vrijdag 29 april 2011

Walpurgisnacht in het licht van de Bijbel


In Duitsland viert men de Walpurgisnacht om de komst van de lente te begroeten. Men houdt naar de eeuwenoude gewoonte enorme branden nog steeds levend ter begroeting van de lente. In Berlijn doen linkse jongeren traditionele rellen tijdens de Walpurgisnacht. In Zweden laaien dan overal vreugdevuren op het platteland ter begroeting van de lente op en de studenten in de Zweedse universiteitensteden geven met fakkeloptochten, toespraken en liederen tijdens het feest de toon aan. Maar wat is Walpurgisnacht precies eigenlijk? De meesten kennen de achtergronden van de Walpurgisnacht niet en zijn nog steeds onwetend. Ook zeer veel christenen zijn onkundig en vergeten dikwijls de Bijbelse waarschuwing: wees niet onkundig!

Volgens van Dale Groot Woordenboek (1970) is de Walpurgisnacht nacht van 30 april op 1 mei, feestnacht der heksen op de Bloksberg. Meer duidelijkheid van een oude Nederlandse encyclopedie:
Volgens de 'Eerste Nederlandse Systematische Ingerichte Encyclopaedie 1952' is de Walpurgisnacht nacht van 30 april op 1 mei, heidens feest, lentebegin; heksen vierden sabbath op Blocksberg (Brocken in Harz); naam van Heilige Waburgis misbruikt om feest christelijk karakter te geven.

De oorsprong van Beltane
De Walpurgisnacht is inderdaad een van oorsprong Keltisch en Germaans feest, dat wordt gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei. Het is genaamd naar de heilige Walburga, wier translatie (het overbrengen van het stoffelijk overschot van een heilige) op 1 mei werd herdacht. Walpurgisnacht heeft grote betekenis voor satanisten, wicca's en paganisten en vindt plaats op de vooravond van 1 mei. De heidenen in de voorchristelijke tijden geloofden dat in deze nacht de boze machten vrij spel hadden. Vieringen rond de Walpurgisnacht komen nog altijd voor in Duitsland, Zweden en Finland. Eén van de tradities is Beltane, een Keltisch voorjaarsfeest. Op dit feest werd het begin van de lente gevierd met vreugdevuren. Veel ceremonieën leven voort in verschillende mei-rituelen, zoals de meiboom. Beltane kondigt het begin van de zomer aan en er wordt afscheid genomen van de heer van de Chaos. Beltane is een groot feest en duurt de hele nacht van 30 april op 1 mei. De grote Pan neemt nu de heerschappij over. Afgelopen maanden had hij al veel teruggewonnen maar de heer van Chaos was altijd nog aanwezig. Af en toe manifesteert hij zich als een koude dag of bijv. nachtvorst. Hoewel de Chaoskoning verantwoordelijk wordt gesteld voor de narigheden van de winter, waaronder vooral de koude, wordt deze niet gehaat, maar eerder met Walpurgis nog éénmaal geëerd. Een dag nog vorstelijk eerbetoon. Beltane is de viering van de eenwording van god en godin. Met hun heilige huwelijk brengen zij de gift van leven. In de natuur zien we overal om ons heen de paringsdrang, de vruchtbaarheid en bevruchting. Beltane is het vruchtbaarheidsfeest. Traditioneel was Beltane een seksueel getint feest waar de jonge vrouwen het hof werden gemaakt door de jonge mannen. Later werd de viering rond de meipaal een centraal thema; de meipaal als fallussymbool, gebonden door witte en rode linten (maagdelijkheid en vruchtbaarheid). Beltane is een verbastering van het Keltische Bealtane, welke in principe hetzelfde vertaald wordt, maar als het woord Beltane gesplitst wordt in bel en tane, dan krijgt u de naam van de gehoornde god Bel. Bel was een wezen dat liep op zijn achterpoten, zijn onderlijf ziet eruit als dat van een geit en zijn bovenlichaam ziet eruit als dat van een jongeling, met als extra zijn twee horens bovenop zijn hoofd, vaak ook afgebeeld terwijl hij panfluit speelt. (1) De beschrijving komt overeen met Pan, de Griekse god van velden, bossen en herders. Pan had ook twee horens en bokkepoten en was ruigbehaard. Hij maakte muziek op een syrinx, een instrument bestaande uit een aantal houten pijpen, dat kortweg pansfluit werd genoemd. Ieder die hem onverwacht zag opduiken, schrok van zijn afschrikwekkende verschijning vandaar ons woord paniek! In de Kabbala staat Pan beter bekend als de geitegod Baphomet. Zie de afbeelding van Baphomet hieronder.

Baphomet

Deze afbeelding werd ontworpen en geillustreerd door Eliphas Levi, een Franse occultist, magiër, vrijmetselaar, kabbalist en rozenkruiser.  Pan is idenitiek hetzelfde als satyr. Het is interessant om te weten dat het Griekse woord 'satyr' nauw overeenkomt met het Hebreeuwse woord 'sair'. Dezelfde Hebreeuwse woord vinden we terug in de Bijbel als de geitenbok van Daniel 8 , welke de Griekse eindtijd-macht symboliseert. Ook is Sair hetzelfde woord als het Bijbelse begrip 'Seir', een andere naam voor Israëls eeuwenoude vijand: Edom. (Genesis 36:9) Op andere Bijbelplaatsen wordt sair vertaald met 'veldgeest' of 'duivel'. Nog een heel bijzonder onthulling door de Bijbel zelf; in twee Schriftgedeelten herkennen we de gevallen morgenster en de vorst van Tyrus als dezelfde Pan, die niemand anders is dan satan in zijn hoogsteigen persoon, omdat hij zijn pansfluit bespeelt! "..het werk uwer trommelen en uwer pijpen  was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid." Ezechiel 28:13b  Zie ook 'geklank uwer luiten' in Jesaja 14:11. Beide teksten zijn in de Statenvertaling genoemd.

De naam Bel in het Keltische geloof wordt ook letterlijk vertaald als Baäl! We zien dit ook terug in de oorspronkelijke naam van Beltane: Bealtane, wanneer wij dit veranderen in Baaltane dan krijgen we dus deze vertaling: vuur van Baäl (of Baäl's vuur). (1) Beltane is dus in werkelijkheid een verbastering van Baäl en vind haar oorsprong in het oude Babylon.

Het wordt interessant als men in Duitsland aan maisprung tijdens de Walpurgisnacht meedoet. Maisprung is een sprong over een vuur. Precies om middernacht doet men een sprong over het vuur. Echte heksen lopen door het vuur, als de Walpurgisnacht gevierd wordt. Precies wat de Bijbel het lopen door het vuur verbiedt:

"Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan..." Deuteronomium 18:10

Oorsprong en symboliek van de meiboom

In de Walpurgisnacht vierde men uitbundig een groot feest met volledige seksuele vrijheid. Meisjes lieten zich tijdens deze nacht ontmaagden. De volgende dag richtte men een meiboom op als symbool van de vruchtbaarheid. Hierom werd gedanst door jonge mannen en vrouwen. Het woord meid is afgeleid van de maand mei. Een meid was vroeger een jonge vrouw, die nog maagd was. In de Walpurgisnacht offerden de meiden hun maagdelijkheid aan de godin Freya. Ze lieten zich door een willekeurige man ontmaagden. Hun maagdenbloed zou voor vruchtbaarheid en een grote oogst zorgen. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken opgerichtte bomen of boomstammen, die later meibomen zijn gaan heten. De meiboom staat in het midden van de cirkel als altaarpunt.
De meiboom was meestal een berk of een spar van 2,5 meter lengte. Deze werd op een open plek in de grond gezet. Bijvoorbeeld op het dorpsplein. Voordat er dorpen waren, koos men hiervoor een heilige plek. Dat wil zeggen: een plek waar 'de energielijnen van de aarde zich op harmonisch kruisen'. Meestal zijn de oude dorpen rondom zo'n magische plek ontstaan. De meiboom werd versierd met bloemen en groene takken. Aan de meiboom werden vaak touwen bevestigd. Iedere deelnemer aan de meidans hield één touw vast en danste in cirkels rond de meiboom. Hierdoor wonden de touwen zich rond de boom en werd de cirkel steeds nauwer. Uiteindelijk eindigde de dans wanneer alle deelnemers op elkaar geperst rond de meiboom stonden. In heidense tijden werd rond het middaguur, als het zonneoog van Odin hoog aan de hemel stond, een paardenrace gehouden, waarbij de jonge man die het eerst bij de meiboom aankwam, had gewonnen en mocht huwen met de meimaagd, het mooiste meisje uit de streek. Voordat Europa gekerstend werd, bedreven de meikoning met de meikoningin de liefde in het openbaar onder de meiboom. Daarbij werden ze aangemoedigd en opgezweept door de gehele bevolking. Toen de christenen de macht overnamen, werd dit verboden. Tgenwoordig danst de jeugd rond de meiboom en de touwen zijn vervangen door gekleurde tinten. Ook de kinderen doen mee aan de meidans.


Meifeesten rond meibomen met meidansen, meikoninginnen en meigraven blijven ook na de kerstening van Europa voortbestaan. Zoals de Romeinen geloofden de Germanen dat het planten van de boom leidde tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen en de groeikracht van de natuur zich opnieuw manifesteerde. Men vierde dus de overwinning van de zomer op de winter. Als symbool refereert de meiboom aan de levensboom ten teken van vruchtbaarheid. In de oude mythologieën van het noordelijke deel van Europa was dat Yggdrasil. Boven in de meiboom hangt een groene krans ten teken van de cyclische rondgang van het leven of het levensrad. Het wordt aan gang gebracht door de jeugd. In de hedendaagse kerk is de pilaster het symbool van de vruchtbaarheid! In de Bijbel staat de meiboom beter bekend als 'de gewijde paal' vandaar het Engelse woord voor maypole! Het Hebreeuwse woord 'aserah' met kleine letter betekent zoveel als pilaster of alleenstaande zuil of paal, symbool van de moedergodincultus dat veelvuldig in Kanaänitisch gebied is aangetroffen. Het is de aanduiding van een heilige boom, een groene boom die als referentieteken van leven gold en waarbij meestal een lokale boomcultus werd voltrokken, zoals ook in India nu nog vaak gebeurt. In het Oude Egypte werd ze beschouwd als 'het lichaam van de koningin op aarde'. Aserah (Aserat), de Kanaänitische moedergodin, is identiek aan Astarte. Baäl is één van haar kinderen. (3)

Twee foto's hieronder; Assyrisch reliëf 'heilige levensboom' en pilaster in de katholieke kerk


De gewijde paal is in de Bijbelse tijden streng verboden vanwege afgoderij.

"Maar aldus zult gij met hen doen; hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun GEWIJDE PALEN OMHOUWEN en hun gesneden beelden met vuur verbranden."
Deuteronomium 7:5

"Gij zult u GEEN GEWIJDE PAAL noch enig geboomte planten naast het altaar van de Here, uw God, dat gij u maken zult." Deuteronomium 16:21

Achtergronden van de Walpurgisnacht

De Walpurgisnacht werd bekend toen in 1756 het gedicht "Die Walpurgisnacht van Johann Friedrich Löwen verscheen. Dit gedicht bouwt voort op de Faust-legende die sinds de 16e eeuw bestond. Löwen vervlocht als eerste de Faust-legende met Walpurgisnacht. De Walpurgisnacht kreeg een echte grote bekendheid dankzij de beschrijving van de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe in het eerste deel van zijn toneelstuk Faust. De duivel Mefistopheles neemt Faust mee naar de top van de Brocken, de hoogste berg in het Duitse Harzgebergte. Daar dansen en vieren heksen, hun leermeesters en de duivel feest, een orgie die duurt tot de volgende dag.. Maar er bevat een kern van de waarheid in Goethe's Faust. De figuur Faust is gebaseerd op de historische dokter Johannes Faust. De historische Faust werd circa in 1480 in Knitlingen in Duitsland geboren en stierf rond 1536 in Staufen. Hij reisde rond als arts, occultist en magiër. Zijn occulte handelingen - toverkunsten en horoscopen - waren vaak aanleiding geweest om hem uit de stad te verjagen. Al tijdens zijn leven onstonden er mythische verhalen rond zijn persoon, die door de duivel zelf - aan wie hij zijn ziel verkocht had - gewelddadig om het leven werd gebracht. Hij werd een inspiratiebron voor Löwen, Goethe en anderen. En de dichter Goethe was een vrijmetselaar en kende mogelijk de achtergronden van de echte Faust en de Walpurgisnacht. Er zit inderdaad meer achter de Walpurgisnacht. Vanaf de oeroude en heidense tijden heeft de nacht van 30 april op 1 mei bij 'de synagoge des satans' (Openbaring 2:9 en 3:9) sterk in de belangstelling gestaan. Omstreeks 300 na Christus vierden in deze nacht de Germanen het 'huwelijk' van Wodan (bij de Vikingen Odin) en de Walkuren. De benaming 'Walkure' hangt samen met het Oud-Noorse 'Valkyrja', wat een samenstelling is van 'val' (de gevallenen) en 'kjósa' (kiezen). Letterlijk vertaald betekent Walkure dus: zij die op het slagveld de gevallenen uitkiest. De Walkuren zijn krachtige, vrouwelijke geesten die geleid worden door de godin Freya. Zij beelden als splitsingen van de vrouwelijke energie van de god Odin. In de Germaanse mythen worden de Walkuren beschreven als stralende hemelse jonkvrouwen, die zich tijdens het gevecht op de wolken vertonen en op Odins bevel aan de helden het lot van de zegepraal of van gesneuvelden toewijzen.

De Walkuren
De Walkuren zijn boodschappers van Odin en worden soms ook beschouwd als dochters van Odin. Het zijn de oorlogsgodinnen die tijdens veldslagen met hun wagens rondrijden, de krijgers aansporen en de gesneuvelden naar het Walhalla brengen. Richard Wagner componeerde een bekend muziekstuk over dit thema: "Die Walküre". De bovennatuurlijke strijdvaardige wezens zijn in feite demonen. Als plaats hiervan werd vanouds aangewezen de top van het Duitse gebergte de Harz, genaamd de Brocken of Bloksberg (Blockberg). De Brocken is met 1141 meter de hoogste berg van Noord-Duitsland in de Harz en met vele legenden omgeven. In latere eeuwen kwamen tovenaars en heksen op deze duivelsberg bijeen om in die nacht, onder magische praktijken, zwarte missen en bezweringen, satan te vereren en Jezus Christus, Zijn volk Israël, Zijn gemeente en Zijn heilsplan te vervloeken. Deze nachtelijke heksensabbat diende als voorbereiding op de grote heidense feestdag van oudsher; de eerste mei.

De Walpurgisnacht is genoemd naar de christelijke heilige walburga, wat in het Hoogduist Walpurgis werd. Walburga was in 710 geboren in het graafschap Dorset in Zuid-Engeland en was een nichtje van Bonifatius. Samen met haar broer Willibald reisde ze naar Württemberg in Duitsland. Ze voerde een felle strijd tegen hekserij en tovenarij. De broer en zuster brachten tenslotte ook het evangelie in Beieren. In de kronieken over deze tijd wordt dit in het werk van Wallibald en Walburga in die landsstreek als een zeer grote prestatie beschreven. Het evangelie werd in Beieren sterk tegengewerkt dan elders, kennelijk omdat het land vergiftigd was met hekserij, tovenarij en duivelaanbidding. Walburga stierf op 25 februari 779 na haar leven in dienst van haar Heiland als hoofd van een klooster in de Beierse stad Eichstätt. Omdat ze zich bijzonder onderscheiden had in haar strijd tegen hekserij en satanisme, noemde men haar later de 'beschermheilige tegen de heksen' en haar naam werd aangeroepen ter bescherming tegen de magische vloeken. Men koos haar als haar naamdag; de dag ná de beruchte heksensabbat op de Bloksberg: de feestdag van het oude heidendom. Op 1 mei 779 was ze heilig verklaard. Zo kreeg de eerste mei de naam van Walburga. Walburga is in de katholieke traditie de patrones van de boeren, de zeevarenden en de huisdieren. Ook werd zij aangeroepen tegen beten van hondsdolle huisdieren. Walburga was in de vroege Middeleeuwen met name in Duitsland en de Nederlanden een populaire heilige. Maar de tegenpartij liet zich niet onbetuigd en ging in volle hevigheid door met het houden van de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei. Als tegenzet en wraak noemden zij voortaan deze nacht naar Walburga en zo onstond de naam Walpurgisnacht, welk tot in onze tijd in allerlei occulte en paganistische groepen in ere is gehouden. Het is best mogelijk dat de naam 'Walpurgisnacht' gezien kan worden als een verbastering van 'Walkuren-nacht'. Hoewel het Germaanse heidendom in de eerste eeuwen na Bonifatius en Walburga steeds verder werd teruggedrongen door de verbreiding van het Christendom en de kerstening van Europa, kreeg het satanisme een nieuwe impuls door de komst van de Tempelieren en andere gnostieke en occulte groepen. Hekserij, tovenarij, astrologie en alchemie beleefden een nieuw bloeiperiode. Precies na Walburga's verblijf in het Beierse Eichstätt, in 1776, werd op korte afstand van deze plaats, namelijk in Ingolstadt,  een geheime orde der Illuminati opgericht, van een omvangrijk boosaardige opzet en met een zo'n grote invloed tot op deze huidige dag  dat wij het nog steeds een raadsel mogen noemen dit feit in vrijwel geen geschiedenisboekje tegen te komen. Het was alsof satan, na 1000 jaar christendom, zijn verloren rechten hernam op Beieren, de Walpurgisnacht en de eerste mei. (1) (2)

Heksenrit naar de Blocksberg, 1732

Heksensabbat op de Blocksberg.
Johannes Praetorius 1668
Het grootste Walpurgisfeest in Duitsland wordt nog steeds gevierd op de Brocken en op veel plaatsen in de Harz. Aan huizen en andere bouwwerken worden duivels en heksen opgehangen. Mensen lopen als heks verkleed over straat en slaan argeloze voorbijgangers met een bezem op hun achterwerk. Onder het motto Fahr hin, nach dem Blocksberg steht mein Sinn vliegen heksen op bezemstelen naar de top van de Brocken voor een heksenbal met de daar verzamelde duivels en demonen, aldus het volksgeloof. (3)
In werkelijkheid komen echte heksen en satanisten op de Brocken bijeen om orgieën te houden en magische vervloekingen uit te spreken over Jezus Christus, de Gemeente en het Gods heilsplan.

heksensabbat op de Brocken. 30 april op 1 mei 1932
Het wordt heel interessant als Stephen Roberts, een Australisch historicus die in nazi-Duitsland vertoefde, van enkele van Hitlers redevoeringen een beeld gaf:

"Hij (Hitler) omgeeft zich met mystiek. Hij zegent de vaandels, hij maakt van een werkshop een symbool van een mysterieus ritueel; hij gelooft in de macabere riten van de wederopstanding der dode nazi's; hij houdt van ceremonieën welke midden in de nacht op de heilige Brockenberg plaatsvinden; hij spreekt over het Walhalla en dolende ridders; hij wil tegelijk een Siegfried en een Frederik de Grote zijn. Het mystieke waar het Hitlerisme zich mede pleegt te omgeven treedt altijd sterk op de voorgrond. En het normale verstand reageert tegen iets wat het niet kent. Deskundigen hebben aangetoond dat Hitler onbewust precies dezelfde uitdrukkingen gebruikt welke sedert de middeleeuwen de formules van occulte waarnemingen geweest zijn." (6)

Enkele bewezen feiten dat de Walpurgisnacht inderdaad een satanisch feest is, worden genoemd:

In de nacht van 30 april op 1 mei pleegde Hitler zelfmoord. In delen van Zuid-Duitsland is het uithalen van kattekwaad in de Walpurgisnacht een onderdeel van de jongerencultuur geworden. De grappen lopen echter uit de hand en gaan gepaard met het intimideren van de buren, het vernielen van tuinen en persoonlijke bezittingen en grafitti spuiten. Deze grappen resulteren soms in ernstige schade aan eigendommen of het toebrengen van lichamelijke letsel. De incidenten komen nauw overeen met de incidenten tijdens Halloween in Amerika. Halloween (Samhain) is de tegenhanger van Walpurgisnacht en beide feesten zijn de belangrijkste data van satanisten, heksen en paganisten. Een voormalig Engelse sataniste en heks, Doreen Irvine, die tot het geloof in Jezus Christus kwam, weet in haar boek te vertellen en noemde paar incidenten;

"Velen doen dit vandaag de dag en het tragische is dat ze zich er niet van bewust zijn dat vele schijnbaar onschuldige dingen in feite grenzen aan het occulte. Kleine dingen zoals het vieren van Halloween (de avond vóór Allerheiligen) bijvoorbeeld, en het zich verkleden als heks. Of het maken van grapjes over de verwensingen van heksen en het ten tonele voeren van deze zogenaamde "onschadelijke" grappen. Ik heb gehoord van mensen die de represailles van heksen ten tonele voeren en daarbij zelfs zover gaan dat ze scheermesjes in appels verstoppen en deze hun vrienden aanbieden, allemaal schijnbaar onschuldig, maar allemaal uiterst dwaas en potentieel gevaarlijk. Echte heksen vinden deze "spelletjes" amusant, vooral wanneer ze door christenen worden gespeeld. Ze lachen bij de gedachte dat christenen Walpurgisnacht vieren op hetzelfde tidstip als zij. Halloween is een van de belangrijkste data op de kalender van een heks. Allerlei boze manifestaties worden er op die avond door de heksen gezien en de boze geesten zijn dan meer actief. Zo kan men zien dat ze het lichaam van een mens in bezit nemen en volledig alle handelingen van die persoon leiden. Indien christenen slechts een weinig van deze ongerechtigheden zagen, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren. In Amerika is Halloween een hele gebeurtenis. De winkels stallen allerlei heksenkledij uit en een soort Halloween koorts trekt door het land. Kinderen gaan van deur tot deur en roepen:"Truuk of traktatie". Eenvoudig gesteld betekent dit dat gezinshoofden ofwel hun de een of andere traktatie, bijvoorbeeld een appel of wat snoepgoed, geven, dan wel at de kinderen een truuk, een parctical joke met hen zullen uithalen, hetgeen van alles kan zijn, van het met witkalk bestrijken van de ruiten tot het doorsnijden van de banden van de auto op de oprit. Een groep jongelui terroriseerde letterlijk een echtpaar op leeftijd, dat geen "traktatie"voor hen had, door obsceniteiten te schreeuwen en ruiten in te gooien. Toen de politie arriveerde, zeiden de jongeren dat ze niet wisten wat er over hen gekomen was, dat ze zich op zulk een wijze gedroegen. Het waren geen reltrappers of baldadige knapen en ze kwamen uit achtenswaardige gezinnen. Geen van hen was ooit eerder in moeilijkheden gekomen. Dus wat was er over hen gekomen? Ik geloof vast en zeker dat demonische machten voor een korte tijd de leiding over hen namen teneinde een onschuldige kindertraditie in iets te veranderen dat veel onheilspellender is." (4)

Doreen Irvine weet uit haar eigen ervaringen als satanist en heks dat Walpurgisnacht en Halloween niet bepaald onschuldige feesten zijn maar door en door duivels. Ook was ze als heks een ooggetuige geweest van de bovennatuurlijke manifestaties van de demonische machten tijdens de heidense feesten.

Enkele feiten 1 mei

De Walpurgisnacht, deze nachtelijke heksensabbat dient als voorbereiding op de grote heidense feestdag van satan; de eerste mei. Belangrijke en opvallende gebeurtenissen op de eerste mei zijn genoemd:

1 mei circa 300 na Chr. De oud-Germanen vierden in deze nacht het 'huwelijk' van Wodan en de Walkuren.
1 mei 1776. Bij het Beierse Eichstätt, in Ingolstadt werd de geheime orde van de Illuminati opgericht door Adam Weishaupt, een Jezuïet en geniale professor. De Orde der Illuminati had tal van complotten beraamd en uitgevoerd. Het doel van de Illuminati was het omverwerpen van regeringen en religies - speciaal het Christendom - en het scheppen van chaos door revoluties en oorlogen om dan zelf in die chaos de macht te grijpen en een wereldregering in te stellen met satanisme als verplichte staatsgodsdienst.
1 mei 1891. De eerste mei werd voortaan 'de dag van de arbeid' en de socialisten en communisten hielden hun eerste optocht. In 1889 werd dit besloten op het congres van het internationale socialisme in Parijs. 1 mei wordt nog altijd gevierd door socialisten, communisten, anarchisten, fascisten en nationaal-socialisten.
1 mei 1945. In de voorafgaande nacht, de Walpurgisnacht, pleegde Adolf Hitler zelfmoord.
1 mei 1966. In San Francisco richt Anton LaVey de eerste 'officiële' satanskerk op van de Verenigde Staten. Het 'satanische tijdperk' werd ingeluid.
1 mei 1976. De eerste Nederlandse satanskerk in Amsterdam werd geopend door Maarten Lamers.
1 mei 1981. Koningin Beatrix ondertekende de wet op de afbreking zwangerschap. De abortus werd van kracht.

Wat gebeurt er in de nacht van 30 april op 1 mei?

De Walpurgisnacht wordt niet alleen in Duitsland, Zweden en Finland maar ook in Nederland en elders gevierd door satanisten, heksen en paganisten. Satanisten en heksen aanbidden en vereren hun gehoornde god.
Het feest gaat gepaard met dans, zang en seks. Seks wordt in zeer veel heksenkringen op grote schaal bedreven. De voormalige heks Doreen Irvine vertelde dat op alle heksenbijeenkomsten vreselijke tonelen van perverse seks plaatsvinden, aangezien seks een belangrijke rol speelt in hekserij. Volgens haar waren veel zwarte heksen lesbisch of homoseksueel. (5) Er wordt vaak naakt rond de vuren gedanst. Sadisme, drank, drugs en rituele misbruik zijn daarbij aanwezig. Zelfs mensenoffers worden gebracht. Een voormalig Amerikaanse heks bevestigde dat er niet alleen dieren maar ook babies geofferd worden. Er worden magische vervloekingen overal ter wereld uitgesproken over kerken, overheden, scholen en gezinnen. En de Naam van Jezus Christus wordt ook gehoond en gelasterd. Waar geen geestelijke bescherming is, kunnen deze vervloekingen en bezweringen enorme schade aanrichten. Ja, zelfs tot de dood toe. Dit is beslist geen fabeltje, maar een gruwelijke realiteit dat we onder eigen ogen moeten zien. Christenen die geen geestelijke Bijbelse wapenrusting gebruiken en niet onder Gods bescherming staan, zijn een zeer gemakkelijk prooi voor de satanische vervloekingen.

De Bijbel als remedie en medicijn

Als wedergeboren christenen hoeven we niet bang te zijn voor vervloekingen en bezweringen. Het is belangrijk dat we ons niet willen laten bang maken noch intimideren, zolang we onder Gods bescherming staan. Immers omdat we constant in een geestelijke oorlog leven, is de geestelijke Bijbelse wapenrusting onmisbaar. Echt onkwetsbaar zijn we ook als we bedekt zijn met het kostbare Bloed van Jezus Christus, zoals het bloed van het offerlam aan de deurposten gestreken wordt, gaat de verderfsengel voorbij. (Exodus 12:23) Het is ook zo belangrijk dat we onze geestelijke wapenrusting moeten blijven hanteren, zoals de apostel Paulus dit in zijn brief aan de Efeziërs blijft benadrukken. Want Jezus is immers de Grote Overwinnnaar en de boze duistere machten weten wie Jezus Christus is en sidderen voor Hem! Zonder geestelijke wapenrusting en bedekking door het Bloed van Jezus is een christen kansloos en niet opgewassen tegen de demonische aanvallen.

"Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd."
II Kronieken 20:12

Laten wij daarom onze ogen vestigen op de Here God en stel u uw vertrouwen op de Here.

"Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw."
Psalm 91:2

"Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft."
Psalm 125:1

Een Bijbels aanbeveling dat we geestelijke wapenrusting moeten gaan gebruiken om de strijd aan te binden met de boze machten. Open de Bijbel en lees Efeziërs 6:10-20. Advies: lees de Statenvertaling in plaats van NBG en NBV, want Statenvertaling 1977 en King James Bijbel zijn de betrouwbaarste vertalingen.
Verzuimen wij gebruik te maken van het ons door God gegeven wapenrusting en het gebed, onze afweerwapen, dan zal ons land zeker nog meer overspoeld worden met demonische invloeden, zoals speciaal door de satanisten en heksen in de Walpurgisnacht worden opgeroepen en geactiveerd! Vergeet niet dat de 'synagoge des satans', in onze huidige moderne dagen de satanskerk, ook geestelijke strijdmiddelen kent en gebruikt hen!! Vooral profiteren echte satanisten en heksen van de onwetenheid, lauwheid en verdeeldheid van zeer veel christenen!!! Onwetende en lauwe christenen vallen reeds ten prooi aan de demonische krachten en worden snel overrompeld en ontwapend! Onwetendheid is onze grootste vijand! Daarvoor waarschuwt de Bijbel ons toch zo ernstig dat wij niet onwetend behoren te blijven.

De Bijbel leert ons zelf hoe wij bidden moeten. In Daniël 9:3-19 vinden we voor ons doel een voorbeeld van schuldbelijdenis en priesterlijk gebed voor een zondig volk! En Here Jezus leert ook ons het 'Onze Vader' gebed te houden. Matthéüs 6:10-13
Laten we in het voetspoor van onze goede Walburga treden met onze gebeden. Op onze priesterlijke gebed, onze smeekbede om vergeving en uitredding voor onszelf, onze samenleving, onze koningen en presidenten en onze naties zet God zijn hemelse legermachten aan het werk in de strijd tegen de demonische machten en de bolwerken van de boze geesten zullen overmeesterd en vernietigd worden. Laten wij voortaan ieder jaar in diezelfde nacht, de Walpurgisnacht, in onze gebedsgroepen of als enkelingen onze 'stoorzender' in werking stellen en strijd - en overwinningsliederen met lofprijzing zingen tot volle glorie en eer van God. Bijvoorbeeld psalmliederen en opwekkingsliederen. De stichting Promise stelt een lijst samen voor wie wij moeten bidden; Om te beginnen met verootmoediging, schuldbelijdenis en om vergeving vragen en dan voorbede te doen voor de samenleving, de regering, de kerk/gemeente, huwelijken en gezinnen, de jeugd en het onderwijs, het volk Israël, evangelisatie en zending. En vraag ook de Here God om satanisten en heksen de ogen te openen, zodat ook zij zullen worden bevrijd van occulte gebondenheid en vergeving en verlossing door Jezus Christus mogen ontvangen. Want we strijden niet tegen vlees en bloed maar tegen de boze geestelijke machten!! En blijf het Woord Gods als het zwaard hanteren. U kunt aantal websites opzoeken en raadplegen: http://www.stichting-promise.nl/ (walpurgisnacht belicht) en http://www.healingrooms.nl/ (gebedsproclamaties)
Hou er rekening mee dat satanisten en heksen in ons land tijdens de Walpurgisnacht zeer actief zijn!! En onderschat hen nooit. Wanneer de Walpurgisnacht begint, zet de TV of de computer uit en leg de krant naast neer. En open de Bijbel en houd een gebed.

De stichting Promise geeft een voorbeeld van een krachtig gebed (niet schreeuwend maar wel met stemverheffing);

"satan, we komen op dit moment éénparig tegen je op, en we bestraffen je, en we ontnemen jou het recht en we ontnemen jou op DIT moment de mogelijkheid om welke vervloeking, welk ritueel, welke voodoo actie dan ook, uit te voeren. In Jezus' naam zal het je niet gelukken. We ontnemen je de mogelijkheid deze onschuldige kinderen kwaad aan te doen, en je laat ze nu los in Jezus' machtige Naam, de Naam boven alle namen!!"

Alle namen van beroemdheden, grootheden en geleerdheden zijn ijdel en raken in vergetelheid, maar de Naam van Jezus staat ver boven alle namen en leeft tot in alle eeuwigheden!! Amen!

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                           Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Stichting Promise: Walpurgisnacht belicht
(2) Achtergronden en betekenis van de 1 mei viering. Door E. Smit
(3) nl.wikipedia.org/wiki/walpurgisnacht
(4) Bevrijd om Christus te dienen. Door Doreen Irvine
(5) Van hekserij tot Christus. Door Doreen Irvine
(6) Christus of ideologie. Door J.A.E. Vermaat

dinsdag 26 april 2011

Doe niet mee aan Gazavloot

Uri Rosenthal

Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse organisaties op niet deel te nemen aan een internationale vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook. Volgens het kabinet levert deze actie "allerminst een bijdrage aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict",zo schreef de bewindsman dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.
De regering kan Nederlandse schepen en opvarenden echter niet verhinderen uit te varen, constateert hij. Vanuit Griekenland vertrekken half mei met ongeveer vijftien schepen, waaronder mogelijk een Nederlands schip, met humanitaire goederen en zo'n duizend opvarenden naar Gaza. De vloot moet daar eind mei aankomen. Dat is een jaar nadat de Israëlische marine de vorige vloot tegenhield op de Middellandse zee. Bij die opereatie kwamen negen opvarenden, allen Turken, om het leven. (1)

Ik ben het eens met minister Rosenthal. Mijn advies luidt ook; doe niet mee! Er is absoluut geen sprake van humanitaire crisis in de Gazastrook, zoals de media ons wel willen doen geloven. Er zijn steeds meer bewijzen gekomen dat er overvloed is aan levensmiddelen in de Gazastrook. Het door de media geschetste beeld van de 'dakloze, hongerende en verdrukte Palestijnse bevolking' is nogal misleid. De misleiding is vooral bedoeld om de schuld in de schoenen van Israël te schuiven. Toen de EU-vertegenwoordiger Catherine Ashton, één van de felste vijanden van Israël, op eendaagse bezoek in de Gazastrook kwam, zei ze:"Als men van Israël naar Gaza reist, dan komt men van een 21ste eeuw in een beschadigd landschap. Wederopbouw is onmogelijk zolang Israël de invoer van goederen blokkeert. De mensen beschikken er niet veel meer dan over rüines." (2) Haar uitspraak stemt niet overeen met de werkelijkheid. Inmiddels zijn foto's opgedoken op internet waarop gloednieuw winkelcentrum, geheel in westerse stijl, overvloed aan voedsel op de markten in Gaza en luxe restaurants te zien zijn. AMI schreef in een bericht;"De manager van het winkelcentrum, Abu Abdo, heeft verklaard dat dit winkelcentrum zal bijdragen aan het herstel van de economie. Het is tot stand gekomen door het werk van handelaren in Gaza, waardoor het een voorbeeld is voor andere inwoners. Het biedt Israëlische broeken voor een gunstige prijs, maar ook Turkse, Franse en Amerikaanse producten. Ondanks de bekendgemaakte armoede in de Gazastrook, is dit een winkelcentrum voor de elite van Gaza, die bestaat uit functionarissen van Hamas, plaatselijke leiders, werknemers van consulaten en de VN." Waar haalt die lui van de Gazastrook geld vandaan!? De aap komt uit de mouw, als we het bericht van AMI verder lezen. "Dit moet een prachtige plek zijn voor alle functionarissen van Hamas en hun vrienden, waar ze het geld kunnen uitgeven dat ze onder andere van de VN hebben gekregen. Maar dat is niet alles: ze kunnen ook genieten van een gloednieuw zwembad van Olympisch formaat. Ministers van de Palestijnse Wetgevende Raad, leiders van Islamitische en nationale regeringsorganen en clubleden en atleten woonden de openingsceremonie bij. Nasim Yaseen, de secretarisgeneraal van het Islamitisch genootschap, was de gulle gevers erkentelijk. Zij hadden dit project mogelijk gemaakt." Het AMI vroeg zich af of het kan zijn dat er helemaal geen crisis is, zoals we zouden moeten geloven, en dat de zaken er veel beter voor staan. "Kan het zijn dat ze doorgaan met tegen de wereld te liegen, zodat er nog meer geld binnenstroomt waardoor de elite een hoge levensstandaard kan hebben? Wie geeft er om de anderen die zich met moeite in leven kunnen houden? Hoeveel flotilla's moet Israël nog ondergaan vanwege de leugens die verspreid worden? Hoe kan het dat de media alleen berichten verspreiden over vreselijk lijden in Gaza, maar dat ze vergeten dit nieuwe winkelcentrum te melden en al de luxe goederen die daar te koop zijn, en de restaurants en het zwembad? Lijden de mensen in Gaza echt honger? Of is het mogelijk dat er helemaal geen humanitaire crisis is, maar alleen een valse boodschap die in de wereld wordt verspreid om de haat tegen Israël aan te wakkeren en antisemieten reden te geven om tekeer te gaan? De economie draait goed in Gaza, zoals het winkelcentrum bewijst,"aldus AMI. (3) Als u deze informatie bevestigd wilt hebben, bekijk drie You Tube videoclips maar.. De clips bewijzen het tegendeel volkomen en laten u ook zien hoe u bedrogen en misleid bent door de media die een valse voorstelling van de zogenaamde humanitaire crisis geven.
Er zijn mensen die bedrogen willen worden door de antisemitische verhalen die ze van de media horen. Daarom raden AMI en ik u aan de informatie zelf te verifiëren, dan zult u zien dat dit berichtgeving volkomen waar is. Het is altijd nuttig om het zelf te controleren, dan ziet u dat bovenstaande feiten kloppen.

Het incident met de Gazavloot vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. De Gazavloot is een provocerende actie tegen Israël en wordt georganiseerd door de anti-Israëlische organisaties en linkse pressiegroepen. Aantal organisaties hebben banden met het terrorisme. Eén van de beruchte organisatoren is de Palestijnse Amin Abou Rashed die de Nederlandse nationaliteit bezit en banden heeft met Hamas en de Moslim Broederschap.
Uiteraard zullen wapens en munitie aan boord van de Gazavloot meegesmokkeld worden, zodat de strijd tegen Israël voortgezet zal worden. De enthousiaste westerse deelnemers zijn zo naïef, idealistisch en goedgelovig en willen misschien beetgenomen worden. In de ogen van de PA, Hamas en andere Palestijnse terreurbenden zijn de westerse activisten "nuttige idioten". De term "nuttige idioten" is uitgevonden door Lenin. Met nuttige idioten bedoelde Lenin meelopers, sympathisanten en progressieven. Sommigen van de activisten hebben inderdaad goede bedoelingen, maar vergeten een waar geworden gezegde: goed bedoeld, slecht gedaan. Ook worden de activisten gevoed met haat tegen Israël. Wellicht hebben ze wel gehoord van het evangelie. Maar ze hebben geen gehoor gegeven aan Gods oproep tot bekering en verwerpen Jezus Christus als hun Verlosser, Zaligmaker en Heer en de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Hun verwerping van de waarheid zal hen iets vreselijk duur te komen staan!! Als u een ouder van een kind bent, zou u beslist niet graag willen dat het uw kind zoiets zou overkomen. Dan raad ik u dringend aan uw kind niet aan de Gazavloot te laten meedoen! Waarom zal ik u vertellen. Er zijn twee feiten die u beslist moet weten. Feit 1: vorige week werd een pro-Palestijnse activist en Italiaan, Vittorio Arrigoni genaamd, ontvoerd en vermoord door de terroristen van een Palestijnse splintergroep. De moordenaars waren later opgespoord en gedood door de Hamas-militie. Om te bewijzen wordt een schokkende foto hieronder geplaatst.

Vittorio Arrigoni
Vittorio Arrigoni was zo naïef en idealistisch geweest en geloofde alles wat hem voorgeschoteld werd. Hij geloofde dat Israël veel onrecht deed en het Palestijnse volk zo geleden had. De leugens zijn zoet in de mond en bitter in de buik. Dat was hem overkomen. Hij was actief geweest in de Gazavloot en deed mee aan de boycotactie tegen Israël. Zijn pro-Palestijnse houding, aandeel in de anti-Israëlische actie en haat tegen Israël waren hem noodlottig geworden! De prijs dat Vittorio Arrigoni met zijn eigen leven moest betalen, was werkelijk hoog.
Tweede feit: God heeft meer dan eens een vloek uitgesproken over naties, instellingen en individuen. Het is één van de zwaarste vormen van Gods oordeel. Toen God Abraham riep, deed Hij een belofte aan hem dat Hij een vervloeking zal uitspreken over iedereen die Abraham vervloekt. Derek Prince schreef;

"Zodra God iemand roept voor een speciale taak, dan wordt deze persoon automatisch het doelwit van satans vijandschap. Daarom bouwde God in Abrams roeping een speciale beschermingsclausule in:"Wie u vervloekt zal Ik vervloeken." Verderop in de Bijbel wordt deze bescherming specifiek door Isaäk aan Jakob doorgegeven (Genesis 27:29) en vervolgens aan het volk Israël (Numeri 24:9) - dat wil zeggen aan het Joodse volk." (4)

"Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt.."
Genesis 12:3a (Statenvertaling)

We zien door de hele geschiedenis dat God inderdaad een vloek heeft uitgesproken over een ieder die het Joodse volk vervloekt. In moderne spreektaal wordt deze negatieve houding tenopzichte van de Joden 'antisemitisme' genoemd. Antisemitisme is dus een belangrijke oorzaak voor het bestaan van de vloek. Vandaag de dag zijn de ernstige gevolgen van deze specifieke vloek overal zichtbaar, zowel in het leven van individuen als in de geschiedenis van hele landen. Er rust zeker een vloek op ons leven, als ieder van ons zo'n negatief en vijandig houding ten aanzien van het volk Israël aanneemt. U bent gewaarschuwd.

Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van minister Rosenthal? Zo ja, dan hebt u een verstandige keuze gedaan. Laten we niet meedoen aan de Gazavloot. Laten we ons ook niet gaan bemoeien met het Israëlisch-Palestijns conflict, want het gaat ons persoonlijk niet aan! Het Israëlisch-Palestijns conflict is een persoonlijk zaak tussen Israëliërs en Palestijnen dat alleen werkelijk opgelost kan worden door de komst van de Messias Jezus Christus. Bovendien is het Israëlisch-Palestijns conflict een lont in het kruitvat die de wereld tot ontploffing kan brengen! Het is belangrijk dat we achter Israël moeten staan en het Joodse volk zegenen, opdat wij ook gezegend zullen worden en een rustig leven gaan leiden. Zonder dat we ons laten meeslepen door het Israëlisch-Palestijns conflict, anders belanden we in de bodemloze geweldsspiraal. Nog een goed advies voor u: luister naar God en Zijn Woord en doe wat Hij gebiedt. Het allerbelangrijkste is dat we ook gehoor moeten geven aan de oproep van de Allerhoogste en levende God!! 

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                            Paul

Bronnen:

(1) Diverse Nederlandse media
(2) Blog.seniorennet.be/angeltjes/
(3) AMI januari/februari 2011. 36ste jaargang nr. 1
(4) Van vloek naar zegen. Door Derek Prince

Is Israël een apartheidsstaat?
Jimmy Carter was degene die de term apartheid in zijn mond nam. De voormalige Amerikaanse president zei in 2006 dat de "misdaden van de Israëliërs tegen de Palestijnen erger zijn dan die van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime". Zijn boek "Palestine: Peace not Apartheid" deed veel stof waaien. In zijn boek stelde Carter dat "Israëls voortdurende beheersing en kolonisatie van Palestijns land zijn de eerste obstakels vvoor een samenhangend vredesakkoord". Was Jimmy Carter niet de man die een prominente rol had gespeeld bij het tot stand komen van het Camp David akkoord tussen Egypte en Israël in 1978? Won die pindaboer niet de Nobelprijs voor vrede? Noemde hij niet ayatollah Khomeini een "man Gods"?
Carter schreef dat het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen was begonnen, toen "Joodse extremisten" in 1939 de Arabieren aanvielen. Maar er klopt helemaal niets van zijn bewering. Ten eerste zijn de Palestijnen nooit een homogeen volk geweest. Pas na 1967 hadden de Arabieren de term Palestijnen gebruikt. Een tweede feit was dat de Arabieren in 1929 reeds met hun terreur tegen de Joden, de rechtmatige eigenaars van het Bijbelse land, waren begonnen. Het boek "Palestine: Peace not Apartheid" strookt helemaal niet met de historische feiten en verdraait dus alle feiten. In feite maakt Carter zich schuldig aan pure geschiedvervalsing. Dries van Agt volgt ook in de voetsporen van Jimmy Carter om geschiedvervalsing te plegen. Verder heeft Carter in zijn boek helemaal geen woord gerept over het bezoek van de groot-moefti van Jeruzalem Amin al-Hoesseini aan Adolf Hitler, de door de groot-moefti georganiseerde gruwelijke moordpartijen op weerloze Joden, het door de PA en Hamas onderdrukken van de Palestijnse christenen en het door Hamas rekruteren en tot zelfmoord-terroristen opleiden van Palestijnse kinderen. We kunnen alleen concluderen dat zijn boek zijn diepe afkeer van het Joodse volk en minachting voor het land Israël verraadt en getuigt alleen van gebrek aan objectiviteit en inzicht. Het boek is ook een samenraapsel van laster en leugens.
We nemen ook aan dat de voormalige president en nobelprijswinnaar Jimmy Carter een spreekbuis van de Palestijnse terroristische organisaties is geworden. (1)

Ik weet nog heel goed toen ik een scholier was en Jimmy Carter nog een president was, keek ik met belangstelling naar een TV-uitzending over de werkzaamheden van Carter in het Witte Huis. In die tijd waren de Bijbelgetrouwe christenen ervan overtuigd dat Carter een "wedergeboren christen" was. Hij was immers een baptist. Ik kan me een scene uit de TV-uitzending nog heel goed herinneren hoe de president en zijn vrouw Rosamary een uurlang bijbelstudie hielden. Nu is hij hard beziggehouden met het demoniseren van Israël! Beseft hij niet dat het volk Israël het volk van God is!? Hoe is het mogelijk dat Carter zoveel onwaarheden over Israël in zijn boek rondbazuint en de Israëlische regering ervan beticht heeft apartheidspolitiek te bedrijven!? Het is voor u en voor mij volkomen duidelijk dat Carter helemaal géén wedergeboren christen is. Een echte wedergeboren christen behoort niet alleen Here Jezus lief te hebben maar ook naasten en...het volk Israël. Een echte christen weet ook dat Jezus Christus met het Joodse volk onlosmakelijk verbonden is. Wie Israël iets aandoet, heeft Here Jezus ook aangedaan! Al had Carter in zijn presidentschap zich beziggehouden met de zogenaamde 'bijbelstudie', vraag ik me af of hij als kind toch niet op een zondagsschool geleerd had dat liegen niet mag. Met zijn boek heeft Carter zo'n lef vandaan gehaald om leugens over Israël te vertellen en feiten te bagatelliseren. Ik durf te zeggen dat die pindaboer aantal bijbelteksten blijkbaar vergeten heeft. Sta mij toe aantal bijbelteksten voor u te citeren:

"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste." Exodus 20:16

"Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan.." Leviticus 19:16a

"Gij zult niet stelen, gij zult NIET LIEGEN en gij zult elkander niet bedriegen."
Leviticus 19:11

"Maar wie iets met voorbedachten rade doet, hetzij geboren Israëliet, hetzij vreemdeling, die zal een lasteraar van de Here zijn, die zal uit zijn volk worden uitgeroeid."
Numeri 15:30

Jimmy Carter is met zijn boek "Palestine: Peace not Apartheid" dus een lasteraar. Het ergste is dat hij niet alleen laster spreekt over Israël maar ook over God! Zeer veel mensen, helaas ook christenen, weten niet wat de naam Israël betekent. Israël betekent letterlijk: God strijdt!! Lees Genesis 32:28 en Hosea 12:4. God en Zijn volk Israël zijn van elkaar onlosmakelijk verbonden. Eens en voor eeuwig.
Het is triest om te aanschouwen hoe Jimmy Carter en Dries van Agt, die allebei een kerk weleens bezoeken en naar een preek van een geestelijke luisteren, lasteraars zijn geworden om Israël aan de schandpaal te willen nagelen. Hen staat het zware oordeel te wachten, gelijk het staat geschreven in de Schriften:

"Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkeaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg." I Corinthiërs 5:11-13

Vorig maand werd er van 7 tot 20 maart een Anti-Apartheid Week gehouden. De organisatoren waren anti-Israël organisaties, kerken en linkse pressiegroepen. Ook aantal linkse partijen deden mee aan de Anti-Apartheid Week. Er werd ook opgeroepen tot boycot van Israëlische producten. VN-onderzoekers, mensenrechtenorganisaties, activisten, kerken, voormalige staatsleiders als Jimmy Carter, Mary Robinson en Desmond Tutu, en critici beschuldigen Israël van de nederzettingenpolitiek, een discriminerende huwelijkswet (!?), het gebruik van Palestijnen als goedkope arbeidskrachten, aparte wegen (?), het houden van de barrière (men gebruikt de term 'Apartheidsmuur'), enzovoorts. Men schildert Israël graag als een apartheidsstaat en vergelijkt de situatie in Israël en de 'bezette gebieden' als die van het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ze beweren dat de Israëlische bezetting een vorm van kolonisatie en apartheid is die in strijd is met het internationaal recht.
In 1975 had de Algemene Vergadering van de VN een resolutie 3379 aangenomen die bepaalde dat zionisme een vorm van racisme was. De bepaling was zo absurd en ongegrond. Zionisme was helemaal géén vorm van racisme, terwijl antisemitisme juist een vorm van racisme is. Jaren later werd de resolutie herroepen. In 1991 trok de Algemene Vergadering van de VN resolutie 3379 weer in door middel van resolutie 4686. De toenmalige VN-secretarisgeneraal Kofi Annan noemde de resolutie 3379, waarin bepaald werd dat zionisme racisme is, één van de dieptepunten in de geschiedenis van de VN. (2) Nu beleven we opnieuw een dieptepunt in de geschiedenis dat de Joodse staat Israël als de 'apartheidsstaat' afgeschilderd wordt. Ook al is de beschuldiging aan het adres van Israël ongegrond, misleid en vals.

Is Israël wel of toch niet een apartheidsstaat? Het is volstrekt onaanvaardbaar om te zeggen dat Israël geen democratie heeft en dus een apartheidsstaat is. Laten we naar echte feiten kijken.

Echte feiten:

De staat Israël (in het Hebreeuws; Medinat Jisrael, in het Arabisch; Dawlat Israil) is de enige democratie in het Midden-Oosten. Israël is ook het enige land ter wereld met een Joodse bevolkingsmeerderheid. Ook het enige land zonder moslimmeerderheid in het Midden-Oosten.

Het wapen van Israël


Er zijn naast Joodse volksvertegenwoordigers ook Arabische afgevaardigden in de Knesset, het Israëlische parlement. Naast de Joodse zionistische partijen (Likoed, Arbeiderspartij, Het Joodse Huis, Jisrael Beeténoe, Nationaal-religieuze Partij, Kadima, Shas, Kach) zijn er ook Arabische politieke partijen zoals Balad, Hadash en Verenigde Arabische Lijst. Hadash is uiterst links en streeft naar de ontruiming van alle Joodse nederzettingen, terugtrekking uit de door Israël tijdens de zesdaagse oorlog "bezette" gebieden en de creatie van een Palestijnse staat. En de Verenigde Arabische Lijst was gefuseerd als unie van twee Arabische partijen, de Arabische Democratische Partij en de Islamitische Beweging, en is een voorstander van twee staten Israël en een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
Verenigd Thora-Jodendom is de enige Joodse politieke partij die het zionisme verwerpt, omdat de staat Israël in haar huidige vorm volgens eigen zeggen toch onvolmaakt is en alleen de komst van de Messias zal het ware Israël oprichten. En Het Joodse Huis is een voorstander van een volledig religieus Joods karakter van de staat Israël. (3)

De tegenstanders van Israël zeggen dat Israël Arabieren als tweederangsburgers heeft behandeld. Hun bewering is onjuist. Ruim 1.200.000 Arabieren (20% van de Israëlische bevolking) hebben stemrecht, kiezen hun afgevaardigden, mogen hun eigen ongezouten mening uiten en genieten van dezelfde sociale en publieke voorzieningen als de Joden zoals gezondheidszorg, onderwijs, ziekenhuizen. Veel Israëlische Arabieren zouden niet graag willen ruilen voor een leven in de Palestijnse gebieden als de Gazastrook of in welk Arabische land. Dus de Arabieren (en ook Druzen) hebben dezelfde rechten als de Joden en genieten van hun gelijkwaardige status. U kunt een website mijn-kijk-op.infonu.nl opzoeken en een opinie "Israël als Joodse staat racistisch?" lezen. De Arabieren en Druzen hebben inderdaad de mogelijkheid om de Knesset in het Arabisch toe te spreken. Arabisch is Israëls officiële tweede taal. Zoals België twee officiële talen, Vlaams en Waals, heeft, kent Israël twee officiële talen Hebreeuws en Arabisch. Om u ervan te overtuigen wordt een foto als bewijs hieronder geplaatst dan ziet u twee talen op een Israëlische postzegel staan.


Een ander bewijs van een Israëlische bankbiljet:


De voorkant (bovenaan) van het Israëlische bank-
biljet in het Hebreeuws en de achterkant (onderaan)
in het Arabisch.
Zou u nog steeds durven beweren dat Israël racistisch is? Dat zou u beter niet kunnen doen. Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de staat Israël werd een Israëlische Arabier, Raleb Majadele genaamd, die als afgevaardigde van de Arbeiderspartij de Knesset vertegenwoordigt, de eerste moslim minister zonder portefeuille. Na de Druus Salah Tarif was hij de tweede niet-Joodse minister in Israël. Majadele werd op 10 januari 2007 door de voorzitter van de Arbeiderspartij, Amir Peretz, voorgedragen als kandidaat-minister voor wetenschap, cultuur en sport om de opengevallen plaats van voormalig minister Ophir Pines-Paz op te vullen, die om redenen was vertrekken nadat Iisrael Beeténoe (in het nederlands: Israël Ons Thuis) tot de regering was toegetreden. Op 28 januari werd hij benoemd tot minister zonder portefeuille met alle stemmen in het Israëlisch kabinet, behalve die van de nationalist Avigdor Lieberman van de partij Jisrael Beeténoe. (4)

Raleb Majadele
 In zijn artikel "Voor Israëlische Arabieren bestaat er geen Apartheid" schreef Khaled Abu Toameh;

"Een Arabisch lid van de Knesset, die naar de Verenigde Staten en Canada reist om aan universitaire studenten en professoren uit te leggen dat Israël een apartheidsstaat is, kan een hypocriet en leugenaar genoemd worden en veroorzaakt tevens enorme schade aan de belangen van zijn eigen Arabische kiezers en kiesgerechtigheden. Als Israël een apartheidsstaat is, wat doet deze Arabier dan in de Knesset? Apartheid houdt toch in dat dit Knesset lid zich sowieso niet verkiesbaar kan stellen voor verkiezingen? Gelukkig kunnen Arabische burgers naar dezelfde stranden, restaurants en winkelcentra als Joden in deze "apartheidsstaat" gaan. Sterker nog: ze kunnen zich verkiesbaar stellen en voor de eerste keer een minister (Raleb Majadele) leveren." (5)

Israël kent dienstplicht. Joden, Druzen, Tsjerkessen en Samaritanen zijn opgeroepen om dienst in het leger te nemen. Arabische moslims en christenen, die in praktijk vrijgesteld zijn van dienst, kunnen zich vrijwillig voor dienst opgeven. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt door Bedoeïenen. Arabische staatsburgers van Israël zijn niet verplicht om dienst te nemen vanwege de maatschappelijke problemen die dienen in het IDF kan veroorzaken. Er kwam een verandering in de afgelopen jaren: Een Arabische vrouw meldde zich vrijwillig voor dienst in het Israëlische leger.

Korporaal Elinor Joseph, een jonge christelijke vrouw uit het noorden van Israël, had zich een plaats verworven in een gerespecteerde infanterie-eenheid, wat haar tot Israël's eerste vrouwelijke Arabische gevechtspiloot maakte. Haar moedige besluit stuitte op grote bezwaren van haar vriendinnen, familie en vele anderen in haar woonplaats. (6)

Korporaal Elinor Joseph

Vorig jaar nam een Arabische jongeman van 21 jaar dienst in het Israëlische leger. Zijn naam was Sidd Churani. Hij kwam uit een Arabische dorp in Galilea. Sidd Churani zei in een interview;"Veel mensen verbazen zich erover dat ik in het IDF dien. Maar ik vind dat ik in een land woon, dat mij veel heeft gegeven. Ik ben er trots op dat ik een Israëlische soldaat ben. Daarmee vervul ik mijn plicht. Ik vind het belangrijk dat ook Arabieren in het Israëlische leger dienen. Israël is het land waarin wij als Joden en Arabieren samen wonen. Daarom moeten we ook samen verdedigen." (7) Het groeiend aantal Arabieren gingen ook melden voor dienst in het IDF.

Israel Today meldde een ander feit dat ongeveer 180.000 Arabieren uit de autonome gebieden in Israëlische ziekenhuizen behandeld kunnen worden. Met het oog op de groeiende terreurdreiging was Israël genoodzaakt om het verkeer tussen Israël en de autonome gebieden streng te controleren. Daardoor dreigde een humanitaire crisis te ontstaan. Dankzij de goede samenwerking tussen medici en IDF was het toch gelukt het aantal in Israël behandelde Palestijnen te doen stijgen. (8)  De Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever zijn hun recht op medische behandeling helemaal niet onthouden!

Het gelijkwaardig behandelen van Arabieren als staatsburgers in Israël vloeit voort uit de Tora!! Om de tegenstanders van Israël de mond te snoeren zijn aantal bijbelteksten voor u geciteerd:  

"Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte." Exodus 22:21

"De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte." Exodus 23:9

"En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de Here, uw God."
Leviticus 19:33-34

"Want de Here, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt; die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte."
Deuteronomium 10:17-18

"..dan zullen de Leviet, omdat hij bezit noch erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen - opdat de Here, uw God, u zegene in al het werk, dat uw hand doet."
Deuteronomium 14:29

"Gij zult de arme, behoeftige dagloner niet hard behandelen, hetzij hij behoort tot uw broeders, hetzij tot de vreemdelingen, die zich in uw land, in uw steden zullen bevinden. Op de dag zult gij zijn loon uitbetalen, de zon mag daarover niet ondergaan, omdat hij behoeftig is en er dus naar uitziet - opdat hij niet over u tot de Here roepe en gij u bezondigt." Deuteronomium 24:14-15

"Gij zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen; ook zult gij het kleed der weduwe niet tot pand nemen. Gij zult gedenken, dat gij in Egypte slaaf geweest zijt, en dat de Here, uw God, u daaruit bevrijd heeft; daarom gebied Ik u dit te doen."
Deuteronomium 24:17-18

"Wanneer gij uw olijven afslaat, zult gij de takken niet nog eens afzoeken; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn. Wanneer gij de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult gij niet nog eens een nalezing houden; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn. Gij zult gedenken, dat gij in het land Egypte slaaf geweest zijt; daarom gebied Ik u dit te doen."
Deuteronomium 24:20-22

Ongeloofelijk dat God ver vooruitziend is! In de Bijbelse tijden bestond al een sociale voorzieningheid in het Oude Israël, terwijl ons land nog niet beschaafd was en bewoond werd door wilde barbaren, die in donkere bossen leefden. U zult eerlijk moeten toegeven dat Gods wetten ongeëvenaard zijn! In Israël gelden de Israëlische wetten niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Druzen, de Samaritanen en de Arabieren, zoals het ook staat geschreven in de Tora;

"Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft." Exodus 12:49

"Enerlei recht zult gij hebben; de vreemdeling zij gelijk de geboren Israëliet, want Ik ben de Here." Leviticus 24:22

"...éénzelfde inzetting zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting zal het zijn voor uw geslachten: gij en de vreemdeling zullen voor de Here gelijk zijn. Eéndelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft." Numeri 15:16

In Nederland gelden de nederlandse wetten niet alleen voor de autochtonen, maar ook voor de allochtonen! Het is verkeerd dat de moslims, die in Nederland wonen, de Sharia aan het Nederlandse volk willen opleggen, zonder dat ze aan de nederlandse wetten willen houden. De Bijbel maakt echter duidelijk dat ieder volk eigen wetten en regels heeft en daarom moeten vreemdelingen, die in een ander land willen gaan wonen, ook eraan houden! Heeft Israël de in Israël geboren Arabieren echt onderdrukt en als tweederangse burgers behandeld? Indien het waar is, dan zou de Israëlische regering de wet overtreden en gezondigd hebben tegen Gods verordening dat vreemdelingen, dus niet-Joden, niet onderdrukt mogen worden, zoals het ook in de Tora staat:

"Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte." Exodus 22:21

"Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet meer staande kan houden, dan zult gij hem - vreemdeling en bijwoner - ondersteunen, opdat hij bij u in het leven blijve."
Leviticus 25:35

Gelukkig is niet het geval in Israël dat de Arabieren onderdrukt zouden worden. De beschuldiging dat Israël Arabische staatsburgers onderdrukt zou hebben, is onwaar en leugenachtig. Daarvoor waarschuwt de Bijbel zo ernstig dat een valse getuigenis niet gesproken mag worden.
Toen de staat Israël op 15 mei 1948 uitgeroepen werd, las Israël's eerste premier Ben Goerion de onafhankelijkheidsverklaring voor. Hij zei letterlijk;

"De staat Israël zal openstaan voor immigratie van Joden uit alle naties; zal de ontwikkeling van het land benutten ten gunste van al zijn bewoners; zal gebaseerd zijn op het principe van vrijheid, gerechtigheid en vrede volgens de profeten van Israël; zal volledige sociale en politieke gelijke rechten handhaven voor al zijn burgers; ongeacht geslacht, ras of sekse; zal vrijheid van godsdienst, geweten, opvoeding en cultuur garanderen; zal de gewijde plaatsen van alle godsdiensten handhaven en zal nauwgezet de principes van het Handvest van de Verenigde Naties in acht nemen."

Ben Goerion reikte zijn hand aan de Arabieren en zei ook verder;

"We roepen de Verenigde Naties op het Joodse volk te helpen bij de opbouw van de staat en om de staat Israël op te nemen in de gemeenschap van de naties. Te midden van moedwillige agressie willen we de Arabische inwoners van de staat Israël vragen de wegen van vrede te bewandelen en hun deel bij te dragen aan de ontwikkeling van de staat, op basis van volledig en gelijkwaardig burgerschap en een behoorlijke representatie in al haar geledingen en instellingen."


Er zijn YouTube videoclips waarop een Arabier, een Tsjerkees en een Druus hun verhaal doen waarom ze zo graag wonen in de Joodse staat Israël. (9) Kijk naar de You Tube videoclips:


Andere beschuldigingen aan het adres van Israël

Er zijn ook beschuldigingen geuit aan Israël dat de islamitische heiligdommen bedreigd en geschonden zouden worden. Het gaat daarbij vooral om het Tempelplein (de heiligste plaats van het Joodse volk) in Jeruzalem waar zich de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel bevinden. De aantijgingen blijken ongegrond en vals te zijn. Het omgekeerde is dat de heilige plaatsen van het Joodse volk en ook die van de christenen geschonden en verwoest zijn door de Palestijnen!! Op 7 oktober 2000 werd het Graf van Jozef, één van de patriarchen van het Joodse volk,  door de Palestijnen verwoest. Het Graf van Jozef is één van de heiligdommen van het Joodse volk. (10)
Volgens het Oslo akkoord zou de plaats onder Israëlisch beheer blijven en toegankelijk voor Joodse pelgrims. Op 12 oktober 2000 werd de Al-Shalom synagoge in Jericho door de Palestijnen vernietigd. Op grond van het Oslo akkoord zou de plaats onder Israëlisch beheer blijven en toegankelijk voor Joodse pelgrims. Dat zijn enkele feiten dat wij onder eigen ogen moeten zien!! Niet de Israëliërs maar de Palestijnen hebben de Oslo akkoorden geschonden! Het allerergste is dat de Palestijnen eind 1996 met de bouw van een nieuwe moskee in de gewelven onder het Tempelplein in Jeruzalem begonnen waren en enorme schade toegebracht hadden aan archeologische restanten van de Tempel van Salomo die op deze plaats stond! Ook de bewijzen van het bestaan van de Tempel van Salomo waren opzettelijk vernietigd door de Palestijnen. Sinds oktober 2000 laat de Waqf geen niet-moslims meer op de Tempelberg toe. Pure discriminatie! Ook de Israëlische oudheidkundigen en archeologen krijgen geen toestemming meer op het Tempelplein te mogen betreden. De harde feiten bewijzen volkomen dat de PA géén respect heeft voor Joodse en Christelijke heiligdommen. Toen Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever door de Jordaniërs waren bezet, werden Joden niet toegelaten tot de Klaagmuur en de andere Joodse heiligdommen, zoals het Graf van Rachel in Bethlehem, het Graf van Jozef en de Machpela in Hebron. Daarmee had Jordanië de wapenstilstandbepalingen geschonden. Tijdens de Jordaanse bezetting van Jeruzalem werden alle 58 synagogen in de Oude Stad tussen 1948 en 1967 geplunderd en vernietigd. De Jordaniërs pleegden grafschennis, toen grote delen van de Joodse begraafplaatsen op de Olijfberg werden verwoest. (10) Waar waren de protesten van de wereld gebleven? Niets!

De Palestijnen verwoesten
de graftombe van Jozef
De Westoeverbarrière een apartheidsmuur?

In 2003 werd Israël onder vuur genomen door de internationale gemeenschap vanwege de bouw van de Westoeverbarrière. De tegenstanders zien in de bouw van de Westoeverbarrière een annexatie van de Palestijnse gebieden en de isolatie van de Palestijnse bevolking. Maar laten we naar de ware toedracht kijken: Israël had de Westoeverbarrière in de Westelijke Jordaanoever en in een klein gedeelte van Israël in 2003 gebouwd voor haar eigen veiligheid. De reden van de bouw was dat Israël haar eigen bevolking wil beschermen en de terroristen uit Israëlische steden en dorpen weren. En de betonnen muren en gedeeltes van de barrière waren bedoeld om te voorkomen dat er geschoten zou worden op Israëliërs. Sinds de tweede Intifada pleegden Palestijnen bloedige zelfmoordaanslagen op aantal plaatsen in Israël, zoals discotheken, pizzeria's en bussen waarbij onschuldige burgers gedood werden. Vanaf 29 september tot met 30 juli 2005 kwamen 972 Israëliërs, waaronder 122 kinderen, om het leven. Aan Palestijnse kant had de tweede Intifada het leven van 3315 mensen geeist. Daarom had de Israëlische regering maatregelen genomen om met de bouw van de Westoeverbarrière Israëlische burgers te beschermen. Sinds de bouw van de barrière werd begonnen, was het aantal terroristische aanslagen in Israël met 90 procent gedaald. Het besluit van Israël is begrijpelijk. Maar de internationale gemeenschap ziet de bouw van de Westoeverbarrière anders. En de PA, anti-Israël organisaties, tegenstanders en hun sympathisanten spreken van een "apartheidsmuur". De media gebruikt de term "Israëlische muur" en "afscheidingsmuur". In de ogen van de vijanden van Israël is de barrière een symbool van de "apartheidsstaat." De wereld bemoeide zich mee met Israël en een ontwerpresolutie van de VN Veiligheidsraad, die de bouw van de barrière illegaal zou verklaren, werd ingediend en verworpen door een veto van de Verenigde Staten. Dezelfde resolutie werd in december 2003 aan de Algemene Vergadering voorgelegd en aangenomen met overgrote meerderheid. Vier landen stemden tegen en twaalf onhielden zich van stemming. Deze niet-bindende resolutie stelde dat Israël zou stoppen met de bouw van de barrière. Hierna werd aan het Internationaal Gerechtshof een advies-oordeel over de barrière gevraagd. Van januari tot juli 2004 boog het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de legaliteit van de barrière. Israël betwistte de juridische geldigheid van de procedure echter en de meeste westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en de EU, verleenden geen medewerking aan het Hof. Deze waren van mening dat de kwestie politiek en niet juridisch moest worden opgelost. In haar adviesoordeel van 9 juli 2004 achtte het Internationaal Hof de bouw van de barrière een "schending van internationaal recht" en "illegaal" en concludeerde dat de barrière afgebroken moest worden en dat er schadevergoeding moesten worden betaald aan benadeelde Palestijnen. Israël en de Verenigde Staten verwierpen de uitspraak van het Hof en de Europese Commissie vond dat de barrière gedeeltelijk afgebroken moest worden. (11)
Op 20 juli 2004 nam de Algemene Vergadering van de VN opnieuw een resolutie aan die de uitspraak van het Hof ondersteunde en zodoende de barrière illegaal achtte. 150 landen stemden voor de resolutie, 6 landen waen er tegen en 10 landen onthielden zich van stemming. Tegen stemden Israël, de Verenigde Staten, Australië, Micronesië, de Marshalleilanden en Palau. Ook al was deze resolutie niet bindend en israël kondigde aan door te gaan met de bouw. Alle lidstaten van de Europese Unie stemden deze keer unaniem vóór de resolutie. Ook het Rode Kruis had zich uitgesproken dat de bouw van deze barrière "strijdig is  met de Conventies van Genève". Amnesty International verklaarde op 19 februari 2004 dat de barrière een "schending is van het internationaal recht en bijdraagt aan ernstige mensenrechtenschendingen." Ook Human Rights Watch en vele andere mensenrechtenorganisaties hadden zich tegen de barrière uitgesproken en steunden de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de VN-resoluties. (11)
Wat zijn de VN, de EU en groot aantal organisaties zo hypocriet geworden!! Toen de Palestijnen bloedige zelfmoordaanslagen pleegden en het bloed van talloze onschuldige mensen vergoten hadden, waren nergens verontwaardigde en afkeurende reacties van de Internationale gemeenschap te horen. En de VN-Veiligheidsraad had de terroristische aanslagen op Israëlische burgers helemaal niet veroordeeld. Er werd ook nergens een resolutie, die de Palestijnse aanslagen zou veroordelen, bij de VN-Veiligheidsraad ingediend. Maar als Israël een "misstap" doet, ontlokt dat wel verontwaardiging bij de internationale gemeenschap!
U kunt de Westoeverbarrière absoluut niet vergelijken met de Berlijnse Muur! De vroegere Berlijnse Muur verhinderde de Oost-Duitsers het socialistische arbeidersparadijs te ontvluchten. Als iemand zich erop waagt de Chinese Muur met de apartheidsmuur te vergelijken, zullen de Chinezen die persoon zeer zeker niet in dank afnemen! De Chinese Muur kan absoluut niet vergelijken worden met de Berlijnse Muur. Want de Chinese Muur, een uit aarde en stenen opgetrokken en 6.259 kilometer lange verdedigingswal, moest het Chinese keizerrijk beschermen tegen invallen van de Mongolen. Israël behoudt het recht haar burgerbevolking te beschermen tegen de terroristische aanslagen. Daarom werd de barrière gebouwd als het antwoord op de aanslagen. De bouw van de barrière is niet in strijd met het internationaal recht! Dat Israël recht op zelfverdediging heeft, is logisch. Wat het oordeel van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag betreft, is dat partijdig en ongegrond. Het bevoordeelt PA en de terreurbenden! Hoe dan ook heeft de Westoeverbarrière niks te maken met de apartheid! Dankzij de barrière is het aantal terreuraanslagen met 90 procent gedaald!

Aparte wegen in Israël?

De tegenstanders beschuldigen Israël ervan aparte wegen voor Joden en Palestijnen te houden. Anja Meulenbelt had ook beschuldiging geuit aan Israël. (12)
De beschuldiging is zo absurd en belachelijk!! Een persoon die zoiets beweert, moet wel haast een gek en een volslagen idioot zijn! Israël heeft helemaal geen aparte wegen. Wel zijn strenge controleposten gehouden en de Palestijnen die in Israël willen komen, gefouilleerd op wapens en bommen. Er is geen sprake van een racistische houding dat Israël jegens de Palestijnen koestert. In Saoedi-Arabië is er wel sprake van pure discriminatie van niet-moslims. Daar zijn wel aparte wegen voor moslims en niet-moslims. Een niet-moslim mag absoluut niet in Mekka binnengaan. Alleen moslims mogen in Mekka, de heilige plek van de islam, komen. Om te bewijzen is een foto hieronder geplaatst dan kunt u aan de verkeersborden zien dat er inderdaad aparte snelwegen zijn in Saoedi-Arabië.


De hamvraag is waarom de mensenrechtenorganisaties niet ertegen geprotesteerd hebben. Zijn ze soms bang voor Saoedi-Arabië? Zijn ze soms vergeten dat de mensenrechten in deze land geschonden zijn!? De eenzijdige kritiek van de mensenrechtenorganisaties op Israël die de mensenrechten geschonden zou hebben, is misplaatst en oneerlijk! Wat de discriminatie van niet-moslims in Saoedi-Arabië betreft, is dat volgens de Saoediërs door de koran getolereerd. Dat klopt, want er staat in de koran dat niet-moslims gediscrimineerd mogen worden. Laat mij een korantekst citeren dat een moslim geen vriendschap met een niet-moslim mag sluiten:

"Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet, heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren." Soera 3:28

Joden en niet-moslims hebben helemaal geen bevoorrechte positie in veel moslim-landen! In Israël hebben Arabieren, Druzen, Christenen en Tsjerkessen wel bevoorrechte positie gekregen in de Israëlische samenleving.

Is Israël de inspiratiebron van de Arabische onrust?

Het is heel interessant om te lezen wat Tom Friedman, columnist van de New York Times zegt dat Israëls rol herkenbaar is voor iedereen die in Egypte woont. Dat komt door de Arabische pers die het hele afgelopen jaar veel plezier beleefde aan de verhalen over corrupte Israëlische regeringsleiders. En de televisiezender Al Jazeera besteedde veel aandacht aan de plotselinge koersdaling als gevolg van financiële corruptie onder voormalige premier Ehud Olmert, aan seksuele intimidatie van de voormalige president Moshe Katsav en aan het op het laaste moment intrekken van de nominatie van Joav Galant als generaal van het Israëlische leger, omdat hij zich op onrechtmatige wijze land van de staat had toegeëigend. Israel Today vertelt verder: Wanneer Egyptenaren zulke berichten lezen, kunnen zij niet anders dan toegeven dat zij, ondanks alle haat die zij koesteren ten aanzien van Israël, jaloers zijn op het feit dat Israël de corruptie niet ongestraft laat. Tenslotte was de corruptie in Caïro vele malen groter en aan de orde van de dag. Maar in het democratische Israël krijgen de hoogste ambtenaren bij overtreding te maken met dezelfde gerechtelijke macht als minder hooggeplaatste burgers. (13) Ja, Israël heeft zichzelf bewezen een echte democratie in het Midden-Oosten te zijn. Israël is het enige land in het Midden-Oosten dat corruptie hard aangepakt wordt. Vorig jaar werd de voormalige president Moshe Katzav eind december schuldig bevonden aan alle aanklachten door de rechtbank in Tel-Aviv. De aanklachten luidden verkrachting, seksuele intimidatie en verhindering van de rechtsgang. De afgelopen tien jaar werden negen Israëlische politici tot celstraffen veroordeeld. De internationale media reageerden positief en het Israëlische volk spreekt vol lof van de Israëlische rechtbank, die alle burgers gelijk behandeld heeft. Maar...bijna iedereen vergeet één belangrijk ding dat het bestraffen van corruptie al in de Tora vastgelegd is!! Heel veel christenen, kerken en allerknapste theologen zien een belangrijke tekst uit de Tora over het hoofd. Laat mij een tekst uit de Bijbel voor u citeren:

"Rechters en opzieners zult gij aanstellen in al de steden die de Here, uw God, u geven zal, naar uw stammen; zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Gij zult het recht niet buigen; gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen; want een geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen. Gij zult alleen gerechtigheid najagen - opdat gij moogt leven en het land bezitten, dat de Here, uw God, u geven zal." Deuteronomium 16:18-20

Met de Bijbel is Israël een lichtend voorbeeld voor alle naties geworden!! God gaf de Tora aan Mozes en het volk Israël en de Tora geldt niet alleen voor de Joden maar ook voor de heidenen. Het is zeer dwaas om te zeggen dat God met de Tora en het volk Israël afgedaan heeft. Here Jezus bewijst met Zijn uitspraak dat de Tora niet afgeschaft zal worden eer de oude hemel en de oude aarde zullen voorbijgaan:

"Meent niet dat Ik gekomen ben om de Tora of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één titel van de Tora voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied." Matthèüs 5:17-18

Jammer dat de uitspraak van Jezus vaak verkeerd begrepen en ook verkeerd geinterpreteerd wordt door bijna alle kerkgenootschappen en evangelische en charismatische bewegingen.
De eerlijke rechtsgang en de harde aanpak van corruptie in Israël hebben de Arabieren inderdaad geinspireerd, al heeft Israël niks te maken met de Arabische onrust. In veel Arabische landen is corruptie door de hooggeplaatsten op grote schaal gepleegd. Het Egyptische volk wil dat Hosni Moebarak berecht moet worden vanwege corruptie. Ook eist het Tunesische volk dat de voormalige president Zine Ben Ali aan Tunesië uitgeleverd en berecht moet worden. Het bewijst wel dat heel veel Arabieren het Israëlische voorbeeld willen gaan volgen.

Het slotwoord

Alle beschuldigingen die aan het adres van Israël zijn gericht, zijn hypocriet, ongegrond en vals. Ze kunnen als pure leugens en laster afgedaan worden. Nu u de echte feiten kent, weet u ook dat Israël helemaal geen apartheidsstaat is. Al eeuwenlang is Israël altijd het mikpunt van smaad, een voorwerp van ontzetting en een spotrede onder de volken geweest. Het Joodse volk heeft als een meest vervolgde en verdrukte volk op aarde ontzettend veel geleden. De vijanden gunnen Israël momenteel geen rust en weten ook niet van ophouden. Toen ik in de concordantie het woord laster opzocht, toonde de Heilige Geest mij een heel bijzonder tekst uit de Bijbel en mijn ogen waren geopend alsof de schubben eraf vielen. Dat Israël inderdaad gelasterd en gehoond wordt, is een Bijbelse profetie nu in vervulling gegaan:

"Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schimp degenen die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volkeren. Mijn schande is de ganse dag vóór mij, en de schaamte mijns aangezicht bedekt mij, om de stem des honers en des lasteraars, vanwege de vijand en de wraakgierige. Dit alles is ons overkomen, nochtans hebben wij U niet vergeten, noch valselijk gehandeld tegen uw verbond. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gangen geweken van Uw pad, zo hoewel Gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken, en ons met een doodsschaduw bedekt hebt."
Psalm 44:14-20 (Statenvertaling)

De profetie is inderdaad verbazingwekkend en letterlijk uitgekomen, nu Israël gelasterd en aan de schandpaal genageld wordt door de volken. Let wel op het woord naburen. U raad al dat de naburen de Arabische landen rondom Israël zijn.  En de draken zijn niets anders dan de demonische boze machten die uit zijn op de vernietiging van Israël! Lees Openbaring 12 dat de andere naam van de duivel draak is. U kent een uitdrukking "de draak steken met iemand" vast wel. De tegenstanders en vijanden van Israël steken graag de draak met Israël. Toen ik de hele versie van Psalm 44 las, realiseerde ik me dat het om de geschiedenis van het Joodse volk gaat. Veel van de teksten van Psalm 44 zijn al reeds vervuld. Het volk Israël was inderdaad onder de natien over de hele wereld verstrooid. Na de val van Jeruzalem in het jaar 70 werden de overlevende Joden als slaven op de markt te koop aangeboden voor een zeer laag prijs. Ongeloofelijk dat Psalm 44 de geschiedenis van het Joodse volk weerspiegelt. Het bewijst wel dat de Bijbel het Woord van God is.

Ook waarschuwt de Bijbel ons zo ernstig dat degene die Israël lastert, ook God gelasterd heeft. Want Israël is onlosmakelijk verbonden aan de naam van God en blijft het volk van God!

"Want de Here zal Zijn volk niet verstoten, om der wille van Zijn grote naam. De Here heeft immers verkozen u tot Zijn volk te maken." I Samuël 12:22

Nu de grote naam van God door de tegenstanders van Israël gelasterd en door het slijk gehaald wordt, zal het oordeel over de vijanden, die Israël aan de schandpaal willen nagelen, vreselijk en onherroepelijk zijn! Het overkwam de Assyriërs ook, toen ze voor de muren van Jeruzalem stonden en de naam van God lasterden. Lees II Koningen 18:13-37 en 19:1-37 en alles is u duidelijk geworden!

"Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het Woord des Heren. Want om niet is Mijn volk weggevoerd, zijn overheersers maken getier, luidt het Woord des Heren, en voortdurend, de hele dag, wordt Mijn naam gelasterd. Daarom zal Mijn volk te dien dage Mijn naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben Ik." Jesaja 52:5-6

"Want de naam Gods wordt om u (Israël) gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat"
Romeinen 2:24

De VN, de EU, de Verenigde Staten, de Arabische Liga, diverse organisaties en linkse groepen hebben tientallen jaren Israël geoordeeld op grond van "misstappen" en daarom zullen zij ook uiteindelijk geoordeeld worden. Vandaar een Bijbelse waarschuwing dat we een naaste, een persoon of een natie niet mogen oordelen;

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie, de balk in uw oog is?"
Matthéüs 7:1-4

Wilt u Israël van apartheid gaan beschuldigen, dan zult u eerst erover moeten zwijgen, want de balk is nog steeds in uw oog. Dat geldt ook voor elk land en volk. Toen nazi-Duitsland de anti-Joodse maatregelen nam, werd de apartheid voor Joden en niet-Joden ingesteld! Ook in Nederland en andere landen die door de nazi's bezet waren, werd de apartheid ingevoerd en de Joden moesten een tram apart nemen. Joden werden uit niet-Joodse winkels geweerd. Enzovoorts. Bekijk drie foto's hieronder en denk er goed over na!!

Deze foto's dienen als waarschuwing voor iedereen dat de balk nog steeds in het oog van Duitsland en de voormalige bezette gebieden in Europa is.
Jezus waarschuwt ons allemaal zo ernstig dat wij uit onze eigen mond geoordeeld zullen worden. Lucas 19:22

Jimmy Carter, Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel en vele andere tegenstanders gaan inderdaad als schaamteloze lasteraars rond en vertellen heel wat leugens over Israël aan iedereen. Ze verdraaien op schandalige wijze historische feiten en misleiden iedereen. Precies zoals de Bijbel over de lasteraars zegt:

"De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart." Spreuken 26:22

De lasteraars willen u en iedereen met lekkernijen voorschotelen en van hun zoetigheden laten proeven. Daarom moeten wij niets van hun lekkernijen eten, zoals het staat geschreven in de Schriften:

"Neig mijn hart niet tot iets kwaads om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen niet eten."
Psalm 141:4

Over de lasteraars zal God zwaar oordelen. Lees en huiver:

"Wat beroemt gij u op het kwade, gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag. Gij zint op verderf, uw tong is als een scherpgeslepen scheermes, gij die bedrog pleegt. Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedriegelijke tong. Maar God zal u voor eeuwig verbreken. Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden."
Psalm 52:3-7

Neem niets van hun lekkernijen aan en geloof hen niet! En smijt de deur voor hun neus hard dicht en laat hen niet binnen in uw huis! Koop ook geen antisemitische boeken en mijd complottheorieën over zionisme en Israël als de pest volkomen! En zoek aub geen antisemitische websites op! Ze zijn een vloek voor iedereen en vooral voor henzelf! De PA, Hamas en andere vijanden draaien hun propaganda op volle toeren om Israël te blijven demoniseren, precies zoals de Bijbel ook zegt;

"In uw midden zijn lasteraars er op uit om bloed te vergieten.." Ezechiël 22:9

Al willen de kerken niet graag toegeven dat Israël nog steeds uniek is en een unieke plaats inneemt onder de volken van de aarde. Juist in deze eindtijd is het conflict tussen de Palestijnen en Israël zo hoogopgelopen. De kennis van een midden-oostendeskundige is beperkt, omdat de deskundige zonder Bijbelse kennis het Israëlisch-Arabische conflict niet kan doorgronden en de oorzaken vaststellen. Wijlen Derek Prince noemde enkele feiten dat we als christenen opnieuw moeten kijken naar Gods bedoelingen met het Joodse volk. Drie feiten zijn door hem genoemd:

(1) De naam Israël/Israëlieten komt in het Oude Testament meer dan 2500 keer voor. Als Nederland of Amerika zo vaak genoemd zou worden in de Bijbel, zouden we ervan overtuigd zijn dat niemand de Bijbel kan begrijpen zonder iets af te weten van Nederland of Amerika. Datzelfde geldt voor Israël: we kunnen de Bijbel niet ten volle begrijpen als we niet iets afweten van Israël. Wie verward is over Israël, is verward over de Bijbel! Ik voeg mijn commentaar toe: De tegenstanders zijn verward over Israël, zijn ook verward over de Bijbel!! Het feit dat Jimmy Carter en Dries van Agt zich christenen noemen, zijn ze nogal erg verward over Israël en de Bijbel! (Dries van Agt is een katholiek)
(2) In het Nieuwe Testament komt de naam Israël 79 keer voor en niet één keer de kerk!
(3) Het woord Jood komt 84 keer voor in het Oude Testament en 192 keer in het Nieuwe Testament. Het woord christen komt daarentegen slechts drie keer voor in het Nieuwe Testament. (14)

Nog een heel belangrijk feit: Jeruzalem wordt 800 keer in de Bijbel genoemd en niet één keer in de Koran!

Jammer dat steeds meer christenen de leugens over Israël beginnen te geloven. De media hebben een grote rol gespeeld in het demoniseren van Israël. Derek Prince schreef al;

"Eerlijk gezegd ben ik er zeer bezorgd over, hoeveel christenen vandaag in slaap gesukkeld zijn ten aanzien van deze dingen. En ik wil benadrukken dat het meeste van wat je in de media over Israël hoort en ziet, klinklare leugens zijn. En het is een beangstigende gedachte dat de media zoveel invloed hebben, dat ze de sfeer en het denken van mensen kunnen vergiftigen met hun leugens. Ik zal daarover hier niet in detail gaan, maar al meer dan vijftig jaar ben ik hier in Jeruzalem ooggetuige van hoe de media gebeurtenissen verdraaien en gekleurd weergeven. Ik heb het dus niet van horen zeggen." (14)

Laten we als christenen op de bres gaan staan voor Israël! En vertel aan uw familie, vrienden en mede-gelovigen en ook een voorganger over het artikel "Is Israël een apartheidsstaat?". Want het is voor u en voor iedereen die Israël echt liefhebben en achter het volk Israël staan, zo belangrijk dat de leugens van de tegenstanders, terreurorganisaties, instanties, media en groepen ontkrachtigd moeten worden! Ook roep ik u op te blijven bidden voor Israël!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u!

                                     
                                                                              Paul Belangrijke mededeling voor Amerikaanse christenen: De heer Franklin Ter Horst meldde in zijn nieuwsbrief dat Jimmy Carter een rol had gespeeld in het depopulatie programma van de machtselite. Ik wil jullie attent maken dat Jimmy Carter ook had deelgenomen aan de veelbesproken, duistere en occulte Bohemian Grove. Zijn naam is inderdaad vermeld in de ledenlijst van de Bohemian Grove. U kunt en.wikipedia.org/wiki/list_of_bohemian_members/ raadplegen dan treft u inderdaad de naam van Jimmy Carter aan.


Bronnen en referenties;

(1)   Jimmy Carter,"Palestine: Peace not Apartheid", Nieuwsbrief door Franklin Ter Horst. 8-12-2006
(2)   nl.wikipedia/zionisme
(3)   nl.wikipedia/Israël
(4)   en.wikipedia.org/Raleb Majadele. Zie ook nl.wikipedia
(5)   Isra-ned.blogspot. 10-03-2010
(6)   Israel Today 28-07-2010
(7)   Israel Today november 2010
(8)   Israel Today januari 2011
(9)   Joods Actueel, Endtimes
(10) Israël en de Palestijnen: Tien moeilijke kwesties. Door Ronny Naftaniël en Wim Kortenhoeven
(11) nl.wikipedia/apartheidsmuur
(12) Anja Meulenbelt: Politieke repressie in apartheidsstaat neemt toe. 21 mei 2010
        Mijn kijk op infonu.nl/mens en samenleving: Anja Meulenbelt versus Ratna Pelle
(13) Israel Today april 2011: Wakkert Israël de Arabische opstand aan?
(14) Israël in het nieuws. Door Derek Prince