woensdag 7 december 2011

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel VIIIBeeldvorming van de islamitische samenleving in het Midden-Oosten

Westerse leiders koesteren grote illusies over de Arabische Lente en denken dat de islamitische samenleving best vergelijken kan worden met de westerse samenleving. Echter slaan zij de plank volledig mis! Veel westerlingen denken dat de Arabische Lente een overgang is naar ware democratie en burgerlijke vrijheden. Maar dat is volkomen onjuist. De westerse media beschrijven de Tunesische islamitische partij Ennadah en de Egyptische Moslim Broederschap als gematigd islamitisch. De beschrijving klopt helemaal niets van! De westerse media hebben helemaal geen woord gerept over de ideologische achtergronden van de Tunesische Ennadah en de Moslim Broederschap. Termen als 'Arabische Lente' en 'gematigde islam' zijn misleidende typeringen en uitgevonden door het Westen. De westerse media, Europese politici en christelijke, liberale en linkse politieke partijen hebben een verkeerde beeldvorming van de islam en het Midden-Oosten. Ze maken iedereen wijs dat er gematigde islam is en de islamitische terroristen geen deel nemen van de echte islam. Maar de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan vond dat de term gematigde islam zeer beledigend en hatelijk is voor alle moslims! Laten we zijn citaat lezen:

"De naam 'gematigde islam' is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het." (1)

Ex-moslims kunnen de uitspraak van Erdogan bevestigen dat gematigde islam helemaal niet bestaat! Vraag het maar aan ex-moslims.

Over Erdogan spraken de westerse politici lof. Maar de columniste Raghida Dergham haalde in de pan-Arabische krant Al-Hayat fel uit naar het Westen en stelde de westerse manier van denken aan de kaak:"De lof van enkele westerse leiders voor het zogenaamde 'Turkse model', een gematigd islamitisch regime dat democratisch en daadkrachtig regeert, is naïef. Naïef vanwege de veronderstelling dat zo'n model automatisch overal in de Arabische wereld ingevoerd kan worden. Het is nog naïever om te veronderstellen dat het religieuze, onderdrukkende 'Iraanse model' geen optie zou zijn voor de Arabische landen, want er is een grote groep Arabieren die Iran als voorbeeld ziet!" (2) Dat de westerse media, leiders en deskundigen een verkeerde beeld hebben gevormd van het Midden-Oosten, is dat erg verontrustend en bijzonder gevaarlijk. Zogenaamde Midden-Oosten deskundigen hebben werkelijk geen inzicht in de islamitische cultuur en weten vrijwel niks van de Koran. Ook de westerse leiders en politici hebben geen grondige kennis van de islamitische cultuur. En westerse islamapologeten die kennis hebben van de Koran, hebben in werkelijkheid helemaal geen kaas gegeten van de islamitische cultuur! Ze verdraaien heel veel koranteksten om 'de gematigde islam' te propageren. Bovendien hebben veel westerse media, leiders, politici, deskundigen en islamapologeten GÉÉN Bijbelse kennis, omdat zij totaal niets willen weten van de Bijbel! Ze geloven niet in de Bijbel, het onfeilbare Woord van God en ook niet in het bestaan van God. Door gebrek aan kennis en inzicht hebben de westerse leiders de westerse beschaving en henzelf te gronde gericht! Precies zoals de Bijbel ook zegt:"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis." Hosea 4:6a De geschiedenis zal in de toekomst een hard oordeel vellen over westerse politici en noemt hen al dwazen. Dat is in het geval ook zo. De wijsheid van de westerse politici is in Gods ogen een dwaasheid.

"Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders; De Here weet dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen!"
I Corinthiërs 3:18-21

Laat westerse media en politici u niet misleiden met hun drogredenen over 'gematigde islam' en 'Arabische Lente'! Denk maar aan vooroorlogse Britse premier Chamberlain die als dwaas tweemaal naar Duitsland vloog om Adolf Hitler tot rede te brengen. In München sloot hij een verdrag met Hitler, Mussolini en de Franse premier Daladier. Het "akkoord van München" voorkwam een oorlog, maar betekende tevens dat Hitlers vurige wens werd vervuld: TsjechoSlowakije werd op het altaar van de (schijn)vrede geofferd. Na zijn bezoek aan München keerde Chamberlain terug naar Londen. Toen hij in Londen aangekomen was, riep hij uit:"No more war!" (Nooit meer oorlog) Chamberlain ging als de grootste dwaas de geschiedenis in, toen het bleek dat het vredesverdrag waardeloos was: in augustus 1939 viel nazi-Duitsland Polen aan en de wereldoorlog was begonnen. De wereldoorlog had 55 miljoen levens geeist!! Lees wat Raghida Dergham in haar column schreef dat veel jonge Arabieren inmiddels geloven dat het Westen de machtsovername van extremisten, zoals die van de ayatollah's die destijds de Sjah van Perzië verdreven, bewust ondersteunt. (2) Een vergelijkbare situatie deed zich voor toen George Bush tijdens een conferentie in Madrid naar een oplossing zocht voor het Israëlisch-Palestijns conflict. In plaats van dat hij zich wendde tot de Palestijns-Arabische bestuurders, ging Bush, net als zijn westerse collega's, in gesprek met de PLO van Yasser Arafat. (2) Precies hetzelfde zoals Chamberlain in gesprek ging met Adolf Hitler. De westerse leiders die de islamitische krachten in het Midden-Oosten ondersteunen en toegevingen doen aan de eisen van de nieuwe islamitische machthebbers, zullen Israël en de Arabische christenen bewust opofferen in ruil voor de "vrede"! Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling, die we niet kunnen zomaar negeren. U zult zien dat de vrede niet zal standhouden.

Een Tunesische activist draagt een spandoek
met de Arabische tekst 'Welkom islam' om de terugkeer
van de radicale islamitische leider Rashid
al-Ghannouchi te begroeten.

De Israëlische professor en Midden-Oostendeskundige Nissim Dana zei in een interview met Israel Today dat de Arabische Lente door westerlingen veelal verkeerd wordt uitgelegd. In het vorige artikel leest u dat de westerse deskundigen pogingen doen om de situatie in het Midden-Oosten te analyseren. Hun analyse is tot mislukking gedoemd, omdat zij het Midden-Oosten met de westerse bril zien en daarom een verkeerde beeld gevormd hebben van de islamitische cultuur. Ik zou willen zeggen dat de Arabische Lente die door zeer veel westerlingen begroet wordt, een fata morgana is!! De Arabische woestijncultuur is beslist niet hetzelfde als de westerse landschapcultuur! Professor Dana schetst de juiste typische kenmerken van de islamitische cultuur:

* De moslimgemeenschap is door en door religieus. Zij baseert zich op de Koran en de Sharia. Bijna alle moslims houden zich dagelijks aan de voorgeschreven religieuze rituelen. Secularisatie is geen wijdverbreid fenomeen, zoals men dat bijvoorbeeld wel bij Joods-christelijke samenlevingen ziet. De islamitische samenleving in het Midden-Oosten verschilt hierin fundamenteel van de westerse samenleving. (2)
* De basis voor alle sociale structuren in de moslimwereld is de eenheid van de familie. Dit in tegenstelling tot het Westen, waar individualiteit, persoonlijke vrijheid, godsdienstvrijheid en onafhankelijkheid de grondslagen vormen. (2)
* De meeste moslims hebben financiële problemen. De religie fungeert als een uitlaatklep voor frustraties. Daarbij heeft meer dan de helft van de moslimbevolking weinig opleiding genoten. Met als gevolg dat veel moslims, vooral jongeren, een makkelijke prooi zijn voor radicale leiders. (2)

Wijlen evangelist Derek Prince die jarenlang in Jeruzalem gewoond had, kende de Arabische cultuur en schetste ook typische kenmerken van de islamitische cultuur:

"Daarbij spelen bepaalde waarden een belangrijke rol, drie grote thema's: macht, eer en wraak. Met onze wortels in het christelijke Westen hechten we, zelfs als we geen christen zijn, meer waarde aan begrippen als genade en vergeving. Voor moslims ligt dat anders. Zij hebben ontzag voor macht. En zij gebruiken die macht om eer te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan is wraak hun belangrijkste thema. Ze zullen tot het uiterste gaan om hun wraak te nemen en hun eer zeker te stellen. Een islamitisch politiek leider als Saddam Hoessein was hier een uitgesproken voorbeeld van, bijna karakteristiek voor alle Arabische leiders. Ze zijn erop uit te overheersen, te onderdrukken, met hun ego te pronken, te tonen hoe belangrijk ze zijn en hoeveel eer hen toekomt, en ze nemen genadeloos wraak op iedereen die tegen hen opstaat. Democratie, genade en vergeving hebben gen echte betekenis voor dit soort leiders. Als we op basis van deze uitgangspunten met hen willen omgaan, zoals veel westerse regeringen doen, dan slaan we de plank volledig mis." (3)

In Nederland klaagt men zo vaak over de mislukking van de integratie van de allochtone moslimjongeren in de Nederlandse samenleving. Linkse progressieven die in de heiligheid van het multiculturalisme blijven geloven, weigeren keiharde feiten onder eigen ogen te zien dat zeer veel moslims niet willen aanpassen aan de westerse cultuur. Ook kunnen zij de werkelijke oorzaken niet achterhalen, zolang men wil blijven geloven in het sprookje van de gematigde islam en geen grondige kennis heeft van de achtergronden van de moslimcultuur. Overal in Europa is de integratie van de niet-westerse moslims tot volledige mislukking gedoemd. Dat hadden David Cameron, Angela Merkel en Mark Rutte eerlijk toegegeven.  De werkelijke oorzaak van het mislukken van de integratie is de islam! De islam heeft een grote rem gezet op de normale ontwikkeling van de moslimbevolking en verkleint de kans op echte democratie in het Midden-Oosten.

Zeer terecht schreef sir Winston Churchill (1874-1965):

"Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die de islam legt op zijn aanhangers! Naast de fanatieke razernij, die net zo gevaarlijk is in een mens als lyssa in een hond, is er deze vreselijke fatalistisch apathie. De effecten zijn zichtbaar in vele landen. Ondoordachte gewoontes, slordige systemen van landbouw, trage methoden van koophandel en de onveiligheid van het pand zijn voor de volgelingen van de Profeet regels of leven. Het feit dat in islamitische wet elk vrouw als absolute eigendom tot een man moet toebehoren, hetzij als een kind, een vrouw of een concubine, sterft de slavernij van de religie niet uit en de islam gaat als grote macht niet ten onder. Individuele moslims kunnen prachtige kwaliteiten tonen...maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van degenen. Geen sterkere neerwaartse kracht bestaat er in de wereld als de islam,  verre van stervende, een militante en agressief geloof. Het heeft zich al verspreid over centraal-Afrika..en ,ware het niet, het christendom die in de sterke armen van de wetenschap, waartegen het tevergeefs had gestreden, beschut is, dat de beschaving van het moderne Europa zou kunnen vallen, zoals de hele beschaving van het oude Rome." (4)

Ruyard Kipling, de auteur van het Jungleboek, wist ervan en zei dat Oost en West niet samen kunnen gaan vanwege de grote verschillen tussen twee culturen. Het is opmerkelijk dat sir Winston Churchill en Ruyard Kipling allebei vrijmetselaars waren en zeer goed op de hoogte waren geweest van de oosterse cultuur! Maar de westerse leiders die de kritische analyses van Churchill en Kipling niet kennen, willen echte democratie in het Midden-Oosten. Zo ja, dan moet er EERST een mentaliteitsverandering onder moslims komen! Zonder mentaliteitsverandering is echte democratie niet mogelijk! Want het islamitische systeem en de mentaliteit van de moslims zijn veertien eeuwen lang NOOIT veranderd! Alle hervormingen ten spijt.

Een pact met de duivel

Hoewel professor Nissim Dana enkele lichtpuntjes zag, zei hij dat een verbetering van het opleidingsniveau van de bevolking en een groeiende economie ertoe zouden kunnen leiden tot de afname van de vijandige houding van moslims in het Midden-Oosten ten opzichte van Israël en het Westen. Echter gooien de westerse leiders, vooral de regering Obama, roet in het eten. De westerse leiders lijken de positieve ontwikkelingen onder de moslims juist tegen te werken, omdat zij toenadering zoeken tot radicaal islamitische leiders. (2) De toenaderingspolitiek van Barack Obama verschilt niet zoveel als die van zijn voorgangers G.W. Bush en Ronald Reagan. In de jaren tachtig zocht de regering Reagan ook toenadering tot de PLO van Yasser Arafat. Er werd besloten diplomatieke contacten te leggen met de PLO. De toenaderingspolitiek van Ronald Reagan en zijn opvolger G.H.W. Bush werkte verwoestend voor Israël en de Verenigde Staten. Raghida Dergham was niet te spreken over de toenaderingspolitiek van de westerse leiders. ze haalde fel uit naar het Westen en schreef:"Deze westerse landen spreken over de noodzaak om de radicaal islamitische leiders te accepteren in de Arabische landen waar zij aan de macht komen, omdat zij in een democratisch proces zijn gekozen. Het Westen ondermijnt in werkelijkheid de seculiere, liberale bewegingen die modernisering nastreven." (2) Dergham nam vooral de regering van de Verenigde Staten onder de loep:"Barack Obama is al bezig om wat hij noemt 'de gematigde islam' te versterken. Op deze wijze confronteert hij weliswaar het soennistische en sjiitische extremisme, maar hij doet dit ten koste van de modernisering, de vooruitgang en secularisatie. Met zijn politiek ondermijnt Obama de echte vernieuwingsbewegingen." (2) Helaas zien we vandaag dat de westerse leiders juist de radicale krachten steunen. Immers had de NAVO de islamitische rebellen geholpen met het verdrijven van de Libische dictator Muammar Khadaffi. In feite werkt het Westen heel bewust aan nieuwe dictaturen die de oude regimes in het Midden-Oosten vervangen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hadden de westerse leiders Churchill en Roosevelt tijdens de conferentie van Yalta afspraken gemaakt met de Russische dictator Stalin dat geheel Oost-Europa aan Rusland overgeleverd mocht worden. De huidige westerse leiders zullen bereid zijn hun eigen democratische principes te verloochenen en het verraad te plegen. Eerder had het Westen voor de zoveelste keer verraad gepleegd. Ook had het Westen Muammar Khadaffi verraden! Het interessantste is de uitlatingen van Nissim Dana en Raghida Dergham dat twee belangrijkste krachten, het Westers seculiere humanisme en de jihadistische islam zich samenvoegen. (2) Betrokken leiders bouwen aan eenheid  door verschillen opzij te leggen en op andere punten samen te gaan werken. In feite werken zij aan de Nieuwe WereldOrde of het wereldkalifaat.

Professor Nissim Dana waarschuwt ernstig dat het toenemende religieus-radicalisme in de omliggende landen negatieve gevolgen heeft voor Israël. Hij noemde een voorbeeld dat de banden tussen de Moslim Broederschap en terroristische groepen als Hamas en Hezbollah versterkt worden. (2) Nieuwe radicaal-islamitische regimes in het Midden-Oosten vormen niet alleen een veel grotere bedreiging voor Israël maar ook voor het Westen en uiteindelijk voor de hele wereld! Israël gaat zeer zware en moeilijke tijden tegemoet. Daarvoor is krachtige gebed voor Israël en ook voor de moslimwereld noodzakelijk. De westerse leiders bagatelliseren de Arabische retoriek om de omwenteling in de Arabische landen bijval te geven, nu de radicale moslims hun strategie aanpassen in hun eigen landen die afhankelijk zijn van geldstromen en militaire hulp. Op den duur zullen de nieuwe islamitische machthebbers veel eisen stellen aan de westerse leiders. De westerse leiders zullen geen andere keuze hebben en bereid zijn om hun eigen bevolking op te offeren en Israël en de Arabische christenen aan hun eigen lot over te laten, zoals Engeland en Frankrijk TsjechoSlowakije aan de nazi's opgeofferd hadden in ruil voor de vrede. Uiteindelijk zullen de nieuwe islamitische regimes zich keren tegen het Westen en de wapens opnemen om de jihad tegen het ongelovige Westen te voeren!

Demonstrerende Egyptische jongeren als stoottroepen
van de Revolutie gebruikt

Er gloort hoop voor de Arabische jongeren. Ondanks de alom heersende haat tegen Israël onstaat er een nieuw fenomeen tijdens de opstanden in de Arabische wereld. Honderden Arabieren willen de Joodse staat namelijk helpen en laten weten dat ze zich aangetrokken voelen tot Israël. Dankzij de Arabische Lente durven steeds meer Egyptenaren, Syriërs, Jordaniërs en Irakezen toe te geven dat gerechtigheid in Israël de boventoon voert. Omdat ze onder totalitaire regimes zelf opgegroeid waren, komen ze tot deze conclusie dat er ware democratie en burgerlijke vrijheden zijn in Israël. De meesten kregen van jongs af te horen dat Israël een bloeddorstig monster is. Een computerdeskundige uit Irak die in Israël politiek asiel zocht, schreef aan Israël:"Jullie zijn de enige staat in de regio die de mensen persoonlijke vrijheid geeft." Een jonge Iraniër die met zijn gezin naar Israël wilde emigreren, zei heel eerlijk:"Israël is het sterkste en meest gecultiveerde volk in de hele regio." Een Iraak wilde zijn zieke vader naar Israël brengen, omdat het volgens hem een volk is dat anderen graag helpt. (5) Het nieuws over ontevreden Arabieren die lovende woorden over Israël spraken, is NOOIT naar buiten gebracht door de westerse media! U leest in de westerse kranten helemaal niets over een verbazingwekkende fenomeen in de Arabische wereld. De westerse media hebben altijd een negatief en onjuiste beeld van Israël geschetst en verzwijgen openlijke en verborgen sympathie voor Israël onder de Arabische jongeren.  U zult ook zien dat Nederlandse en westerse links-progressieven het positieve nieuws zullen afdoen als een 'propaganda van de zionisten' en een 'leugen', alleen maar omdat zij de waarheid niet graag willen horen!! Dat heel wat Arabieren Israël als een eerlijk land en niet langer als de paria van het Midden-Oosten beschouwen, bewijst voldoende dat Israël de enige democratische staat en veilige haven is in de regio waar de onrust momenteel welig tiert. Bovendien weten de Arabieren diep in hun harten dat de nieuwe islamitische regimes in hun eigen landen niet veel goeds zullen brengen.

                                                           Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                 Paul


Bronnen en referenties:

(1) Milliyet, Turkije 21 augustus 2007
(2) Israel Today: Arabische Lente of naderende Apocalypse? December 2011
(3) Magazine Herstel: proclamatie Gods koningschap over het Midden-Oosten
(4) The River War (1899). Door sir Winston Churchill
(5) Israel Today Aktueel november 2011

Geen opmerkingen: