donderdag 28 februari 2013

Is Benedictus' opvolger de laatste paus? Deel 2Paus Benedictus verlaat het Vaticaan

Op 28 februari heeft paus Benedictus zijn functie officieel neergelegd. Sinds 20.00 uur is hij geen paus meer. Met het afdoen van de pauselijke zegelring, waarmee hij kerkelijke uitspraken bekrachtigde, is officieel een eind gekomen aan het pontificaat van Benedictus XVI. De pauselijke zegelring van Benedictus wordt naar een oud gebruik vernietigd. Voortaan is Joseph Ratzing emeritus paus. Voordat hij het Vaticaan verliet, nam hij afscheid van de kardinalen. In een korte toespraak zei de vertrekkende paus dat hij de nieuwe paus onvoorwaardelijk zal gehoorzamen. Hij riep de Rooms-Katholieke Kerk op verenigd te blijven. (1)  
Kort daarop verliet paus Benedictus het Vaticaan. Hij was met een helikopter naar Castel Gandolfo, niet ver van Rome, waar het buitenverblijf van de paus ligt. Kort na zijn aankomst daar sprak hij voor de laatste keer vanaf het balkon gelovigen toe. "Ik ben een eenvoudige pelgrim die aan het laatste deel van zijn bedevaart begint,"zei hij. De emeritus paus verblijft twee maanden in het pauselijke buitenverblijf. Daarna gaat hij terug naar Vaticaanstad, waar in een oud klooster een appartement voor hem wordt ingericht. Hij wijdt zich de komende tijd aan bidden, pianospelen en het schrijven van wetenschappelijke werken. (1)


Het pauselijke buitenverblijf Castel Gandolfo
Eerder had paus Benedictus gezegd dat hij de Kerk nooit in de steek zal laten. Op zondag 24 februari heeft hij bij zijn laatste Angelusgebed onder luid gejuich van tienduizenden gelovigen aangekondigd de Kerk ook na zijn aftreden niet in de steek te laten. "God heeft mij wel geroepen om zich meer aan gebed en meditatie te wijden,"sprak de paus de menigte toe op het Sint-Pietersplein in Rome. "Ik verlaat de Kerk niet. Integendeel, als God mij roept, gebeurt dat omdat ik de kerk verder kan dienen met diezelfde toewijding en liefde zoals nu, maar op een meer aangewezen manier voor mijn leeftijd en krachten."  (2)

Vreemde tekenen aan de hemel

Nadat paus Benedictus XVI op 11 februari had aangekondigd terug te treden, gebeurde er op diezelfde dag iets vreemd alsof er een teken aan de hemel verscheen. In de loop van de avond trokken wolken over het Vaticaan en werd de Sint-Pietersbasiliek getroffen door de bliksem. De Franse fotograaf Filippo Monteforte kon het hele merkwaardige fenomeen in één kiekje vastgelegd en maakte deze op Twitter openbaar. Aan de authenticiteit van de foto werd er op Twitter meteen massaal getwijfeld. Maar er was ook een video-opname van de Britse omroep BBC die echter voor uitsluitsel zorgde. De videoclip toonde het moment waarop de bliksem insloeg bij de Sint-Pietersbasiliek. Meteorologisch was het niets bijzonder, want de plek, waar de bliksem  insloeg, is een van de hoogtepunten in Vaticaanstad en daarbij werkt het grote kruis boven op de koepel  van de Sint-Pietersbasiliek ook nog als een soort bliksemafleider. Maar theologisch gezien zorgde de blikseminslag in de Sint-Pieter wel voor grote ophef... Twee dagen later gebeurde er weer iets heel eigenaardig in het Vaticaan. Op Aswoensdag dat paus Benedictus voor het eerst in het openbaar op de wekelijkse audiëntie verscheen en zijn aftreden nogmaals bevestigde, zakte de halve maan 's avonds op dezelfde dag weg achter de Sint-Pietersbasiliek. Over de blikseminslag bij het Vaticaan wordt er veel gespeculeerd. Sommigen zagen de blikseminslag als "teken van God" of "vingerwijzing van God", terwijl anderen hem als voorbode van een naderend onheil beschouwden. De Nederlandse bisschop Frans Wiertz van Roermond heeft het verrassende en onverwachte aftreden van paus Benedictus XVI meteen gekoppeld aan de blikseminslag in de koepel van de Sint-Pietersbasiliek en de explosie van de meteoriet boven Rusland.  Nadat de meteoriet boven Rusland in het Oeralgebied explodeerde, verklaarde een Russiche geestelijke van de stad Tsjeljabinsk dat de meteorietinslag een waarschuwing Gods voor alle mensen was. Hij zei dat God natuurlijke krachten heeft gebruikt om tekenen en waarschuwingen aan alle mensen te geven. Vogens de geestelijke Zlatoust Feofan herinnerde de meteorietinslag ons eraan hoe broos is ons leven op aarde en hoe onstabiel is de huidige wereld. Bisschop Frans Wiertz deelt ook de opvatting van de Russische geestelijke, hoewel ze elkaar niet kennen. 


Boven: Blikseminslag in de Sint-Pietersbasiliek. Onder:
Meteorietexplosie boven Rusland. Toeval of niet"?

De bisschop van Roermond aarzelde niet dat de bliseminslag en de explosie van de meteoriet tekenen zijn. "Zoals u heeft gehoord en gezien, heeft onze Heilige Vader besloten zijn ambt als opvolger van St. Petrus en bisschop van Rome op donderdag 28 februari om 20.00 uur neer te leggen. Dit heeft ons allen zeer verrast, hoewel we natuurlijk de laatste jaren zijn zwakker wordende fysieke gesteltenis hebben opgemerkt. De tekenen die zijn aftreden 'vergezellen', zoals de blikseminslag in de St. Pieter, en de meteoriet die ontplofte boven de Oeral , geven een beeld van de onverwachtheid en impact van deze daad. Met zijn beslissing is een historische gebeurtenis een feit. Niet sinds 1415 heeft een paus zelf zijn vrijwillig aftreden bekendgemaakt,"schreef bisschop Frans Wiertz in zijn brief aan de katholieke kerken in Limburg. (3) Volgens een woordvoerder van het bisdom Roermond moest de zin 'met een knipoog' worden gelezen. Hij zei dat de verwijzing van bisschop Wiertz naar deze gebeurtenissen 'niet te serieus' moet worden opgevat. "De bisschop ziet het niet als serieuze tekenen uit de hemel. Hij wil er vooral het onverwachte van het aftreden mee benadrukken, net zo onverwacht als de blikseminslag en ontploffing van de meteoriet,"aldus de woordvoerder. (4) De brief van de bisschop Frans Wiertz werd voorgelezen of gepubliceerd in alle parochies en kloostergemeenschappen in het bisdom Roermond. 

Hoewel de woordvoerder van het bisdom Roermond geen verband tussen de gebeurtenissen zag, is er toch sprake van merkwaardige samenloop van omstandigheden. Degene die met de Bijbel vertrouwd is, kan zich de woorden van Jezus Christus herinneren. Heere Jezus sprak ook over vreemde tekenen die aan de hemel verschijnen. In Zijn rede over de laatste dingen zei Jezus:

"Er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden."
Lukas 21:11b (Statenvertaling)

Inderdaad zijn de blikseminslag in de Sint-Pieter, het wegzakken van de maan achter de Sint-Pieterbasiliek en de ontploffing van de meteoriet boven Rusland vreemde gebeurtenissen die we niet zomaar kunnen negeren. Of er een verband tussen deze vreemde gebeurtenissen bestaat, kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Wel staat vast dat de blikseminslag in de Sint-Pieter op dezelfde dag samenviel met de aankondiging van de paus om af te treden. Of de blikseminslag een teken van God of Gods waarschuwing is, weten we niet. Indien de blikseminslag in de Sint-Pieter een occult voorteken is, voorspelt niet veel goeds. Vermoedelijk is deze blikseminslag geen teken van God. Het heeft eerder te maken met een onheilspellend teken. Bij heidense volken in de oudheid werd de bliksem gezien als instemming van de goden. Ook was de bliksem het wapen van de Griekse oppergod Zeus (bij de Romeinen Jupiter). En de halve maan is niet alleen het symbool van de islam, maar ook van het Rooms-Katholicisme! De halve maan was tevens het symbool van de Griekse godin van de jacht, Artemis (bij de Romeinen Diana). Artemis alias Diana was bij de Babyloniërs bekend als Innana (bij de Kanaänitische volken Astarte). Om de blikseminslag die bij de Sint-Pieterbasiliek insloeg, hoeven we ons niet druk maken. Het belangrijkste is wat Heere Jezus ons leert dat we op de tekenen van de tijd moeten letten. Als we op de tekenen van de tijd letten, dan weten we dat de zomer nabij is. De zomer is uiteraard het Koninkrijk Gods.

Het conclaaf vervroegd

Nu paus Benedictus XVI afgetreden is, speelt hij geen enkele rol in de keuze voor zijn opvolger. Dat recht heeft hij gewoonlijk niet. Over de opvolging van de paus beslist het conclaaf alleen. Totdat de nieuwe paus is gekozen, bestuurt kardinaal-camerlengo Tarcisio Bertone met de kardinalen de Rooms-Katholieke Kerk. Bertones heeft nu de belangrijkste taak om het conclaaf te organiseren. Traditioneel komt het conclaaf bijeen als een paus komt te overlijden. Doorgaans blijft de paus in zijn ambt tot aan zijn overlijden. In de praktijk komt zelden voor als een paus vrijwillig zijn ambt neerlegt zoals het geval is met paus Benedictus. Na de dood van de paus is de Heilige Stoel vacant. De periode tussen het overlijden (of het aftreden) van de paus en de verkiezing van een nieuwe paus is sedisvacatio (Latijn voor lege stoel). Gedurende deze periode is er feitelijk geen paus en leidt het College van Kardinalen gezamenlijk de Rooms-Katholieke Kerk. Binnen 15 tot 20 dagen komt het Heilig College van Kardinalen te Rome samen voor het begin van een conclaaf. In Universi Dominici Gregis, een document over de pausverkiezing uit 1996, gaf paus Johannes Paulus II zelf aan dat het conclaaf niet eerder dan 15 dagen na de begrafenis van de vorige paus mag beginnen en slechts bij uitzondering later. (5) Er mogen maximaal 120 kardinalen die niet ouder dan tachtig jaar zijn, deelnemen aan het conclaaf. Deze leeftijdsgrens is ingesteld door paus Paulus VI in 1975. (5) Het conclaaf is strikt geheim en daarom zijn kardinalen, tótdat een nieuwe paus gekozen is, afgeschermd van de buitenwereld. De kardinalen mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Ook is bepaald dat de televisie-, radio- en telefoonverbindingen onklaar gemaakt moeten worden. Aangezien de kardinalen tijdens het conclaaf niet met de buitenwereld mogen communiceren, moeten mobieltjes, smartphones, androids en tablets uitgeschakeld worden. Het College van Kardinalen zal een kandidaat tot paus verkiezen. Het conclaaf wordt in de Sixtijnse Kapel bijeengebracht om een paus te verkiezen.


Het conclaaf bijeengeroepen in de Sixtijnse Kapel
De kardinalen beginnen de verkiezing met een Heilige Mis ter ere van de Heilige Geest. In deze mis wordt "de Heilige Geest gesmeekt een goede keuze mogelijk te maken," zoals is verwoord door een kerkhistoricus. Daarna begint de stemming. Bij elke stemronde krijgt een kardinaal een briefje waarop hij de naam van zijn kandidaat schrijft. Hij loopt dan met dat briefje omhoog naar het altaar voor het Laatste Oordeel (schilderij van Michelangelo) en stopt het briefje in een grote miskelk. Tussen de stemronde door wordt er gebeden. Als na één ronde nog geen kandidaat met tweederde van het aantal stemmen is verkozen, volgen er zolang geen paus is gekozen, iedere dag daarna steeds vier stemmingen per dag: twee in de voormiddag en twee in de namiddag. (5) Wordt er om de drie dagen nog geen paus gekozen, dan is er ruimte voor rust en bezinning. in het geval dat na 30 stemronden nog geen nieuwe paus is verkozen, kan de camerlengo (pauselijke kamerheer), in overleg met de kardinalen, besluiten om de norm voor verkiezing te verlagen naar een gewone meerderheid van de stemmen. Als de norm is verlaagd, kan gekozen worden of er een nieuwe stemronde plaatsvindt of dat de keuze beperkt blijft tussen de twee kandidaten die in de laatste stemronde de meeste stemmen gehaald hebben. (5) Het gebeurt wel soms dat als een stemronde mislukt en er nog steeds geen tweederde meerderheid is behaald, dan worden de stembriefjes gewoon verbrand. Er komt dan zwarte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel. De mensen die buiten staan te wachten, zien de zwarte rook uit de schoorsteen opstijgen en weten dan: er is nog geen nieuwe paus. Wanneer de paus gekozen is, worden de stembriefjes met nat stro of een chemische stof verbrand. Er komt dan witte rook uit de schoorsteen. Dan weten de mensen buiten dat er een nieuwe paus gekozen is. Tegenwoordig zullen ook de klokken van de Sint Pieter worden geluid omdat de toeschouwers buiten op het Sint Pieterplein in het verleden de zwarte rook aanzagen voor witte rook wat voor de nodige verwarring zorgde. (5) 

In beginsel moet de kandidaat een tweederde meerderheid achter zich krijgen. Zodra blijkt dat één van de kardinalen de vereiste meerderheid heeft, vraagt de deken van het kardinalencollege of anders de oudste kardinaal die het conclaaf voorzit, de gekozene namens het conclaaf of hij zin verkiezing aanvaardt. "Aanvaard Gij?"stelt de deken de vraag aan de gekozene. Zodra deze beantwoordt met "Accepto" (Latijn:'Ik aanvaard'), is hij formeel paus. "Hoe wilt Gij genoemd worden?"vraagt de kardinaal-deken. De paus zegt dan zijn nieuwe naam, zoals een kloosternaam. De kardinalen feliciteren de nieuwe paus die naar de Zaal van de Tranen wordt geleid. Daar krijgt hij zijn nieuwe witte toga. Vervolgens wordt hij door de kardinaal-protodiaken op het balkon van de Sint-Pieterbasiliek getoond aan de wachtende menigte beneden, met de woorden "Habemus Papam!" (Latijn:"We hebben een paus!"). (5) De formule van het Habemus Papam luidt: 

"Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum (voornaam), Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, (achternaam), qui sibi nomen imposuit (aan te nemen Pauselijke naam)." (5)

De vertaling is:"Ik verkondig u met grote vreugde; we hebben een Paus! De meest eminente en Eerwaarde Heer, de Heer (voornaam), kardinaal van de Heilige Roomse Kerk, (achternaam), die de naam (aan te nemen Pauselijke naam) heeft aangenomen." Opmerkelijk is de aanspreektitel 'Heer' met de hoofdletter, wat de eer alleen aan God toekomt en niet aan mens noch paus! De paus geeft daarna voor het eerst de apostolgische zegen Urbi et orbi.  (5)

Onlangs is bekend dat het conclaaf, waarin een nieuwe paus wordt gekozen, vervroegd kan beginnen dan de geplande datum. Het bijeenkomen van het conclaaf zou op 15 maart beginnen. Maar paus Benedictus heeft de regels daarvoor veranderd, zo heeft het Vaticaan medegedeeld. Als een paus overlijdt, moet er een periode van 15 dagen zitten tussen zijn dood en het begin van het conclaaf. Dan is er genoeg tijd voor het afscheid en de begrafenis. Ook hebben de kardinalen dan genoeg tijd om naar Rome te komen. In de wet staat dat kardinalen 15 tot 20 dagen de tijd hebben om naar Rome te komen na de dood van een paus. Nu Benedictus niet meer paus is, weten de kardinalen al dat er zo snel mogelijk een opvolger van Benedictus XVI moet komen. Daarom wordt het conclaaf nu mogelijk vervroegd. (6) 

In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse katholieke vereniging Catholic United een petitieactie gevoerd tegen de deelname van de 76-jarige kardinaal Roger Mahony aan het conclaaf. De Amerikaanse katholieken wilden verhinderen dat de kardinaal naar Rome vertrekt. Kardinaal Roger Mahony is in opspraak geraakt wegens pedofilieschandalen. Hij word ervan beschuldigd pedofilieschandalen in zijn aartsbisdom Los Angeles te hebben toegedekt. "Uw betrokkenheid in het pedofilieschandaal van de Kerk en het verbod dat het aartsbisdom Los Angeles u oplegde om een publieke functie uit te oefenen, zouden een aanduiding moeten zijn dat u niet kan deelnemen aan het conclaaf,"aldus de katholieke vereniging. (7) Ook in Ierland en België wordt door verenigingen van slachtoffers van pedofilie ervoor geijverd om kardinalen niet naar Rome te laten afreizen. (8) De Ierse en Belgische kardinalen zijn ook in opspraak geraakt vanwege pedofilieschandalen. Ondanks de actie van de verenigingen heeft het Vaticaan benadrukt dat de aanwezigheid van de kardinalen op het conclaaf voor de pausverkiezing een absolute verplichting is. Maar een aantal van hen zal moeten verstek laten gaan om gezondheidsredenen, zoals Indonesische kardinaal Julius Darmaatmadja. Of die excuses voor hun afwezigheid worden aanvaard, hangt af van de congregatie van kardinalen. (8)  Er zullen 117 kiesgerechtigden in het conclaaf aanwezig zijn. 

Wie wordt de volgende paus?

Hoewel paus Benedictus nooit populair was geweest, is de roep om een flexibele paus groot. Een paus zou bij het profiel van paus Johannes Paulus II aansluiten. De vraag is nu welke profiel de Kerk wil. Weer een oudere paus met een kort mandaat? Of komt er een jongere paus die langer kan blijven en iets kan opbouwen? Dan is er ook een vraag of de paus een Europeaan of iemand van een ander continent is. Zal een nieuwe paus opnieuw een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid geven, zoals de Belgische krant Het Journaal zich afvraagt. Wie Benedictus XVI zal opvolgen als de nieuwe paus, wordt er in de laatste tijd veel gespeculeerd.  Zoals gebruikelijk worden in de internationale pers ook een aantal namen genoemd van mogelijke kandidaten voor het pausschap, de zogenaamde papabili. Vaak genoemd worden: Gianfranco Ravasi (Italië, president voor de Pauselijke Raad voor de Cultuur), Peter Turkson (Ghana, president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede), Angelo Scola (Italië, aartsbisschop van Milaan), Timothy Dolan (Verenigde Staten, aartsbisschop van New York), Marc Oullet (Canada, president van de Congregatie voor de Bisschoppen), Óscar Rodríguez Maradiaga (Honduras, aartsbisschop van Tegucigalpa), Leonardo Sandri (Argentinië, president van de Congregatie voor de Oosterse Kerken), Luis Antonio Tagle (Filippijnen, aartsbisschop van Manilla) en Pétér Erdö (Hongarije, aartsbisschop van Estergom-Boedapest). (9) Wie de volgende paus wordt, hangt alles van de beslissing van het conclaaf. Er zijn drie echte kanshebbers voor het pausschap: Angelo Scola, Marc Ouellet en Peter Turkson. 

Kardinaal Angelo Scola
Angelo Scola is een van de grote favorieten onder de Italianen. Scola is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en staat bekend als bijzonder intelligent. Nadat hij in 1970 werd ingewijd in het priesterschap, behaalde hij doctorsgraden in de filosofie en theologie en doceerde hij als professor theologische antropologie an de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome. In 1991 werd hij tot bisschop gewijd en later in 2002 tot geestelijk leider van Venetië en aartsbisschop van Milaan. Een jaar later was hij kardinaal. Zijn loopbaan mag indrukwekkend zijn, maar aan zijn charisma wordt nogal getwijfeld. Ook speelt zijn leeftijd zijn kans op het pausschap parten, want hij is namelijk 71 jaar oud. Mogelijk vinden de kardinalen hem een beetje te oud en gaan ze op zoek naar een jeugdiger figuur. (10) 


Kardinaal Marc Ouellet
Een ander kanshebber is de Canadese kardinaal Marc Ouellet (68). "Als we van de verwachtingen van Marc Ouellet zelf moeten uitgaan, wordt hij niet de volgende paus,"schreef journaliste Irene de Zwaan van de Volkskrant. Na zijn benoeming als prefect van de  Congregatie voor de Bisschoppen zei hij 'erg verrast te zijn om voor die positie gevraagd te zijn.' Daaraan voegde hij aan toe:"En ik denk niet dat ik ooit paus zal worden, ik denk het niet." (10) Kardinaal Ouellet heeft vele jaren in Columbia gewoond en gedoceerd, wat hem een aantrekkelijk figuur maakt bij Latijns-Amerikaanse katholieken. Latijns-Amerika herbergt ruim 40% van de 1,2 miljard rooms-katholieken in de wereld. In 2007 bood hij publiekelijk zijn verontschuldigingen aan voor de bijdrage die de Rooms-Katholieke Kerk volgens hem had geleverd aan het aanwakkeren van antisemitisme, racisme en discriminatie tegen vrouwen en homoseksuelen. Hoewel Ouellet bekend staat als een zeer conservatief man, veroorzaakte hij in 2010 opschudding door te zeggen dat abortus een morele misdaad is en zelfs in verkrachtingszaken niet zou moeten worden toegestaan., wat forse kritiek op hem oplevert. (10) 

Kardinaal Peter Turkson
De derde kanshebber voor het pausschap is de rijzende ster Peter Turkson. De Ghanese kardinaal Peter Turkson wordt als 'een TV-ster, een mensen-mens en een fantastische priester' getypeerd. Hij geldt als absolute favoriet onder de Afrikaanse 'papabili'. (10) Zijn jeugdige leeftijd (64) en intelligentie zitten hem ook mee. Bovendien spreekt kardinaal Turkson die het Vaticaan momenteel dient als president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, zijn verschillende talen: Italiaans, Frans, Engels, Hebreeuws, Latijn, Grieks en vele lokale Afrikaanse talen en dialecten. Lange tijd was hij elke zaterdagochtend te zien op het staatskanaal Ghana TV, waar hij zijn landgenoten met de nodige humor van theologische wetenswaardigheden voorzag. (10) Kardinaal Turkson staat ook bekend als zeer afkerig van de islam. Hoogstwaarschijnlijk maakt hij de meeste kans op het pausschap. "Het zou een groot wonder zijn als een zwarte Afrikaan paus Benedictus XVI zou opvolgen,"zei de Ghanese aartsbisschop Mathias Kobena Nketsiah. Hij denkt dat een kandidaat uit de ontwikkelingslanden het extra moeilijk heeft om tot leider van de Rooms-Katholieke Kerk te worden gekozen, omdat er bij de kardinalen mogelijk weerstanden tegen de verkiezing bestaan. Nketsiah (70) volgde in 2010 Peter Turkson op, nadat die was benoemd tot president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en vrede. (11) Al reeds wordt Peter Turkson genoemd als kansrijke kandidaat voor de opvolging van Benedictus XVI. Indien hij door het conclaaf gekozen wordt, zou hij de eerst niet-Europese paus in meer dan 1000 jaar zijn. Omdat hij een zwarte Afrikaan is, zou zijn verkiezing als de nieuwe paus ongetwijfeld zorgen voor een 'Obama-effect.' 

Het verkiezen van de paus zal niet eenvoudig zijn. De machtsstrijd achter de schermen in het Vaticaan is allang losgebarsten en zal gepaard gaan met intriges. Het zal in het volgende en laatste deel van het artikel "Is Benedictus' opvolger de laatste paus?" gauw blijken, want het laatste deel zal worden gewijd aan de vermeende profetie over de laatste paus. Aan de hand van de Bijbel zal de vermeende profetie getoetst worden. 

Mijn excuses aan de lezers dat het tweede deel niet over de vermeende profetie gaat, want het zal in het derde deel uitvoerig besproken worden. Toch is het belangrijk voor de lezers om te weten hoe het conclaaf samengesteld is en wie de kanshebbers voor het pausschap zijn. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                      Het artikel kan momenteel gewijzigd of bijgewerkt worden.
                                                                                                                           Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) NOS: Benedict XVI nu emeritus paus. 28-02-2013
  (2) TT-Canvas:"Zal de kerk nooit in de steek laten." 24-02-2013
  (3) Brief van bisschop Frans   Wiertz bij gelegenheid van de abdicatie van paus Benedictus XVI. 
       18-02-2013
  (4) Volkskrant: Bisschop Wiertz:'Bliksem bij aftreden paus was teken.' 22-02-2013
  (5) nl.wikipedia.org/wiki/Conclaaf
  (6) TT-Canvas, NOS: Paus maakt vroeg conclaaf mogelijk.
  (7) TT-Canvas: Mag VS-kardinaal Mahony naar Rome? 22-02-2013
  (8) TT-Canvas:"Kardinalen moeten conclaaf bijwonen." 23-02-2013
  (9) nl.wikipedia.org/wiki/Conclaaf van 2013
(10) Volkskrant: Wie wordt de volgende paus? Drie kanshebbers. 12-02-2013
(11) ANP:"Afrikaanse paus zou wonder zijn." 13-02-2013

woensdag 27 februari 2013

Is Benedictus' opvolger de laatste paus? Deel 1Aftreden paus als "donderslag bij heldere hemel"


Zowel vrienden als vijanden van het Vaticaan waren totaal verrast, toen paus Benedictus XVI op maandag 11 februari 2013 had aangekondigd dat hij op 28 februari terugtreedt. Naar zijn eigen zeggen heeft hij door zijn hoge leeftijd niet meer de kracht om zijn functie als de kerkvorst uit te oefenen. Zo'n hoogst kerkelijke ambt is inderdaad zwaar en kent vele verantwoordelijkheden. De lasten van de Kerk rusten als het juk op de schouders van de paus. Zowel goedschiks als kwaadschiks. Maar het is hoogst ongebruikelijk in de 21ste eeuw dat de paus vrijwillig aftreedt. Het is niet de eerste keer dat de paus terugtreedt. Er zijn slechts vijf pausen die bij leven aftreden, waarvan twee vrijwillig. Paus Celestinus V trad in 1294 net als paus Benedictus XVI vrijwillig af. Een andere paus die in 1415 gedwongen werd terug te treden, was paus Gregorius XII. Het komt heel zelden voor dat een paus, zoals Benedictus XVI, vrijwillig zijn ambt neerlegt.Het is bekend dat de 85-jarige paus Benedictus al een geruime tijd met gezondheidsproblemen kampt. Paus Benedictus benadrukte dat hij zijn besluit voor zijn aftreden zelf en ongedwongen heeft genomen, zonder dat er druk op hem was uitgeoefend. (1) Op 19 april 2005 werd Duitse kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger paus die de overleden paus Johannes Paulus II opvolgde. Ratzinger noemde zich Benedictus en was de zestiende paus die deze naam koos. Het aangekondigde aftreden van paus Benedictus kwam bij de Rooms-Katholieke Kerk ook als een complete verrassing. "Een donderslag bij heldere hemel,"zo noemde kardinaal Angelo Sodano de bekendmaking. Het bleek ook dat paus Benedictus zijn naaste medewerkers niet op de hoogte van zijn aftreden had gesteld. Dit had de woordvoerder van het Vaticaan, Federico Lombardi, op een persconferentie medegedeeld. Volgens Lombardi is het aftreden volledig in overeenstemming met het kerkelijk recht en gebeurt het uit vrije wil. Er zouden volgens hem verder geen "moeilijkheden met het pausschap" zijn geweest. (2) Hoewel het aftreden van de paus voor iedereen een totale verrassing was, was Georg Ratzinger, de 89-jarige broer van paus Benedictus, alleen al een geruime tijd op de hoogte geweest. Hij vertelde dat hij al enkele maanden wist dat zijn broer overwoog af te treden. (2)


Paus Benedictus XVI kondigt zijn aftreden aan
Paus Benedictus XVI legt op 28 februari donderdagavond om 20.00 uur zijn functie neer en is daarmee de eerste paus in zes eeuwen die niet in het ambt sterft. Na 28 februari trekt de paus zich terug in kasteel Gandolfo bij Rome. Daarna zal hij naar een klooster verhuizen. Het klooster ligt binnen de muren van de Vaticaanstad, dat nog volop wordt gerenoveerd. 

Reacties op aftreden paus

De Nederlandse regering respecteert het onverwachte aftreden van paus Benedict XVI, deelde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) mede. "Paus Benedictus heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de katholieke kerk en wordt hiervoor ook door velen in ons land gewaardeerd,"aldus de verklaring van de RVD. De Nederlandse regering wenste de paus "alle sterkte met zijn gezondheid." (3) De Nederlandse Bisschoppenconferentie reageerde op het aftreden van de paus en zei dat het plotselinge nieuws over het aftreden van paus Benedictus voor hen als een verrassing kwam. "Paus Benedictus XVI geldt als een van de grootste theologen in de katholieke wereld van de tweede helft van de 20ste en begin 21ste eeuw. Zijn kennis beperkt zich niet alleen tot de dogmatiek, waarin hij in zijn jonge jaren hoogleraar was, maar strekt zich uit tot het hele terrein van de theologie. Dit kwam ook tot uiting in zijn encyclieken, andere brieven en toespraken als bijdrage aan het magisterium van de Kerk. Tevens heeft hij zich een waar herder van de Kerk getoond. Paus Benedictus XVI heeft dan ook een niet te onderschatten rol gespeeld in de Rooms-Katholieke Kerk. Voor zijn pontificaat zijn wij hem uitermate dankbaar,"klonk de gezamenlijke verklaring van de Nederlandse bisschoppen. (4) Nederlandse homoseksuelen en lesbiennes reageerden opgetogen op het aangekondigde aftreden van de paus en waren eigenlijk blij dat paus Benedictus weggaat. "COC Nederland hoopt dat de opvolger van paus Benedictus XVI liefdevoller omgaat met homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen,"zei de voorzitster van COC, Tanja Ineke. (5)

Zoals gebruikelijk hadden wereldleiders meteen gereageerd op het aangekondigde aftreden van de paus. Ze betuigden "groot respect voor de vertrekkende paus Benedictus XVI." Naar eigen zeggen dachten ze met een "warm hart" terug aan hun ontmoetingen met Benedictus. De Duitse regering was "bewogen en geraakt" door het verrassende aftreden van de paus. "De Duitse regering heeft het hoogste respect voor de Heilige Vader, voor wat hij heeft gedaan, voor de bijdragen die hij tijdens zijn leven heeft geleverd aan de katholieke kerk,"aldus een woordvoerder van de Duitse regering. "De redenen voor deze beslissing, welke dat ook zijn, dienen te worden gerespecteerd." (5) De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde paus Benedictus XVI 'de belangrijkste religieuze denker van onze tijd.' Bekend is dat de verhouding tussen de protestantse Merkel en de Rooms-Katholieke kerkvorst nooit gemakkelijk is geweest. Zo uitte de Duitse bondskanselier in 2009 kritiek op het dwaze besluit van de paus om de excommunicatie van vier bisschoppen van het aartsconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X in te trekken. (6) Een van hen, Richard Williamson, is zeer berucht om zijn antisemitische uitspraken over de Holocaust. 


Bondskanselier Angela Merkel en paus Benedictus XVI
De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso die in zijn studentenjaren een leider van de Maoïstische MRPP was en aan de katholieke universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten studeerde, nam geëmotioneerd kennis van het besluit, zo liet hij weten. Hij sprak zijn respect uit voor het werk van de paus en zijn onvermoeibare steun aan de oecumenische waarden, zoals vrede en de aandacht voor mensenrechten. (6) "Zijn pontificaat was kort, maar erg lastig,"omschreef president van de Europese Unie, Herman van Rompuy die een 'zeer gelovige' katholiek is, de regeerperiode van paus Benedictus. Ook hij betuigde "diep respect" voor de paus. (6) De Britse premier David Cameron prees het onvermoeibare werk dat de paus in zijn ogen heeft verzet voor de sterke band tussen Groot-Brittannië en het Vaticaan. "Zijn bezoek aan Groot-Brittannië in 2010 zal worden herdacht met veel respect en genegenheid. Hij zal worden gemist als spiritueel leider voor miljoenen,"zei Cameron. (5) In zijn reactie op het aftreden van de paus zei de Amerikaanse president Barack Obama "met een warm hart" terug te denken aan zijn ontmoeting met de paus in 2009, samen met zijn vrouw Michelle. Hij sprak "zijn waardering en gebeden" uit voor de paus. "De Kerk speelt een belangrijke rol in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, en ik wens degenen die binnenkort bij elkaar komen om zijn opvolger te kiezen, veel geluk,"aldus Obama. (6) 

Barack Obama (links), paus Benedictus XVI (midden)
en Michelle Obama (rechts)
Ook Israël had gereageerd op het aangekondigde aftreden van de paus. Aanvankelijk was Israël erg bezorgd over mogelijke nazi-invloeden bij de in Duitsland geboren paus geweest, omdat de paus in Beieren, Duitsland, was geboren, waren wereldwijd Israëliërs en Joden in het begin op hun hoede wegens zijn relatie met de nazi's tijdens zijn adolescentie. Nu betreurt de Joodse Staat het vertrek van paus Benedictus XVI vanwege Benedictus' bijdrage aan de verdere verzoening van de Kerk met de Joden. (7) De politieke en religieuze leiders van Israël spraken hun waardering uit over de paus, omdat hij de inspanningen voor Joods-Christelijke verzoening, waarmee zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, ijverig was begonnen, trouw had voortgezet. "Ik waardeer hem zeer voor zijn immense activiteit voor interreligieuze relatie, die sterk heeft bijgedragen aan de vermindering van het antisemitisme in de wereld,"zei de Israëlische Askhkenazische opperrabbijn Yona Metzger. De Israëlische president Shimon Peres voegde er aan toe:"Onder leiding van Benedictus XVI heeft het Vaticaan zich duidelijk uitgesproken tegen racisme en antisemitisme en voor vrede. De betrekkingen tussen Israël en het Vaticaan zijn beter dan ze ooit zijn geweest en de positieve dialoog tussen de Katholieke Kerk en het Joodse volk is een bewijs van zijn geloof in dialoog en samenwerking." (7) 


Paus Benedictus XVI bij de Klaagmuur in Jeruzalem
Paus Benedictus XVI was uit theologische overtuiging een vriend van de Joden, wat hij ook duidelijk beleed in zijn boeken. Daarin schreef hij o.a. dat God Zijn verbond met het Joodse volk nooit had opgegeven, en dat Israël de oudere broer van de Christelijke Kerk is. (7) Wat de paus over het eeuwige verbond van God met Zijn volk Israël schreef, is correct. Maar paus Benedictus beging een grote fout door in november 2012 openlijk steun te geven aan het verzoek van de Palestijnse Autoriteit om zijn status bij de VN te verhogen tot niet-lid waarnemer staat. 

Ook de Palestijnen betreurden het vertrek van paus Benedictus XVI, maar...hun reactie heeft echter verschillende redenen. "We willen dat de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel de steun is van de gemarginaliseerden, van de verdrukten en in dit geval, de Palestijnen die onder een ruwe Israëlische bezetting leven,"zei Palestijnse christelijke activist heel brutaal tegen de Sydney Morning Herald. (7) Wat de activist echter verzwijgt voor de westerse media, is de door de Palestijnse Autoriteit georganiseerde genocide onder de Palestijnse christenen. Veel Palestijnse christenen werden door Palestijnse islamitische terroristen mishandeld, vermoord en van hun huis en haard verdreven. De Palestijnse activist had een beroep op de paus moeten doen om voor de verdrukte Palestijnse christenen op te komen, maar dat deed hij niet. In plaats daarvan schilderde Palestijnse christen Israël als 'de bezetter' af. 

'Vatileaks' reden aftreden paus Benedictus?

Hoewel paus Benedictus XVI gezondheidsredenen heeft om af te treden, gonzen er hardnekkige geruchten over ware redenen voor het aftreden van de paus. Benedictus XVI zelf heeft benadrukt dat hij niet meer de kracht heeft om de Rooms-Katholieke Kerk te blijven leiden, maar de gezaghebbende Italiaanse krant La Repubblica suggereerde op 21 februari dat de paus de verrassende beslissing tot abdicatie nam, nadat hij een zwaar belastende rapport inzake de omvang van seks, corruptie en machtswellust in het Vaticaan onder ogen had gekregen. Eerder werd de Rooms-Katholieke Kerk geplaagd door een hele reeks pedofilieschandalen. Maar met het rapport dat schokkende details bevat, wordt de beerput van het Vaticaan geopend. De butler van de paus had de vertrouwelijke documenten vorig jaar gelekt. Daaruit bleek dat er binnen het Vaticaan een voortwoekerende machtsstrijd gaande is. Paus Benedictus werd verweten te weinig tegen het seksueel misbruik van kinderen door priesters te ondernemen. (8) De gelekte documenten vormen een aanleiding voor de zogeheten 'Vatileaks-affaire.' In de Vatileaks waarbij gestolen documenten vanuit het Vaticaan naar de pers waren gelekt, hadden drie kardinalen de paus op 17 december 2012 een zeer vertrouwelijk rapport van bijna 300 bladzijden voorgelegd, waarin het draait om homoseksuele relaties en mogelijkheid tot afpersing. Dat zei de Italiaanse krant La Repubblica die geen specifieke bronnen vermeldde. Op die dag hakte de kerkvorst de knoop omtrent zijn reeds lang overwogen aftreden door. (9) 


Paus Benedictus bezoekt zijn voormalige butler in de cel.
De butler Paolo Gabriele die tot gevangenisstraf werd
veroordeeld wegens het doorspelen van vertrouwelijke
documenten aan de pers, kreeg van de paus gratie.
Eén van de drie kardinalen was het vroegere hoofd van de geheime dienst van het Vaticaan. Hij en zijn collega's bezorgden de paus informatie omtrent onzuivere invloeden op leden van de Curie en een om zich heen grijpend 'door seksuele oriëntatie' verbonden netwerk van lobbyisten met financiële belangen. "Het rapport draaide om niets anders dan het overtreden van het zesde en het zevende gebod,"zo vertelde iemand die nauwe contact heeft met de auteurs van het rapport, aan de Italiaanse krant. (9) Die geboden staan voor "gij zult geen overspel plegen" en "gij zult niet stelen." De kardinalen zouden volgens het vertrouwelijke rapport een ondergronds homonetwerk hebben ontdekt, wiens leden op verschillende plaatsen in Rome en Vaticaanstad seksbijeenkomsten organiseerden. Vanwege hun seksuele geaardheid stellen zij zich bloot aan afpersing. (9) In het rapport werd Marco Simeon genoemd, manager bij de Italiaanse staatsomroep RAI weins naam in het verleden ook al is vermeld in verband met één van de belangrijkste onthullingen van Vatileaks: een complot om aartsbisschop Carlo Maria Vigano te wippen als secretarisgeneraal van Vaticaanstad, na pogingen die hij had ondernomen om grotere financiële transparantie in te voeren. Simeon gold zich als vertrouweling van de tweede man van het Vaticaan, staatssecretaris Tarcisio Bertone. De krant La Repubblica meldde dat paus Benedictus het vertrouwelijke rapport persoonlijk aan zijn opvolger zal overhandigen, met de hoop dat die 'sterk, jong en heilig' genoeg zal zijn om bij te sturen. (9) 

Kardinaal Peter Turkson
De woordvoerder van het Vaticaan, Federico Lombardi, reageerde onthutsend en afwijzend op de speculaties dat de paus is afgetreden door een rapport over schandalen in het Vaticaan. "Desinformatie, laster en leugens!"riep Lombardi. "Geruchten over een andere reden voor zijn vertrek zijn lasterlijke roddels. Gelukkig moeten we niet de last dragen om te rouwen over de dood van een geliefde paus, maar andere beproevingen worden ons niet gespaard." (10) Maar de Ghanese kardinaal Peter Turkson die als opvolger van paus Benedictus XVI door velen wordt getipt, zei in een interview met CNN-reporter Christiane Amanpour dat de diepe crisis die de Rooms-Katholieke Kerk moet doormaken na de grootschalige seksschandalen, te wijten is aan de homoseksuele priesters. "De schuld van de crisis in de Kerk door seksschandalen ligt bij de homoseksuele priesters,"verklaarde Turkson. "Bij Afrikaanse kerken zou zoiets nooit kunnen, want in Afrika is de cultuur tegenover homoseksualiteit zeer ongunstig. Zo hebben de Afrikaanse traditionele systemen in zekere zin de bevolking beschermd tegen die neiging. In heel wat gemeenschappen en culturen in Afrika werd homoseksualiteit of elke andere affaire tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet getolereerd. Op die manier heeft dat culturele taboe zijn werk gedaan om homoseksualiteit buiten te houden,"aldus kardinaal Peter Turkson. (11) Zijn uitlatingen lokten meteen een storm van protest uit. Echter kreeg Turkson bijval van de collega-kardinaal Tarcisio Bertone die ook als kanshebber in de opvolging van paus Benedictus gezien wordt. De kardinaal Bertone stelde dat sommige psychiaters inderdaad ontdekt hebben dat er verband bestaat tussen pedofilie en homoseksualiteit. "En dat is het probleem,"zuchtte Bertone. (11)


Dat er seksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn, is voor sommige historici niks nieuws onder de zon. Eeuwenlang komen seksschandalen in de Kerk regelmatig voor. Degene die de tweeduizend jaar geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk goed kent, wéét heel goed dat niet alle pausen, kardinalen , bisschoppen en priesters heiligen waren. Zo verkreeg paus Sergius III die van 904-911 regeerde, het pauselijke ambt door moord. De annalen van de Kerk van Rome vertellen dat hij de liefde bedreef met Marozia, een gevierde prostituée, die hem verschillende onwettige kinderen baarde. Deze paus werd door kerkelijke geschiedschrijvers beschreven als een "monster." (12) In de Middeleeuwen werd een twaalfjarige jongen tot paus Benedictus IX (1033-1045) gemaakt dankzij een geldende overeenkomst tussen de machtige families die Rome bestuurden. (12) Ook was simonie - het kopen en verkopen van het pauselijke ambt - een gewoonte van enkele pausen die in immoraliteit, corruptie en machtswellust vervielen. Het is bekend dat velen van de pausen moordenaars waren. Paus Bonifatius VIII (1294-1303) bedreef niet alleen zwarte magie, maar beleed ook een atheïst te zijn, omdat hij ontkende dat er leven in het hiernamaals is. Pervers was Bonifatius VIII ook dat zijn naam verbonden was aan seksschandalen. Het is officieel neergeschreven dat hij letterlijk heeft gezegd:"Om plezier te hebben in gemeenschap met vrouwen of jongens is geen grotere zonde dan in je handen wrijven." (12) Paus Bonifatius VIII was degene die de bekende bul "Unam Sanctum" schreef en officieel bekrachtigde dat de Rooms-Katholieke Kerk de enige "echte Kerk" is. Buiten de Rooms-Katholieke Kerk kan niemand gered worden, aldus paus Bonifatius VIII. Hij eiste ook absolute onderwerping aan de opperpriester van Rome. Gedurende de regeerperiode van deze paus beschreef Dante die Rome bezocht, het Vaticaan als een "riool van corruptie." Dante verwees Bonifatius samen met de pausen Nicolaas III en Clemens V naar "de laagste delen der hel"! (12) In de Middeleeuwen had iemand het pauselijk paleis in Avignon, Frankrijk, als een bordeel beschreven. Zo werd het pauselijke huishouden een "poel van verkrachting, overspel en iedere soort van hoererij" genoemd. (12) De geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk staat inderdaad helemaal bol van ongeloofelijke verdorvenheden en verfoeilijke zondige praktijken die soms niet beschreven kunnen worden, zoals homoseksualiteit, hoererij, pedofilie, machtswellust, inquistie, corruptie, simonie, enzovoorts, enzovoorts. Zulke informatie vindt u op Wikipedia niet, misschien omdat de Wikipedia-schrijvers de schokkende details niet politiek correct vinden.   

Geen wonder dat in die tijd had Maarten Luther, toen nog een priester van de Rooms-Katholieke Kerk, naar Rome gereisd. Toen hij de eerste glimp opving van de stad dat op de zeven heuvels gebouwd werd, wierp hij zich ter aarde en zei:"Heilig Rome, ik groet U." Het duurde niet lang eer hij erachter kwam dat Rome allesbehalve een heilige stad was. Onrecht heerste in alle klassen van het priesterdom. Priesters vertelden schunnige grappen en gebruikten afschuwelijke profane taal, zelfs gedurende de mis. Aan het pauselijke hof werd het souper opgediend door twaalf naakte meisjes. "Niemand kan zich voorstellen welke zonden en schandelijke daden in Rome werden bedreven,"zei Maarten Luther. "Men moet ze zien en horen om ze te geloven!" Vandaar de gebruikelijke uitspraak:"Als er een hel is, is Rome daarboven gebouwd." (12) 

Biografie van Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI werd op 16 april 1927 als Joseph Alosius Ratzinger geboren in Marktl am Inn in Beieren, Duitsland. Hij was de zoon van politieagent Joseph Ratzinger senior en de kokkin Maria Peintner. In het gezin Ratzinger was hij de jongste: Maria (1921-1991) en Georg (1924) en hijzelf. De jonge Joseph bracht zijn jeugd door in Traunstein, een kleine stad nabij de Oostenrijkse grens. Zijn vader, Joseph Ratzinger sr., was een criticus van het nazi-regime en weigerde zelfs als agent lid te worden van Hitlers politieke partij, de NSDAP. Begin 1939 volgde de jonge Joseph leerling van het Traunsteiner Studienseminar  Sankt Michael, waar hij een priesteropleiding voor armere leerlingen volgde. (13) Er zijn beschuldigingen geuit aan het adres van paus Benedictus dat hij lid was geweest van de Hitlerjugend. De beschuldigingen dat de jonge Joseph Ratzinger lid was van de Hitlerjugend, werden weerlegd door het Vaticaan. Katholiek Nederland berichtte echter dat het Vaticaan verklaard had dat de paus nooit aan ideologische activiteiten van de Hitlerjugend heeft deelgenomen, en dat beschuldigingen dat hij "nazi" zou zijn geweest, "grove leugens" waren. (13) Wel bekend is dat heel wat Duitse kinderen, zoals paus Benedictus XVI en prins Claus, die zich niet vrijwillig hadden aangemeld, onder dwang leden moesten worden van de Hitlerjugend. Er werd door de nazi's een onderscheid gemaakt tussen kinderen die zich vrijwillig hadden aangemeld, de Stamm-Hitlerjugend, en diegenen die slechts onder dwang lid waren geworden, de Zwangs-Hitlerjugend. Omdat de jonge Joseph zich niet had vrijwillig aangemeld, werd hij met financiële sancties bestraft. Zo kreeg hij als seminarist geen tegemoetkoming in de studiekosten. In 1943 werd hij samen met zijn klasgenoten ingezet bij het luchtafweergeschut dat een BMW-fabriek verdedigde. (13)

Na de oorlog ging hij op 18 jarige leeftijd filosofie en theologie studeren aan de filosofisch-theologische hogeschool in Freising en aan het Georgianum van de Universiteit van München. Op 29 juni 1951 werd hij samen met zijn broer Georg tot priester gewijd in Freising door kardinaal Michael von Faulhaber, aartsbisschop van München-Freising. Op 28 mei 1977 werd Joseph Ratzinger tot aartsbisschop van München-Freising gewijd. In dat jaar werd hij tevens kardinaal. Later werd hij op 25 november 1981 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en tevens benoemd tot president van de Pauselijke Bijbelcommissie en van de Internationale Theologencommissie. Na zijn ontslag als aartsbisschop van München-Freising op 15 februari 1982 was hij van 1986 tot 1992 voorzitter van de Pauselijke Commissie voor het opstellen van de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk. (13) In zijn carrière heeft kardinaal Joseph Ratzinger zich tot de hoogste regionen in de Hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk opgeklomen. Door het tijdschrift Time werd hij in april 2005 genoemd als een van de 100 invloedrijkste mensen in de wereld. Toen paus Johannes Paulus II kwam te overlijden, werd de mis bij zijn begrafenis geleid door kardinaal Ratzinger. Ook zat Ratzinger tevens het conclaaf van 2005 voor. Enkele weken na het overlijden van paus Johannes Paulus II werd kardinaal Joseph Ratzinger op 19 april 2005 - drie dagen na zijn 78e verjaardag - verkozen tot de 265ste paus. Hij liet zich Benedictus XVI noemen. De naam Benedictus XVI betekent 'de gezegende.' Waarom hij zich Benedictus liet noemen, gaf hij bij zijn eerste audiëntie op 27 april 2005 op het Sint-Pietersplein uitleg over zijn naamkeuze. Hij verwees hierbij naar Benedictus XV, die de Kerk door de woelige tijd van de Eerste Wereldoorlog leidde en daarom ook wel de "Vredepaus" genoemd. Benedictus XVI wilde naar eigen zeggen de vrede te bewaren. Ook refereerde hij toen aan de heilige Benedictus van Nursia, de vader van het westerse monnikendom en medepatroon van Europa, die herinnert aan de christelijke wortels van Europa. (13) Als paus stond Benedictus XVI aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en was hij tevens soeverein staatshoofd van Vaticaanstad. Hij liet het Pauselijk wapen vereenvoudigen door de tiara weg te halen en te vervangen door een mijter. (13) 


Het pauselijke wapen van Benedictus XVI
Wereldwijd gold paus Benedictus XVI als een van de meest invloedrijke wereldleiders. In tegenstelling tot het pontificaat van zijn voorganger paus Johannes Paulus II hadden staatssecretarissen, bisschoppen en ministers van alle landen ter wereld niet langer automatisch recht om door de paus in privé-audiëntie te worden ontvangen. Om de werkdruk te verlagen kwam dit voorrecht onder Benedictus XVI enkel nog toe aan staatshoofden en regeringsleiders. Paus Benedictus XVI was een voorstander van de Europese Unie, maar zou graag een uitdrukkelijke vermelding van de christelijke wortels in de Europese Grondwet en in andere belangrijke publicaties van de EU willen zien. (13) Het ontbreken van vermelding van de christelijke wortels viel bij de paus niet in goede aarde. Ook gaf Benedictus XVI aan dat de wereldregering in de nabije toekomst onvermijdelijk is. Het op 7 juli 2009 gepubliceerde 18 pagina's tellende encycliek met de Latijnse titel 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) eindigt met een oproep tot een vestiging van een effectieve en globale overheidsinstantie en een centrale wereldbank die de wereldeconomie gaat beheren en door de crisis getroffen economieën doet herleven. (14) Benedictus XVI was zeer pessimistisch over de westerse cultuur, die naar zijn mening steeds verder losraakte van haar christelijke wortels. Hij keerde zich tegen secularisatie en wees in felle bewoordingen abortus en euthanasie af. In zijn eerste toespraak als paus in 2005 riep Benedictus de gelovigen op tot 'geestelijk ontwaken.' (8) Aan de pauselijke oproep werd weinig gehoor gegeven. Door de schijnbare almacht van de technologie in onze tijd dreigt geestelijke dorheid en leegte in het hart, waarschuwde de paus. Zo heeft hij genetische manipulatie en het klonen van embryo's bekritiseerd. Hij zei dat de "goede doelstellingen" de middelen van dergelijk onderzoek niet kunnen rechtvaardigen. (13) Sinds z'n aantreden als paus in april 2005 hield Benedictus XVI een vurig pleidooi voor nieuwe stappen op weg naar de eenheid van de kerken. De Congregatie voor de Geloofsleer die waakt over "de zuiverheid van het geloof", viel niet bij iedereen in goede aarde en richtte echter schade aan door in 2007 in een document de Rooms-Katholieke Kerk "de enige Kerk van Christus" te noemen. Protestantse kerken mogen zich geen kerk noemen, omdat ze volgens het Vaticaan de wezenlijke eigenschappen van het kerk-zijn missen. (8) Onder het pontificaat van paus Benedictus XVI heeft het Vaticaan bilaterale betrekkingen met Iran aangeknoopt. "Ik ben ervan overtuigd dat de oprichting van een bilaterale commissie nuttig is om de zaken van gemeenschappelijk belang te behandelen waaronder het juridische statuut van de Katholieke Kerk in Iran,"schreef de paus het volgende in zijn brief aan Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. (13) 
Het pontificaat van Benedictus XVI dat bijna acht jaar heeft geduurd, werd overschaduwd door schandalen. Talrijke pedofilieschandalen in de Verenigde Staten en Europa kwamen naar buiten. De paus Benedictus werd vaak verweten weinig of geheel niets tegen het seksueel misbruik van kinderen door katholieke priesters te ondernemen. Zo zei hij, toen hij nog kardinaal was, in 2002:"De voortdurende aanwezigheid van nieuwsitems komt op geen enkele wijze overeen met de statische objectiviteit van de feiten. Daardoor moet men wel tot de conclusie komen dat er doelbewust gemanipuleerd wordt en men de Kerk in diskrediet wil brengen." (13) Zijn uitspraak werd door sommige tegenstanders opgevat als onverschilligheid. Maar anderen zeggen dat deze uitspraak een interpretatie kon zijn. Voordat kardinaal Ratzinger paus Benedictus werd, had hij seksueel misbruik door priesters meermalen in het openbaar veroordeeld. In een toespraak tot de Ierse bisschoppen in oktober 2006 riep paus Benedictus op om er alles aan te doen om herhaling van seksueel misbruik door priesters te voorkomen. Hij zei dat de Kerk de waarheid over misbruik onder ogen moet zien. Daarbij moet het welzijn van de slachtoffers volgens hem voorop staan. Tijdens het staatsbezoek aan Groot-Brittannië in 2010 had paus Benedictus het seksueel misbruik in krachtige termen veroordeeld. Op 18 oktober 2010 schreef hij een brief aan alle seminaristen ter wereld, waarin hij onder meer stilstond bij het celibaat en ter zake van het misbruik opmerkte:"Recentelijk hebben we met verontrusting gezien dat sommige priesters hun dienstwerk verminkt hebben door kinderen en jongeren seksueel te misbruiken. In plaats van mensen naar grotere menselijke volwassenheid te leiden en een voorbeeld voor hen te zijn, veroorzaakten hun misbruikgewoontes grote schade, waarvoor we diepgaande schaamte en pijn voelen." (13) 

Onomstreden was paus Benedictus zeker niet. Het AD typeerde hem als "de vooraanstaande theoloog die als paus wel vaker onbegrijpelijke missers maakte." (8) De paus baarde tijdens de vlucht naar Kameroen in maart 2009 opzien, toen hij een vraag van een Franse journalist over AIDS beantwoordde:"Als de ziel ontbreekt, als Afrikanen elkaar niet helpen, dan kan men deze plaag niet oplossen door condooms uit te delen. Integendeel, ze vergroten het probleem." (13) Ook had Benedictus veel kritiek geoogst met een instructie die het Vaticaan in november 2005 uitbracht. Praktiserende homoseksuelen, mannen met diepgewortelde homoseksuele neigingen en mannen die zich in de homoscene begeven, mogen volgens de tekst geen priester worden. (8) Tijdens een toespraak in de Duitse stad Regensburg joeg paus Benedictus de moslims tegen zich de harnas in door een verband tussen de islam en geweld te leggen. De paus sprak later zijn spijt uit dat zijn woorden verkeerd waren begrepen, maar hij maakte geen excuses. Wel ondernam het Vaticaan daarna allerlei pogingen om de betrekkingen met de moslims te verbeteren. (8) De paus beging een blunder door de Engelse bisschop Richard Williamson die de dood van zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog had ontkend, weer in de Kerk toe te laten. Dit kwam het Vaticaan en de paus van Duitse afkomst persoonlijk op enorme kritiek te staan. De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep hem op het standpunt van Williamson af te wijzen. (8) Later betuigde de paus zijn spijt over de ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarin de opheffing van de excommunicatie samenviel met de Holocaustontkenning van bisschop Richard Williamson. Tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van Amerikaans-Joodse organisaties op 12 februari 2009 nam paus Benedictus overigens nogmaals afstand van de beweringen van bisschop Williamson. Hij verklaarde:"De haat en minachting voor mannen, vrouwen en kinderen, zoals die tot uiting kwam in de Shoah, was een misdaad tegen de menselijkheid en tegen God. Dit zou iedereen duidelijk moeten zijn, in het bijzonder diegenen die staan in de traditie van de Heilige Schrift, volgens welke ieder mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Het staat buiten kijf dat iedere poging om deze verschrikkelijke misdaad te minimaliseren of te ontkennen totaal onaanvaardbaar is." (13) 

Hoewel paus Benedictus volgens het Belgische Nieuwsblad nooit een echt geliefde paus was geweest, laat hij volgens de krant "geen makkelijke erfenis" na. "Hij was en bleef streng in de leer. Of hij daarmee het beste antwoord gaf op de geloofscrisis in het Westen, blijft maar de vraag,"aldus Het Nieuwsblad. (15) Ondanks zijn missers heeft de weinig chrismatisch ogende Benedictus wel erin geslaagd regelmatig massa's gelovigen op de been te brengen. Tijdens de Wereldjongerendagen in onder meer Keulen (2005) en Sydney (2008) bejubelden honderdduizenden jongeren hem als een "popster", zoals het AD nieuws schreef. In het Vaticaan wist hij in 2005 2,8 miljoen bezoekers naar zijn 'optredens' te trekken, aanzienlijk meer dan zijn voorganger Johannes Paulus II in 1979 deed. (8) Ondanks zijn gebreken en fouten is Benedictus XVI ook maar een mens. Onfeilbaar is hij zeker niet. Al mag hij met zijn uitspraken over relaties en het huwelijk choqueren, doet hij alleen maar vanuit het Bijbelse standpunt. Ook God heeft Zijn standpunten inzake seksualiteit, relaties en huwelijk. Voor sommigen is paus Benedictus, "de man van het conservatieve traditionalisme die met zijn encyclieken bewees," niet meer van de tijd. Maar ze vergissen zich echter wel, toen bleek dat de paus ook met de tijd meeging. Zo begon hij eind 2012 Twitter te gebruiken. Zijn eerste bericht in het Latijn luidde:"Blijf vooral bidden." (8) Dat de paus Benedictus inderdaad een mens is, heeft het Vaticaan ook bevestigd dat de paus al sinds jaren voor zijn aantreden een pacemaker heeft. (15) In 1991 kreeg de paus, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, een kleine hersenbloeding, waar hij bijzonder snel overheen kwam. (13) De paus Benedictus werd dikwijls (en onterecht) gedemoniseerd door tegenstanders en complotdenkers. Zo werd hij als "de antichrist" afgeschilderd. Ook werd de paus tijdens zijn openbare optreden en publieke plechtigheden verschillende keren aangevallen. Op kerstavond 2009 werd hij aangevallen door een 25-jarige "verwarde" vrouw Susanna Maiolo die over de balustrade naast het gangpad sprong en hem aan zijn palium naar de grond trok. De paus bleef ongedeerd. Nog nooit heeft iemand er in geslaagd om Benedictus echt te verwonden. Op 28 februari speelt paus Benedictus XVI na zijn aftreden geen enkele rol spelen in de keuze voor zijn opvolger. Dat liet Federico Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan, weten. Na zijn aftreden zal paus Benedictus de titel emeritus paus krijgen. Dat heeft hij besloten hoe hij zich wil laten noemen na zijn aftreden. Vanaf donderdag 28 februari 2013 heet hij voortaan "Zijne Heiligheid Benedictus XVI, paus emeritus" Ook behoudt hij de aanspreektitel Uwe Heiligheid. Ook zal hij een wit gewaad blijven dragen. Dat heeft het Vaticaan besloten. Blijkbaar maakt de paus een keuze hoe hij zich vanaf dan gaat kleden. De paus emeritus mag zich niet meer als paus kleden en een terugkeer naar de kledij van een kardinaal lag moeilijk. Uiteindelijk mag hij voortaan een witte gewaad dragen. Maar de pauselijke ring wordt zeker vernietigd, zoals de traditie voorschrijft. (16) Het volgende en tweede deel van dit artikel gaat over het vertrek van paus Benedictus XVI, het conclaaf en andere gebeurtenissen. Het derde deel gaat uiteindelijk over de vraag of de opvolger van paus Benedictus XVI de laatste paus is. Er wordt op internet volop gespeculeerd over een vermeende profetie over de laatste paus. Aan de hand van de Bijbel zal de vermeende profetie kritisch getoetst worden. 

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                       Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.
Bronnen en referenties:

  (1) NOS: Paus kondigt terugtreden aan. 11-02-2013
  (2) Telegraaf: Aftreden "donderslag bij heldere hemel." 13-02-2012
  (3) Telegraaf: Regering respecteert onverwacht aftreden paus. 11-02-2013
  (4) RKKerk: Bisschoppen: Aftreden Paus Benedictus ingrijpend en historisch besluit. 11-02-2013
  (5) NU.nl:'Paus had moeite met intriges Vaticaan.' 11-02-2013
  (6) AD: Wereldleiders: groot respect voor paus. 11-02-2013
  (7) Israel Today Headlines: Israëli's en Palestijnen betreuren vertrek van paus. 12-02-2013
  (8) AD: Jaren paus overschaduwd door schandalen. 11-02-2013
  (9) Klokk:'Schandalen in Vaticaan echte reden aftreden paus.' 21-02-2013
(10) TT-Canvas:"Homolobby in Vaticaan? Laster!" 24-02-2013
(11) AD:'Homopriesters oorzaak van crisis in katholieke kerk.' 20-02-2013
(12) De Mysterie Godsdienst van Babylon. Door Ralph Woodrow. 
(13) nl.wikipedia.org/wiki/Paus Benedictus XVI
(14) nl. wikipedia.org/wiki/Caritas in Veritate
(15) TT-Canvas:"Benedictus XVI geen rol bij opvolger." 13-02-2013
(16) NOS-TT, TT-Canvas: Benedictus wordt emeritus paus. 26-02-2013


zondag 24 februari 2013

Weeknieuws Israël februari 2013. Deel 4


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.

Vrijdag 01 maart: Erdogan:"Zionisme misdaad tegen de menselijkheid"

Het is allang bekend dat de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan een Israëlhater is. In de voetsporen van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad te treden heeft hij Israël ook gedemoniseerd. De Turkse premier Erdogan heeft het zionisme als een "misdaad tegen de menselijkheid" omschreven. Op een VN-conferentie in Wenen plaatste hij het Zionisme op één lijn met het fascisme. Dit veroorzaakte in Israël, maar ook in de Verenigde Staten voor verontwaardiging. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak van een 'duister en hypocriete uitspraak.' De Amerikaanse regering reageerde ongewoon snel en duidelijk: Erdogans uitspraken zijn beledigend en verkeerd, benadrukte Witte Huis-woordvoerder Tommy Victor.

Recep Tayyip Erdogan 
Rabbi Abraham Cooper van het Simon Wiesenthal Centre zei:"Erdogan heeft besloten in de haatdragende voetstappen van de Iraanse president Ahmadinejad te treden." Diep teleurgesteld zijn veel Joden over VN-secretarisgeneraal Ban Ki-Moon, die de aanvallen van Erdogan zwijgend zou hebben gevolgd. Dat Erdogan het streven van het Joodse volk om een eigen staat te stichten vergelijkt met een dictatoriale tirannie, brengt de al zo gespannen betrekkingen tussen Israël en Turkije op een nieuw dieptepunt. Israël en Turkije hebben jarenlang nauw samengewerkt op militair gebied. Toen de islamitische krachten in Turkije sterker werden, zijn de relaties duidelijk afgekoeld. Bron: Israel Today Headlines 01-03-2013

Vrijdag 01 maart: Berust de VS erin dat Iran kernwapens verkrijgt?

Een met Obama verbonden denktank zegt dat een nucleair bewapend Iran niet zo'n probleem zal zijn, terwijl de westerse landen de eis laten vallen dat Teheran zijn belangrijkste faciliteit voor uraniumverrijking ontmantelt. De regering Obama blijft volhouden dat het Iran nooit zal toestaan kernwapens te verkrijgen, maar Israël  wordt steeds bezorgder dat Washington zich in feite heeft neergelegd bij het idee van een nucleair bewapend Iran. 


Obama een slechte speler in het politieke schaakspel
Een met Obama verbonden denktank heeft onlangs een rapport uitgebracht dat stelt dat we weinig te vrezen hebben van een nucleair Iran. Een van de zorgen, in geval Iran er in slaagt een kernwapen te bouwen, is dat iedere grote natie in het Midden-Oosten met spoed een eigen atoombommen gaat werken, en zo de regio nog meer tot een kruitvat wordt dan deze al is. Maar het Center for a New American Security (CNAS) verklaarde dat 'de gebruikelijke wijsheid waarschijnlijk onjuist is', en de Iraanse bom geen nucleaire wapenwedloop zal veroorzaken in het Midden-Oosten. Israël wordt weer gevraagd zijn voortbestaan te riskeren met dit 'misschien'. Het feit dat het afbreken van de gesprekken tussen Iran en de internationale nucleaire inspecteurs er toe heeft geleid dat de Verenigde Staten en de andere grootmachten hun eisen aan de Islamitische Republiek afzwakken, heeft nog bijgedragen aan de locale consternatie. Een nieuw voorstel vraagt alleen dat Iran belooft te stoppen met het verrijken van uranium in ruil voor een aanzienlijke vermindering van de sancties. De eis dat Iran werkelijk zijn belangrijkste faciliteit voor uraniumverrijking ontmantelt, is van tafel.


Symbool van kernenergie
Maar tegelijkertijd, meldt de Londense Daily Telegraphe dat Iran een tweede route voorbereidt voor het verkrijgen van kernwapens door het activeren van een zwaarwaterfabriek in Arak. De fabriek die zwaar water gebruikt als moderator , zou genoeg plutonium kunnen produceren voor de bouw van atoombommen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft intussen gezegd dat het hoog tijd wordt dat de internationale gemeenschap zijn fluwelen handschoenen uitrekt bij de aanpak van Iran. "Net als Noord-Korea blijft Iran alle internationale standaarden tarten en ik geloof dat de internationale gemeenschap zijn sancties moet versterken en duidelijk moet maken dat er ook een geloofwaardige militaire sanctie zal volgen indien dit doorgaat,"zei de Israëlische premier. Bron: Israel Today Headlines 01-03-2013

Opmerking blogger: De met Obama verbonden denktank begaat een zeer zware vergissing! Deze denktank vergeet de historische feiten dat toen de Verenigde Staten als het eerste land over een eigen atoombom beschikte, besloot de Sovjet-Unie ook het voorbeeld te volgen. Daardoor ontstond er tijdens de Koude Oorlog een wapenwedloop. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk konden binnen een korte tijd ook over eigen atoombommen beschikken. Nu hebben India en Pakistan ook kernwapens. Het is alsof er sprake is van 'een epidemie'. Het idee dat de Iraanse kernbom geen ware kernwapenwedloop in het Midden-Oosten zou veroorzaken, is belachelijk en verwerpelijk. Ik heb niet veel vertrouwen in de internationale gemeenschap. Beste lezer, hebt u niet gemerkt dat onze politici steeds dommer zijn geworden!? Een ander keer zal ik over domme politici vertellen. Een goede raad voor u: stem NIET op politici die pro-Europees en pro-islamitisch zijn!!! Zij zijn degenen die ons land naar de afgrond leiden! Het wordt hoog tijd dat we moeten gaan bidden dat God snel ingrijpt en voorkomt dat Iran over een eigen atoombom zou beschikken. Anders komt het voortbestaan van de Joodse Staat Israël in groot gevaar. 

Donderdag 28 februari: Misdaad door migranten sterk toegenomen

De misdaad onder migranten in Tel Aviv is volgens de Israëlische politie sterk toegenomen. Het gaat om berovingen, autoinbraken, moorden, enzovoorts. De migranten komen uit Eritrea en Soedan. In 2012 waren er 76.371 meldingen bij de politie binnengekomen van misdaad. Wel is een daling van 1,6% geconstateerd in vergelijking tot 2011. Maar wat betreft migranten uit Eritrea en Soedan, is sprake van een enorme stijging van 684 in 2011 naar 1048 in 2012. In 2012 werden 25 moorden gepleegd waarvan er 16 misdrijven zijn opgelost. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 28-02-2013

Donderdag 28 februari: Twee doden bij explosie autobom in Rishon leZion

Bij de ontploffing van een autobom in Rishon leZion zijn donderdagochtend twee personen gedood en enkele voorbijgangers gewond geraakt. Volgens de eerste berichten van de Israëlische politie betreft het geen terreuraanslag, maar waarschijnlijk een confrontatie tussen rivaliserende bendes. Het is nog niet duidelijk of het explosief in de betreffende Mazda was verborgen of dat de bom vanaf een motorfiets op de geparkeerde auto werd gegooid.In de regio Tel Aviv woedt al twee jaar een bendeoorlog tussen de georganiseerde misdaad, die al zeven levens heeft gekost. In de afgelopen maanden zijn er al zes aanslagen met autobommen geweest. Rishon leZion ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van Tel Aviv en is de vierde stad van Israël. Bron: Israel Today Headlines 28-02-2013

Donderdag 28 februari: Palestijnse gevangenen stoppen met hongerstaking

De Palestijnse functionarissen melden dat twee Palestijnse gevangenen hun hongerstaking hebben beëindigd in ruil voor de belofte dat ze over een paar maanden vrijgelaten zullen worden. De twee maakten deel uit van een groep van vier gevangenen die zonder aanklacht wordt vastgehouden in Israëlische gevangenissen en daarom in hongerstaking is gegaan. In Israël zitten momenteel 178 Palestijnen in hechtenis. De hongerstaking van een aantal gevangenen en de dood van Arafat Jaradat hebben de laatste tijd het geweld in de Palestijnse gebieden doen opgelaaid. Israël heeft bevestigd dat de twee gevangenen gestopt zijn met hun hongerstaking, maar wil nog niet zeggen of het om een akkoord zou gaan. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 28-02-2013

Donderdag 28 februari: Het Amrikaanse leger traint Syrische rebellen

Het is allang bekend dat het Amerikaanse leger de Syrische rebellen heeft geholpen in de strijd tegen het regime van Bashar al-Assad. Onpartijdig is de Amerikaanse regering zeker niet. Het is niet voor het eerst dat de Syrische rebellen van buitenaf worden geholpen. Volgens The New York Times worden Syrische rebellen in een niet nader genoemd land in de regio getraind door het Amerikaanse leger. Nog niet duidelijk is hoe groot de omvang is van de Amerikaanse steun aan de islamitische soennitische rebellen die naar het leven van Syrische minderheden als Alawieten, Druzen en Christenen staan. Wel krijgen de rebellen vooral voertuigen, communicatieuitrusting en middelen om 's nachts te vechten. Er worden alleen geen wapens geleverd omdat "er voldoende wapens in Syrië zijn." Ook is de Verenigde Staten bang dat de wapens "in verkeerde handen" zouden vallen. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 28-02-2013

Woensdag 27 februari: "Afspraken in Midden-Oosten in ijs gegrift, niet in steen"

Israëlische ambassadeurs en diplomaten hebben Israel Today uitgelegd dat de Arabische Lente slechts de laatste ronde is van een al 1400 durende cyclus van geweld, en zij tonen aan waarom Israël geen strategisch grondgebied kan overdragen. Er komt geen einde aan het geweld dat voortdurend woedt in Egypte, Tunesië, Syrië en elders, en dat niets te maken heeft met de barensweeën van echte democratische vrijheid in het Midden-Oosten. 

Syrische rebellen
Israel Today sprak met twee voormalige Israëlische ambassadeurs en met diplomaten die betrokken waren bij het sluiten van Israëls vredesverdragen met Egypte, Jordanië en de Palestijnen. Zij vertelden dat de zogenaamde Arabische Lente slechts de laatste ronde is van onderling geweld tussen moslims dat deze regio al 1400 jaar kenmerkt. Zoals één van de ambassadeurs het uitdrukte: regelingen en tradities zijn in het Midden-Oosten in ijs gegrift, niet in steen en daarom gevoelig voor een plotselinge omwenteling. 


Arabische Revolutie, zoals het naïeve Westen
de Arabische Lente noemt.
De deskundigen vertelden Israel Today dat deze cyclus het pijnlijk duidelijk maakt waarom Israël niet zulke verregaande concessies kan doen als er van het land wordt gevraagd ten behoeve van vredesakkoorden, die nietig kunnen blijken wanneer de regio weer in brand staat. Bron: Israel Today Headlines 27-02-2013

Woensdag 27 februari: Geen foltering van Palestijnse gevangene

Israëlische minister Aharonovitch zegt dat Israël mogelijk buitenlandse waarnemers toe zal staan bij de lijkschouwing van Arafat Jaradat om te bewijzen dat er geen sprake is van foltering. Arafat Jaradat stierf vorige week in de Megiddo gevangenis als gevolg van een hartstilstand. Er werd gepoogd een hartreanimatie toe te passen om het leven van de Palestijnse gevangen te redden. De Palestijnse Autoriteit beweert dat Arafat Jaradat gemarteld werd. Wat echt opvalt bij de beschrijving over zijn dood dat weinig media hadden gemeld dat Arafat Jaradat een lid was van een Palestijns terreurorganisatie Al-Aqsa Martelaren brigade. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 27-02-2013 

Woensdag 27 februari: De EU wil boycot van Joodse kolonisten

Europa heeft nog steeds niets geleerd van het verleden. In het verleden werden Joden in Europa vervolgd, beroofd, gemolesteerd, gediscrimineerd en vermoord. De Europese landen bepaalden ook in welke steden en gebieden de Joden wel of niet mogen wonen. Vaak moesten de Joden in getto's wonen. Het getto van Warschau was één van vele voorbeelden. In de jaren dertig werden Joodse winkels in nazi-Duitsland geboycot, zoals u de onderstaande foto ziet. De nazi's plakten een bord op het etalageraam van een Joodse winkel. Op het bord stond te lezen: Koop niet bij de Joden. 


Nu wil de Europese Unie boycot van Israëlische producten! De geschiedenis herhaalt zich telkens. Nu de EU een boycot van Israëlische producten wil, is voor de zoveelste keer het bewijs dat Europa niets van de geschiedenis heeft geleerd! De Europese Unie heeft zijn lidstaten officieel aanbevolen Israëlische activiteiten in Judea en Samaria te verhinderen door middel van een boycot. Dat blijkt uit het 'Jerusalem rapport 2012' dat woensdag werd uitgegeven. De EU-lidstaten worden daarin opgeroepen om financiële transacties met de Joodse nederzettingen te voorkomen (zoals ook in nazi-Duitsland al gebeurd was). Joodse woningen in het oosten van Jeruzalem worden in het rapport als "het grootste gevaar" voor de twee-staten-oplossing aangeduid. Omdat de bezetting "illegaal" zou zijn, mogen de in de Joodse nederzettingen vervaardigde producten niet profiteren van de tariefreducties tussen de EU en Israël. Deze producten moeten duidelijk worden geëtiketteerd als "afkomstig uit de bezette gebieden." 


In Israël wordt het rapport beschouwd als succes voor de propaganda van de Palestijnse Autoriteit. Deze heeft Judea en Samaria tot onderdeel van zijn nog niet bestaande staat verklaard en probeert om een half miljoen daar wonende Joden uit hun huizen te verdrijven. De Israëlische regering houdt vast aan zijn standpunt dat Judea en Samaria, de zogenaamde (door het Westen uitgevonden term) Westbank, GÉÉN 'bezette gebieden' zijn, omdat ze in het verleden niet tot een soevereine Staat behoorden. Ook heeft een Palestijns staat in een ver verleden nog nooit bestaan. De geschiedenisboeken zeggen helemaal niets over een Palestijns staat of een Palestijns volk van Arabisch origine. En toch blijft de EU geloven in de leugen dat Judea en Samaria 'bezette gebieden' zijn. Ook noemt de Europese Unie de Joodse bouw in Jeruzalem "systematisch, weloverwogen en provocerend." Dat staat in het 'Jerusalem rapport 2012.' De EU vindt dat Israël "doelbewust bezig is te voorkomen" dat Jeruzalem gedeeld wordt in een hoofdstad voor twee staten. De EU noemt het de grootste bedreiging voor een twee-staten-oplossing. Vooral de bouw in Har Homa, Gilo en Givat HaMatos wordt als 'problematisch' beschouwd. Israël vindt dat de bouw helemaal geen probleem is, omdat Israël Jeruzalem als eeuwige en ongedeelde hoofdstad van de Joodse Staat beschouwt. Jeruzalem is ook de stad van David en tevens de stad van de Messias-Koning. 

In een eerste reactie op het rapport tonen de Israëlische media zich verbaasd dat de EU niets vermeldt over de aanhoudende weigering van de Palestijnen om met Israël vredesbesprekingen zonder voorwaarden vooraf te voeren. Ook wordt er in het rapport geen woord gerept over systematisch schending van de mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit. Bron: Israel Today Headlines, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 27-02-2013

Dinsdag 26 februari: Raket op zuidelijk Israël breekt wapenstilstand

Zoals verwacht is, hebben de Hamasleiders hun woord gebroken en opnieuw een raket op het zuiden van Israël afgevuurd. De raket werd door de militaire vleugel van de Fatahpartij uit de Gazastrook gelanceerd en trof een buitenwijk van Ashkelon. Het was de eerste raket sinds de Gaza-oorlog in november 2012. De raket, een Gradraket voor middellange afstanden, ontplofde op straat in een industriegebied aan de rand van de kustplaats Ashkelon en veroorzaakte geen letsel of schade. 

Israël is in november 2012 gestopt met zijn anti-terreur operatie tegen terroristen in Gaza, op voorwaarde dat Hamas zou stoppen en het afschieten van mortieren en raketten op Israëlische steden en dorpen zou verhinderen. In Israël bestaat de vrees dat de toenemende onrust op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) de terroristen in Gaza kan aanmoedigen om de raketaanvallen op steden in het zuiden van Israël weer te hervatten. In de afgelopen maanden zijn er met Egyptische bemiddeling indirecte besprekingen tussen Israël en de radicale islamitische Hamas geweest om een permanente wapenstilstand te bereiken. De aanval van maandag was uitgevoerd door de Al Aqsa Martelaren brigade, een 'militaire vleugel' van de Fatah-factie van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Woordvoerders van de organisatie noemden de aanval een demonstratie van solidariteit met de Palestijnse relschoppers die confrontaties hadden met Israëlische soldaten in Judea en Samaria. VN-functionarissen toonde zich 'ernstig verontrust' over de aanval en riepen op tot het stopzetten van de grensoverschrijnende vijandelijkheden. 

Maar Hamas gaf aan dat het van plan is de eisen op te voeren door in de nabije toekomst meer Israëlische soldaten te ontvoeren. Het Iraanse persagentschap Fars meldde dat deze week tijdens een rally in Gaza een hoge Hamas-functionaris activisten had opgeroepen om Israëlische soldaten te ontvoeren en te gebruiken als wisselgeld om gevangen Palestijnse terroristen vrij te krijgen. Bron: Israel Today Headlines 26-02-2013

Dinsdag 26 februari: Hof veroordeelt Jood om ID-bewijs

Een heel belangrijk nieuws voor alle lezers van nieuws Israël. De legitimatieplicht in Nederland is omstreden en roept bij ouderen die de oorlog persoonlijk meemaakten, herinneringen op aan de Duitse bezetting. Tijdens de bezettingsjaren moesten alle Nederlanders van de Duitse bezetters hun legitimatie tonen. Dat was zeker géén prettige ervaring voor de ouderen. De geschiedenis herhaalt zich nu telkens als het om identificatieplicht gaat. De NOS bericht op teletekstnieuws dat het gerechtshof in Den Haag een orthodoxe Jood heeft veroordeeld omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen. De man van 42 jaar kreeg in 2010 een boete van 150 euro. Hij stapte naar de kantonrechter omdat het Joods geloof hem verbiedt tijdens de sabbat iets bij zich te dragen. De kantonrechter gaf de Jood gelijk omdat de godsdienstige plicht in dit geval zwaarder zou wegen dan de wet. Het Openbaar Ministerie legde zich niet neer en ging in hoger beroep. Nu heeft de orthodoxe Jood van het gerechtshof alsnog een boete van 60 euro gekregen. 

Dit moest bijzonder vernederend zijn voor de Jood. Ook al zijn we het niet eens met de beslissing van het gerechtshof. De beslissing is puur discriminerend en anti-Joods. Maar het geval laat ons zien wat ons in de toekomst staat te wachten. Voor Bijbelgetrouwen is dit opnieuw een bevestiging wat er zal gebeuren als iedereen verplicht is het merkteken van het Beest op zijn rechterhand of voorhoofd te dragen (Openbaring 13:16-18). 

Dinsdag 26 februari: Derde Intifada voor dit moment een mislukking

Palestijnse activisten hebben afgelopen dagen geprobeerd een nieuwe geweldsgolf aan te wakkeren met de bewering dat een Arabische gevangene was doodgemarteld in een Israëlische gevangenis. Nu autopsie hiervoor geen overtuigend bewijs heeft geleverd, is het geweld geluwd. De vrees dat Israël aan het begin staat van een Derde Intifada (Palestijns terroristische opstand), is voorbij, althans tijdelijk, nu dinsdag het Palestijnse geweld in Judea en Samaria lijkt te zijn gekalmeerd. Palestijnse bendes hebben afgelopen weekeinde Israëlische soldaten en burgers in geheel Judea en Samaria aangevallen, uit solidariteit met hongerstakende Palestijnse terroristen en in antwoord op de gemelde dood van een Palestijnse gevangene, die een verhoor door de Israëlische autoriteiten onderging.

Arafat Jaradat, een gevangene van de Megiddo gevangenis in noordelijk Israël, stierf zaterdag onder onduidelijke omstandigheden, wat aanleiding geeft voor het geweld. Een gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse autopsie die zondag werd uitgevoerd, kon geen duidelijke doodsoorzaak vaststellen, hoewel een hartaanval wordt vermoed. De autopsie signaleerde kleine blauwe plekken en kleine ribfracturen, maar wees erop dat die overeen komen met pogingen tot reanimatie. De Palestijnse Autoriteit die zich nooit door de feiten laat hinderen voor een goed bloedsprookje, beweerde in een verklaring dat Jaradat was gestorven als gevolg van marteling, en dat de autopsie dit had aangetoond. Hamasleider Salah al-Bardawil zwoer tijdens de demonstratie in Gaza dat de dood van Jaradat de katalysator zou zijn voor "een nieuw Palestijnse intifada...ter ondersteuning van de gevangenen." Over de hele linie van aanhangers van Hamas tot die van de 'gematigde' Mahmoud Abbas eisten de Palestijnen dat Israël alle Palestijnse gevangenen vrijlaat "als voorwaarde voor vrede", ongeacht hoeveel Joods bloed deze gevangenen hebben vergoten of hebben getracht te vergieten. Bron: Israel Today Headlines 26-02-2013

Maandag 25 februari: IDF paraat na dood van Palestijnse gevangene

In Judea en Samaria is de IDF in verhoogde staat van paraatheid gebracht wegens onrust. Aanleiding hiervoor is de begrafenis van Arafat Jaradat, een Palestijn die zaterdag is overleden in de Meggido gevangenis. Terwijl Israël uitgaat van een hartaanval als doodsoorzaak, beweren Palestijnen dat hij verschrikkelijk is gemarteld. Afgelopen zondag waren er hierdoor al flinke rellen, onder andere in Hebron en Bethlehem. Volgens Palestijnse opgaven werden 36 demonstranten gewond geraakt bij gevechten met het leger. 


Palestijnse schoolkinderen betrokken bij rellen
Israëlische functionarissen benadrukten dat bij de autopsie van het lijk van Jaradat geen aanwijzingen voor geweld werden gevonden. Enkele wonden kunnen zijn veroorzaakt door de reanimatie door een Israëlisch reddingsteam. Vandaag zijn opnieuw rellen uitgebroken. De Palestijnse jongeren leveren slaags met de Israëlische politie. Bron: Israel Today Headlines 25-02-2013

Maandag 25 februari: Israëlische verdedigingssysteem tegen Iraanse raketten met succes getest

Terwijl het Westen een softe houding jegens Iran inzake het nucleaire programma aanneemt, heeft Israël voorzorgsmaatregelen genomen. Israël weet dat het dictatoriale regime van de ayatollahs in Iran heeft gezworen de Joodse Staat te vernietigen. Daarom wil Israël niet graag het risico lopen om door een Iraanse atoombom van de aardbodem weggevaagd te worden. Israel Today bericht dat de IDF (het Israëlische leger) maandag met succes een nieuw raketverdedigingssyteem heeft getest dat vooral bedoeld i som de Joodse Staat te beschermen tegen Iraanse raketaanvallen. Tegen 8 uur steeg nabij de Middellandse Zee een Arrow 3 afweerraket op, bereikte de supersonische snelheid en een hoogte van 100 kilometer. Minister van Defensie, Ehud Barak, feliciteerde met het slagen van de test en noemde deze een 'mijlpaal' voor het complexe Israëlische verdedigingssysteem. 

Het systeem, waarbij Israëlische en Amerikaanse wetenschappers samenwerken, is ontworpen voor gebruik in de ruimte. De eigenlijk verdedigingsraket maakt zich in de ruimte los van de draagraket en zet dan koers naar zijn doel. Hij wordt naar de inkomende raket gestuurd en deze wordt vernietigd. Het Arrow 3 systeem zal vermoedelijk in 2016 volledig operationeel zijn. Bron: Israel Today Headlines 25-02-2013

Maandag 25 februari: Israëli's en Amerikanen in buitenland nu doelwit van terroristen

Israël heeft de afgelopen jaren de methoden om terroristische aanslagen op eigen grondgebied te voorkomen, aanzienlijk verbeterd. Dit betekent echter niet dat terroristen ook maar iets minder gretig zouden zijn Israëli's te doden, slechts dat zij nieuw terrein moeten vinden voor hun misdadige en kwaadaardige praktijken. Deze week stond in Cyprus een Libanees-Zweedse man (met dubbele nationaliteit) terecht, die erkende lid te zijn van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Deze man bekende dat hij locaties verkende waar grote groepen Israëlische vakantiegangers aangevallen kunnen worden. Hossam Taleb Yakoub vertelde dat hij verschillende plekken had gevonden, waaronder hotels, waar Israëli's in grote getale aanwezig waren. Cyprus is een geliefd vakantieoord onder Israëli's. 

Yakoub verklaarde dat zijn lokale contactpersoon de naam 'Hama' gebruikte - een passende schuilnaam gezien het Poerimfeest - en dat Hezbollah en andere terreurgroepen zeer actief zijn door heel Europa. Yakoub zelf had opdrachten uitgevoerd in Frankrijk, Nederland en Cyprus. Yakoub trachtte zijn straf te verminderen met de bewering dat hij niet het voornemen had direct deel te nemen aan aanvallen op Israëli's; hij zou zich verplicht hebben gevoeld Hezbollah bij te staan om zo 'Libanon te verdedigen.' Dit nieuws komt slechts dagen nadat een onderzoek uitwees dat Hezbollah achter de busexplosie van verleden jaar in de stad Burgas (Bulgarije) zat, welke vijf Israëli's doodde en ook de Bulgaarse chauffeur. Ook in Nigeria werden onlangs drie Iraanse verdachten gearresteerd die klaarblijkelijk locaties voor aanslagen op Israëlische en Amerikaanse toeristen verkenden, zo maakte de Israëlische krant Israel Hayom bekend. Bron: Israel Today Headlines 25-02-2013

Zondag 24 februari: IDF verwacht nieuwe gewelddadigheden

Terwijl de politici praten over de hervatting van het vredesproces, zegt de IDF (het Israëlische leger) dat het waarschijnlijker is dat de Palestijnen het gewone beleid van geweld tegen de Joodse Staat hervatten. Israël heeft nu of binnenkort een nieuwe regering en een nieuwe minister die belast is met de vredesonderhandelingen met de Palestijnen. De militaire leiders van Israël verwachten echter op korte termijn alles behalve vrede; en zij bereiden zich voor op oorlog. 

Een Israëlische legerofficier van het Centrale Commando zei donderdag voor de legerradio dat een nieuwe analyse van de situatie er op wijst dat het veel waarschijnlijker is dat de Palestijnen een nieuwe golf van terreur beginnen, dan dat zij terugkeren naar de onderhandelingstafel. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de afgelopen twee jaar steeds openingen naar vrede van de kant van Israël afgewezen. De officier stelde dat indien de Amerikaanse president Barack Obama er tijdens zijn komende bezoek niet in slaagt Israël te dwingen om te voldoen aan Abbas' voorwaarden vooraf voor het houden van besprekingen, verwacht wordt dat de Palestijnen tot geweld overgaan. Op precies dezelfde manier begon in 2000 de Tweede Intifada (of Oslo Oorlog), nadat Yasser Arafat niet 100 procent kreeg van wat hij van de Israëli's eiste in Camp David. De officier zei dat een nieuwe opstand ook zou kunnen worden uitgelokt door nieuwe grensoverschrijnende aanvallen op Israël vanuit Gaza of vanuit Libanon. 

Om hierop voorbereid te zijn worden momenteel de Israëlische troepen regelmatig getraind voor korte, intense periodes van terroristisch geweld in stedelijke omgevingen. Bron: Israel Today Headlines 24-02-2013

Opinie blogger: Definitie 'Palestijnse vluchteling'

Dat de Palestijnen overgaan tot nieuwe geweld, bewijst wel dat ze helemaal géén echte vrede met Israël willen. De Amerikaanse president Obama en andere westerse leiders moeten begrijpen dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas een spelletje speelt met hen en met iedereen. Als er een geweldsuitbarsting komt, zijn de westerse leiders meer geneigd om de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen en het geweld te geven aan Israël, terwijl de echte schuld bij de Palestijnen ligt. Een nieuwe vredesonderhandeling heeft toch geen zin. 

Wat de inhoud van Abbas' voorwaarden betreft, is het niet moeilijk te raden dat de Palestijnse leider de terugkeer van miljoenen Palestijnen eist! Maar de terugkeer betekent echter de demografische vernietiging van de Joodse Staat! De Palestijnse Autoriteit claimt het 'recht van terugkeer' voor alle vluchtelingen van 1948 en al hun nakomelingen. Het zou dan gaan om meer dan 3.5 miljoen mensen. Maar Israël accepteert het Palestijnse recht op terugkeer niet. Ook bestaat er GÉÉN recht op terugkeer! Want op 11 december 1948 lag een niet-bindende resolutie van de Algemene Vergadering van de VN (resolutie 194), waarin bepaald werd dat er gesproken werd over terugkeer onder de voorwaarde dat de vluchtelingen in vrede met Israël willen leven en over eventuele compensaties. In 1949 had Israël aangeboden 100.000 vluchtelingen te laten terugkeren, maar dat aanbod werd toen resoluut door de Arabische landen afgewezen!! In de jaren van 1948-1951 vluchtten meer dan 800.000 Joden uit de Arabische landen. Het merendeel van de Joodse vluchtelingen werden in Israël opgevangen. In de periode, onmiddelijk na de acceptatie van het VN delingsplan voor het toenmalige Brits Mandaat Palestina verlieten Palestijnse leiders het land. De Palestijnen waren zonder leiders stuurloos! Het aantal Arabische vluchtelingen die het Brits Palestina verliet, bedroeg zo'n 670.000. Gek genoeg werden de Arabische vluchtelingen door hun Arabische broeders niet opgevangen! Wat de definitie van een 'Palestijnse vluchteling' betref, wordt deze definitie gehanteerd door UNRWA. De UNRWA beweert dat de nakomelingen van de in 1948 gevluchte en ontheemde Palestijnse Arabieren onder de categorie 'Palestijnse vluchtelingen' valt. Maar...volgens de criteria van de UNHCR hebben zij die status echter niet!! De PLO beweert dat er momenteel 5 miljoen vluchtelingen zijn. Volgens onafhankelijke onderzoekers op basis van de UNRWA-criteria zijn er 3.600.000 vluchtelingen. Weer zeggen de critici van de UNHCR dat er circa 1 miljoen vluchtelingen zijn. Op basis van de UNHCR-criteria zijn er momenteel 40.000 nog in leven zijnde vluchtelingen uit 1948! U ziet hoe verschillende bronnen en schattingen elkaar tegenspreken. Dat zo'n recht op terugkeer van 'Palestijnse vluchtelingen' niet bestaat, is correct. 

Waarom Abbas de terugkeer van 'Palestijnse vluchtelingen' eist, had de in 2001 overleden Palestijnse minister voor Jeruzalem Faisal Husseini die als een 'duif' door het Westen beschouwd werd, een ware reden onthuld:"De Palestijnen voeren een onafhankelijkheidsoorlog die alleen zal eindigen, wanneer de laatste kolonist (Jood) de gebieden verlaten heeft en de Palestijnen een meerderheid vormen in het Heilige Land. Dan zullen ze beslissen of zij de Joden toestaan een eigen staat te hebben." Zo'n uitspraak als die van Faisal Husseini bewijst dat de Palestijnen van het land Judenrein willen maken en een racistische Apartheidsstaat (Palestina zonder Joden) willen stichten! Deze uitspraak wordt in de westerse media nergens geciteerd!!

Zondag 24 februari: Onrust na dood Palestijnse gevangene

Na het overlijden van een Palestijnse gevangene gisteren zijn vandaag zo'n 4500 Palestijnse gevangenen voor 24 uur in hongerstaking gegaan. Ze protesteren tegen de dood van de Palestijnse gevangene Arafat Jaradat. Arafat Jaradat was volgens officiële Israëlische bronnen in de gevangenis in het noorden van Israël gestorven aan een hartaanval. De 30 jarige Palestijn werd op 18 februari opgepakt en zat in de cel, omdat hij stenen had gegooid. Zijn familie beweert dat zijn hart het begaf tijdens folteringen door de Israëli's.

Ondertussen zijn vier Palestijnse gevangenen nog steeds voor een langere tijd in hongerstaking. De Palestijnse Autoriteit waarschuwt dat de spanningen in Judea en Samaria kunnen leiden tot een Derde Intifada. De afgelopen weken en ook het hele weekend is het zeer onrustig in de Westelijke Jordaanoever. Ook in Jeruzalem was het afgelopen vrijdag onrustig. In Hebron, Sichem en Tulkarem zijn dit weekend protesten aan de orde van de dag. Eerder had Israël besloten een Palestijnse gevangene, Khadar Adnan genaamd, na een lange hongerstaking vrijgelaten. Maar dit keer is Israël niet gezwicht voor de druk van de hongerstakers. De pogingen van Egypte en de VN om de crisis op te lossen stranden tot nu toe. In Israël wordt gevreesd dat de dood van een hongerstaker tot een enorme geweldsuitbarsting zal leiden waardoor het in de Derde Intifada zal uitmonden. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, Ynetnews, TT-Canvas 24-02-2013

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                             
                                                                                                            Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.