dinsdag 27 maart 2012

De brief van Albert Pike getoetst


Het plan voor drie wereldoorlogen ontvouwd


Op 15 augustus 1871 schreef de 33ste graad vrijmetselaar en Soevereine Groot Commandeur van de Schotse Rite Vrijmetselarij, Albert Pike, een brief aan zijn 'Italiaanse vriend' Giuseppe Mazzini, waarin een militaire blauwdruk voor drie wereldoorlogen en drie grote revoluties wordt ontvouwd met het stichten van een wereldregering als het ultieme doel. Aan de toekomstige wereldregering zou een Luciferaanse staatshoofd staan met Luciferianisme als staatsreligie. In de brief staat dat er eerst een wereldwijde chaos moet worden gecreëerd en vervolgens oorlogen moeten worden gevoerd. Het zogenaamde meesterplan voorziet in drie grote fasen die uiteindelijk zouden moeten leiden tot de vorming van de wereldregering. Laten we de fragmenten uit de brief van Albert Pike gaan lezen:


"De Eerste Wereldoorlog moet plaats vinden om de Illuminatie de kans te geven de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en het land een bolwerk van atheïstisch communisme te maken. De verschillen tussen de Engelse en Britse keizerrijken, aangewakkerd door 'Agenten' van de Illuminati, zullen gebruikt worden om deze oorlog te faciliteren. Aan het eind van de oorlog zal het communisme gesticht worden en gebruikt om de andere regeringen te vernietigen en om de religies te verzwakken."


"De Tweede Wereldoorlog moet gefaciliteerd worden door gebruik te maken van de verschillen tussen de Fascisten en de politieke Zionisten. Deze oorlog moet zo geregeld worden dat nazisme vernietigd wordt en het politiek zionisme sterk genoeg is om de soevereine staat Israël in Palestina te stichten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog moet het internationale communisme sterk genoeg worden om tegenwicht te bieden aan het christendom, dat dan versterkt zou moeten worden en achter de hand gehouden totdat we het nodig hebben voor de ultieme sociale allesvernietigende ramp."


En tenslotte de laatste fragment uit Pike's brief:


"De Derde Wereldoorlog moet gefaciliteerd worden doordat de 'agenten' van de Illuminatie de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Arabische wereld aanwakkeren. De oorlog moet op zo'n manier gevoerd worden dat de islam (de Arabische wereld) en de politieke Zionisten (de staat Israël) elkaar over en weer vernietigen. Intussen zullen de andere landen die dan meer verdeeld zijn over dit kwestie, gedwongen worden zich te vechten, fysiek, moreel, spiritueel en economisch uitgeput.. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten loslaten en we zullen een enorme sociale ramp veroorzaken, die de landen duidelijk in al zijn afschrikwekkenheid het effect toont van absolute atheïsme, oorsprong van barbaarsheid en verschrikkelijke onlusten. Vervolgens zullen overal de burgers die gedwongen zijn zich te verdedigen tegen de minderheid van werelds revolutionairen, deze vernietigers van de beschaving uitroeien. En de meerderheid,  teleurgesteld in het christendom, wiens gelovige zielen vanaf dat moment stuurloos zijn, wanhopig zoekend naar een ideaal, maar niet wetend waar de aanbidding is, zal het ware licht ontvangen door de universele openbaring van de pure leer van Lucifer, die dan uiteindelijk aan het publiek wordt getoond. Deze manifestatie zal het resultaat zijn van de algemene tegenbeweging, die volgt op de vernietiging van het christendom en het atheïsme, beiden tegelijkertijd overwonnen en uitgeroeid."


Het lijkt wel of Albert Pike een 'profeet' is! Deze fragmenten uit de brief van Albert Pike zijn afkomstig van complottheorie-websites. Dus hoef ik geen bron te vermelden waar de fragmenten vandaan komen, want dezelfde fragmenten vindt u in talloze websites, zowel christelijk als niet-christelijk. Ook in antisemitische websites zult u dezelfde Pike's brief aantreffen. Maar de grote vraag is of Albert Pike deze brief daadwerkelijk had geschreven, terwijl hij in de negentiende eeuw leefde. Nu de Arabische Revolutie gaande is, is het laatste fragment van Pike's brief steeds meer 'zichtbaar' geworden. Zou de laatste wereldoorlog in de nabije toekomst ontketend worden door de zogenaamde geheime agenten van de illuminati?? Laten we gaan kijken of het waar is.


De autheniciteit van de brief geanalyseerd


Het verbaast mij dat zowel christenen als niet-christenen de brief van Albert Pike voor waar nemen en wel erin geloven wat er op de brief staat over drie wereldoorlogen, zonder dat er kritisch naar de inhoud van de brief gekeken moet worden. In talloze websites wordt Pike's brief als 'bewijs' aangevoerd zonder enige bronvermelding, referentie of verwijzing. Ik besloot zelf op zoek naar een exemplaar van Albert Pike's brief te gaan en deed naspeuringen op internet. Tijdens mijn speurtocht naar het exemplaar vond ik helemaal géén kopie van de originele brief op internet! In de bibliotheken vindt u ongetwijfeld ook géén exemplaar van de originele brief van Albert Pike!! Nu rijzen er vragen hoe men aan de brief kwam. Was Albert Pike's brief soms een hoax? De enige brief dat ik wel op internet vond, was eigenhandig geschreven door Albert Pike. Deskundigen kunnen het handschrift vaststellen dat het inderdaad van Albert Pike afkomstig is. Maar de brief was NIET geschreven aan de Italiaan Giuseppe Mazzini. Want die was alleen gericht aan een zekere Philip C. Tucker die we niet kennen. De brief was in 1856 geschreven.  


Brief van Albert Pike aan
Philip C. Tucker
Van de originele brief aan Mazzini ontbreekt er ieder spoor. Zou deze brief niet echt bestaan? Hoewel de originele brief, waarmee Albert Pike aan Mazzini geschreven zou hebben, niet getoond wordt, is er een andere vraag of deze wel authentiek is of niet. Toen ik de fragmenten uit de vermeende brief aan Mazzini ging bestuderen, viel het mij op dat de inhoud niet in de negentiende-eeuwse stijl geschreven was. Ik vond het zo vreemd dat de termen als 'fascisme', 'nazisme' en 'zionisme' in de zogenaamde negentiende-eeuwse brief voorkomen. Op school was geschiedenis mijn lievelingsvak. Daarom ben ik vrij goed op de hoogte van de geschiedenis. Hoe kon Albert Pike zulke termen in zijn brief noemen, terwijl het fascisme nog niet in zijn tijd bestond!? Het fascisme ontstond pas in 1920 en werd geintroduceerd door Benito Mussolini. Het woord fascisme is ontleend aan het Latijnse 'fasces'. Fasces is een bundel met een bijl in het midden. In het Oude Rome werd die bundel gedragen door een speciale lijfwacht van twaalf man, die lictoren waren genoemd, hetgeen betekent pijlbundeldragers. Deze fasces werden veel later het symbool van macht van de Italiaanse dictator Mussolini en zijn aanhangers, die zich "fascisten" noemen. Het woord fascisme is afgeleid van "fascio", hetgeen "bundeling van machten" letterlijk betekent. Een encyclopedie uit 1952 dat ik van mijn grootvader had geerfd, bevestigt dat het fascisme in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond:"Oorspronkelijk Italiaanse politieke beweging gesticht door Mussolini in 1919.." En andere termen als "zionisme", "nazisme" en "Arabische wereld" waren onbekend in de tijd van Albert Pike. In de negentiende eeuw had niemand nog gehoord van deze politieke bewegingen, allesbehalve het communisme. Hoe kon Albert Pike het woord nazisme in zijn brief noemen, terwijl het in zijn tijd nog niet bestond!? De echte geschiedkundigen weten dat het nazisme als een politieke beweging van Adolf Hitler in de jaren twintig van de vorige eeuw onstond en niet in de negentiende eeuw! En het zionisme ontstond aan het eind van de negentiende eeuw als een Joods nationale beweging, die een Joods thuisland ondersteunt in het Bijbelse gebied waar het Joodse volk altijd heeft gewoond! De term verwijst naar de berg Zion, waarmee Jeruzalem wordt aangeduid. In 1890, een jaar tevoren voor het sterfjaar van Albert Pike, had Nathan Birnbaum het zionisme geintroduceerd, omdat hij meende dat de Joden niet moesten assimileren, maar zich wel emanicpeerden. De Joden moeten volgens Nathan Birnbaum zelfbewust zijn en hun eigen identiteit vasthouden. Het is onmogelijk dat Albert Pike zulke termen als "fascisme", "zionisme" en "Arabische wereld" in 1871 gebruikt had, hoewel hij niet wist van hun bestaan. 


Een blogger die de autheniciteit van de brief van Albert Pike in twijfel trok, merkte goed op:"Als de fragmenten die ik op het internet heb gelezen, inderdaad deel uitmaken van dit zogenaamde masterplan, dan kan ik met een hoge mate van vertrouwen zeggen dat het NIET van Pike kwam. Het is NIET zijn retorische stijl. Verder denk ik dat het niet in de retorische stijl is, die werd onderwezen in de 19e eeuw. Ik denk dat dit derde wereldoorlog-brief een 20e eeuwse hoax is." (1) Bovendien wordt de autheniciteit van de brief van Albert Pike betwist door talloze taaldeskundigen, historici en echte kenners van de 19e eeuw. Ook kan ik vaststellen dat de brief van Albert Pike niet authentiek is en niet in de negentiende-eeuwse stijl geschreven kan worden. Want de fragmenten over drie wereldoorlogen kunnen niet ondersteund worden door alle documentatie. De stijl, taal en het onderwerp wijzen op een veel latere aanmaakdatum! In werkelijkheid is deze brief een pure vervalsing, geschreven door een leugenaar, die zich een christen noemt!!! Ook getuigt de brief van anachronisme, hetgeen betekent dingen die niet in een tijd thuishoren. Zionisme, fascisme, nazisme zijn dingen die NIET in 1871 thuishoren!!! Misschien wilt u de onaangename waarheid niet graag horen: de brief, waarmee Albert Pike aan zijn zogenaamde Italiaanse vriend Giuseppe Mazzini schreef, BESTAAT NIET!!! De brief was geschreven door een bedrieger die gebrekkige kennis had van de geschiedenis. 


De herkomst van Albert Pike's brief


Niemand heeft gevraagd naar de herkomst van de brief. Het is onbegrijpelijk dat de brief voor waarheid wordt gehouden door talloze christenen en niet-christenen. Kennelijk vergeten de meeste christenen de waarschuwing van de apostel Paulus. Paulus schreef:"Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van alle schijn des kwaads." (I Thessalonicenzen 5:20-22.) In de NBG-vertaling lezen we:"...maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad." Een blogger, Hannes genaamd, schreef zeer terecht:"Ik verbaasde me toen en nu soms nog steeds over het feit dat binnen de christelijke wereld woorden van antichristelijke occultisten zo vaak voor waar (heid) worden gehouden. Zelfs al zou de brief aan Mazzini hebben bestaan. Welke reden is er om aan te nemen dat Albert Pike de toekomst kende en de waarheid opschreef? Was hij een profeet die door God's Geest geleid en waarheidsgetrouw visioen kreeg? Nee, natuurlijk niet. Sinds wanneer vertelt de duivel de waarheid?" (2) Albert Pike was helemaal géén christen en kon ook niet geleid worden door de Geest Gods. Hij was een 33ste graad vrijmetselaar en schreef een zéér antichristelijk en occult handboek voor alle vrijmetselaren. Zijn meesterwerk "Morals en dogma's" wordt wel de "Bijbel van de vrijmetselaren" genoemd. Ook heeft Albert Pike nog nooit een visioen gekregen van God! Kreeg hij soms wel visioenen van de duivel? De blogger Hannes heeft het gelijk als het om waarheid gaat. De duivel spreekt NOOIT de waarheid. Here Jezus zegt heel duidelijk dat het in de aard van de duivel ligt om te liegen en te bedriegen. Niet voor niets wordt de duivel ook de vader der leugen genoemd. (Johannes 8:44) Heel veel christenen hebben een verschrikkelijke fout gemaakt dat zij de brief van Albert Pike niet hebben getoetst, terwijl de Bijbel ons juist leert om profetieën eerst aan toetsing te onderwerpen of ze wel of niet authentiek zijn. Ook zijn de christenen nalatig geweest om eerst de herkomst van de brief van Albert Pike na te gaan. Hannes, Preacher, enkele deskundigen en ik hebben wel uitgeplozen waar de brief vandaan kwam. 


De brief bleek geschreven te zijn door een zekere William Guy Carr. William Guy Carr (1895-1959), geboren in Groot-Brittannië, was een Canadese marine-officier en schrijver. In de Eerste Wereldoorlog diende hij als navigerende officier van de Britse marine. Later deed hij ook dienst als naval control officier en senior marine officier tijdens de Tweede Wereldoorlog. (3)


William Guy Carr
In de oorlog werkte hij ook voor de Canadese inlichtingendienst. Hij schreef aantal boeken "Guess By and By God" (1930) en "Angels Hell's of the Deep" (1932). In 1931 begon hij met het geven van lezingen in conferenties van verschillende Canadese clubs. Het thema van de lezingen was "Internationale Samenzwering." Hij zei dat het internationale communisme en het internationale kapitalisme gecontroleerd zijn door de Illuminati, wat hij bij name internationale bankiers noemde. De internationale bankiers worden volgens William Guy Carr hoofdzakelijk vertegenwoordigd door "de Rothschild en Rockefeller families." (3) De Amerikaanse folklorist Bill Ellis omschreef William Guy Carr als "de meest invloedrijke bron in het creëeren van de Amerikaanse illuminati demonologie." (3) In de jaren 50 was hij de leider van de anti-communistische nationale federatie van christelijke leken van Toronto. Hij was ook een van de voorzitters van de marineclub van Toronto. (3) Met zijn werken "Pawns in the Game" (1955) en "Red Mist over America" (1955) werd hij een van de bekendste naoorlogse complottheoritici. 500.000 exemplaren van het meest omstreden boek "Pawns in the Game" (Pionnen in het Spel) waren voor zijn dood verkocht. Het succes van Carr was nauw verbonden met de angst voor het communisme en de sfeer van de Koude Oorlog. (3) Volgens de Amerikaanse Research Associates had Carr met zijn boeken het antisemitische variant op de samenzwering bevorderd! (3) William Guy Carr die zich een christen noemde, bleek een antisemiet te zijn. Hij beweerde dat de eeuwenoude Joods-illuminati banksamenzwering door middel van mind-control overgedragen werd door Lucifer. (3)


Pionnen in het Spel
De werken van William Guy Carr zijn sterk beïnvloed door de antisemitische geschriften van Nesta Webster en de bekende Franse bedrieger Leo Taxil. Ook had Carr met zijn werken verwezen naar de boeken van Augustin Barruel en John Robison, die stelden dat de Franse Revolutie toegeschreven was aan het complotplan van de Duitse Illuminati van Adam Weishaupt. (3) Augustin Barruel (1741-1820) moet wel als de vader van de moderne samenzweringstheorieën worden beschouwd. Volgens de Franse filosoof en historicus Pierre-Andre Taquieff heeft het werk van Carr, 'Pionnen in het Spel' een belangrijk bijdrage geleverd aan de anti-maconnieke thema's over samenzwering in de Verenigde Staten en Canada. (3) Het werk van Carr heeft ook een grote invloed op het christelijke fundamentalistische milieu, vandaar het feit dat complottheorieën zo populair zijn in de evangelische kringen. (3) De onderzoeker J.A.E. Vermaat heeft aangetoond dat de bron van een groot aantal samenzweringstheorieën ronduit antisemitisch is. (5) Verhalen over de zionistische samenzweringen zijn niet anders dan alleen maar gebaseerd op het antisemitisme!! Het is tragisch dat aantal christenen de zionistische complottheorieën voor waar hebben aangenomen, terwijl de Bijbel ons juist ervoor waarschuwt dat we ons moeten onthouden van alle soort kwaad!!  William Guy Carr verdedigde ook de politiek van de felle anti-communistische senator Joseph McCarthy. Joseph McCarthy was zeer berucht om heksenjacht op vermeende communisten. Charlie Chaplin was één van vele slachtoffers van McCarthy's heksenjacht. McCarthy's zware beschuldigingen aan het adres van vermeende communisten waren demagogisch, roekeloos en ongefundeerd. Ook had de senator McCarthy de alom gerespecteerde oud-generaal en ex-minister George Marshall die met zijn befaamde Marshall-plan had ingezet voor de naoorlogse wederopbouw van Europa, beschuldigd van hoogverraad! Wijlen president Harry Truman noemde senator McCarthy een aartsleugenaar. En de Amerikaanse journalist Richard Rovere omschreef McCarthy als een zeer zware drinker. McCarthy stierf aan leververgiftiging tengevolg van overmatige alcoholgebruik.


Dat de werken van Carr diepgaand beïnvloed waren door de ideeën van Nesta Webster, is  volkomen duidelijk. Nesta Heleen Webster (1876-1961) was een feministe, occultiste, mysticus en antisemitische schrijster. In haar omstreden boek "Secret Societies and Subversive Movements" verdedigde Nesta Webster haar opvatting dat er een "Joodse droom van een wereldsamenzwering" bestaat. "Het Jodendom probeert op weloverwogen wijze de wereldheerschappij te bereiken,"zei ze. (4) Ook haalde ze er veelvuldig de Illuminaten en andere geheime genootschappen als de Vrijmetselarij bij en sprak dan over "immense grootheidswaan van het Joodse ras." (5) Hoewel Nesta Webster ontkende antisemitische sympathieën te hebben, bracht zij wel voor openlijke antisemieten 'opmerkelijke begrip' op! (5) Hoe William Guy Carr aan de brief van Albert Pike kwam, beweerde hij in zijn boek "Pionnen in het Spel" dat hij inzage in Pike's correspondentie-brieven in het British Museum kreeg. (3) (6) Maar het British Museum ontkent het bestaan van de correspondentie-brieven van Albert Pike. Het bewijs vinden we in een andere boek van Carr, "satan, Prins van deze wereld" dat in 1959 werd geschreven. In deze boek bevat de volgende voetnoot:"De hoeder van de manuscripten heeft de auteur onlangs geinformeerd dat deze brief NIET gecatalogiseerd wordt in het British Museum Library. Het lijkt vreemd dat een man van kennis kardinaal Rodiquez had moeten zeggen dat het in 1925 geschreven was." (3) (6) Het British Museum heeft op de vraag van de onderzoeker Michael Haupt schriftelijk bevestigd dat een dergelijk document als de brief van Albert Pike nog nooit in hun bezit is geweest! Michael Haupt heeft in zijn onderzoekingen vastgesteld dat het laatste deel van het drie wereldoorlogen plan vrijwel identiek is aan het citaat in het boek van kardinaal Rodiquez en kan worden teruggevoerd op het boek "Le Diable au XIXe siècle" (1894) van Gabriel Jagond-Pager alias Leo Taxil, waarin beweerd wordt dat Albert Pike in 1871 een brief aan Mazzini schreef. Het citaat werd later als de Bolsjewistische Revolutie van 1917 beschreven. Maar of het een hoax was of niet, dateerde deze citaat wel van 1917. (6) Wat de andere fragmenten van de fictieve brief van Pike betreft, zijn ze grotendeels verzonnen door William Guy Carr, die zichzelf een christen noemde!! Maar wat zegt de Bijbel? 


"Gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen en zo de Naam van uw God ontheiligen."
Leviticus 19:12 


William Guy Carr was met zijn omstreden boek "Pionnen in het Spel" nooit erin geslaagd om referenties en aanhalingen te doen. Ook had hij de informatie niet vermeld. Hij had zijn complottheorieën alleen gebaseerd op de ideeën van de occultiste Nesta Webster, de Jezuïet Augustin Barruel en de anti-maconnieke bedrieger Leo Taxil. Leo Taxil bleek opgeleid te zijn in een Jezuïetenseminarie! En het laatste deel van het meesterplan voor drie wereldoorlogen is inderdaad identiek aan een citaat uit het boek "Het Mysterie van de Vrijmetselarij ontsluierd" (1925) van Chileense anti-maconnieke kardinaal Caro y Rodiquez. In deze boek bevat het originele citaat;


"Dat is waarom, wanneer het autocratische Rijk van Rusland de citadel van het pauselijke christendom en het Adonaïsme zal worden, we de revolutionaire nihilisten en atheïsten zullen ontketenen, en wij zullen een enorme sociale catastrofe uitlokken, die duidelijk zal aantonen aan de volken in al zijn verschrikking, het effect van het absolute ongeloof, de moeder van wreedheid en van de meeste bloedige stoornis. Dan zullen de burgers overal verplicht zijn om zich te verdedigen tegen de gekke minderheid van revolutionairen en deze vernietigers van deze beschaving uit te roeien en de menigte zal gedesillusioneerd zijn in het christendom, wiens deïstisch ziel tot op dat moment zonder kompas zal dorsten naar een ideaal, maar niet weten waar ze aanbidden, krijgt het ware licht door de universele manifestatie van de zuivere Luciferiaanse leer eindelijk openbaar zal gemaakt worden, een manifestatie die uit de algemene beweging van de reactie zal ontstaan na de vernietiging van het atheïsme en het christendom, zowel op hetzelfde moment overwonnen en uitgeroeid zullen worden." (6)


Of deze citaat inderdaad van Albert Pike afkomstig is, kan niet bevestigd worden, omdat de originele brief van Pike aan Mazzini in werkelijkheid niet bestaat. Het kan ook niet profetisch zijn, omdat het NIET op het gezag van de Heilige Geest geinspireerd is. Wat de bedrieger William Guy Carr het zogenaamde plan voor drie wereldoorlogen in zijn boek had 'onthuld', is in feite demonisch geinspireerd!!! De Bijbel waarschuwt ons toch zo ernstig voor leugenprofeten en waarzeggers. 


Bestaat er toch wel een meesterplan?


"Als de brief van Albert Pike niet bestaat, bestaat er toch wel een meesterplan?"is de vraag dat u ongetwijfeld zou stellen. Het doet er niet toe of er wel (of niet) een meesterplan bestaat. Ik zeg niet dat er geen meesterplan is. Door de eeuwen zijn er altijd echte en vermeende samenzweringen geweest. Het belangrijkste is dat we geen geloof hechten aan de zogenaamde brief van Albert Pike, omdat deze brief in werkelijkheid niet bestaat en zonder gedocumenteerde bewijzen en bronmateriaal niet ondersteund kan worden. De brief is een 20ste eeuwse hoax dat geschreven werd door een complottheorist en leugenaar als William Guy Carr. Toch wordt de fictieve brief als 'de waarheid' gehanteerd in talloze complottheorie-websites! Albert Pike was inderdaad een 33ste graad vrijmetselaar en vurig aanhanger van Lucifer, hoewel hij niet geloofde dat Lucifer en satan één en dezelfde persoon is. (zie mijn gerelateerde artikel "Dossier X: Albert Pike") Hij was ook de auteur van "Morals and Dogma", het handboek voor de vrijmetselaren. Of Pike een meesterplan voor drie wereldoorlogen daadwerkelijk had opgesteld, is tot nu toe NOOIT bewezen! Wel is het zeker dat het een kwade opzet was geweest om Albert Pike als het brein achter het meesterplan aan te wijzen! Ik denk dat het een afleidingsmanouvre was geweest. U zult ongetwijfeld zich afvragen of twee wereldoorlogen gepland waren of toch niet. Ik zeg heel eerlijk: JA! Hoe ik weet, komt doordat ik de getuigenis van de voormalige Jezuïet Alberto Rivera had gelezen. Wijlen Alberto Rivera vertelde dat twee wereldoorlogen gepland waren door de Jezuïeten. Wat ons echt opvalt dat de voormalige Jezuïet niets zegt over Albert Pike! Erg interessant wordt het als Alberto Rivera's verklaring exact hetzelfde is als het originele citaat uit het boek van de kardinaal dat het tsaristische Rusland de citadel van het pauselijke christendom zal worden. Rivera vertelde dat de Jezuïeten de Bolsjewistische Revolutie hadden gesteund, met de bedoeling dat de Russische Orthodoxe Kerk, de rivaal van de Rooms-katholieke Kerk, overgenomen en onder controle van het Vaticaan geplaatst moest worden. Echter was het plan van de Jezuïeten mislukt doordat de Bolsjewistische leider Lenin hun ware bedoelingen doorzag. Waarschijnlijk was de Chileense kardinaal wel op de hoogte van de plannen van de Jezuïeten geweest. Om de echte daders te verhullen moet een zondebok aangewezen worden. Daarom schreven Leo Taxil (zelf opgeleid door de Jezuïeten) en kardinaal Rodiquez in hun boeken dat Albert Pike en de vrijmetselaren een complot hadden beraamd om alle religies te vernietigen en het satanisme als staatsgodsdienst in te voeren. De bedoeling van Leo Taxil en kardinaal Rodiquez was dat zij de Vrijmetselarij in een kwaad daglicht wilden stellen. U ziet nu dat de leugen werd opgezet om onze aandacht af te leiden wat er in werkelijkheid zich afspeelde! Of de toekomstige Derde Wereldoorlog ook gepland wordt, doet er niet toe. We hoeven ons niet echt druk maken om complottheorieën die stellen dat de Derde Wereldoorlog gepland wordt door de Illuminati. 


Complottheorieën ontmaskerd


In de 21ste eeuw zijn zeer veel mensen, vooral christenen in de evangelische, charismatisch- en pinksterbewegingen nog steeds geinteresseerd en geobsedeerd in de complottheoriën die voor waarheden worden gehouden! Wat mij meest opvalt, spreken verschillende complottheorieën elkaar tegen! De wereldgebeurtenissen worden vaak toegeschreven aan de zogenaamde illuminati, zoals het uitlokken van de Franse, Russische en Amerikaanse Revoluties, het controleren van alle banken en het geld tot het beramen van een overname van de hele wereld, op elk moment. Dat is folklore en een mythe, die weigert uit te sterven! Ook de Opname behoort tot folklore. De christenen zien er verlangend uit naar de Opname dat op elk moment kan geschieden. Vaak wordt een datum van de Opname genoemd! Het is onvoorstelbaar dat zoveel mensen nog steeds alles slikken wat hen wordt voorgeschoteld, zonder dat men eerst kritisch moet goed nadenken. De heer Marc verhoeven schreef terecht:"Wat opvalt bij zulke complotkraaiers, conspiracisten, fantasten, sensationalisten en paniekzaaiers, is dat zij ERG ZWAK staan in de christelijke leer, de Bijbels gegronde doctrine. En de obsessie die zij koesteren, komt eigenlijk neer op afgoderij. Sommigen rechtvaardigen zich door te zeggen dat ook in de Bijbel samenzweringen beschreven staan en wij "dus"aandacht moeten schenken aan samenzweringstheorieën." (7) Inderdaad zijn complottheorieën een nieuwe vorm van afgoderij. De Here God waarschuwt in Zijn Woord ons zo ernstig dat we ons niet moeten inlaten met afgoderij. Bovendien ontgaat het alle complottheoretici dat de samenzweringen in de Bijbel feiten waren, maar de theorieën die in talloze sites luidkeels zijn verkondigd, zijn in tegenstelling tot de Bijbelse feiten daarmee theorieën die in praktijk NIET bewezen kunnen worden! Complottheorieën zijn opgezette spinnerijen, precies zoals de heer Marc Verhoeven ook zegt. Bijvoorbeeld de Evolutietheorie is en blijft een theorie dat NIET bewezen kan worden. Heel veel evolutionisten hebben zelf toegegeven dat zij niet in de Evolutietheorie geloven, en...toch blijven zij deze theorie als 'waarheid' hanteren!!


De meeste complottheorieën, zowel christelijk als niet-christelijk, berusten niet op het gezag van de Bijbel en kunnen NIET bijbels noch wetenschappelijk- en historisch ondersteund worden. Ze zijn alleen gebaseerd op speculaties, suggesties, onwaarheden, leugens en halve waarheden. Wilde en ongeloofwaardige verhalen over zionisten, UFO's, enz. moeten we naar het rijk der fabelen verwijzen. Wat illuminati betreft, kan de echte historische link met grote zekerheid vastgelegd worden dat de Orde der Illuminati op 1 mei 1776 in Beieren opgericht werd door een zekere Adam Weishaupt, een professor in de rechten. De Orde der Illuminati was inderdaad een geheim genootschap binnen een geheim genootschap. Echter werd deze orde in 1785 ontbonden en verboden door de Beierse regering, toen plannen voor de omverwerping van regeringen, staatsvormen, religies en koningshuizen ontdekt waren. Over dit feit zijn alle historici het eens. Alleen blijft het nog steeds een groot raadsel waarom de Beierse Orde der Illuminati niet in de wereldgeschiedenis vermeld staat. De complottheoretici beweren dat de Rothschilds Adam Weishaupt financieel gesteund hebben. Maar hun bewering wordt ontkrachtigd door drie historische feiten. Het eerste feit is dat de Rothschilds na 1800 begonnen waren met het bankieren. Dat is na het opheffen van de Illuminati-orde in 1785! (8) Een tweede historisch feit dat de Rothschilds van 1815 tot 1914 de meest invloedrijke bankiers en financiërs in de Europese geschiedenis waren geweest. (9) En een laatste derde historische feit dat John Robison die zelf een vrijmetselaar was, in zijn boek "Proofs of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe, Carried on in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies" niets zegt over de rol van Rothschild in de financiering van Adam Weishaupt! Het boek van John Robison wordt vaak verkeerd geciteerd, onjuist aangehaald en misbruikt door de complottheoretici die het boek nog nooit gelezen hebben!! Een ander bewering dat Adolf Hitler finanicieel gesteund werd door de Rothschilds en de zionisten. Maar de bewering wordt geheel ontkrachtigd door aantal historische feiten. In 1901 werd de bankfirma van de Rothschilds in Duitsland geliguideerd! De overblijvende bezittingen van de Rothschilds in Duitsland en Oostenrijk werden op bevel van Hitler geconfisqueerd! Enkele familieleden van de dynastie Rothschild ontsnapten aan de Holocaust doordat ze tegen hoge kosten werden losgekocht. (8) (9) Sinds de opkomst van het Rothschild zakenimperium in de Europese en economische geschiedenis werd de familie Rothschild het mikpunt van laster, cartoons, opruiende geschriften en complottheorieën, die vaak worden gekenmerkt door een min of meer geheime antisemitisme. (9) Zelfs legitieme kritiek op Rothschild's zakelijke praktijken heeft vaak een antisemitische ondertoon, alleen maar omdat de Rothschilds Joods zijn. Geloof complottheorieën over de Rothschilds absoluut NIET! Ze bevatten echter laster en leugens. Wat zegt de Bijbel erover?


"GIJ ZULT ONDER UW VOLKSGENOTEN NIET ALS EEN LASTERAAR RONDGAAN."
Leviticus 19:16


Een ongehoorde en weerzinwekkende complottheorie die stelt dat de zionisten, in het bijzonder de Israëlische geheime dienst Mossad, achter de aanslagen van 9/11 zaten, is absoluut onwaar! De theorie is afkomstig van Texe Marr's boek "De synagoge des satans". De andere complottheorist Nesta Webster was gepraktiseerd in het occultisme en koesterde ook sympathie voor de ideeën van Adolf Hitler, als het om een vermeende Joodse wereldsamenzwering gaat. De hedendaagse complottheorist David Icke is ook een occultist. Hij beweerde dat koningin Beatrix een afstammeling is van de Reptellianen, een buitenaardse ras. Gelooft u zijn bewering of toch niet!? Als u mij niet gelooft als ik u vertel over de absurde bewering van David Icke, dan raad ik u aan Wikipedia over hem op te zoeken. Dan zult u zien dat het volkomen waar is wat ik zeg. Vooral de boeken van Robin de Ruiter zijn zéér omstreden. De christelijke complottheorist Robin de Ruiter ziet overal samenzweringen. Bijna overal en overal. De boeken van Robin de Ruiter kunnen ook niet ondersteund worden door alle documentatie! Ook de beruchte en antisemitische complottheorie "De protocollen van de Wijzen van Zion" is een voorbeeld en heeft miljoenen mensen vergiftigd met haat. Deze theorie vond haar oorsprong in een oud verhaal "In the Jewish Cemetry in Prague" dat vertelt over de bizarre ontmoeting met de duivel in een kerkhof en de sensationele Joodse wereldovername. In het Derde Rijk was de protocollen van de Wijzen van Zion een verplichte nazi-literatuur in Duitse scholen! (8) Vandaag vindt deze complottheorie nog steeds gretig gehoor bij miljoenen Arabieren. De brochure "De Protocollen van de Wijzen van Zion" wordt zeer goed verkocht in de meeste Arabische landen. De complottheorieën hebben een enorme bijdrage geleverd aan het creëeren van het klimaat van angst, paranoïa, verdachtmakingen en Jodenhaat. Ook haat tegen vrijmetselaren, moslims en andere etnische groepen wordt juist gevoed door complottheorieën. Anders Breivik die het bloedbad onder weerloze jongeren, voornamelijk kinderen, op Utoya in Noorwegen aanrichtte, was vergiftigd door...complottheorieën!! 


Het ergste van allemaal is dat Joden, vrijmetselaars, Jezuïeten, moslims en andersdenkenden vals beschuldigd zijn van samenzwering, hoewel het niet bewezen kan worden. Alleen maar omdat ze allemaal over één kam geschoren zijn! De meeste vrijmetselaars en Jezuïeten van lage rangen weten helemaal niets over de wereldsamenzwering! En niet alle moslims zijn gestoorde fanaten! Barack Obama wordt vaak beschuldigd van samenzwering, deelname aan de Nieuwe Wereld Orde, banden met de Moslim Broederschap, hoewel de complottheoretici géén enkele harde bewijs kunnen leveren. De Bijbel waarschuwt ons dat wij geen laster mogen spreken van koningen, oversten en overheden! Het overkwam de apostel Paulus, toen hij voor het Sanhedrin moest verschijnen, de hogepriester uitschold en hem een "witte wand" noemde. De Joden vermaanden Paulus en zeiden tegen hem:"Scheldt gij de hogepriester uit?" (Handelingen 23:2-5) Paulus moest ontzettend geschrokken zijn en besefte wat hij zei. Hij herinnerde zich ook een waarschuwing uit de Thora: 


"De goden zult gij niet vloeken, en de oversten in uw volk zult gij niet lasteren."
Exodus 22:28


De complottheoretici begaan een grote zonde tegen God en medemensen en hebben onnoemelijke schade aangericht. Ze richten ook grote schade aan in onze geestelijke leven. Christenen horen niet het Joodse volk, de overheden, koningin Beatrix, president Barack Obama en andere personen vals te beschuldigen. En zeker ook geen valse getuigenis tegen een naaste afleggen. 


"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste."
Exodus 20:16


De heer Marc Verhoeven geeft een goed voorbeeld wat het afleggen van een getuigenis betreft. Hij zei:"Stel u eens voor dat u voor een rechtbank uitgedaagd zou worden uw beschuldigingen te verantwoorden met objectieve, harde bewijzen. Als u daarin niet zou slagen, is het beter te zwijgen, tenzij men als een (christelijke) leugenaar bekend wil komen te staan!" (7) Precies zoals de Bijbel ook zegt. Christelijke en niet-christelijke complottheoretici worden in één adem MISDADIGE GETUIGEN genoemd!! 


"Eén enig getuige zal tegen niemand opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde, van alle zonde, die hij zou mogen zondigen; op den mond van twee getuigen of op den mond van drie getuigen zal de zaak bestaan."
Deuteronomium 19:15 (Statenvertaling)


"Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, dan zullen de twee mannen, die dit geschil hebben, zich vóór de Here stellen, vóór de priesters en de rechters, die er dan zijn zullen. Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen, zoals hij zijn broeder dacht te doen."
Deuteronomium 19:16-19


Here Jezus leert ons dat de aanklacht alleen bewezen kan worden op grond van twee of drie getuigenverklaringen die precies overeen komen! (Johannes 8:17) We horen onszelf niet te verlagen door overheden en personen vals te beschuldigen of ongefundeerd te verdenken. De Bijbel leert ons de overheden te respecteren en onze naasten lief te hebben. "Wij hanteren niet de vleselijke laagten van de democratie als norm, maar de geestelijke hoogten van theocratie! Wat in deze maatschappij democratisch of maatschappelijk geoorloofd kan zijn, is daarom NIET Bijbels verantwoord en voor God geoorloofd,"schreef de heer Marc Verhoeven. (7) De Bijbel waarschuwt ons ernstig dat wij ons niet moeten inlaten met onbijbelse, occulte en antisemitische complottheorieën. Zeker ook niet met christelijke complottheorieën!! Want de complottheorieën worden door Gods Woord fabels genoemd!


"Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt GEEN ANDERE LEER te leren; noch zich te begeven tot FABELEN en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen, voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot IJDELSPREKING; Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, NOCH wat zij zeggen, NOCH wat zij bevestigen."
I Timótheüs 1:3-7


Complottheorieën zijn uit de boze en dragen niet bij tot een gezonde opbouw in het geloof in onze Heer Jezus Christus. Al die fabels hebben God, Zijn Woord, Zijn plan, Zijn kracht en Zijn wil buiten spel gezet, zoals G. Richard Fisher ook zegt. Nog een ernstige waarschuwing voor u;


COMPLOTTHEORIEËN LEIDEN ONZE AANDACHT AF VAN GOD EN ZIJN WOORD!!


Dat is precies wat de duivel wil. De duivel gebruikt complottheorieën en antichrist-aanwijzing (bijvoorbeeld Barack Obama wordt de antichrist genoemd!) om de Gemeente van Gods weg en het Woord van God af te leiden. Hij heeft het idee gepromoot van een Illuminati- en Joodse machtsovername om verdeeldheid, vrees en hysterie te verwekken. (8) De resultaten daarvan zijn geestelijke ontwrichting, scheuring in de Gemeente, verwarring, vervreemding van God en van naasten, geloofsafval en een ontkenning van de soevereiniteit van God en een ontkenning van de waarheid. G. Richard Fisher stelt ook dat indien gecombineerd wordt met de occulte nuances, vervalt het ook tot een heftig dualisme. (8)


Het besluit 


Er bestaat geen twijfel aan het historische bestaan van de Illuminati. Ik weet dat ze echt bestaan. Ook bestaan satanisten en heksen echt. Alleen moeten we ons niet inlaten met verdachtmakingen, demonisering van overheden en personen, valse beschuldigingen en haatcampagne. In de Middeleeuwen waren er ook wilde en ongehoorde complottheorieën over Joden die rituele moorden op christenjongens plegen, heksen die met hun bezems vliegen en hun nachtelijke origieën houden, satanische rituele offers, enzovoorts. De leugenachtige en onwaarachtige complottheorieën hadden ertoe geleid tot terechtstelling van tienduizenden en nog vele duizenden Joden, tempeliers, vermeende heksen (meestal oude en alleenstaande vrouwen), politieke tegenstanders en christenen die het niet eens waren met de Rooms-katholieke Kerk!! Alleen God weet hoeveel mensen in de Middeleeuwen tijdens de Inquisitie omgebracht waren. Helaas hebben de complottheoretici de historische lessen NIET geleerd! Het bewijst hoe dan ook dat zij beslist géén experts op het gebied van geschiedenis, occultisme, wetenschap en de Bijbel zijn!! Daarom moeten zij als leugenprofeten ontmaskerd worden. De waarheid is wel hard. De harde feiten zult u wel onder eigen ogen moeten zien! Ofschoon de Illuminati echt bestaan, moeten we ons niet echt druk maken, zoals Confucius ook zei:"Je hoeft je niet druk maken om boze geesten, maar hou er wel rekening mee met hun bestaan." Ik herinner me wat mijn moeder mij een prachtverhaal verteld had. Het gaat over een dorpsjongen die de dorpelingen voor de gek wil houden. De dorpsjongen had heel wat op zijn kerfstok en de dorpelingen inderdaad voor de maling genomen. Hij sloeg alarm dat de wolf kwam. De dorpelingen raakten in paniek. Maar toen ze erachter kwamen dat ze beetgenomen waren door de dorpsjongen, en de wolf helemaal niet opgedaagd was. Een tijdje later besloot de jongen de dorpelingen weer voor de gek te houden. Weer sloeg hij alarm dat de wolf kwam. Weer raakten de dorpelingen in paniek. Maar de wolf was er niet. Het was voor de tweede keer dat de dorpsjongen een kattekwaad had uitgehaald met zijn dorpsgenoten. Maar...op een dag verscheen er uiteindelijk de echte wolf. Toen de dorpsjongen de wolf zag, riep hij deze keer echt om hulp. De dorpelingen reageerden niet op het hulpgeroep en besloten ook niet in actie te komen. Waarom? Omdat ze dachten dat de jongen hen weer voor de gek wilde houden. Zo gaat het precies hetzelfde met de complottheoretici die paniek zaaien!! 


Steve Jackson, de maker van de illuminati-kaarten, is zeer goed op de hoogte van de complottheorieën. Hij weet ook dat de Illuminati echt bestaan. Met zijn Illuminati-kaarten wil Steve Jackson ons vertellen dat de complottheorieën gebruikt zijn door de echte Illuminati, precies zoals ik ook al zei dat de duivel complottheorieën heeft gebruikt om ons op een dwaalspoor te brengen. Hou er rekening mee dat de Illuminati-kaarten ook occult ingegeven zijn! Bekijk de afbeelding van de Illuminati-kaart hieronder goed:


Samenzweringtheoretici
Deze kaart bewijst volkomen dat de complottheorieën een rookgordijn zijn om onze aandacht van God en Zijn Woord af te leiden! Al deze complottheorieën zijn alleen maar gebruikt om het gezag van het Woord van God te ondermijnen en ons op een dwaalspoor te brengen!!


We hoeven niet bang te zijn voor samenzweringen of ze echt of denkbeeldig zijn. Of de Derde Wereldoorlog zou komen, hoeven we ook niet bang te zijn. Het belangrijkste is dat we ons leven toevertrouwen aan God. God heeft alles onder Zijn controle. Het gebeurt ook niets, zolang de Heer niet toelaat. Daarom wordt een belangrijk Bijbeltekst voor u geciteerd als het om samenzwering gaat:


"Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd, met een sterke hand, en Hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg van dit volk, zeggende: Gij zult niet zeggen: Een samenzwering, van alles, waar dit volk van zegt: Het is een samenzwering; en vreest gij hun vreze niet, en verschrikt niet. De HEERE der heerscharen, Die zult gij heiligen, en Hij zij uw vreze, en Hij zij uw verschrikking"
Jesaja 8:11-13


Ik zelf moet ook voorzichtig zijn als het om wereldsamenzwering gaat. Ik heb aantal artikelen geschreven over Illuminati die door de Bijbel geheel belicht zijn. Alleen wil ik me niet inlaten met complottheorieën, omdat ze geen onderbouwende en gedocumenteerde bewijzen kunnen leveren. Ook wijs ik leugenachtige verklaringen over zionistische samenzweringen af, omdat de inhoud antisemitisch is. Of de Arabische Revolutie tot de Derde Wereldoorlog zal leiden, zoals de complottheoretici zeggen, heeft de Bijbel ook al voorzegd. De Bijbel is het enige betrouwbaarste boek dat we beslist moeten lezen. Een goede raad voor u: Laat u niet in met complottheorieën!! 


Het is tragisch dat zeer veel christenen niet hebben gebeden voor onze regering en onze koningin Beatrix. Veel christenen die misleid zijn door de complottheorieën, denken dat koningin Beatrix een lid is van de veelbesproken Bilderbergclub en deelneemt aan de Nieuwe WereldOrde, en daarom denken ze dat ze niet hoeven te bidden voor koningin Beatrix. Maar dat leert de Bijbel helemaal niet! De christenen die denken dat ze niet voor koningin Beatrix hoeven te bidden, maken echter een grote denkfout en doen niet Gods wil! Paulus heeft in zijn brief benadrukt dat wij gelovigen wel moeten bidden voor staatshoofden en regeringen en personen. 


"Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid."
I Timótheüs 2:1-2 (Statenvertaling)


Bent u soms vergeten dat Jezus Christus ook aan het kruis stierf voor koningin Beatrix, president Barack Obama en alle andere staatshoofden en regeringsleiders!? Welke recht hebt u nou eigenlijk dat u koningin Beatrix haar behoudenis onthoudt!? God wil dat koningin Beatrix en haar hele familie behouden moeten worden. Want Hij wil niet dat sommige mensen verloren zouden gaan. Jezus stierf ook voor Joden, moslims, hindoe's, boeddhisten, katholieken, Illuminati, vrijmetselaars, Jezuïeten en het hele menselijke ras!!! Daarom moet het Evangelie ook aan hen verkondigd worden. Het verzuimen van gebeden voor koningin Beatrix, de regering en andere mensen is een zéér ernstig nalatigheid die volkomen in strijd is met de Bijbelse leer! Hebt u soms niet in de gaten gekregen dat complottheorieën juist het verzuimen van gebeden voor de mensen en de overheden bevorderd heeft!? Denk er goed over na. Bid voor koningin Beatrix en vraag de Heer of Hij haar van de Bilderbergclub zal weghalen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                    Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Freemasonry: Biography Albert Pike
(2) Hanneslans.blogspot: Geloof niet alles wat je denkt.
(3) en.wikipedia.org/wiki/William Guy Carr
(4) en.wikipedia.org/wiki/Nesta Heleen Webster
(5) Digibron: samenzweringen
(6) Conspiracyarchive.com/Pike-Mazzini-Three World Wars
(7) De hedendaagse Illuminati-theorie. Door G. Richard Fisher
(8) Laat u niet in met Complottheorieën. Door Marc Verhoeven
(9) de.wikipedia.org/wiki/Rothschilds

19 opmerkingen:

Anoniem zei

Zo.. ben er stil van... vraag me af of ik nu ook misleid ben. Maar fritz springmeijer is ook een christen en hij schreef ook over de illuminati. Het boek 13bloedlijnen onderbouwd hij wel met documenten en verwijzingen. Of zeg je dat hij ook een valsprofeet is. Iig ik zie wel in dat sommige dingen nu fictie was.. en het uitleg die je gaf kwam goed aan bij me. Maar er zijn wel heel veel dingen die wel in een samenzwering gebeuren achter de schermen in deze wereld.

Anoniem zei

Een mooi verhaal. Ik hoorde van de brief van Pike en vroeg me ook al af: waarom wordt er slechts verwezen naar de brief en waarom vind ik nergens de originele tekst of het originele document. Ook de termen fascisme, zionisme en nazisme waren in Pikes' tijd niet bekend. Ik ga dan ook uit van een vervalsing. Maar om nou daaruit de conclusie te trekken dat ik volledig kan vertrouwen op een goddelijk wezen dat volgens mij óók niet bestaat, gaat me dan weer iets te ver. Maar dat is dan weer een heel andere discussie.

Anoniem zei

"Zoals Confucius ook zei: Je hoeft je niet druk maken om boze geesten, maar hou er wel rekening mee met hun bestaan."

Ik vind je verhaal verwarrend omdat je enerzijds juist aantoont dat veel 'conspiracy-verhalen' waar zijn, en anderzijds heel hard roept dat je ze niet moet geloven.

Mijn conclusie is dat de rode draad van alle conspiracy verhalen klopt. Omdat het kwaad handelt in het duister, is het conspiracygebeuren ook grotendeels het handelen van het kwaad.

Echter niets op deze aarde gebeurt zonder dat God het wil. Ook het kwaad ontkomt niet aan Zijn wil en zij vormen tegen hun weten in een middel om op aarde te laten gebeuren wat nodig is om de mens te laten leren.

Vandaar de conclusie: weet dat het er is, maar laat het je niet pakken en richt je op het goede in het leven: het Christendom

Anoniem zei

Slaap lekker verder.

Unknown zei

Welterusten

Anoniem zei

zo hier en daar heb je een punt maar uiteindelijk is alles duivel en hel behalve Ik, zei Christus. Alleen Hij is waard jouw Gids te zijn in deze wereld, je Leraar en Beschermer. Dat is de enige weg waarheid, niemand komt tot de Vader dan door Mij, the man said

Anoniem zei

Je mag de hele santekraam vergeten en je richten op Hem, ppfff, is dat geen goed nieuws!

Anoniem zei

Albert pike was zeker geen profeet, maar een planner. En Wie het dan ook heeft geschreven. Onderstaande is welgaande. `The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…`

Anoniem zei

God om waarheid vragen in al deze zaken en er tegen bidden. Zijn plan zal tot uiting komen. Hij heeft ons niet op deze aarde gezet om als een stel haringen in een ton te zitten. Bewegen en opstaan, passief zijn we met bidden.

Anoniem zei

De achtergrond van de brief van Pike begint bij het boek; the mystery of freemasonry unveiled. Het verscheen in 1925 en werd geschreven door de Chileense kardinaal Caro Rodrigues.
De kardinaal verwijst naar een kopie van de brief die in het British Museum gelegen had. Later bleek de brief onvindbaar. Dit hoeft geen verbazing te wekken en een belastende bewijs als dit kan altijd achterover gedrukt worden.
Het is natuurlijk niet aannemelijk dat de kardinaal dit allemaal zelf bedacht zou hebben, omdat de nazi's in 1925 nog niet bestonden en de huidige chaos in het Midden Oosten in die tijd ondenkbaar was. Het Midden Oosten was een grote zandbak van geen of nauwelijks enige waarde, waarbij de waarde van olie nog maar net ontdekt was.

Unknown zei

Je hebt best wel rond gekeken en gezocht... maar heb je dit boek wel eens "onderzocht"
https://openlibrary.org/works/OL12320326W/The_mystery_of_Freemasonry_unveiled
de eerste uitgave is van 1920
succes en groetjes.. Mark

Geuz zei

Was zojuist nog aan het bidden over de vervolging op Christenen, waarom HEER?
Terwijl ik bad, kende ik het antwoord al.
Is omdat de Christenen zoveel leugens in hun doctrines opnemen.

Begin van dit artikel, leugens, want het romanisme gebruikt propaganda voor macht, luciferisme is daaraan ondergeschikt. Einde van het artikel, er wordt gerefereerd naar de enige romein in een Bijbel, een Bijbel verder door Joden is geschreven. Want met eerlijke Bijbel kennis kan men de leugens over Christus niet verdedigen.

Ik heb er een zwaar hoofd in.
Ik kan een heel artikel schrijven over de leugens in dit artikel, het is slechts een imago geschrift zonder enig leven of begrip van de Schepping. Als de HEERE HEERE de Schepper is van alles, dan is wereldlijke macht gerelateerd aan de Schepping door Vader. Een artikel zonder Die rol bevat geen leven. Het geschreeuw van de zombies.

Rijk zei

Hij maakt zich wel druk en dat terwijl er duidelijk een strijd aan de gang is, ik citeer: " . . .want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten. Efeziërs 6:12

Unknown zei

?

Unknown zei

?

Anoniem zei

Marc Verhoeven is overigens zeker van de Opname en legt ook uit waarom er wel degelijk sprake is van de opname van de gemeente. Dit zal plaatsvinden voor de dag van Gods Toorn (over Israel!) en de here Jezus heeft voor ons die toorn ondergaan. En zo nog vele andere redenen.

Robert zei

Inderdaad zijn wij te laks met het bidden voor onze overheden. En van anti-semitisme moet ik niets hebben, Israel is het volk waarmee God zijn heilsplan begonnen is, en de bijbel maakt duidelijk hoe het met de vijanden van Israel zal aflopen. Sprak God niet tegen Abraham: "Ik zal zegenen wie U zegenen?"
Ik wil echter stellen dat u een aantal zaken over het hoofd ziet, ofwel er langs heen kijkt. Ik ben het eens dat er veel verzinsels de ronde doen, en veel complottheorieën zijn idd ronduit anti semitisch. Kom ik dat tegen, dan haak ik meteen af.
David Icke valt zeker niet serieus te nemen, hij is geen christen, en noemt de bijbel een stom boek, en heeft het over "reptilians" en dan is er nog iets met Saturnus. waanzin.
Echter:

Efeziërs 5:11: "En heb geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veeleer".
Psalm 2: 2 en 3: 2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
Verder stelt de bijbel dat het "geheimenis der wetteloosheid" reeds in werking is. Dit was al zo in de dagen van Paulus, hoe zal het anno nu zijn?
Het is duidelijk dat er wordt getracht de toren van Babel opnieuw te bouwen.
Het gebouw van de EU in Straatsburg is erop geinspireerd, zoek maar op.

Verder is het zo dat u het bestaan van de Illuminati niet ontkent en dat de kaarten aantonen dat ze bedoeld zijn om ons te misleiden (volgens u door de "echte" Illuminati.
Als dat zo is, heeft dat dan geen doel?? En wie zijn de "echte" Illuminati?
Dan de vrijmetselarij en andere genootschappen.
Van vele van deze clubs, zeker de vrijmetselarij, is gewoon bekend dat het holen van duisternis zijn. Ik noem het getuigenis van Bill Schnoeblen, ex vrijmetselaar, die er een boekje over opendoet.
Verder: Wat diet de pyramide met het alziend oog op het Amerikaanse 1 dollarbiljet met onderaan in Romeinse cijfers het jaartal 1776 (Illuminati oprichting, hoezo verboden? dat zegt mij niets, daar zijn het geheime genootschappen voor) en de Latijnse tekst: Aankondiging van de geboorte van een nieuwe seculiere orde als daar volgens U allemaal geen aandacht aan geschonken dient te worden?
Dan Barack Obama. U kunt hem hardop horen uitspreken dat "We (Amerika) are NO LONGER a christian nation" Ook is onder zijn bewind het homo-huwelijk volledig ingevoerd.
De volgende stap zien we nu: de "transgender agenda".
Vertel mij nog eens dat Obama niet de geest van de antichrist had of heeft!
Natuurlijk is hij niet de mens der wetteloosheid die aan het eind der tijden zal komen, maar de bijbel zegt ons dat er reeds vele antichristen in de wereld zijn.
Dit alles is het gevolg van het feit dat de Westerse wereld God massaal de rug heeft toegekeerd. Ook zo,n gevolg daarvan is de moslim immigratie, waarbij ik duidelijk stel dat niet de moslims verantwoordelijk zijn, maar God laat het toe vanwege het feit dat de bijbel miet langer ons moreel kompas is.
Overigens geloof ik dat het antichrist gebeuren zich zal ontvouwen in het midden oosten, de bijbelse wereld toen en nu. Daniel 11: De koning van het Noorden en de koning van het zuiden. Vanaf hers 20 gaat het over een historische figuur: Antiochus IV Epifanes prototype van de antichrist. vanaf vers 36 maken we een enorme sprong naar de toekomst, naar de uiteindelijke antichrist.

Goed nieuws: Jezus zal wederkomen en met het kwaad afrekenen!
Mensen die hier meer kunnen vertellen over de Islam, die de religie van de antichrist is: (bidden voor moslims dus)
Walid Shoebat
Shahram Hadian
Brigitte Gabriel
Dr. Bill Warner.

Anoniem zei

Mond vol hier over complottheorieen. Dan heb ik er nog 1 om mensen uit de leugen te halen. Joden bestaan niet, het is een verzonnen ras. Nergens in het oud-hebreeuws schrift wordt er over Joden gesproken. Als er wel over hen geschreven was destijds, dan zouden ze de Uden ofzo iets genoemd moeten worden...simpelweg omdat de letter J niet bestond in het oud-hebreeuws. ook in de bijbel kom je nergens het woord joden, jood of joods ras tegen.

Have a nice day

Unknown zei

De brief van Albert Pike mbt de drie wereldoorlogen schijnt in een museum in Zwitserland te zijn tentoongesteld. Echter, fam. Rothschild heeft dat museum gekocht en een dag later was de brief verdwenen.