donderdag 5 september 2013

Rosh HaShana 5774Op 5 en 6 september is het Joodse Nieuwjaar ingeluid. In het Hebreeuws is het Joodse Nieuwjaar Rosh HaShana, wat betekent 'Hoofd van het jaar'. Rosh HaShana valt op de eerste twee dagen van de maand Tisjri, de eerste maand van de Joodse kalender. Op beide dagen van Rosh HaShana wordt er in de synagoge honderd maal op de sjofar (de ramshoorn) geblazen, waarmee de Joden afscheid van het oude jaar en het nieuwe jaar vol verwachting verwelkomen. Als symbool voor een goed jaar worden zoete dingen gegeten. Traditioneel dopen de Joden stukjes appel in honing waarbij men elkaar 'Shana Tova Oemetoeka' toewensen.


"Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen."
I Samuël 2:10


Na Rosh HaShana worden er nog drie belangrijke Bijbelse en Joodse feestdagen in de Joodse maand Tisjri gevierd. Op 14 september is de Grote Verzoendag, zoals in het Hebreeuws Jom HaKipoerim heet. Jom Kippoer oftewel de Grote Verzoendag wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het Jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de Tempel te Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk. Op de Grote Verzoendag zullen de Joden vasten van begin zonsondergang tot einde zonsondergang, zoals in de Bijbel is voorgeschreven. Het besef en bekennen van de zonden en het eigen falen staan tijdens Jom Kippoer centraal. Van 19 tot 25 september wordt het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Soekot) gevierd. Het Loofhuttenfeest zal zeven dagen duren. Met het Loofhuttenfeest herdenkt men dat het Joodse volk veertig jaar lang in de woestijn rondtrok, waar zij verbleven in hutten onder bescherming van de Eeuwige. Het slotfeest Shemini Atseret eindigt op 26 september. Na het Loofhuttenfeest is Simchat Tora (Vreugde der Wet) de dag waarop de Tora uitgelezen is en opnieuw begonnen wordt met de lezing van Genesis. Het bezit van de Tora wordt op deze dag uitbundig gevierd.


Ik wens u en het volk Israël Shana Tova Oemetoeka, een Zoet en Gelukkig Jaar, en heel veel Gods zegen. Bid voor het volk Israël. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

 
                                                                                                      Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.