dinsdag 27 maart 2012

De brief van Albert Pike getoetst


Het plan voor drie wereldoorlogen ontvouwd


Op 15 augustus 1871 schreef de 33ste graad vrijmetselaar en Soevereine Groot Commandeur van de Schotse Rite Vrijmetselarij, Albert Pike, een brief aan zijn 'Italiaanse vriend' Giuseppe Mazzini, waarin een militaire blauwdruk voor drie wereldoorlogen en drie grote revoluties wordt ontvouwd met het stichten van een wereldregering als het ultieme doel. Aan de toekomstige wereldregering zou een Luciferaanse staatshoofd staan met Luciferianisme als staatsreligie. In de brief staat dat er eerst een wereldwijde chaos moet worden gecreëerd en vervolgens oorlogen moeten worden gevoerd. Het zogenaamde meesterplan voorziet in drie grote fasen die uiteindelijk zouden moeten leiden tot de vorming van de wereldregering. Laten we de fragmenten uit de brief van Albert Pike gaan lezen:


"De Eerste Wereldoorlog moet plaats vinden om de Illuminatie de kans te geven de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en het land een bolwerk van atheïstisch communisme te maken. De verschillen tussen de Engelse en Britse keizerrijken, aangewakkerd door 'Agenten' van de Illuminati, zullen gebruikt worden om deze oorlog te faciliteren. Aan het eind van de oorlog zal het communisme gesticht worden en gebruikt om de andere regeringen te vernietigen en om de religies te verzwakken."


"De Tweede Wereldoorlog moet gefaciliteerd worden door gebruik te maken van de verschillen tussen de Fascisten en de politieke Zionisten. Deze oorlog moet zo geregeld worden dat nazisme vernietigd wordt en het politiek zionisme sterk genoeg is om de soevereine staat Israël in Palestina te stichten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog moet het internationale communisme sterk genoeg worden om tegenwicht te bieden aan het christendom, dat dan versterkt zou moeten worden en achter de hand gehouden totdat we het nodig hebben voor de ultieme sociale allesvernietigende ramp."


En tenslotte de laatste fragment uit Pike's brief:


"De Derde Wereldoorlog moet gefaciliteerd worden doordat de 'agenten' van de Illuminatie de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Arabische wereld aanwakkeren. De oorlog moet op zo'n manier gevoerd worden dat de islam (de Arabische wereld) en de politieke Zionisten (de staat Israël) elkaar over en weer vernietigen. Intussen zullen de andere landen die dan meer verdeeld zijn over dit kwestie, gedwongen worden zich te vechten, fysiek, moreel, spiritueel en economisch uitgeput.. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten loslaten en we zullen een enorme sociale ramp veroorzaken, die de landen duidelijk in al zijn afschrikwekkenheid het effect toont van absolute atheïsme, oorsprong van barbaarsheid en verschrikkelijke onlusten. Vervolgens zullen overal de burgers die gedwongen zijn zich te verdedigen tegen de minderheid van werelds revolutionairen, deze vernietigers van de beschaving uitroeien. En de meerderheid,  teleurgesteld in het christendom, wiens gelovige zielen vanaf dat moment stuurloos zijn, wanhopig zoekend naar een ideaal, maar niet wetend waar de aanbidding is, zal het ware licht ontvangen door de universele openbaring van de pure leer van Lucifer, die dan uiteindelijk aan het publiek wordt getoond. Deze manifestatie zal het resultaat zijn van de algemene tegenbeweging, die volgt op de vernietiging van het christendom en het atheïsme, beiden tegelijkertijd overwonnen en uitgeroeid."


Het lijkt wel of Albert Pike een 'profeet' is! Deze fragmenten uit de brief van Albert Pike zijn afkomstig van complottheorie-websites. Dus hoef ik geen bron te vermelden waar de fragmenten vandaan komen, want dezelfde fragmenten vindt u in talloze websites, zowel christelijk als niet-christelijk. Ook in antisemitische websites zult u dezelfde Pike's brief aantreffen. Maar de grote vraag is of Albert Pike deze brief daadwerkelijk had geschreven, terwijl hij in de negentiende eeuw leefde. Nu de Arabische Revolutie gaande is, is het laatste fragment van Pike's brief steeds meer 'zichtbaar' geworden. Zou de laatste wereldoorlog in de nabije toekomst ontketend worden door de zogenaamde geheime agenten van de illuminati?? Laten we gaan kijken of het waar is.


De autheniciteit van de brief geanalyseerd


Het verbaast mij dat zowel christenen als niet-christenen de brief van Albert Pike voor waar nemen en wel erin geloven wat er op de brief staat over drie wereldoorlogen, zonder dat er kritisch naar de inhoud van de brief gekeken moet worden. In talloze websites wordt Pike's brief als 'bewijs' aangevoerd zonder enige bronvermelding, referentie of verwijzing. Ik besloot zelf op zoek naar een exemplaar van Albert Pike's brief te gaan en deed naspeuringen op internet. Tijdens mijn speurtocht naar het exemplaar vond ik helemaal géén kopie van de originele brief op internet! In de bibliotheken vindt u ongetwijfeld ook géén exemplaar van de originele brief van Albert Pike!! Nu rijzen er vragen hoe men aan de brief kwam. Was Albert Pike's brief soms een hoax? De enige brief dat ik wel op internet vond, was eigenhandig geschreven door Albert Pike. Deskundigen kunnen het handschrift vaststellen dat het inderdaad van Albert Pike afkomstig is. Maar de brief was NIET geschreven aan de Italiaan Giuseppe Mazzini. Want die was alleen gericht aan een zekere Philip C. Tucker die we niet kennen. De brief was in 1856 geschreven.  


Brief van Albert Pike aan
Philip C. Tucker
Van de originele brief aan Mazzini ontbreekt er ieder spoor. Zou deze brief niet echt bestaan? Hoewel de originele brief, waarmee Albert Pike aan Mazzini geschreven zou hebben, niet getoond wordt, is er een andere vraag of deze wel authentiek is of niet. Toen ik de fragmenten uit de vermeende brief aan Mazzini ging bestuderen, viel het mij op dat de inhoud niet in de negentiende-eeuwse stijl geschreven was. Ik vond het zo vreemd dat de termen als 'fascisme', 'nazisme' en 'zionisme' in de zogenaamde negentiende-eeuwse brief voorkomen. Op school was geschiedenis mijn lievelingsvak. Daarom ben ik vrij goed op de hoogte van de geschiedenis. Hoe kon Albert Pike zulke termen in zijn brief noemen, terwijl het fascisme nog niet in zijn tijd bestond!? Het fascisme ontstond pas in 1920 en werd geintroduceerd door Benito Mussolini. Het woord fascisme is ontleend aan het Latijnse 'fasces'. Fasces is een bundel met een bijl in het midden. In het Oude Rome werd die bundel gedragen door een speciale lijfwacht van twaalf man, die lictoren waren genoemd, hetgeen betekent pijlbundeldragers. Deze fasces werden veel later het symbool van macht van de Italiaanse dictator Mussolini en zijn aanhangers, die zich "fascisten" noemen. Het woord fascisme is afgeleid van "fascio", hetgeen "bundeling van machten" letterlijk betekent. Een encyclopedie uit 1952 dat ik van mijn grootvader had geerfd, bevestigt dat het fascisme in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond:"Oorspronkelijk Italiaanse politieke beweging gesticht door Mussolini in 1919.." En andere termen als "zionisme", "nazisme" en "Arabische wereld" waren onbekend in de tijd van Albert Pike. In de negentiende eeuw had niemand nog gehoord van deze politieke bewegingen, allesbehalve het communisme. Hoe kon Albert Pike het woord nazisme in zijn brief noemen, terwijl het in zijn tijd nog niet bestond!? De echte geschiedkundigen weten dat het nazisme als een politieke beweging van Adolf Hitler in de jaren twintig van de vorige eeuw onstond en niet in de negentiende eeuw! En het zionisme ontstond aan het eind van de negentiende eeuw als een Joods nationale beweging, die een Joods thuisland ondersteunt in het Bijbelse gebied waar het Joodse volk altijd heeft gewoond! De term verwijst naar de berg Zion, waarmee Jeruzalem wordt aangeduid. In 1890, een jaar tevoren voor het sterfjaar van Albert Pike, had Nathan Birnbaum het zionisme geintroduceerd, omdat hij meende dat de Joden niet moesten assimileren, maar zich wel emanicpeerden. De Joden moeten volgens Nathan Birnbaum zelfbewust zijn en hun eigen identiteit vasthouden. Het is onmogelijk dat Albert Pike zulke termen als "fascisme", "zionisme" en "Arabische wereld" in 1871 gebruikt had, hoewel hij niet wist van hun bestaan. 


Een blogger die de autheniciteit van de brief van Albert Pike in twijfel trok, merkte goed op:"Als de fragmenten die ik op het internet heb gelezen, inderdaad deel uitmaken van dit zogenaamde masterplan, dan kan ik met een hoge mate van vertrouwen zeggen dat het NIET van Pike kwam. Het is NIET zijn retorische stijl. Verder denk ik dat het niet in de retorische stijl is, die werd onderwezen in de 19e eeuw. Ik denk dat dit derde wereldoorlog-brief een 20e eeuwse hoax is." (1) Bovendien wordt de autheniciteit van de brief van Albert Pike betwist door talloze taaldeskundigen, historici en echte kenners van de 19e eeuw. Ook kan ik vaststellen dat de brief van Albert Pike niet authentiek is en niet in de negentiende-eeuwse stijl geschreven kan worden. Want de fragmenten over drie wereldoorlogen kunnen niet ondersteund worden door alle documentatie. De stijl, taal en het onderwerp wijzen op een veel latere aanmaakdatum! In werkelijkheid is deze brief een pure vervalsing, geschreven door een leugenaar, die zich een christen noemt!!! Ook getuigt de brief van anachronisme, hetgeen betekent dingen die niet in een tijd thuishoren. Zionisme, fascisme, nazisme zijn dingen die NIET in 1871 thuishoren!!! Misschien wilt u de onaangename waarheid niet graag horen: de brief, waarmee Albert Pike aan zijn zogenaamde Italiaanse vriend Giuseppe Mazzini schreef, BESTAAT NIET!!! De brief was geschreven door een bedrieger die gebrekkige kennis had van de geschiedenis. 


De herkomst van Albert Pike's brief


Niemand heeft gevraagd naar de herkomst van de brief. Het is onbegrijpelijk dat de brief voor waarheid wordt gehouden door talloze christenen en niet-christenen. Kennelijk vergeten de meeste christenen de waarschuwing van de apostel Paulus. Paulus schreef:"Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van alle schijn des kwaads." (I Thessalonicenzen 5:20-22.) In de NBG-vertaling lezen we:"...maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad." Een blogger, Hannes genaamd, schreef zeer terecht:"Ik verbaasde me toen en nu soms nog steeds over het feit dat binnen de christelijke wereld woorden van antichristelijke occultisten zo vaak voor waar (heid) worden gehouden. Zelfs al zou de brief aan Mazzini hebben bestaan. Welke reden is er om aan te nemen dat Albert Pike de toekomst kende en de waarheid opschreef? Was hij een profeet die door God's Geest geleid en waarheidsgetrouw visioen kreeg? Nee, natuurlijk niet. Sinds wanneer vertelt de duivel de waarheid?" (2) Albert Pike was helemaal géén christen en kon ook niet geleid worden door de Geest Gods. Hij was een 33ste graad vrijmetselaar en schreef een zéér antichristelijk en occult handboek voor alle vrijmetselaren. Zijn meesterwerk "Morals en dogma's" wordt wel de "Bijbel van de vrijmetselaren" genoemd. Ook heeft Albert Pike nog nooit een visioen gekregen van God! Kreeg hij soms wel visioenen van de duivel? De blogger Hannes heeft het gelijk als het om waarheid gaat. De duivel spreekt NOOIT de waarheid. Here Jezus zegt heel duidelijk dat het in de aard van de duivel ligt om te liegen en te bedriegen. Niet voor niets wordt de duivel ook de vader der leugen genoemd. (Johannes 8:44) Heel veel christenen hebben een verschrikkelijke fout gemaakt dat zij de brief van Albert Pike niet hebben getoetst, terwijl de Bijbel ons juist leert om profetieën eerst aan toetsing te onderwerpen of ze wel of niet authentiek zijn. Ook zijn de christenen nalatig geweest om eerst de herkomst van de brief van Albert Pike na te gaan. Hannes, Preacher, enkele deskundigen en ik hebben wel uitgeplozen waar de brief vandaan kwam. 


De brief bleek geschreven te zijn door een zekere William Guy Carr. William Guy Carr (1895-1959), geboren in Groot-Brittannië, was een Canadese marine-officier en schrijver. In de Eerste Wereldoorlog diende hij als navigerende officier van de Britse marine. Later deed hij ook dienst als naval control officier en senior marine officier tijdens de Tweede Wereldoorlog. (3)


William Guy Carr
In de oorlog werkte hij ook voor de Canadese inlichtingendienst. Hij schreef aantal boeken "Guess By and By God" (1930) en "Angels Hell's of the Deep" (1932). In 1931 begon hij met het geven van lezingen in conferenties van verschillende Canadese clubs. Het thema van de lezingen was "Internationale Samenzwering." Hij zei dat het internationale communisme en het internationale kapitalisme gecontroleerd zijn door de Illuminati, wat hij bij name internationale bankiers noemde. De internationale bankiers worden volgens William Guy Carr hoofdzakelijk vertegenwoordigd door "de Rothschild en Rockefeller families." (3) De Amerikaanse folklorist Bill Ellis omschreef William Guy Carr als "de meest invloedrijke bron in het creëeren van de Amerikaanse illuminati demonologie." (3) In de jaren 50 was hij de leider van de anti-communistische nationale federatie van christelijke leken van Toronto. Hij was ook een van de voorzitters van de marineclub van Toronto. (3) Met zijn werken "Pawns in the Game" (1955) en "Red Mist over America" (1955) werd hij een van de bekendste naoorlogse complottheoritici. 500.000 exemplaren van het meest omstreden boek "Pawns in the Game" (Pionnen in het Spel) waren voor zijn dood verkocht. Het succes van Carr was nauw verbonden met de angst voor het communisme en de sfeer van de Koude Oorlog. (3) Volgens de Amerikaanse Research Associates had Carr met zijn boeken het antisemitische variant op de samenzwering bevorderd! (3) William Guy Carr die zich een christen noemde, bleek een antisemiet te zijn. Hij beweerde dat de eeuwenoude Joods-illuminati banksamenzwering door middel van mind-control overgedragen werd door Lucifer. (3)


Pionnen in het Spel
De werken van William Guy Carr zijn sterk beïnvloed door de antisemitische geschriften van Nesta Webster en de bekende Franse bedrieger Leo Taxil. Ook had Carr met zijn werken verwezen naar de boeken van Augustin Barruel en John Robison, die stelden dat de Franse Revolutie toegeschreven was aan het complotplan van de Duitse Illuminati van Adam Weishaupt. (3) Augustin Barruel (1741-1820) moet wel als de vader van de moderne samenzweringstheorieën worden beschouwd. Volgens de Franse filosoof en historicus Pierre-Andre Taquieff heeft het werk van Carr, 'Pionnen in het Spel' een belangrijk bijdrage geleverd aan de anti-maconnieke thema's over samenzwering in de Verenigde Staten en Canada. (3) Het werk van Carr heeft ook een grote invloed op het christelijke fundamentalistische milieu, vandaar het feit dat complottheorieën zo populair zijn in de evangelische kringen. (3) De onderzoeker J.A.E. Vermaat heeft aangetoond dat de bron van een groot aantal samenzweringstheorieën ronduit antisemitisch is. (5) Verhalen over de zionistische samenzweringen zijn niet anders dan alleen maar gebaseerd op het antisemitisme!! Het is tragisch dat aantal christenen de zionistische complottheorieën voor waar hebben aangenomen, terwijl de Bijbel ons juist ervoor waarschuwt dat we ons moeten onthouden van alle soort kwaad!!  William Guy Carr verdedigde ook de politiek van de felle anti-communistische senator Joseph McCarthy. Joseph McCarthy was zeer berucht om heksenjacht op vermeende communisten. Charlie Chaplin was één van vele slachtoffers van McCarthy's heksenjacht. McCarthy's zware beschuldigingen aan het adres van vermeende communisten waren demagogisch, roekeloos en ongefundeerd. Ook had de senator McCarthy de alom gerespecteerde oud-generaal en ex-minister George Marshall die met zijn befaamde Marshall-plan had ingezet voor de naoorlogse wederopbouw van Europa, beschuldigd van hoogverraad! Wijlen president Harry Truman noemde senator McCarthy een aartsleugenaar. En de Amerikaanse journalist Richard Rovere omschreef McCarthy als een zeer zware drinker. McCarthy stierf aan leververgiftiging tengevolg van overmatige alcoholgebruik.


Dat de werken van Carr diepgaand beïnvloed waren door de ideeën van Nesta Webster, is  volkomen duidelijk. Nesta Heleen Webster (1876-1961) was een feministe, occultiste, mysticus en antisemitische schrijster. In haar omstreden boek "Secret Societies and Subversive Movements" verdedigde Nesta Webster haar opvatting dat er een "Joodse droom van een wereldsamenzwering" bestaat. "Het Jodendom probeert op weloverwogen wijze de wereldheerschappij te bereiken,"zei ze. (4) Ook haalde ze er veelvuldig de Illuminaten en andere geheime genootschappen als de Vrijmetselarij bij en sprak dan over "immense grootheidswaan van het Joodse ras." (5) Hoewel Nesta Webster ontkende antisemitische sympathieën te hebben, bracht zij wel voor openlijke antisemieten 'opmerkelijke begrip' op! (5) Hoe William Guy Carr aan de brief van Albert Pike kwam, beweerde hij in zijn boek "Pionnen in het Spel" dat hij inzage in Pike's correspondentie-brieven in het British Museum kreeg. (3) (6) Maar het British Museum ontkent het bestaan van de correspondentie-brieven van Albert Pike. Het bewijs vinden we in een andere boek van Carr, "satan, Prins van deze wereld" dat in 1959 werd geschreven. In deze boek bevat de volgende voetnoot:"De hoeder van de manuscripten heeft de auteur onlangs geinformeerd dat deze brief NIET gecatalogiseerd wordt in het British Museum Library. Het lijkt vreemd dat een man van kennis kardinaal Rodiquez had moeten zeggen dat het in 1925 geschreven was." (3) (6) Het British Museum heeft op de vraag van de onderzoeker Michael Haupt schriftelijk bevestigd dat een dergelijk document als de brief van Albert Pike nog nooit in hun bezit is geweest! Michael Haupt heeft in zijn onderzoekingen vastgesteld dat het laatste deel van het drie wereldoorlogen plan vrijwel identiek is aan het citaat in het boek van kardinaal Rodiquez en kan worden teruggevoerd op het boek "Le Diable au XIXe siècle" (1894) van Gabriel Jagond-Pager alias Leo Taxil, waarin beweerd wordt dat Albert Pike in 1871 een brief aan Mazzini schreef. Het citaat werd later als de Bolsjewistische Revolutie van 1917 beschreven. Maar of het een hoax was of niet, dateerde deze citaat wel van 1917. (6) Wat de andere fragmenten van de fictieve brief van Pike betreft, zijn ze grotendeels verzonnen door William Guy Carr, die zichzelf een christen noemde!! Maar wat zegt de Bijbel? 


"Gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen en zo de Naam van uw God ontheiligen."
Leviticus 19:12 


William Guy Carr was met zijn omstreden boek "Pionnen in het Spel" nooit erin geslaagd om referenties en aanhalingen te doen. Ook had hij de informatie niet vermeld. Hij had zijn complottheorieën alleen gebaseerd op de ideeën van de occultiste Nesta Webster, de Jezuïet Augustin Barruel en de anti-maconnieke bedrieger Leo Taxil. Leo Taxil bleek opgeleid te zijn in een Jezuïetenseminarie! En het laatste deel van het meesterplan voor drie wereldoorlogen is inderdaad identiek aan een citaat uit het boek "Het Mysterie van de Vrijmetselarij ontsluierd" (1925) van Chileense anti-maconnieke kardinaal Caro y Rodiquez. In deze boek bevat het originele citaat;


"Dat is waarom, wanneer het autocratische Rijk van Rusland de citadel van het pauselijke christendom en het Adonaïsme zal worden, we de revolutionaire nihilisten en atheïsten zullen ontketenen, en wij zullen een enorme sociale catastrofe uitlokken, die duidelijk zal aantonen aan de volken in al zijn verschrikking, het effect van het absolute ongeloof, de moeder van wreedheid en van de meeste bloedige stoornis. Dan zullen de burgers overal verplicht zijn om zich te verdedigen tegen de gekke minderheid van revolutionairen en deze vernietigers van deze beschaving uit te roeien en de menigte zal gedesillusioneerd zijn in het christendom, wiens deïstisch ziel tot op dat moment zonder kompas zal dorsten naar een ideaal, maar niet weten waar ze aanbidden, krijgt het ware licht door de universele manifestatie van de zuivere Luciferiaanse leer eindelijk openbaar zal gemaakt worden, een manifestatie die uit de algemene beweging van de reactie zal ontstaan na de vernietiging van het atheïsme en het christendom, zowel op hetzelfde moment overwonnen en uitgeroeid zullen worden." (6)


Of deze citaat inderdaad van Albert Pike afkomstig is, kan niet bevestigd worden, omdat de originele brief van Pike aan Mazzini in werkelijkheid niet bestaat. Het kan ook niet profetisch zijn, omdat het NIET op het gezag van de Heilige Geest geinspireerd is. Wat de bedrieger William Guy Carr het zogenaamde plan voor drie wereldoorlogen in zijn boek had 'onthuld', is in feite demonisch geinspireerd!!! De Bijbel waarschuwt ons toch zo ernstig voor leugenprofeten en waarzeggers. 


Bestaat er toch wel een meesterplan?


"Als de brief van Albert Pike niet bestaat, bestaat er toch wel een meesterplan?"is de vraag dat u ongetwijfeld zou stellen. Het doet er niet toe of er wel (of niet) een meesterplan bestaat. Ik zeg niet dat er geen meesterplan is. Door de eeuwen zijn er altijd echte en vermeende samenzweringen geweest. Het belangrijkste is dat we geen geloof hechten aan de zogenaamde brief van Albert Pike, omdat deze brief in werkelijkheid niet bestaat en zonder gedocumenteerde bewijzen en bronmateriaal niet ondersteund kan worden. De brief is een 20ste eeuwse hoax dat geschreven werd door een complottheorist en leugenaar als William Guy Carr. Toch wordt de fictieve brief als 'de waarheid' gehanteerd in talloze complottheorie-websites! Albert Pike was inderdaad een 33ste graad vrijmetselaar en vurig aanhanger van Lucifer, hoewel hij niet geloofde dat Lucifer en satan één en dezelfde persoon is. (zie mijn gerelateerde artikel "Dossier X: Albert Pike") Hij was ook de auteur van "Morals and Dogma", het handboek voor de vrijmetselaren. Of Pike een meesterplan voor drie wereldoorlogen daadwerkelijk had opgesteld, is tot nu toe NOOIT bewezen! Wel is het zeker dat het een kwade opzet was geweest om Albert Pike als het brein achter het meesterplan aan te wijzen! Ik denk dat het een afleidingsmanouvre was geweest. U zult ongetwijfeld zich afvragen of twee wereldoorlogen gepland waren of toch niet. Ik zeg heel eerlijk: JA! Hoe ik weet, komt doordat ik de getuigenis van de voormalige Jezuïet Alberto Rivera had gelezen. Wijlen Alberto Rivera vertelde dat twee wereldoorlogen gepland waren door de Jezuïeten. Wat ons echt opvalt dat de voormalige Jezuïet niets zegt over Albert Pike! Erg interessant wordt het als Alberto Rivera's verklaring exact hetzelfde is als het originele citaat uit het boek van de kardinaal dat het tsaristische Rusland de citadel van het pauselijke christendom zal worden. Rivera vertelde dat de Jezuïeten de Bolsjewistische Revolutie hadden gesteund, met de bedoeling dat de Russische Orthodoxe Kerk, de rivaal van de Rooms-katholieke Kerk, overgenomen en onder controle van het Vaticaan geplaatst moest worden. Echter was het plan van de Jezuïeten mislukt doordat de Bolsjewistische leider Lenin hun ware bedoelingen doorzag. Waarschijnlijk was de Chileense kardinaal wel op de hoogte van de plannen van de Jezuïeten geweest. Om de echte daders te verhullen moet een zondebok aangewezen worden. Daarom schreven Leo Taxil (zelf opgeleid door de Jezuïeten) en kardinaal Rodiquez in hun boeken dat Albert Pike en de vrijmetselaren een complot hadden beraamd om alle religies te vernietigen en het satanisme als staatsgodsdienst in te voeren. De bedoeling van Leo Taxil en kardinaal Rodiquez was dat zij de Vrijmetselarij in een kwaad daglicht wilden stellen. U ziet nu dat de leugen werd opgezet om onze aandacht af te leiden wat er in werkelijkheid zich afspeelde! Of de toekomstige Derde Wereldoorlog ook gepland wordt, doet er niet toe. We hoeven ons niet echt druk maken om complottheorieën die stellen dat de Derde Wereldoorlog gepland wordt door de Illuminati. 


Complottheorieën ontmaskerd


In de 21ste eeuw zijn zeer veel mensen, vooral christenen in de evangelische, charismatisch- en pinksterbewegingen nog steeds geinteresseerd en geobsedeerd in de complottheoriën die voor waarheden worden gehouden! Wat mij meest opvalt, spreken verschillende complottheorieën elkaar tegen! De wereldgebeurtenissen worden vaak toegeschreven aan de zogenaamde illuminati, zoals het uitlokken van de Franse, Russische en Amerikaanse Revoluties, het controleren van alle banken en het geld tot het beramen van een overname van de hele wereld, op elk moment. Dat is folklore en een mythe, die weigert uit te sterven! Ook de Opname behoort tot folklore. De christenen zien er verlangend uit naar de Opname dat op elk moment kan geschieden. Vaak wordt een datum van de Opname genoemd! Het is onvoorstelbaar dat zoveel mensen nog steeds alles slikken wat hen wordt voorgeschoteld, zonder dat men eerst kritisch moet goed nadenken. De heer Marc verhoeven schreef terecht:"Wat opvalt bij zulke complotkraaiers, conspiracisten, fantasten, sensationalisten en paniekzaaiers, is dat zij ERG ZWAK staan in de christelijke leer, de Bijbels gegronde doctrine. En de obsessie die zij koesteren, komt eigenlijk neer op afgoderij. Sommigen rechtvaardigen zich door te zeggen dat ook in de Bijbel samenzweringen beschreven staan en wij "dus"aandacht moeten schenken aan samenzweringstheorieën." (7) Inderdaad zijn complottheorieën een nieuwe vorm van afgoderij. De Here God waarschuwt in Zijn Woord ons zo ernstig dat we ons niet moeten inlaten met afgoderij. Bovendien ontgaat het alle complottheoretici dat de samenzweringen in de Bijbel feiten waren, maar de theorieën die in talloze sites luidkeels zijn verkondigd, zijn in tegenstelling tot de Bijbelse feiten daarmee theorieën die in praktijk NIET bewezen kunnen worden! Complottheorieën zijn opgezette spinnerijen, precies zoals de heer Marc Verhoeven ook zegt. Bijvoorbeeld de Evolutietheorie is en blijft een theorie dat NIET bewezen kan worden. Heel veel evolutionisten hebben zelf toegegeven dat zij niet in de Evolutietheorie geloven, en...toch blijven zij deze theorie als 'waarheid' hanteren!!


De meeste complottheorieën, zowel christelijk als niet-christelijk, berusten niet op het gezag van de Bijbel en kunnen NIET bijbels noch wetenschappelijk- en historisch ondersteund worden. Ze zijn alleen gebaseerd op speculaties, suggesties, onwaarheden, leugens en halve waarheden. Wilde en ongeloofwaardige verhalen over zionisten, UFO's, enz. moeten we naar het rijk der fabelen verwijzen. Wat illuminati betreft, kan de echte historische link met grote zekerheid vastgelegd worden dat de Orde der Illuminati op 1 mei 1776 in Beieren opgericht werd door een zekere Adam Weishaupt, een professor in de rechten. De Orde der Illuminati was inderdaad een geheim genootschap binnen een geheim genootschap. Echter werd deze orde in 1785 ontbonden en verboden door de Beierse regering, toen plannen voor de omverwerping van regeringen, staatsvormen, religies en koningshuizen ontdekt waren. Over dit feit zijn alle historici het eens. Alleen blijft het nog steeds een groot raadsel waarom de Beierse Orde der Illuminati niet in de wereldgeschiedenis vermeld staat. De complottheoretici beweren dat de Rothschilds Adam Weishaupt financieel gesteund hebben. Maar hun bewering wordt ontkrachtigd door drie historische feiten. Het eerste feit is dat de Rothschilds na 1800 begonnen waren met het bankieren. Dat is na het opheffen van de Illuminati-orde in 1785! (8) Een tweede historisch feit dat de Rothschilds van 1815 tot 1914 de meest invloedrijke bankiers en financiërs in de Europese geschiedenis waren geweest. (9) En een laatste derde historische feit dat John Robison die zelf een vrijmetselaar was, in zijn boek "Proofs of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe, Carried on in the Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies" niets zegt over de rol van Rothschild in de financiering van Adam Weishaupt! Het boek van John Robison wordt vaak verkeerd geciteerd, onjuist aangehaald en misbruikt door de complottheoretici die het boek nog nooit gelezen hebben!! Een ander bewering dat Adolf Hitler finanicieel gesteund werd door de Rothschilds en de zionisten. Maar de bewering wordt geheel ontkrachtigd door aantal historische feiten. In 1901 werd de bankfirma van de Rothschilds in Duitsland geliguideerd! De overblijvende bezittingen van de Rothschilds in Duitsland en Oostenrijk werden op bevel van Hitler geconfisqueerd! Enkele familieleden van de dynastie Rothschild ontsnapten aan de Holocaust doordat ze tegen hoge kosten werden losgekocht. (8) (9) Sinds de opkomst van het Rothschild zakenimperium in de Europese en economische geschiedenis werd de familie Rothschild het mikpunt van laster, cartoons, opruiende geschriften en complottheorieën, die vaak worden gekenmerkt door een min of meer geheime antisemitisme. (9) Zelfs legitieme kritiek op Rothschild's zakelijke praktijken heeft vaak een antisemitische ondertoon, alleen maar omdat de Rothschilds Joods zijn. Geloof complottheorieën over de Rothschilds absoluut NIET! Ze bevatten echter laster en leugens. Wat zegt de Bijbel erover?


"GIJ ZULT ONDER UW VOLKSGENOTEN NIET ALS EEN LASTERAAR RONDGAAN."
Leviticus 19:16


Een ongehoorde en weerzinwekkende complottheorie die stelt dat de zionisten, in het bijzonder de Israëlische geheime dienst Mossad, achter de aanslagen van 9/11 zaten, is absoluut onwaar! De theorie is afkomstig van Texe Marr's boek "De synagoge des satans". De andere complottheorist Nesta Webster was gepraktiseerd in het occultisme en koesterde ook sympathie voor de ideeën van Adolf Hitler, als het om een vermeende Joodse wereldsamenzwering gaat. De hedendaagse complottheorist David Icke is ook een occultist. Hij beweerde dat koningin Beatrix een afstammeling is van de Reptellianen, een buitenaardse ras. Gelooft u zijn bewering of toch niet!? Als u mij niet gelooft als ik u vertel over de absurde bewering van David Icke, dan raad ik u aan Wikipedia over hem op te zoeken. Dan zult u zien dat het volkomen waar is wat ik zeg. Vooral de boeken van Robin de Ruiter zijn zéér omstreden. De christelijke complottheorist Robin de Ruiter ziet overal samenzweringen. Bijna overal en overal. De boeken van Robin de Ruiter kunnen ook niet ondersteund worden door alle documentatie! Ook de beruchte en antisemitische complottheorie "De protocollen van de Wijzen van Zion" is een voorbeeld en heeft miljoenen mensen vergiftigd met haat. Deze theorie vond haar oorsprong in een oud verhaal "In the Jewish Cemetry in Prague" dat vertelt over de bizarre ontmoeting met de duivel in een kerkhof en de sensationele Joodse wereldovername. In het Derde Rijk was de protocollen van de Wijzen van Zion een verplichte nazi-literatuur in Duitse scholen! (8) Vandaag vindt deze complottheorie nog steeds gretig gehoor bij miljoenen Arabieren. De brochure "De Protocollen van de Wijzen van Zion" wordt zeer goed verkocht in de meeste Arabische landen. De complottheorieën hebben een enorme bijdrage geleverd aan het creëeren van het klimaat van angst, paranoïa, verdachtmakingen en Jodenhaat. Ook haat tegen vrijmetselaren, moslims en andere etnische groepen wordt juist gevoed door complottheorieën. Anders Breivik die het bloedbad onder weerloze jongeren, voornamelijk kinderen, op Utoya in Noorwegen aanrichtte, was vergiftigd door...complottheorieën!! 


Het ergste van allemaal is dat Joden, vrijmetselaars, Jezuïeten, moslims en andersdenkenden vals beschuldigd zijn van samenzwering, hoewel het niet bewezen kan worden. Alleen maar omdat ze allemaal over één kam geschoren zijn! De meeste vrijmetselaars en Jezuïeten van lage rangen weten helemaal niets over de wereldsamenzwering! En niet alle moslims zijn gestoorde fanaten! Barack Obama wordt vaak beschuldigd van samenzwering, deelname aan de Nieuwe Wereld Orde, banden met de Moslim Broederschap, hoewel de complottheoretici géén enkele harde bewijs kunnen leveren. De Bijbel waarschuwt ons dat wij geen laster mogen spreken van koningen, oversten en overheden! Het overkwam de apostel Paulus, toen hij voor het Sanhedrin moest verschijnen, de hogepriester uitschold en hem een "witte wand" noemde. De Joden vermaanden Paulus en zeiden tegen hem:"Scheldt gij de hogepriester uit?" (Handelingen 23:2-5) Paulus moest ontzettend geschrokken zijn en besefte wat hij zei. Hij herinnerde zich ook een waarschuwing uit de Thora: 


"De goden zult gij niet vloeken, en de oversten in uw volk zult gij niet lasteren."
Exodus 22:28


De complottheoretici begaan een grote zonde tegen God en medemensen en hebben onnoemelijke schade aangericht. Ze richten ook grote schade aan in onze geestelijke leven. Christenen horen niet het Joodse volk, de overheden, koningin Beatrix, president Barack Obama en andere personen vals te beschuldigen. En zeker ook geen valse getuigenis tegen een naaste afleggen. 


"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste."
Exodus 20:16


De heer Marc Verhoeven geeft een goed voorbeeld wat het afleggen van een getuigenis betreft. Hij zei:"Stel u eens voor dat u voor een rechtbank uitgedaagd zou worden uw beschuldigingen te verantwoorden met objectieve, harde bewijzen. Als u daarin niet zou slagen, is het beter te zwijgen, tenzij men als een (christelijke) leugenaar bekend wil komen te staan!" (7) Precies zoals de Bijbel ook zegt. Christelijke en niet-christelijke complottheoretici worden in één adem MISDADIGE GETUIGEN genoemd!! 


"Eén enig getuige zal tegen niemand opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde, van alle zonde, die hij zou mogen zondigen; op den mond van twee getuigen of op den mond van drie getuigen zal de zaak bestaan."
Deuteronomium 19:15 (Statenvertaling)


"Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, dan zullen de twee mannen, die dit geschil hebben, zich vóór de Here stellen, vóór de priesters en de rechters, die er dan zijn zullen. Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen, zoals hij zijn broeder dacht te doen."
Deuteronomium 19:16-19


Here Jezus leert ons dat de aanklacht alleen bewezen kan worden op grond van twee of drie getuigenverklaringen die precies overeen komen! (Johannes 8:17) We horen onszelf niet te verlagen door overheden en personen vals te beschuldigen of ongefundeerd te verdenken. De Bijbel leert ons de overheden te respecteren en onze naasten lief te hebben. "Wij hanteren niet de vleselijke laagten van de democratie als norm, maar de geestelijke hoogten van theocratie! Wat in deze maatschappij democratisch of maatschappelijk geoorloofd kan zijn, is daarom NIET Bijbels verantwoord en voor God geoorloofd,"schreef de heer Marc Verhoeven. (7) De Bijbel waarschuwt ons ernstig dat wij ons niet moeten inlaten met onbijbelse, occulte en antisemitische complottheorieën. Zeker ook niet met christelijke complottheorieën!! Want de complottheorieën worden door Gods Woord fabels genoemd!


"Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt GEEN ANDERE LEER te leren; noch zich te begeven tot FABELEN en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen, voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot IJDELSPREKING; Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, NOCH wat zij zeggen, NOCH wat zij bevestigen."
I Timótheüs 1:3-7


Complottheorieën zijn uit de boze en dragen niet bij tot een gezonde opbouw in het geloof in onze Heer Jezus Christus. Al die fabels hebben God, Zijn Woord, Zijn plan, Zijn kracht en Zijn wil buiten spel gezet, zoals G. Richard Fisher ook zegt. Nog een ernstige waarschuwing voor u;


COMPLOTTHEORIEËN LEIDEN ONZE AANDACHT AF VAN GOD EN ZIJN WOORD!!


Dat is precies wat de duivel wil. De duivel gebruikt complottheorieën en antichrist-aanwijzing (bijvoorbeeld Barack Obama wordt de antichrist genoemd!) om de Gemeente van Gods weg en het Woord van God af te leiden. Hij heeft het idee gepromoot van een Illuminati- en Joodse machtsovername om verdeeldheid, vrees en hysterie te verwekken. (8) De resultaten daarvan zijn geestelijke ontwrichting, scheuring in de Gemeente, verwarring, vervreemding van God en van naasten, geloofsafval en een ontkenning van de soevereiniteit van God en een ontkenning van de waarheid. G. Richard Fisher stelt ook dat indien gecombineerd wordt met de occulte nuances, vervalt het ook tot een heftig dualisme. (8)


Het besluit 


Er bestaat geen twijfel aan het historische bestaan van de Illuminati. Ik weet dat ze echt bestaan. Ook bestaan satanisten en heksen echt. Alleen moeten we ons niet inlaten met verdachtmakingen, demonisering van overheden en personen, valse beschuldigingen en haatcampagne. In de Middeleeuwen waren er ook wilde en ongehoorde complottheorieën over Joden die rituele moorden op christenjongens plegen, heksen die met hun bezems vliegen en hun nachtelijke origieën houden, satanische rituele offers, enzovoorts. De leugenachtige en onwaarachtige complottheorieën hadden ertoe geleid tot terechtstelling van tienduizenden en nog vele duizenden Joden, tempeliers, vermeende heksen (meestal oude en alleenstaande vrouwen), politieke tegenstanders en christenen die het niet eens waren met de Rooms-katholieke Kerk!! Alleen God weet hoeveel mensen in de Middeleeuwen tijdens de Inquisitie omgebracht waren. Helaas hebben de complottheoretici de historische lessen NIET geleerd! Het bewijst hoe dan ook dat zij beslist géén experts op het gebied van geschiedenis, occultisme, wetenschap en de Bijbel zijn!! Daarom moeten zij als leugenprofeten ontmaskerd worden. De waarheid is wel hard. De harde feiten zult u wel onder eigen ogen moeten zien! Ofschoon de Illuminati echt bestaan, moeten we ons niet echt druk maken, zoals Confucius ook zei:"Je hoeft je niet druk maken om boze geesten, maar hou er wel rekening mee met hun bestaan." Ik herinner me wat mijn moeder mij een prachtverhaal verteld had. Het gaat over een dorpsjongen die de dorpelingen voor de gek wil houden. De dorpsjongen had heel wat op zijn kerfstok en de dorpelingen inderdaad voor de maling genomen. Hij sloeg alarm dat de wolf kwam. De dorpelingen raakten in paniek. Maar toen ze erachter kwamen dat ze beetgenomen waren door de dorpsjongen, en de wolf helemaal niet opgedaagd was. Een tijdje later besloot de jongen de dorpelingen weer voor de gek te houden. Weer sloeg hij alarm dat de wolf kwam. Weer raakten de dorpelingen in paniek. Maar de wolf was er niet. Het was voor de tweede keer dat de dorpsjongen een kattekwaad had uitgehaald met zijn dorpsgenoten. Maar...op een dag verscheen er uiteindelijk de echte wolf. Toen de dorpsjongen de wolf zag, riep hij deze keer echt om hulp. De dorpelingen reageerden niet op het hulpgeroep en besloten ook niet in actie te komen. Waarom? Omdat ze dachten dat de jongen hen weer voor de gek wilde houden. Zo gaat het precies hetzelfde met de complottheoretici die paniek zaaien!! 


Steve Jackson, de maker van de illuminati-kaarten, is zeer goed op de hoogte van de complottheorieën. Hij weet ook dat de Illuminati echt bestaan. Met zijn Illuminati-kaarten wil Steve Jackson ons vertellen dat de complottheorieën gebruikt zijn door de echte Illuminati, precies zoals ik ook al zei dat de duivel complottheorieën heeft gebruikt om ons op een dwaalspoor te brengen. Hou er rekening mee dat de Illuminati-kaarten ook occult ingegeven zijn! Bekijk de afbeelding van de Illuminati-kaart hieronder goed:


Samenzweringtheoretici
Deze kaart bewijst volkomen dat de complottheorieën een rookgordijn zijn om onze aandacht van God en Zijn Woord af te leiden! Al deze complottheorieën zijn alleen maar gebruikt om het gezag van het Woord van God te ondermijnen en ons op een dwaalspoor te brengen!!


We hoeven niet bang te zijn voor samenzweringen of ze echt of denkbeeldig zijn. Of de Derde Wereldoorlog zou komen, hoeven we ook niet bang te zijn. Het belangrijkste is dat we ons leven toevertrouwen aan God. God heeft alles onder Zijn controle. Het gebeurt ook niets, zolang de Heer niet toelaat. Daarom wordt een belangrijk Bijbeltekst voor u geciteerd als het om samenzwering gaat:


"Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd, met een sterke hand, en Hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg van dit volk, zeggende: Gij zult niet zeggen: Een samenzwering, van alles, waar dit volk van zegt: Het is een samenzwering; en vreest gij hun vreze niet, en verschrikt niet. De HEERE der heerscharen, Die zult gij heiligen, en Hij zij uw vreze, en Hij zij uw verschrikking"
Jesaja 8:11-13


Ik zelf moet ook voorzichtig zijn als het om wereldsamenzwering gaat. Ik heb aantal artikelen geschreven over Illuminati die door de Bijbel geheel belicht zijn. Alleen wil ik me niet inlaten met complottheorieën, omdat ze geen onderbouwende en gedocumenteerde bewijzen kunnen leveren. Ook wijs ik leugenachtige verklaringen over zionistische samenzweringen af, omdat de inhoud antisemitisch is. Of de Arabische Revolutie tot de Derde Wereldoorlog zal leiden, zoals de complottheoretici zeggen, heeft de Bijbel ook al voorzegd. De Bijbel is het enige betrouwbaarste boek dat we beslist moeten lezen. Een goede raad voor u: Laat u niet in met complottheorieën!! 


Het is tragisch dat zeer veel christenen niet hebben gebeden voor onze regering en onze koningin Beatrix. Veel christenen die misleid zijn door de complottheorieën, denken dat koningin Beatrix een lid is van de veelbesproken Bilderbergclub en deelneemt aan de Nieuwe WereldOrde, en daarom denken ze dat ze niet hoeven te bidden voor koningin Beatrix. Maar dat leert de Bijbel helemaal niet! De christenen die denken dat ze niet voor koningin Beatrix hoeven te bidden, maken echter een grote denkfout en doen niet Gods wil! Paulus heeft in zijn brief benadrukt dat wij gelovigen wel moeten bidden voor staatshoofden en regeringen en personen. 


"Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid."
I Timótheüs 2:1-2 (Statenvertaling)


Bent u soms vergeten dat Jezus Christus ook aan het kruis stierf voor koningin Beatrix, president Barack Obama en alle andere staatshoofden en regeringsleiders!? Welke recht hebt u nou eigenlijk dat u koningin Beatrix haar behoudenis onthoudt!? God wil dat koningin Beatrix en haar hele familie behouden moeten worden. Want Hij wil niet dat sommige mensen verloren zouden gaan. Jezus stierf ook voor Joden, moslims, hindoe's, boeddhisten, katholieken, Illuminati, vrijmetselaars, Jezuïeten en het hele menselijke ras!!! Daarom moet het Evangelie ook aan hen verkondigd worden. Het verzuimen van gebeden voor koningin Beatrix, de regering en andere mensen is een zéér ernstig nalatigheid die volkomen in strijd is met de Bijbelse leer! Hebt u soms niet in de gaten gekregen dat complottheorieën juist het verzuimen van gebeden voor de mensen en de overheden bevorderd heeft!? Denk er goed over na. Bid voor koningin Beatrix en vraag de Heer of Hij haar van de Bilderbergclub zal weghalen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                    Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Freemasonry: Biography Albert Pike
(2) Hanneslans.blogspot: Geloof niet alles wat je denkt.
(3) en.wikipedia.org/wiki/William Guy Carr
(4) en.wikipedia.org/wiki/Nesta Heleen Webster
(5) Digibron: samenzweringen
(6) Conspiracyarchive.com/Pike-Mazzini-Three World Wars
(7) De hedendaagse Illuminati-theorie. Door G. Richard Fisher
(8) Laat u niet in met Complottheorieën. Door Marc Verhoeven
(9) de.wikipedia.org/wiki/Rothschilds

De Globale Mars een aanval op Israël

Poster van de Globale mars naar Jeruzalem


De geschiedenis herhaalt zich weer!


De geschiedenis heeft het voor de zoveelste keer bewezen dat de mens helemaal niets van de geschiedenis heeft geleerd. Vooral de Europese anti-Israëlische activisten zijn totaal niet geinteresseerd in de geschiedenis. Het schijnt dat de activisten niet alleen Israël, maar ook hun eigen vaderland, Europa en zichzelf gehaat hebben. Ook zijn ze zeer geneigd in hun eigen leugens over Israël te geloven. Op 30 maart gaan de Israël-haters deelnemen aan de Globale Mars naar Jeruzalem. Het is niet voor de eerste keer dat de Europese anti-Israël activisten meedoen aan de Globale Mars. De zogenaamd 'Global March to Jerusalem' doet ons wel denken aan de Kruistochten. 


In 1095 riep paus Urbanus II tot Kruistocht naar het Heilige Land op. Hij zei dat Jeruzalem bevrijd moest worden van de heidenen, zoals hij de moslims noemde. Vooral de beruchte monnik Peter van Amiens, beter bekend als Peter de Kluizenaar, wist met zijn redevoeringen duizenden toehoorders te overtuigen dat zij moest gaan deelnemen aan de Kruistocht. "God wil het!"was de boodschap van de Rooms-katholieke Kerk. Zonder de overtuigingskracht van de monnik Peter van Amiens zou de pauselijke oproep waarschijnlijk geen effect hebben. Peter de Kluizenaar vertelde een verhaal hoe de islamitische Seltsjoeken in Jeruzalem de vrome pelgrims mishandelden en de christenen, allen mannen, vrouwen en kinderen, hadden aangerand en gemarteld. Iedereen geloofde de monnik. Zo werd een enorme leger op de been gebracht. Echter was het leger zo ongeorganiseerd, ongeregeld en ongedisciplineerd. Het merendeel van het leger bestond uit ongeletterde, goedgelovige en ongemanierde boeren, armen en verschoppelingen. Ook rovers en moordenaars sloten zich aan bij het leger. De eerste Kruisvaarders gingen op strooptochten. Plunderingen, verwoestingen, verkrachtingen en slachtingen waren aan de orde van de dag. Onderweg hadden de Kruisvaarders duizenden Joden op gruwelijke wijze omgebracht. De politiek correcte leraren die geschiedenisles op school geven, en de moderne historici hebben u vast en zeker niet verteld dat 10.000 Europese Joden tijdens de zogenaamde Armenkruistocht vermoord waren. Hoewel de Armenkruistocht van Peter van Amiens een fiasco werd, kwam later een echte georganiseerde Kruistocht. De Eerste Kruistocht onder leiding van Godfried van Bouillon slaagde wonderlijk wel. Het Heilige Land werd veroverd en de Eerste Kruistocht ging gepaard met enorme wreedheden. Toen de Kruisvaarders Jeruzalem  ingenomen hadden, richtten ze een grote slachting onder duizenden Joden en moslims aan. De barbaarse kruistochten waren de zwarte bladzijden van de geschiedenis. We moeten niet vergeten dat de islamitische veroveraars ook buitengewoon wreed waren geweest. Ook hadden ze duizenden Joden en christenen afgeslacht. Tegenwoordig is een geschiedvervalsing op grote schaal gepleegd. Het beeld dat de Kruistocht een "imperialistische actie" was, klopt niet met de werkelijkheid. Over de wreedheden van Saladin en de andere islamitische veroveraars en de moord op vele duizenden Joden wordt er verzwegen! 


Op 26 februari deed de Iraanse ayatollah Ali Khamenei oproep aan de islamitische wereld tot de mars voor 'de bevrijding van Jeruzalem', precies hetzelfde zoals de pausen in de Middeleeuwen de christelijke wereld opriepen Jeruzalem van de 'Mohammedanen' te bevrijden! "Allah wil het!"is de nieuwe boodschap van de ayatollahs. 


Ayatollah Khamenei riep de moslimwereld op tot de
mars voor de 'bevrijding van Jeruzalem'...
We zien dat de geschiedenis zich heeft herhaald! Deze keer is het niet de paus, maar een hoogste islamitische geestelijke die een oproep tot de mars naar Jeruzalem doet! 


Israël bereidt zich voor op de mars


Israël bereidt zich voor op de Globale Mars naar Jeruzalem, de wereldwijde mars naar Jeruzalem. Aan de Syrische en Egyptische grenzen wordt een massale mars tegen Israël verwacht. Een miljoen moslims uit het Midden-Oosten en andere delen van Azië zijn naar verluidt aangekomen in Syrië en zullen de komende dagen onderweg gaan naar de Israëlische grens. Vergelijkbare marsen zijn al gepland vanuit Jordanië, Egypte, Libanon en vanuit door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden. (1)  De deelnemers van de Globale Mars zijn van plan op vrijdag 30 maart de Israëlische grenzen te bestormen. Volgens de Arabische leiders zal dit initiatief "Palestina en Jeruzalem uit de handen van de zionisten te bevrijden." (2) De moslims willen net als in de zomer van 2011 Israëlische grensversperringen met een enorme menigte doorbreken. Gevreesd wordt dat velen zullen trachten om de Joodse staat binnen te dringen en het conflict verder te escaleren. Dat was immers ook de bedoeling van de initiatiefnemers van de Global March to Jerusalem! De Globale Mars geeft de Syrische president Bashar al-Assad een uitstekende gelegenheid om de aandacht van de bloedige opstand in zijn eigen land daarmee af te leiden. Op de Sinaï heeft het Egyptische leger de controle over de Bedoeïenenstammen allang verloren. (2) De Israëlische strijdkrachten maken zich deze week gereed voor de jaarlijkse "landdag", marsen van Arabieren in en buiten Israël. De manifestatie dat op aanstaande vrijdag zal worden gehouden, belooft dit jaar een grotere uitdaging te worden, omdat de regionale machten, zoals Iran, Hezbollah, de Moslim Broederschap en Hamas, actief betrokken zijn bij de planning van de mars. (1)


Israël heeft een beroep gedaan op de regeringen van de buurlanden, met name Jordanië en de PA (Palestijnse Autoriteit), om een escalatie van geweld te helpen voorkomen door niet toe te laten dat de betogers de grenzen van Israël bestormen. (1) Het is de vraag of de Jordaanse regering en de PA het verzoek van Israël zouden honoreren. Voor het geval dat de menigte erin zou slagen om over de grenzen te komen, worden de Israëlische strijdkrachten uitgerust om diverse niet-dodelijke 'Crowd Control' middelen. Israël maakt zich zorgen over een herhaling van de marsen van vorig jaar vanuit Syrië naar het noorden van Israël. Honderden Arabische relschoppers, die protesteerden tegen de 'catastrofe' van Israëls wedergeboorte als natie-staat, waren vorig jaar erin geslaagd in Noord-Israël binnen te dringen, wat leidde tot botsingen met Israëlische soldaten, de dood van 13 demonstranten en harde internationale kritiek op Israël. (1) De marsen zijn een protest tegen de soevereiniteit van Israël over grondgebied dat de Arabieren als "hun eigendom" claimen. Dit jaar richten de internationale inspanningen zich op Jeruzalem met claims dat Israël de stad steeds meer Joods maakt. (1) Al is Jeruzalem vanouds altijd een Joods stad gebleven! Maar de meeste Arabieren ontkennen de historische en religieuze band van de Joden met Jeruzalem. Ook misbruiken de Palestijnen de Bijbel om hun valse claim op Jeruzalem te rechtvaardigen. 


De ware bedoelingen van de GMJ


Een Britse afdeling van de GMJ
organiseert een betoging tegen de
Israëlische ambassade in Londen
De verklaring op de officiële website van de 'Global March to Jerusalem' luidt:"Ons doel is een einde te maken aan de zionistische politiek van apartheid, etnische zuiveringen en judaisering, die alle schadelijk zijn voor het volk, het land en de heiligheid van Jeruzalem." De verklaring is afgelegd door de Palestijnse, Arabische en internationale activisten, die verenigd zijn in de strijd om de heilige stad Jeruzalem (de naam Jeruzalem betekent letterlijk: Stad van Vrede) te "bevrijden van illegale zionistische bezetting." In Europa is een afdeling van de beweging 'Global March to Jerusalem'. Een van de initiatiefnemers van de Globale Mars is Gretta Duisenberg, die zeer berucht en omstreden is om antisemitische uitlatingen. Onder  de organisatoren zijn ook beruchte Britse hardliners uit de Moslim Broederschap, zoals Zaher Birani en de geharnaste leiders van de verboden terreurorganisatie Hamas. (3) In januari was Gretta Duisenberg aanwezig bij een tweedaagse voorbereidingsconferentie in de Libanese hoofdstad Beiroet voor de 'Global March to Jerusalem'. De organisatie noemt de 'bezetting van Jeruzalem' door Israël een 'racistische daad', een 'misdaad tegen de menselijkheid' en 'een daad van etnische zuivering'. (3) 


De organisatoren van de 'Global March to Jerusalem' (GMJ) beweren dat de demonstraties geweldloos en vreedzaam zullen verlopen. Ze hebben het ook beloofd. Echter zullen de organisatoren en initiatiefnemers van de GMJ hun beloftes NIET waarmaken! De aanstaande gebeurtenissen zullen zeer zeker snel uit de hand lopen en leiden tot meer bloedvergieten! Uiteraard zal Israël in geen enkele geval toestaan dat dit grote aantal buitenlandse betogers daadwerkelijk naar Jeruzalem marcheert. De echte bedoeling van de GMJ is het escaleren van het conflict. De organisatoren weten heel goed dat Israël nooit zal toestaan dat de betogers de grenzen zouden overschrijden. Ze willen juist het conflict aanwakkeren om internationale kritiek op Israël uit te lokken. Als de Globale Mars volledig uit de hand zou lopen en in een waar bloedbad eindigt, dan zou Israël overal de schuld krijgen van het incident. Dan zou de VN-Veiligheidsraad bijeen komen om een resolutie op te stellen, die de 'wandaden' van Israël veroordeelt, terwijl de echte hoofdschuldige GMJ vrijuit gaat! Hoe dan ook is de situatie op vrijdag 30 maart zéér explosief geworden! Het schijnt dat Nederland en de EU-lidstaten de westerse deelnemers van de Globale Mars niet hebben afgeraden. 


De Globale Mars een voorbode van de eindstrijd om Jeruzalem


Als u een anti-Israël activist bent en beweert dat Israël een apartheidsstaat is, dan moet u weten dat de Arabieren en de Joden in Israël vreedzaam met elkaar kunnen leven. Er is helemaal GEEN sprake van apartheid in Israël!! U bent ook niet op de hoogte geweest van de ware feiten dat de Knesset, het Israëlische parlement, naast Joodse parlementsleden ook Arabische afgevaardigden heeft en de Israëlische Arabieren ook Israëlische staatsburgers zijn. Zoals de Joden hebben de Israëlische Arabieren dezelfde rechten. Ze hebben ook stemrecht. U gelooft alleen de leugens van de Palestijnse leiders en de Moslim Broederschap, Hamas en andere Arabische leiders en terreurbenden, die zeggen dat Israël een apartheidsstaat is. Ook hebben linkse actiegroepen in Nederland en andere Europese landen dezelfde leugens over Israël verkondigd. Ik raad u aan mijn gerelateerde artikelen "Is Israël een apartheidsstaat?" en "De vloek van de anti-Israël boycot" die ik op mijn blog had gepubliceerd, te gaan lezen. En bezoek ook de website Today Israel (zie links van mijn blog), dan bent u veel beter geinformeerd over Israël! De westerse media hebben u de ware feiten helemaal niets verteld. Vaak hoort u alleen maar eenzijdige en negatieve verhalen over Israël. Dat Israël een etnische zuivering zou hebben gepleegd zoals de GMJ beweert, is volstrekt NIET waar! De waarheid is dat de Palestijnse Autoriteit en de Hamas etnische zuiveringen onder Palestijnse christenen hebben gepleegd! Veel Palestijnse christenen zijn vermoord en mishandeld en al hun religieuze instellingen worden verwoest. Dat hebben de westerse media ons helemaal niets erover verteld!! In tegenstelling tot de Palestijnse gebieden en de Gazastrook kent Israël echte godsdienstvrijheid waar Joden, moslims en christenen hun religieuze geloven mogen uiten. Bezoek de website Likoed Nederland (zie ook links van mijn blog), dan leest u de gruwelverhalen wat de Palestijnse christenen is overkomen. 


Als u een anti-Israël activist bent en beweert dat Israël Jeruzalem bezet houdt, dan bent u NIET volledig op de hoogte van de geschiedenis van Jeruzalem. Jeruzalem is al duizenden jaren Joods gebleven. Bovendien is Jeruzalem 800 keren in de Bijbel genoemd! De Bijbel bevestigt dat Jeruzalem een Joods stad is. Jeruzalem is de stad van David. Wist u dat Jeruzalem NIET één keer is genoemd in de Koran!? Waarom claimen de Arabieren Jeruzalem wel? Waarom is Jeruzalem wel zo belangrijk voor de Arabieren, terwijl Jeruzalem niet één keer genoemd is in de Koran, het zogenaamde heilige boek van de moslims!? De Arabieren zijn niet de rechtmatige eigenaars van  Jeruzalem. De God van Israël is de rechtmatige eigenaar van Jeruzalem en al het land is ook Zijn eigendom!! En het Joodse volk is het volk van God!! Jeruzalem is de stad van de Messias-Koning, die straks zal terugkomen om het vrederijk op aarde te stichten. Geen enkele volk op aarde maakt aanspraak op Jeruzalem. De VN, het Vaticaan, de islam en andere aardse machten hebben GÉÉN aanspraak op Jeruzalem en het land!! Ook de zogenaamde Palestijnen niet! U bent ook niet bekend met de Bijbelse profetieën wat de stad Jeruzalem betreft. De strijd om Jeruzalem bestaat al duizenden jaar oud. Heel veel volken hadden om de stad gevochten en kon geen aanspraak op deze stad handhaven. Want de aanspraak wordt weer betwist door andere volken. De Assyriërs, de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken, de Egyptenaren, de Romeinen, de Byzantynen, de Arabieren, de Kruisvaarders, de Mamelukken, de Seltsjoeken, de Ottomanen en de Engelsen hadden om Jeruzalem gevochten en al het bloed werd vergoten. Deze genoemde volken kwamen en verdwenen al snel. Nu vechten de islamitische wereld, de VN, het Vaticaan, de Verenigde Staten en de EU om Jeruzalem. De Bijbel garandeert ons dat geen van al deze aardse en heidense machten de strijd om Jeruzalem zal winnen!! Beste lezer, misschien hebt u de Bijbel nooit gelezen. Ja, de meeste linkse anti-Israël activisten, neonazi's en Palestijnen hebben de Bijbel ook nooit gelezen en weten ook niets over Gods heilsplan met de wereld. Wie wars is over de Bijbel, is ook wars over Israël!! De Globale Mars is in feite een verlengstuk van de eeuwenoude strijd om Jeruzalem. De Bijbel voorzegt ook dat de strijd om Jeruzalem in de nabije toekomst een ongekende climax zal bereiken waardoor een Derde Wereldoorlog ontketend zal worden!! Nu is de Globale Mars een voorbode van de finale strijd om Jeruzalem. Een Bijbeltekst wordt nu voor u geciteerd en u herkent het beeld van de toekomstige eindstrijd wel:


"Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen." 
Zacharia 12:2-3


De volken die zich tegen Israël en Jeruzalem opstaan, zullen zichzelf verwonden. Als u ook meedoet aan de Globale Mars, loopt u grote kans om gewond te raken!! Een goede raad voor u: bemoei absoluut niet mee met het conflict in het Midden-Oosten. En doet ook niet mee aan de Globale Mars. Want God zal oordelen over de volken en personen die tegen Israël zijn. U zult ook zeker geoordeeld worden, als u tegen Israël bent en deelneemt aan de Globale Mars. U bent gewaarschuwd! Raak Israël, Gods oogappeltje niet aan! 


Wie Israël zegent, zal ook gezegend worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                      Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Israel Today: 'Global March to Jerusalem' nadert Israëls grenzen. 26-03-2012
(2) Israel Today: Israël bereidt zich voor op mars naar zijn grenzen. 22-03-2012
(3) De Telegraaf 19-01-2012

zondag 25 maart 2012

Jezus voor het Sanhedrin. Deel 1
                                                                              door Arthur U. Michelson


Voorwoord van de blogger


Het boekje "Jezus voor het Sanhedrin" was geschreven door een zekere Jood, genaamd Arthur U. Michelson die tot bekering kwam en Jezus als de Messias Yeshua had aanvaard. Over de biografie van wijlen Arthur U. Michelson is weinig bekend. Arhur U. Michelson was geboren en opgegroeid in een orthodox-Joods gezin. In ieder orthodox-Joods gezin horen kinderen vaak spreken over de komst van de Messias, vertelde de heer Arthur Michelson. Zijn vader en een rabbijn vertelden hem dikwijls over Hem die de Joden zal komen bevrijden uit hun lijden, en die aan de wereld Vrede zal brengen. Vaak had de jonge Arthur op de avond van Joods Paasfeest zijn vader in de tuin zien staan, terwijl hij verlangend opkeek naar de hemel vanwaar hij de Verlosser verwachtte. Dan rolden de tranen over de wangen van Arthur's vader en bad hij:"O God, wees ons genadig en zend ons de Messias." "Wat een tragedie school hierachter! Ik ben ervan overtuigd dat ieder christen tot in het diepst van zijn hart getroffen zou zijn geweest bij deze aanblik,"schreef de heer Arthur Michelson. In de jeugd van de heer Arthur Michelson kwamen de rabbijn en andere Joden iedere zaterdagavond in de Synagoge bijeen en dan werd er van gedachten gewisseld over dat ene onderwerp: de komst van de Messias! Men beschouwde het zó dat er eerst nog vier tekenen in vervulling moesten gaan voordat Hij komen kon. Ten eerste moesten de Joden in de diaspora terug naar hun oude vaderland, ten tweede moesten er wagens komen die konden rijden zonder paarden ervoor, ten derde moest de mens kunnen vliegen als een vogel, en ten vierde moest er een luchtschip over Israël gaan. 


De vier genoemde en door de Bijbel voorzegde tekenen zijn reeds in vervulling gegaan:


Het Joodse volk is na tweeduizend jaar lange verstrooiing over de hele wereld teruggekeerd naar het oude vaderland. In 1948 was de staat Israël uitgeroepen. Daarmee is de profetie over de terugkeer van de Joden in vervulling gegaan:


"Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen."
Ezechiël 36:24


Het tweede teken dat de wagens die zonder paarden konden rijden, moesten komen, was ook voorzegd door de Bijbel. Met "wagens zonder paarden" bedoelt de Bijbel auto's!! Al 2500 jaar geleden had een profeet op 'n verbazingwekkende wijze over de komst van de automobiel geprofeteerd. Deze vooruitziende blik op de komst van de auto is zo gedetailleerd dat hij nauwelijks kan worden misverstaan. Die vreemde voertuigen, die de profeet Nahum in zijn visioen zag, waren als fakkels - kennelijk een toespeling op de helder schijnende koplampen van de hedendaagse auto. Het "razen " langs de wegen is een rake term, die het verkeer beschrijft dat over de grote verkeerswegen van onze steden voortraast - een verkeer dat steeds meer intensiever is geworden en daardoor een bedreiging voor het leven vormt. De term "zij vliegen over de vlakten" is een ongeloofelijk beschrijving. (1) In de Statenvertaling lezen we een helder en duidelijk beschrijving hoe de auto's door de stadswijken rijden!!


"De schilden zijner helden zijn rood gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlakenvervig; de wagens zijn in het vuur der fakkelen, ten dage als hij zich bereidt; en de spiesen worden geschud. De wagens razen door de wijken. zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen." 
Nahum 2:3-4 (Statenvertaling)


In NBG-vertaling: 


"Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de vuurglans van het staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden gezwaaid. Langs de wegen razen de wagens, zij vliegen over de vlakten; hun aanblik is als van fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort."


In zijn visioen zag Nahum hoe deze voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Tenslotte vermeldt de profetie dat "hun aanblik is als van fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort". Van de meeste auto's die tegenwoordig worden vervaardigd, is het motorvermogen opgevoerd, zodat ze 160 kilometer of meer kunnen halen. Al voortsuizend met hoge snelheid lijken ze in het visioen van de profeet Nahum die gewend was aan vervoer per kameel, zich te verplaatsen als 'bliksemschichten.'  (1) Met de profetische vermelding 'de lansen worden gezwaaid' verstaan we de autowielen! De autowielen bewegen zich als de auto voortraast. 


Het derde teken dat de mens als een vogel zou kunnen vliegen, was ook voorzegd door de Bijbel. Uiteraard kan de mens niet vliegen, ook al heeft hij geen vleugels. Het doet me wel denken aan Icarius die met de zelfgemaakte vleugels probeerde te vliegen, maar werd verzengd door de zon. Tegenwoordig heeft de mens een voertuig gemaakt om te kunnen vliegen. Met het voertuig wordt vliegtuig bedoeld. Het derde teken valt samen met het vierde teken dat een luchtschip over Israël zou vliegen. Laten we eerst in de Bijbelse profetie lezen over de komst van de vliegtuigen. 


"Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de HEERE der heirscharen Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook uithelpen."
Jesaja 31:5 (Statenvertaling)


Met "vliegende vogels" bedoelt de Bijbel vliegtuigen. Toch is deze tekst heel bijzonder. Deze tekst zegt ook dat een luchtschip over Israël zou vliegen. In december 1917 trokken de Engelsen onder het bevel van generaal Allenby het toenmalige Palestina binnen. Toen generaal Allenby met zijn leger Jeruzalem naderde, vroeg hij zich af wat de beste manier zou zijn om de stad op de Turken te veroveren. Omdat Allenby een christen was, verafschuwde hij zijn gedachte bloed te moeten vergieten in de stad van de grote Koning of de muren te moeten beschadigen. Op advies van de Engelse koning George bad generaal Allenby tot God om wijsheid. Terwijl hij in gebed was met enige officieren in zijn tent, verscheen plotseling het gezantschap om Jeruzalem aan hem over te geven. Het was merkwaardig dat toen de Turken de stad op 9 december overgaven, de Engelse generaal Allenby er nog geen bezit van nam, maar zich in verbinding stelde met een rabbijn en hem om raad vroeg. De rabbijn adviseerde de generaal nog twee dagen te wachten, omdat het dan de datum was, waarop Judas de Makkabeeër in 164 v. Chr. Antiochus Epiphanes uit Jeruzalem had verdreven. (2) Na enig beraad besloot Allenby te wachten. Hij waarschuwde de Turkse commandant dat iedere daad van sabotage een luchtbombardement ten gevolge zou hebben. Om deze waarschuwing kracht bij te zetten liet hij verschillende vliegtuigen over Jeruzalem vliegen, precies zoals de profeet Jesaja had voorzegd. Op 11 december 1917, op de eerste dag van het Chanoeka-feest der Joden, namelijk op de 25e dag van de Joodse maand Kislev, trok generaal Allenby de stad binnen, terwijl de vliegtuigen, zoals Jesaja hen 'vliegende vogelen' noemde, over de stad vlogen. Hij veroverde Jeruzalem zonder een schot te lossen en zonder een druppel bloed te vergieten. Van alle veroveringen van Jeruzalem is dit de enige keer dat het "beschut en bevrijd " werd. De profeet Jesaja heeft dit 700 jaar vóór Christus al voorzegd:"Als vliegende vogelen, zo zal de HEERE der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden." 
De verovering van Jeruzalem door generaal Allenby en het vliegen van vliegtuigen over de stad waren een verbazingwekkende vervulling van de duizenden jaren oude profetie van Jesaja. Tegenwoordig vliegen vliegtuigen over Israël en alle landen. De vervulling van de profetieën is het bewijs dat de Bijbel goddelijk geinspireerd en door God ingegeven is. De Bijbel is inderdaad het Woord van God. 


Nu de Joden weer teruggekeerd zijn in hun oude vaderland, zijn de eerste vier tekenen in vervulling gegaan. Maar andere profetieën zijn nog niet in vervulling gegaan. Want niet alle Joden zijn uit de hele wereld naar Israël teruggekeerd. En de Geest van God - dat is de Heilige Geest - is ook nog niet over het volk Israël uitgestort. Het tweede deel van Ezechiël's profetie moet nog vervuld worden. Voor de Eerste Wereldoorlog was Arthur U. Michelson als rechter en procureur aan de keizerlijke rechtbank in Duitsland werkzaam. Hij kreeg te maken met aantal gevallen waarbij religieuze kwesties tussen Joden en christenen aan de orde kwamen. De heer Arthur U. Michelson had een onmogelijke taak toegewezen gekregen om de geschillen vreedzaam op te lossen. Hij dacht toen erg veel na hoe hij Joden en christenen tot een beter en wederzijdse begrip zou kunnen brengen, zodat zij niet meer zouden botsen, maar zouden leren elkaar te waarderen en lief te hebben. De moeilijkheden bleken voor de rechter Arthur U. Michelson onoverkomelijk te zijn. Hij gaf de moed op. Enige jaren later kwam hij op wonderlijke wijze tot bekering, en toen zag hij plotseling dat Joden en christenen elkaar kunnen vinden in de Messias. 
Arthur U. Michelson
De heer Arthur U. Michelson koestert zijn hoogste verlangen om door zijn boekje "Jezus voor het Sanhedrin" zijn eigen Joodse volk te overtuigen dat Jezus Christus (in het Hebreeuws Yeshua HaMasjiach) de beloofde Messias is. Hij schreef:


"Met Hem die weende over Jeruzalem, draag ik de last voor hen die ik zonder ophouden gedenk in mijn gebeden. Dat nog zeer velen vrede zullen mogen vinden in "het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt." 


Het is wel de moeite waard om het boekje van wijlen Arthur U. Michelson te lezen. Het boekje is in delen gepubliceerd. Laat dit boekje een zegen zijn voor u, de Joden en de niet-Joden! Nu laat ik het woord aan Arthur U. Michelson. 


                                                                         Paul

De Messias-verwachting


Zij die uitzien naar de komst van de Messias, funderen hun geloof op de profetieën in het Oude Testament (de Tenach). Bij het ochtendgloren van de geschiedenis van de mensheid en van de Godsopenbaring werd voor het eerst de Verlosser beloofd. Voordat onze eerste voorouders na hun zondeval uit het paradijs verdreven werden, sprak God (YHWH) tot satan, de slang:


"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen."
Genesis 3:15


Dat de komende Verlosser het "Zaad van de vrouw" genoemd werd, toont aan dat Hij een mens zou zijn, geen engel! Het is opmerkelijk dat deze uitdrukking nergens anders voorkomt. In de Bijbel wordt afstamming altijd opgegeven naar de mannelijke linie, nooit naar die van de vrouw. De Overwinnaar van 's mensen dodelijkste vijand zou echter het "Zaad van de vrouw" zijn. Het feit dat God Hem zó noemde, is een duidelijk bewijs dat er iets is dat Hem onderscheidt van alle andere mensen.


Adam en Eva uit de hof van Eden verdreven
In de Talmoed wordt bovenstaande belofte als volgt verklaard:"Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, het zaad van uw zonen en het zaad van haar zonen. Als de zonen van de vrouw de geboden der Wet (Thora) zullen houden, zullen zij in staat zijn u de kop te vermorzelen. Maar indien zij de Wet ongehoorzaam zijn, zult gij hun de hiel kunnen verwonden. Voor hen zal echter een geneesmiddel zijn en zij zullen heling vinden in de dagen van Koning-Messias".


De oer-profetie heeft dus eenvoudig de komst aangekondigd van Iemand die, op zéér speciale wijze het "Zaad van de vrouw" zijnde, verlossing zou brengen van de vloek. Daar er geen vrede en geluk bestaat voor een mensheid die gebukt gaat onder zonde, ziekte en dood, en dit kwaad slechts overwonnen kan worden door de ondergang van onze doodsvijand, zal de komst van het "Zaad van de vrouw" het heil betekenen voor alle volkeren. De satan heeft door de "vrouw" dood en verderf over de wereld gebracht. Is het niet heerlijk dat God in Zijn grote genade en oneindige wijsheid ook juist de "vrouw" heeft ingeschakeld in Zijn verlossingsplan? Doordat de Messias uit haar geboren is, bracht zij weer Leven en Verlossing.


Beloften aan de aartsvaders. - Na de belofte in het paradijs volgde vele eeuwen later de belofte aan Abraham:


"In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden". 
Genesis 12:3b (Statenvertaling)


En later:


"In Izaäk zal uw Zaad genoemd worden."
Genesis 21:12b (Statenvertaling)


Dit betekende dat het aan Eva beloofde Zaad uit Izaäk zou voortkomen, niet uit Ismaël. "In u zullen gezegend worden alle volken der aarde,"sprak God dan ook tot Izaäk. (Genesis 26:4) Deze droeg de belofte over aan Jakob (Genesis 27:29), die hiervan zelf de bevestiging door God ontving:


"In uw Zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden."
Genesis 28:14b (Statenvertaling)


In de droom zag Jakob een ladder, reikend van de aarde naar de hemel, een heenwijzing naar de Messias die aarde en hemel zal verenigen, de mens met God. (Johannes 1:52) Zo weten wij dat uit Jakob de Verlosser moest voortkomen. Jakob droeg de belofte over aan Juda, zijn zoon, en gaf in zijn profetie een tijdsgrens aan, waarop men de Messias kon verwachten: 


"De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen."
Genesis 49:10


In de Statenvertaling lezen we ook dezelfde tekst:


"De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn." 


Bekende Joodse schrijvers zijn het er over eens dat met "Silo" de Messias bedoeld is. De Talmoed verklaart de woorden "totdat Silo komt" met "totdat Koning-Messias komt". Is het niet zó dat Silo reeds gekomen moet zijn? Immers, de scepter is van Juda geweken en de Joden werden over de wereld verspreid, niet langer geregeerd door het huis van David. De Joden van onze tijd kunnen voor het grootste deel niet eens meer bewijzen van wie zij afstammen: van Juda, Levi, Benjamin of van de enkelingen uit de tien stammen die mee terugkwamen uit Babylonische ballingschap. Daarom valt het niet te loochenen dat de scepter van Juda geweken is, maar reeds berust in de hand van Hem, die Davids wettige Opvolger is.


Profetie van Daniël. - In zijn merkwaardige profetie over de zeventig jaarweken stelde Daniël de komst van de Messias vast op een bepaald tijdstip, gerekend "vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen". Hij profeteerde dat na de uitroeiing van de Gezalfde een vorst slachtoffer en spijsoffer zou doen ophouden. Hij zou met een vloed van 
gruwelen, tot de voleinding toe, land en volk verwoesten. (Daniël 9:24-27) Dit alles is gebeurd. Meer dan negentien eeuwen zijn verlopen sinds de dagelijkse offers in de Tempel te Jeruzalem zijn gestaakt en de Romeinen het Joodse volk ten onder brachten en verstrooiden. Deze feiten kunnen niet tegengesproken worden, en Joodse schrijvers, zoals de beroemde rabbijn Rashi en rabbijn Ibn Jachai, spraken als hun overtuiging uit dat het lijden van de Joden onder Titus in Daniëls profetie voorzegd is. Ook Flavius Josephus, de Joodse historicus, was van mening dat Daniël de ondergang van zijn volk door de Romeinen bedoelde. Waar deze profeet de komst van de Messias gesteld heeft vóór die gebeurtenissen, moet dus de Messias reeds eenmaal gekomen zijn!


Profetie van Mozes. - Van hem zijn de woorden:


"Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; Naar alles, wat gij van den HEERE, uw God, aan Horeb, ten dage der verzameling, geéist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te horen de stem des HEEREN, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de HEERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben. Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die neit zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken." Deuteronomium 18:15-19 (Statenvertaling) 


Vele van de rabbijnen verklaren deze profetie over de Messias als volgt:"Een waar Profeet zal u de Heer uw God  geven, een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik vervuld met de Heilige Geest, zal de Heer uw God u verwekken. Hem zult gij gehoorzamen. Door zijn wonderen heeft Mozes maar één volk ertoe gebracht God te dienen, de Messias zal alle volkeren voor God doen buigen." 


Gustave Doré gravure: Mozes daalt met
de twee stenen tafelen van de berg Sinaï af
Wie bedoelde God met die Profeet? - Sommige Joodse schrijvers beweren dat bovengenoemde profetie neit met de Messias te maken had, maar sloeg op Mozes' opvolger Jozua. God heeft echter niet beloofd dat die Profeet onmiddelijk zou komen. Integendeel, nadat Mozes Jozua de handen had opgelegd, staat er geschreven:"En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht". (Deuteronomium 34:10) Ook heeft God niet gezegd dat Hij er twee zou zenden of meer, maar Eén!


Wat ons telkens weer treft in de Schriften: er waren vele dienstknechten Gods, vele profeten, maar er is Eén die telkens speciaal wordt genoemd! Wie is die Ene?
Deze vraag is niet zomaar een raadseltje, neen, het is een kwestie van leven en dood! Het volk Israël had bij de Horeb niet meer naar Gods stem durven luisteren...."opdat wij niet sterven!" Het zou die Ene zijn, de Profeet, die hun Gods woorden moest overbrengen...opdat zij niet zouden sterven, maar leven. (Deuteronomium 18:16)


Wij hebben dus gezien dat Jozua niet die Profeet was. Klaarblijkelijk was het Gods bedoeling dat er nog jaren verlopen zouden. Was het Elia soms? Maar deze stond niet bóven Mozes, die de Thora gaf! Was het Elisa? Of Jesaja met zijn machtige profetieën? Toch stond ook deze niet bóven Mozes, die in Gods naam zoveel grote wonderen en tekenen heeft verricht. En zo was het ook gesteld met de overige profeten. Boven alles uit horen wij klinken:"Juist zoals gij van de HEERE uw God gevraagd heb...opdat ik niet sterve!" (Deuteronomium 18:16) Wie zou durven beweren dat godsmannen als Jeremia en Ezechiël aan deze eis hebben beantwoord!? Hebben zij Israël eeuwig leven geschonken? En daar ging het juist om, het was een kwestie van leven of dood!


Hebt u een Profeet door Wie gij eeuwig Leven ontvangt? - "...opdat ik niet sterve" was een wanhoopskreet waarmee God ten volle rekening heeft gehouden: 


"Als nu de HEERE de stem uwer woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de HEERE tot mij: Ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben: het is altemaal goed, dat zij gesproken hebben." Deuteronomium 5:28 (Statenvertaling)


Hij liet Mozes profeteren over Eén die het Leven zou brengen. Dat deze reeds als de Engel het volk Israël door de woestijn geleid heeft, is duidelijk door Gods bevel:


"Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb. Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest Zijner stem gehoorzaam, en verbittert Hem niet; want Hij zal ulieder overtredingen niet vergeven; want Mijn Naam is in het binnenste van Hem." Exodus 23:20-21 (Statenvertaling)


Wat wij nu dus over de Profeet weten, is dat Hij het "Zaad van de vrouw" zou zijn, de Verlosser der wereld, geboren uit de stam van Juda. 
Er is geen tijd in de wereldgeschiedenis geweest waarin de Messias-verwachting zó algemeen in het middelpunt van de belangstelling heeft gedaan. Het Joodse volk ervaart momenteel een nationale opleving, maar straks ook een geestelijke opleving. Het strekt zich uit naar iets dat moeilijk te omschrijven valt, maar dat moet leiden naar een heerlijk doel. De Gemeente van Jezus Christus ziet reikhalzend uit naar de wederkomst van de Heer die snel nadert. En Israël, bezield met nieuw leven, met nieuwe energie, verlangt!


"Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?"
Psalm 42:2-3 (Statenvertaling)


Het wacht op zijn komende Koning! Wij kunnen niet anders zeggen dan dat de komst van de Messias op handen is en dat het ogenblik nadert waarop het volk Israël, na nog een korte tijd van zware druk, eindelijk blijdschap en vreugde zal verkrijgen;


"En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden."
Jesaja 35:10 (Statenvertaling)


                                                              Wordt vervolgd


 Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                       Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij Arthur U. Michelson en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Waarom de Bijbel Gods Woord is. Door Gordon Lindsay
(2) De Joden en Palestina in het licht van de profetie. Door Arthur U. Michelson

zaterdag 24 maart 2012

Wist u dat...?


  


Wist u dat...Paul McCartney de dag voor zijn bruiloft in een synagoge doorbracht?


Dat was precies Yom Kippoer. De 67 jarige ex-Beatle trouwde voor de derde keer. Zijn bruid is de 51 jarige Amerikaanse Jodin Nancy Shevell. In de liberale Joodse synagoge St. John's Wood's woonde hij onopvallend tussen zo'n 900 scholieren de dienst bij. Zelfs rabbijn David Goldberg wist niets af van dit bijzondere bezoek. Paul McCartney is vertrouwd met de Joodse traditie, omdat zijn eerste en meest geliefde vrouw Linda Eastman, die in 1998 stierf, ook Jodin was. (1) 


Paul McCartney en zijn derde vrouw
Nancy Shevell
De Engelstalige Wikipedia bevestigt dat Paul McCartney en Nancy Shevell op 9 oktober 2011 in Oude Marylebone Town Hall trouwden, waar zijn eerste huwelijk 1969 plaatsvond. Het echtpaar woonde de synagogedienst op Yom Kippoer bij uit respect voor het Joodse erfgoed van de familie Shevell. Maar ze zochten niet een religieuze inzegening. Na hun huwelijk werd Nancy Shevell lady McCartney. (2)


Wist u dat...de Israëlische buikdanseres de Egyptenaren heeft betoverd? 


Terwijl duizenden Egyptenaren in de nadagen van de Arabishe Revolutie op het Tahrirplein demonstreerden tegen de overgangsregering, wist een Israëlische vrouw een groot publiek te boeien op de Egyptische zender Al-Faraeen. Buikdanseres Orit Maftsir is zo'n 24 uur per dag te zien via de Arabische satelllietzender. In de Arabische wereld staat ze bekend als Maftsir, en wordt er met geen woord gerept over het feit dat ze een Israëlische is. Orit  lacht fijntjes over dit scherpe contrast:"Overdag protesteren ze tegen alles en iedereen, maar s'nachts laten ze zich uitgerekend door mijn dans amuseren." (2)


Orit Maftsir


Wist u dat...Scarlett Johansson van moederszijde Joods is?


Scarlett Johansson
De moeder van de Amerikaanse actrice en filmster Scarlett Johansson, Melanie Sloan, is een producent en komt uit een Ashkenazi Joods familie van Poolse Joodse afkomst van de Bronx. De ouders van Scarlett ontmoeten elkaar in Denemarken, waar haar moeder woonde bij Johanssons grootmoeder Dorothy, een boekhouder en onderwijzeres. Haar vader, Karsten Johansson, was een in Denemarken geboren architect. Haar grootvader van vaderszijde, Ejner Johansson, was een scenarist en regisseur. Scarlett viert naast christelijke kerstmis ook chanoeka en beschouwt zichzelf als Joods. (4)


Scarlett Johansson was te zien in aantal films Home Alone 3 (1997), Girl with a Pearl Earring (2003), The Island (2005), The Black Dahlia (2006), The Other Boleyn Girl (2008). Ze kon goed opschieten met de Israëlisch-Amerikaanse actrice Natalie Portman, geboren Natalie Herschlag, die als Padmé en prinses Amidala bekend staat in de Star Wars films. Natalie Portman die Joods is, was geboren in Jeruzalem. Samen met Scarlett Johansson had ze in de film The Other Boleyn Girl gespeeld.


Scarlett Johansson (links) en
Natalie Portman (rechts)


Wist u dat...Harold Lloyd een 33ste graad vrijmetselaar was? 


De wereldberoemde Amerikaanse komiek en filmacteur Harold Lloyd (1893-1971) was inderdaad een 33ste graad vrijmetselaar. De Phoenix Vrijmetselarij omschreef hem als een "ware discipel van de Vrijmetselarij wiens zijn leiding in hulp aan Amerikaanse kinderen nooit zal worden vergeten." (5) Harold Lloyd was beroemd om zijn bril, strohoed en karakter. Veel van Harold Lloyd's stomme films zijn zo hilarisch. De beroemdste film was Safety Last (1923). In de beroemde scene van deze film hangt hij hoog boven de grond aan een grote klok. Harold Lloyd deed ook gevaarlijke stunts!


Een beroemde scene uit de film Safety Last
In 1925 werd hij op het hoogtepunt van zijn filmcarrière ingewijd in de Alexander Hamilton Lodge No. 535 van Hollywood. Na zijn derde graad ging hij met zijn gebruikelijke energie door in zowel de York als de Schotse Rite en werd een al Mabaikah shriner in Los Angeles. In 1926 werd hij 32ste graad vrijmetselaar in de Schotse Rite Vrijmetselarij in de Vallei van Los Angeles. (5) Als erkenning voor "zijn diensten aan de natie en de Vrijmetselarij" ontving hij in zijn rang de decoratie van de Ridder Commandeur en werd hij een ere-Inspecteur Generaal van de Vrijmetselarij. De ceremonie werd bijgewoond door Amerikaanse president Harry S. Truman, die zelf ook een 33ste graad vrijmetselaar was. (5) In 1949 werd hij Keizerlijk Heerser van het heiligdom in Noord-Amerika. Het artikel "De wereld van Hiram Abif" werd door Time magazine aan Harold Lloyd gewijd. 


Cover TIME magazine met de titel
'Harold Lloyd Keizerlijke Potentaat'.
25 juli 1949
Tijdens zijn termijn als "Keizerlijke Potentaat" bezocht hij alle zeventien ziekenhuizen die onder het beheer van de Vrijmetselarij stonden. In Los Angeles is op de Hollywood Boulevard een gebouw van de Vrijmetselarij dat bekend staat als Hollywood Masonic Temple. De Los Angeles Times beschreef het gebouw als "een onverstoorbare aanwezigheid die de eb en vloed van Tinseltown glamour lijkt te overstijgen, een sombere neo-klassieke tempel, die in schril contrast staat met de zich ontwikkelde parade van snelle stijgers, bedelaars en paparazzi." (6)


Hollywood Masonic Temple in Hollywood Boulevard
Veel van Hollywoodsterren waren vrijmetselaars geweest: Oliver Hardy, Harold Lloyd, Douglas Fairbanks, Cecil B. DeMille, John Wayne, Roy Rogers, Clark Gable. Verhalen over een geheime tunnel die loopt van het Chinese Theater naar de Maconnieke tempel in Hollywood Boulevard, zijn bevestigd door de huidige ABC-medewerkers. Maar de geheime tunnel is al een tijdje geleden afgesloten en kan niet meer geopend worden. In 1969 werd Harold Lloyd tijdens de ceremonie in de maconnieke tempel geeërd en zijn naam werd geplaatst op de Hollywood Walk of Fame, op dezelfde locatie waar de tempel staat. 


Wist u dat...Israël de Golanhoogte heeft gekocht? 


"Nog voor de Zesdaagse Oorlog van 1967 heeft Israël de Golanhoogte voor honderd miljoen dollar gekocht van de Syrische familie Assad." Dit had dr. Mahmoud Jame, een goede vriend van de wijlen Egyptische president Anwar Sadat, onthuld aan de Jordaanse nieuwswebsite Albawaba. (7) Op de website zei dr. Jame dat de vermoorde Egyptische president Sadat volledig op de hoogte was van de verkoop van de Golanhoogte. Dr. Jame is lid van een hoge adviesraad in Egypte en auteur van het boek 'Ik kende Sadat.' Hij zegt in interview met Albawaba:"Toen we eens in Syrië waren, nam Sadat mij op een morgen zonder lijfwachten mee naar de Golanhoogte, die toen nog in Syrische handen was. Hij keek me recht in de ogen, legde zijn hand op mijn schouder en zei:'kijk om je heen, Mahmoud. Welke legermacht kan deze hoogvlakte ooit veroveren?' Ik antwoordde:'Dat is onmogelijk.' daarop zei Sadat:'Ik vertel je een gevaarlijk geheim. Ik zweer in de naam van Allah, Israël heeft de Golanhoogte van Syrië gekocht voor honderd miljoen dollar. De cheque staat op naam van Hafez (de broer van Bashar al-Assad) en zijn broer Rifaat, en wordt bijgeschreven op hun geheime bankrekening in Zwitserland.' Als tegenprestatie gaf Hafez al-Assad in juni 1967 de opdracht om de Syrische troepen terug te trekken uit de Golanhoogte." (7)


De Golanhoogte
Dr. Mahmoud hield deze informatie tot 1999 geheim en maakte het pas voor het eerst bekend in zijn boek 'Ik kende Sadat', maar niet in detail. Dat deed hij pas in 2006 voor het Arabische televisiestation El Mehwar. Jame zei later:"De dag na de uitzending bij El Mehwar was de toenmalige president Amin Gemayel te gast bij het televisiestation. Hij bevestigde mijn bewering. Vanzelfsprekend heeft de Syrische regering mijn verklaring afgedaan als een lastercampagne tegen de Syrische leiders." Dat Israël in alle talen zwijgt, is begrijpelijk. Want ook al zou het waar zijn en het bewijs zwart op wit geleverd worden dat de Golanhoogte voor geld is gekocht, dan nog zou dit GEEN vrede brengen. Wat de Joden ooit hebben gekocht, heeft tot op de dag van vandaag meestal geen rechtsgeldigheid in de vijandige wereld. Denk aan de grond die Abraham kocht in Hebron om zijn vrouw Sara te begraven. Hij kocht de Spelonk van Machpela voor vierhonderd sjekel, maar ook dat interesseert niemand meer. (7)


In de Bijbel wordt Golan al genoemd. Het gebied wordt meestal Basan genoemd, maar de naam Golan komt ook voor. In Deuteronomium 4:43 lezen we:"...Golan in Basan voor de Manassieten." Dat de Golanhoogte altijd een Joods bezit is, bevestigt de Bijbel. In Jozua 20:8 werd de Golanhoogte toegewezen aan de stam Manasse. De Romeinen duidden het gebied aan als Gaulanitis. (8) Eeuwenlang werd de Golanhoogte meermalen veroverd door de Assyriërs, de Arameeërs, de Grieken, de Romeinen, de Byzantijnen, de Arabieren en de Ottomaanse Turken. Geen van al deze genoemde volken kon aanspraak maken op deze gebied! Ook tijdens de Yom Kippoeroorlog werd er hevig om de Golanhoogte gevochten. In 1981 werd de Golanhoogte door Israël (wel op rechtmatige wijze) geannexeerd. Als gevolg hiervan werd de Israëlische wetgeving ervan kracht. (8) De bekrachtiging van de wet heeft waarschijnlijk te maken met de Israëlische aankoop van de Golanhoogte. Maar...de annexatie van de Golanhoogte werd meteen door de Internationale gemeenschap niet erkend! De VN-resolutie 497 van de Veiligheidsraad die de annexatie veroordeelt en onmiddelijke terugtrekking van Israël eist, werd unaniem aangenomen. (8) Dat de Golan al duizenden jaren Joods gebied is, interesseert de VN helemaal niet! Wist u dat de Golan nergens in de Koran wordt genoemd!? 


Wist u dat...paus Paulus VI een vrijmetselaar was?


In de laatste tijd worden verborgenheden van het Vaticaan en de Vrijmetselarij (en zeker ook de islam) steeds meer prijsgegeven. Het lijkt of de deksel van de beerput geopend wordt. Het is vrijwel zeker dat God de eeuwenoude geheimen van duistere en occulte genootschappen en kerken heeft geopenbaard als onderdeel van Zijn toekomstige oordelen over Babylon. Lees Openbaring 17:4-6.  Bijna niemand weet dat wijlen paus Paulus VI (1897-1978) in het geheim een vrijmetselaar was geweest. Echter verraadt een heel bijzonder detail het geheim van de paus! Paus Paulus VI droeg een ketting met een vierkante borstschild, met daarop twaalf verschillende stenen. Bekijk de twee onderstaande foto's met de rode cirkel goed:

Het kleine borstschild doet ons denken aan het vierkante borstschild van de Joodse hogepriester. Het borstschild dat door de Joodse hogepriester werd gedragen, was vierkant, met goud doorweven en daarop waren in goud gevat twaalf verschillende edelstenen, met daarin gegraveerd de namen van de twaalf stammen van Israël (Exodus 39:6-15). Dat de Kerk zich het geestelijke Israël noemt en beweert de plaats van Israël in te nemen vandaar de beruchte vervangingstheologie, is ons wel bekend. Maar met welke recht draagt een paus zoals Paulus VI het borstschild van de hogepriester, alsof hij de hogepriester van Israël is!? Het komt ook bij dat alle pausen altijd een oog hebben voor Jeruzalem, omdat de Tempel van Salomo vroeger daar stond. In de Bijbelse tijden verrichtten de Joodse hogepriesters hun dienst voor de Here in de Tabernakel en later in de Tempel van Salomo. U weet echter niet dat de Vrijmetselarij ook graag werkt aan de Tempel van Salomo. In iedere Vrijmetselarijloge staan de twee pilaren, Jachin en Boaz. De echte pilaren stonden ook voor de Tempel van Salomo (2 Kronieken 3:16-17).


Maconnieke ketting met het borstschild
De vrijmetselaars van de hoogste graden en enkele pausen van de Rooms-katholieke Kerk imiteren de Joodse hogepriester graag en spelen ook voor priesters! Daarom dragen zij het borstschild als uitoefening van het priesterambt. Hebben hoge graad vrijmetselaren en pausen wel aanspraak op het Joodse priesterambt? Nee, natuurlijk niet!! De Bijbel maakt ons duidelijk dat het priesterambt ALLEEN VOORBEHOUDEN is aan Aäron en zijn nakomelingen die in de mannelijke lijn staan!! (Exodus 29:28-30, 34:41) Het priesterambt is NIET voorbehouden aan vrijmetselaars, pausen en katholieke (en ook protestantse) geestelijken! Ook zeker niet aan heidenen! Dat de vrijmetselaren en de pausen het priesterambt aan zich hebben toegeëigend en voor hogepriesters spelen, is een vorm van godslastering en een belediging aan het adres van de levende God van Israël! Precies zoals we in het Bijbelboek Openbaring lezen dat het scharlakenrode Beest namen van godslastering heeft, dragen de kardinalen van de Roomskatholieke Kerk ook rode gewaden! De paus Paulus VI die zijn ketting met het priesterlijke borstschild droeg, had ook een rode mantel gedragen, zoals u de bovenstaande foto zag. Hij was ook in feite een vrijmetselaar. Het toont ook een verborgen link tussen de Vrijmetselarij en het Vaticaan aan. Sommige bloggers beweren dat paus Paulus VI een Jood was, omdat hij het borstschild droeg. Maar Paulus VI is geen Jood, maar een geboren en opgetogen Italiaan. En de Vrijmetselarij is beslist geen Joodse instelling, maar de verzamelnaam voor talloze geheime genootschappen, ook wel ordes of broederschappen genoemd. Het is een wereldwijde, bijna onpeilbare organisatie. Bloggers die beweren dat Paulus VI een Jood was, moeten hun huiswerk overdoen vanwege hun gebrekkige kennis van de historie en de Vrijmetselarij. Ook begrijpen de zelfbenoemde complottheoristen de echte betekenis van vrijmetselaarssymbolen niet. Veel van de Joodse en Bijbelse symbolen, zoals de Davidsster, de menorah, de Roos van Saron en het borsschild van de hogepriester, zijn gestolen en misbruikt door kabbalisten en vrijmetselaars voor hun eigen occulte en rituele doeleinden. Tot de dag van vandaag denken veel mensen nog steeds dat de Davidsster een 'occult' teken is, terwijl het niet zo is! 


Er zijn enkele feiten die u beslist moet weten over paus Paulus VI! Tijdens het Tweede Vaticaans Concilië had hij het herstel van de eenheid van alle christenen als doelstelling geformuleerd en reikte hij zijn hand aan de protestanten. Ook vroeg hij aan de protestantse en andere christelijke kerken om "vergiffenis voor het aandeel van de Katholieke Kerk in het Schisma." "Indien wij enige schuld hebben aan deze scheiding, dan vragen wij God nederig om vergiffenis, en ook onze broeders zelf vragen wij om vergiffenis, indien zij zich door ons beledigd voelen. Wij van onze kant zijn van harte bereid, het onrecht te vergeven, dat de Katholieke Kerk is aangedaan, en het leed te vergeten, dat zij verduurd heeft, tengevolg van de langdurige onenigheid en scheiding." (9) In werkelijkheid wilde de paus de protestantse kerken en andere kerkgenootschappen weer bij de Roomse kudde voegen en hen onder de heerschappij van het Vaticaan brengen! Dat wist u natuurlijk niet. Dat het Vaticaan haar aanspraak op Jeruzalem nooit heeft opgegeven, maakte Paulus VI als de eerste paus in 1964 een reis naar Israël. Ook bezocht hij in 1969 de Wereldraad van kerken in Genève om voor de oecumenie te pleiten. Wist u dat de paus Paulus VI als de toenmalige secretaris onder zijn echte naam Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini een zeer kwalijke rol speelde in witwaspraktijken en hulp aan Duitse nazi's en Italiaanse fascisten, die aan de strafvervolging wilden ontsnappen? Met hulp van Giovanni Montini konden de oorlogsmisdadigers naar Zuid-Amerikaanse landen vluchten. In 1999 daagden de overlevenden en  nabestaanden van slachtoffers van de Kroatische Ustase-terreur die het leven kostte aan Joden, Serven en Roma, ondermeer de Vaticaanse Bank voor de rechtbank voor teruggave van oorlogsbuit. (9) Na de oorlog zouden zo'n tien vrachtwagonladingen met geroofde kunst, goud, zilver en juwelen zijn afgeleverd bij de Kroatische ambassadeur voor het Vaticaan, Krynoslav Draganovic. Dit buit werd later door Ustase-kopstukken gebruikt om te vluchten, waaronder de Kroatische oorlogsmisdadiger Ante Pavelic. (9) Draganovic rapporteerde indertijd direct aan Montini de latere paus Paulus VI. Uit een getuigenverklaring van William Gowen die als een speciale agent in het Amerikaanse leger werd aangesteld om oorlogsmisdadigers op te sporen, blijkt dat deze oorlogsbuit werd witgewassen met...instemming van Giovanni Montini! (9) De advocaten van de Vaticaanse Bank doen alsof er niets aan de hand is. De zaak loopt nu nog steeds. 


Maar dat is nog niet alles. Nu u weet dat paus Paulus VI een vrijmetselaar was, moet u nog een ander feit weten. De voormalige Jezuïet Malachi Martin onthulde in zijn boek "Windswept House: a Vatican Novel" dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieterskerk te Rome. In dit ritueel onder de naam "De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer" werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze "troonbestijging" te bekrachtigen. Paus Paulus VI zei:"De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar." Hij bedoelde uiteraard het satanisch ritueel. Voordat Giovanni Montini tot paus onder de naam Paulus VI gekozen werd, vond het satanisch ritueel plaats. Het is niet uitgesloten dat de paus aan het satanisch ritueel had deelgenomen. Over de Rooms-katholieke Kerk schreef Malachi Martin:"De Rooms-katholieke organisatie had een permanente aanwezigheid van geestelijken, die satan aanbaden en daarvan hielden: bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jongens en met elkaar; nonnen die de "Zwarte Riten van Wicca" uitvoerden, en die in lesbische relaties leefden... Elke dag, inclusief zondagen en Heilige Dagen, werden daden van ketterij en godslasteringen en aanranding en onverschilligheid gepleegd en toegestaan bij heilige altaren door mannen, die geroepen waren om priester te zijn." Precies zoals we ook in het Bijbelboek Openbaring lezen dat Babylon vol is van gruwelen en godslasteringen. Geen wonder dat de Rooms-katholieke Kerk de afgelopen jaren geplaagd wordt door vele misbruikschandalen die in de Verenigde Staten, Nederland en andere landen zich afspelen. Gevallen van pedofilie in de Katholieke Kerk zijn nu aan het licht gebracht. Ook begint de satanisch aard en gruwelpraktijken van aantal katholieke priesters en bisschoppen geleidelijk aan het licht te komen! Toch moeten we erg oppassen om niet alle Roomse geestelijken over één kam te scheren. Niet alle katholieke priesters keuren pedofiele praktijken goed. Er zijn wel oprechte geestelijken die de misstanden in de kerk scherp afkeuren. De niets-vermoedende burgers die niet op de hoogte zijn van de Bijbelse profetie over Babylon, beseffen niet dat het satanisme in de duistere ruimtes van het Vaticaan bedreven is. U weet niet dat de misbruikschandalen HET GEHEIMENIS VAN BABYLON hebben blootgelegd!


Hoewel de principes van de Vrijmetselarij onverenigbaar blijven met de leer van de Rooms-katholieke Kerk, blijkt echter uit de verklaring van de negentiende-eeuwse 33ste graad vrijmetselaar Albert Pike en het getuigenis van de voormalige Jezuïet Alberto Rivera dat de Vrijmetselarij en de Rooms-katholieke Kerk twee handen op één buik zijn! Dat de paus Paulus VI een maconnieke borstschild had gedragen, bewees hij wel dat er een verborgen link bestaat tussen de Vrijmetselarij en de Rooms-katholieke Kerk. Maar we moeten niet vergeten dat de Vrijmetselarij, het Rooms-katholicisme en de islam de erfgenamen zijn van Babylon. We mogen God dankbaar zijn dat Hij de geheimen van Babylon die jarenlang angstvallig werden gehouden door het Vaticaan, nu heeft geopenbaard als Zijn rechtvaardige oordeel over het goddeloze wereldsysteem.  De voormalige Jezuïeten Malachi Martin en Alberto Rivera die de moed hadden de best bewaarde geheimen van het Vaticaan naar buiten te brengen, moesten met hun eigen leven een zeer hoog prijs betalen! We zullen de komende jaren nog meer ervan horen als nieuwe kerkschandalen aan het licht gebracht zullen worden, zoals het geval is met de castratie van jongens in een katholieke weesinstelling in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De dagen van de Rooms-katholieke Kerk lijken geteld te zijn. Of de opvolger van de huidige paus Benedictus de 111ste en laatste paus volgens een 'profetie' van Malachy is, moet de komende tijd nog blijken. Een ding is zeker: met de laatste paus is de ondergang van het Vaticaan voorgoed bezegeld!


Wist u dat...het Vaticaan belasting betaalt in Israël? 


Dat het Vaticaan haar eeuwenlange aanspraak op Jeruzalem krampachtig wil behouden, is weinige mensen wel bekend. Echter is er een goede nieuws. Israel Today bericht dat het Vaticaan belasting moet betalen aan Israël. In een reeds achtien jaar durende discussie tussen de staat Israël en het Vaticaan is kortgeleden een doorbraak gekomen. De moeizame onderhandelingen gingen over het stuk grond waarop de Avondmaalszaal zich bevindt. Volgens de traditie bevindt zich vlak buiten de stadsmuur van Jeruzalem ook het graf van koning David. De Katholieke Kerk heeft nu haar aanspraak op het stuk grond laten vallen. Als tegenprestatie geeft Israël de kerk het recht om de heilige plaats te pachten. Verder werd overeengekomen dat het Vaticaan voortaan vermogens- en onroerendgoedbelasting moet betalen. (10) De vraag is of het Vaticaan haar aanspraak op de Tempelberg ook zou laten vallen, is echter niet relevant!


Wist u dat...de J.C. Ammanschool veel dove Joodse leerlingen in de Tweede Wereldoorlog had verloren?


De J.C. Ammanschool, de dovenschool aan het Hortusplantsoen in Amsterdam, had vanaf 1911 tot aan de Tweede Wereldoorlog 73 Joodse leerlingen. Het merendeel van de Joodse (oud-) leerlingen was door de nazi's vermoord. Ook verdwenen vaak hele families van de Joodse doven. Tientallen jaren later is ter nagedachtenis aan de vermoorde dove Joodse mensen een monument op het Hortusplantsoen geplaatst. Op de locatie, waar het monument staat, werden de dove Joden door de Duitsers verzameld voor deportatie naar concentratiekampen. De ontwerper van het herdenkingsmonument 'De wereld bleef doof' is Truus Menger. (11) Ieder jaar vindt daar in  april een herdenking plaats in het bijzijn van de stichting DovenShoah.  Het herdenkingsmonument: De wereld bleef doof
Over de geschiedenis van doven is weinig bekend. Ook over de traumatische en aangrijpende ervaringen van dove Joodse Nederlanders tijdens de jaren van de Duitse bezetting is vrijwel niets bekend. Maar...in dit oral historie-project komen doven aan het woord, die de Shoa ternauwernood hebben overleefd. Omdat de doven ook verbaal gehandicapt zijn, is bij het vastleggen van hun bijzondere en niet eerder geregistreerde oorlogservaringen gebruik gemaakt van een doventolk. (11) Uit de interviews komt onder meer naar voren dat het voor de doven in de concentratiekampen van levensbelang was dat zij hun handicap voor de Duitsers verborgen wisten te houden. (11) Voor meer informaties kunt u de website www.dovenshoah.nl bezoeken. Het lot van de Joodse dove slachtoffers van de Shoa interesseert de meeste Nederlanders niet, omdat veel Nederlanders weten vaak geen raad mee hoe zij met de doven kunnen omgaan. Heel vaak stuiten de doven op onbegrip en schaamte van veel horende mensen. De horende mensen vergeten dikwijls dat doven ook mensen van vlees en bloed zijn en gevoelens en emoties hebben. 


Wist u dat...de Verenigde Arabische Emiraten de president van het eiland Palau pogen om te kopen? 


De meeste landen hebben niet veel moeite om in de VN-Veiligheidsraad tegen Israël te stemmen, als het om resoluties gaat. Het is u waarschijnlijk niet bekend dat de Arabische staten andere landen proberen om te kopen, die zich in het verleden altijd achter Israël schaarden. Het doel dat men daarbij voor ogen heeft, is een nòg eenduidiger resultaat bij anti-Israëlische resoluties. (12) Johnson Toribiong, president van de eilandstaat Palau in de Grote Oceaan, vertelde aan het Israëlische dagblad Jediot Achronot dat de Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.) hem een bedrag van vijftig miljoen dollar hadden beloofd als zijn land van nu af aan tegen Israël zou stemmen. "Wij hebben hen laten weten dat wij nooit tegen Israël zullen stemmen; zelfs niet voor al het geld in de wereld!,"zei president Toribiong. (12) Toribiong vond een medestander in Iolu Johnson Abil, president van de eilandstaat Vanuatu. Palau, Vanuatu, Micronesië, de Marshall-eilanden en een reeks andere ministaatjes in de Grote Oceaan zijn krachtige pleitbezorgers van Israël in de pro-Palestijnse en anti-Israëlische Verenigde Naties. Hun houding wordt bepaald door hun christelijke geloofsovertuiging. (12) 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                          Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) Israel Today december 2011
  (2) en.wikipedia.org/wiki/Paul McCartney
  (3) Israel Today: Israëlische betovert Egyptenaren. Januari 2012
  (4) en.wikipedia.org/wiki/Scarlett Johansson
  (5) Phoenixmasonry.org
  (6) en.wikipedia.org/wiki/Hollywood Masonic Temple
  (7) Israel Today: Israël heeft de Golanhoogte gekocht. Januari 2012
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/Golanhoogte
  (9) nl.wikipedia.org/wiki/Paulus VI
(10) Israel Today: Vaticaan betaalt belasting in Israël. Maart 2012
(11) Dovenshoah.nl, verbeeldingsblog (foto's van het herdenkingsmonument)
(12) Israel Today: Poging tot omkoping stemmen VN. Januari 2012