dinsdag 26 juni 2012

Verdachten graffiti Yad Vashem gearresteerdEen schande voor Israël en de wereld!


Op 11 juni 2012 was Israël diep geschokt, toen onbekende vandalen de muren van het nationale Holocaustgedenkteken- en museum, Yad Vashem, met graffiti hadden beklad. De weerzinwekkende antisemitische leuzen luidden:"Hitler, bedankt voor de geweldige Holocaust die je voor ons hebt georganiseerd. Alleen hierdoor kregen we een Staat van de VN", "De zionistische leiders wilden de Holocaust" en "Als Hitler niet had bestaan, zouden de zionisten hem hebben uitgevonden." (1) (2) De Israëlische politie vermoedde dat de graffiti die was geschreven in het Hebreeuws, het werk was van de antizionistische extremisten. In die richting was het feit dat een van de teksten van de graffiti de Staat Israël heeft veroordeeld als 'het spirituele Auschwitz van de Sefardische Joden.' (2) Daarom zocht de Israëlische politie de daders onder ultra-orthodoxe charedische extremisten. Volgens politiewoordvoerder Shmuel Ben Ruby was een van de leuzen ondertekend met "Charedi Wereld Comite." (1)Hoewel anti-zionistisch sentiment meestal klinkt bij ultra-orthodoxe Asjkenazische Joden, zien veel ultra-orthodoxe Sefardische Joden hun Ashkenazische broeders als 'elisten' die ten onrechte hun religieuze interpretaties en tradities opleggen aan Israëls religieuze gemeenschap. (2) Het ernstige incident in het Holocaustmuseum Yad Vashem laat nogmaals zien dat er veel Joden in Israël wonen, die weigeren om de wedergeboorte van hun land te zien als een vervulling van God's Woord, en dat er binnen de Joodse gemeenschap nog steeds diepe en onoverbrugbare kloven bestaan, die de 64 jaar dat Israël bestaat, niet heeft genezen. (2) De actie van de charedische extremisten was uiterst schandalig, ondoordacht en misselijkmakend. De graffiti dat op de muren van Yad Vashem was aangebracht, is een schande voor Israël en de wereld.


Daders graffiti opgepakt


De Israëlische politie heeft drie ultra-orthodoxe Joden, allen jonge mannen in de leeftijd van 18, 26 en 27, opgepakt, die worden verdacht van het kladden van antisemitische leuzen op verschillende gebouwen in Jeruzalem, waaronder het Holocaustmuseum. Dat heeft de Israëlische politie dinsdag 26 juni medegedeeld. Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten heeft de politie beslag gelegd op grote hoeveelheden anti-Israëlische en antizionistische pamfletten evenals vlaggen van de PLO en verf. (3) De verdachten hebben hun betekenissen afgelegd dat zij eerder deze maand antisemitische leuzen op de muren van Yad Vashem hadden geklad. Ook gaven ze toe elders antisemitische graffiti te hebben aangebracht en de afgelopen maanden lp meerdere plaatsen in de Jordaanvallei vernielingen te hebben aangericht. (3) Politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld bevestigde dat alle drie verdachten charedische ultra-orthodoxe Joden zijn. (3) 


De vraag is wat hen toch bezield heeft antisemitische leuzen te kladden, terwijl ze zelf Joden zijn. De reden is dat de extremisitsche antizionistische gemeenschap, waartoe drie verdachten behoren,  de staat israël afwijst en vindt dat er pas een Joodse Staat gesticht kan worden als de Messias is gekomen. Echter maken de extremisten op aantal punten grote fouten. Ten eerste hebben de extremisten zich blijkbaar laten besmetten met nazi-ideeën, hoe gevaarlijk zijn soort ideeën ook! Ten tweede hebben ze veel Bijbelse voorzeggingen uit de Schriften over het hoofd gezien. Misschien hebben ze de Schriften niet goed gelezen. Ten derde hebben de daders met hun graffiti-actie de overlevenden en nabestaanden van de Shoa onbeschrijfelijke leed berokkend en de diepe wonden opengereten. Hun smerige daad getuigt weinig van respect. 


Yad Vashem, een collectieve herinnering


Veel mensen weten niet wat Yad Vashem is. Daarom is een korte voorlichting op dit artikel noodzakelijk. Yad Vashem (in het Hebreeuws: Jad Wasjem) is het officiële monument van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust. De Joden noemen de Holocaust de Shoa. In de Tweede Wereldoorlog waren 6 miljoen Joden door de nazi-Duitsers omgebracht. Het monument staat in Jeruzalem. De Hebreeuwse naam Jad Wasjem betekent GEDENKTEKEN (letterlijk: hand) en NAAM en is ontleend aan Jesaja 56:5 in de Bijbel:


"Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwige naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden." (Statenvertaling) 


In de Joodse religie is het van belang dat het lichaam van de overledene na de dood begraven wordt, en dat het graf ongeschonden blijft. Van vele Holocaustslachtoffers zijn echter geen stoffelijke resten overgebleven. (4) Veel Joden waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in de ovens van Auschwitz gecremeerd. De crematie was een poging van de nazi's om de Joodse identiteit te vernietigen en alle sporen uit te wissen. Een voorbeeld vinden we ook in de Bijbel dat men het lijk van Izebel, de goddeloze gemalin van koning Achab, niet konden vinden. Men vond alleen voeten en handpalmen en konden niet zeggen: Dit is Izebel. (2 Koningen 9:31-37) Daarom wilden de nazi's de identiteit van het volk Israël vernietigen, zodat niemand kan zeggen: Dit is Israël. Daarom heeft Yad Vashem een 'Hal van de Namen', die bedoeld is om niet alleen te laten zien welke personen zijn omgebracht, maar ook in de plaats te komen van een graf. De namen en gegevens van circa 4 van de 6 miljoen omgebrachte Joden zijn verzameld door Yad Vashem. In de archieven is de geschiedenis van de Shoa opgeslagen. Tienduizenden persoonlijke getuigenissen zijn op video gezet of op schrift gezet; er worden ook enorme hoeveelheden fotomateriaal en duizenden filmtitels in vele talen bewaard. Verder herbergt het archief miljoenen pagina's nooit eerder gepubliceerde documenten, van de nazi's, van individuele Joden en Joodse instellingen, bezittingen, processen, gedeporteerden en overlevenden. Het meeste van al dit materiaal kan door bezoekers worden bekeken. (4) 


Het museum Yad Vashem werkt ook aan een historisch-geografische encyclopedie, de Pinkasei Hakehillot, van alle circa 5000 Joodse gemeenschappen in Europa en Noord-Afrika, die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel of gedeeltelijk zijn weggevaagd. (4) Het monument bestaat uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, een 'Hal van de Namen', een archief, een bibliotheek, het 'Dal van de verwoeste gemeenschappen' en een park gewijd aan de 'Rechtvaardigen onder de Volkeren', niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gered van de vervolging. 


Monument "Janusz Korczak en de kinderen" 
Tuin van de Rechtvaardigen onder de Volkeren 
Duizenden foto's van Joodse slachtoffers 
Monument Holocaust kinderen 
Monument Holocaust kinderen
In het park bevinden zich onder meer een gedenkmuur, de Heldenzuil en verschillende kleinere monumenten ter herdenking van indviduen of gemeenschappen, die zich bijzonder hebben onderscheiden, waaronder het Drentse dorp Nieuwlande en de Februaristakers. Yad Vashem herbergt ook informatie over de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg, Oskar Schindler. (4) Het museum Yad Vashem was opgericht in 1953 op grond van een wet die door het Israëlische parlement, de Knesset, was aangenomen. In 2005 is Yad Vashem uitgebreid tot vier keer de originele grootte. Dit gebeurde na een tienjarige plan- en uitvoertijd, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. (4) Op 15 maart 2005 was Yad Vashem officieel geopend en de ceremonie was bijgewoond door vele staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. (4) 


Yad Vashem is niet alleen een collectieve herinnering van het Joodse volk, maar ook van de mensheid. Zeer terecht was de uitspraak van de voormalige VN-secretarisgeneraal Kofi Annan. Hij zei tijdens de opening van Yad Vashem:"Een VN die niet in de voorhoede vecht tegen antisemitisme en andere vormen van racisme, ontkent haar geschiedenis. Die verplichting verbindt ons met het Joodse volk en met de Staat Israël." (4) Helaas heeft de VN de afgelopen jaren in toenemende mate een anti-Israëlische houding genomen. Ook veel landen en volken keren zich tegen Israël. Blijkbaar hebben ze de lessen van de Holocaust nog steeds niet geleerd. Er zijn ook individuen, zoals Iraanse president Ahmadinejad, en misdadige organisaties die de Holocaust hebben ontkend.


Een dure les dat de ultra-orthodoxe Joden moeten leren


De actie van de charedische daders is zéér onverantwoord en schaamteloos. Gelukkig zijn er nog veel Joden die de actie van de extremisten volledig afkeuren. Ze delen de extreme opvattingen van de charedische ultra-orthodoxe Joden ook niet! Het is vrijwel zeker dat de graffiti-actie demonisch ingegeven is. Veel ultra-orthodoxe Joden beseffen niet dat de Staat Israël een vervulling is van de Bijbelse profetieën. Dat de Joden die in de diaspora leven, naar hun oude vaderland terugkeren, was duizenden jaren geleden voorzegd door de Bijbel. Wat er de afgelopen 64 jaren gebeurt, zien we tot onze grote verbazing Oudtestamentische profetieën in vervulling gaan. De Joden keren in grote getale terug naar het land, dat hun lief is, het land van hun erfdeel en van Gods belofte, zoals de Jood Arthur Michelson schreef. Er gebeuren vandaag nog steeds wonderbaarlijke dingen waaruit Gods zorg blijkt voor de Joden, die uit alle landen naar Israël komen. Niet de zionisten maar God Zelf heeft Zijn volk naar Israël gebracht!! God is nog steeds bezig Zijn verstrooide kinderen naar hun land terug te brengen, vanwaar zij komen. De Joden zijn nu teruggekeerd en de Staat Israël die in 1948 werd uitgeroepen, is een feit. De Joden hebben huizen gebouwd en wijngaarden geplant in Israël, zoals de profeet Ezechiël had voorzegd. (Ezechiël 28:25-26) Maar...volgens de profeet Ezechiël is de geest nog niet in het volk Israël. (Ezechiël 37:1-28) Welke geest had de profeet het over? De geest is niemand anders dan de Geest van God. In Joël 2:28 staat dat God Zijn Geest zal uitgieten over het volk Israël. De Joden zullen Jesjoea HaMesjiach als hun ware Messias herkennen en over Hem rouwen. (Zacharia 12:10) God Zelf zal Zijn volk Israël bekendmaken wie de Messias is, precies zoals Jozef die onderkoning van Egypte was, zichzelf aan zijn elf broers had bekendgemaakt. Daarom is de profetie van Ezechiël nog niet helemaal vervuld. Veel Joden schijnen nog niet te beseffen dat de Staat Israël slechts een overgang is naar het echte Messiaanse koninkrijk. Het Messiaanse koninkrijk zal niet alleen Israël maar ook de hele wereld omvatten. 


De ultra-orthodoxe Joden hebben wellicht een heel bijzonder tekst uit de Schriften nog nooit gelezen wat er precies staat geschreven. God voorzag via een profeet duizenden jaren geleden de ovens van Auschwitz. Hij wist dat de vijanden Zijn volk Israël willen vernietigen en alle Joodse identiteit uitwissen. Daarom had Hij door de mond van de profeet Jesaja geprofeteerd:


"Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerdeer, o Israël! Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij DOOR HET VUUR ZULT GAAN, ZULT GIJ NIET VERBRANDEN, EN DE VALM ZAL U NIET AANSTEKEN." Jesaja 43:1-2 (Statenvertaling) 


Dit is de reden waarom het de vijanden nooit gelukt is het Joodse volk uit te roeien. Farao wilde de Joden verdrinken, maar het gelukte niet. Nebukadnezar wilde hen verbranden, maar zij konden niet verbrand worden. Haman wilde hen ophangen, maar tevergeefs. De Kerk wilde de Joden op de brandstapels zetten, maar tevergeefs. Hitler wilde alle Joden vergassen en cremeren, maar het gelukte niet. Bijna ieder volk van de wereld heeft de Joden vervolgd, maar de Joden zijn steeds bewaard gebleven en blijven een vitale, bloeiende natie. Andere volken emigreerden naar de Nieuwe Wereld, zoals we vandaag de Verenigde Staten kennen. Maar als er drie generaties overheen gegaan zijn, is ieder trek van het oorspronkelijke volk verdwenen! In Amerika gaan Engelsen, Hollanders, Fransen, Denen, Zweden, Duitsers, Latino's, Arabieren, Russen, Polen, enzovoorts geheel op in het Amerikaanse volk, allesbehalve...de Joden. Die blijven apart en zijn duidelijk te onderscheiden van alle andere naties. Niemand kan verklaren hoe het komt dat het Joodse volk nog steeds bestaat. Het eenvoudige antwoord is dat God de Joden omringd heeft met Zijn machtige en eeuwigdurende beloftes. God is NOOIT veranderd en breekt NOOIT Zijn eeuwige beloften. Israël is het levende bewijs dat God echt bestaat. Zelfs een atheïst had moeten durven toegeven! U soms niet?


Ik vind dat de ultra-orthodoxe Joden hun huiswerk moeten overdoen. Maar ze zijn nog steeds geestelijk blind, omdat God het Zelf toegelaten heeft. Op 'n dag zal God de bedekking van de ogen van de Joden wegnemen. Bid voor het volk Israël en blijf onophoudelijk bidden en smeken voor vrede voor Israël en de stad Jeruzalem, opdat de Here God Zijn stem zal verheffen uit Sion. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                                       Paul


Opmerking: ik vermoed dat er Jezuïeten actief zijn onder de ultra-orthodoxe Joden. De Jezuïeten hebben zich als Joden vermomd en ondermijnen de Staat Israël en het Joodse volk. Wijlen ex-Jezuïet Alberto Rivera wist veel meer van de infiltratie onder Israël. 


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Reformatorisch Dagblad: Ultra-orthodoxe Joden verdacht van bekladden Yad Vashem. 11-06-2012
(2) Israel Today: Yad Vashem beklad met antisemitische graffiti. 12-06-2012
(3) Reformatorisch Dagblad: Verdachten bekladden Yad Vashem opgepakt. 26-06-2012
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Jad Wasjem


maandag 25 juni 2012

Russische president Vladimir Poetin op bezoek in IsraëlOfficieel staatsbezoek aan Israël


De Russische president Vladimir Poetin was op maandag 25 juni begonnen aan het officieel staatsbezoek aan Israël. Zijn delegatie arriveerde met vier vliegtuigen in het Ben Goerion vliegveld in Tel Aviv. Met de Russische president Vladimir Poetin reisden 400 personen, onder wie ministers, regeringsfunctionarissen, journalisten en zakenlui. Poetin werd verwelkomd door Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman. Daarna had hij een lang gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de situatie in Syrië en Iran. Redenen voor Poetin's bezoek waren inwijding van een nieuwe gedenkteken voor Russische soldaten uit de Tweede Wereldoorlog en steun aan culturele en economische betrekkingen. Bekijk de Dailymotion videoclip hieronder. Helaas is er geen Nederlandse ondertiteling op de clip. 
Vladimir Poetin (links) en Benjamin Netanyahu (rechts)
Rusland steunt het Syrische regime van Bashar al-Assad. Ook de kwestie Iran stond hoog op de agenda. Rusland wilde meer tijd geven voor diplomatie. Ook werd er gesproken over de nieuwe Egyptische president Mohammed Mursi. "Israël en Rusland zijn het erover eens dat kernwapens voor Iran een groot gevaar voor de Joodse staat en voor de hele wereld zouden vormen,"zei premier Netanyahu na het afloop van het gesprek met de Russische president Poetin. "Ik geloof dat we nu twee dingen moeten doen: verscherpen van de sancties en strengere eisen stellen." (1) De weigering om sancties tegen Syrië te steunen heeft de Russische president Poetin in het Westen niet populair gemaakt, maar in Israël vond hij een aandachtig gehoor. Zijn Israëlische ambtgenoot Shimon Peres riep hem op een grotere rol in het Midden-Oosten te spelen. (2)


Vladimir Poetin en Shimon Peres eren de gevallenen van het Rode Leger


De Russische president Poetin reisde onmiddelijk door naar de Israëlische kustplaats Netanya voor de onthulling van een nieuwe monument voor de gevallen soldaten van het Rode Leger en de rol die de Sovjet-Unie speelde bij de glorieuze overwinning op nazi-Duitsland. Netanya, gelegen aan de Middellandse zee, ligt ongeveer 32 kilometer ten noorden van Tel-Aviv en 63 kilometer ten zuiden van Haifa. De stad is relatief jong en werd in 1928 gesticht. Deze stad is genoemd naar Nathan Strauss, een Joods-Amerikaans filantroop. Vanwege een gunstig klimaat en een mooi strand is Netanya zeer populair voor vakanties. Tien jaar geleden pleegde de islamitische en radicale terreurbeweging Hamas op 27 maart 2002 een bloedig aanslag in het Park Hotel in Netanya. De aanslag stond bekend als Passover massacre (Pesach bloedbad). Tijdens het Joodse Paasfeest werden 30 burgers gedood bij de zelfmoordaanslag en 140 raakten gewond. Sommige slachtoffers waren overlevenden van de Holocaust (Shoa). De meeste slachtoffers waren oude mensen die 70 jaar en ouder waren. Het oudste slachtoffer was 90 jaar oud. Een Palestijnse zelfmoordenaar was verkleed als een vrouw en blies met zijn koffer vol krachtige explosieven zichzelf in een overvolle eetzaal van het hotel op. Netanya is het centrum van de Perzische Joodse gemeenschap. Ook vestigen meeer dan 10.500 Ethiopische Joden in de stad. 63.800 inwoners waren afkomstig uit Europa en Amerika. De afgelopen 20 jaar vestigen Franse Joden en Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, die naar Israël zijn geemigreerd, zich in Netanya.


Vladimir Poetin (rechts) eert de Joodse Gevallenen
Het grootste gedeelte van het staatsbezoek van Poetin is gewijd aan de onthulling van een nieuwe monument in Netanya voor het Rode Leger dat nazi-Duitsland versloeg. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Israëlische ambtgenoot Shimon Peres hielden op 25 juni 2012 hun toespraken en legden een krans op het monument voor de gevallen soldaten van het Rode Leger. 


Shimon Peres (links) en Vladimir Poetin
(rechts) op het Victory Monument in Netanya
Vladimir Poetin (links) en Shimon Peres (rechts)
Poetin en Peres schudden hun handen
Vladimir Poetin en Shimon Peres woonden
de herdenking bij
Vladimir Poetin hield een toespraak 
Het Victory Monument is heel bijzonder. Al twee jaar geleden zei Benjamin Netanyahu over het monument:"Met de herdenking zal de grote waardering die we voor het Russische volk voelen, uitgedrukt worden. Veel Joodse veteranen van het Rode Leger leven momenteel onder ons, hier in Israël. Het monument zal hun bijdrage en heldendom blijven symboliseren." (3) Het Israëlische dagblad The Jerusalem Post meldde dat er 11 miljoen soldaten van het Rode Leger omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het aantal Joden dat in die tijd diende in het Rode Leger, wordt geschat  op 500.000, waarvan 200.000 het leven lieten. (2) Het monument voor de Joodse Gevallenen van het Rode leger
Vladimir Poetin bezoekt samen met Shimon Peres
het Monument voor de Gevallenen van het Rode Leger
Het nieuwe Victory Monument
"Ik vertrouw erop dat Rusland, dat het fascisme versloeg, niet zal dulden dat de huidige bedreigingen blijven doorgaan. Noch de Iraanse dreiging, noch het bloedvergieten in Syrië,"zei de Israëlische president Shimon Peres in Netanya, waar hij met de Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe monument ter herdenking van de Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog onthulde. De Israëlische president zei dat Rusland net zoals 70 jaar geleden een beslissende bijdrage aan vrede kan leveren, nu in het Midden-Oosten. (2) 
's avonds ging Poetin naar de residentie van president Peres in Jeruzalem. Daar schoof hij bij aan een staatsbanket dat door de Israëlische president speciaal verzorgd werd. Ook werd Poetin ontvangen door Russischsprekende kinderen. De verwachting is dat Poetin morgen een bezoek aan de Westelijke Muur en de Heilige Grafkerk in Jeruzalem en aan Bethlehem zal brengen. (2) Na het staatsbezoek aan Israël zal Poetin naar Jordanië reizen. De westerse analisten zien het beozek van Poetin aan de regio als een poging van Rusland om een groter stempel te drukken op de diplomatieke inspanningen om een einde aan het bloedvergieten in Syrië te maken en de nucleaire crisis over Iran op te lossen. (2) 


UPDATE 26-06-2012: De Russische president Poetin bezocht dinsdag de Westelijke Muur in de Oude Stad van Jeruzalem. Al eerder zei hij dat hij geen tijd wilde verliezen om de twee heilige plaatsen, de Westelijke Muur (de Klaagmuur) en de Heilige Grafkerk, te bezoeken. Ze geven volgens Poetin een 'speciale gevoel'. (4) "Je kunt de Joodse geschiedenis van Jeruzalem in steen gegraveerd zien,"zei hij. Tijdens zijn bezoek toonde Poetin zich zeer geinteresseerd en stelde veel vragen over de geschiedenis van de Westelijke Muur. (4) 


Vladimir Poetin bezoekt de Westelijke Muur in Jeruzalem
Vladimir Poetin in de tunnels van de Westelijke Muur 
Ook bezocht Poetin de Heilige Grafkerk. 


Vladimir Poetin (tweede links) luistert naar de Patriarch
van Jeruzalem, Theophilos III
Na het bezoek vertrok hij naar Bethlehem waar hij een nieuw Russisch Cultureel Centrum zal inwijden. Van daaruit ging hij naar Jordanië reizen om koning Abdullah te ontmoeten. aan het eind van de dag volgde een excursie naar de Jordaan, een plaats waar Jezus door Johannes de Doper zou zijn gedoopt. (4)


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                               Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.
Bronnen en referenties:


(1) Nieuws-uitgelicht.infonu: laatste nieuws Israël
(2) Reformatorisch Dagblad: Poetin vindt in Israël aandachtig gehoor. 25-06-2012
(3) Vos Iz Neias? 
(4) Israel Today: Russische president Poetin bezoekt Israel. 26-06-2012

zondag 24 juni 2012

De Moslim Broederschap de winnaar van de presidentsverkiezingen in EgypteMohammed Mursi de nieuwe president van Egypte


Zoals het al verwacht is, heeft de zeer invloedrijke en machtige Moslim Broederschap de presidentsverkiezingen in Egypte gewonnen. Zestien maanden na de val van "farao" Moebarak, die 30 jaaar met de ijzeren vuist regeerde, heeft Egypte nu dus een nieuwe president. De Moslim Broederschap kandidaat Mohammed Mursi is de nieuwe president van Egypte geworden. Dat heeft de kiescommissie in de Egyptische hoofdstad Caïro zondagmiddag 24 juni bekendgemaakt. Mursi kreeg ruim 51 % van de stemmen terwijl zijn seculiere aartsrivaal Ahmed Shafiq eindigde op 49 procent. 
Op het Tahrirplein in Caïro barstte de feeststemming los. Duizenden aanhangers van de Moslim Broederschap reageerden met grote vreugde op de bekendmaking van het nieuws dat Mohammed  Mursi de nieuwe president van Egypte is. Er steeg een oorverdovend lawaai op van het Tahrirplein. De kerverse president Mohammed Mursi hield zijn overwinningstoespraak tot zijn aanhangers en zei:"Ik wil de president van alle Egyptenaren zijn. Ik heb geen rechten, alleen plichten." Hij riep de Egyptenaren op om zich te verenigen. "Vandaag vieren we de democratie. Dit is een historische dag, maar de revolutie is nog niet voorbij. Het nieuwe Egypte komt er pas als alle doelstellingen bereikt zijn. Het bloed van de martelaren is niet voor niets vergoten." (1)

De uitslag van de presidentsverkiezingen werd in Egypte met grote spanning tegemoet gezien. Op het Tahrirplein hadden al duizenden aanhangers van Mursi zich de laatste dagen verzameld om zijn overwinning te vieren. Er werd gevrees voor ongeregeldheden als Ahmed Shafiq de verkiezingen zou winnen. De Egyptische politie had de instructies gekregen om in te grijpen als de massabijeenkomst op het Tahrirplein uit de hand loopt en in een orgie van gewelddadigheden ontaardt. De kandidatuur van Ahmed Shafiq was omstreden. Volgens een nieuwe wet mogen functionarissen uit het tijdperk van Hosni Moebarak geen politieke functie bekleden. Na een uitspraak van het Egyptische Hooggerechtshof kon Shafiq toch kandidaat blijven. De uitslag van de presidentsverkiezingen zou afgelopen woensdag bekend worden gemaakt, maar dat werd steeds uitgesteld. In Egypte deden onder journalisten allang de geruchten de ronde dat de radicale kandidaat van de Moslim Broederschap de verkiezing heeft gewonnen, maar dat de Militaire Raad echter erg huivert voor islamisering van Egypte en daarom de publicatie van de verkiezingsresultaten om tactische redenen uitstelt. Daartoe had de Militaire Raad verklaard dat op de verkiezingsdagen te veel vervalsingen waren geregistreerd, vooral onder de kiezers van de radicale presidentskandidaat Mohammed Mursi. (2) Het Egyptische volk was geïrriteerd en interpreteerde het getreuzel van de Militaire Raad als verklaring dat ze geen verandering in het land willen. (2) Voor jonge Egyptenaren waren de verkiezingen onmogelijk. De keuze tussen twee kwaden, een oud-Moebarak-gediende of een Moslimbroeder was onmogelijk. "De een brengt ons terug naar de Middeleeuwen en de ander naar het Mubaraktijdperk,"zeggen de Egyptische jongeren. Veel jongeren boycotten dan ook de verkiezingen. (3) Zeer terecht, want van de echte democratie in Egypte is weinig te merken. Egypte heeft nog nooit een echte democratie gekend.


 
Aanhangers van de Moslim Broederschap vieren feest
op het Tahrirplein in Caïro
De vraag is nu of de nieuwe president Mursi zijn belofen waar kan maken, want veel macht heeft hij niet. De feitelijke macht in Egypte ligt nu nog steeds bij het leger. Daarom kan Mursi volgens NOS-correspondent Sander van Hoorn op korte termijn niet heel veel doen. "Op de laatste dag van de presidentsverkiezingen heeft het leger een wijziging op de grondwet uitgevaardigd die de macht van de president behoorlijk inperkt,"zei Sander van Hoorn. "Daardoor kan Morsi niet allerlei hervormingen doorvoeren. Heel veel beleidsterreinen zijn afgeschermd totdat er een nieuwe grondwet en een nieuw parlement is." (4) Het Egyptische parlement werd kort geleden ontbonden tot grote verontwaardiging van de Moslim Broederschap. De NOS-correspondent verwacht een felle strijd tussen de Militaire Raad en de Moslim Broederschap over de bevoegdheden. Publiciste en Midden-Oostendeskundige Petra Stienen meent dat Mursi weinig zal kunnen leveren. "Het is een historisch moment dat de Moslim Broederschap heeft gewonnen. Ze zijn jarenlang onderdrukt onder Moebarak en in de gevangenis gestopt, dus dit is uniek." Ze plaatste wel een kanttekening en zei:"De Militaire Raad heeft echt de touwtjes in handen. Zij zijn de baas, zij hebben de controle over het budget. Zij hebben de wetgevende macht. Mursi is een president met ongeloofelijk weinig bevoegdheden." (4) Hoewel de westerse analisten en media hun mening geven over de nieuwe president, heeft Israël echter een heel ander mening. Israël weet uit ervaring dat de Moslim Broederschap een manier zal vinden om de macht in Egypte over te nemen van het leger. Daarom gaat de Moslim Broederschap onderhandelen met de Militaire Raad over de bevoegdheden. De nieuwe president Mursi mag wel een kabinet gaan vormen. Eerder beloofde hij dat hij een vrouwelijke vice-president gaat benoemen, en dat hij afgevaardigden uit alle politieke gelederen in zijn kabinet gaat aanstellen. "Mursi moet zich gaan profileren als president van alle Egyptenaren, en niet als een islamitische president, want er is veel kritiek vanuit seculiere hoek,"aldus Midden-Oostendeskundige Petra Stienen. Volgens haar is het presidentschap een belangrijke test voor de Moslim Broederschap, met een groot risico. "Het zou zomaar kunnen dat het presidentschap leidt tot de val van de Moslim Broederschap of een afname van hun populairiteit. Want Mursi moet gaan leveren en dat kan ie niet,"aldus Stienen. (4) Zolang de Militaire Raad nog erg veel touwtjes in handen heeft en het parlement buiten werking is gesteld, verklaarde de Moslim Broederschap intussen dat de aanhangers op het Tahrirplein zullen blijven tot de legertop de macht teruggeeft. Het is begrijpelijk dat de Egyptische legertop veel angst heeft voor de islamisering van Egypte, als de Moslim Broederschap de macht feitelijk in handen zou krijgen. 


Reactie Israël op de overwinning van Mursi


Israël respecteert volgens eigen zeggen de uitslag van de presidentsverkiezingen in Egypte. Israël hoopt dat het nieuwe bewind in Caïro op zijn beurt het vredesakkoord dat de twee landen in 1979 sloten, zal respecteren. (5) In een verklaring zei premier Benjamin Netanyahu dat Israël "veel waardering heeft voor het democratische proces in Egypte en de uitkomst van de verkiezingen respecteert." Hij noemde vrede van groot belang voor de twee volken en zei dat de samenwerking  op basis van het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag van 1979 bijdraagt aan de regionale stabiliteit. (5) (6) Sinds de val van Hosni Moebarak zijn de verhoudingen tussen Egypte en Israël erg gespannen. Israël heeft met een grotere dreiging vanuit Egypte door de instabiele politieke situatie te maken. De Bedoeïenen maken het Sinaï-schiereiland onveilig en verlenen onderdak aan terroristen die raketaanvallen kunnen uitvoeren op Israël. Vorig jaar hadden honderden Egyptische betogers het Israëlische ambassade in Caïro bestormd. Het Egyptische leger hield zich afzijdig en greep niet in. Wel waren er waarschuwingsschoten gelost om de boze menigte uiteen te drijven. De Israëlische ambassadeur vertrok samen met zijn medewerkers en hun families overhaast naar Tel Aviv.

De Moslim Broederschap erkent Israël niet, maar beweert het vredesverdrag met Israël in stand te willen houden. De Moslim Broederschap verlangt volgens westerse analisten wel wijzigingen in het akkoord. Echter hebben de westerse media u niet alles verteld dat de Moslim Broederschap de moslimextremisten heeft aangemoedigd aanvallen uit te voeren op Israël. Vorige week waren vanuit de Gazastrook meer dan 120 mortiergranaten en korte- en middellange afstandsraketten afgevuurd op het zuiden van Israël. (7) De aanvallen begonnen op maandagavond 18 juni na een soortegelijke raketaanval vanuit de Egyptische Sinaï. De Israëlische commentatoren vermoedden dat Hamas en enkele ermee verbonden groepen in de Gazastrook aangemoedigd waren door de claim van de Moslim Broederschap dat deze radicale beweging de presidentsverkiezingen in Egypte heeft gewonnen. (7) Wonder boven wonder waren door al die raketten slechts 11 mensen gewond geraakt, allen door een directe inslag in een gebouw van de Israëlische grenspolitie nabij Ashkelon. De Israëlische ambassadeur bij de VN, Ron Prosor had geklaagd over de zwakke reactie op de raketbeschietingen door de Internationale gemeenschap, die altijd snel is om Israël scherp te veroordelen wanneer zijn acties Palestijnse levens in gevaar brengen. De hele wereld en de westerse media zijn totaal niet geinteresseerd in het bombarderen van Joodse bevolkingscentra, totdat of een groot aantal Israëli's is gedood of gewond of Israëlische represailles een groot aantal Palestijnse slachtoffers veroorzaken. (7) 


Precies op de dag dat Mohammed Mursi tot de winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen, waren de bewoners van Zuid-Israël opgeschrikt door nieuwe raketaanvallen. Er werden opnieuw 20 raketten en middellange afstandsraketten op Zuid-Israël afgeschoten. Bij een van de nieuwe aanvallen werd een school in de zuidelijke stad Sderot getroffen door een voltreffer van een Palestijnse raket. Gelukkig was de school leeg en niemand raakte gewond. Nog twee raketten kwamen neer in de buurt van een openbaar strand in de kustplaats Ashkelon. Ook waren er geen gewonden gevallen. Het Israëlische antiraketsysteem Iron Dome wist vijf raketten die op Ashkelon waren afgevuurd, te onderscheppen. (8) 


De verkiezingszege van de islamitische radicaal Mohammed Mursi heeft tot bezorgde reacties in Israël geleid. "Duisternis in Egypte,"beschrijft de Israëlische krant Yediot Achronot op Bijbelse wijze in zijn maandageditie. (9) "De wereld heeft ons uitgelachen, toen we de Arabische Lente als een islamitische winteer omschreven,"zei een regeringsfunctionaris in de krant Ha'aretz. "Maar nu weet iedereen hoe de situatie is." Bijzonder alarmerend vond hij de opmerking van Mursi dat hij goede betrekkingen wil met Israël's aartsvijand Iran wil. (9) 


Reactie Palestijnen


In de Gazastrook juichten de Palestijnen de overwinning van Mursi toe. De straten stroomden vol feestende mensen. De schutters schoten met automatische geweren van vreugde in de lucht, meldde persbureau AP. (6) De Gazastrook wordt sinds vijf jaar bestuurd door Hamas, een tak van de Moslim Broederschap. Ook streeft Hamas zoals de Moslim Broederschap naar de vernietiging van de Joodse staat Israël. Vroeger werkte Moebarak samen met Israël in de blokkade van de Gazastrook. Nu de samenwerking wegvalt, hebben de islamitische radicalen vrij spel gekregen. 


Internationale reacties


De Amerikaanse president Barack Obama had de nieuwe Egyptische president Mursi gefeliciteerd met de overwinning. Hij belde Mursi na diens overwinning op en deelde hem mee dat de Verenigde Staten hulp zou bieden aan Egypte om 'de overgang tot democratie goed te laten verlopen.' Obama benadrukte zijn interesse om samen te werken en de vele gezamenlijke belangen van beide landen te continueren. (10) De EU-buitenlandchef Catherine Ashton noemde de overwinning van Mohammed Mursi een 'belangrijke mijlpaal in de Egyptische democratie.' Ze drong erop aan om de nieuwe regering te vormen uit alle verschillend sociale groeperingen die Egypte rijk is. (10) De VN-secretarisgeneraal Ban Ki-Moon heeft Mohammed Mursi gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Ook sprak de VN-secretarisgeneraal lovend over de vreedzame wijze waarop de Egyptische bevolking 'de eerste vrije presidentsverkiezingen in de geschiedenis van het land heeft beleefd.' De VN-woordvoerder Martin Nesirky zei in een verklaring dat Ki-Moon erop vertrouwt dat Mursi alles in het werk zou stellen ervoor te zorgen dat 'democratie in Egypte kan worden uitgebouwd.' "Het versterken en oprichten van 'sterke, onafhankelijke instituten en een bloeiende burgerlijke samenleving' zijn daarbij essentieel,"aldus de VN-chef Ban Ki-Moon. 


Reactie Nederland


Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, maakt zich zorgen over de positie van de Kopten na deze overwinning. "Het besef is sterk onder christenen in Egypte dat zij tweederangs burgers zijn, en dat ze nauwelijks van iemand nog bescherming kunnen krijgen. Dat bleek het afgelopen jaar al toen zelfs het leger zich tegen de Kopten keerde. Onder Moebarak was er altijd nog het gevoel dat er ergens een sterke arm van de staat was, die hen zou beschermen." Het gevoel van een onderdrukte minderheid zijn is sterker geworden bij de Kopten. Ze hebben zeker niet het idee dat Mursi een president is van alle Egyptenaren. Ook voor de stabiliteit in de regio is Gert-Jan Segers niet optimistisch. "Mursi is pragmatisch en zal zeker niet snel een oorlog met Israël beginnen, maar voor de regio is het niet goed." (11) 


Mursi, een wolf in schaapskleren


We moeten echter niet verwachten dat de nieuwe Egyptische president Mohammed Mursi de democratie in Egypte zou brengen. Als hij over democratie praat, dan bedoelt hij islamitische democratie naar Iraans voorbeeld. Hij is een wolf in schaapskleren.


Mohammed Mursi
Volgens de populaire Egyptische website El Bashayer had Mohammed Mursi verklaard dat hij de islamitische verovering van Egypte voor de tweede keer wil voltooien en alle christenen tot de islam zal bekeren. "De christenen moeten weten dat de verovering komt en Egypte islamitisch zal zijn,"zei Mursi. In een kort verslag, geschreven door Samuel al-Ashag en op 27 mei gepubliceerd door El Bashayer had Mursi in een interview met een journalist op het hoofdkwartier van de partij voor de vrijheid en gerechtigheid deze opmerkingen gemaakt. Hij voegde toe:"Wij zullen Ahmed Shafiq of wie dan ook niet toestaan onze tweede islamitische verovering van Egypte in de weg te staan." Toen de journalist aan Mursi vroeg wie de tweede veroveraar is, antwoordde Mursi, verwijzend naar zichzelf:"De tweede islamitische veroveraar zal Mohammed Mursi zijn en de geschiedenis ingaan." (12) De journalist vroeg hem wat hij vond van veel Kopten die op zijn seculiere tegenstander Shafiq hadden gestemd. Mursi zei niet te misverstaan:"Ze moeten weten dat de verovering komt en Egypte zal geislamiseerd zijn, en dat zij Jizya moeten betalen of gaan emigreren." (12) De Jizya is een speciale maar heel zware belasting dat christenen en Joden aan de islamitische staat moeten betalen. Mohammed Mursi is ook een voorstander van de Sharia, een islamitische wetgeving, dat in heel Egypte ingevoerd zal worden. 


De Moslim Broederschap laat haar ware gedaante zien. Op 1 mei 2012 was er een uitzending op de Egyptische televisie. Op de uitzending had imam Safwat Higazi tijdens een campagnebijeenkomst een niet te misverstane boodschap voor duizenden aanhangers van de Moslim Broederschap. De boodschap luidde dat de Moslim Broederschap naar een wereldwijd islamitisch Kalifaat, een staat die alle Arabische landen zou omvatten, streeft. De hoofdstad daarvan moet Jeruzalem zijn. "Wij zullen kunnen zien hoe de droom van het islamitische Kalifaat wordt gerealiseerd, als Allah het wil, door dr. Mohammed Mursi,"vertelde Safwat Higazi aan duizenden aanhangers die in een voetbalstadion in Caïro zich verzamelden. "De hoofdstad van het Kalifaat - de hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabieren - zal Jeruzalem zijn, als Allah het wil,"zei Higazi. "Onze hoofdstad moet niet zijn Caïro, Mekka of Medina,"verklaarde hij. Daarna zong de uitzinnige menigte over 'de mars van miljoenen martelaren naar Jeruzalem.' (13) "Morgen zal Mursi Gaza bevrijden,"was de roep, waarna de menigte riep:"Allah Akbar!" (Allah is groter) "Verdrijf de slaap uit de ogen van alle Joden,"klonk de leuze onder tromgeroffel. "Kom in beweging, liefhebbers van het martelaarschap, jullie zijn allemaal Hamas. ...Vergeet de wereld, vergeet conferenties. Neem de wapens op. Zwaai met je wapens, zeg uw gebeden en bid tot Allah." De menigte bleef scanderen. "Wij zeggen het duidelijk, zodat de hele wereld het kan horen: Jeruzalem is ons doel. Ja, Jeruzalem is ons doel. We zullen bidden in Jeruzalem of sterven als martelaar aan de poorten." (13) Dat was de duidelijke taal van de Moslim Broederschap. De Moslim Broederschap wil helemaal géén vrede met Israël zoals sommige westerse commentatoren wel beweren. De gescandeerde leuzen van de aanhangers van de Moslim Broederschap zijn natuurlijk niet te lezen in westerse reguliere media!! 


De nieuwe Egyptische president Mohammed Mursi
De tijd zal komen dat het 33 jaar oude vredesakkoord tussen Egypte en Israël door de Moslim Broederschap zal worden verbroken, zal het voor Israël geen zin meer hebben een nieuw vredesverdrag met Arabieren te ondertekenen. Daarmee zou er uiteindelijk een eind komen aan de door het Westen bedachte formule 'land voor vrede'. Als het de Palestijnen en Syriërs echt om hun zogenaamde 'verloren land' gaat, zoals de Golan-hoogvlakte in het noorden en de Bijbelse gebieden Judea en Samaria (door het Westen genoemde 'bezette gebieden'), dan zouden beiden uit tactisch belang tegen een schending van de vrede tussen Israël en Egypte zijn, zolang zij die gebieden nog niet van Israël hebben 'teruggekregen' in ruil voor een vredesverdrag. (2) Volgens het Iraanse semi-officiële persbureau Fars zal de kerverse Egyptische president Morsi het vredesverdrag met Israël herzien. Eerder gaf Morsi nog aan zich te zullen houden aan alle internationale verdragen. "We zullen de kwestie van Camp David herzien,"zei Morsi. Hij voegde daaraan toe dat hij geen uitvoerende actie zal ondernemen, maar liever aanbevelingen door het kabinet. Ïk zal geen enkele beslissing alleen nemen,"zei hij. (14) Een schending van de vrede tussen de twee landen zou de hele regio in de politieke afgrond storten en leidt uiteraard tot een nieuwe oorlog. In het licht van de Bijbelse profetieën zal de huidige chaos in de Arabische landen rondom Israël, samen met Egypte als nieuwe officiële vijand van Israël, tot een allergrootste veldslag aller eeuwen leiden. De Bijbel garandeert ons dat dit zéér zeker zal gaan gebeuren! Het Westen zal in haar inspanningen voor vrede in het Midden-Oosten volkomen falen. Ook de VN zullen falen! De westerse politici, zoals Catherine Ashton, hebben de situatie verkeerd beoordeeld en denken nog steeds dat er democratie naar westers model in Egypte en andere Arabische landen zou komen. Ze zijn nog steeds stekeblind voor de realiteit en zullen hun gelag moeten betalen voor hun eigen stompzinnigheid en hoogmoed. Zowel westerse politici als media slikken op onverklaarbare wijze zoveel smerige leugens dat ze op den duur echt gaan geloven! Leugen wordt voor waarheid gehouden. In 2007 had de voormalige hoogste leider van de Moslim Broederschap, Mohammed Mahdi Akef, uitgelegd dat de Moslim Broederschap bij een uitstekende gelegenheid de democratie zou gebruiken om aan de macht te komen en die dan te vervangen door de Sharia, die hij als 'de ware democratie' beschouwde. We zien nu het bewijs dat de Moslim Broederschap dezelfde tactiek van Adolf Hitler heeft gebruikt. Wat zei Adolf Hitler precies over democratie? "Ik zal de democratie gebruiken om haar te vernietigen,"was de letterlijke uitspraak van Adolf Hitler! De zogenaamde Arabische Lente zal NIET leiden tot echte democratie en burgerrechten in de Arabische landen! Het Camp David akkoord is ter ziele gegaan... En een bloeiende burgerlijke samenleving zoals de domme VN-secretarisgeneraal Ban Ki-Moon noemt, zal echter een nachtmerrie vol Middeleeuwse toestanden zijn. De hand van een dief zal afgehakt worden en overspelige vrouwen krijgen meer dan 100 zweepslagen..

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                     
                                                                            Paul
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermeningvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.
Bronnen en referenties:


  (1) TT-Canvas:"Ben president van alle Eygptenaren." 24-06-2012
  (2) Israel Today: Egyptische president pas volgende week bekend. 21-06-2012
  (3) NOS op 3: Moslimbroeder Morsi nieuwe president Egypte. 24-06-2012
  (4) NOS-nieuws: Morsi - president met weinig macht. 24-06-2012
  (5) NOS-nieuws: Israël respecteert uitslag Egypte. 24-06-2012
  (6) NRC: Israël hoopt dat vrede met Egypte in stand heeft. 24-06-2012
  (7) Israel Today: Deze week ruim 120 raketten op Zuid-Israël. 22-06-2012
  (8) Israel Today: Raket uit Gaza raakt Israëlische school. 24-06-2012
  (9) Volkskrant: Israël bezorgd over verkiezing Morsi. 25-06-2012
(10) Volkskrant: Internationale gelukwensen voor Morsi. 25-06-2012
(11) Sportzomer.radio1.: Wat doet Morsi voor de Koptische christenen in Egypte? 24-06-2012
(12) Gatestone Insitute: Christians should "convert, pay tribute or leave,"says Eygpt's Muslim Brotherhood Candidate. 
(13) Likoed Nederland: Moslim Broederschap wil Jeruzalem veroveren. 10-05-2012
(14) Nieuws-uitgelicht.infonu: laatste nieuws Israëlvrijdag 22 juni 2012

Het dieren- en plantenrijk ernstig bedreigd door de zondige mens
De Gods schepping in wanorde vervallen

Toen God de wereld schiep, was Zijn schepping ongekend gevarieerd in al haar majestueuze pracht en praal. De schoonheid van de schepping was zo ongeëvenaard. Er is geen twijfel mogelijk dat deze schepping weelderiger en adembenemend was geweest dan tegenwoordig. En de eerste mensen, Adam en Eva, die erin rondgewandeld hadden, hadden nog heel wat méér reden dan wij gehad hebben God te prijzen om Zijn majesteit en heerlijkheid in Zijn schepping! Hoewel de toenmalige wereld indrukwekkend was en flora en fauna ongekend gevarieerd waren, kennen we de tegenwoordige wereld niets anders dan alleen maar als een wanorde vol wreedheid, dood en verderf. Vroeger was dat niet zo. Toen God de aarde en het hele universum schiep, zag Hij dat het zéér goed was. Hij schiep ook het dieren- en plantenrijk en zag dat het zéér goed was (Genesis 1:31). Ook de eerste mensen waren perfect geschapen. Toen God de mens schiep, zag Hij dat het zéér goed was! Hij zegende Zijn machtige en wonderbaarlijke scheppingswerken, zowel dieren, planten als mensen en zei:"Weest vruchtbaar en wordt talrijk!" Toen de zonde nog niet in de wereld binnendrong, was de toenmalige wereld zo volmaakt en vredig. Het Bijbelboek Genesis vertelde dat alle dieren en mensen planteneters waren! Er was géén sprake van "strijd om het bestaan" en een "overlevering van de sterkste", zoals Charles Darwin, de uitvinder van de verderfelijke, leugenachtige en onwetenschappelijke Evolutieleer, wel beweerde. De dieren verslonden elkaar niet. Want God hééft de dieren niet in eerste instantie geschapen om elkaar op te eten. Duizendmaal nee! In het Bijbelboek Genesis lezen we een beschrijving hoe de dieren en de mensen in volmaakte harmonie leefden en allen vegetariërs waren: 

"En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden (Adam en Eva) al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo." Genesis 1:29-30 (Statenvertaling)

Voor veel mensen, vooral atheïsten en evolutionisten, (helaas ook veel christenen) is het moeilijk om te geloven dat er in het begin een dierenwereld is geweest waarin volmaakte harmonie heerste waarin nog geen roofdieren en prooidieren bestonden. Ook Adam en Eva zijn oorspronkelijk vegetariërs geweest. Alle dieren en onze eerste voorouders, Adam en Eva, waren inderdaad planteneters en konden vreedzaam met elkaar leven, precies zoals we in Genesis 2:19-20 lezen. Zo'n volmaakte en vreedzame wereld komt overeen met wat de Bijbel heel duidelijk zegt:"God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was ZEER GOED." (Genesis 1:31) Die toenmalige en vreedzame wereld staat in schril contrast met de tegenwoordige en gewelddadige wereld die we kennen. De tegenwoordige wereld is een enorme troep geworden. De vraag is hoe het komt dat de aarde een puinhoop is geworden en wat de oorzaak ervan is. Veel mensen willen niet graag toegeven dat het kwaad rééds in deze wereld aanwezig is en ook héérst. Door de zondeval vond er een dramatische verandering plaats en de volmaakte harmonie werd zodanig verstoord. De aardbodem werd vervloekt om mensen'wil (Genesis 3:17b). De aarde bracht doornen en distels voort, zoals we tegenwoordig kennen (Genesis 3:18). Nadat Adam geschapen was, gaf God hem en zijn vrouw Eva heerschappij over de aarde met de woorden:"Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!" (Genesis 1:28) Bij de schepping was de mens het hoogste wat God gemaakt heeft. Hij was de kroon van de schepping waarover Psalm 8:5-9 spreekt:"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet.." Hij mocht heersen over alless. Over de planten, de dieren en de aarde. Op grond daarvan gaf Adam namen aan alle dieren (Genesis 2:20). 

Adam gaf namen aan alle dieren. De foto is genomen in
het Creation Museum in Petersburg, Kentucky (USA)
Hij mocht de aarde bebouwen en bewaren zoals het in Genesis 2:5 staat te lezen. Oorspronkelijk was de mens de rentmeester en de stadhouder van de schepping van God. Hij kreeg de opdracht van God om goed voor planten en dieren te zorgen en de schepping te beheren. Dat was immers ook de bedoeling van God! Maar...na de zondeval was dit totaal alles veranderd. Veel van de glorie van de heerschappij was verdwenen. In plaats daarvan joeg de mens de dieren angst en verschrikking aan, terwijl de dieren op hun beurt de mens konden verslinden (Genesis 9:2). In Genesis 9:6 staat de vermelding dat God de doodstraf heeft ingesteld voor degene die het bloed van zijn naaste vergiet. Ja, dit alles is veranderd door de zondeval. Vóór de zondeval waren er helemaal geen bloeddorstige en verslindende dieren. Ook waren er geen dood en verderf in de wereld. Toen de mens in zonde gevallen was, is de hele schepping verdorven en wanordelijk geworden, zoals de Bijbel heel duidelijk zegt:

"Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben."
Romeinen 5:12

Dat er tegenwoordig zoveel misgegaan is, zijn zeer veel mensen geneigd om te denken dat God de schuld is van alle ellende op aarde. Het is gemakkelijk om alle schuld aan God te geven dan eigen schuld te erkennen! Ja, de mens is zéér geneigd de schuld in andermans schoenen te schuiven en laat anderen voor zijn eigen fouten opdraaien! Het is totaal ONEERLIJK van de mens om alle ellende en misstanden op aarde aan God toe te schrijven. Zoals de Bijbel zegt dat de verdorvenheid van de wereld veroorzaakt wordt door de gevallen mens, is de mens in feite schuldig aan alle ellende op aarde! Door ongehoorzaamheid van de mens aan God heeft de zonde de hele natuur ten kwade veranderd. Daardoor zijn wij, alle mensen, door onze zondige natuur niet meer in staat om als bekwame rentmeesters en stadhouders de schepping te beheren. In plaats daarvan hebben wij de Gods schepping verwoest. God betuigt ons in Zijn Woord dat de mens van nature onbekwaam en verdorven is geworden, zoals in de Schrift staat geschreven:"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden." (Romeinen 1:21-22) De gevolgen zijn verschrikkelijk. We moeten nu aanschouwen hoe de zonde zich als een olievlek in de hele schepping uitbreidt en een spoor van wanorde, verwoesting, dood en verderf achterlaat. Als u niet gelooft en nog steeds denkt dat dit een sprookje is, zullen de onderstaande feiten u wel ervan overtuigen dat alles wat de Bijbel zegt, volkomen waar is! 

De wereldwijde voedselproductie onder druk door golf uitstervende planten en dieren

De zonde werkt zo verwoestend door de hele schepping van God. Door het toedoen van de mens heeft de verdorvenheid de overhand gekregen, precies zoals we in Genesis 6:5-6 lezen. Afgelopen dinsdag 19 juni 2012 heeft IUCN (International Union  for the Conservation of Nature) de noodklok ingeluid. Door het verdwijnen van wilde varianten komt de veredeling van landbouwgewassen in gevaar. Boeren hebben daarnaast last van het uitsterven van insecten, vogels en vleermuizen die hun gewassen bestuiven. Dat blijkt uit de nieuwe IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. De Rode Lijst is speciaal bijgewerkt om de onderhandelaars op de conferentie over duurzaamheid in Rio van actuele informatie over de biodiversiteit te voorzien. (1) Ongeveer 1 op de 5 planten wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd. Daarmee verdwijnen ook wilde varianten op soorten die boeren veel verbouwen. Op dit moment is bijvoorbeeld de beta patula, een wilde variant van de biet, ernstig bedreigd. Door hun gebruik bij de veredeling spelen wilde varianten een essentiële rol in het verhogen van de opbrengst van de gewassen. Wilde varianten dragen door hun rol in het vergroten van oogstopbrengsten naar schatting 100 miljard US dollar bij aan de wereldeconomie. (1) IUCN wijst ook op het belang van de biodiversiteit bij de bestuiving van gewassen. 87 van de 113 belangrijkste voedselgewassen wereldwijd zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten, vleermuizen en vogels. Hun diensten zijn meer dan 200 miljard US dollar per jaar waard!! Helaas wordt van de vleermuizen 18 procent in zijn voortbestaan bedreigd en van alle vogels zit 13 % in de gevarenzone. Naast bestuiving zorgen vleermuizen en vogels ook voor de natuurlijke bestrijding van ongedierte in de landbouw. (1)

Planten- en dierensoorten zijn ook essentieel voor medicijnen. De helft van de honderd gebruikte medicijnen in de Verenigde Staten zijn gebaseerd op stoffen in wilde soorten. Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kijkt de wetenschap op dit moment hoopvol naar chemische verbindingen in de huid van veel kikkersoorten. Van de 63.837 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld imiddels hebben onderzocht, blijken op dit moment 19.817 soorten en dieren met uitsterven bedreigd. Voor de Rode Lijst van november 2011 werden nog 61.914 soorten planten en dieren geëvalueerd. Van dat aantal waren 19.570 soorten bedreigd. (1) Volgens de nieuwe Rode Lijst van de IUCN zijn 41% van de amfibieën, 33% van de koraalriffen, 25% van de zoogdieren, 13% van de vogels en een op de vijf plantensoorten bedreigd. Op de lijst staan ook enkele nieuwe dieren. Het gaat onder meer om de Sepia Apama (Australische reuzeninktvis), het springaapje Callicebus Caquetensis en de pijlstaartrog Himantura Leoparda. (2)

Voor bijna alle bedreigde soorten geldt dat verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijk gevaar is. (1) In rap tempo verdwijnen grote delen van regenwouden in Brazilië door massale ontbossing, platbranden en grondonteigening. Niet alleen in Brazilië, maar ook in andere delen van de wereld zoals Indonesië.

...Massale ontbossing van regenwouden... 
...Platbranden van regenwouden... Boeren en groot-
grondbezitters zijn de hoofdschuldigen.
Een satellietfoto toont hoe grote delen van regen-
wouden in rap tempo verdwijnen
Daarnaast worden planten en dieren vooral bedreigd door illegale jacht en handel, overexploitatie, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering. (1) De klimaatverandering is vooral te wijten aan het verstoren van het ecologische evenwicht. De verstedelijking vormt ook een grote bedreiging voor de natuurlijk leefgebieden van planten en dieren. Op 20 juni waren zes leeuwen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gedood, nadat ze in een woonwijk verdwaald waren geraakt. Ze werden door een menigte woedende inwoners met speren afgemaakt nadat ze acht geiten en acht koeien hadden gedood. De leeuwen - twee volwassen vrouwtjes, twee pubers en twee welpjes - waren waarschijnlijk afkomstig uit een natuurpark vlakbij Nairobi, meldden de Keniaanse media. Mogelijk konden ze in Nairobi National Park niet genoeg voedsel vinden. (3) In Kenia leven nog zo'n 2000 leeuwen, een belangrijk toeristenattractie in het Oost-Afrikaanse land. Het is in Kenia wettelijk verboden leeuwen te doden, maar...veehouders nemen vaak wraak als hun kuddes worden aangevallen. (3) Vaak moeten de leeuwen vee doden, als het niets anders kan en er niet genoeg voedsel is. Dieren moeten wel verslinden om in leven te blijven! Dat hadden de veehouders moeten weten. Dat de verstedelijking een ernstig bedreiging vormt voor het ecologische evenwicht, groeit Nairobi, een stad van meer dan 3 miljoen inwoners, snel en ongecontroleerd. Mensen in vaak illegaal gebouwde buitenwijken leven daardoor op luttele kilometers van leeuwen, luipaarden en neushoorns. Het komt daardoor steeds vaker voor dat wilde dieren in bewoond gebied verdwalen. Boswachters van de Kenya Wildlife Service (KWS) proberen die dan weer te vangen. (3) 

Grootschalige operatie van Interpol tegen ivoormafia

Voor het eerst mag de term ivoormafia gebruikt worden in dit artikel. Het is allang bekend dat stropers en smokkelaars gewetenloze criminelen zijn. Ze bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van de dieren. Ook deinzen ze er voor niets terug om een brutale moord te plegen. Bij een grootschalige operatie van Interpol in 14 landen zijn meer dan 200 ivoorsmokkelaars gearresteerd. Dat is een onvoorstelbaar record! Tegelijkertijd werden ongeveer 2 ton illegaal ivoor, meer dan 20 ton hoorns van rhinocerossen (neushoorns), leeuwen-, luipaarden- of jachtluipaardvellen, krokodillen- en pythonhuiden, levende tropische vogels, schildpadden en andere met uitsterven bedreigde diersoorten in beslag genomen. Dat heeft Interpol afgelopen dinsdag in een verklaring meegedeeld. De in Lyon gevestigde internationale politieorganisatie sprak van een van de grootste operaties tegen de internationale ivoorsmokkel. Die gebeurde in samenwerking met de IFAW, het internationale dierenbeschermingsfonds. (4) 

Internationale actie Interpol: Thaise politie neemt
ivoor in beslag.
Bij de drie maanden durende operatie in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia, Swaziland, Namibië, Mozambique, Kenia, Ghana, Botswana en Ethiopië, werd bovendien een arsenaal aan automatische geweren van de types AK-47, G-3 en M16 in beslag genomen. De operatie werd voorafgegaan door een planningskmap in Botswana, waarbij de rechereurs van de verschillende landen samenkwamen. (4) Meer dan 320 ambtenaren van verschillende instellingen zoals politie, douane en luchthavenbeveiliging namen aan de "Operation Worthy" deel. Ze sloegen vooral toe op markten, in havens en winkels en aan grensovergangen en tijdens wegcontroles. "Dit was tot nog toe de grootste door Interpol gecoördineerde operatie tegen de illegale ivoorhandel,"verklaarde David Higgins, leider van de afdeling milieumisdaden bij de Interpol. "Deze operatie was zonder voorgaande. Niet alleen wat betreft het aantal inbeslagnemingen en arrestaties, maar we hebben ook een grote slag thuisgehaald tegen de criminele organisaties die miljoenen verdienen met het doden van wilde dieren en de vernietiging van hun biotoop." Er is bovendien informatie verzameld, waardoor Interpol nu de contacten in kaart kon brengen tussen wildstropers en internationale netwerken, die voor de misdaden verantwoordelijk zij. "Door hun internationale transportwegen te identificeren en belangrijke tussenpersonen te arresteren zijn we erin geslaagd een belangrijke bijdrage te leveren aan de instandhouding van de biodiversiteit,"zei Higgins voorts. (4)

Stropers in India gearresteerd
Gelijklopend met de operatie in Afrika kon de milieupolitie in China (FPB) op basis van informatie van de IFAW 700 gevallen van illegale handel in wilde dieren blootleggen. Dat gebeurde door de controle van websites en razzia's op antiekmarkten. De autoriteiten arresteerden in totaal 13 criminele bendes en nam tienduizenden wilde dieren en illegale dierenproducten in beslag. Vooral in het zuiden van Afrika decimeren de wildstropers in toenemende mate de neushoorn- en olifantenbestanden om de buitgemaakte hoorns en ivoor vooral naar Azië te smokkelen, waar er lucratieve markten zijn. (4) In januari 2011 werden stropers, zoals u de foto links ziet, opgepakt, toen ze in India een tijgervel te koop wilden aanbieden. Op de zwarte markt worden voor 3,5 miljoen euro per jaar beenderen, ogen, penissen en andere 'geneeskrachtige' lichaamsdelen van tijgers verhandeld. De lichaamsdelen zijn voor de bereiding van diverse traditionele Oost-Aziatische medicijnen. Dat lichaamsdelen van tijgers "geneeskrachtig" zouden zijn, heeft dit veel te maken met het bijgeloof in Azië. Het bijgeloof is een vorm van occultisme. U ziet ook dat het occultisme vaak een verwoestende uitwerking heeft op de mens en de hele omgeving! Niet voor niets verbiedt de Bijbel alle vormen van occultisme bijzonder streng! 

Stroperij, het ultieme kwaad dat bestreden moet worden

Stroperij is in de laatste jaren in toenemende mate een zeer ernstig probleem geworden. Bovendien vormen stroperij en smokkel een groeiende bedreiging voor de hele biodiversiteit. Ze bedreigen niet alleen het voortbestaan van de diersoorten maar ook die van de mens!! Stroperij is het ultieme kwaad dat met tak en wortel uitgeroeid moet worden. Stropers en smokkelaars zijn erg gewetenloos en meedogenloos. Ze verdienen miljoenen met de illlegale handel en maken zich ook schuldig aan witwassen, omkoping en moord. De voornaamste bron van stroperij en smokkel is geldzucht! Geldzucht is de bron van alle kwaad en alle ellende, precies zoals de Bijbel ook zegt:

"Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad..."
I Timótheüs 6:10a (Statenvertaling)

Een ander Schriftgedeelte zegt ook:

"Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn."
Jakobus 3:7-8 (Statenvertaling)

Behalve bij de zonden die in de Tien Geboden staan, wordt ook de zonde van de mens tegenover het dier vermeld: de onbarmhartigheid. Door het onrecht jegens de dieren begaan dierenbeulen, stropers en smokkelaars ook een zeer zware zonde tegen God, de Schepper van alle leven!!

"De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed."
Spreuken 12:10 (Statenvertaling)

Deze ernstige zaak moet nog duidelijk gemaakt worden: WIE SLECHT IS VOOR DIEREN, IS OOK SLECHT VOOR MENSEN!! Om uw ogen te openen voor de gruwelijke misdaden die begaan zijn door dierenhaters, stropers en smokkelaars zijn aantal foto's hieronder geplaatst. Ook worden videoclips van YouTube hieronder geplaatst. 

WAARSCHUWING: De foto's zijn schokkend en gruwelijk. Het plaatsen van walgelijke foto's zijn noodzakelijk om u wakker te schudden. Ze zijn het bewijs dat de zonde nu nog steeds onze grootste probleem is. Als u een dierenliefhebber bent, zult u vast en zeker verontwaardigd zijn. 

Olifant gedood door stropers

Neushoorn doodgeschoten door stropers.
De hoorn was afgezaagd
Een olifant gedood door stropers om slagtanden 
Een Sumatraanse tijger gedood 
De stropers villen de tijger
De tijger gevild
De romp van de tijger in stukken gesneden
Tijger- en luipaardvachten in Heathrow Airport
in londen door de douane in beslag genomen
Werkelijk onvoorstelbaar. We zien nu de ernstige en verwoestende gevolgen van de zondeval dat de mooie en majestueuze schepping van God kapot gemaakt wordt door de mens. Niet God, maar de mens is zelf de veroorzaker van alle ellende!! Hoe lang blijft de mens nog steeds weerbarstig en opstandig tegen God!? Wat hebben de dieren misdaan? Niets! Is geld soms belangrijker dan het leven? Wreedheid en hebzucht kennen geen grenzen. Een onderstaande foto laat ons wel zien hoe grenzeloos is de wreedheid jegens de dieren. Het is walgelijk om te zien dat de kinderen ook komen kijken en leedvermaak houden. Kinderen moeten leren méér respect te tonen voor dieren!

De arme tijger vastgebonden en overge-
leverd aan de mensen die beesten zijn
Wie kan de wreedheid van de mens bedwingen? Niemand! 
Onze toekomst hangt af van de strijd tegen stropers- en smokkelmafia

Stropers en ivoorsmokkelaars zijn erg geldzuchtig, misdadig en egoïstisch en tonen grote minachting voor de Schepper van alle leven. Ze geven totaal niets om dieren en mensen. Het enige dat voor hen wel telt, is geld. Hun griezelige en demonische afgod is Mammon. Die misdadige lui is totaal verblind door hebzucht. Er zijn ook straatarme mensen die gaan stropen om aan geld te komen. Maar ze overtreden de wet doelbewust. Hun voornaamste drijfveer is geld. Geldzucht is inderdaad de wortel van alle kwaad. Daarom moeten alle stropers, smokkelaars en afnemers zwaar gestraft worden. Gelukkig hebben overheden, organisaties en politiediensten de strijd aangebonden met stroperij en smokkel. De stroperij- en ivoormafia moet met tak en wortel uitgeroeid worden. Enkele stropers hebben door hun misdaad met de dood moeten bekopen. Precies zoals de Bijbel zegt, is het loon van de zonde de dood. 

Stropers gearresteerd
Vorig jaar had de Keniaanse president Mwai Kibaki eigenhandig een partij van bijna vijfduizend kilo ivoor in brand gestoken. De president van Kenia wilde met de verbranding van meer dan 300 olifantslagtanden en meer dan 42.000 beeldjes van ivoor een duidelijk signaal afgeven. Het ivoor was afkomstig uit Malawi, Tanzania en Zambia en werd in 2002 in Singapore onderschept. "Dit is een signaal aan stropers en smokkelaars dat de landen in de regio niet toestaan dat criminelen onze gemeenschappelijke toekomst vernietigen,"klonk de dreigende waarschuwing van de Keniaanse president aan het adres van de ivoormafia. 

Meer dan 300 olifantenslagtanden in beslag genomen
De Keniaanse president steekt ivoor in brand
Het is maar te hopen dat de toekomst van het dieren- en plantenrijk veilig gesteld zal worden. Want het voortbestaan van de mens hangt veel af van het dieren- en plantenrijk. Daarom moet de strijd tegen stroperij voortgezet worden. In veel Aziatische landen is er nog steeds een grote vraag naar ivoor en lichaamsdelen van tijgers. Handel in ivoor is sinds 1989 verboden. De Thaise en Afrikaanse autoriteiten werken nauw samen om de smokkel tegen te gaan, waardoor het aantal inbeslagnames is gestegen. Desondanks de harde aanpak weten stropers en smokkelaars toch nog veel van het waardevolle materiaal over de grenzen te krijgen! 

Wiens schuld is het?

In Vietnam is het aantal tijgers vorig jaar drastisch gehalveerd van ongeveer 100 naar zo'n 50. Dat heeft de directeur van het ecologische instituut in Hanoi in januari 2012 medegedeeld. Volgens hem zijn de meeste verdwenen tijgers door stropers gedood. Een tijgervacht is veel waard in Azië. Ook zijn de tanden en ingewanden van het roofdier zeer gewild. Vorig jaar had Vietnam zich op de internationale tijgerconferentie verplicht om de dieren beter te beschermen. Maar daar is dus weinig van terechtgekomen. Wereldwijd leven er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Afspraak van de tijgerconferentie was dat er minimaal 7000 moeten worden. Helaas zullen vrijwel alle tijgersoorten binnen enkele jaren uitsterven. Dat is een keiharde realiteit dat we onder eigen ogen moeten zien. Toch heeft de mens niet geleerd van de historische lessen. Bijvoorbeeld koning Juan Carlos van Spanje. Hij ging op safari en doodde een olifant voor zijn plezier, terwijl hij een ere-voorzitter van het WNF (Wereld Natuur Fonds) is! Hij heeft zijn eigen geloofwaardigheid en die van het Wereld NatuurFonds op het spel gezet. Blijkbaar heeft hij de historische lessen niet geleerd. Het is niet voor de eerste keer dat een koning zoals Juan Carlos op safari ging. Vroeger ging wijlen prins Bernhard ook op safari. Eeuwenlang waren vele koningen op leeuwen- en olifantenjacht gegaan. 

Als u een evolutionist of een atheist bent en u beweert dat de Bijbel een boek vol fabels en historische onnauwkeurigheden is, dan moet u goed beseffen dat dezelfde Boek ons vertelt dat er leeuwen waren in het Oude Israël. De historische betrouwbaarheid van de Bijbel wordt ook bevestigd door archeologen. Uit de opgravingen bleek dat de leeuwen niet alleen in het Oude Israël maar ook in ieder land van India af tot aan de zuidelijke punt van Afrika leefden. Ook in Oost-Europa. In de tijd van Alexander de Grote waren leeuwen in het Oude Griekenland algemeen bekend! De Bijbelse leeuw staat bekend als de Perzische leeuw (Panthera leo persica). Een voorbeeld uit de Bijbel laat ons zien dat David, de latere koning van Israël, bij het hoeden van zijn vaders schapen deze zowel tegen hongerige leeuwen als tegen beren moest beschermen. Een ander Bijbels voorbeeld was dat de Perzische koning Darius de profeet Daniël in zijn leeuwenkuil liet werpen. In Assyrië en Babylon was de leeuwenjacht een geliefd tijdverdrijf van de koningen en de edelen. Een reliëf dat gevonden werd in de ruïnes van Ninevé, toont ons de leeuwenjacht aan. 

Een Assyrische reliëf van de leeuwenjacht
De Assyrische koningen maakten daarbij gebruik van speciaal gefokte grote honden die de leeuwen moesten opjagen. Sommigen hielden leeuwen als huisdieren in onderkomens die aan onze dierentuinen doen denken. Zelfs richtte men leeuwen af om te helpen bij de jacht op herten en antilopen. Zolang u in de heiligheid van de Evolutieleer gelooft, kunt u toch niet verklaren hoe het komt dat de leeuwen in het Midden-Oosten tegenwoordig niet meer leven en allang verdwenen zijn. De logische verklaring is dat de leeuwenjacht en andere factoren zoals het beschermen van kudde tegen roofdieren het uitsterven van de leeuwen in het Oude Israël en het Midden-Oosten veroorzaakt hebben. Rond 1900 was de Perzische leeuw in het Midden-Oosten nagenoeg uitgeroeid. Tegenwoordig vindt u leeuwen nog in delen van Afrika en in één klein hoekje van India. In Gir Fores National Park, India, leven nog maar enkele exemplaren van de Perzische leeuw. De leeuwen leven voornamelijk in Nationale Parken en Natuurreservaten, ook al komen ze veel zeldzamer voor dan vroeger. De stropers azen ook nu op leeuwen om vacht. Andere leden van de familie der grote katachtigen (luipaarden, cheetahs, tijgers) staan nu op de gevarenlijst. 

De Sumatraanse tijger nu ernstig bedreigd
De biodiversiteit loopt nu grote gevaar vernietigd te worden. Zou u durven de schuld van alle misstanden te geven aan God!? Het is onredelijk en oneerlijk om de schuld aan God te geven. Aan God valt het absoluut niets te verwijten! God is werkelijk goed, liefdevol, volmaakt, heilig en rechtvaardig, omdat Hij de schepper is van alle leven. Het ligt niet in Zijn aard om Zijn eigen maaksels te vernietigen. Helemaal niet! Het juiste antwoord luidt: wij hebben er allemaal schuld  aan!! De mensheid is voor het overleven van deze dieren een grote bedreiging. Dit is reeds lang geleden begonnen. Het begon met de zondeval in de hof van Eden. Het LIGT IN ONZE AARD OM TE VERNIETIGEN!! 

Van ivoor wordt een afgods-
beeld Madonna gemaakt
Het ecologische evenwicht is zo verstoord naarmate de bevolkingsgroei explosief toeneemt, wordt er hoe langer hoe meer land in gebruik genomen en blijft er steeds minder ruimte voor de wilde dieren over. In Brazilië en andere delen van de wereld verdwijnen regenwouden in razendsnelle tempo. Ook wordt er massaal gejacht op dieren om vacht, pels, ivoor en andere lichaamsdelen. De hele schepping van God is verwoest door stroperij, dierenmishandeling, abortus, echtscheidingen, moord, massamoord, revoluties, opstanden, wereldoorlogen, milieuvervuiling, ontrouw, corruptie, enzovoorts. Maar omdat God een God van heiligheid en gerechtigheid is, zal Hij ons allemaal moeten veroordelen. De zonde moet er gestraft worden. Want God is zo heilig dat Hij de zonde hartgrondig háát! En áls Hij ons zou veroordelen, zouden wij tot in alle eeuwigheden het oordeel moeten aanvaarden en moeten zuchten onder onze knagende en eeuwige wroeging. Maar God is niet alleen een God van gerechtigheid, maar ook van liefde! In Zijn liefde heeft Hij volmaakt bewezen door Zelf de machtige oplossing voor de gevallen en verdorven mens te bieden. Hij heeft Zich geopenbaard in de enige Mens die zonder zonde was: de Here Jezus Christus, die tevens de Zoon van God is. Voor mensen die met waarachtige belijdenis van hun zonden tot God en waarachtig geloof tot Here  Jezus komen, heeft God Zijn geliefde Zoon op het kruis van Golgotha overgegeven in de dood van de zondaar. En voor de ware gelovigen is Jezus Christus op de derde dag uit de dood opgestaan om eeuwig voor hen te leven en eenmaal wéér te komen op de wolken des hemels. Ook zal God in de persoon van onze Verlosser Jezus Christus orde op zaken stellen na de enorme chaos die WIJ, ALLE MENSEN, op deze planeet aarde van Gods schepping hebben gemaakt. Want de hele schepping verlangt naar verlossing, zoals in de Schrift staat geschreven:

"Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft: Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe."
Romeinen 8:20-22 (Statenvertaling)

God talmt niet met Zijn belofte dat Hij orde in deze chaos, waarin wij allemaal verkeren, zal herstellen. Zijn Zoon Here Jezus Christus (in het Hebreeuws: Jesjoea Mesjiach) zal als de grote Messias-Koning terugkeren en een echte Messiaanse vrederijk op aarde stichten, waarna Hij vanuit Jeruzalem met gerechtigheid zal heersen. Hij zal ook alle heidense volken met harde hand regeren en de zonde aan paal en perk stellen. Stroperij, platbranden van regenwouden, ivoorsmokkel, walvisjacht en andere grote misstanden zullen aan banden gelegd worden. Want alle landen, volken en mensen zullen moeten meewerken aan de harde en onvoorwaardelijke eisen van God. Over het Messiaanse vrederijk heeft de profeet Jesaja geprofeteerd:

"En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitebok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zulle te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilik. Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren der zee bedekken." 
Jesaja 11:6-9

Een chimpansee geeft een tijgerwelp melk. De chimpansee
is veel edelmoedig dan de wrede en zelfzuchtige mens!!
Een betere moeder is niet anders
dan de chimpansee zelf!
We moeten ons wel diep schamen voor de enorme rotzooi op aarde die we zelf veroorzaakt hebben. Nog erger: we hebben onszelf tot beesten gedegradeerd en gedragen onszelf ook als beesten! Het is belangrijk dat we ook onze schuld moeten erkennen. Alleen zullen we onze schuld aan God belijden en erkennen dat we gezondigd hebben tegen Hem. Na schuldbelijdenis en boetedoening is er ook vergeving. In de Bijbel staan er ook milieuwetten die al duizenden jaren geleden in opdracht van God opgesteld werden door Mozes. Dankzij Gods wetten waren dieren en planten beter beschermd. Als u een evolutionist bent en niet gelooft in de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, dan weet u helemaal niets dat het platbranden van een bos in de wet van Mozes streng verboden is (Deuteronomium 20:19)! In de Bijbelse tijden was de verschroeide aarde tactiek een geliefkoosde oorlogsmiddel van veel heidense volken. In Deuteronomium 22:6-7 staat een bepaling dat eieren geraapt mogen worden, MAAR...de moeder met de jongen (of met de eieren) NIET meegenomen mocht worden! Dankzij de Goddelijke milieumaatregel waren de dieren in het Oude Israël beschermd. De Bijbel verbiedt stroperij zéér zeker! Het Nieuwe Testament handhaaft de wet van Mozes: de apostelen bepaalden tijdens hun vergadering dat dieren niet verstikt mochten worden (Handelingen 15:29)! U zult moeten toegeven dat Gods wetten ongeëvenaard en vooruitziend zijn. Ook zult u moeten erkennen dat God de enige rechtvaardig is, terwijl alle mensen zondaars zijn.

Het schubdier in National Park in Kuala Lumpur,
Malaisië. Ook is het schubdier een bedreigde diersoort!
Wat christenen betreft, wordt hen ernstig verweten dat ze tekort geschoten zijn in hun houding jegens hun naasten en vooral dieren. Veel christenen hebben het erg druk met hun egocentrische houding en gaan keurig gekleed naar de kerken om God te lofprijzen. Ze maken ook plannen voor hun eigen wegen en activiteiten en dan prevelen ze een oppervlakkig gebedje waarin ze God om Zijn zegen vragen. Deze tragische fout komt veel voor in het leven van individuele christenen, maar ook in veel kerken en organisaties. Ze missen daardoor Gods leiding en inzicht in Gods Woord. Ook hebben ze niet gebeden voor het behoud van het dieren- en plantenrijk die ernstig wordt bedreigd door de zondige mens. Het is schandalig dat ze zich hebben bezighouden met onbijbelse eindtijdtheorieën om erachter te komen wanneer Jezus zou terugkomen. Eigenlijk wachten ze liever op de terugkomst van Here Jezus. Ze denken dat als Jezus terugkomt, zou alles weer in orde komen. Maar ze vergeten echter één ding wat de apostel Paulus geschreven heeft dat er ook gebeden moet worden voor koningen, presidenten, regeringen en alle mensen (I Timótheüs 2:1-3). Er moet ook gebeden worden voor het behoud van de natuur! De christenen vergeten ook dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van het dieren- en plantenrijk! Ze horen ook een goede voorbeeld van het rentmeesterschap over Gods schepping te geven. Wedergeboren christenen behoren immers rentmeesters van God te zijn om goed voor Zijn schepping te zorgen. God waarschuwt ons ernstig voor een wereldwijde hongersnood als de biodiversiteit massaal vernietigd wordt. De wereldwijde hongersnood zal zéér zeker komen! Ook zegt de Bijbel dat landen en volken geoordeeld zullen worden op grond van de vernietiging van de biodiversiteit. In Openbaring 18:10-15 lezen we dat ivoor niet meer verhandeld kan worden wanneer het goddeloze financieël-, economisch- en religieuze wereldsysteem, Babylon genaamd, door God geoordeeld en in elkaar gestort zal worden! Want de mensen hebben de aarde ontheiligd en tonen geen eerbied voor de Schepper. 

Wat de duurzaamheidstop van de VN in Rio de Janeiro, zoals Rio+20 wordt genoemd, betreft, behartigt deze top niet echt de belangen van milieu en natuur. Volgens Milieudefensie krijgen multinationals de VN in verontrustende mate in hun greep.  Dat klopt ook. De multinationals zijn wel verantwoordelijk voor de vernietiging van biodiversiteit. Denk maar aan de enorme milieuschade in Nigeria dat veroorzaakt wordt door Shell. Ook dezelfde multinational Shell heeft enorme milieuschade in Brazilië aangericht. Tegelijk creëeren duistere machten achter de schermen van de VN en de multinationals problemen opzettelijk, dan bieden ze een oplossing. Als er om geld gevraagd wordt voor het redden van milieu en natuur, heeft de VN echter andere doelstellingen voor het oog. Volgens Milieudefensie is er tijdens de zogenaamde duurzaamheidstop grote verontwaardiging ontstaan bij boeren, activisten, inheemse volkeren (indianen die in de Braziliaanse regenwouden wonen. Hun woon- en leefgebieden worden nu ernstig bedreigd), vrouwen- en jongerenbewegingen. Zij zouden zich niet vertegenwoordigd voelen. Er is nog veel verzet tegen de VN vanwege een andere koers. De VN zullen zeker falen in het redden van biodiversiteit. Ook zullen de VN en de toekomstige antichristelijke wereldregering grote problemen die ze zelf veroorzaakt hebben, niet oplossen!! Alleen God zal orde in de enorme chaos herstellen en NIET de door de VN en andere instellingen gepropageerde 'wereldregering.'
Wordt wakker! We horen niet alleen te bidden maar ook te werken, want bidden en werken zijn hetzelfde. Toen aan de evangelist Moody gevraagd werd wat hij zou doen, antwoordde hij:"Ik zou een boom planten." Laten we werken en ons inzetten voor het behoud van alle dieren en planten, zodat Here Jezus terugkomt en ons tot Zijn grote vreugde wel bezig vindt! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                           Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) IUCN: Voedselproductie onder druk door verlies aan biodiversiteit. 19-06-2012
(2) TT-Canvas: Opnieuw meer dieren en planten bedreigd. 20-06-2012
(3) Volkskrant: Zes leeuwen gedood in woonwijk Nairobi. 20-06-2012
(4) HLN: Grootschalige operatie van Interpol tegen ivoorsmokkelaars. 19-06-2012