zal terugkomen. Wel waarschuwt de Bijbel ons ernstig voor een nieuwe catastrofe die de hele aarde bijzonder zwaar zal treffen! In II Petrus 3:5-7 lezen we:


"Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het Woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. MAAR DE TEGENWOORDIGE HEMELEN EN DE AARDE ZIJN DOOR HETZELFDE WOORD ALS EEN SCHAT WEGGELEGD, TEN VURE BEWAARD TEGEN DE DAG VAN HET OORDEEL EN VAN DE ONDERGANG DER GODDELOZE MENSEN."


Het is ons duidelijk geworden dat de tegenwoordige aarde in de toekomst niet verzwolgen zal worden door het water, zoals we in de Hollywood-film wel zien. Deze keer zal de aarde met vuur vergaan! Wanneer de wereld echt vergaat, deelt de Bijbel ons niet mede. Wel geeft de Bijbel ons een ernstig waarschuwing. Petrus schreef verder dat de Here God niet met Zijn belofte talmt. God is zo lankmoedig jegens ons, omdat Hij niet wil dat u en andere mensen verloren zullen gaan. Tevens roept Hij iedereen tot bekering op. Op 'n dag zal God's geduld met ons wel opraken.  Uiteindelijk zal Hij de hele aarde oordelen met vele rampen, zoals Petrus zei dat de dag des Heren als een dief zal komen. Op die grote en geduchte dag zullen de elementen van de aarde met vuur vergaan! Niet alleen de aarde maar ook het hele universum zal vergaan!! (II Petrus 3:10) 


De wereld vergaat met vuur
Op internet komen we talrijke websites, zowel christelijk als occulte, met hun eindtijd-theorieën tegen. Veel van zulke occulte theorieën gaan ervan uit dat er in 2012 een grote verandering zou plaatsvinden in 'het bewustzijn van de mensheid' of juist in de toestand van het universum. Vandaar het 2012 fenomeen. Sommigen beweren dat het jaar 2012 het einde van de wereld zal inluiden. Aanhangers van eschatologische theorieën gaan ervan uit dat op 21 (of 23) december een apocalyptisch einde komt aan de huidige bestaande wereld. Aantal kenmerken van het 2012 fenomeen zijn:


* Zonnestorm zou in 2012 losbarsten en delen van de aarde verschroeien.
* Magnetische polen zouden op 21 december 2012 helemaal verschuiven, waardoor het wereldklimaat op hol slaat.
* Een reusachtige meteoriet zou in 2012 op aarde inslaan. Denk maar aan de andere Hollywood-film Deep Impact.
* Er zou een megatsunami in 2012 plaatsvinden. Het gebeurde al op 26 december 2004 bij Sumatra, Indonesië en op 11 maart 2011 bij Sendaï, Japan. Japan werd al enkele malen getroffen door tsunami's in 17071, 1771, 1826 en 1896. 
* Superaardbeving in 2012. Sommige geleerden denken dat er binnenkort zware aardbevingen zullen plaatsvinden. 
* Een groot hemellichaam, Niberu genaamd, zou langs de aarde scheren, waardoor de aarde omgekeerd zou worden. Het zou op 21 december 2012 plaatsvinden. 
En nog veel meer eindtijd-theorieën. 


De Amerikaanse dominee Harold Camping had voorspeld dat de aarde op 21 oktober 2011 zou vergaan. Zijn voorspelling was echter niet uitgekomen. In de New-Age kringen verwacht men dat 2012 het tijdperk van waterman zou inluiden. En de Illuminati verwachten dat 2012 de Nieuwe WereldOrde zou inluiden. Veel christenen verwachten Opname in 2012. Het 2012 fenomeen vindt zijn oorsprong in de Maya-kalender, die volgens sommige interpretaties grote waarde toekent aan 21 (of 23) december 2012. 


Maya-kalender
De Maya-kalender bestaat uit een ingewikkelde stelsel van tijdrekeningen, die gezamenlijk iedere dag vanaf het begin van de huidige kringloop (11 augustus 3114 v. Chr. volgens de Gregoriaanse kalender) van eenduidig een kenmerk voorziet. Volgens de Maya-religie zou de wereld na elke pictun-cyclus van ongeveer 7885 jaren vernietigd en opnieuw gecreëerd worden. De huidige cyclus zou op 12 oktober 4772 volgens de Gregoriaanse kalender plaatsvinden. De data zou geschreven worden als volgt: baktun, katun, tun, uinal, kin. Ze kunnen best vergelijken worden met moderne notaties zoals bijvoorbeeld met een IP-adres. De einddatum van de huidige 13 baktun, grote cyclus volgens de lange telling, wordt weergegeven als 13.0.0.0.0. meestal omgezet naar de Gregoriaanse datum 21 december 2012. De datum zou het vergaan van de wereld inluiden vandaar 2012-hype. Baktun was in de Maya-kalender een periode van 20 katun ofwel 400 tun van 360 dagen. Dat wil zeggen dat een baktun een periode van iets minder dan vier eeuwen (144.000 dagen) omspande. Het einde van de dertiende baktun kondigt volgens het Maya-geloof een apocalypse aan. 


Maya-kalender
Vandaar het 2012 fenomeen, een westers verschijnsel, dat in veel occulte en pseudo-wetenschappelijke (helaas ook christelijke) eindtijd-theorieën een grote rol speelt. Over het algemeen hebben zeer veel wetenschappers 2012 theorieën verworpen. Volgens de echte Maya-deskundigen is er sprake van een verkeerde interpretatie van de Maya-religie. Zij stellen dat 2012 voor de Maya's niet zo'n belangrijk moment was. Ook verwerp ik occulte en pseudo-wetenschappelijke 2012 theorieën en christelijke eindtijd-theorieën, omdat ze NIET op Bijbelse gezag gestoeld zijn!! Het is ontzettend dom en onverantwoord van zeer veel christenen die zich hebben beziggehouden met berekeningen wanneer de Opname zou plaatsvinden en Here Jezus zou wederkomen. De Bijbel zegt helemaal NIETS over een bijzonder datum die het einde van de wereld zou inluiden. Dat zal ik u straks uitleggen waarom de Bijbel helemaal geen details over de datum van het apocalyptische einde van de wereld wil geven. Eerst gaan we lezen wat een Duitse wetenschapper over de Maya-kalender zegt.


Volgens aardwetenschapper Andreas Fuls berust het 2012 fenomeen op een misrekening. Hij onderzocht nieuw ontdekte inscripties en voorwerpen op basis van een oude Maya-tabel, waarop de standen van Venus staan, en kwam erachter dat de dertiende baktun (b'ak'tun) pas stopt op....21, 22 of 23 december 2220! Maar de christelijke, niet-christelijke en occulte eschatologen blijven ons overtuigen van de juistheid van hun eigen interpretaties, hoe belachelijk en verkeerd zijn ze!! Laat hen maar kletsen en geloven in hun eigen gelijk. Maar de Bijbel geeft hen ongelijk en haalt hun stompzinnige theorieën onderuit!!


Een goede raad voor u: laat u niet in met zulke 2012 theorieën! Ze zijn niet alleen pseudo-wetenschappelijk en occult, maar leiden onze aandacht van de Bijbel af! Alleen de Bijbel is het betrouwbaarste boek wat verleden, heden en toekomst betreft. Veel van Bijbelse profetieën en voorzeggingen zijn op 'n verbazingwekkende wijze in vervulling gegaan. Ja, ze zijn letterlijk uitgekomen, zoals Jezus ook zegt:"Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de Thora, eer alles zal zijn geschied." (Matthéüs 5:18) De Bijbel voorzegt wel het vergaan van de aarde, maar zegt niet welke datum is. Voordat Jezus ten hemel opvoer, vroegen de discipelen Hem wanneer Hij het Koningschap voor Israël zou herstellen. Wat zei Jezus??? 


"Het is NIET UW ZAAK DE TIJDEN OF GELEGENHEDEN TE WETEN, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.." 
Handelingen 1:6-7


Het antwoord van Jezus was heel duidelijk. Met Zijn woorden wil Jezus ons ernstig waarschuwen dat we ons niet moeten bezighouden met belachelijke berekeningen wanneer de wereld echt vergaat. Want het is NIET onze zaak om te weten wanneer Jezus zou terugkomen en de wereld echt vergaat. Alleen God bepaalt wanneer de wereld echt vergaat!! Heel veel eschatologen, zowel christelijk als niet-christelijk, die de eindtijd-theorieën verkondigen, maken zich schuldig aan waarzeggerij, omdat hun leer gebaseerd is op getallensymboliek. Zoals de valse euro-bankbiljetten een tijd geleden in omloop waren gebracht, zijn steeds meer valse profetieën ook in omloop gebracht!! Heel wat christelijke eschatologen maken met hun eigen dwaze interpretaties zichzelf en alle christenen belachelijk!! Mijn advies luidt: laat u niet in met zogenaamde Bijbelse berekeningen. Al deze berekeningen die de datum van de Opname en de wederkomst van Jezus Christus zouden vaststellen, zijn NIET Bijbels, maar occult!! Het is trouwens NIET ONZE ZAAK om de datum van de wederkomst van Jezus Christus en het einde van de wereld te weten. Alleen God heeft Zijn eigen agenda. 


De wijlen dominee David Wilkerson zei dat God Zijn eigen kalender heeft. In zijn boek "Het Visioen" schreef hij:


"De toekomst ziet er slecht en onrustbarend uit. Maar David zei in de Psalmen:"Ik vrees geen kwaad." Dit is de boodschap voor de gelovigen van deze tijd. De toekomst is ook onder Zijn controle, dus we hoeven niet bang te zijn. God heeft alles van te voren geprogrammeerd. Hij kent het juiste moment waarop Christus terug zal keren. De laatste verdrukking, het oordeel en de slag bij Armageddon staan allemaal op Zijn kalender!"


Wat er in 2012 zou gaan gebeuren, hoeven we niet bang te zijn. Want God heeft inderdaad alles onder Zijn controle. Hij heeft niet beloofd dat Hij Zijn kinderen lijden, ontberingen en rampen zou onthouden. Hij heeft ook niet beloofd ons te bewaren voor een uur van nood. We hebben GEEN belofte van wereldvrede, rust, veiligheid en welvaart. Politici beloven ons wel wereldvrede, rust, stabiliteit en welvaart, maar kunnen hun dure belofte niet waarmaken!! Alleen God houdt Zijn woord gestand! Daarom moeten we ons vertrouwen stellen op God. Want de toekomst ligt in Gods hand. Laten we daarom de eindtijd-theorieën niet echt moeten gaan geloven. Geloof 2012 theorieën absoluut niet! Laten we ons niet gaan bezighouden met de Maya-kalender of de kalender van de New Age, de vrijmetselaars en de Illuminati. Want ze vallen in het niets bij Gods kalender en zijn ijdel en waardeloos. 


Er staan ons wel grote en vreselijke gebeurtenissen in 2012 te wachten. Het staat vast. Daarom leert de Bijbel ons dat we niet bang hoeven te zijn wat er ons zou overkomen. Laat de Euro en de dollar ineenstorten! Laten economische en financiële recessies komen met grote werkeloosheid, angst en armoede! Laat milieuvervuiling en inflatie komen! Laat de EU en de Verenigde Staten als kaartenhuizen ineenstorten! Laten er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, zoals David Wilkerson in zijn boek schreef. Laat het fundament van de beschaving maar ineenstorten! Laat de mens bezwijken van angst! Maar...voor het echte en wedergeboren kind van God is alles nog steeds onder controle! Het doet er werkelijk niets toe, want niets kan degenen schaden, die onder de vleugelen van de Allerhoogste God schuilen. Leg u uw leven en uw eigen lot gerust in Gods hand, dan bent u veilig bij Hem! 


Sommige mensen raken door het lezen van 2012 theorieën in paniek en hebben hun spaargeld helemaal opgemaakt, omdat u volgens hen "er na 2012 toch niets meer aan hebt." Wat een dwaasheid! Maar God wil dat wij tot de wederkomst van Jezus Christus gewoon aan het werk blijven. Dat betekent eenvoudig dat we moeten werken alsof het einde nooit zal komen en leven alsof het morgen komt! Toen men aan de evangelist D.L. Moody vroegen wat hij zou doen als hij wist dat Jezus morgen terug zou komen. Zijn antwoord was:"ik zou een boom planten." Laat het antwoord van Moody een advies zijn voor ons, opdat de ware gelovigen rustig kunnen doorgaan met planten en Gods zaad zaaien en Gods werk ijverig blijven doen. Als Jezus terugkomt, vind Hij ons dan erg bezig met Zijn wil te doen!


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                  Paul


Zie ook mijn gerelateerde artikel: Nieuwe Maya-ontdekking: De wereld vergaat niet in 2012.


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. vrijdag 23 december 2011

De koning is dood. Lang leve de koning!De Grote Leider in zijn harnas gestorven


Ik herinner me nog heel goed dat ik een roman van Margaret George, getiteld "De autobiografie van Hendrik VIII, becommentarieerd door zijn hofnar", las. Daarin staat een stuk uit het boek dat de vader van Hendrik VIII gestorven was. Toen de dienaren zagen dat de koning in zijn harnas gestorven was, knielden ze meteen voor de jonge Hendrik en ze bewezen hem eer. Een citaat uit het boek:"Ik keek om me heen. Niemand keek naar vader; iedereen keek naar mij. Wolsey had het gezien, terwijl ik blind was geweest. 'De koning is dood,'zei Linacre die langzaam naar mij toe kwam. Ik zag vader stil op de kussen liggen, met gapende mond. 'Lang leve de koning!'riep iemand achter in het vertrek, obsceen luid." De kreet 'De koning is dood. Lang leve de koning!' weergalmde door de gangen van het paleis. Hendrik schreef verder:"Vader was vergeten en hoorde het niet." De kreet 'De koning is dood. Lang leve de koning!' herhaalt zich door de hele geschiedenis als een oude koning komt te overlijden en een nieuwe vorst de troon bestijgt. In mijn schooltijd was geschiedenis altijd mijn favoriete vak. De geschiedenis boeit mij enorm. Ik heb het nu niet over koning Hendrik VIII van Engeland, maar over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Il.


De 'Grote Leider' Kim Jong-Il was zaterdag 17 december overleden aan hartstilstand tijdens een treinreis. Hij had al langer problemen met zijn gezondheid. In 2008 kreeg hij hersenbloeding. De staatstelevisie maakte het nieuws wereldkundig dat de 'Geliefde Leider' gestorven was. "De Grote Leider is dood. Lang leve de Grote Leider" is de kreet in het Stalinistische Noord-Korea.
Het Noord-Koreaanse regime kondigde een periode van rouw af. De staatstelevisie had de bevolking opgeroepen zich achter de nieuwe leider Kim Jong-Un te scharen. Volgens de staatstelevisie is hij "geboren in de hemel", een term die tot nu toe alleen voor zijn vader Kim Jong-Il en grootvader Kim Il-Sung was weggelegd. Het lichaam van de overleden Kim Jong-Il ligt in de glazen kist opgebaard in een mausoleum in de hoofdstad Pyongyang. In hetzelfde mausoleum ligt ook zijn vader, Kim Il-Sung de stichter van het Communistische Noord-Korea, opgebaard. Het lichaam van Kim Jong -Il was met een rode doek bedekt. De top van de Communistische partij en het leger woonden de plechtigheid bij. De nieuwe leider Kim Jong-Un, de zoon van Kim Jong-Il, bezocht de plek waar zijn vader ligt opgebaard. Hij en de Communistische elite bewezen hun gestorven leider laatste eer. Het lichaam van Kim Jong-Il wordt omringd door honderden rode en witte bloemen. 
Duizenden Noord-Koreanen waren in Pyongyang de straat opgegaan om te rouwen om de dood van hun 'Grote en Geliefde Leider.' Ze betoonden hem de laatste eer op het centrale plein van de Noord-Koreaanse hoofdstad bij het standbeeld van zijn vader Kim Il-Sung. Hysterische taferelen vonden plaats in de straten. Toen de Russische dictator Jozef Stalin in 1953 stief, barstten hysterische taferelen ook los in Moskou. De massale publieke rouw in Noord-Korea zou in scene gezet zijn door de autoriteiten. Maar volgens NOS-correspondent Wouter Zwart kan het verdriet deels gemeend zijn. "De Noord-Koreanen zijn met de grote leider opgegroeid alsof het een god was. Dan ga je daar zelf in geloven,"aldus Wouter Zwart. (1)


Tranen rollen over de wangen van een Noord-
Koreaanse meisje. Zo te zien lijken haar tranen echt.
In het buitenland waren er reacties op de dood van de Noord-Koreaanse tiran. Het Zuid-Koreaanse leger werd in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, hoopt op een "vreedzame en stabiele overgang" in Noord-Korea. (2) "Het is onze hoop dat het nieuwe bestuur van Noord-Korea ervoor zal kiezen om het land op weg naar de vrede te leiden door de Noord-Koreaanse verbintenissen te eerbiedigen, de relaties met de buren te verbeteren en de rechten van het volk te respecteren,"zei Hillary Clinton. (2) De Verenigde Staten hopen dat de diplomatieke onderhandelingen over het kernwapenprogramma van Noord-Korea voortgezet kunnen worden. "De inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) moeten zo snel mogelijk terug naar Noord-Korea. Ze moeten er helpen met de 'nuclearisatie', het ontmantelen van gevaarlijke nucleaire projecten,"verklaarde IAEA-chef Yukiya Amano in Tokio volgens het Japanse persbureau Kyodo. 


Kim Jong-il opgebaard in het mausoleum
Westerse deskundigen betwijfelen sterk of de nieuwe leider Kim Jong-Un in staat is om het land te besturen. Hij is jong en erg onervaren. De onervaren Kim Jong-Un wordt nu omringd door een stel getrouwen van zijn vader. Die hebben nu hun voornaamste taak zijn broze gezag te verstevigen en mogelijke rivaliteiten in de top van het leger en de Communistische partij te beteugelen, nu de 'Geliefde Leider' is weggevallen. (3) Kim Jong-Un zal bijgestaan worden door een mentor. Een mentor voor Kim Jong-Un is zijn 65 jarige tante Kim Kyung-hee, die vorig jaar als eerste Koreaanse vrouw tot viersterren generaal werd bevorderd en in het centraal comite van de Communistische partij werd benoemd. Zij is getrouwd met de op een na machtigste man in de Noord-Koreaanse hiërarchie, Jang Song-teak. (3) De machtsstrijd in de toplaag is niet uitgesloten. Na de dood van de stichter van de Sovjet-Unie, Wladimir Lenin, was er ook een felle machtsstrijd tussen Jozef Stalin en zijn rivaal Leon Trotski uitgebroken. 


Wie was Kim Jong-Il in werkelijkheid?


Kim Jong-il
Kim Jong-Il die in 1994 het dictatoriale en totalitaire bewind over het verarmde en geïsoleerde Noord-Korea erfde, hulde zich net als zijn vader Kim Il-Sung in een enigma van raadselen. Hij vertoonde zich zelden in het openbaar en gaf nooit interviews. Over hem is hoe dan ook weinig bekend. Kim Jong-Il is een kleine rare man met de grote bril en een pluizig kapsel dat getoupeerd leek en schoenen met plateuzolen om langer te lijken. Geen wonder dat president Bush hem als 'een dwerg' beschimpt had. In het buitenland werd Kim Jong-Il veracht en bespot, in zijn eigen land leefde hij als een god. Zijn uiterlijke verschijning doet me erg denken aan Brains die we uit de populaire TV-serie The Thunderbirds kennen, vandaar dat ze allebei grote bril dragen. In een saitrisch programma wordt Kim Jong-Il neergezet als een muppet. 


Kim Jong-Il als muppet
In de originele TV-serie The Thunderbirds is Brains een genie. In Noord-Korea werd Kim Jong-Il als "Grote Genie" bejubeld! Er gaan meest bizarre en uiteenlopende verhalen over hem rond, zowel wat betreft zijn geboorte, zijn jeugd, zijn opleiding als zijn levenswandel eenmaal aan de macht. Ja, al deze verhalen zijn welhaast gemythologiseerd. Volgens de officiële staatsbiografie dat zijn geboorte in februari 1942 werd voorspeld door een zwaluw. Op het moment dat hij in een houten blokshut aan de voet van de heilige berg Paektu werd geboren, dook voor de kust van Pyongyang een zeemonster op om vervolgens te gaan zingen. Er zouden op dezelfde dag een heldere ster aan de hemel en een dubbele regenboog zijn verschenen. In de winter zouden bloemen in heel het land zijn gaan bloeien, omdat Kim Jong-Il geboren was. Uit de Sovjet-archieven blijkt dat hij in het dorp Vyatskoye, vlakbij Khaboravsk in Siberië, in 1941 was geboren, waar zijn vader Kim Il-Sung de 1ste bataljon van de Sovjet 88e brigade leidde. (4) De brigade bestond uit Chinese en Koreaanse ballingen die tegen de Japanners vochten. 


De officiële staatsbiografie is een pure geschiedvervalsing die gepaard gaat met afgoderij. Volgens de officiële staatsbiografen was Kim Jong-Il al een "grote genie." Hij kon na 3 weken al lopen en sprak op acht weken oude leeftijd al zijn eerste woordjes. Op basisschool strafte Kim Jong-Il zijn leraren voor hun onjuiste interpretaties van de geschiedenis. Tijdens zijn studententijd op de Kim Il-Sung universiteit van Pyongyang, waar hij afstudeerde in 1964, schreef Kim maar liefst 1500 boeken, alsof hij een zeer briljante schrijver was! Hij schreef zes volledige opera's in twee jaar tijd. Dit zijn ware meesterwerken, die stuk voor stuk beter zijn dan welke opera ook uit de geschiedenis van muziek.   Volgens de officiële staatsbiografie had Kim Jong-Il nooit ontlasting. De 'Grote en Geliefde Leider' hoefde nooit te plassen. De eerste keer zou Kim Jong-Il een golfclub vastgepakt hebben, liep hij in 1994 naar verluidt een ronde van 38 onder par over de enige golfbaan van Noord-Korea, waaronder 5 holes-in-one  een waar wereldrecord! 17 bodyquards zouden ooggetuigen zijn van het wonderbaarlijke wereldrecord. Beter dan Tiger Woods! Uiteraard weten we dat Tiger Woods veel beter is dan Kim Jong-Il. Naar verluidt zou Kim Jong-Il de uitvinder van de hamburger zijn geweest. Volgens de staatsmedia was het beroemde dubbele broodje rundvlees een persoonlijke specialiteit van Kim Jong-Il. Via de staatstelevisie kregen de Noord-Koreanen allerlei bizarre verhalen over de Grote Leider voorgeschoteld. Hij zou de telefoonnummers van alle arbeiders in Noord-Korea uit zijn hoofd kennen. In Noord-Korea wonen ruim 22 miljoen mensen. Kim Jong-Il kon het weer veranderen door eraan te denken, alsof hij een god was! De persoonsverheerlijking in Noord-Korea is zo alles doordringend. Kim Jong-Il en zijn vader Kim Il-Sung werden als goden verheerlijkt en zelfs aangebeden. Toen Kim Jong-Il kwam te overlijden, stroomden mensen naar het standbeeld van Kim Il-Sung om voor hem neer te buigen. Bekijk de foto hieronder:


Noord-Koreanen bogen voor het standbeeld
van Kim Il-Sung
Maar wat zegt de Bijbel? 


"Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die NIET buigen, noch hen dienen, want IK, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden."
Exodus 20:4-6


De afgoderij past precies in het communisme en het fascisme. Het communisme en het fascisme hebben met heel veel dingen gemeen: beide verfoeilijke ideologieën, vaak schijnbaar elkaar beconcurrende vormen van socialisme, vervolgen politieke vijanden, plegen massamoord en voeren de persoonsverheerlijking in. Stalin, Mao en Hitler werden ook als halfgoden verheerlijkt en aangebeden! In de Noord-Koreaanse Juche-ideologie wordt de leider als een godheid verheerlijkt en de communistische partij is een 'kerk' en een 'tempel.' Op godslasterlijke wijze werd Kim Jong-Il bewierookt als de 'Eeuwige zon', 'de grootste man die ooit heeft geleefd', ' onze Vader'!! Maar Jezus waarschuwt ernstig:


"En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus."
Matthéüs 23:9


Dat hadden Kim Jong-Il en zijn vader Kim Il-Sung beter moeten weten. De grootouders van Kim Jong-Il waren christenen! (5) We kennen de omstandigheden niet waardoor Kim Il-Sung het christelijke geloof de rug toekeerde en een communist en godhater werd.  Kim Il-Sung en zijn zoon  Kim Jong-Il werden mateloos verheerlijkt en aangebeden. In Handelingen 12:21-23 lezen we hoe koning Herodes, gekleed in een koninklijk gewaad en op de troon gezeten, een rede tot het volk hield, werd hij toegejuicht door het volk. "De stem van een god en niet van een mens!"klonk de kreet van de menigte. Herkent u hun kreet? Dezelfde kreet hebt u ook gehoord in Noord-Korea. We lezen in het Bijbelboek Handelingen verder hoe het met Herodes verging. Onmiddelijk sloeg een engel des Heren de koning, omdat Herodes God de eer niet gaf maar voor zichzelf hield. En Herodes werd door wormen opgegeten en stierf ter plekke. Kim Il-Sung, Kim Jong-Il, Mao Tse-Toeng, Adolf Hitler, Jozef Stalin en Nicolai Ceausescu hadden God helemaal geen eer gegeven. In plaats daarvan eisen die brute tirannen van hun geknechte volken dat zij als goden geëerd moesten worden! De toekomstige antichrist zal ook van iedereen eisen dat hij als god aangebeden zal moeten worden. (II Thessalonicenzen 2:3-4, Openbaring 13:3-5) Kim Il-Sung, zijn zoon Kim Jong-Il en koning Herodes hebben nog met een ding gemeen: alle drieën vervolgen op fanatieke wijze christenen! Ook Stalin, Mao, Ceausescu en andere dictators vervolgden christenen. In aantal islamitische landen worden christenen ook zwaar vervolgd. Een ander belangrijk component van de Noord-Koreaanse Juche-ideologie is de gedachte dat de wil van de massa vertegenwoordigd wordt door de leider. Dus de wil van elk individu wordt ondergeworpen aan de wil van de dictator. De leer van de Juche-ideologie is helemaal tegenovergesteld aan de Bijbelse leer dat gelovigen de wil van God doen. Een zin van het Onze Vader gebed luidt:"Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." (Matthéüs 6:10) Toen Jezus kort voor Zijn gevangenneming in Gethsémane vertoefde en tot God de Vader bad, zei Hij:"Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt." (Marcus 14:36) Jezus deed Gods wil en niet de wil van een mens! Het zou beter voor ons zijn dat wij niet de wil van een wrede dictator doen, maar juist de wil van God, Die onze Vader is. Een dictator als Kim Jong-Il heeft u nooit lief, want hij liet zijn eigen volk verhongeren en hield zich alleen bezig met zijn kernwapenprogramma. Maar God heeft u en alle mensen lief en laat ons nooit verhongeren! Dat is een belangrijk verschil tussen licht en duisternis, goed en kwaad. De dictatuur en de persoonsverheerlijking behoren tot het rijk van het kwaad. Geen wonder dat president G.W. Bush  Noord-Korea, Syrië en Iran in één adem 'As van het Kwaad' noemde. 


Hoewel Kim Jong-Il's jeugd, opleiding en carriére in het ongewisse blijven, zijn er wel paar feiten bekend: zijn jeugd werd getekend door tegenslag en eenzaamheid. Toen Kim Jong-Il vijf jaar was, verdronk zijn broertje, terwijl hij met hem aan het spelen was. Twee jaar later daarna overleed zijn moeder Kim Jong-Suk. Tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953) werd Kim Jong-Il naar het veiligere noordoosten van China gestuurd. Hierna zou hij hebben gestudeerd aan de Kim Il-Sung universiteit in Pyongyang, waar hij in 1964 een diploma behaald had. Welke studie hij precies zou hebben gevolgd, is niet bekend. Zijn eerste grote liefde was een oudere vrouw die op zijn moeder leek. Kim trouwde officieel één keer, maar had verschillende minaressen. Toen Kim Jong-Il opgroeide, bleef hij altijd in de buurt van zijn vader. Hij klom snel tot de hoogste rangen van de Communistische partij. Achter de facade van door de staatsbiografie opgehemelde bovenmenselijke eigenschappen ging een zeer wrede en zelfingenomen despoot schuil. Een adviseur die naar Zuid-Korea vluchtte, beschreef Kim Jong-Il als een 'sluwe en jaloerse man die naar macht hunkerde.' (3) Anderen beschreven hem als 'ijdel, paranoïde en verslaafd aan cognac.' Volgens gevluchte Noord-Koreaanse functionarissen had Kim Jong-Il een extravagante levensstijl: vrouwen, drank en overvloedige diners. Volgens gevluchte leden van zijn hofhouding was Kim Jong-Il een zware drinker, die jaarlijks honderdduizenden euro's uitgaf aan import van Hennesy cognac. Op advies van zijn artsen gaf hij de sterke drank op, toen zijn gezondheid verslechterde, waarna hij overstapte op dure wijnen. Toen hij op een van zijn weinige buitenlandse reizen in 2001 per trein (het is algemeen bekend dat hij vliegangst had) door Rusland trok, liet hij op elk station levende kreeften bezorgen. Kim Jong-Il deed zich in gezelschap van vrouwelijke schoonheden te goed aan champagne, meldde een Russische reisgenoot. (3) De hardcore communist Kim Jong-Il, voor wie Amerika de aartsvijand nummer één  was, bleek helemaal verslingerd te zijn aan Hollywood-films. Naar verluidt had hij een privé-verzameling van 20.000 Hollywood-films, waaronder de volledige collectie van James Bond. Een heel interessante foto wordt hieronder geplaatst waarop staat te zien dat Kim een proefwagentje bestuurde. De proefautootje met twee geweren doet ons erg denken aan de befaamde auto van James Bond waarin ook geweren verborgen zitten. De onderstaande foto was op 2 oktober 1977 genomen.


Kim Jong-Il in een proefwagentje. Let goed op de loops 
van de geweren aan de voorkant van het wagentje.
Kim Jong-Il's liefde voor cinema overschreed wel de menselijke grenzen... Zijn liefde ging zover dat hij in 1978 opdracht gaf tot de ontvoering van een Zuid-Koreaans echtpaar, een actrice en een regisseur. Het echtpaar werd acht jaar lang gedwongen films voor Kim te maken, totdat ze tijdens een buitenlandse reis konden ontsnappen. (3)


De kleine Kim en zijn ouders Kim Il-Sung en Kim Jong-Suk
Kim Jong-Il (links), zijn vader Kim Il-Sung
en zus Kyung Hee (1963)
Kim Jong-Il (1980)
Kim Il-Sung (links) en Kim Jong-Il (rechts)
Kim Jong-Il en Kim Il-Sung bestuderen miniatures
Het ontbrak Kim Jong-Il aan empathisch vermogen, meent een voormalig onderzoeker van de CIA. Gezien het feit dat Kim Jong-Il geen empathisch vermogen heeft, interesseert de hongerdood van honderdduizenden Noord-Koreanen hem totaal niet. "Kim is alleen loyaal aan zichzelf en aan zijn overleving,"schreef Jerrold Post. (3) Volgens hem was Kim Jong-Il een narcist, die zichzelf mateloos belangrijk vond en bijzonder tevreden was met zichzelf. De wijlen Roemeense dictator Nicolaï Ceausescu was ook een narcist en vond zichzelf veel belangrijk dan het welzijn van het Roemeense volk. Hij liet een monumentale en oude gedeelte van Boekarest afbreken en een reusachtige paleis voor zichzelf en zijn vrouw Elena bouwen. Veel dictators zijn erg ijdel. 


In de ogen van de Zuid-Koreanen was Kim Jong-Il een dwaas met een spraakgebrek en een beperkte intellect. Toch was hij niet alleen maar de onberekenbare gek, waarvoor hij zo vaak werd versleten. Een Amerikaanse functionaris die in 2000 samen met voormalige minister Albright op bezoek in Noord-Korea was, beschreef Kim Jong-Il als 'slim, betrokken, goed geinformeerd en zelfbewust.' Hij zag in hem zelfs een 'conceptueel denker.' Ook de Zuid-Koreaanse voormalige president Roh Moo-hyun die in 2007 naar Pyongyang reisde, was verbaasd over het serieuze optreden en de kennis van zijn gastheer. Volgens hem was Kim 'de meest flexibele man in Noord-Korea.' Hij maakte grapjes en sprak honderduit met de Zuid-Koreaanse delegatieleden. (3) En toch achter het masker van charme en zelfbewustheid...was Kim Jong-Il erg meedogenloos, sluw en machtswellustig! Hij was ook een meester in het kat-en-muisspel dat hij met de Amerikanen speelde! Met zijn kernwapenprogramma had hij de relatie met het buurland Zuid-Korea en met de hele regio steeds meer onder druk gezet. Bekend was dat Kim Jong-Il buitenlandse waarnemers het land eruit gegooid had. Sinds 2000 was de spanning tussen Noord-Korea en de hele regio de afgelopen 10 jaar alleen maar groter. Kim Jong-Il bekende kernwapens te bezitten en testte die ook geregeld. Met zijn kernwapens kon hij Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten chanteren. 


Kim Jong Il (rechts), Zuid-Koreaanse president
Roh Moo-hyun en diens vrouw Kwon Yang-Sook
brengen hun toast uit. 2007
Chinese vice-premier Li Kegiang (links) en Kim Jong-Il
24 oktober 2011
Voormalige Amerikaanse president Bill Clinton (links)
en Kim Jong-il. 4 augustus 2008
Kim Jong-il in gesprek met de Russische president
Vladimir Poetin. Moskou 4 augustus 2001
Kim Jong-il en Vladimir Poetin omhelzen elkaar.
Ze konden zo goed met elkaar opschieten.
Toen Kim Jong-il binnen de Communistische partij snel opklom, kreeg hij steeds meer partij-en bestuursfuncties in handen. In de jaren tachtig raakt hij steeds meer betrokken bij militaire zaken en spionage. De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Kim Jong-il persoonlijk achter het neerhalen van een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig in 1987 zat. (3) Na het overlijden van zijn vader Kim il-Sung werd Kim in 1994 de leider. Hij regeerde het land met de ijzeren vuist maar werd nooit meer "president", aangezien zijn vader door de grondwet als "eeuwig president" was benoemd. Kim Jong-il werd opperbevelhebber van de Noord-Koreaanse strijdkrachten en liet het defensiebudget zo hoog oplopen. Met dat geld begon Noord-Korea aan de ontwikkeling van kernwapens. Onder het schrikbewind van Kim Jong-il raakte Noord-Korea steeds meer geisoleerd van de buitenwereld. Helemaal hermetisch afgesloten. Hoewel Kim il-Sung de Juche-leer geintroduceerd had, werd er binnen deze ideologische leer gestreefd naar autorkie, een gesloten huishouding en zelfvoorzienheid. Juche betekent in het Koreaans zelfvoorzienheid. Belangrijke uitgangspunt van de ideologie van Kim il-Sung was dat een volk zelfredzaam moest zijn. Noord-Korea moest daarom volledig onafhankelijk worden van de buitenwereld. De Juche-ideologie vertoont veel overeenkomsten met het nationaal-socialisme. In het Communistische Noord-Korea is er sprake van nationalisme. Zoals ik al zei dat het communisme en het fascisme met elkaar veel dingen gemeen hebben, bevestigde Adolf Hitler dit door op 5 februari 1941 in een toespraak tot het Duitse volk te zeggen:"In wezen zijn Nationaal-Socialisme en Communisme hetzelfde." (6) Geloof het of niet, deze ideologieën zijn takken van één en dezelfde boom. Het nationalisme in Noord-Korea is erg racistisch: er is geen ras zo schoon en zuiver als het Koreaanse ras. Dat ras mag niet besmet worden, aldus de leer van Kim il-Sung. De Juche-ideologie en zelfredzaamheid werkten verwoestend voor heel Noord-Korea en hebben wel desastreueze gevolgen voor de bevolking. Door de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de opkomst van de kapitalistische markt in Communistische China raakte Noord-Korea ook steeds meer geisoleerd van zijn bondgenoten en belangrijkste handelspartners. De mislukte oogsten en de enorme uitgaven aan defensie en het kernwapenprogramma dragen een steentje bij aan de catastrofe. Er heerst grote hongersnood in Noord-Korea. Hoeveel mensen door de hongersnood omgekomen zijn, is moeilijk te schatten. Betrouwbare cijfers zijn er niet, want de Noord-Koreaanse autoriteiten zijn zo gesloten als oesters. De beelden die Noord-korea uitgesmokkeld waren en wel de buitenwereld bereikten, waren er van uiterste armoede en hongersnood. Een zeldzaam en verborgen reportage die in het land undercover gemaakt werd, toont hoe schrijnend het wel is. Kinderen bedelen op straat om voedsel en zelfs de Noord-Koreaanse soldaten ontsnappen niet aan de hongersnood. "Iedereen is zwak. In mijn troep van honderd kameraden is de helft ondervoed,"zei een soldaat. (7) "Dit is een geschenk van Kin Jong-il voor kameraad Kim Jong-Un,"verklaarde een anonieme Noord-Koreaanse functionaris. Een Japanse journalist Jiro Ishimaru wist te vertellen:"Het leger stond vroeger boven alles en iedereen, maar nu kan Noord-Korea zijn eigen soldaten zelfs niet meer voeden." (7) Bekijk de onderstaande en zeer schokkende foto's van Noord-Koreaanse kinderen die de hongerdood sterven. De foto's waren in het geheim genomen.
Kim Jong-il niet onsterfelijk


Over de kwakkelende gezondheid van 'de Geliefde Leider' zelf, ook wel 'de eeuwige zon' genoemd, gingen de afgelopen jaren de wildste geruchten rond en werd hij enkele malen doodverklaard. Telkens werd de doodverklaring krachtig ontkend door de staatstelevisie. Totdat Kim Jong-il aan hartaanval echt stierf, was ontkennen niet meer mogelijk. De eeuwige zon is voorgoed gedoofd. Op 28 december zal Kim Jong-il bijgezet worden in het mausoleum van zijn vader Kim il-Sung. Het is uiterst dwaas om goddelijke titels als 'eeuwig president' en 'eeuwig zon' aan wrede en verwaande despoten, Kim il-Sung en zijn zoon Kim Jong-il, te verlenen, aangezien ze allebei in hun harnas gestorven waren. Ook zijn ze allebei helemaal géén goden, omdat ze ook sterfelijk zijn. Ze zijn in hun mausoleum met pracht en praal bijgezet, zoals Lenin in zijn mausoleum op het Rode Plein in Moskou opgebaard ligt. Lenin, Stalin, Che Guevara, Mao, Pol Pot, Kim il-Sung en Kim Jong-il zijn gestorven en staan uit de dood niet op. Alleen Here Jezus die aan het kruis stierf voor onze zonden en in het graf van de rijke begraven lag, stond na de derde dag uit de dood op en leeft vandaag nog steeds. Here Jezus heeft Zichzelf bewezen dat Hij de vleesgeworden God in Zijn hoogsteigen persoon is. Alle eer komt alleen aan God toe! Ook zegt de Bijbel dat God de enige persoon is, die onsterfelijkheid bezit. (I Timótheüs 6:16) Indien Kim Jong-il inderdaad een god is, dan moet hij alwetend, almachtig, alziend en alomtegenwoordig zijn en zichzelf redden. Als hij echt een god is, waarom laat hij zijn eigen volk verhongeren? Maar in werkelijkheid is hij helemaal geen god, maar ijdel en sterfelijk net als wij. Niemand op aarde heeft het eeuwige leven. Alleen wie in Here Jezus gelooft, zal het eeuwige leven beërven! 


"Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven." 
Johannes 11:25-26


Kim il-Sung en Kim Jong-il geloofden niet in Here Jezus en verwerpen Hem volledig. Als godhaters hadden ze de Bijbels verboden en uitgebannen. Ze vervolgen christenen in hun eigen land. Nu ze gestorven zijn, zullen ze het eeuwige leven niet beërven! De Bijbel zegt door de Mond van Here Jezus;"Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen. Maar...wie Mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die Mij haten, hebben de dood lief." (Spreuken 8:35-36) Kim Jong-il zal op de jongste dag voor de hemelse Rechter moeten verschijnen om zijn rekenschap af te leggen. Daarna zal hij zeker geoordeeld worden. Dat geldt ook voor iedereen, u en mij. Hou er rekening mee met het vreselijke oordeel in het vooruitzicht. 


Oproep tot gebed voor Noord-Korea


Kim Jong-Un neemt de teugels van zijn overleden vader nu over. Voor de Noord-Koreaanse christenen breekt een zeer zware periode aan. Dat Noord-Korea daadwerkelijk een vrij land zal worden, moeten we niet snel verwachten. Het arme en berooide land zal nog een enig tijd onder de   heerschappij van Kim Jong-Un zuchten. Al is Kim Jong-Un zo jong en onervaren, is de machtsstrijd binnen de communistische elite niet uitgesloten. Het belooft wel een felle en bloedige strijd. Naar stalinistische methoden zal gegrepen worden en zuiveringen zullen aan de orde van de dag zijn. Door grote armoede, hongersnood, buitensporige defensiebudget en ontevredenheid onder alle lagen van de bevolking kunnen er in de nabije toekomst barsten in het Stalinistische regime komen. Al bestaat er nog steeds geen echte georganiseerde oppositie in Noord-Korea. En toch kan het communisme in Noord-Korea niet eeuwig blijven! Geen aardse rijk kan zich standhouden!


Kim Jong-Un
Afgelopen dagen voelde ik dat God in mijn hart sprak. Hij zei in mijn hart dat Kim Jong-Un de laatste communistische leider is. Aan de dynastie Kim zal een einde komen. Ik weet dat Gods woord betrouwbaar en waarachtig is. Alles wat God zegt, komt altijd uit en Zijn Woord keert nooit ledig weder naar Hem. Daarom roep ik u op om voor Noord-Korea te bidden, opdat het land weer vrij zal worden en het communistische juk afgeworpen moet worden. Bid ook voor de Noord-Koreaanse christenen opdat zij de kracht van de Heer zullen ontvangen om in hun geloof te blijven volharden en van Here Jezus te kunnen getuigen. Bid ook voor Kim Jong-Un, opdat zijn hart geopend zal worden voor de Heer. Want Jezus klopt ook aan de deur van het hart van Kim Jong-Un! God heeft Kim Jong-Un, Muammar Khadaffi, Kim Jong-il, Bashar al-Assad en alle zondaren lief. Alleen haat God de zonde! God haat ook dictatuur! Als het regime in Noord-Korea gevallen is, zal de hereniging van twee Korea's niet ver weg zijn. Maar...er loeren wel gevaren, want het kapitalisme is niet de goede oplossing voor Noord-Korea. In het westen heeft het kapitalisme heel wat ellende en rotzooi veroorzaakt, namelijk de krediet - en bankencrisis. Bid dat God een rechtvaardig systeem aan het toekomstige herenigd Korea zal geven. Open Doors, een organisatie die Bijbels naar Communistische en islamitische landen smokkelt en vervolgde christenen in die landen ondersteunt, heeft meer betrouwbare informatie over Noord-Korea. Bezoek de website van Open Doors:


 www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/dossier-noord-korea/achtergrond-noord-korea/ 


En een videoclip van Open Doors over Noord-Korea:
Zeg niet hard over Kim Jong-il: de koning is dood. Lang leve de koning! Want Kim Jong-il en zijn zoon Kim Jong-Un zijn niet waardig om koning te zijn! Roep wel hard; 


              De dwaas is dood. Lang leve de dwaas! 


Een Zuid-Koreaanse in de gedemilitariseerde zone
19 december 2011
 
Noord-Koreaanse boeren werken in een graanveld
Noord-Koreaanse propaganda: Kim il-Sung als god verheerlijkt
Noord-Koreanen rouwen om de dood van hun
'Geliefde Leider' Kim Jong-il
Zuid-Koreanen volgen het extra nieuws over
het overlijden van Kim Jong-il. 19 december 2011
Een Noord-Koreaanse jongeman steekt zijn middelvinger
naar de foto van Kim Jong-il
Kim Jong-il (rechts) keek bezorgd naar zijn
zoon Kim Jong-Un (links). 
Om het verhaal af te sluiten wil ik u nog iets bijzonder laten zien. Met toeval vond ik een leuke videoclip in You Tube website. Het bleek een oud reclamefilm te zijn. De Delta LLoyd verzekering had jaren geleden een hilarische reclame gemaakt. De reclame had de Noord-Koreaanse regering boos gemaakt. Bekijk de onderstaande videoclip maar...


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                 Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) NOS
(2) Canvas TT
(3) De Volkskrant dossier: Kim Jong-il
(4) en.wikipedia.org/wiki/Kim Jong-il
(5) Open Doors
(6) Achtergronden en betekenis van de 1mei viering. Door E. Smit
(7) De Morgen


Foto's: Reuters en andere fotografenmaandag 19 december 2011

Dossier X: Aisha Khadaffi
Wie is Aisha Khadaffi?


Iedereen kent Aisha Khadaffi oftewel Ayesha Gaddafi als de teergeliefde dochter van de wijlen dictator Muammar Khadaffi. Maar niemand kent de ware Aisha Khadaffi. Alleen ingewijden, vrienden en familieleden weten wie Aisha in werkelijkheid is. Toen de rebellen met hulp van de NAVO Tripoli veroverd hadden, sloegen Aisha, haar moeder en enkele familieleden op de vlucht. Aisha moest haar bezittingen alles achterlaten en stak met haar familieleden de Algerijnse grens over. Ze moest haar luxeueze leventje die ze in Tripoli had geleid, inruilen voor een vluchtelingenbestaan. Toen Aisha in Algerije asiel van de Algerijnse regering had gekregen, moest ze ontzettend geschrokken zijn, als ze vernomen had dat haar huis leeggeplunderd werd door de rebellen. Zelfs haar fotoalbums waren gestolen. Deze gestolen familiefoto's zijn op internet vertoond en verspreid over de hele wereld. De foto's onthullen de ware Aisha. 


Maar wie is Aisha Khadaffi toch eigenlijk? Merkwaardig genoeg is er op Nederlandstalige Wikipedia geen biografie van haar geschreven. Daarom heb ik besloten een korte biografie (in de nabije toekomst uigebreid als er meer informatie bekendgemaakt is) samen te stellen. Om meer te leren over het vreemde en glamoureuze leven van Aisha gaan we ook een kijkje nemen op de foto's uit haar prive-collectie, die vrijgegeven werd door de rebellen. Ook zijn er paar video-clips geplaatst op deze artikel. 


Aisha Khadaffi was in Tripoli in 1976 geboren. Haar precieze geboortedag is niet bekend. Hopelijk weet iemand van jullie de geboortedag van Aisha, dan hoor ik graag van u. Aisha is de enige dochter van Muammar Khadaffi en zijn tweede vrouw Safia (Safiya) Farkash. Ze was ook het lievelingskind van de Libische dictator. Dat bleek duidelijk uit de familiefoto's die door de rebellen waren vrijgegeven. Ze zou westers opgeleid zijn en aan de Sorbonne universiteit in Parijs gestudeerd hebben. Zoals het bekend was, had Aisha haar haar blond geverfd. Algauw kreeg ze de bijnaam 'Claudia Schiffer van Noord-Afrika' van de Arabische pers. U ziet de onderstaande afbeelding van drie foto's dat het haar van Aisha inderdaad blond geverfd is.


Aisha als 'Claudia Schiffer van Noord-Afrika'
Bovendien lijkt ze erg op Claudia Schiffer, zoals de Arabische pers haar betiteld had. En de onderstaande foto van de echte Claudia Schiffer. Vergelijk het maar...


Claudia Schiffer
Aisha oefent haar beroep als advocaat uit en een verdediger van de rechten van vrouwen. Aan de andere kant is ze altijd een fervent verdediger van het regime van haar vader, de IRA en diverse terreurgroepen. Ze was ook een militair en had de rang van luitenant-kolonel. Volgens Libische burgers heeft Aisha niet meer zo'n hoge rang. De eer en uitzondering kreeg Aisha wel, enkel en alleen maar omdat ze Khadaffi's dochter is. Dom is Aisha zeker niet. Ze is wel geslepen en intelligent. 


Affaire met Silvio Berlusconi?


In januari 2011 had een Italiaanse krant gespeculeerd dat Aisha Khadaffi een affaire had met de Italiaanse voormalige premier Silvio Berlusconi. Ze zouden een korte en prikkelende relatie hebben gehad. Later bleek dat het niet waar was. 


Aisha als verdediger van Saddam Hoessein


Toen de VN zware sancties aan Irak hadden opgelegd, kwam Aisha met een zware delegatie van 69 juristen in Bagdad aan. Kort voor de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 had ze ontmoeting met Saddam Hoessein gehad. In juli 2004 trad Aisha in dienst van de juridische verdedigingsteam van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein. Ook had ze Muntadhar al-Zadi die z'n schoen naar de Amerikaanse president Bush gooide, verdedigd. 


Goodwill-ambassadeur


Eerder had Aisha als bemiddelaar namens de Libische regering met de Europese bedrijven bemiddeld. Op 24 juli 2009 werd Aisha Khadaffi als United Nations Development Program National Goodwill-ambassadeur voor Libië aangesteld door de VN. Als de goodwill-ambassadeur wilde ze aandacht trekken voor de problemen als HIV/AIDS, armoede en de rechten van de vrouwen, die allemaal cultureel zéér gevoelige onderwerpen zijn in Libië. Toen de Arabische storm  door Libië raasde, werd Aisha Khadaffi van haar functie onder politieke druk van het Westen geschorst door de VN. Ze kreeg ook op 26 februari 2011 reisverbod als gevolg van Resolutie 1970 van de VN-Veiligheidsraad.


De NAVO aangeklaagd


In 2006 trouwde Aisha met kolonel Ahmed al-Khadaffi al-Bashi, een neef van Muammar Khadaffi en het stel kreeg drie kinderen. Twee van hun vier kinderen werden tijdens de NAVO-bombardementen gedood. Aisha klaagde de NAVO aan vanwege het bombardement op een gebouw, waarbij haar eigen dochtertje omkwam. Ze zei dat de NAVO-aanval onwettig was. Volgens haar was het gebouw civiel. De NAVO ontkende met klem dat het bombardement slachtoffers onder burgers had gemaakt. Khadaffi's advocaten hadden in juni 2011 verzoekschriften ingediend in Brussel en Parijs. Maar de Belgische officieren van Justitie weigerden het verzoek Aisha te honoreren. Op 26 juli werd de echtgenoot van Aisha gedood door de NAVO-bombardementen. Op 14 december had Aisha via haar advocaten het Internationaal Strafhof gevraagd een onderzoek naar de dood van haar vader in te stellen. Volgens haar hebben de NAVO en de rebellen oorlogsmisdaden gepleegd. In de brief aan het Internationaal Strafhof schreef Aisha's advocaat dat Khadaffi en zijn zoon Mutassim op de meest gruwelijke manier waren vermoord, waarna hun lichamen tentoon waren gesteld en op groteske wijze waren misbruikt. De beelden, waarop Khadaffi vernederd, geslagen en vermoord werd, die over de hele wereld waren uitgezonden, hadden volgens de advocaat emotionele schade berokkend aan Aisha.
Khadaffi en zijn dochtertje 
Aisha


Saif al-Islam en
zijn zusje Aisha


Aisha (links) en Saif al-Islam (rechts)
met hun moeder Saifa (midden)

Vlucht naar Algerije


In de slag om Tripoli verliet Aisha's familie noodgedwongen Tripoli. op 27 augustus wist Aisha samen met haar moeder en broers Mohammed en Hannibal naar Algerije te vluchten. De Algerijnse regering besloot asiel te verlenen aan Aisha, haar moeder en haar broers. De Libische rebellen vonden dat het verlenen van onderdak aan de familieleden van Khadaffi een daad van agressie was, en riepen Algerije op tot hun uitlevering. De Algerijnse regering ging echter niet in op de eis van de Libische Overgangsraad. Op 30 augustus deelden de Algerijnse autoriteiten mede dat Aisha bevallen was van een meisje in de stad Djanet. Ze verblijven nu naar verluidt in een villa in staoueli, een voorstad van Algiers, en worden door de Algerijnse overheid afgeschermd van de buitenwereld. Het schijnt dat Aisha en zijn pasgeboren dochtertje streng bewaakt worden. 


Een kranteknipsel over geboorte Aisha's baby
Villa van Aisha geplunderd


In oorlogstijden wordt er altijd geplunderd door de overwinnaars. Op 22 augustus trokken de Libische rebellen de luxeueze villa van Aisha binnen. De bezittingen van Aisha waren geplunderd. Er werd overhoop gehaald in het hele huis van Aisha, zoals een inbreker ook overhoop heeft gehaald in een ingebroken huis. Beste lezer, misschien hebt u inbraak in uw huis vast en zeker meegemaakt, dan weet u meteen hoe Aisha zich gevoeld heeft toen haar huis overhoop gehaald werd en haar bezittingen waren gestolen. Persoonlijk heb ik ook inbraak in mijn huis meegemaakt. Ik weet hoe Aisha zich heeft gevoeld. Plundering en diefstal zijn volkomen verkeerd in Gods ogen. Het zevende gebod luidt:"Gij zult niet stelen." (Exodus 20:15) Onder de bezittingen van Aisha was een enorme gouden sofa in de vorm van een zeemeermin met het gezicht van Aisha, die geheel ontworpen werd door een Egyptische kunstenaar. Bekijk twee onderstaande foto's van Aisha's gouden zitbank. 

Ook werden grote hoeveelheden flessen alcohol aangetroffen, ondanks het feit dat de vader van Aisha het brouwen en nuttigen van drank in Libië streng verboden had. Onder Khadaffi was het Libische burgers beslist niet toegestaan om alcohol te drinken. Ook was een grote zwembad in de villa van Aisha aangetroffen. De rebellen en vooral de Libische kinderen doken meteen in het zwembad en  zwemmen lekker. Wat een enorme vernedering voor Aisha! 


Het zwembad van Aisha
En bekijk ook video-clip van het zwembad van Aisha, die door de rebellen werd gefilmd.
Enkele foto's van plundering van de villa van Aisha:
Vrijgegeven prive-foto's van Aisha:


En twee video-clips over gestolen foto-albums van Aisha:


Enkele foto's van Aisha Khadaffi:

Aisha en haar vriendinnen
Aisha in galajurk
Aisha's moeder Saifa (links)
Muammar Khadaffi en zijn kleinkinderen
Het is beslist niet leuk om familie-foto's van Aisha Khadaffi op internet te zetten, zodat iedereen hen kan zien. Het gebeurt ZONDER toestemming van Aisha en haar familie! De rebellen hebben geen respect getoond voor de persoonlijke bezittingen van hun vijanden en schenden de Geneefse Conventie die bepaalt dat persoonlijke bezittingen van burgers en krijgsgevangenen onaangeroerd moeten blijven. Een belangrijke maar waardevolle les kunnen we uit de Bijbel leren. In het Bijbelboek Esther lezen we hoe de Joden wraak hadden genomen op de aanhangers van de Jodenhater Haman. De vijanden wilden de Joden uitroeien, maar bereikten het tegendeel doordat ze zelf gedood werden. Toen de Joden hun belagers doodden, staken zij hun handen helemaal niet naar de buit! Ze lieten de bezittingen van hun vijanden onaangeroerd. Alleen het huis van de Jodenhater Haman werd wel op het bevel van de Perzische koning aan Mordechaï gegeven. (Esther 9:1-17) Vlak voordat de Russische Revolutie uitbrak, gaf Lenin het bevel dat de bezittingen van de tsaar niet geplunderd mochten worden. Veel van de bezittingen van de familie van de tsaar zijn nu nog steeds bewaard, tenzij ze met de toestemming van de Russische regering tentoongesteld en bezichtigd mogen worden. 


In het gemeenschappelijke artikel 3 van de Geneefse verdragen inzake het humanitaire oorlogsrecht uit 1949 staan daden opgesomd die altijd verboden zijn, ook als het om een niet-internationale conflict gaat zoals het geval is in Libië. Die daden zijn onder meer: marteling, verminking, lijfstraffen, het nemen van gijzelaars, daden van terrorisme, genocide, deportatie, schendingen van de menselijke waardigheid, waaronder verkrachtingen en gedwongen prositutie, plunderingen en terechtstellingen zonder proces, mits ten tijde van oorlog en bovendien tegen de Conventies van Genève. Plundering in oorlogstijd is ook een oorlogsmisdaad! Zowel Khadaffi-getrouwen, de rebellen als de NAVO begingen wel oorlogsmisdaden! De drie partijen hebben de Geneefse verdragen op grote schaal geschonden!! Bovendien knijpen de westerse politici, de media en de NAVO-leiders hun oog dicht, als het om plunderingen in Libië gaat. Wie zegt dat de islam plunderingen niet toestaat, moet zich echter vergissen. Hoewel de Koran plunderingen en diefstal van islamitische eigendommen niet goedkeurt, mogen eigendommen van de vijanden van de islam wel geplunderd worden!! Dat laat de Koran wel toe! 


"Was er niet een voorgaande vermaning van Allah geweest, dan zouden jullie streng gestraft zijn voor wat jullie buit maakten. Geniet daarom van de goede en wettige zaken die jullie in de oorlog hebben gewonnen, en vrees Allah." 
Soera 8:69


"Allah heeft jullie een rijke buit beloofd en heeft die aan jullie gegeven in alle promptheid. Hij heeft de handen van jullie vijanden tegengehouden, zodat Hij jullie overwinning tot een teken kan maken voor de ware gelovigen en jullie op het rechte pad kan begeleiden."
Soera 48:20


Vergeet niet dat de Libische rebellen geen vrijheidsstrijders zijn, zoals de westerse media beweren. De rebellen zijn in werkelijkheid strijders voor de Sharia en het Kalifaat! Bovendien zijn ze ook moslims. Khadaffi was hun vijand. Daarom mogen ze volgens de Koran hun handen uitsteken naar de buit. Ook mogen ze eigendommen van ongelovigen plunderen. Dat hebben westerse islamapologeten die de gematigde islam willen propageren, u vast en zeker niet verteld!!  Als u hen vraagt of het waar is wat de Koran zegt over plunderingen, dan zouden ze de Koranteksten vast en zeker verdraaien om u wijs te maken met hun leugen dat de islam plunderingen niet toestaat. Maar ik zeg u dat de islam alleen plundering toelaat als het om bezittingen van ongelovigen en vijanden van de islam gaat. Ik weet zeker dat de niet-gematigde moslims het eens zullen zijn met mij. 


Ik had geaarzeld om de foto's van Aisha te publiceren. Uiteindelijk had ik besloten aantal van deze foto's te publiceren, zodat er een beeld van Aisha Khadaffi gevormd kan worden. We moeten Aisha niet als een kreng, verwende nest en wrede vrouw alleen maar zien, zoals de westerse media en de rebellen haar graag afschilderen. De foto's tonen ook de andere kant van Aisha; haar menselijkheid! Ieder mens heeft een donkere kant. Het is belangrijk om een objectieve kijk op het leven van Aisha te nemen. Indien Aisha werkelijke moed heeft opgevat om het regime van haar vader te bekritiseren, dan zou ze zeker geeërd worden! Helaas heeft ze geen eer gekregen vanwege haar banden met het regime van haar vader. Haar loyaliteit aan haar vader is begrijpelijk. Stalins dochter Svetlana had ook loyaliteit jegens haar vader. Maar ze nam afstand van de onmenselijke politiek van haar vader Stalin en had Stalins misdaden nooit goedgepraat. Khadaffi's misdaden worden uiteraard niet goedgepraat. Maar...we mogen de misdaden die de Libische rebellen hebben begaan, ook NIET goedpraten, zoals de westerse media wel doen!! Ik sta niet achter Aisha en haar vader, maar ook niet achter de rebellen en de Libische overgangsregering. Ook sta ik niet achter de NAVO. God staat ook niet achter hen! Want Hij is onpartijdig. (Deuteronomium 10:17, 32:4, II Kronieken 19:7, Job 34:17-19, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11, Galaten 2:6, Efeziërs 6:9, Colossenzen 3:25) God is Degene die over alle partijen zal oordelen! 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                          Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


Wikileaks.news
en.wikipedia.org/wiki/Ayesha Gaddafi
nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsmisdaad