donderdag 14 juni 2012

Het lot van Nederland: een oproep tot gebed en inkeer


De gevolgen van de ontluistering van het Woord van God


De toekomst van Nederland hangt helemaal van de echte christenen die Here Jezus met hun hele hart en ziel liefhebben. Het is zo belangrijk om een gebed te houden voor Nederland. De secularisatie in ons land zet zich nog steeds voort. In sommige christelijke kringen spreekt men van ontkerkelijking. Inderdaad lopen de kerken massaal leeg. De leegloop van de kerken heeft verschillende oorzaken. Dat een kerkgebouw verlaten is, interesseert ons niet echt. Een van de oorzaken is de doorwerking van de secularisatiegeest. De Bijbel spreekt over afval. De afval begon al eeuwen geleden en niet in de zogenaamde eindtijd. Veel christenen denken dat er in onze tijd de grote afval van de Kerk plaatsvindt. Echter is de afval van het christendom na de periode van de Handelingen al begonnen, zoals de auteur M. Paasse heeft aangetoond waarom het christendom moest falen. In het concilie van Nicea was het christendom voorgoed van de Joodse wortels afgesneden. Men wilde er niks te maken hebben met het Joodse volk, de Joodse feesten en de Joodse rustdag. Het Joodse volk, Gods eigen volk, werd tot vijand nummer één van de Kerk verklaard. De Kerk vertrapte het Goddelijke gebod inzake naastenliefde met de voet door het Joodse volk te vervolgen. Een van de voorbeelden van de afvallige Kerk is dat zondag in plaats van de door God gegeven Sabbat als de rustdag ingesteld wordt. Dat zondag de werkelijke rustdag is, staat nergens in de Bijbel te vinden! De zondagse rustdag heeft veel te maken met de heidense aanbidding van de zon, al willen zéér veel christenen niet graag toegeven. Men verschuilt zich achter onbijbelse argumenten en theorieën dat zondag als rustdag "door God ingesteld wordt." Echte christenen die het niet eens waren met de kerkelijke doctrine, werden verketterd, vervolgd en gedood om Christus' wil. Renaissance, humanisme en verlichting bewerken niet alleen een losweking van kerk en staat, maar ook van mens en God. Een van de veranderingen is dat God niet langer centraal staat maar de mens stelt zichzelf centraal en verklaart zich autonoom. Een andere verandering is dat een vorst of een regering zijn macht niet langer heeft ontleend aan God, maar aan degenen die hem hebben erkend als soeverein. Sinds de opkomst van de democratie is de absolute macht van vorsten in Europa niet meer vanzelfsprekend. Het volk is de nieuwe god geworden. God staat niet langer centraal, maar de zogenaamde rede. Tijdens de Franse Revolutie aanbaden de revolutionairen niet de Here God, maar de godin van de Rede! Men had God onttroond, kerken verwoest en duizenden geestelijken vermoord. De geschiedenis herhaalt zich ook in de Russische Revolutie en andere revoluties. Het gaat in diepste wezen om een een ontluistering van het Woord van God. Bijbelse en Goddelijke normen en waarden worden niet langer als maatstaven voor de samenleving gehanteerd. Het gevolg ervan is dat heel het menselijke denken en handelen verdorven en verduisterd is geworden, precies zoals Paulus in zijn brief aan de Romeinen schreef:


"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.."
Romeinen 1:21 (Statenvertaling) 


De mens gelooft niet meer in God en Zijn Woord of verschuift Hem naar de achtergrond. Men heeft Here Jezus als Verlosser niet meer nodig. In plaats daarvan is de mens zelf de "verlosser", "de bron van de vooruitgang", zoals de Evolutietheorie leert. Hij moet zijn eigen lot zelf verbeteren. Het volk wordt de voortstuwende kracht van de geschiedenis, zoals Marx leerde. God noch Zijn Woord zijn daarbij nodig. Door het wegvallen van de Bijbel als de richtsnoer voor de samenleving is het leven echter leeg en doelloos. Het vacuüm dat onstaat door het wegvallen van het Gods Woord, wordt nu gevuld door valse religies, politieke ideologieën en andere goden. Bepaalde religieën, ideologieën en politieke en economische instituten proberen de Bijbelse waarden van naastenliefde en echte vrijheid die alleen in Jezus Christus te vinden zijn, na te bootsen. Alle ideologieën, religies en politieke instituten richten zich vooral op de proclamatie van een eigen "vrederijk" in een utopische toekomst wanneer de nieuwe politiek-ideologische en religieuze heilsleer zal worden aanvaard door iedereen. Vroeger was het communisme de belangrijkste ideologie in de twintigste eeuw. Tegenwoordig is de islam een politiek-ideologisch en religieuze heilsleer. Ook de islam richt zich vooral op een eigen "vrederijk", want de moslims kennen ook hun eigen eschatologie en geloven dat de mahdi een vrederijk in de eindtijd zou stichten om voorgoed af te rekenen met alle "ongelovigen." Ook is er een ander politiek-economische instituut die zich heeft gericht op een eigen "vrederijk": de Europese Unie! In de twintigste eeuw droomde Adolf Hitler ook weleens van het "1000 jarige vrederijk"! Het Derde Rijk werd wel eens het 1000 jarige Rijk genoemd! De politiek-religieuze ideologieën bewerkstelligen echter een terugkeer naar middeleeuwse autoritairiteit en absolutisme, zoals ook de middeleeuwse vorst absoluut en autoritair was. Die middeleeuwse vorst handelde echter "in naam van God" en beriep zijn machtsaanspraak op God. Tegenwoordig handelen de politiek-religieuze ideologieën "in naam van het volk." De religieuze ideologieën beroepen zich op het volk. Vroeger was de kerkelijke leer (u moet goed beseffen dat de kerkelijke leer helemaal NIET overeenkomt met de Bijbel) de staatsgodsdienst en de Kerk had de absolute macht. Tegenwoordig is de politiek-religieuze ideologie de nieuwe staatsgodsdienst en de staat heeft de absolute macht. Maar we moeten niet vergeten dat de rechten van het individu ondergeschikt worden gemaakt aan de staat. Niet het volk, maar de staat is de nieuwe god. Zoals de antichristelijke filosoof Rousseau leerde, zal een individu die zich weigerde ondergeschikt te maken aan de "gemeenschap", gedood worden. Dat hebben we bij communisme, nationaal-socialisme, maoïsme reeds gezien. Ook bij de islam wordt een persoon die zich niet onderwerpt aan de Sharia, gedood. De islam is eigenlijk meer een ideologie dan een religie. 


In Nederland is de secularisatie al reeds in werking. De secularisatie in Nederland heeft wel rotte vruchten afgeworpen: verloedering, zedenbederf, egoïsme, agressie, materialistische genot, ontucht, wijdverbreide homoseksualiteit, enz. Vroeger gold het Woord Gods zich als gezaghebbend in Nederland. Tegenwoordig niet meer. Men heeft God vervangen door andere vreemde goden. Dat Nederland een land van dominees en schoolmeesters is, is allang niet meer vanzelfsprekend. Tegenwoordig is Nederland een land van actievoerders, feestvierders en zelfzuchtige nihilisten. De Nederlandse regering, het parlement én het volk hebben God overboord gegooid en denken nu hun eigen lot en die van hun eigen land te kunnen bepalen. In naam van het volk worden wetten gemaakt, die helemaal niet overeenkomen met de Bijbelse geboden. Abortus en euthanasie worden gelegaliseerd. Politici, humanisten en voorstanders praten moord op het ongeboren leven en het beëindigen van het leven van terminale zieken die "maatschappelijk overbodig" zijn, goed. Ethiek en vooral het Bijbelse gebod naastenliefde wordt met de voet vertrapt. Nederland zinkt nu helemaal weg in een bodemloze poel van goddeloosheid en wetteloosheid. Het volk heeft God en Zijn Woord de rug toegekeerd en valt nu ten prooi aan duistere machten die zijn uitgegaan op de vernietiging van de mens en de samenleving. Eigenlijk heeft het Nederlandse volk zichzelf ten gronde gericht door gebrek aan Gods Woord, zoals we in het Bijbelboek Hosea lezen:


"Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; terwijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten."
Hosea 4:6 (Statenvertaling)


Dat het Nederlandse volk God inderdaad de rug heeft toegekeerd, heeft God ook het volk verworpen. De mens zoekt het heil in materialisme. Het materialisme is een afgod geworden voor de mens. Echter bieden luxe en overdadigheid geen innerlijke vrede en rust. Ondanks het materialistische genot is het leven leeg en doelloos. Vandaar het feit dat sommige mensen een toevlucht hebben genomen in drugs, alcohol en seks. Anderen zoeken hun heil in oosterse religies en occultisme. Door materialistische zeffgenot hebben veel Nederlanders een zeer hoge prijs betaald: het najagen van meer bezit en geld vergt grote offers van het huwelijks- en familieleven. Onze consumptiecultuur heeft de mensen nooit tevreden gemaakt. Als het economisch beter gaat, gaan de mensen natuurlijk staken om loonsverhoging te eisen. We leven momenteel in de consumptiemaatschappij.  Het is ons niet onbekend dat dominees de deuren van de kerken wijd hebben geopend voor de islam. Men legt de Koran naast de Bijbel op de toonbank. De eerwaarde geestelijken verkondigen de leugens dat de God van Israël "idenitiek hetzelfde is als Allah, de god van de moslims." Zoals de Israëlieten vreemde goden in de Tempel des Heren hadden binnengehaald, halen de dominees tegenwoordig een vreemde god binnen in hun kerken! Als gevolg ervan verdween de Sjechiena (Gods Aanwezigheid) van de Tempel van Salomo, zo verdwijnt ook de Aanwezigheid van God in de kerken! Kennelijk is men één van de Tien Geboden vergeten:"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." (Exodus 20:3) De geestelijken zijn niet langer waardig het priesterambt te bekleden. Zij zijn in feite geen herders maar huurlingen. Wanneer zij een wolf zien aankomen, slaan zij op de vlucht en laten ze hun kudde in de steek. Dat zijn enkele voorbeelden van de ernstige gevolgen van de ontluistering van het Woord van God.


Nederland overgeleverd aan een antichristelijke en anti-Messiaanse vrederijk


Eeuwen geleden stond ons land onder de Spaanse heerschappij. Vroeger hoorde Nederland eerst bij het Duitse Rijk van Karel V. De keizer Karel V had de Nederlanden overgedragen aan zijn zoon Filips II, de latere Spaanse koning. Toen Filips II naar Spanje vertrok, had hij zijn halfzuster Margaretha tot landvoogdes van de Nederlanden benoemd. De landvoogdes moest er voor zorgen dat in al de Nederlanden precies gedaan moest worden wat de Spaanse koning wilde. In de roerige tijden was er echter grote onrust onder de Nederlandse bevolking. De edelen waren zeer ontevreden over het beleid van koning Filips II en de Staten van de gewesten wilden zelfstandig blijven. Eén van de ontevreden edelen was Willem van Oranje. Hij vond dat de Spaanse koning teveel macht had. In die tijd was er ook geen sprake van godsdienstvrijheid. Sinds de reformatie waren de protestanten fel vervolgd. In de ogen van de meeste katholieken waren de protestanten ketters. Ook de Spaanse koning duldde geen protestantisme. Hij eiste van de landvoogdes dat zij alle protestanten gevangen liet nemen en bestraffen. Vele protestanten werden op de brandstapels gezet en stierven de marteldood. In 1566 bood een groep edelen de landvoogdes Margaretha een petitie aan, waarin zij meer vrijheid van godsdienst vroegen. Eén van de raadgevers van de landvoogdes noemde deze edelen 'geuzen' wat betekent bedelaars. Later werd de naam 'geus' een erenaam voor ieder, die zich tegen de Spaanse overheersers verzette! 


Op weg naar één land...
In dezelfde jaar 1566 brak de zogenaamde 'beeldenstorm' uit. Een groep calvinisten trok naar een klooster en sloeg daar de beelden kapot. Van zuid tot noord werd daarna in veel kerken en kloosters de boel kort en klein geslagen. De beeldenstorm was de aanleiding voor de Nederlandse opstand tegen de Spaanse overheersing. De Spaanse koning zond hertog van Alva naar de Nederlanden om de opstand bloedig neer te slaan en de rust en orde te herstellen. De hertog van Alva was bijzonder zeer wreed en richtte een speciale rechtbank op, 'de Raad van Beroerten' die al spoedig de bijnaam 'Bloedraad' kreeg. Duizenden werden veroordeeld en terechtgesteld. Willem van Oranje die naar Duitsland was gevlucht, leidde het verzet tegen de Spaanse overheersers en vocht voor de vrijheid van ons land. Dat moeten we niet vergeten. Hoewel de oorlog jarenlang woedde, verlangden iedereen naar vrede. Koning Filips II wist maar heel goed en schreef dat als er een vrede gesloten werd, moesten alle mensen in Holland en Zeeland weer katholiek worden! Dat wilden de calvinisten niet. De bloedige strijd ging gewoon door. Daarom sloten Holland en Zeeland met de gewesten, die niet in opstand gekomen waren, een verbond om de Spaanse legers uit het land te verdrijven. Het verbond ging als Pacificatie van Gent de geschiedenis in. Maar er was één probleem dat bij de Pacificatie van Gent niet was opgelost hoe katholieken en protestanten naast elkaar vreedzaam konden leven. Want in Holland en Zeeland was het katholicisme verboden. In de andere gewesten waren de katholieken de baas en was het calvinisme verboden. De Pacificatie van Gent nam de grote spanningen tussen religieuze groepen niet weg. Een nieuwe landvoogd, de hertog van Parma, die de hertog van Alva opvolgde, maakte handig gebruik van de spanning tussen de gewesten en slaagde door omkoping, intriges en schone beloften een wig te drijven tussen de gewesten. Op 6 januari 1579  werd de Unie van Atrecht gesloten. De zuidelijke provincies van de Lage Landen verklaarden zich hiermee trouw aan de Spaanse koning Filips II en erkenden de hertog van Parma als landvoogd. Hiermee onstond een scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De Unie van Atrecht was in eerste plaats een katholieke unie: protestanten kregen geen ruimte. De Pacificatie van Gent was ter ziele gegaan.


Laatste pagina van het verdrag van
de Unie van Utrecht ondergetekend
Als antwoord werd op 23 januari 1579 in Utrecht de Unie van Utrecht gesloten. De ondertekenaars van die Unie verklaarden zich solidair tegen de Spaanse overheersing. Vooral over het godsdienstprobleem was lang gesproken. Men besloot toen maar dat elk gewest zelf de godsdienstkwestie moest regelen, maar...niemand mocht meer om zijn geloof vervolgd worden. Prins Willem van Oranje was eerst niet zo gelukkig met de Unie van Utrecht en wenste meer godsdienstvrijheid. Ook de katholieke afgevaardigden van de gewesten hadden nogal wat bedenkingen, want de calvinisten voerden de boventoon. Toch besloot men samen de strijd tegen de Spanjaarden voort te zetten. Zij beloofden plechtig als één land op te treden in de strijd tegen Spanje. Elk gewest behield echter het recht op zelfbestuur. Toch beloofden zij elkaar 'ten eeuwigen dage verenigd te blijven.' Met de Unie van Utrecht was de basis gelegd voor 'de Republiek der zeven verenigde Nederlanden'  die veel later Nederland werd genoemd. De Staten van de gewesten die door de Unie van Utrecht verenigd waren, hadden in 1581 een 'acte van Verlatinghe' goedgekeurd. Toen erkenden zij Filips II niet meer als hun wettige vorst. Toch wilden de gewesten wel weer een vorst hebben. Men dacht toen aan Willem van Oranje. Ze wilden hem als hun graaf kiezen, maar in 1584 werd Willem van Oranje vermoord. Vier jaar later namen de Staten zelf het hoogste gezag op zich. Zo ontstond de Republiek der zeven verenigde Nederlanden. De zuidelijke gewesten bleven nog lang in Spaanse handen. Later kreeg dat gebied de naam België. De huidige plechtige naam voor Nederland is 'het koninkrijk der Nederlanden.' Die naam herinnert nog aan de zelfstandige gewesten die toen met de Unie van Utrecht elkaar beloofd hadden 'ten eeuwigen dage verenigd te blijven.' Nog veel belangrijk was het feit dat de Unie van Utrecht de basis had gelegd voor godsdienstvrijheid en de Nederlandse Grondwet. 


De Unie van Utrecht
Tegenwoordig wordt het historische verdrag van de Unie van Utrecht te grabbel gegooid. De huidige politici die eerder eerzuchtig, opportunistisch, pro-Europees en anti-vaderlandslievend zijn, hechten niet zoveel waarde aan nationale soevereiniteit, heiligheid van landsgrenzen en godsdienstvrijheid. Het gevaar dat Nederland helemaal overgeleverd wordt aan een antichristelijk en anti-Messiaanse vrederijk, is reëel. Dat de politici niet zo nauw nemen met de vaderlandse geschiedenis, is niet verwonderlijk. Op 25 januari 2010 had koningin Beatrix samen met enkele politici en religieuze leiders haar handtekening gezet in de verklaring dat de islam 'gelijkwaardig' is aan het christendom, het Judaïsme en alle andere religies. De bizarre ceremonie vond plaats in het Academiegebouw van Utrecht. In diezelfde gebouw werd het verdrag van de Unie van Utrecht eeuwen geleden ondergetekend. Nu wordt het verdrag van de Unie van Utrecht door toedoen van politici in de prullenbak gegooid. Het verdrag had juist de godsdienstvrijheid gewaarborgd, de scheiding tussen kerk en staat vastgesteld en de basis voor de Nederlandse Grondwet gelegd. Dat de islam gelijkwaardig is aan andere religies, is een dwaze en verkeerde veronderstelling. We weten dat de  islam niet echt tolerant is tegenover alle andere religies. Het feit dat christenen en andersgelovigen in veel islamitische landen vervolgd en vermoord zijn. In Nigeria, Irak en andere landen worden bloedige aanslagen gepleegd op de christelijke kerken. Christenen, Joden, hindoe's en boeddhisten worden in islamitische landen helemaal niet als gelijkwaardigen behandeld! Als u nog steeds denkt dat er wel godsdienstvrijheid is in islamitische landen, dan moet u zelf er naar toe gaan om te zien of het waar is van godsdienstvrijheid in de islamitische wereld. De westerse politici vertellen u de waarheid over de islam helemaal niet. Ook de islamapologeten die beweren kennis van de islam te hebben, niet. Ze verfraaien en verdraaien de Koran door te zeggen dat de islam gematigd is. Maar gematigde islam bestaat zoiets helemaal niet! De Syrische ex-moslima en psychiater Wafa Sultan kent de islam veel beter en zei:"Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden." Hoezo tolerantie? Ze zei verder:"Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden. Het is een politieke ideologie die haat verkondigt." Het is een grote fout van koningin Beatrix en politici om te verklaren dat de islam 'gelijkwaardig' is aan andere religies. Het is zo bizar dat het vignet van de Unie van Utrecht boven de ingang van het Academiegebouw, waar de verklaring ondergetekend werd, staat, maar onderaan het vignet staat ook het bekende vrijmetselaarssymbool winkelhaak en passer. Is de Vrijmetselarij soms ook gelijkwaardig aan alle religies? De Vrijmetselarij is eigenlijk geen religie, maar een antichristelijk en afgodisch heidendom! Nog bizar noemt een vrijmetselaarsloge in Bilthoven zich ook "De Unie van Utrecht"! Wie zegt dat de islam en de Vrijmetselarij gelijkwaardig zijn aan alle andere religies, zal bedrogen worden!


Het gevaar dat Nederland helemaal overgeleverd zal worden aan het antichristelijke en anti-Messiaanse vrederijk, mogen we beslist niet onderschatten. Het antichristelijke en anti-Messiaanse vrederijk is natuurlijk Europa. De Europese Unie ontstond doordat de onderlinge handelsbarrières en de binnengrenzen volledig opgeheven waren. Ook de nationale munteenheden zoals de gulden verdwenen toen de gezamenlijke munt, de euro, tien jaar geleden ingevoerd werd. We hebben ook een Europees parlement. Het gebouw van het Europees Parlement lijkt veel op de toren van Babel zoals we uit het schilderij van Pieter de Breugel kennen. De EU streeft ook ernaar het grootste financiële, politieke en economische machtsblok ter wereld te worden. De eurofielen doen precies zoals de bouwers van de Toren van Babel. In het handvest van de EU wordt God geweerd. Europa heeft God ook overboord gegooid. Er wordt voortdurend propaganda gemaakt dat Europa goed voor iedereen is en voor vrede, veiligheid, welvaart en stabiliteit waarborgt. Men is hard bezig een Europees vrederijk van welvaart, veiligheid en stabiliteit te creëeren. De Bijbel maakt echter duidelijk dat geen aardse rijk zich garant kan stellen voor vrede, veiligheid, welvaart en stabiliteit. Dat hebben we vandaag gezien bij de eurocrisis. De eurozone begint barsten te vertonen. Er zijn verschillende oorzaken. De financiële crisis is eigenlijk een geestelijke crisis, omdat Europa geen ruimte laat voor God en nu in een identiteitscrisis beland heeft. Europa heeft de grote nadruk gelegd op de welvaart. Eigenlijk zijn welvaart, economische groei en voorspoed de afgoden van de EU! Uit de geschiedenis weten we dat toenemende welvaart hand in hand gaat met de groeiende decadentie. Het Oude Rome had op het toppunt van haar macht decadentie ook gekend. Decadentie leidt uiteraard tot verval en ondergang. Geen wonder dat Europa het enige continent is geworden waar de kerken massaal leeglopen! Tevens is het vacuüm nu opgevuld door een andere religie, namelijk de islam. Door massale moslimimmigratie schieten moskeeën als paddestoelen uit de grond in heel Europa en de trend zet zich voort. Het Gods Woord is nu steeds schaars geworden in Europa. Want Europa vergaart rijkdom niet zozeer om de wereld te zegenen en het milieu te redden. Helemaal niet! Met het vergaren van rijkdom heeft Europa een heel ander doel voor het oog: het verwerven van economische en politieke macht! De EU handelt zeker egoïstisch. Echter zien we in aantal Bijbelse teksten als Jacobus 5:1-6 en I Timótheüs 6:6-14 dat God vernietigend oordelt over westerse luxeueze levensstijl en verdorven en zondige leefwijze. Nog erger: Europa heeft ook een anti-Israëlische houding genomen en een pro-Palestijnse koers gekozen. Ook heeft Europa Israël helemaal niet gezegend. Het gevolg ervan is dat Europa een vloek over zich heeft geladen. De eurocrisis is vrijwel zeker een vloek dat Europa over zich heeft afgeroepen. 


De eurocrisis heeft een dramatische vorm aangenomen en zorgt binnen afzienbare tijd voor wereldwijde recessie. Desondanks proberen pro-Europese politici wanhopig de eurozone overeind te houden door vele miljarden euro in noodlijdende eurolanden als Griekenland en Spanje te pompen, hoewel het toch zinloos is. Eerder is het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) reddingsfonds in het leven geroepen.  Nederland zal op 1 juli een blanco cheque uitschrijven voor het ESM fonds. Het is onbegrijpelijk dat het gigantisch bedrag van 40 miljard euro door Nederland naar het ESM fonds overgemaakt zal worden, terwijl ons land kapot bezuinigd moet worden. Onlangs had de Tweede Kamer ingestemd met het ESM verdrag. Alleen de PVV-leider Geert Wilders had geprotesteerd tegen de goedkeuring van het verdrag en probeerde via een rechter een verbod af te dwingen. Tevergeefs. Nu willen de PVV-ers een Verenigde Vergadering lanceren om het verdrag tegen te houden. Het is maar te hopen dat het zou lukken. Maar de kans van slagen is echter klein. Het is niet waar dat de anti-Europa stemming niet op realiteit gebaseerd is. De waarheid is dat de pro-Europese politici die ons de positieve kanten van de EU willen voorspiegelen, geen realisten zijn! De pro-Europese politici zijn GÉÉN langetermijndenkers. Absoluut niet. Ze haten eigenlijk zichzelf en hun eigen vaderland desmeer! Dat het ESM verdrag de nationale financiële ecnomische politiek duurzaam koppelt aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie, is dat een structureel en onomkeerbaar aantasting van de budgettaire soevereiniteit van het parlement. Ook de rechtspositie en de voorrechten en nationale immuniteit van Nederland komen in gevaar. De Haagse politici hebben u de waarheid helemaal niet verteld dat het ESM in strijd is met de Nederlandse Grondwet. Wanneer een gedeelte van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan ESM, die geen deel neemt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de Grondwet! Bovendien is het kabinet Rutte die gevallen is, demissionair. Het demissionaire kabinet is NIET bevoegd om het ESM verdrag door te drukken. Ook het parlement die door de val van het kabinet buiten werking is gesteld, is niet bevoegd het ESM verdrag goed te keuren! Geert Wilders heeft gelijk dat het ESM verdrag pas na de verkiezingen bespreekbaar wordt. De regering Rutte die het ESM heeft doorgedrukt, heeft zich schuldig gemaakt aan het misdrijf zoals omschreven is in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:"De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettelijke regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie." De pro-Europese politici zijn in feite landsverraders geworden en hebben het verraad gepleegd. Ze willen ons land overleveren aan het antichristelijke en anti-Messiaanse 'Europees Vrederijk'. Echter zal het ESM reddingsfonds Griekenland en Spanje en mogelijk nog andere landen zoals Italië, Ierland en Frankrijk niet redden van hun ondergang. Vele miljarden euro die Nederland straks aan het ESM reddingsfonds overmaakt, zullen snel verdampen. De kans is zéér groot dat u uw belastingcenten nooit terug zal krijgen! Bovendien willen de heren Mark Rutte, Jan-Kees de Jager, Alexander Pechtold en andere pro-Europese politici niet graag toegeven dat de Grieken onze belastinggeld nog steeds potverteren en ook hun belasting ontduiken. Al willen de Grieken dolgraag bij de eurozone blijven om van onze belastingcenten te plukken. Het is niet verantwoord om geld te geven aan de schuldenaars die nog steeds schulden blijven maken! Een kwijtschelding weerhoudt de schuldenaar niet ervan nog meer schulden te maken! Waarom Nederland het geld overmaakt aan het ESM reddingsfonds, heeft dit veel te maken met het redden van de euro! De pro-Europese politici handelen niet in uw belang, maar in hun eigen belang en de belangen van de EU!!! 


Nederland en Europa gaan zware tijden tegemoet


Het staat vast dat Nederland en Europa zéér zware tijden zullen gaan beleven. De donkere onweerswolken pakken zich samen boven Europa. Europa dacht geld, macht en voorspoed veilig te stellen en heeft nu een zware vergissing gemaakt. Van een democratisch Europa kan er geen sprake zijn. Het Europees Parlement heeft niet zoveel zeggenschap. De meeste beslissingen worden genomen door Brussel. Jaren geleden noemde Jacques Delors Europa "ons tweede vaderland." Door het wegvallen van de binnengrenzen is de identiteit van ieder land niet langer beschermd. Nationale terreinen als politiek, wetgeving, veiligheid, onderwijs en cultuur zijn niet langer van betekenis. Onze kinderen en kleinkinderen zullen ook niet meer iets begrijpen van de vaderlandse geschiedenis. Voor hen heeft de vaderlandse geschiedenis geen betekenis meer. Zoals de eurofielen dolgraag willen, moeten alle Europese kinderen meer "Europees" denken. Echter begaan de eurofielen een grote fout. Door de binnengrenzen af te schaffen overtreden zij in feite Gods gebod. De Bijbel maakt ons duidelijk dat God Zelf de grenzen van volken en landen heeft ingesteld. 


"Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls." 
Deuteronomium 32:8 (Statenvertaling)


Ook de apostel Paulus verklaarde voor de beroemde Atheense school van de Griekse filosofen, Areópagus, dat God de grenzen der volken heeft bepaald. (Handelingen 17:26) De eurofielen tonen grote minachting voor Gods bepaling en hebben de Europese binnengrenzen afgeschaft en de nationale munten vervangen door de gezamenlijke Europese munt. Het overtreden van Gods gebod heeft wel enorme gevolgen voor de eurofielen. De eurocrisis is het resultaat daarvan!  Het is NOOIT Gods bedoeling geweest dat ieder land haar nationale soevereiniteit moet opofferen aan een antichristelijk en anti-Messiaanse vrederijk als Europa. De Europese Unie heeft al vanaf het begin gestreefd om een politiek-, economisch- en militair supermacht te worden. Alles heeft te maken met geld. Uit de Bijbel weten we dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. (I Timótheüs 6:10-15) De keerzijde van de medaille is dat de burgers méér offers moeten brengen om de noodlijdende (en corrupte) EU-lidstaten als Griekenland overeind te houden. Niet alleen in Griekenland hebben de door de EU en het IMF opgelegde bezuinigingen tot massale werkloosheid en armoede geleid, maar ook elders in Europa! In Nederland is de armoede sterk toegenomen doordat de sociale voorzieningen door overdreven bezuinigingen uitgehold worden. De gouden tijden voor Nederland zijn allang voorbij. Desondanks verkeren zeer veel mensen nog steeds in welvaartsroes! Vooral de eurofielen! Zij blijven hameren op de economische groei. Men heeft gekozen voor de gouden kalf en niet voor de God van Israël. De eurofielen hebben hun misplaatste trots en stellen hun vertrouwen op Europa. De financiële en economische verworvenheden van Europa blokkeren de mens echter voor een omkeer tot God. In plaats daarvan aanbidden de eurofielen hun gouden kalf en eigen geliefde afgoden. Maar de God van Israël zal de afgoden van Europa verbreken. De in Openbaring 9:20-21 geschilderde kenmerken tekenen zich in voortdurend toenemende 'voorboden' reeds af hoe verhardend is de mens tegenover God en Zijn Woord. In plaats daarvan blijven de mensen die weigeren zich te bekeren van hun zondige en verdorven wegen, hun eigen afgoden te aanbidden: de gouden afgoden zijn hun financiële en economische macht, de koperen afgoden hun techniek en bewapeningspotentieel, de stenen afgoden hun imposante gebouwen en wolkenkrabbers. Daarop verlaten zij zich; daarop stellen zij hun vertrouwen! Maar God zal hun eigen geliefde afgoden voorgoed verbreken! Ondanks de eurocrisis zullen de mensen zich niet bekeren van hun zondige weg! In Openbaring 9:21 lezen we dat ontucht, diefstal, moord, demonenaanbidding en occultisme de ernstige gevolgen zijn van de hand over hand toenemende wetteloosheid. Daarom gaan Nederland en Europa zéér zware tijden tegemoet. Het staat vast dat God over ons land en Europa gaat oordelen met economische en financiële rampen. De eurofielen denken nog steeds de Torenbouw van Babel af te kunnen maken. Echter voorzegt het Bijbelboek Openbaring het vernietigende oordeel over Babylon. Spoedig zal er een einde komen aan de Europese Unie zoals de profeet Jeremia had geprofeteerd over landen met hun grote economische en financiële macht:


"Verheft de banier op de muren van Babel, versterkt de wacht, stelt de wachters, bereidt de lagen; want gelijk de HEERE heeft voorgenomen, alzo heeft Hij gedaan, wat Hij over de inwoners van Babel gesproken heeft. Gij, die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! Uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid." 
Jeremia 51:12-13 (Statenvertaling)


Niemand weet hoe het zal aflopen met Europa. Eén ding is zeker: Europa biedt helemaal géén zekerheid, hoop en redding! Zelfs goud en zilver bieden in de economische chaos geen zekerheid! De kans bestaat dat Europa verder afglijdt naar een dictatuur. Een christenvoorganger zei van God een boodschap te ontvangen hebben dat Europa een dictatuur zal beleven. De geschiedenis heeft wel bewezen dat een politieke chaos en een financiële en economische ramp een dictatuur hebben gecreëerd zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw wel eens gebeurde. De huidige financiële crisis heeft de wereld meer dan rijp gemaakt voor de toekomstige dictator die zich als de messias zal voordoen en een eigen vrederijk op aarde sticht.


Gebed voor Nederland
Het is meer dan noodzakelijk om een gebed te houden voor Nederland. Een gebed is echter niet alleen voldoende. Bekering, inkeer en boetedoening zijn ook noodzakelijk. God wil ook dat wij ons radikaal bekeren. Het is niet zo dat God geen boodschap heeft aan onze gebeden. Hij heeft meer behagen in onze bekering dan in onze offers, zoals het staat geschreven in de Schrift:


"En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, MAAR nu doodslagers. Uw zilver is geworden tot schuim; uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten (politici) zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; de wezen doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israëls: O wee! Ik zal Mij trootsen van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden."
Jesaja 1:15-24 (Statenvertaling)


Het is zo belangrijk dat echte wedergeboren christenen die Jezus Christus met hun hele hart liefhebben en ook speciale band met het volk Israël houden, voor het Aangezicht des Heren zullen verootmoedigen en hun zonden en die van het Nederlandse volk belijden aan God. Lofprijzing en aanbidding, zoals men op EO-jongerendag doet, zijn wel goed. Maar de vraag is of de jongeren een schuldbesef en zich verootmoedigd hebben voor God. Daarom zijn bekering, verootmoediging en schuldbelijdenis zo belangrijk. Het voorbeeld vinden we in het Bijbelboek Daniël. De profeet Daniël hield een schuldbelijdend hogepriesterlijk gebed en beleed zijn zonden en de zonden van zijn volk. Ook beleed hij de zonden van de koningen van zijn volk!


"Ik bad dan tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddeloosheid gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, en onze vaders, en tot al het volks des lands."
Daniël 9:4-6 (Statenvertaling)


Door het hogepriesterlijk gebed heeft Daniël zich ingezet voor het herstel van het Woord van God.  Na het herstel van Gods soevereiniteit en het Woord Gods volgen ook vergeving, genezing en nationale herstel! Indien we onze zonden en overtredingen en die van onze koningin Beatrix en haar familie, onze regering en het Nederlandse volk belijden, dan zal God onze gebeden en smekingen verhoren. God is barmhartig en lankmoedig dat Hij onze overtredingen vergeeft, als we met ons hele hart en oprechtheid verootmoedigen, onze schuld en die van het Nederlandse volk  belijden en bereid zijn om Here Jezus als onze Heer en Zaligmaker te erkennen en de Bijbel, het Woord Gods, als de richtsnoer voor ons persoonlijk leven en voor de hele samenleving in ere te herstellen. 


Het is ook belangrijk om te bidden voor koningin Beatrix en de regering. Het is zo schokkend om te moeten vernemen van sommige christenen die zeggen niet voor koningin Beatrix te bidden. Toen ik hen vroeg waarom ze niet gebeden hebben voor koningin Beatrix, antwoordden ze dat onze vorstin deelneemt aan de veelbesproken Bilderbergclub. Inderdaad heeft koningin Beatrix deelgenomen aan de Bilderbergconferentie om samen met anderen over "wereldproblemen" te bespreken. Wat er in de Bilderbergconferentie besproken wordt, wordt wel voor de meeste mensen verborgen gehouden. Dat maakt natuurlijk erg verdacht. Al heeft de geheimzinnige Bilderbergclub natuurlijk veel te maken met de wetteloosheid. En toch...is het totaal verkeerd om christelijke en niet-christelijke complottheorieën te geloven en niet voor koningin Beatrix te bidden. Want de christelijke complottheorieën zijn NIET door de Bijbel ondersteund! De complottheorieën leiden onze aandacht juist af van God en Zijn Woord!! Dat is immers de bedoeling van satan. Dat de complottheorieën veel christenen op een verkeerde spoor heeft gezet, is erg verontrustend. De christenen vergeten echter de lessen van het Oude Testament dat de koningen van Israël zich ook schuldig hadden gemaakt aan afgoderij. Enkele koningen zoals Manasse en Josia bekeerden zich wel van hun zondige wegen en ontvingen vergeving van God! De christenen maken wel een grote denkfout en vergeten dat Jezus Christus, onze Verlosser en Zaligmaker, ook stierf voor koningin Beatrix! Hij stierf ook voor Joden, moslims, katholieken, protestanten, socialisten, rechtsextremisten, boeddhisten, satanisten en alle mensen, ongeacht hun achtergrond, ras, huidskleur, taal en cultuur!!! De christenen vergeten dat God de hele mensheid zo liefheeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden om ons te redden van de zonde. Daarom zegt de Bijbel dat wij ook voor koningin Beatrix moeten bidden en haar Gods zegen toewensen:


"Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid."
I Timótheüs 2:1-2 (Statenvertaling)

Bid voor koningin Beatrix opdat God haar ogen zal openen voor de ernstige gevolgen van haar lidmaatschap van de Bilderbergclub. Bid dat God koningin Beatrix bij de Bilderbergclub weghaalt! Want God wil niet dat koningin Beatrix verloren zou gaan. Onze vorstin heeft ook recht op haar behoudenis die door God aan alle mensen is gegeven! Bid ook voor de regering, opdat de regering ons land niet langer aan het antichristelijke en anti-Messiaanse vrederijk zal overleveren! Verzuimen we het door God gegeven hogepriesterlijke gebed voor Nederland, dan zal ons land geheel overspoeld worden met demonische duistere machten die hard bezig zijn ons allemaal te gronde te richten! Het is van grootste belang dat heel Nederland tot inkeer, bekering en boete komt. God roept Nederland ook tot bekering op. Bid ook dat Nederland de EU gaat verlaten, opdat ons land geen deel neemt aan de gruwelen van Babylon.


"En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt."
Openbaring 18:4 


Het is opvallend dat Europa als vrouw die het beest berijdt, voorgesteld wordt. Deze voorstelling van de vrouw met het beest doet ons wel denken aan de grote hoer met het scharlakenrode beest die haar naam Babylon heeft. (Openbaring 17:3-5) Bekijk de onderstaande afbeelding van de cover van het Duitse tijdschrift Der Spiegel:


Let goed op de tekst: 1mei. 1 mei is
de satanische feestdag!
Geen aardse rijk zoals Europa kan zich standhouden. Vrede op aarde is zéér broos. Europa zal falen als het om vrede, stabiliteit, welvaart en veiligheid gaat. Alleen het Woord van God houdt Zich gestand en blijft tot in alle eeuwigheden. Alleen God geeft echte vrede, stabiliteit en veiligheid. Laten we ons vertrouwen stellen op God en niet op Europa! Laten we de echte Messias Here Jezus als onze persoonlijke Heer en Zaligmaker aanvaarden. Want Zijn echte Messiaanse vrederijk kent geen einde noch verderf. Laat de euro maar instorten. De hele EU zal als een kaartenhuis zeker instorten, omdat deze Europese rijk GEEN fundament heeft. Het enige en echte fundament van ons leven is Jezus Christus (Handelingen 4:10-12). Europa heeft Jezus Christus, het ware fundament, allang afgekeurd en verworpen! Daarom zal de EU zonder fundament ineenstorten. We hoeven niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren als de euro omvalt. Als we onze leven aan God toevertrouwen, zijn we bij God zeker veilig. Laat de eurofielen maar wanhopen en bezwijken van angst, alleen maar omdat zij God en Zijn Woord hebben afgewezen en voor het gouden kalf kozen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                               Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Geen opmerkingen: