dinsdag 30 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IV


De herkomst van Allah verraden door de PA 

De Palestijnse Autoriteit had in 2001 een postzegel uitgegeven. Op de postzegel staat Baäl afgebeeld alsmede een stier. Hij houdt een speer in zijn hand en aan zijn gordel hangt een kort zwaard. Baäl was in de Bijbelse tijden in Kanaän, Egypte, Fenicië en andere delen van het Midden-Oosten een god van de donder, de bliksem en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Baäl betekent de Heer (!). In de zin was Baäl de koning onder de plaatselijke heidense goden. Zo was er een Baäl Hadad, een Baäl Melkert, een Baäl Moloch. In de Bijbel is Baäl geidentificeerd als satan. Eén van de namen van satan is Beëlzebub. (Matthéüs 12:24, Marcus 3:22, Lucas 11:15) Beëlzebub is afgeleid van Baäl-Zebub. In de Tenach (het Oude Testament) duikt de naam Baäl-Zebub als de Filistijnse afgod van Ekron op. (II Koningen 1:2-3). Beëlzebub betekent "de heer der vliegen." In vele Kanaänitische steden en volken hadden elk hun eigen streekgebonden Baäls. In Ugarit heette hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze werd ook gewoon met zijn titel van "Heer" Baäl genoemd.

PA postzegel Baäl
Een bezorgde moslim schreef naar aanleiding van de uitgave van de Palestijnse postzegel met de afbeelding van Baäl aan een Italiaanse imam met de vraag of het toegestaan is de betreffende afbeelding te gebruiken. "Sinds de PA onlangs een postzegel met de afbeelding van Baäl heeft gedrukt en verspreid, weten we dat Baäl een afgod en een valse god is, vragen we ons af of het toegestaan is om zulke betreffende afbeelding te gebruiken." (1) De imam gaf het antwoord op de vraag en zei:"Houden aan monotheïsme en afwijzing van de aanbidding van afgoden en valse goden is het centrale punt van de boodschap van alle profeten en de Boodschappers die werden gestuurd door Allah." En de imam citeerde een korantekst:"Wilt gij Baäl aanroepen en de beste van de scheppers verlaten, Allah, uw Heer en de Heer uwer voorvaderen?" (Soera 37:125) (1) Verder schreef de imam:"Allah zegt in de Glorieuze Koran:'En voorwaar, Wij zijn verwekt onder elk volk en een Boodschapper verkondigt: Aanbidt Allah en vermijdt valse goden. Toen waren er sommigen onder hen, die Allah leidde, en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde is der loochenaars.' Soera 16:36 Baäl is uitdrukkelijk vermeld in de Koran als een van de valse goden die door de ongelovigen aangebeden is. In onze tijd is de gewoonte van de regeringen om postzegels te wijden aan persoonlijkheden, wie ze willen eren of dingen die zij trots op zijn. Een moslim moet alle handelingen die betrekking hebben op de verering van afgoden en valse goden, voorkomen, terwijl het niet toegestaan is om te kopen, te verkopen of de gerelateerde postzegel te gebruiken. Voor degene die blij is met de verering van Baäl en met de uitgave van postzegel met deze afbeelding, is dat de toestand van een afvallige en een ongelovige, ook al zal hij misschien de stempel daadwerkelijk niet gebruiken." (1) De Italiaanse moslimbeweging had een fatwa uitgesproken over de PA. Jammer voor de Italiaanse imam blijken Baäl en Allah identiek hetzelfde te zijn! Want de oorspronkelijke naam van Allah was Hoebal. Hoebal was een Moabitisch godheid, die reeds voor de geboorte van Mohammed door de polytheïstische Arabieren werd geimporteerd. Van oorsprong was de Ka'aba, het islamitische heiligdom, het Pantheon van de Arabische goden. In het Arabische veelgodendom stond Hoebal als de oppergod centraal. Hoebal is geidentificeerd als Baäl-Peor in Moab. (Numeri 25:1-3, Deuteronomium 4:3, Jozua 22:17, Psalm 106:28, Hosea 9;10, Openbaring 2:14) De pre-islamitische Arabieren beschouwden Hoebal en Allah niet als verschillende goden. Want Hoebal en Allah waren verenigbaar en één en dezelfde persoonlijkheid. Daarom werden de lokale Baäls gezien als verpersoonlijkingen en manifestaties van de oppergod Baäl. Net hetzelfde als Baäl betekent Hoebal ook "de Heer." De titel en het gebruik zijn ook hetzelfde als dat van Allah. De term Allah (Al-ilah) en de naam Hoebal passen zeker in dit patroon van een lokale oppergod, waarna verwezen wordt naar Baäl. "Al-ilah" is niet een eigennaam van een specifieke god, maar een algemene verwijzing en betekent de god. Voordat Mohammed in 569 na Chr. geboren was, werd "Al-ilah" ingekort tot Allah. Er is bewijs dat Hoebal als "Allah" werd aangeduid. (2) Toen Mohammed Mekka veroverd had, liet hij 360 afgoden vernietigen, allesbehalve Hoebal. Ook liet hij alle verwijzingen naar de naam Hoebal verwijderen, maar de naam Allah werd behouden. De moslims kunnen nog steeds niet geloven dat hun god Allah identiek hetzelfde is als Hoebal/Baäl. In navolging van Mohammed claimen ze dat Allah in pre-islamitische tijden "dezelfde god" is als de Bijbelse God van Abraham, Izaäk en Jakob. Helaas voor hen is deze claim helemaal niet juist. Want de claim van de moslims dat dit één en dezelfde god is, is niet anders dan een poging om Joden en christenen tot de islam te bekeren. Helaas trappen heel wat christenen in de valse claim, zonder enige besef dat Allah van oorsprong een heidens god is en absoluut niet hetzelde kan zijn als de God van Israël. Lees het artikel van Ben Kok: www.tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/  Dan is het voor u alles duidelijk dat de God van Israël en Allah absoluut niet hetzelfde god zijn. Iedereen die beweert dat de islam iets met het christendom heeft en de Koran en de Bijbel tot één dezelfde boek behoren, heeft totaal geen kaas gegeten!                                                  

Iedereen weet dat de halve maan ofwel de wassende maan het symbool van de islam is. De archeologische vondst bewees dat het symbool van Baäl de halve maan is. De halve maan kwam veel voor in Kanaän, Fenicië, Assyrië, Babylonië, Moab, Edom en Arabië. Ook was het symbool van Hoebal de halve maan. Zie de afbeelding van een Assyrische relief van Baäl-Hadad hieronder:

Assyrische relief van zon en halve maan
De afbeelding vertoont een grote overeenkomst met de foto van de halve maan die aan de top van de minerat staat, hieronder:


De maanverering was in het pre-islamitische Arabië reeds beoefend. De halve maan was het meest voorkomende symbool van deze heidense en afgodische aanbidding van de maan. In Mekka stond het afgodsbeeld van Hoebal op de top van de Ka'aba ongeveer 400 jaar voor de geboorte van Mohammed. Dit is de oorspronkelijke reden waarom de wassende maan aan de top van elk minerat bij de Ka'aba staat. Vandaag staat de halve maan, het symbool van de islam, op elk minerat van iedere moskee over de hele wereld. Een ander feit is dat Allah drie dochters (Soera 53:19-22) * had, net zoals Baäl. De Ras Shamra teksten van Ugarit vermelden dat Baäl drie dochters had. Het is niet onwaarschijnlijk dat Baäl met zijn drie dochters tot Hoebal met zijn drie dochters overging, wat enkele wijzigingen en ontwikkeling die toe te schrijven waren aan het verstrijken van de tijd. Hoebal (de heer) is ook bekend onder de naam van Allah (Al-ilah, de god). (2) Dan wordt het ook duidelijk waarom de Koran de aanbidding van de dochters van Allah als verbinding van andere goden met Allah veroordeelt, terwijl het vreemd genoeg stil overblijft van de aanbidding van Hoebal. De aanbidding van Hoebal was de aanbidding van Allah - de fout van de specifieke afgodsverering in kwestie ligt alleen in het verbinden van de dochters met Hoebal/Allah. (2) Zowel moslims als niet-moslims realiseren in hun grote onwetendheid zich niet dat Allah ook een misleider is en zich voordoet als de God van Abraham, Izaäk en Jakob! In de Koran lezen we heel duidelijk dat Allah inderdaad een misleider is. "Zo laat Allah dwalen wat hij wil en leidt wie hij wil." (Soera 74:31) Ook blijkt het dat zowel de profeet en stichter van de islam Mohammed als de Koran bij de maan zweren!

"Ik zweer bij de maan, En de nacht wanneer het heengaat, En de dageraad waar zij gloort, toch het de hel is een van de ernstigste ongelukken."
Soera 74:32

Zweren bij de maan is ook een vorm van aanbidding van de maan! De Bijbel zegt helder en duidelijk dat we NIET bij de maan, de zon of de hemel mogen zweren. Here Jezus waarschuwt ernstig:

"Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank Zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is."
Matthéüs 5:34-35

Ook verbiedt de Bijbel de aanbidding van zon, maan en sterren!

"Dat gij ook uw ogen NIET opslaat naar de hemel, en de zon, DE MAAN en de sterren, het gehele heer des hemels aanziet en u laat verleiden u voor die NEER TE BUIGEN en hen te dienen,.."
Deuteronomium 4:19

"Wanneer in uw midden in een der steden, die de Here, uw God, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de Here, uw God, door zijn verbond te overtreden; die andere goden gaat dienen en zich DAAROVER NEDERBUIGT VOOR DE ZON OF DE MAAN of heel het heir des hemels, wat Ik verboden heb."
Deuteronomium 17:23

Een heel belangrijk feit is dat Baäl oorspronkelijk een vertegenwoordigster van de godin tijdens het rituele huwelijk toebedeeld kreeg. Hij was daarom de zoon en minnaar van de godin en werd in die hoedanigheid ook Tammuz (Ezechiël 8:14) genoemd. Over het algemeen werd de god Baäl als zoon van de hemelgod El en zijn moeder was Athirat, een verbastering van de naam van de heks Semiramis, de moeder van Nimrod. Zijn zus en echtgenote was Ashtoreth, de beruchte Astarte. (Richteren 2:13)

Baäl (links) en Astarte (links)
De aanbidding van Baäl werd dikwijls gekoppeld aan de godin Astarte, de vrouwelijke tegenhanger. Astarte is getooid met de halve maan op haar hoofd! Het beeld van Ishtar (Astarte) dat in de ruïnes van Babylon werd gevonden door de archeologen en nu in het Louvre-museum in Parijs staat te bezichtigen, toont de halve maan aan de top van haar hoofd. Zie de afbeelding hieronder:

Ishtar/Astarte/Asthoreth
Het is opmerkelijk dat de zwarte steen in de Ka'aba precies hetzelfde is als de zwarte steen in Efeze. De zwarte steen in Efeze was een meteoriet dat uit de hemel gevallen was, zoals de zwarte steen van de Ka'aba in Mekka inderdaad ook uit de hemel gevallen was! De zwarte steen was het grote afgodsbeeld van de Griekse godin Artemis, het Romeinse equivalent van Diana, die als maangodin gezien werd! Artemis is identiek hetzelfde als Ishtar/Astarte.

"Maar de secretaris der stad bracht de schare tot kalmte, doordat hij zeide: Mannen van Efeze! Wie ter wereld weet niet, dat de stad der Efeziës de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het BEELD, DAT UIT DE HEMEL IS GEVALLEN?"
Handelingen 19:35

De Baäl-verering ging niet alleen gepaard met perversiteiten, seksuele praktijken van vruchtbaarheidscultussen en offeren van jong vee als stier, gezien het feit dat Baäl een schandgod genoemd werd. (Hosea 9:10) Er werden ook kinderen geofferd aan Baäl, gezien het feit dat Baäl ook als Baäl-Moloch bekend staat. Er was ook sprake van kannibalisme dat de Baäl-aanbidders offers die gebracht werden, opgegeten hadden. (Numeri 25:2, Jeremia 19:5)    


Hoewel de moslims (en ook de christenen) weigeren te geloven dat Allah en Baäl dezelfde persoon zijn, hebben zij één belangrijk ding blijkbaar over het hoofd gezien. Het is bekend dat de Baälaanbidders gruwelijke en rituele zelfverminking deden. In psychiaterische term heet dat automutilatie. In de Bijbel lezen we hoe de Baälpriesters de hele dag, van morgen tot de middag, de naam van Baäl aanriepen, maar er kwam geen antwoord. Naar hun gewoonte hadden de Baälpriesters zichzelf gekastijd met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed. (I Koningen 18:25-29) Vandaag houden de sjiieten, de tweede grote stroming van de islam, hun jaarlijks ritueel in Karbala. Ze vieren Asjoera op de tiende dag van de maand moeharram, de eerste maand van de islamitische kalender. Binnen het Sjiisme heeft Asjoera een bijzondere plek als afsluiting van de elfdaagse rouwperiode in de maand moeharram, waarin de martelaarsdood van imam Hoessein in 680 wordt herdacht. Veel pelgrims gaan jaarlijks dan ook naar die stad toe om de tragedie van Asjoera te herdenken. In de processie wordt de lijkbaar gedragen en kastijden zowel mannen als jonge jongens zichzelf als teken van vereenzelviging met imam Hoessein. Door de rituele zelfkastijding druipen het bloed helemaal af van mannen en jongens!! Bekijk de foto hieronder, dan is de overeenkomst tussen de bedevaartgangers en de Baälpriesters zéér treffend;

Asjoera: zelfkastijding van sjiieten
De Palestijnse Autoriteit die de postzegel ter ere van Baäl liet uitgeven en verspreiden, heeft de ware herkomst van Allah onbewust (of bewust) verraden. Ook heeft de PA Palestijnse kinderen met grote vreugde geofferd aan Baäl/Moloch, wat zij de heilige strijd, de Jihad, noemen.

Palestijnse kinderen opgeofferd

Sinds de langvervlogen en onheugelijke tijden was het de gewoonte van de Kanaänieten en andere heidense volken dat zij hun kinderen aan de Baäl/Moloch offerden. De weerzinwekkende kinderoffers zijn door de Here God streng verboden:

"En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de Here."
Leviticus 18:21

De Bijbel zegt ook dat degene die dit zoiets doet, zeker ter dood gebracht zal worden:

"De Here sprak tot Mozes: Tot de Israëlieten zult gij zeggen: Iedere Israëliet en iedere vreemdeling, die in Israël vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het volk des lands zal hem stenigen. Ook zal Ik mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien, omdat hij van zijn kinderen aan de Moloch gegeven heeft, om Mijn heiligdom te verontreinigen en Mijn heilige Naam te ontwijden."
Leviticus 20:1-3

Hoewel de Baäl-Moloch verering in vergetelheid was geraakt, is deze afgodische verering vandaag nog steeds springlevend! In heel veel landen houdt men nog steeds bezig met gruwelijke praktijken. Alleen heeft de Baäl-Moloch verering een ander vermomming gedaan: abortus. In het Westen en andere landen is abortus, het doden van ongeboren babies, op grote schaal gepleegd. Abortus is niets anders dan een gruwelijke zonde en een grote genocide aller eeuwen. In de naam van de democratie (!) mag er gemoord worden ter ere van de Baäl-Moloch. Dat abortus in westerse landen gelegaliseerd is, moeten we een Bijbeltekst gaan lezen wat de Here God duidelijk zegt over legalisering van kinderoffers:

"Indien echter het volk des lands OOGLUIKEND TOELAAT, dat die man van zijn kinderen aan de Moloch geeft en hem niet ter dood brengt, dan zal Ik Mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn geslacht keren en Ik zal hem en ALLEN DIE HEM IN ZIJN OVERSPELIGE VERERING VAN DE MOLOCH VOLGEN, uit het midden van hun volk uitroeien."
Leviticus 20:4-5

Reken maar dat de toorn van de Here God rust op westerse landen vanwege legalisering van abortus.

                                                                    Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                              Paul

  

* Met de duivelsverzen worden verzen bedoeld die Mohammed in eerste instantie zou hebben uitgesproken, maar die later zouden zijn vervangen. De referentie naar Allah's dochters is later verwijderd als zijnde "duivelsverzen." De duivelsverzen zijn taboe, omdat moslims geloven dat de Koran authentiek, compleet en origineel is, terwijl deze boek in werkelijkheid vol tegenstrijdigheden bevat. Met het vinden van de duivelsverzen, destijds in Jemen, zou dit de ultieme aanwijzing zijn dat passages in de Koran ooit zijn gewijzigd. En dit is iets wat er bij de meeste moslims niet ingaat. Vandaar het taboe dat nog steeds heerst. Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat houden de hoogst moslimgeestelijken de oudste Koranteksten angstvallig verborgen in Jemen. De reden is zo simpel dat er niet alleen talrijke afwijkingen in de oudste manuscripten van de Koran gevonden zullen worden, waaruit het zou blijken dat de islam helemaal niet monotheïstisch is. Ook kan een link met Hoebal en zijn drie dochters, a-Lat, al-Uzza en Manat gelegd worden. Als de oudste manuscripten gepubliceerd zouden worden, betekent dit niet anders dan de ineenstorting van een religieuze systeem als de islam!

Bronnen en referenties:

(1) Amislam.com
(2) Answering-islam.org

zaterdag 27 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IIIHet Palestijnse vluchtelingenprobleem een pressiemiddel. 

Toen de Staat Israël op 14 mei 1948 geproclameerd werd, verklaarden de Arabische buurlanden meteen de oorlog aan de jonge Joodse Staat. De Arabieren riepen hun "broeders" die in het Joodse deel van Palestina woonden, op om tijdelijk te vluchten. "Dan kunnen wij intussen de Joden in de zee drijven. Daarna zijn Tel Aviv, Haifa en al de Joodse landerijen voor jullie,"aldus beloofden de Arabieren hun "broeders." Ondanks verzoeken van de Joden om toch vooral te blijven had de Arabische propaganda effect op de Palestijnse Arabieren. 500.000 Palestijnse Arabieren ontvluchtten het land en gingen naar Arabische landen, terwijl 800.000 Joden uit de Arabische landen verdreven werden. De Joden moesten alles in de Arabische landen achterlaten. De bezittingen die de Joden achterlieten, vertegenwoordigen een waarde die vijf maal hoger was dan wat de Arabische vluchtelingen in Israël achterlieten, schreef professor Michael L. Brown. (1) Ja, zeer veel Joden die uit de Arabische landen waren gevlucht en verdreven, hadden grondbezit die vier keer zo groot als Israël blijkt te zijn, achtergelaten. In 1948 kwamen minstens 70 Joden om bij bomaanslagen in Caïro en vele anderen bij anti-Joodse rellen, en er werden beslag genomen op hun bezittingen. In het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw werden 34000 Egyptische Joden naar Israël verdreven met achterlating van hun bezittingen. (2) Na de Suez-oorlog van 1956 werden bijna 25000 Joden uit Egypte verbannen en hun bezittingen waren geconfisqueerd. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd het merendeel van de 15000 overgebleven Joden het land uitgezet. Sommigen na maandenlange gevangenschap, marteling en mishandeling. Nadat Egypte en Israël in 1979 vrede sloten en het Camp David akkoord ondergetekend hadden, werden de rechten van de overgebleven Joden hersteld, maar...erkenning van de verdrijvingen en confiscaties bleef uit. (2) Er is nauwelijks aandacht besteed voor de tragische geschiedenis van deze Joden, die uit de Arabische landen met geweld waren verdreven. Veelal wordt er nog steeds gesuggereerd dat zij vrijwillig vertrokken. De Joden die hun bezittingen in de Arabische landen kwijtgeraakt zijn, beginnen een nieuw leven in Israël en in andere landen, maar hebben nog nooit enige compensatie gekregen. De wereld is niet echt geinteresseerd in het lot van de Joden die uit de Arabische landen waren verdreven. (2) De wereld vergeet ook moedwillig dat de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog beroofd waren van hun bezittingen. Ook hebben de overlevenden van de Holocaust, de Shoa, nog nooit compensatie gekregen! Het ene leed kan tegen het andere nooit worden weggestreept, maar de oninteresse van het Westen en het totale gebrek aan aandacht voor deze vergeten Joodse groep vluchtelingen is schrijnend.

Joodse vluchtelingen in 1948 (1)

Joodse vluchtelingen in 1948 (2)

De vergeten Joodse vluchtelingen

Vooral de VN ontfermt zich niet over hen, dan wel alleen maar over de Palestijnse vluchtelingen. De wereld maakt zich nog steeds druk om het lot van de Palestijnse vluchtelingen en geeft ten onterecht de schuld aan Israël van het Palestijnse vluchtelingenprobleem dat "nog steeds onopgelost is"!

Joodse vluchtelingen uit Jemen met de
vliegtuig op weg naar Israël
In 1948 telde Jemen 55.000 Joden en in Aden in zuid-Jemen 8000 Joden. Ze werden ook wel Temani genoemd. De Joodse gemeenschap was arm en achtergesteld. Sinds de onafhankelijkheid van Jemen in 1918 werden islamitische wetten opnieuw ingevoerd en werden de Joden als dhimmi's gedegradeerd, waarna tot 1945 in totaal 17.000 Joden naar het toenmalige Palestina emigreerden. Ruim 80 Joden kwamen om bij rellen in Aden als gevolg van de aanname van het VN delingsplan van Palestina, waarbij veel Joodse huizen en winkels vernield werden en begin 1948 braken er rellen uit in Jemen n.a.v. vermeende rituele moorden. (2) Van 1949 tot 1950 werden in een geheime operatie 45.000 Joden uit Jemen naar Israël gebracht met een vliegtuig. Daarmee is de profetie in vervulling gegaan:

"Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen."
Jesaja 60:8-9a (Statenvertaling)

Joodse vluchtelingen uit Irak  aan-
gekomen in Israël (1951)
Het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk ontstond doordat Israël niet van de kaart geveegd kon worden, keerden de meeste van de 500.000 Palestijnse vluchtelingen niet terug. Zij kwamen voor een groot deel terecht in vluchtelingenkampen in Zuid-Libanon, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en in Jordanië. De Arabische landen bekommerden zich helemaal niet om de Palestijnse vluchtelingen, die immers "Arabische broeders" zijn. Door ze in armoedige omstandigheden opzettelijk te laten wonen, zouden ze vroeg of laat het medelijden van de wereldopinie opwekken. Op deze manier zouden de Arabische landen een grote steun krijgen in hun voornemen Israël alsnog te vernietigen. (3)

Palestijnse vluchtelingen in 1948

Palestijnse vluchtelingen in Libanon
opzettelijk aan hun eigen lot overlaten

Het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk is in werkelijkheid een politiek wapen geworden van de Arabieren! Israël wist ook dat het Palestijnse vluchtelingenprobleem verdraaid en sterk overdreven is als middel om Israël te dwingen toe te geven aan zijn eigen ondergang! Toen Israël in de Zesdaagse Oorlog van 1967 de Bijbelse gebieden Judea en Samaria op de Jordaniërs heroverde en grote gebieden als de Sinaï en de Gazastrook op de Egyptenaren veroverde, kwamen de meeste vluchtelingen onder Israëlisch bestuur terecht. Onder het Israëlische bestuur hadden de Palestijnse vluchtelingen hun tenten wel verruild voor permanente behuizing! Maar andere Palestijnse vluchtelingen verblijven nog steeds in Libanon, Syrië en andere Arabische landen. In september 1970 was Jordanië door het toedoen van de PLO bijna gedestabiliseerd. Het land stond aan de rand van de burgeroorlog. De Jordaanse koning Hoessein zag zich genoodzaakt hard in te grijpen en kondigde op 16 september een staat van beleg af. Het PLO hoofdkwartier in Amman werd belegerd en ingenomen. In andere Jordaanse steden werden Palestijnse vluchtelingenkampen aangevallen, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen onschuldige burgers en terroristen. Het conflict tussen koning Hoessein en de PLO leidde tot honderdduizenden doden. Hoessein werd verweten, omdat hij bloedbaden liet aanrichten. Ondanks internationaal kritiek had de VN het bloedbad onder de Palestijnse vluchtelingen in Jordanië nooit veroordeeld! De internationale gemeenschap lijkt te vergeten dat de PLO de ware aanstichter was geweest van de ernstige ongeregeldheden in Jordanië. Het was reeds bewezen dat de PLO ook de aanstichter was geweest van de Libanese burgeroorlog. Hoewel 500.000 Arabieren in 1948 het toenmalige Palestina ontvluchtten als gevolg van de Israëlisch-Arabische oorlog, waren de Joden die uit de omringende Arabische landen verbannen werden, opgenomen door Israël. Professor Michael L. Brown merkte op:"De Joodse staat, die 640 keer kleiner is dan de Arabische wereld en waarvan de bevolking zich tot het totale aantal Arabieren verhoudt als één staat tot vijftig, heeft met succes de meeste Joodse vluchtelingen opgenomen." In de twintigste eeuw waren er vluchtelingenproblemen geweest, die veel groter van omvang waren dan het Palestijnse. West-Duitsland had in de jaren 1945-1950 miljoenen Duitsers die uit voormalige Duitse gebieden als het toenmalige Pruisen in het Oosten verdreven waren, opgenomen. Ook de Sudeten-Duitsers waren uit de westelijke delen van TsjechoSlowakije verdreven en in West-Duitsland opgenomen. Hetzelfde kan gezegd worden van de moslims die van India naar Pakistan trokken, en de hindoes in de andere richting, nadat deze twee landen in 1947 onafhankelijk werden. In beide gevallen werden de vluchtelingen volledig opgenomen. Na de Eerste Wereldoorlog vonden er ook grote verplaatsingen van bevolkingsgroepen tussen Griekenland en Turkije. In feite waren inde 20ste eeuw meer dan 50 miljoen mensen ontheemd door oorlogen en conflicten. Slechts een klein deel keerde terug naar zijn oorspronkelijke woning, maar...de arme Palestijnen leven nog steeds als vluchtelingen! Hoe kan het? De Arabische landen zouden gemakkelijk in staat zijn geweest om hun 500.000 "broeders" uit het toenmalige Palestina in hun samenlevingen op te nemen. Dat deed Israël ook met de Joden die in de jaren 1948-1953 uit Arabische landen verdreven waren. Waarom namen de Arabische landen de Palestijnse vluchtelingen dan niet op? Waarom hebben sommige van deze landen honderden miljoenen dollars aan Palestijnse terreurorganisaties als Hamas, al-Aqsa brigade, enz., terwijl ze slechts paar miljoenen aan humanitaire hulp spendeerden?? Raph Galloway, het voormalige hoofd van UNRWA (de hulpverleningsorganisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen) schreef zeer terecht:"De Arabische landen willen het vluchtelingenprobleem helemaal niet oplossen. Ze willen dat het een open wond blijft, zodat ze de Verenigde Naties ermee kunnen tarten en het als een wapen tegen Israël kunnen gebruiken. De Arabische leiders zijn absoluut niet geinteresseerd in het tragische lot van de vluchtelingen." (1) In oktober 2010 wekte Andrew Whitney, de vertrekkende directeur van het New Yorkse kantoor van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), de woede van de Arabische wereld met zijn opzienbarende uitspraak dat het deze Palestijnse vluchtelingen nooit wordt toegestaan in Israël te gaan wonen. Voor de Nationale Raad voor Amerikaans-Arabische betrekkingen zei Andrew Whitney dat het een onredelijke gedachte is, dat Israël na het vredesproces de deur openzet voor vijf miljoen (!) nieuwe Arabische inwoners, en dat de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen moeten worden opgenomen in hun Arabische gastlanden. Hij zei:"Als we niet snel een discussie met de vluchtelingen beginnen, dat zij gaan overwegen wat hun toekomst kan worden - dat zij gaan debatteren over hun eigen rol in de maatschappij waar ze zijn in plaats van in een toestand van onzekerheid te worden gelaten, waarin ze hulpeloos zijn maar liever de wrede illusies koesteren dat ze misschien op een dag terugkeren naar hun huizen - dan zijn we bezig problemen voor onszelf te verzamelen." Zowel de Arabische landen als het UNRWA distantieerden zich van de uitspraken van Andrew Whitney. (4)
Het logo van
UNRWA

Over vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen gesproken. Hoeveel Palestijnse vluchtelingen er precies zijn, bestaan er tegenstrijdige en vaak onbetrouwbare bronnen. Volgens de PA zijn er vijf miljoen vluchtelingen. Maar andere bronnen spreken de cijfers van de PA tegen. Laten we aantal bronnen gaan bekijken hoe men met cijfers en getallen goochelt:

Bron (sinds 2001):                                         Aantal:

* PA/PLO                                                      5.000.000
* Onafhankelijke onderzoekers
   op basis van de UNRWA-criteria               3.600.000
* Volgens de citeria van de UNHCR             1.000.000
* Nog in leven zijnde vluchte-
   lingen uit 1948 - op basis van de
   UNRWA-criteria                                           150.000
* Nog in leven zijnde vluchte-
   lingen uit 1948 - op basis van de
   van de UNHCR-criteria                                   40.000

De bronnen spreken elkaar tegen! Het bleek dat de cijfers na 1948 met honderdduizenden opgedreven werden. Er is dus sprake van vluchtelingenzwendel. Zodra de rampenhulporganisatie van de VN begon met het uitdelen van voedsel, onderdak, kleding en medische hulp aan de 'vluchtelingen', kwamen massa's behoeftige Arabieren naar de kampen uit de Arabische landen. Er was geen controle en de organisatie had geen mogelijkheid tot identificatie; de nieuwkomers tekenden dus eenvoudigweg het register als vluchtelingen en ontvingen gratis hulp. (5) Volgens Israëlische bronnen vluchtten in 1948 zo'n 500.000 Arabieren. Volgens Palestijnse bronnen waren het er meer dan 800.000. De VN kwam op basis van schattingen en berekeningen uit op 711.000 vluchtelingen. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 vluchtten wederom circa 200.000 Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever, waarvan een deel later weer terugkeerde. (2)

Het is onvoorstelbaar dat de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen dezelfde vluchtelingenstatus krijgen als hun ouders en grootouders. Alleen maar bij de Palestijnen is het aantal vluchtelingen zo sterk toegenomen, doordat in de loop van 60 jaar de vluchtelingenstatus werd toegekend aan kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Dit kunnen we verwachten, omdat er geen vluchtelingensituatie ooit zo lang heeft geduurd! De PA eiste dat de "vijf miljoen" vluchtelingen naar het land terugkeren. Voor Israël is het "Palestijnse recht op terugkeer"onbespreekbaar. Eigenlijk bestaat geen recht op terugkeer. Want er is een niet-bindende resolutie van de Algemene Vergadering van de VN (194 van 11 december 1948). Daarin wordt gesproken over terugkeer onder de voorwaarde dat de vluchtelingen in vrede met Israël willen leven en over eventuele compensaties. Tijdens de Camp David onderhandelingen werd er voorgesteld dat de uit de Arabische wereld gevluchte en verdreven Joden gecompenseerd moeten worden. Dat was de voorwaarde voor de eis dat de Palestijnen vergoeding van hun verloren gegane bezittingen moeten krijgen. (6) Nog vreemder was het dat de PA tien jaar geleden het 'recht op terugkeer' voor alle vluchtelingen van 1948 en al hun nakomelingen claimde en suggereerde dat het om 3,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen ging. Nu spreekt de PA opeens van vijf  à zeven miljoen vluchtelingen! De dubieuze beweringen en overdreven cijfers maken de PA echter ongeloofwaardig.  Van de oorspronkelijke Palestijnse vluchtelingen uit 1948 zijn er naar schatting nog slechts 150.000 in leven. Voor hen bestaat wel een mogelijkheid tot terugkeer dat besproken moet worden. Het is zo goed als zeker uitgesloten dat hun nakomelingen die in de Arabische landen zijn geboren, recht op terugkeer hebben. We moeten naar de definitie van UNRWA echter kijken, die typeert een Palestijnse vluchteling als iemand: wiens vaste woonplaats tussen juni 1946 en mei 1948 in het toenmalige Palestina was en die zijn woning en middelen van bestaan had verloren als gevolg van het Arabisch-Israëlisch conflict en naar een Arabische land vluchtte. (6) Volgens de door UNRWA gehanteerde definitie horen ook de nakomelingen van de in 1948 gevluchte en ontheemde Palestijnse Arabieren onder de categorie 'Palestijnse vluchtelingen.' (6) Maar volgens de criteria van de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN) hebben zij die status echter niet! (7)

Het is logisch dat Israël de eis van de PA volledig verwerpt, omdat de terugkeer van "vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen" die het recht moeten hebben zich te vestigen in het soevereine Israël", tot de demografische vernietiging van de Joodse staat kan leiden! De Palestijnse leiders hebben nooit geheim gemaakt dat zij naar de demografische vernietiging van de staat Israël streven! De in 2001 overleden Palestijnse minister Faisal Hoesseini, die in het Westen als een 'vredesduif' werd beschouwd, zei letterlijk over de ware betekenis van de terugkeer van de vluchtelingen:

"De Palestijnen voeren een onafhankelijkheidsoorlog die alleen zal eindigen, wanneer de laatste kolonist de gebieden verlaten heeft en de Palestijnen een meerderheid vormen in het Heilige Land. Dan zullen ze beslissen of zij de Joden toestaan een eigen staat te hebben." (8)

In Januari 2011 zag de PA zich af van het recht op terugkeer van Palestijnen. Het bleek dat deze eis een obstakel vormde voor de onderhandelingen. In het openbaar benadrukken de Palestijnse leiders dat ze nooit afstand zullen doen van "het recht op terugkeer." In het geheim waren ze het blijkbaar eens met Israël, die stelde dat de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen de demografische vernietiging van de Joodse staat zou betekenen. De Arabische nieuwszender al-Jazeera gaf documenten vrij over de ontmoetingen tussen Israël en de PA en van de Palestijnse leiders over het vredesproces. Deze documenten worden "The Palestine Papers" genoemd. (9)

In praktijk worden de Palestijnen gebruikt als politieke pressiegroep die opzettelijk de vluchtelingenstatus behoudt, om druk op Israël uit te oefenen en de publieke opinie te beïnvloeden. Het Palestijnse vluchtelingenprobleem is tientallen jaren in stand gehouden door de Arabische landen en de PA. Ook de internationale gemeenschap, vooral de UNRWA, is gebaat bij deze misdaad. De Palestijnse nationaliteit is in 1964 uitgevonden en verschilt echter in taal, religie en cultuur nauwelijks van de Arabieren in de omringende landen.

                                                                        Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

    
                                                                            Paul


Bronnen en referenties:

(1) Bloed aan onze handen. Door Michael L. Brown
(2) Israel-Palestina.info
(3) Volgend jaar in Jeruzalem. Door Evert van der Poll
(4) Israel Today november 2011
(5) Palestijnse claims op het land zijn vals. Door Franklin ter Horst
(6) United Nations 20-11-2007
(7) Israël en de Palestijnen: tien moeilijke kwesties. Door CIDI
(8) Ha'aretz 6-12-2006, CIDI
(9) Israel Today 25-01-2011                              

donderdag 25 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IIDe Palestijnen bestaan niet! (vervolg)

De Filistijnen, aan wie nog altijd de naam Palestina herinnert, waren de bewoners van de zuidwestkust van Kanaän. Palestina is in het Latijn Palaestina en in het Hebreeuws Palestina. De meeste Israëliërs gebruiken de naam Palestina liever niet en noemen het land Eretz Israel in het Hebreeuws. Voor aardrijkskundige gebied in zijn brede betekenis zijn de andere benamingen voor het land, 'het Beloofde Land' en 'het Heilige Land.' In de internationale politieke term in onze huidige tijd wordt het land Palestina genoemd door de Palestijnen en de voorvechters van de Palestijnse zaak. De naam Palestina roept echter heftige emoties op bij de Joden en ook bij de pro-Israël christenen. Voor veel Joden is het Palestina het aan hun voorvaderen beloofde Bijbelse grondgebied, zoals de Here God het land inderdaad heeft toegewezen aan het Joodse volk, en de plaats waar ooit het hart van het Joodse volk, stond, de Tempel van Salomo in Jeruzalem. De Oude Grieken duidden de naam Palestina echter de kuststreek aan, waar de Filistijnen woonden. Zie de kaart hieronder:

Rood staat voor de kuststreek van de
Filistijnen

De Filistijnen waren de onverbeterlijke en onverzoenlijke vijanden van het volk Israël. We kennen Bijbelse verhalen over Simson met de bovenmenselijke kracht Gods, die duizend Filistijnen met de ezelskaak doodde (Richteren 15:9-17), het buitmaken van de Ark van het Verbond door de Filistijnen (I Samuël 4:1-22, 5:1-12, 6:1-18) en de herdersjongen David die de reus Goliath doodde met een slinger en een steen. Naast de Bijbelse vermeldingen worden de Filistijnen vermeld in Egyptische, Assyrische en Babylonische bronnen. Het begrip 'Filistijnen' komt evenals de aanduiding in het Latijn Philistinus en in het Grieks Philistinoi van het Hebreeuws Pelisjtim, de aanduiding voor het volk in de Hebreeuwse Bijbel. Meestal worden ze geinterpreteerd als 'inwoners van Paliset, de zuidwestkust van Kanaän.' In het oud-Egyptisch zijn de Filistijnen Peleset, in het Assyrisch-Akkadisch Palastu en Pilistu. In gelijktijdige of eerdere historische bronnen zijn de aanverwante aanduidingen gebruikt, is het aannemelijk dat de Hebreeuwse, Egyptische en Assyrische schrijfwijze een transliteratie vormt voor de naam, waarmee de Filistijnen zelf hun volk aanduidden. De Bijbel noemt de plaats van herkomst van de Filistijnen Kaftor dat precies hetzelfde is als het Egyptische woord Kefitu. In de volkenlijst van het Bijbelboek Genesis lezen we de herkomst van de Filistijnen:

"En Mizraïm gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Pathrusieten, en de Kasluhieten, waaruit de Filistijnen voortgekomen zijn, en de Kaftorieten."
Genesis 10:13-14

Hoewel de Filistijnen uit de Kasluhieten voortgekomen waren, wordt een deel van de Filistijnen in Deuteronomium 2:23 als Kaftorieten aangeduid:

"De Kaftorieten, die uit Kaftor gekomen waren, hadden de Avvieten, die tot Gaza in dorpen woonden, verdelgd en zich in hun plaats gevestigd."
Deuteronomium 2:23

Ook blijkt uit Jeremia 47:4 en Amos 9:7 dat de Filistijnen afkomstig waren uit Kaftor. Kaftor is het eiland Kreta en de bevolking heette Kaftorieten ofwel Kretenzen. Men kan de mededeling in Genesis 10:14 zó verstaan dat de daar genoemde Kasluhieten de bewoners waren van het gebied bij de berg kasios, ten oosten van de Nijldelta. Een deel der Kasluhieten was dan van Kreta eerst naar dit gebied getrokken als onderdeel van de zeevarende volken, die in de twaalfde eeuw v. Chr. een inval deden op Egypte, en was na een nederlaag in Egypte vervolgens langs de berg Kasios getrokken naar de zuidelijke zeekust van Kanaän. Een ander deel is dadelijk van Kreta naar de kust gegaan. Beide delen troffen de Filistijnen, die allang daar woonden, daar zij in de tijd van Abraham en Izaäk reeds genoemd werden. (1) De Egyptische Farao Ramses III (1202-1171 v. Chr) deelde in zijn inscripties mee dat onder zijn regering Egypte werd belaagd door aanvallen van de zeevolken. Onder deze zeevolken wordt de Filistijnen genoemd. Dat de Filistijnen uit Kreta afkomstig waren, wordt ook bevestigd doordat Kreta dan of mede behoorde tot wat in de Egyptische teksten genoemd wordt: het land Kefto. En op een Egyptische tekst van namen uit het land Kefto komt ook de naam Achis voor, die in de Bijbel wordt aangetroffen als gedragen door een koning van Gat. (I Samuël 27:2) Bovendien dragen op een Egyptische relief uit de tijd van Ramses III gevangen Filistijnen dezelfde vederbos op het hoofd als gedragen werd door de oude bewoners van Kreta.

Egyptische relief van Filistijnen
in Medina Haba

De vijf steden der Filistijnen waren Gaza, Askelon, Asdod, Ekron en Gat. Elk dezer steden had een vorst. Deze vijf vorsten, de stadsvorsten der Filistijnen, hielden contact met elkander, pleegden overleg in belangrijke zaken (zie I Samuël 6:4), zodat die Filistijnen als een geduchte krijgsmacht aaneengesloten optraden naar buiten. De Bijbel bevestigt dat de Filistijnen een zeer agressief en oorlogszuchtig volk waren. Zij hadden een technisch voorsprong op de Israëlieten doordat zij als eersten ijzeren wapens vervaardigden. De vijf Filistijnse steden vormden Pentapolis (vijfstedenbond). Hun cultuur, van oorsprong Minoïsch, was algauw geassimileerd met de Kanaänitische cultuur. De godsdienst van de Filistijnen was polytheïstisch. De Filistijnen dienden hun goden, die zij van de Kanaänieten hadden overgenomen. Hun goden waren Dagon (Richteren 16:23-24, I Samuël 5:2-5) in Gaza en Asdod, Astoreth (Astarte) in Askelon en Baäl-Zebub in Ekron (I Koningen 1:2-3). Simson, die door de Filistijnen was gevangen genomen en in het openbaar vernederd, riep de Here God om kracht en verwoestte de tempel van de Filistijnse afgod Dagon, waarbij het hele gebouw instortte en meer dan drieduizend Filistijnen omkwamen. Koning David versloeg de Filistijnen en onderwierp hen aan zijn gezag. (I Kronieken 18:1) Daarmee was de militaire macht van de Filistijnen afgenomen. Aan het bestaan van de Filistijnen kwam voorgoed een einde, toen de Babylonische koning Nebukadnezar in 604 v. Chr. Filistea veroverde en een groot deel van de Filistijnse bevolking liet wegvoeren. Hiermee verdwenen de Filistijnen uit de geschiedschrijving. Wel wordt de kuststreek nog een geruime tijd aangeduid als het land van de Filistijnen.

Hoewel de Filistijnen al meer dan 2500 jaar geleden hielden op te bestaan en van de aardbodem verdwenen waren, had de wijlen PLO-leider Yasser Arafat (1929-2004) die zichzelf president van de PA noemde, het al reeds uitgestorven volk van de Filistijnen weer tot het leven gewekt en beweerd dat "de Palestijnen al duizenden jaren als volk bestaan in dat gebied." Maar noch het woord Palestijnen noch het woord Palestina zijn in de Bijbel terug te vinden. Er is geen enkel historisch bewijs voor de bewering van Arafat. Want sinds de oprichting van de terroristische beweging PLO namen de Arabieren in 1964 de naam 'Palestijnen' aan.  Het aanduiden van een mogelijk toekomstige Arabische staat met de naam Palestina van het Joods gebied is echter problematisch, omdat het een niet-bestaande etnische continuïteit suggereert. Er bestaat geen wetenschappelijk, volkenkundig en historisch verband tussen de Polytheïstische, onbesneden Filistijnen van weleer en de Palestijnen van vandaag. Etnisch gezien zijn de zogenaamde Palestijnen niet alleen Arabieren maar ook nazaten van gearabiseerde Grieken, Turken, Armeniërs, Egyptenaren, Latijns-Amerikanen, enzovoorts. Helaas voor de aartsleugenaars Arafat, Abbas en andere Palestijnse leiders wijzen de volkstellingen in dat gebied in 1931 uit dat de geboorteplaatsen van de in 1931 aanwezige moslim-immigranten waren: Albanië, Algerije, Australië, Midden-Amerika, Cyprus, Egypte, Griekenland, India, Irak, Marokko, Iran, Spanje, Tunesië, Turkije, enzovoorts. (2) In feite zijn ze allemaal "geimporteerd": Een verdeeld volk vol mengbloed en zonder zuivere identiteit! Precies zoals de Bijbel hen bastaards noemt. Hun ware oorsprong ligt inderdaad in de verschillende landen. De Bijbel maakt via de profeet Zacharia ons duidelijk dat we tegenwoordig te maken hebben met een 'bastaardvolk' die in de eindtijd zich dankzij Arafat graag 'Filistijnen' noemt:

"Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet."
Zacharia 9:5-7

De profetie is nu in vervulling gegaan dat de Filistijnen, de oorspronkelijke bewoners van de huidige Gazastrook, uitgeroeid waren en een bastaardvolk hun plaats ingenomen heeft. Een belangrijk feit is dat de Filistijnen van de oudheid geen bastaards waren. Nergens was iets gezegd van de Filistijnen uit een ver verleden. Ze werden alleen onbesnedenen genoemd (Richteren 14:3, 15:18, I Samuël 17:26), terwijl de huidige Palestijnen besneden zijn! De huidige Gazastrook, het vroegere Filistijnse gebied, wordt nu bewoond door de Arabieren die zich Palestijnen noemen. Ze koesteren blijkbaar dezelfde haat tegen de Joden, net zoals de Filistijnen vroeger deden! (2) Joseph Farah, de Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oostendeskundige, verklaarde dat het huidige Palestijnse volk niets anders dan een verzameling Arabieren van verschillende nationaliteiten is en de meeste leiders van de PLO afkomstig waren uit verschillende landen in de regio. Volgens hem is het een grootste fout van het Westen geweest om de PA/PLO leiders als vertegenwoordigers van het Palestijnse volk die in werkelijkheid niet bestaat, te erkennen. (3) Het feit dat Yasser Arafat géén Palestijn maar een geboren Egyptenaar was, spreekt voldoende. Het bleek dat Arafat een geruime tijd had gelogen over zijn geboorteplaats. Hij zei dat hij in Jeruzalem geboren was. Maar het bleek helemaal niet waar te zijn. Laten we een interessante informatie op Wikipedia lezen:

"Over zijn geboorteplaats en datum bestond tot voor kort geen zekerheid. Vaak noemde men Caïro, Egypte (op 24 augustus 1929), maar Arafat stelde te zijn geboren in Jeruzalem (op 4 augustus 1923), zoals een Palestijns leider past. Ook werd de stad Gaza wel eens genoemd als zijn geboorteplaats. Een latere vondst van zijn geboortebewijs maakte een einde aan de onduidelijkheid. Arafat bleek toch in Caïro te zijn geboren." (4)

De Palestijnen bestoken iedereen, vooral westerse leiders, pro-Palestijnse activisten en de media, met hun fabels over hun "geschiedenis." Volgens Ibrahim Abdullah Sarsur, lid van de Knesset, het Israëlische parlement. zijn de Palestijnen de "Arabische Jebusieten." (2) Maar de Jebusieten van de oudheid waren helemaal géén Arabieren! De Bijbel maakt ons echter duidelijk dat de Jebusieten Kanaänieten waren. Met al deze wilde fantasieën en grote leugens trachten de Palestijnen te bewijzen dat de Joden geen aanspraak zouden maken op Jeruzalem, en de Palestijnen van de Filistijnen of de Jebusieten zouden afstammen. Echter zijn de huidige Palestijnen helemaal géén nakomelingen van de Filistijnen noch van de Jebusieten. Daarom kunnen zij geen aanspraak maken op het land en de stad Jeruzalem. Vóór de oprichting van de Joodse staat op 14 mei 1948 werden alle inwoners van het vroegere Britse mandaatgebied, het huidige Israël en het koninkrijk Jordanië, Palestijnen genoemd; Joden, Armeniërs, Bedoeïenen, Christenen, Moslims. Allen hadden hun Palestijnse paspoort. Toen de staat Israël uitgeroepen werd, werden de inwoners Israëliërs genoemd. Buiten Israël bleven de inwoners Palestijnen heten. Een heel interessant detail is een Palestijnse postzegel dat uit het Britse mandaatgebied Palestina dateert. Op de Palestijnse postzegel staat de Engelse naam Palestine in het Hebreeuws en het Arabisch. Klik de afbeelding hieronder ter uitvergroting dan ziet u inderdaad twee talen op deze Palestijnse postzegel van het jaar 1927;

Palestijnse mandaat postzegel
Als u een groot voorvechter van "vrij Palestina" bent en heilig overtuigd blijft van de Palestijnse zaak, dan zult u eerst goed moeten erover nadenken eer u Israël gaat beschuldigen van apartheid en racisme. Zoals iedereen het weet dat er twee talen, Hebreeuws en Arabisch, op de meeste Israëlische postzegels staan, heeft de Palestijnse Autoriteit eigen postzegels met de naam Palestina in 1995 uitgegeven. Het zal u zeker opvallen dat op alle door de PA uitgegeven postzegels de Engelse naam Palestinian Authority zeker niet in twee talen, Hebreeuws en Arabisch, wordt vertaald. De twee talen dat op alle PA postzegels voorkomen, zijn Arabisch en Engels! Waarom geen Hebreeuws? Bekijk de afbeelding van de Palestijnse postzegel uit 2010 goed, dan merkt u vanzelf...

PA postzegel uit 2010
Waarom worden de Palestijnse postzegels alleen in het Arabisch uitgegeven en niet in twee talen? Uw beschuldiging aan het adres van Israël dat de Joodse staat een "apartheidsstaat" is en dus "racistisch", is onwaar en leugenachtig! Er is nog een bijzonder detail van een 'postzegel' dat door de PLO in 1968-1969 voor propaganda-doeleinden werd gebruikt, waarop de tekst staat te lezen: Palestina voor de Arabieren. Zie de afbeelding hieronder:

PLO-propaganda postzegel:
Palestina voor de Arabieren
Waarom geen Palestina voor de  Palestijnen? Yasser Arafat beweerde dat Joden en Arabieren gelijke rechten zullen krijgen, als de Palestijnse staat gesticht wordt. Maar in het Arabisch riep hij zijn aanhangers op alle Joden te vermoorden! Zijn taalgebruik was puur racistisch en getuigt alleen van echte Jodenhaat. In Israël hebben zowel Joden als Arabieren dezelfde rechten. Geen wonder dat de Israëlische posterijen de door de PA uitgegeven postzegels in 1995 weigerden te erkennen, omdat deze in strijd was met het autonomieakkoord.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden er honderden Joodse en Arabische vrijwilligers uit 'Palestina' in het Britse leger. Toen de Britten epauletten met de aanduiding 'Palestine' uitdeelden aan de manschappen, hadden niet de Joodse, maar de Arabische soldaten een probleem met het dragen van deze benaming. Ze zeiden:"Wij zijn Arabieren, geen Palestijnen!" (2) U ziet nu dat de aap uit de mouw komt! De Arabische intellectuelen vonden dat 'Palestina' een "zionistische uitvinding" was. Maar...de naam Palestina was helemaal géén zionistische uitvinding. Laten we naar enkele feiten kijken.

In het Westen was de term 'Palestina' oorspronkelijk synoniem aan het "Beloofde Land" en het "Heilige Land", dat wil zeggen; het land van de Joden. Door de eeuwen heen zijn de termen "Palestina" en "Palestijns" analoog aan de termen "Israël" en "Joods." (5) Dit is heel duidelijk te lezen in vele boeken, artikelen, kranten en encyclopedieën. Een in 1952 (!) uitgegeven Nederlands encyclopedie vermeldt de analogische term 'Palestina':

"Romeinse naam (van Hebreeuwse Plesjit) voor het land der Israëlieten, omvatte het tegenwoordige Israël, met oostelijk van de Jordaan gelegen gebied.." (6)

De oude Nederlandse encyclopedie van 1952 is één van vele voorbeelden. Tegenwoordig zijn oude kranten, artikelen, boeken en encyclopedieën steeds schaarser geworden in verband met het steeds grimmig wordende anti-Israëlische en pro-Palestijnse klimaat in het Westen.

Vóór de oprichting van de Staat Israël in 1948 was er een Palestijns krant, genaamd the Palestine Post. The Palestine Post was een voormalige krant die in 1950 in The Jerusalem Post was veranderd en voortgezet. De Engelstalige krant werd op 1 december 1932 in het voormalig Brits mandaatgebied Palestina opgericht door een Oekraïens-Amerikaanse Jood, Gershon Agron. (7) De dagelijks verschijnende krant mikte vooral op zowel Joden als niet-Joden die de Engelse taal machtig waren en in Palestina woonden. The Palestine Post had vroeger linkse signatuur. Tegenwoordig heeft de Israëlische krant The Jerusalem Post rechtse (Likoed) signatuur.

The Palestine Post, 15 mei 1948

De laatste vijftig jaar heeft de term 'Palestina' een ongeloofelijk perverse en wrede transmogificatie ondergaan en wortel geschoten onder de anti-semieten en Israëlhaters over de hele wereld, vooral in de Arabische islamitische wereld en in het "gedhimmificeerde" Westen. Een naam in het Arabisch "Filastin", hetgeen deze associaties aan de Filistijnen oproept en geen historische- en etymologische betekenis voor de Arabieren en andere moslims heeft, is tegenwoordig een mythe geworden, die vele hoofdstukken van venijnige en giftige anti-Joodse propaganda heeft aangevuld. De hele mythe van vervorming en een Arabisch "Palestina" is uitgegroeid tot een religie op zichzelf. (5) Vooral een afgod van linkse progressieven, socialisten en pro-Palestijnse supporters in het Westen. De term "Palestina" werd uitgevonden door Romeinse keizer Hadrianus, die de opstand van Bar Kochba in 136 liet bloedig neerslaan. Toen de opstand onder aanvoering van Simon Bar Kochba die zichzelf tot messias verklaarde, in Judea in 132 na Chr. uitbrak, had de vrijheidsoorlog vier jaar geduurd. De Romeinen leden zware verliezen dat keizer Hadrianus zijn bekwame generaal Julius Severus uit Brittannië moest terugroepen. Hij had 12 legioenen nodig om de Joodse opstand neer te slaan. Toen de opstand neergeslagen werd en vele duizenden Joden afgeslacht waren, besloot keizer Hadrianus Judea te veranderen in "Syria Palestina." "Palestina" werd bewust vernoemd naar de Filistijnen, de oude vijanden van het volk Israël. Ook de naam Jeruzalem werd omgedoopt tot "Aelia Capitolina." In 635 na Chr., na de stichting van de islam door Mohammed, veroverden de Arabieren het Heilige land op de Byzantijnen. De islamitsiche Arabieren zagen niets in het land en hadden ook echt geen interesse. Het feit ligt ook eraan dat de naam Jeruzalem nergens in de Koran genoemd wordt. De Arabieren hadden de naam van Jeruzalem veranderd in "al-Quds" (het Heiligdom). Verder noemden ze het land "Jund Filastin" (provincie van Palestina), een directe ontlening aan de Grieks-Romeinse term, maar omdat het Arabisch geen "P" klank heeft, werd "Palestina" veranderd in Filastin. (5) En elke naam van elk zogenaamd "Arabische dorp" in Israël is niets meer dan een Arabische verdraaing van de oorspronkelijke Hebreeuwse naam voor een stad. Zo werd het Hebreeuwse Hevron in Arabische Hebrun. Hoewel er beweerd wordt dat de Joodse nederzettingen in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria illegaal zijn en ontruimd moeten worden, eisen de Palestijnen ook het vertrek van ruim 400 Joden uit Hebron (in het Hebreeuws Hevron). Maar de Joden hebben al eeuwenlang in Hebron gewoond. Hebron is altijd een Joods stad gebleven en de naam van deze stad is meermalen in de Bijbel genoemd. Zo werd David tot koning in Hebron gezalfd. (II Samuël 2:1-4) Hebron was de stad waar koning David zijn koninkrijk stichtte en zeven jaar heerste alvorens hij Jeruzalem op de Jebusieten veroverde. (I Kronieken 29:26-27) Hebron is voor de Joden een heilig stad vanwege Abraham. De moslims beschouwden Hebron ook als heilig vanwege Abraham, maar..ze willen de Joden het recht ontnemen om in Hebron te wonen. Abraham had de spelonk van de Machpéla als begraafplaats voor zijn overleden vrouw Sara gekocht voor de prijs van vierhonderd zilveren sikkels. (Genesis 23:1-20) Niemand kan dus betwisten dat de plek Joods eigendom is. Want Abraham had deze plaats eerlijk gekocht. (8) Daarom hebben de moslims niet het recht om de heilige plek van het Jodendom toe te eigenen! Een van de tien geboden Gods luidt:"Gij zult niet stelen." (Exodus 20:15) In Hebron hebben altijd de Joden gewoond, behalve in perioden dat Joden uit Judea werden verdreven. De Arabieren wonen sinds de zevende eeuw in Hebron. De Joden mochten van de islamitische overheersers alleen in een getto wonen en werden behandeld als minderheid. Vanaf de 16e eeuw kwamen religieuze Joden naar Hebron. Aan het eind van de 19e eeuw woonden ongeveer 1500 Joden in de stad. Aan de Joodse aanwezigheid  kwam een tragisch einde, toen een Arabische pogrom in 1929 door de grootmoefti Amin al-Hoesseini georganiseerd werd en meer dan 60 Joden werden in Hebron vermoord. (8) Hebron is een van vele voorbeelden dat de Joden altijd in het land gewoond hebben. De Joden wonen al duizenden jaren in deze land en niet de huidige Palestijnen!

Met hun fabels hebben de Palestijnen geschiedvervalsing op grote schaal gefabriceerd om hun valse claims, Jodenhaat, terrorisme en genocide te rechtvaardigen. Het "Arabische Palestina" is een sprookje voor westerse dhimmi's, pro-Palestijnse supporters, anti-Israël boycot activisten en Jodenhaters geworden. Helaas ook voor christelijke kerken die de vervangingstheologie aanhangen en de leugen liefhebben! Het is duidelijk dat de Palestijnen het hele land van de Joden willen beroven. Ook de christenen die zich tegen Israël keren, steunen de onrechtmatige roof. Maar de Here God háát onrechtmatige roof. (Jesaja 61:8)  De Tora zegt heel duidelijk:"Gij zult niet roven." (Leviticus 19:13)

                                                                          Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u

  
                                                                            Paul


Bronnen en referenties;

(1) Bijbels Encyclopedie
(2) Oordeel over de Filistijnen. Door Franklin ter Horst
(3) Artikel7: Palestijnen bestaan niet, geld wel
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Yasser Arafat
(5) faq-online: De Palestijnse mythe
(6) Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie
(7) en.wikipedia.org/wiki/The Palestine Post
(8) Infonu.nl/Israël
         

zaterdag 20 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IDe Palestijnse Staat eenzijdig uitroepen?

September zal een spannende maand worden. De hele wereld zal haar adem inhouden, als Mahmoud Abbas, de zogenaamde president van de Palestijnse Autoriteit die het Palestijnse volk "vertegenwoordigt", een verzoek gaat indienen bij de Verenigde Naties om "Palestina als een onafhankelijke staat" te erkennen. Hij geeft aan dat het indienen van het verzoek gewoon doorgaat, ook al als de vredesonderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël niet hervat zullen worden. De stap van Mahmoud Abbas baart Israël echter veel zorgen. Israël verklaart zich tegen het eenzijdig uitroepen van de Palestijnse Staat te zullen verzetten. Ook de Verenigde Staten zijn tegen het besluit van de PA. De Amerikaanse regering was van mening dat de geschillen moeten worden opgelost door middel van onderhandelingen. Maar eerder deed de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 11 mei 2009 een oproep voor de oprichting van een Palestijnse staat. Deze oproep was in lijn met de wens van de regering Barack Obama! Op 12 april 2011 brachten de VN een rapport uit, waarin werd geconcludeerd dat de PA klaar was om zelfstandig te functioneren, waarmee de weg open lag voor erkenning als een 'onafhankelijk land.' (1)  Op 3 juli werd het bekendgemaakt dat de meeste Europese landen de Palestijnse staat in september niet zullen erkennen. Alleen Zweden, Spanje, Noorwegen en paar andere Europese landen zijn wel bereid bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de oprichting van de Palestijnse Staat te zullen stemmen. De andere Europese landen, zoals Frankrijk en Nederland, pleitten voor het herstarten van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de PA. (2) Abbas zou volgens zijn eigen zeggen bereid zijn van het eenzijdige uitroepen van de Palestijnse Staat af te zien, als Israël zich zal terugtrekken tot de 'grenzen van 1967' inclusief Oost-Jeruzalem. Ook eist hij dat Joodse nederzettingen in Judea, Samaria en Jeruzalem niet gebouwd mogen worden. Ook moeten 'miljoenen' Palestijnse vluchtelingen terugkeren, aldus Abbas. (3) Op 11 juli kwamen de vertegenwoordigers van Israël, de PA en het kwartet (De VS, de EU en Rusland) bijeen om de zaken te bespreken. Het bleek dat de Palestijnen tijdens de besprekingen van het Midden-Oosten Kwartet hardnekkig weigerden verschillende voorwaarden te accepteren. Ook weigerden de Palestijnen hun aanvraag voor de erkenning van de Palestijnse staat bij de VN in te trekken. (4) De Arabische Liga liet weten de Algemene Vergadering van de VN in september te zullen vragen de staat Palestina te erkennen. Dat hadden de leden van de Liga tijdens een bijeenkomst in Daha, de hoofstad van Qatar, besloten. De steun van de Arabische Liga was een enorme opstekker voor Abbas. De Liga zal de Algemene Vergadering van de VN ook vragen volledig lidmaatschap te geven aan de toekomstige staat Palestina dat moet gaan bestaan uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Oost-Jeruzalem zou de hoofdstad van de Palestijnse staat moeten worden, aldus de Liga. (5) Het Israëlische leger houdt er al de hele tijd rekening mee dat bij het uitroepen van een Palestijnse staat in september ongeregeldheden zouden uitbreken. De betogers zouden weer opnieuw naar de grens met Israël in de Golanhoogte gaan om te demonstreren. De IDF verwacht echter dat ditmaal het Syrische leger op de achtergrond zal staan om de betogers te verdedigen. (3) Israël opende een diplomatiek offensief: premier Netanyahu had een ontmoeting gehad met 20 ambassadeurs van over de hele wereld om hen ervan te overtuigen dat het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat niet gesteund kan worden. Dit zou volgens de premier de vredesonderhandelingen bemoeilijken en het vredesproces verder beschadigen. In Washington had premier Netanyahu tegenover de Congresleden nogmaals benadrukt dat alleen onderhandelingen met de Palestijnen tot vrede zullen leiden. Volgens hem is een erkenning van de Palestijnse staat door de VN erg schadelijk voor toekomstige onderhandelingen. (3) Op 10  augustus hadden de Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama telefonisch overleg gehad. Ze spraken over de situatie in Syrië en het Palestijnse verzoek bij de VN. Ondertussen had de opperbevelhebber van de IDF een onverwacht bezoek gebracht aan een brigade, die in de omgeving van Jeruzalem en Ramallah gestationeerd is. De brigade bereidt zich voor op mogelijke rellen in september, mochten de Palestijnen een eigen staat gaan uitroepen. Israël verwacht rellen tussen Maccabim en Jeruzalem en de steden rondom Ramallah. Tientallen reservisten namen deel aan de oefening van de brigade. De opperbevelhebber had ook gesprek gevoerd met de soldaten en controleerde munitie. (4) De vrees van Israël voor de mogelijke rellen is wel een bewaardheid, toen de Palestijnse president Mahmoud Abbas in zijn verklaring de Palestijnen had opgeroepen massaal de straat op te gaan om hun steun te betuigen voor de plannen voor het eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat. Het lijkt er dan ook op dat Abbas zich voorbereidt op een harde confrontatie met Israël en de Verenigde Staten. "Iedereen praat over verzet en dat moet elke dag plaatsvinden,"zei Abbas tegenover een groep Palestijnse politici. "We worden geleid door de Arabische Lente, die volgens ons allen vreedzaam moet zijn. Vergis u niet, we zullen bereiken waar we naar verlangen, zonder dat iemand tussenbeide komt." (6) De Israëlische militairen trainen al maanden en zijn volgens de IDF goed voorbereid op alle mogelijke scenario's.

Internationale erkenning van de Palestijnse Staat:
Donkergroen: erkenning. Lichtgroen: onderhouden
diplomatieke betrekkingen. Grijs: geen erkenning

De dubbelhartigheid van Abbas

Ondertussen zijn de Palestijnen niet muisstil. Ze beginnen ook aan tegenoffensief. In juni bracht Mahmoud Abbas een driedaags bezoek aan Nederland. Hij werd als een staatshoofd op 'n hoffelijke wijze ontvangen in het gebouw van de Eerste Kamer en had ontmoeting met koningin Beatrix op Paleis ten Bosch. In zijn toespraak in de Senaat, waarmee leden van de Eerste en Tweede Kamer

Palestijnse president Mahmoud Abbas (links)
en Nederlandse koningin Beatrix (rechts)
met hem in gesprek gingen, benadrukte Abbas nog eens te streven naar de vorming van een Palestijnse staat naast Israël. als het vredesoverleg nog niet gelukt is, wil Abbas in september de VN verzoeken om de Palestijnse staat te erkennen. "We zijn het enige volk dat 63 jaar onder bezetting is geweest. Ik denk dat we niet te veel vragen,"zei hij. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, had eerder al gezegd dat Nederland het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat niet zal steunen. Een kleine honderd mensen betoogden op het plein van de Binnenhof in Den Haag tegen het bezoek van de Palestijnse leider. De betoging werd georganiseerd door het Israël platform, een koepelorganisatie voor 50 pro-Israëlorganisaties. Voor de deur van de Tweede Kamer hadden ze een grote vlag van Israël op de grond gelegd en een verklaring voorgelezen. Ook waren er spandoeken met teksten als "Jeruzalem is de ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël" en "Laat Gilad Shalit vrij", verwijzend naar een Israëlische militair, die al vijf jaar lang door de Palestijnen wordt vastgehouden. "Wij zijn tegen het bezoek van Abbas. Hij is iemand, die de Holocaust aardig ontkent,"aldus Jack van der Tang van het platform. (7) Toen Mahmoud Abbas in zijn jeugd rechten in Egypte studeerde en aan de voor de buitenlandse studenten Patrice Lumumba-universiteit (in de Sovjet-tijden) in Moskou promoveerde, schreef hij in zijn proefschrift "De geheime relatie tussen Zionisme en Nazisme" dat er geen zes miljoen maar "hooguit" 890.000 Joden tijdens de Holocaust omgebracht zouden zijn. Verder schreef hij dat de zionisten bewust het aantal Joden, dat door de nazi's werd vermoord, schromelijk hadden overdreven om zo sympathie voor de stichting van een Joodse staat te verkrijgen. (8) Met zijn holocaustontkenning kwam Abbas daarmee in opspraak. Hij weigert nog altijd de inhoudelijke laster van zijn proefschrift terug te nemen. Hij zei in een interview met de Israëlische krant Ha'aretz dat hij "de moord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet geheel ontkent en elke moord op onschuldige burgers uitdrukkelijk veroordeelt." (8) Een ander feit dat Mahmoud Abbas een kwalijk rol had gespeeld in het gijzelingsdrama in de Olympische Spelen van 1972, was de financiëring van deze aanslag. Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München werden 11 atleten van het Israëlische team gegijzeld door een Palestijnse terreurgroepering, De Zwarte September, een afdeling van de Fatah-beweging van Yasser Arafat. Bij het gijzelingsdrama kwamen uiteindelijk 11 atleten, 5 terroristen en een Duitse politieman om het leven. Abu Daoud, die de aanslag had gepland, maar zelf verder niet bij de uitvoering betrokken was geweest, had in zijn autobiografie "Memoires of a Palestinian Terrorist" verklaard dat Mahmoud Abbas verantwoordelijk was geweest voor de financiëring van deze aanslag. (8) Wikipedia beweert dat de aantijging van Abu Daoud nooit officieël bewezen kan worden. Wel is het bewezen dat Abbas elke maand salarissen aan Palestijnse terroristische gevangenen die in Israëlische gevangenissen zitten, liet uitbetalen. Het geld dat aan de salarissen van de terroristen uitbetaald wordt, blijkt afkomstig te zijn van de Verenigde Staten en de EU die de PA financieël ondersteunen! Wie betaalt mee aan de salarissen van de terroristen? Wij! Ons belastinggeld wordt misbruikt voor de financiering van de PA die de salarissen van de in Israëlische cel zittende terroristen gewoon uitbetaalt. Wat zijn de salarissen? Voor gevangenen tot 5 jaar: 1400 a 2000 Shekels per maand, gevangenen van 10-15 jaar: 6000 Shekels per maand, enzovoorts. (2) Het ironische is dat de Verenigde Staten dus terroristen uitbetaalt die o.a. Amerikaanse staatsburgers gedood hebben! Dezelfde terroristen hadden de Italiaanse (pro-Palestijnse!) vredesactivist Vittorio Amerigoni ook gedood, zolang hun salarissen worden uitbetaald door de EU. In Nederland geldt overigens vanaf juli 2009 dat gevangenen uitkeringen meer ontvangen. In december 2005 had The Weekly Standard gepubliceerd dat Abbas 2200 dollar (per familie) aan de nabestaanden van zelfmoordterroristen had uitgekeerd. (9)

We zouden Mahmoud Abbas graag geloven als hij zegt dat als de Palestijnse staat uitgeroepen wordt, dan zouden de Joden en de Palestijnen naast elkaar in vrede en veiligheid leven. Het blijkt echter dat die man gespleten tong als die van de adder heeft. Net zoals hij de Holocaust ontkend had en een "zionistische fantasie" noemde, heeft hij ook de geschiedenis van het Joodse volk en de verbondenheid van de Joden met het land en de stad Jeruzalem glashelder ontkend! In een toespraak op 15 mei 2011 clamide de adviseur van Abbas, Abdalla al-Infranji namens de PA president dat de Palestijnen "een 9000 jaar oude geschiedenis hebben in Israël." Ook ontkende hij opnieuw de Joodse geschiedenis in het land. (9)   Zie You Tube videoclip hieronder:


Deze uitspraak bewijst volkomen dat Abbas helemaal niet naar vrede met Israël streeft! De ontkenning van de geschiedenis van het Joodse volk en de Joodse verbondenheid met het land en Jeruzalem is een onderdeel van de strategie, een cognitieve oorlogvoering tegen Israël. Deze tactiek dat de PA nu volgt, werd op voorspraak van Abbas na de Yom Kippoer oorlog in 1973 ontwikkeld en omhelst het plan dat omvat een combinatie van diplomatieke acties, psychologische oorlogvoering en media-en opiniebeïnvloeding. Het doel van deze strategie is de vernietiging van Israël via een uitputtingsoorlog. De Palestijnse strategie werd voor het eerst beschreven in een intern PLO document uit juli 1968. De strategie en het document worden uitvoerig besproken in het boek "Israël aangeklaagd - De cognitieve oorlog tegen de Joodse staat," dat in september in Nederland zal worden gepubliceerd. (9)

Mahmoud Abbas is totaal niet geinteresseerd in vredesoverleg met Israël. In een reactie op de verkiezingstoespraak van de Israëlische premier Netanyahu in april 2009 dreef hij de spot met het idee van een Joodse staat en zei dat Israël zichzelf zo kan noemen maar dat hij het nooit zou accepteren. Zie videoclip hieronder;


Abbas is hard bezig met de geschiedvervalsing. Toen de VN een resolutie 181 uit 1947, die de deling van het land in een Arabische en een Joodse staat voorzag, voorstelde, verwierpen de Arabieren deze resolutie volledig. Ze weigerden een staat voor het Joodse volk te accepteren. Ook nu nog heeft Abbas ontkend dat Israël de staat voor het Joodse volk is. Zo verklaarde hij recentelijk in Syrië dat resolutie 181 voorziet in een 'Arabische' en een 'Israëlische' staat en dat de totstandkoming van de Israëlische staat conditioneel is aan de totstandkoming van een Palestijnse staat. (10) Die opvatting is zo'n frappant stuk geschiedvervalsing. De naam Israël was in werkelijkheid nog niet bedacht, toen resolutie 181 werd aangenomen. Het ging in die resolutie om het tot stand brengen van een natiestaat voor het Joodse volk. (10) Een ander duidelijk voorbeeld dat de Palestijnen niet alleen bezig houden met de systematische geschiedvervalsing, maar ook het Judenrein maken van het land. Ze willen niet alleen Bijbelse gebieden, Judea en Samaria, maar ook Jeruzalem en het hele land zuiveren van de Joden. Eerder hadden de Palestijnen bezig gehouden met de etnische zuivering van de christenen in de zogenaamde Palestijnse gebieden, die door de Oslo-akkoorden aan de Palestijnen werden overgedragen. Van oudsher was Bethlehem een christelijke stad waar christenen in het gemeentebestuur zaten. Samen met het met het nabijgelegen Beit Jala en Beit Sahur vormde Bethlehem de grootste christelijke enclave op de Westelijke Jordaanoever. Nadat Bethlehem, als onderdeel van de Oslo-akkoorden, was overgedragen aan de PA, kwam de positie van christenen onder druk te staan. Palestijnse christenen werden geweerd uit vertegenwoordige functies en werden geintimideerd. Op veel plekken zijn graffiti beklad met teksten als "Eerst de zaterdagmensen (Joden) en dan de zondagmensen (christenen)." Ook dergelijke leuzen worden vaak gescandeerd tijdens anti-Israëlische demonstraties. In de moskeeën in de Palestijnse gebieden als de West Bank en de Gazastrook, wordt meermalen opgeroepen tot anti-christelijk geweld. Sinds de PA de baas is in de Palestijnse gebieden, is de islam de officiële godsdienst van de PA. Ook Hamas ijvert voor de Sharia in de Palestijnse samenleving. Veel Palestijnse christenen ontvluchten het anti-christelijke geweld in de Palestijnse gebieden en emigreren naar de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika. (11) De tragedie is in de westerse 'politiek correcte' media doodgezwegen. Nog steeds is de etnische zuivering van de Palestijnse christenen doorgegaan. Het Westen zwijgt in alle talen. 

Het plan dat de PA Jeruzalem en het hele land 'judenrein' wil maken, is bewezen doordat de openbare TV zender van de PA op 10 augustus een documentaire uitzond, waarin werd gesteld dat de PA van plan is om een Arabische woonwijk te bouwen op het Westelijke Muurplein in Jeruzalem. De Klaagmuur, een restant van de Tempelberg, is in het Jodendom de heiligste en belangrijkste gebedsplaats. De documentaire van de PA TV verwerpt elke Joodse band met Jeruzalem, verwijzend naar de Joodse geschiedenis als "hun vervalste geschiedenis", terwijl het bidden van de Joden aan de Klaagmuur "zondig en smerig" werd genoemd! (12) Zie de videoclip hieronder:


De vertaling van een kort fragment uit de PA TV documentaire:

"Zij (de Israëliërs) zijn zich zeer bewust dat onze (Palestijnse) wortels veel dieper zijn dan hun valselijke geschiedenis. Wij kijken, vanop het balkon van ons huis, over de (islamitische) heiligheid en op de zondigheid en vuiligheid (van biddende Joden aan de Klaagmuur) in een gebied waar vroeger (Arabische) mensen waren en huizen stonden. Wij ontwerpen nieuwe grondplannen. Wanneer zij uit het beeld zullen verdwenen zijn, zoals een vergeten hoofdstuk in de bladzijden van de geschiedenis van onze stad, zullen wij een nieuw (residentieel) gebied bouwen. Het Mughrabi kwartier zal hier (op het Klaagmuurplein) worden gebouwd." (12)

Mahmoud Abbas verklaart herhaaldelijk dat het toekomstige 'Palestina', inclusief Jeruzalem, geheel vrij moet zijn van Joden. We zien een harde bewijs dat de Palestijnen wel streven naar apartheidsstaat, terwijl Israël vals beschuldigd wordt een apartheidspolitiek te bedrijven.

De Palestijnen bestaan niet!

De bewering van de PA dat de Palestijnen een 9000 jaar lang geschiedenis hebben, klopt helemaal niet en strookt ook niet met echte feiten. U zult wel merken dat de Palestijnen van a tot z hebben gelogen. De blogger Yashiko Sagamori die misverstanden rond Israël aan de kaak stelde, had een heel interessante vragenlijst voor de pro-Palestijnse activisten en voorvechters van Palestina opgesteld. Hij schreef:"Als je er zo zeker van bent dat het land Palestina een rijke geschiedenis heeft, verwacht ik dat je de volgende vragen over dat land wel kan beantwoorden." De vragen die beantwoord moeten worden door de westerse pro-Palestijnse activisten en anti-Israël boycotactivisten, zijn:

* Wanneer werd het gesticht? En door wie?
* Waar liepen de grenzen?
Wat was de hoofdstad?
Welke andere belangrijke steden waren er?
Wat stond er aan de basis van zijn economie?
* Wat voor vorm had de overheid?
* Kun je tenminste een Palestijnse leider vóór Arafat noemen?
* Welke taal werd er gesproken?
Wat was de belangrijkste religie van Palestina?
Welke munteenheid werd er gebruikt?

Aan de activisten en voorvechters van de Palestijnse zaak schreef Sagamori verder:"Je klaagt over de vernedering van de 'trotse natie' Palestina. Zeg me eens: wanneer was die natie zo trots en waar was zij zo trots op? Als die mensen die jij 'Palestijnen' noemt, werkelijk een aparte etnische identiteit hebben van de overige Arabische wereld, waarom hebben ze dan niet vóór de Zesdaagse Oorlog geprobeerd onafhankelijkheid te krijgen? Zomaar wat vragen om de Palestijnse kwestie in perspectief te plaatsen. Denk er maar eens over na." Hij heeft het gelijk.

De heer Franklin ter Horst schreef zeer terecht:"Het idee dat Samaria en Judea, de zogenaamde 'West Bank', bezet Palestijns land zijn, en dat de 'Palestijnen' vechten voor de bevrijding van hun land op de Israëlische bezetter, is een internationaal geaccepteerd feit. Maar de Palestijnse claims op dit land is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Er bestaat geen enkel boek dat de geschiedenis behandelt van een Palestijns volk of een andere weergave van een bestaande Palestijns cultuur. Noch verslagen van reizigers, of het nu christenen, moslims of Joden waren, vermeldden enige verdienste van blijvende aard met betrekking tot Arabische historische relatie tot 'Palestina.' Voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als 'Palestina' geweest. 'Palestina' wordt eenmaal in de Koran genoemd als het "Heilige Land" - dat wil zeggen; heilig voor Joden en christenen. De geschiedenis meldt niets over een Palestijnse president of koning voordat de voormalige terreurbaas Yasser Arafat ten tonele verscheen. Na acceptatie van het door de VN samengestelde verdelingsplan spreekt men van een Arabische en niet van een Palestijnse staat! In de periode dat Jordanië en Egypte de gebieden bezetten, die aan de Arabieren waren toegewezen (1948-1967), is er NOOIT een beweging geweest om de Bijbelse gebieden te scheiden van Jordanië en de Gazastrook van Egypte. Er was geen Arabische stroming, die in deze gebieden een eigen land nastreefde, of wilde opbouwen. Wel was er een beweging, die zich ten doel had gesteld om Israël van de kaart van het Midden-Oosten te verwijderen." (13)

De vroegere legendarische Israëlische premier Golda Meïr (1898-1978) verklaarde dapper maar helder en duidelijk:"Zoiets als een Palestijns volk bestaat niet." Deze uitlating is sindsdien een bron van spot en hoon van de Arabische propagandisten geweest. De Arabieren bleven Golda Meïr van 'racisme' beschuldigen. Ze zeiden dat haar uitspraak duidelijk fout zou zijn geweest, een bewuste leugen, een strategisch bedrog. (14) Maar...waar ZE ECHTER NIET OVER WILLEN PRATEN, ZIJN DE ZEER SOORTGELIJKE UITSPRAKEN VAN YASSER ARAFAT EN ZIJN HANDLANGERS, jaren nadat Golda Meïr de waarheid had gezegd dat er geen eigen Palestijnse cultuur en nationale identiteit bestaat.

Palestijnse Leugen Organisatie

Op 31 maart 1977 publiceerde het Nederlands dagblad Trouw een interview met Zahir Muhsein, lid van het uitvoerend comite van de PLO. Hij zei letterlijk:

"Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er heden geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk 'Palestijns volk' om het Zionisme tegen te gaan. Vanwege tactische redenen kan Jordanië als soevereine staat met vastgestelde grenzen geen aanspraak maken op Haïfa en Jaffa, terwijl ik als Palestijn zonder twijfel aanspraak kan maken op Haïfa, Jaffa, Beersheva en Jeruzalem. Op dit ogenblik echter, waarin wij ons recht op geheel Palestina hebben teruggewonnen, zullen wij geen minuut aarzelen om Palestina en Jordanië te verenigen."  

Joseph Farah, een Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oostendeskundige, bevestigde de uitlating van Golda Meïr en verklaarde op 25 april 2002 in een interview voor Arutz-7 radio:"Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk. Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt, is niet anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende landen. Ze spreken net als de 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal en prevelen vijf keer per dag:'Allahu akbar' - Allah is groter dan de God van Israël. Zij noemden zich nooit 'Palestijnen.' Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanië, Egypte, Irak of een ander Arabisch land." Muhammed al-Hoessein gaf toe dat geen enkel ander volk aanspraak kan maken op dit land, hoe hard ze ook schreeuwen. Eeuwenlang hadden diverse volken om het land gevochten: Assyriërs, Babyloniërs, Grieken, Egyptenaren, Romeinen, Arabieren, Seltsjoeken, Kruisvaarders, Ottomanen, Engelsen. Al deze volken kwamen en verdwenen opnieuw, behalve de Joden. De Joden zijn de enigen die wettige aanspraak hebben op het land. Ook de Koran bevestigt dat het land Eretz Israël door God is gegeven aan het Joodse volk als een eeuwigdurend bezit. (Soera 5:21, 7:136-137 en 17:103) Er bestaat geen enkele aanwijzing dat dit land voor de islam bestemd is!

De Bijbel maakt heel duidelijk dat het land door JHWH, de God van Israël, als een eeuwigdurend bezit aan het Joodse volk gegeven is.

"En de Here zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was; Hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts; want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid."
Genesis 13:14-15 (Statenvertaling)

"Ten dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat.."
Genesis 15:18

"Ik zal u en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschap geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn."
Genesis 17:8 (Statenvertaling)

God herhaalt Zijn belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob, toen Hij tegen Mozes zei dat Hij het land aan het volk Israël heeft gegeven:

"...zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de Here; en Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun hunne dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten, en zal ulieden tot Mijn volk aannemen; en Ik zal u tot een God zijn, en gijlieden zult erkennen, dat Ik de Here uw God ben, die u uitleid van onder de lasten der Egyptenaren. En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik mijn hand opgeheven heb, dat Ik het Abraham, Isaäk en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik de Here."
Exodus 6:5-7 (Statenvertaling)

Gods belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob en hun nageslacht, het volk Israël, bevat clausule. Weet u wat het woord clausule betekent? Volgens het van Dale woordenboek betekent clausule: afzonderlijke zinsnede in een stuk of brief van ambtelijk of verbindend karakter, inzake een afzonderlijke bepaling of beslissing; beding, voorbehoud. De clausule kan niet veranderd worden. Omdat God Zelf niet veranderd is:

"Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd."
 Maleachi 3:6

Maar de wereld denkt anders over en wil clausule Gods inzake het erfdeel van Israël veranderen! In de lang vergeten Balfourverklaring werd het toenmalige Palestina, dat bestond uit Judea, Samaria, Galilea en Transjordanië (het huidige koninkrijk Jordanië) als nationaal tehuis aan de Joden toegewezen. De Volkerenbond (de voorloper van de Verenigde Naties) bevestigde de plechtige belofte van de Britten aan de Joden en had in 1922 de declaratie van de Balfourverklaring bekrachtigd. Echter door het lafhartige verraad aan de Joden braken de Engelsen hun beloftes door Transjordanië weg te geven aan de Arabieren. Dit gebied besloeg 75% van het volledige erfdeel dat aan het Joodse volk was beloofd! In 1947 wilden de Verenigde Naties het Palestina in twee afzonderlijke staten, een Arabische en een Joodse, opsplitsen en de stad Jeruzalem onder het internationaal toezicht plaatsen. Dit plan stuitte op verzet van de Arabieren. Toen de staat Israël in 1948 geproclameerd werd, had Jordanië de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem op illegale wijze geannexeerd. Nu willen de VN de Palestijnse staat steunen. We zien dat de volken zich opstellen als tegenstanders van de God van Israël door clausule Gods te willen veranderen of ongedaan te maken. De profetie van koning David is letterlijk in vervulling gegaan, nu de hele wereld zich keert tegen Israël en ook strijdt tegen de God van Israël;

"Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!"
Psalm 1:1-3

"Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten.."
Psalm 83:5-6

Precies zoals Yasser Arafat ook zei:"Omdat we Israël niet door oorlog kunnen vernietigen, doen we het in fases. Wij nemen alle en ieder stukje land van Palestina dat we kunnen bemachtigen over en stichten daarop een soevereine eenheid. Deze gebruiken we als springplank om meer te pakken. Als de tijd rijp is, kunnen we de Arabische naties ertoe bewegen om samen met ons de definitieve slag tegen Israël te voeren."

De naam Palestina betekent letterlijk 'het land der Filistijnen.' De Oude Grieken duidden de naam Palestina als kuststreek aan, waar de Filistijnen in de Bijbelse dagen woonden. 

                                                               Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                        
                                                                              PaulBronnen en referenties:

  (1) nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse Staat
  (2) Israel National News, Infonu.nl/nieuwsoverzicht Israël
  (3) Jerusalem Post, Infonu.nl/nieuwsoverzicht Israël
  (4) Ynetnews, Infonu.nl/nieuwsoverzicht Israël
  (5) NRC Handelsblad
  (6) De Volkskrant
  (7) Trouw
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/Mahmoud Abbas
  (9) Missing Peace: De verborgen agenda van Mahmoud Abbas
(10) CIDI: Vragen om erkenning Palestijnse staat is gotspe
(11) Likoed Nederland: Positie christenen in Bethlehem onhoudbaar
(12) Arutz 7, De Vlaamse vrienden van Israël, Xandernieuws
(13) Palestijnse claims op het land zijn vals. Door Franklin ter Horst
(14) Het Vrije Volk: Er bestaat geen Palestijns volk