zondag 1 juli 2012

De schockerende boodschap van een evangelist"Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede, en de dood en het kwade. Want ik gebied u heden, de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat u leeft en vermenigvuldigt, en de HEERE, uw God, u Zegene in het land waar gij naar toe gaat, om dat te erven."
Deuteronomium 30:15-16 (Statenvertaling)


"Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind heendrijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan."
Psalm 1:1-6 (Statenvertaling)


De brede en de smalle weg


Wij kunnen ons voorstellen hoe de Heiland Jezus Christus vanaf de Olijfberg op de hoge feestdagen van Israël grote scharen ziet optrekken naar de Tempel en het Tempelplein. De meesten gaan in dichte drommen door de grote, wijde Damascuspoort. Zij onderwerpen zich aan wetten en voorschriften, zoals je dat in een groep samen doet. Maar...de Here Jezus ziet ook het smalle pad - net breed genoeg voor één persoon - dat vanuit het dal omhoog gaat langs de rots waarop de tempelmuur is gebouwd. Op die manier kom u uit bij het poortje dat ook toegang geeft tot het Tempelplein.


"Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden."
Matthéüs 7:13-14 (Statenvertaling)


De Here Jezus maakte in Zijn onderwijs graag gebruik van dat, wat Hij rondom Zich zag gebeuren; Hij maakte er een vergelijking mee, een gelijkenis, om het iedereen te laten begrijpen. De woorden "kiezen"en "weg" worden met elkaar in verband gebracht in het beeld dat Jezus ons voorstelt. De vergelijking is duidelijk: Er is een brede weg, waarop de persoon niet persoonlijk betrokken is bij de gehoorzaamheid aan de wet; daartegenover staat de smalle weg van het volgen van Jezus, waarin de persoonlijke beslissing steeds weer voorop staat. De gelijkenis heeft indruk gemaakt op vele generaties van Bijbellezers. Een menig kunstenaar heeft geprobeerd de gelijkenis in een ets of tekening of schilderij af te beelden. Mevrouw Charlotte Reihlen, een Duitse, kende ze wel, maar vond ze grof. Op een dag in het jaar 1860 kreeg ze echter weer een dergelijke prent in handen en toen reageerde ze anders. Zij bedacht dat er een betere uitvoering van deze prent mogelijk moest zijn. Haar eigen levensloop gaf voldoende voorbeelden om daarbij gebruikt te worden. (1) Charlotte Reihlen was de gelovige vrouw van een zeer welgestelde echtgenoot. Ze had een veelbewogen leven, waarin het in de praktijk brengen van haar geloof voorop ging. Omdat ze zelf niet kon tekenen, zocht ze naar een tekenaar. Het werd een jonge man, die duidelijke aanwijzigingen kreeg hoe alles moest worden. Zo onstond dan in 1866 de prent, waarop de brede en de smalle weg staat te zien. De prent is zeer bekend en vergeten, geliefd en verguisd. En vooral veel bekeken, maar niet altijd begrepen. (1) Het gaat om eigen persoonlijke geloofservaring. Nog veel belangrijker is Jezus Christus, het centrum van ons persoonlijke leven. Onze Heiland en Zaligmaker, Jezus Christus, is véél méér dan de kerkelijke leer en de dogma! Beleven is méér dan met de mond belijden! Dat wist mevrouw Reihlen. Daarom streefde ze er naar te laten zien wat "leven" inhoudt en voor welke keuzen een mens kan komen te staan. Door de welstand, waarin ze leede, had ze ruime middelen gehad om te tonen hoe men als christen kan leven. Daarom wordt aan de ene kant een daadwerkelijk Christendom getekend; terwijl aan de andere kant de misbruiken en zonden uit het dagelijks leven worden getoond. Ervaringen worden dus gebruikt als voorbeelden. 


Het is goed te bedenken dat de tekening bepaald is door tijd, plaats en persoon. Wij moeten er GEEN complete, systematische theologie in zoeken. Het is een praktische uitleg van de gelijkenis van de Here Jezus Christus: enerzijds de verleidelijke mogelijkheden van de brede weg, anderzijds de consequenties van het kiezen van het smalle pad. (1)


De 19e eeuwse prent: De Brede en de Smalle Weg
Mevrouw Reihlen had in haar leven ervaren dat God Zijn kinderen wil behouden en dan de mogelijkheid geeft om de goede keuze te maken. Dat is de inhoud van de boodschap die zij brengt: wij moeten niet zuchten over moeilijkheden en onmogelijkheden, die ons worden geboden. Daarom is de boodschap een positieve nodiging tot het luisteren naar Gods Woord én een ernstige waarschuwing voor de gevolgen van het betreden van de brede weg. (1) 


Het hedendaagse christendom is dood


Wij zijn allemaal wel gewend om op ieder zondag naar een kerk te gaan. Slechts enkele oprechte christenen weten heel goed dat zondag NIET de werkelijke Bijbelse rustdag is. De enige en echte door God gegeven rustdag is zaterdag (Sabbat). Waarom zondag de rustdag is, heeft dit veel te maken met de heidense zonaanbidding! Dat willen zéér véél christenen uiteraard niet weten! Veel mensen denken dat de kerk mensen tot behoudenis kan leiden. Maar dat is niet juist. We hebben te maken met verschillende stromingen van het christendom: katholicisme, protestantisme, mormonisme, puriteïnisme, lutheranisme, enzovoorts. Ze beweren het christendom te vertegenwoordigen, terwijl er niets overblijft van het echte oorspronkelijke christendom met de Joodse wortels, zoals in het Bijbelboek Handelingen staat beschreven! Toch hebben zeer veel christenen zo'n lef vandaan gehaald door te beweren dat de westerse cultuur 'Joods-christelijke' wortels heeft. Maar als het inderdaad zo is, maar waarom houden bijna alle christenen zondag als hun rustdag, terwijl zij zeggen dat het christendom Joodse wortels heeft!? Het hedendaagse christendom is dood en levenloos zonder inhoud. In de laatste tijd zijn welvaartsevangelie en Alverzoeningsleer in grote rage. Beide verderfelijke en onbijbelse varianten winnen steeds meer terreinen. Ook de vervangingstheologie en de bevrijdingstheologie zijn zeer verderfelijk. Al die soorten prediking ondermijnen het ware geloof van een christen en zijn vervloekt, zoals Paulus ook in zijn brief aan de Galaten schreef (Galaten 1:8-12). Zeer terecht is een nieuwe Duitse prent dat ons laat zien dat de kerk op de brede weg staat. Tegenover het kerkgebouw staat ook een moskee dat aan de kant van de brede weg ligt.


De nieuwe 21ste eeuwse prent:
De Brede en de Smalle Weg
We leven momenteel in een geseculiseerde samenleving. Jezus Christus staat niet langer centraal in ons leven en het Woord van God is zeer schaars geworden. Het geloof zonder inhoud is inderdaad dood. Dat wist de Amerikaanse evangelist Paul Washer. Hij was geschokt over het geestelijke peil van de Amerikaanse kerken. Voor het Amerikaanse christendom heeft Paul Washer helemaal geen goed woord over. Niet alleen het Amerikaanse christendom is dood, maar ook het Europees christendom!! De apostel Paulus schreef ook dat als we de opstanding van Jezus Christus niet prediken, is ons geloof dood en inhoudloos. 


"En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof."
I Corinthiërs 15:13-14 (Statenvertaling)


"Het is een gemakkelijk geloof/christendom. Het komt in grote lijnen hierop neer,"zei de predikant Paul Washer. "Een voorganger vraagt of je naar de hemel wil. Je zegt: Ja. Dan vraagt hij: Wil je god in je hart toelaten? Je zegt opnieuw ja, maar je zegt ook dat je niets voelt. Dan zegt de voorganger: Zou God je dat weigeren als je Hem daarom vraagt? Uiteindelijk zegt hij dat je gered bent." Een ander woord voor Amerikaans christendom is "vleselijkheid." (2) Of het nu de Church Growth Movement of Willow Creek is en wat Amerika al niet meer op kerkelijk erf produceert. Als Paul Washer hoort dat men in Europa met enige jaloezie naar Amerika kijkt waar zoveel christenen zijn. "Klopt, 65 procent van Amerika is lid van een kerk, maar als je hoort wat men van het geloof weet, dan is dat schrikbarend. De meeste christenen hebben geen flauw benul wat verzoening is. Ze denken dat de Romeinen Jezus hebben gekruisigd, maar weten niet dat de Zoon van God gestorven is om genoeg te doen aan de toorn van de Vader." (2) Washer speurde naar de oorzaken van dit gemakkelijk geloof ("easy believism") en kwam terecht bij gereformeerde en puriteinse literatuur. Hij verdiepte zich in de historische traditie van het calvinistische christendom. De predikant Spurgeon werd zijn grote voorbeeld. "Hij was niet het type dat vers tot vers de Bijbel predikte, maar stelde Christus centraal. Hij was een van de predikers met de grootste zegeningen,"aldus Paul Washer. Het boek van de calvinistische baptist Ernest C. Reisinger (van de calvinistische Inheritance Movement van de Zuidelijke Baptisten), 'Today's Evangelism', betekende een doorbraak. "Ik leerde zo de oorzaak van de malaise van het Amerikaanse christendom kennen: de theologie van de opwekkingsprediker Charles Finney. Met alle respect die ik voor hem en voor zijn bewogenheid voor verloren zielen heb, ik heb moeite met zijn opvatting dat de ware opwekking een kwestie is van een goede methode. Van Reisinger en de calvinisten leerde ik dat het alleen de kracht van God is die een opwekking brengt." (2)


Paul Washer
"Men bouwt het geloof op een geloofsbeslissing. Mensen komen tot geloof, omdat....ze naar de hemel denken te kunnen gaan,"zei Paul Washer. "Het is een puur mensgericht christendom, dat even leeg is als het liberalisme en het humanisme. De boodschap die mensen voorgehouden wordt is: God houdt van je en heeft een plan met jou, maar feitelijk mag de mens concluderen: ik mag van mezelf houden en ik heb mijn eigen plan." "Als je Amerikaanse christenen vraagt of ze gered zijn, dan wijzen ze naar een beslissing die ze jaren geleden hebben genomen,"aldus Washer. "De Bijbel leert echter dat het christen-zijn blijkt uit de vruchten die men voortbrengt. Wat is het voor een geloof in Christus als het alleen gevoed is door angst voor de hel? Christelijk leven betekent dat je zonden haat zoals God die haat. Maar...kerken oefenen al lang niet meer de tucht uit." (2) Dat is logisch. De meeste kerken hebben compromissen met de wereld gesloten en zien dikwijls de zonde door de vingers! Het christen-zijn betekent ook radicaal breken met het oude leven en de zondige levenswijze. Paul Washer ziet de grote oorzaak van de malaise bij de voorgangers. "Ze zijn strategen, statistici, maar ze zijn niet in de studeerkamer te vinden in de omgang met God. Ze gebruiken niet alleen vlezelijke middelen om mensen bij de kerk te brengen, maar houden hen ook op vleselijke wijze vast." Hij ziet de plaats van de prediking als de grote uitdaging. "De strijd speelt zich al lang niet meer af tussen conservatieven en liberalen, maar tussen christenen onderling. Liberalen zijn al van het toneel verdwenen. Nee, het probleem is dat de katheder uit de eredienst verdwijnt en vervangen wordt door entertainment. Het gaat erom dat je je goed voelt en dat je behoeften bevredigd worden. Men erkent fouten van deze benadering, maar vervolgens valt men weer in dezelfde fout. Het is volgens hen de bedoeling dat de kerk gevoelig wordt voor de cultuur, terwijl ze vergeten dat de kerk gevoelig moet worden voor God." (2) Vandaag denken veel mensen nog steeds dat de kerk een onderdeel is van de entertainment. Niet voor niets wordt een kerkgebouw naast de moskee in de brede weg op de prent geplaatst! 


Vaak worden kerken gepromoot


Overal waar de evangelist Paul Washer tegenkomt, heeft hij vaak moeite met de houding van veel kerkleiders, predikanten, voorgangers en christenen. Men richt zich vaak op het promoten van een gemeente en een groep mensen in plaats van op Jezus Christus! "Als je naar een gemeente gaat, omdat ze precies geven wat je nodig hebtm dan heeft dat iets heel goeds,"zei Washer. "Tegelijkertijd heeft het iets heel slechts. Het moet gaan om Christus. Als wij willen dat mensen in een stad ons kennen, laat dat dan niet zijn, omdat wij zo'n fijne groep mensen zijn, maar omdat wij zo'n machtige Redder hebben." (3)


Paul Washer reist de hele wereld over en komt in veel kerken. "Ik zie vaak de voorbereidingen voor de dienst van zondag. Dan heb ik het helaas niet over uren van gebed! Nee, dan heb ik het over lichten, muziek, stoelen, schermen. Daar zijn mensen het drukste mee. Alles moet gechoreografeerd worden! Mensen die naar een dienst komen, worden daar dan in mee gezogen. Mensen worden vervolgens gesterkt door die kerkdienst. De waarheid is dat mensen NIET worden gesterkt door Christus!" Paul Washer heeft een dringende boodschap voor iedereen. "MENSEN MOETEN NIET NAAR DE KERK KOMEN VANWEGE EEN KERKDIENST, MAAR VANWEGE CHRISTUS!" Eén van de meest destructieve systemen in de westerse kerk is volgens Paul Washer de wijsheid en filosofie van de wereld. (3) Daarvoor waarschuwt de Bijbel allang zo ernstig! Het is allang bekend dat de hedendaagse kerk, ongeacht een kerkgenootschap of een charismatisch beweging, sterk beïnvloed is door de westerse filosofie en het humanisme. 


"Men heeft namelijk altijd de keuze om zich te focussen op wat iedereen leuk vindt of zich te focussen op wat er in de Bijbel staat over wat bijvoorbeeld inhoudt om kerk te zijn. Wat heeft de overhand? Wat de Bijbel zegt of wat de wereld leuk vindt? In kerken moet daarom meer nadruk liggen op hoe God dingen graag wil in plaats van hoe mensen dingen willen terugzien in een kerk. Paulus schreef Timótheüs zodat hij zou weten hoe hij zich zou moeten gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God." (3)


Paul Washer: Ik wil geen opwekking. Ik wil Christus!


Paul Washer
De kerk moet waakzaam blijven ten aanzien van wetticisme. "Laat je christelijk leven geen lijstje zijn van do's en don'ts,"zei Paul Washer. "Leer vooral de wijsheid van spreuken, de geboden in de Bijbel, maar onthoud dat al die dingen wijzen naar Christus. Laat Christus je passie zijn. Het is cliché, maar het is waar. Het gaat allemaal om Christus. Praat dus ook niet teveel over opwekking. Ik hoor mensen die zo veel bezig zijn met opwekking dat ze afvallig worden. Ik wil geen opwekking! Ik wil Christus!" Paul Washer vervolgde:"Hoe kan het zijn dat pas wanneer er in kerken iemand dodelijk ziek is, er opeens herleving is? Mensen weer massaal gaan bidden? Dat komt omdat christenen er dan achter komen en dat ze zelf niets kunnen." "Opeens heb je niets meer aan je eigen kerkgroei modellen en al je eigen inzet,"aldus de predikant. "We moeten ons realiseren dat we zonder Christus niets zijn. Blijf in Jezus." (3) 


Harde boodschap op videoclips


Het wordt hoog tijd dat we onszelf moeten confronteren met de harde boodschap dat de predikant Paul Washer voor ons heeft. Deze boodschap is gericht aan alle evangelische jongeren. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland en in Europa!! De boodschap dat Paul Washer aan ons heeft gegeven, luidt:"Ik wil dat jullie weten dat als je kijkt naar het Amerikaanse christendom, het meer gebaseerd is op een goddeloze cultuur dan op het Woord van God. Zo veel mensen worden verleid, zo veel jongeren worden verleid, zoveel ouderen worden verleid om erin te geloven dat wanneer je eenmaal in je leven een gebed gebeden hebt dat vervolgens betekent dat je naar de hemel gaat. En als ze kijken naar anderen die ook Jezus Christus als Heere belijden, zien ze dat zij net zo werelds leven als zij." (4) Een kerkelijk organisatie die Paul Washer had uitgenodigd om te preken, heeft hem daarna nooit meer uitgenodigd. Blijkbaar zijn er dus mensen en kerken die voor een radicale boodschap zoals deze van Paul Washer wegvluchten! 


Bekijk en beluister de Engelstalige video met de Nederlandse ondertiteling. De 58 minuten durende video bestaat uit twee delen. De videoclips zijn ook te zien in de website 'Wat is waarheid?'


Tenslotte de laatste citaat van Paul Washer:"Ik ben bang voor mensen die het grootste deel van hun tijd gebruiken om anderen te vertellen dat ze gered zijn. Ik ben bang voor jou als jij dat doet. Je vertelt een ander niet dat hij gered is. Je vertelt hem hoe hij gered wordt. God vertelt hem dat hij gered is. Wat we vergeten zijn te geloven, is dat redding een bovennatuurlijk werk van God is, en dat zij die oprecht zijn bekeerd en vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest tot een nieuwe schepping worden." (4) Echte bekering is meer dan noodzakelijk, zoals de Here God ook zegt:


"Zo waar Ik leef, luidt het Woord van de Heere HEERE, Ik heb GEEN behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven...?"
Ezechiël 33:11 (NBG vertaling)


Niet de kerk is onze behoudenis, maar Jezus Christus is onze behoudenis! Er staat ook geschreven in de Schrift:


"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden."
Handelingen 4:12 (Statenvertaling)


Ik wil nog eraan toevoegen dat het Europees christendom ook gebaseerd is op de goddeloze cultuur! Zéér terecht. Of u wel of niet leuk vindt. Kijk maar naar de EO- jongerendag. De EO-jongerendag is meer gericht op entertainment dan op Jezus! De auteur van de website 'Wat is waarheid?' schreef een rake opmerking:"Het hedendaagse christendom wordt overspoeld door een leger charlatans, clowns, managers, showmasters en valse profeten in allerlei soorten en maten, die het Evangelie hebben vervangen door een kermisattractie waarin de noodzaak van bekering door al dat vermaak wordt weggehoond." De harde boodschap is nog steeds zeer onaangenaam bij veel christenen. Toen ik klein was en een gelovige werd, heb ik mijn leven gegeven aan Jezus Christus. Maar het verliep niet gesmeerd zoals ik dacht. Dikwijls moest ik strijden met de wereldse verlokkingen. Ik wist dat mijn vlees zwak is, zoals de apostel Paulus ook schreef. Op een dag moet ik erkennen dat Jezus Christus de Heer is van mijn leven. Ik aanvaardde Zijn koningschap en toen kwam rust in mijn leven. Maar omdat God mij van mijn alcoholverslaving had bevrijd, moest ik RADICAAL breken met het wereldse leven. Het betekent dat ik niet meer naar de kroeg ga! Zo eenvoudig ligt het helemaal niet. Ik moest kiezen tussen Bacchus, de god van de drank, en de Heiland Jezus Christus. Niemand kan twee heren dienen! Maar ik ben God dankbaar dat Hij mij een keuze stelde en ook mij de kracht gaf om radicaal te breken met de wereld. Ik ging niet meer naar de kroeg maar werkte ook niet meer in de kroeg. Ieder christen moet een radicale keuze nemen. Vriendschap met de wereld betekent vijandschap met God! (Jakobus 4:4) De keuze is aan u! Ik vind het erg moedig van mijn naamgenoot en broeder Paul Washer om de harde boodschap op eerlijke wijze te verkondigen, hoe onaangenaam en pijnlijk is deze boodschap! Ik herinner me wat wijlen dominee David Wilkerson schreef dat predikers met lef gevraagd zijn. Eindelijk hebben we een prediker met lef zoals Paul Washer. Ik wens hem veel Gods wijsheid en zegen toe. Nogmaals een waarschuwing: het Evangelie van Jezus Christus die aan het kruis voor onze zonden stierf en uit de dood opstond, is GEEN entertainment noch circusattractie!! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                               Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publiceren in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Uitleg van de Brede en de Smalle Weg. Door ds. J.J.W.A. Wijchers.
(2) Reformatorisch Dagblad: Evangelist met een radicale boodschap. 29-05-2008
(3) Christelijk Informatie Platform: Paul Washer:"Ik wil geen opwekking." 28-06-2012
(4) Reformatorisch Dagblad: Citaten van Paul Washer. 29-05-2008

Geen opmerkingen: