maandag 17 oktober 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 15Het geheim van het getal 11


Velen realiseren zich nog steeds niet dat 11 september 2001 een heel bijzondere dag moest geweest zijn. Niet alleen vanwege de bloedige aanslagen op het WTC en het Pentagon, maar ook vanwege het getal 11. Waarom moest de elfde dag uitgerekend gekozen worden en niet een andere dag? Echte terroristen kunnen een datum bepalen wanneer zij een aanslag zouden gaan plegen. Hadden zij 11 september wel doelbewust gekozen in hun datum? Dat denk ik niet. 11 september was wel doelbewust gekozen door andere personen die achter de aanslagen zaten, en niet door Osama bin Laden die volgens de officiële lezing het brein was geweest. Misschien had u mijn artikel "Dood van Osama bin Laden: een pion opgeofferd" gelezen dat Osama bin Laden niet het echte brein achter de aanslagen op 11 september kon zijn, maar een bepaalde groep. Osama bin Laden werd wel als een pion in een ondoorzichtige schaakspel gebruikt door een machtselite die achter de gebeurtenissen zat.

Het getal 11 heeft een enorme maar occulte rol in de aanslagen op het WTC en het Pentagon gespeeld. Zonder de Illuminati-kaarten zouden we zeker niet wijzer zijn geworden van de verborgen betekenis van het getal 11. De maker van de Illuminati-kaarten, Steve Jackson, wist er wel van. Hij kende de betekenis van het getal 11 beslist wel. Is het u niet opgevallen dat het nietbestaande gekaapte vlietuig die tegen de Twin Tower aanvloog, vlucht 11 had. Aan boord zouden negen stewardessen en twee piloten zijn. Samen zijn ze elf bemanningsleden: 9+1+1=11. In het vliegtuig zouden 92 personen gezeten hebben: 9+2=11. De eerste toren stortte om 10:28 AM volledig in. Tel deze nummers op en de uitkomst is: 1+0+2+8=11. De maand september plus de elfde dag worden samen opgeteld: 9+1+1=11. 11 september is de 254ste dag van het jaar: 2+5+4=11. Wist u dat New York de elfde staat van de Verenigde Staten is? Stonden de Twin Towers niet voor het getal 11? Wist u dat de Twin Towers elk 110 verdiepingen hadden. Samen zijn ze opgeteld: 1+1+0 (2x) = 11 11. Toen werd aan Minaru Yamasaki, de architect van de Twin Towers, gevraagd waarom hij niet één van 220 verdiepingen had voorgesteld. Zijn antwoord klonk heel eigenaardig:"Het moet wel binnen de menselijke maat der dingen blijven." Over menselijke maat gesproken. In de Bijbel speelt het getal een grote rol. Naast de Bijbel kent het occulte ook getallen. In de Bijbel staat het getal 4 voor dimensie. Het getal 4 stellen ook vier hoeken van de aarde voor. In Efeze 3: 17-18 staan 4 dimensies genoemd: breedte, lengte, diepte en hoogte. Samen vormen ze het getal 4. De vierde dimensie is dus hoogte en staat voor God die in de hoogte van de hemel is. In Job 22:12 lezen we duidelijk dat God in de hoogte van de hemel is en dus de Allerhoogste ook genoemd wordt. Het getal 4 symboliseert ook het geestelijke en staat dus voor de geestelijke wereld. Wist u dat het menselijke hart vier kamers heeft!? De Bijbel vertelt ons dat God in ons hart wil wonen, als we ons leven aan Hem toevertrouwen en Hem als onze Heer en Zaligmaker aanvaarden. In Efeze 3:17 lezen we dat Jezus Christus door uw geloof in Hem in uw hart woont. Verder lezen we ook in Efeze 3:18 dat we het geheim van het getal 4 volledig kunnen begrijpen, als we ons leven aan Jezus Christus wijden. Het is heel interessant om te weten dat de Ark van het Verbond gedragen werd door 4 levitische priesters. In de Ark van het Verbond liggen twee stenen tafelen, waarop de tien geboden staan opgeschreven. (Deuteronomium 10:3-5, I Koningen 8:9) In II Corinthiërs 3:3 lezen we dat God de tien geboden niet in de stenen tafelen maar in het hart van een wedergeboren gelovige schrijft. Precies in het vleselijke hart met vier kamers, net zoals de Ark (Gods woning in de tabernakel en de Tempel) gedragen werd door vier levieten. Wist u dat er vier bouwstenen van het DNA, de blauwdruk voor alle levende cellen, zijn en in een DNA streng worden vier nucleotiden in een bepaalde rangorde gerangschikt. Deze rangorde vormt de blauwdruk die de produktie van alle levende dingen regelt. Het DNA is samengesteld uit vier chemische bouwstoffen; A, C, G en T. Rondom de troon van God staan vier cherubs (Ezechiël 1:5, Openbaring 4:6) en de troon van God wordt gedragen door vier cherubs. (Psalm 80:2, 99:1). Het is heel interessant om te lezen dat er 24 oudsten rondom de troon van God zijn. (Openbaring 4:4). Rondom het menselijke hart staan er ook 24 ribben! De Bijbel benadrukt dat het lichaam van de gelovige een tempel van God is (II Corinthiërs 6:16) en geheiligd moet worden. Ook zijn Bijbelse getallen 7, 12 en 24 van groot belang. De getallen 7 en 12 staan voor perfectie. Het jaar wordt gedeeld in 12 maanden en een maand heeft vier weken. De week heeft ook zeven dagen. Het aantal discipelen die door Jezus werd verkoren, was twaalf. Israël werd ook in twaalf stammen verdeeld. Het hemelse Jeruzalem heeft ook twaalf poorten die naar de twaalf stammen Israëls genoemd zijn. En de muur van deze hemelse stad heeft twaalf fundamenten die naar de twaalf discipelen van Jezus genoemd zijn. Het getal 12 staat inderdaad voor perfectie. Zonder Bijbelse inzicht en leiding van de Heilige Geest kunnen we de betekenis van Bijbelse getallen nooit begrijpen. Het is verbazingwekkend dat God met al deze Bijbelse getallen (Job 38:4-6) de God van orde en organisatie is en de hele schepping verkondigt inderdaad het meesterwerk van God. (Psalm 102:26) Opmerkelijk is het feit dat de Bijbel weinig of helemaal géén waarde hecht aan het getal 11, komt deze getal twee keren in de Bijbel voor! Ik kwam erachter dat Judas Iskariot Jezus had verraden voor dertig zilverlingen, later berouw kreeg en zelfmoord pleegde, waren er 11 discipelen overgebleven. Om de plaats van Judas Iskariot in te nemen werd Matthias uitgekozen en tot elf discipelen toegevoegd, zodat het getal 12 weer compleet was. (Handelingen 1:26) Het is heel logisch dat elf 1 minder is dan 12, het Bijbelse getal van volmaaktheid. Met 11 zou dat niet perfect zijn. Het is ons volkomen duidelijk dat God met de verkiezing van Matthias die de plaats van Judas Iskariot moest innemen, vasthoudt aan het getal 12.

Het is heel belangrijk om te weten wat de betekenis van een getal is. Ds Mike Hoggard wees erop dat veel Bijbelse getallen en patronen specifiek gekoppeld zijn aan bepaalde woorden. (1) Voordat we verder lezen, moeten we eerst goed weten dat satan, ook Lucifer genaamd, een gevallen engel is en ook zeer machtig en bijzonder slim is. De duivel kent de Bijbel door en door. Geen wonder dat hij tijdens de vezoeking van Jezus aantal bijbelteksten kon citeren. (Matthéüs 4:1-10) Ook weet satan wat hem staat te wachten. (Openbaring 12:12, 20:7-10) Hij kent de Bijbelse getallen en maakt graag gebruik van deze getallen. Bijvoorbeeld het getal 5. Het getal 5 heeft een directe relatie met satan vandaar het pentagram. Het pentagram staat als vijfpuntige ster bekend. Een ander benaming is de Druïdenster (of Druïdenvoet). Echter is het pentagram een eeuwenoude symbool in de esoterie, de wicca-kringen, de vrijmetselarij, de Joodse kabbala en het satanisme. Deze symbool was ook zeker bekend in de Mithrascultus. Het pentagram mag absoluut niet verward worden met de Joodse Davidsster! Het woord pentagram stamt van het Griekse pentagrammon, hetgeen vijf lijnen betekent. De occultisten beweren dat het pentagram een verwijzing naar oneindigheid in zich heeft doordat men steeds zich steeds meer een kleinere pentagram in het hart van het pentagram kan denken. Het zou volgens hen bij uitstek het symbool zijn van de mens die zich de juiste verhouding tot het oneindige weet te plaatsten met de beide benen op de vloer. Het getal 5 staat voor de vijf klassieke menselijke zintuigen; voelen, zien, ruiken, horen en proeven vandaar de gelijkenis met het menselijke lichaam; het hoofd, de armen en de benen. Volgens de kabbalisten en gnostici symboliseert het pentagram vijf elementen: licht, vuur , wind, water en aarde. Neo-paganistische christenen gebruiken het pentagram om "vijf wonden van Jezus" te vertegenwoordigen! De gedachte dat Jezus vijf wonden heeft, is onbijbels, want het staat nergens in de Bijbel te vinden dat Jezus Christus vijf wonden zou hebben gehad. Echter is deze gedachte heidens en occult. Christenen horen het pentagram niet te gebruiken, omdat deze heidense symbool een directe verbinding heeft met satan. Waarom het pentagram satanisch is, zult het u alles duidelijk zijn als u het verder leest.

Pentagram: vijfpuntige ster

Het pentagram is in de oude Mesopotamische geschriften terug te vinden. Al tweeduizend jaar voor Christus richt het pentagram in de Babylonische context met twee punten omhoog: vooruit, achteruit, links, rechts en 'boven.' Ze staan voor vijf bekende planeten Jupiter, Mercurius, Mars, Saturnus en...Venus. (2) Venus staat ook zeer bekend als morgenster, vandaar satan in de Bijbel ook morgenster genoemd werd!

"Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkt!"
Jesaja 14:12 (Statenvertaling)

Het is al spoedig duidelijk waarom het pentagram met twee punten omhoog gericht moet worden. Volgens ds Mike Hoggard heeft satan een vijfpunten plan om zich gelijk te stellen aan God. (1) Hij, de morgenster, wil ten hemel opstijgen en boven de sterren Gods zijn troon oprichten. (sterren zijn allegorisch benaming voor engelen. In Richteren 5:20 lezen we dat de sterren van de hemel voor het volk Israël streden. Vandaar het woord ster in verschillende allegorische betekenissen worden wereldberoemde acteurs filmsterren genoemd) In Jesaja 14:13-14 lezen we de vijf stappen van satan die zijn plan wilde uitvoeren:

"En zei in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden."
(Statenvertaling)

De vijf stappen waren: ten hemel opklimmen, troon oprichten boven de sterren Gods, zetel zetten op de berg der samenkomst, opstijgen boven de hoogte der wolken en aan God gelijk zijn. Deze vijf stappen vormen de ware betekenis van het pentagram. In het satanisme is het omgekeerde pentagram met twee geprojecteerde punten naar boven een symbool van het kwaad en trekt sinistere krachten aan, omdat het de juiste volgorde der dingen kantelt en "de overwinning van de materie over de geest" verzekert! Mag ik u eraan herinneren dat God in de Bijbel de Geest genoemd wordt. In Genesis 1:2 lezen we dat de Geest Gods over de wateren zweefde. Volgens de occultist, vrijmetselaar en magiër Epiphas Levi is het pentagram de geit van lust, die 'de hemel met zijn horens zou aanvallen.' (2) In de kabbala staat de geit bekend als de gehoornde god Baphomet. Hij staat in de Griekse mythologie bekend als satyr. Het Griekse woord 'satyr' is nauw verwant aan het Hebreeuwse woord 'sair.' Op aantal Bijbelplaatsen wordt 'sair' vertaald met 'veldgeest' of 'duivel.' Dit kunt u zien in het pentagram hieronder.

Baphomet in het pentagram
Het pentagram speelt ook een zeer grote rol in de symboliek van de vrijmetselarij. Ook het vijfpunten plan van satan is terug te vinden in de vrijmetselarij. Het maconnieke pentagram, genaamd Eastern Star, kunt u hieronder zien. Let wel goed op de Eastern Star en de gelijkenis met het Baphomet-pentagram is treffend.

Eastern Star
In de vrijmetselarij speelt het pentagram een zeer belangrijke rol en noemt men het "vlammende ster." De vijf punten symboliseren "de stralen van de zon." Denk maar aan de Griekse god van de zon, Apollo. De Bijbel identificeert Apollo als Apollyon, de andere naam van de duivel. Niet voor niets wordt satan de zoon des dageraads genoemd! In het hart van het pentagram staat de letter G waaruit vlammen schieten. G staat voor god, gnosis en geometrie. Het oude Griekse woord gnosis betekent letterlijk kennis. In Genesis 3:1-6 lezen we hoe satan in de gedaante van de slang Eva verleidde tot het eten van vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad door haar wijs te maken dat als ze de verboden vrucht eet, zou ze als God zijn en de kennis verwerven. Vandaar de oorsprong van de gnostiek. Waarom het pentagram als 'de vlammende ster' voor de vrijmetselaars zo belangrijk is, moet u eerst weten dat de vrijmetselaars met getallen en symbolen werken vandaar het woord metselwerk. De negentiende-eeuwse Amerikaanse vrijmetselaar en satanist Albert Pike schreef;"Alle vrijmetselaars hebben hun geheimen en symbolen te danken aan de Kabbala." (3)

Vlammende pentagram
Een uit 1905 stammend glas-in-lood raam van het Grand Lodge gebouw van de vrijmetselaren in Groningen toont ook de vlammende ster. Zie de afbeelding hieronder:


Volgens Epiphas Levi is de vlammende ster het teken van de geit van de zwarte magie. (2)
Op 11 september 2001 werd een aanslag op het Pentagon gepleegd. In het vorige artikel deel 8  had u gelezen dat de gestolen Granit-raket op het Pentagon werd afgevuurd, door zes muren en drie ringen doorboorde en het doel echter had gemist. De kernkop werd nog niet  tot ontploffing gebracht. Het was immers de oorspronkelijke bedoeling om het hele Pentagon gebouw in as te leggen. Slechts een klein deel van het hele gebouw was behoorlijk beschadigd. De bedoeling was dat de raket in het midden van het Pentagon gebouw zou terechtkomen en tot ontploffing gebracht worden, zoals de Illuminati-kaart duidelijk aangeeft. Zie de Illuminati-kaart hieronder:


We zien de paddestoelwolk uit het midden van het Pentagon op deze afgebeelde kaart verrijzen, precies hetzelfde zoals de vlammen uit het hart van het pentagram schieten vandaar de betekenis van de 'vlammende ster'! De aanslag op het Pentagon was een ritueel daad. De islamistische terroristen zijn wel in staat rituele daden te verrichten om zoveel mogelijk ongelovigen te doden en vervolgens in het paradijs te vertoeven. Maar gezien het feit dat de islamistische terroristen de geheimen van de vrijmetselaars en rozenkruizers en de verborgen betekenis van het pentagram niet kennen, kunnen zij geen aanslag op het Pentagon plegen en de elfde dag van de maand september ook niet bewust kiezen. Ze hadden een andere dag kunnen kiezen. Zoals ik al schreef dat 9/11 een heel bijzondere dag was geweest, moeten de aanslagen op het WTC en het Pentagon het werk zijn geweest van bepaalde occulte groeperingen die in de hogere kringen zich bevinden. De aanslag op het Pentagon was niet alleen een ritueel daad, maar ook een vuuroffer! Echte satanisten en heksen plegen ook dikwijls vuuroffers. In tegenstelling tot een vuuroffer voor de Here (Leviticus 23:25, Numeri 28:3) en het feit dat de HEERE God een verterend vuur is (Exodus 19:18, 24:17 en Hebreeën 12:29) en het vuur in de Bijbel een grote betekenis heeft, zijn heidense en afgodische vuuroffers in de Thora streng verboden, omdat ze veel te maken hebben met mensenoffers. (Deuteronomium 12:31) In Psalm 106:37 lezen we heel duidelijk dat de afgodendienaars kinderen offeren aan de boze geesten. Heel interessant is een Bijbeltekst die vertelt dat de berg Sinaï brandde van vuur tot aan het midden van de hemel. De Statenvertaling spreekt van het midden des hemels, terwijl de NBG-vertaling van het hart van de hemel zegt. In het occultisme moet het vuur in het hart van het pentagram branden. Blijkbaar wil de duivel door het middel van vuuroffers het hart van de hemel, waarin God woont, bereiken en de troon voor zichzelf opeisen. Met zulke onwaardige en heidense vuuroffers wil de duivel God graag imiteren. Zeer terecht was de uitspraak van de kerkhervormer Maarten Luther dat de duivel de aap van God is. Een wedergeboren christen hoeft geen vuuroffer aan God te brengen, want de Bijbel zegt heel duidelijk dat het zoenoffer reeds volbracht werd door Here Jezus Christus zelf, die aan het kruis voor onze zonden stierf. Wel brengen wij met onze harten God onze offers door Hem te lofprijzen en te aanbidden, (Psalm 50:23) opdat de HEERE God als het licht en de Morgenster in onze harten opgaat. (2 Petrus 1:19) Anders dan satan, de morgenster, wordt Here Jezus Christus de Blinkende Morgenster (met de hoofdletter) genoemd. (Openbaring 22:16) Nu begint u de ware betekenis van vuuroffer te begrijpen. Om terug te komen op de aanslag op het Pentagon moet u enkele feiten over het Pentagon weten, want het Pentagon is niet zomaar een imposante gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington, Virgina vlakbij Washington D.C. Het Pentagon is in de vorm van een regelmatige vijfhoek gebouwd.

Luchtfoto van het Pentagon

Het woord 'Penta' is afgeleid van het Grieks en staat voor vijf. En 'gonos' is Grieks voor hoek. Omdat het pentagram een gelijkmatige vijfpuntige ster is, zijn de hoeken van het Pentagon ook gelijkmatig. De hoeken van een regelmatige vijfhoek zijn 108e graden. Met twaalf (!) regelmatige hoeken kan in drie dimensies een dodecaëder gevormd worden. (4) Zie de wiskundige constructie van het pentagon hieronder:Een manier om een regelmatige vijfhoek te construeren is een passer als enige instrument nodig. De vrijmetselaars (en ook rozenkruizers) zijn een occulte genootschap, die werkt met geografie, meetkunde, numerologie, wiskunde en grafische en visuele beelden. De winkelhaak en de passer zijn het bekende symbool van de vrijmetselarij.

Het symbool van de Vrijmetselarij;
de winkelhaak en de passer
Het Pentagon gebouw past precies in het hart van het pentagram. Bekijk de luchtfoto hieronder goed:


Vandaar de aanslag op deze gebouw moest de ontploffing in het midden van het Pentagon plaatsvinden, zoals we de rijzende paddestoelwolk op de Illuminatikaart zien. In het hart van het pentagram, de vlammende ster van de vrijmetselaars, moet het vuur ontstoken worden. We weten dat de ontploffing in het hart van het Pentagon niet kwam, omdat het ontstekingsmechanisme van de kop van de Granit-raket niet werkte.

Het Pentagon wordt door velen gezien als één van de efficiënst ontworpen kantoorgebouwen. Het gangenstelsel is zeker 28 kilometer en de totale oppervlakte bedraagt ruim 11 (let wel goed op het getal 11!) hectare. (5) Het pentagon werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Een heel interessante maar bizarre detail is dat de bouw van het Pentagon op 11 september 1941 was begonnen. Precies 60 jaar later werd er een aanslag op dezelfde gebouw op dezelfde dag gepleegd. Toeval? Nee, er bestaat géén toeval, zoals president Franklin D. Roosevelt zei dat toeval niet bestaat, omdat het gepland is. In het volgende artikel lezen we verder over het geheim van het getal 11.

                                                        Wordt vervolgd


Als u mij vraagt of de Davidsster ook een occult symbool is, moet ik heel eerlijk nee zeggen. De Davidsster is het symbool van het Joodse volk. Al in de dagen van Jezus en Zijn twaalf discipelen en de eerste christenen was de Davidsster een heel bekend symbool. Deze symbool is ook terug te vinden in de Bijbel!! In Numeri 24:17 wordt de Davidsster de Ster van Jakob genoemd! Met de Ster van Jakob wordt Here Jezus, Yeshua ha Masiach, bedoeld. Het is uiterst dwaas om te zeggen dat de Davidsster een occult teken is. Gezien het feit is de Davidsster in zeer veel occulte kringen, vooral in de Kabbala, misbruikt voor eigen doeleinden. Het is zo verschrikkelijk dwaas en schandalig genoeg dat mensen die tegen Israël en het zionisme zijn, zo'n lef vandaan halen de Davidsster met het hakenkruis te vergelijken. Die mensen zijn niet alleen erg brutaal en schaamteloos maar ook onnadenkend. Juist omdat die mensen weigeren de historische lessen te leren dat de Joden de gele Davidsster van de nazi's moesten dragen en tijdens de Holocaust, de Shoa, omgekomen waren. De Davidsster heeft hoe dan ook niks te maken met het hakenkruis, het occultisme en het fascisme. De mensen die een domme en gewaagde vergelijking maken, moeten zich eigenlijk diep schamen voor hun eigen onverantwoorde stommiteit. Die mensen beweren tegen de zionisten te zijn. In werkelijkheid bedoelen ze met de zionisten de Joden. De mensen zijn in de eerste plaats tegen de Joden en haten Israël. Ook zijn ze tegen Jezus. Vandaar hun antichristelijke en anti-Joodse houding. Zolang ze tegen Israël zijn, zijn ze tegen God. Als u mij vraagt waarom sommige christenen het pentagram identificeren met de zogenaamde vijf wonden van Jezus Christus, zou ik echt niet weten. Wel weet ik dat Constantijn de Grote, die om politieke redenen een 'christen' werd, het pentagram gebruikt had om heidenen tot het christendom te bekeren. Daarom werd een leugen verzonnen dat Christus vijf wonden zou hebben gehad. Hoewel Jezus Christus wel gegeseld, met zijn handen en voeten aan het kruis genageld en doorgestoken werd, heeft de Bijbel nog nooit specifiek genoemd hoeveel wonden de Heer had opgelopen. Het is dus niet moreel verantwoord om het pentagram, een occult teken, in christelijke kringen te gebruiken. De mormonen gebruiken wel het pentagram. Ze hebben de kerk van Jezus Christus, vooral de bekende Salt-Lake tempel in Salt Lake City, Utah in Amerika, versierd met veel pentagrammen. Zie de foto hieronder:

Occulte symbolen in de Mormoonse Salt Lake tempel

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                               Paul


                                         
Bronnen en referenties:

(1) Leftbehind.punt.nl: Het satanische plan van de vrijmetselarij
(2) en.wikipedia.org/wiki/Pentagram
(3) Moral and Dogma. Door Albert Pike
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Vijfhoek
(5) nl.wikipedia.org/wiki/Pentagon

  

1 opmerking:

Anoniem zei

hallo paul, ik heb een vraag .je hebt het over het volmaakte getal 12. Waar plaatsj e hierin de apostel Paulus er wordt gezegd dat hij Yeshua heeft gezien en daarom apostel is maar dan kom je op 13 en heeft hij niet alleen een stem gehoord en een licht gezien?

Gr ver