zondag 24 november 2013

Akkoord met Iran een historische blunderHet Akkoord van Genève gesloten

Het Westen heeft de historische lessen blijkbaar nog steeds niet geleerd, blijkt duidelijk uit het zogenaamd 'Akkoord van Genève' dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China met Iran hebben gesloten. Het akkoord voorziet de bevriezing van het Iraans nucleaire programma en het verlichten van sancties tegen Iran. Tevens is deze akkoord een half jaar geldig. Dat zou de diplomaten de tijd geven om een alomvattender akkoord uit te werken. De belangrijkste punten zijn dat Iran uranium niet meer dan 5% mag verrijken. De huidige voorraad van 20% verrijkt uranium moet worden geneutraliseerd. Er mogen ook geen nieuwe installaties gebouwd worden. Als beloning zal voor $ 7 miljard aan sancties tegen Iran worden opgeheven of verlicht. (1) De voorwaarde is dat Iran inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaat om de nucleaire installaties te inspecteren. In het verleden werden die inspecteurs in Iran vaak in hun werk belemmerd. Door versoepeling van de sancties kan Iran weer handel drijven en miljarden dollars verdienen.


John Kerry omhelst Catherine Ashton
Mohammad Javad Zarif
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, noemt het Akkoord van Genève over de bevriezing van het Iraans nucleaire programma "een belangrijke verwezenlijking" maar wel nog maar "een eerste stap". (2) Ook beschouwde hij dit als een overwinning op "de zionisten". "Alle complotten van het zionistische regime om de nucleaire overeenkomst tegen te houden hebben gefaald,"zei de Iraanse minister Javad Zarif in Genève tegen de media uit zijn land. (3) Verder zei hij over het toezicht houden op de naleving van het akkoord:"We hebben een gezamenlijke commissie opgericht die er moet op toezien dat het akkoord nageleefd wordt. Ik hoop dat de twee partijen nu vooruitgang kunnen maken zodat het vertrouwen kan worden hersteld. Dit akkoord is een kans om een eind te maken aan een onnodige crisis en nieuwe horzionten te openen." (2) De westerse media betitelen het Akkoord van Genève als "de eerste belangrijkste overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran na meer dan 30 jaar vervreemding." (2) Zarif zei dat Iran in de komende zes maanden Amerika en zijn westerse bondgenoten de gelegenheid zal geven om aan de Islamitische Republiek hun betrouwbaarheid te bewijzen voordat er verder wordt gegaan naar de tweede stap. (3)

Amerikaanse president optimistisch over het akkoord

De Amerikaanse president Barack Obama is erg opgetogen over het akkoord en noemt dit akkoord "een opening naar een veiliger wereld." "De meest voor de hand liggende paden naar een bom zijn met dit akkoord afgesloten,"aldus Obama. Hij waarschuwt wel dat Iran verdere ambities voor een nucleair wapen moet opbergen. (4) Hoewel Obama erkende dat Israël en de Arabische staten reden hebben om sceptisch te zijn, benadrukte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, dat de overeenkomst "de wereld veiliger" heeft gemaakt. Hij beweert dat het akkoord over de bevriezing van het Iraanse nucleaire programma goed voor Israël en de Arabische partners in de regio is. (5) John Kerry drukt de hoop uit dat het akkoord kan leiden tot nieuwe betrekkingen tussen Iran en het Westen. De Russische president Vladimir Poetin heeft het over "een eerste stap op een lange en moeilijke weg." (4)

Israëlische premier Netanyahu: Het Akkoord van Genève een historische vergissing

In Israël reageren veel mensen met ongeloof op het akkoord in Genève. De Israëlische regering is geschokt en boos en uit felle kritiek op de overeenkomst. Israëlische functionarissen vinden het ongeloofelijk dat de Amerikaanse president Obama met open ogen een dergelijke regeling kon aangaan. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat de internationale gemeenschap te veel toegeeft aan de eisen van Iran. "Het akkoord staat toe dat Iran zijn uranium blijft verrijken, laat de centrifuges ongemoeid en laat Iran toe om materiaal te ontwikkelen voor een atoomwapen,"aldus Netanyahu. (5) "Wat er gisteravond in Genève is overeengekomen, is geen historische overeenkomst, het is een historische vergissing! Vandaag is de wereld veel gevaarlijker geworden omdat het gevaarlijkste regime ter wereld een belangrijke stap heeft gezet om het gevaarlijkste wapen ter wereld te verkrijgen." (3) De Israëlische regering wees erop dat Iran precies heeft gekregen wat de Islamitische Republiek wilde: een duidelijke versoepeling van de sancties, waarbij gelijktijdig het belangrijkste deel van het nucleaire programma onaangetast blijft. Israël had geëist dat Iran zijn centrifuges voor de verrijking van uranium moet vernietigen. (3) Volgens de Israëlische regering is de blijdschap over het akkoord ZELFBEDROG omdat Iran ook na de overeenkomst zal blijven werken aan kernwapens. (5) Daarom acht Israël volgens minister van Handel, Naftali Bennett, zich niet gebonden aan de erg slechte deal, zoals de overeenkomst genoemd wordt. Volgens minister van Religieuze Zaken, Steinitz, is een echte oplossing ver weg door het akkoord. "Waarschijnlijk brengt dit Iran juist dichter bij de bom." Naftali Bennett schreef op zijn Facebook-pagina:"Als over vijf jaar een nucleaire koffer in New York of Madrid ontploft, dan is dat een gevolg van de overeenkomst die vanochtend is gesloten." (3)


Benjamin Netanyahu: Akkoord een slechte deal
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, waarschuwde voor een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten. Iran heeft zich in het verleden niets aangetrokken van de internationale regelgeving en wordt daar nu voor beloond. "Dit is het begin van een nieuw tijdperk in het Midden-Oosten,"zei Lieberman kritisch. Hij was erg benieuwd hoe Saoedi-Arabië, Egypte en Turkije reageerden. Hij gaat er van uit dat ze nu allemaal kernenergie onder mom van vreedzame doeleinden willen gebruiken. "Zij zullen precies dat doen wat Iran heeft gedaan en wijzen op zuiver vreedzame doeleinden." (3) Verschillende andere Israëlische ministers en talrijke parlementsleden uiten kritiek op de overeenkomst van Genève. Niemand roept echter publiekelijk op tot een militaire aanval op Iran. Volgens minister van Religieuze Zaken Steinitz zal Israël ondanks de teleurstelling 'met de internationale gemeenschap blijven werken aan een alomvattend akkoord met Iran.' (5)

De lessen van het Akkoord van München

De Duitse filosoof Friedrich Hegel zei ooit:"De geschiedenis leert ons dat de mens niets heeft geleerd van de geschiedenis." Inderdaad hebben de westerse leiders de historische lessen niets geleerd. Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam en rijkskanselier werd, lag het in zijn bedoeling Duitsland te herbewapenen. Daarom was hij ook begonnen met het moderniseren van het Duitse leger, uitgerust met de modernste wapens, en gesteund door de luchtmacht van bommenwerpers en jagers. Zijn duivelse handlanger, minister Joseph Goebbels, was belast met de opvoeding van de Duitse jeugd. De jeugd werd ondergebracht in nationaal-socialistische jeugdorganisaties, zowel jongens als meisjes, en de jongens kregen een op militaire leest geschoeide vooropleiding in de beruchte Hitlerjugend. Iedereen, niemand uitgezonderd, moest zich in dienst stellen van de 'Führer' Adolf Hitler. Een van de bepalingen van de vrede van Versailles luidde dat Duitsland geen groot leger mocht hebben. Hitler lapte die bepaling aan zijn laars, bezette het Rijnland en rukte zijn geboorteland Oostenrijk binnen, welk land hij brutaalweg bij het Derde Rijk inlijfde. Hitler had nog veel meer op zijn menukaart staan: TsjechoSlowakije was het volgende doel. Hij begon alvast met dreigende en brallende redevoeringen. Zou de wereld werkeloos blijven toekijken? Moesten de westerse mogendheden rustig afwachten, tot zij ook een keer aan de beurt kwamen?


Conferentie van München
Groot-Brittannië en Frankrijk besloten tot elke prijs een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Kennelijk waren die landen oorlogsmoe. Chamberlain, de Britse premier, vloog tweemaal naar Duitsland om Hitler tot rede te brengen. In München had hij op 29 september 1938 een ontmoeting met Hitler, Mussolini en de Franse minister-president Daladier. Ze sloten gezamenlijk een akkoord dat een nieuw wereldoorlog voorkomen moest worden. Net zoals de huidige Amerikaanse president Obama keerde Chamberlain na zijn bezoek aan München naar Londen terug. Aangekomen in Londen riep hij uit:"No more war! (Nooit meer oorlog)" Het Akkoord van München zou niet alleen een nieuw wereldoorlog voorkomen, maar ook de wereld veiliger maken, maar...liet een keerzijde zien. Groot-Brittannië en Frankrijk bleken toegeefelijker te zijn aan de eisen van Hitler, zoals men vandaag ook toegeeft aan Iran!! Het Akkoord van München betekende in feite dat Hitlers wens werd vervuld: TsjechoSlowakije werd op het altaar van de vrede geofferd. De Duitse troepen drongen in TsjechoSlowakije binnen en bezetten Praag. TsjechoSlowakije hield op te bestaan. Echter was Hitlers honger niet gestild door het verdrag. Het volgende en onverbiddelijke slachtoffer van Hitler was Polen. Toen Polen aangevallen werd, was de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het Akkoord van München bleek een vodden papier te zijn. Waardeloos was het akkoord en al de westerse inspanningen voor vrede waren helemaal voor niets! De huidige westerse leiders zoals Barack Obama hebben opnieuw een dezelfde fout als die van Chamberlain gemaakt en realiseren zich niet dat het met de dictators niet valt te praten. Ze kunnen een brute tiran zoals de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un en de Iraanse Ayatollah Khamenei NIET tot rede brengen. De westerse leiders weten toch heel goed dat dictators niet tot rede gebracht kunnen worden en hun gedrag zeer onvoorspelbaar is. Tragisch herhaalt de geschiedenis zich nu voor de zoveelste keer. 


Blijkbaar is de Russische president Vladimir Poetin die positief zegt over het Akkoord van Genève, ook een historische les vergeten dat er een soortgelijke overeenkomst tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie werd gesloten. In augustus 1939 had Rusland tot stomme verbazing en afgrijzen van het Westen een non-agressiepact met Duitsland gesloten. Het niet-aanvalsverdrag voorzag dat Duitsland Rusland niet hoefde aan te vallen. Tevens voorzag deze verdrag ook dat Polen als buit tussen Rusland en Duitsland verdeeld zou worden. Het verdrag ging als het Molotov-Ribbentroppact de geschiedenis in. Deze verdrag stond ook bekend als het duivelspact. Voordat de Duits-Russische overeenkomst werd getekend, werd in mei 1939 Russische minister van Buitenlandse Zaken, Maksim Litvinov, ontslagen en vervangen door Vjatsjeslav Molotov, omdat...hij een Jood was en dus niet met de Duitsers kon onderhandelen. De Jood Litvinov was de enige Rus die zich verzette tegen het verdrag. Hij zag ook het gevaar van nazi-Duitsland, zoals de Joodse Staat het Iraanse gevaar ziet.  Toen het niet-aanvalsverdrag op 24 augustus 1939 getekend werd, riep Adolf Hitler volgens Albert Speer uit:"Ik heb ze te pakken!" Een week later marcheerde het Duitse leger Polen binnen, terwijl de Russen Oost-Polen bezetten. Hoewel Hitler de Sovjet-Russische dictator Stalin beloofd had Rusland niet aan te vallen, hield hij z'n woord helemaal niet. In juni 1941 viel het Duitse leger Rusland onverhoeds aan. Ook was het niet-aanvalsverdrag een vodden papiertje. Helemaal voor niets! Wijlen vermaarde Russische schrijver en dissident Alexandr Solzjenitsyn onthulde dat Stalin die zeer bekend stond om ziekelijke roem en iedereen in zijn direkte omgeving heeft gewantrouwd, Hitler wel vertrouwde! Hoewel er wel dergelijk spanningen waren ontstaan tussen beide landen, deed de Sovjet-Russische dictator Stalin van alles om de vriendschap met Hitler te bewaren. Steeds alarmerender werden de rapporten die op Stalins bureau kwamen te liggen, doch hij schonk er nauwelijks aandacht aan! Zelfs Winston Churchill had Stalin zo gewaarschuwd. Ondanks de waarschuwing van Churchill geloofde Stalin het niet totdat het te laat was. Op 22 juni 1941 vielen de sterke, gemotoriseerde en goed bewapende Duitse troepeneenheden de Sovjet-Unie binnen. Het Rode Leger bleek niet in staat de vijand te verslaan en moest grote gebieden prijsgeven aan de Duitse overweldigers. Het Russische leger was door toedoen van Stalin beroofd van zijn bekwame generaals en officieren tijdens de Grote Zuivering. De enige die Stalin werkelijk had moeten wantrouwen, Hitler, heeft hij tot op het laatste moment nog vertrouwd!!! 

Heel betreurenswaardig dat het Westen niets van het verleden heeft geleerd. Men is geneigd om oude fouten te herhalen. Westerse leiders denken de oorlog door middel van diplomatie te kunnen voorkomen. Hun vredesinspanningen zullen jammerlijk genoeg mislukken, al is en blijft diplomatie een zéér gevaarlijk spelletje. Doordat zij met het dictatoriaal geregeerde Iran onderhandelen, speelt men met vuur. En de Amerikaanse president Barack Obama zal als de grootste politieke idioot de geschiedenis ingaan. Miljoenen fans die op hun grote idool Obama hebben gestemd, zullen diep beschaamd zijn. Niet alleen Obama en de westerse leiders maar ook miljoenen mensen zijn verschrikkelijk naïef en misleid. Zij schreeuwen om vrede. Men hunkert naar vrede. Maar omdat zij God en Zijn Woord hebben verworpen, zullen zij echte vrede NOOIT bereiken!! Wat zegt de Bijbel over schijnvrede?

"En zij genezen de breuk van de dochters Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede. Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, weten ook niet van schaamrood te maken; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde als Ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de HEERE."
Jeremia 6:14-15 (Statenvertaling)

En schijnvrede leidt uiteindelijk tot verderf:

"Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw.."
1 Thessalonicenzen 5:3 (Statenvertaling)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                       Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of een boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

(1) TT-Canvas: Akkoord over nucleair programma Iran. 24-11-2013
(2) TT-Canvas: Iran:"Dit is nog naar de eerste stap." 24-11-2013
(3) Israel Today Headlines: Israël is geschokt: Iran mag een kernmacht worden. 24-11-2013
(4) TT-Canvas: Obama:"Opening naar veiliger wereld." 24-11-2013
(5) NOS-TT: Israël: Afspraak met Iran zelfbedrog. 24-11-2013

Geen opmerkingen: