donderdag 24 januari 2013

Palestijnse Mensenrechten WeekRechtenforum houdt Week Palestijnse Mensenrechten

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. Veel landen hebben deze verdrag inzake Mensenrechten ondergetekend en geratificeerd. In de Verklaring worden burgrrechten, politieke rechten en vrijheden vastgelegd. Daaronder staan ook integriteitsrechten zoals die op leven, op erkenning als persoon voor de wet en op vrijwaring van marteling. Enkele artikelen van de Universele Verklaring formuleren de richtlijnen van een democratie: recht op inspraak in bestuur, op gelijke benoeming in openbare functies en stemrecht in vrije verkiezing. Daarnaast zijn er artikelen 22-27 die over economische, sociale en culturele grondrechten. Dat zijn onder meer de rechten op werk, rust en vrije tijd, beloning, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en medische verzorging. (1) Ook wordt het recht op vrijheid van meningsuiting in de Universele Verklaring vastgelegd. Hoewel de Universele Verklaring van de Mensenrechten door vrijwel alle landen aangenomen wordt, zijn de mensenrechten in praktijk door zeer veel landen geschonden. 


De laatste jaren wordt Israël steeds meer onder vuur genomen. De Joodse Staat wordt beticht van het schenden van mensenrechten en het bedrijven van apartheidspolitiek. De media schrijven geregeld over de vermeende wantoestanden in Israël. Terwijl anti-Israël organisaties over de hele wereld zich voorbereiden op de jaarlijkse Israélische Apartheidsweek in februari, besluit het Jerusalem Institute of Justice (Jeruzalem Instituut voor Gerechtigheid. Afkorting: JIJ) terug te vechten. Het in Jeruzalem gevestigde instituut dat geleid wordt door Messiaanse Joden, organiseert de eerste jaarlijkse 'Palestijnse Mensenrechtenweek' en probeert zo de internationale aandacht te vestigen op de verschrikkelijke reputatie van de Palestijnse Autoriteit op het gebied van mensenrechten. (2)

De Israël ApartheidsWeek (IAW), een jaarlijks reeks colleges en bijeenkomsten met haatredevoeringen, verspreidt zijn schadelijke propaganda tegen de Joodse Staat sinds zijn begin 2005 in Toronto, Canada. Volgens de organisatoren is 'het doel van IAW om mensen te informeren over het karakter van Israël als apartheidssysteem en om Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) campagnes te houden als onderdeel van een groeiende wereldwijde BDS beweging.' Dit jaar zijn evenementen gepland voor 80 verschillende steden rond de wereld. (2) De campagnes zijn verschrikkelijk en hebben echter een antisemitische karakter. Wat haatredevoeringen betreft, maken de anti-Israël activisten zich schuldig aan het verspreiden van haat en antisemitische denkbeelden. In artikelen 22-27 van de Universele Verklaring wordt het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie gewaarborgd om wat de vrijheid 'inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven , ongacht grenzen en ongeacht de vorm. Met andere woorden, dit artikel 19 schrijft zowel de vrijheid van meningsuiting als die van informatie voor. Maar...beperkingen zijn, zoals VN-verdragen duidelijk aangeven, wel opgelegd om de rechten van anderen of de openbare orde te beschermen! (1) Zo is bijvoorbeeld het oproepen tot racisme en haatpreken verboden. De anti-Israël organisaties lappen het verbod op het haatpreken aan hun laars en willen de massa tegen Israël ophitsen. Wat informatievergaring betreft, hebben de anti-Israël organisaties echter onjuiste informatie over Israël verspreid. In feite maken zij zich schuldig aan desinformatie en haatredevoeringen. Het roept herinneringen aan het nazi-tijdperk wel op. In de beginjaren van nazi-Duitsland werden Joodse winkels geboycot. De nazi-leiders deden een oproep tot boycot van Joodse winkels. De geschiedenis herhaalt zich, nu de anti-Israël organisaties en activisten een oproep tot boycot van Israëlische producten doen. 

Niet verdedigen maar terugvechten

Calev Myers, een Messiaans Joodse advocaat en oprichter van het Jerusalem Institute of Justice, vindt het hoog tijd dat Israél terug vecht. "In de internationale journalistiek en de academische wereld worden we aangevallen met schandalige beschuldigingen en onze reactie op deze aanvallen bestaat maar al te vaak uit niet-overtuigende verklaringen,"legt hij uit. "We brengen deze strijd terug naar de Palestijnen. Israël moet stoppen met pogingen om zichzelf te verdedigen en het intiatief gaan nemen,"zegt Myers. (2)Een Palestijnse MensenrechtenWeek klinkt misschien als een tegenstrijdigheid, maar voor Myers en het team van JIJ is het de juiste strategie tegen de toenemende aanvallen van anti-Israëlische propaganda. Volgens Myers wordt het imago van Israél slechter in de ogen van de wereld en neemt het antisemitisme toe. "Studenten demonstreren op de campussen tegen ons, mensen marcheren door de straten van grote steden om te protesteren tegen Israëls behandeling van de Palestijnen."zegt hij. Het idee achter een jaarlijkse Palestijnse Mensenrechten Week is om de aandacht af te leiden van de overdreven beschuldigingen dat Israël een apartheidsstaat zou zijn, en die te richten op de extreme schendingen van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden.  (2)

Waar bleef al het geld? 

"De internationale gemeenschap moet de Palestijnse Autoriteit rekenschap vragen voor de meer dan 25 miljard dollar die aan het Palestijnse volk is gegeven sinds de Oslo-Akkoorden,"schreef Myers in een recente blog. "Ze moeten uitleggen waarom de meerderheid van het Palestijnse volk nog steeds in armoede leeft. Dit hulpgeld, bestemd om een sociaal-economische infrastructuur op te bouwen die noodzakelijk is voor een onafhankelijke staat, is op onverantwoorde wijze verspild. Wijdverbreide corruptie heeft er voor gezorgd dat de enorme financiële investeingen in de Palestijnse economie en duurzame infrastructuur zijn verduisterd naar privé-bankrekeningen, terreurnetwerken hebben gfinancieerd, zijn gebruikt voor de aankoop van wapens en voor een onderwijssysteem dat intolerantie, haat, geweld en antisemitisme onderwijst,"legt hij uit. (2)

Volgens een door JIJ uitgevoerd onderzoek hebben de Palestijnen per hoofd van de bevolking naar schatting 25 maal zo veel hulp gekregen als de Europees burgers na de Tweede Wereldoorlog in het kader van Marshallhulp voor de wederopbouw en het economisch herstel van Europa. Dit en andere voorbeelden van corruptie en schendingen van de mensenrechten werden in november 2012 aan het Europees Parlement gepresenteerd in een document getiteld:"Verborgen agenda: Een overzicht van de mensenrechtenschendingen door de PA en Hamas in de Westbank en Gaza." Myers hoopt de Palestijnse Mensenrechtenweek te gebruiken om meer internationale bekendheid te geven aan de vele schendingen van de mensenrechten in het Midden-Oosten. (2)

Als u een anti-Israël activist bent en niet wil geloven dat de PA en Hamas de mensenrechten op grote schaal schenden, zullen twee onderstaande videoclip u wel ervan overtuigen. Tijdens de Israël-Gazaoorlog van vorig jaar hadden Hamasstrijders zes vermeende spionnen die voor Israël zouden hebben gespioneerd, in de Gazastad geëxecuteerd. Zonder enige vorm van proces werden zes mannen als honden afgemaakt. Heel wat Palestijnen reageerden uitzinnig op de publieke executies  in het centrum van de Gazastad. De lijken werden opgestapeld en bespuugd. Een Palestijnse heethoofd trapte met zijn voet op de lijken. Later werd een lijk als een trofee met een touw aan een motorfiets gehangen en door de straten van de Gazastad gesleept. De Hamasstrijders reden mee in de huiveringwekkende en macabere triomftocht en filmden alles met leedvermaak. 

Wees gewaarschuwd: de beelden van de videoclip zijn gruwelijk en niet geschikt voor gevoelige kijkers:
De bekende en prominente anti-Israël activisten zoals Anja van Meulenbelt, Gretta Duisenberg en Dries van Agt zullen deze gruwelijke clips afdoen als een fictie. Maar ze hebben nog NOOIT lef getoond om de waarheid te kunnen vertellen dat er in de Palestijnse gebieden de mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit en Hamas op grote schaal geschonden zijn!! Ze willen Israël alleen maar alles zwart maken en demoniseren. Hun enige drijfveer is pure haat tegen Israël. Dat is ook een antisemitische daad. De beschuldigingen van vooraanstaande Nederlandse activisten zijn uiteraard vals en ongegrond. Wat zij over Israël vertellen, zijn klinkklare leugens en lasterpraatjes. Alleen hebben die links-progressieve tuig niet één woord gerept over de grove schending van de mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit en Hamas. 

Palestijnse apartheid voor Palestijnse vluchtelingen

De Arabische leiders in het Midden-Oosten zouden moeten uitleggen waarom zij na 65 jaar niet bereid zijn om het staatsburgerschap te verlenen aan Palestijnse vluchtelingen, hun kinderen en kleinkinderen, ondanks hun gemeenschappelijke etnische en culturele erfgoed, schrijft Myers. "Laten zij de wereld uitleggen waarom er Palestijnse apartheid bestaat in Libanon, Syrië, Saoedi-Arabië en Egypte. Waarom Palestijnen in die landen niet kunnen stemmen, openbare ambten bekleden, bezit verwerven, leren aan openbare scholen, en waarom velen in sommige plaatsen speciale toestemming van de overheid nodig hebben om hun vluchtelingenkamp te mogen verlaten." De Palestijnse leiders die een soevereine staat eisen, zouden de wereld moeten uitleggen waarom zij dagelijks de Palestijnse mensenrechten schenden. Laat hen de willekeurige arrestaties, martelingen en executies zonder vorm van proces uitleggen, de routinematige discriminatie van minderheden, het tot zwijgen brengen van journalisten en het niet strafbaar stellen van eerwraak, om maar een paar zaken te noemen. (2)

Myers gelooft dat hij het volste recht heeft om zich te richten op Palestijnse en Arabische schendingen van mensenrechten. "Ik ben geen buitenlandse politicus of journalist,"zegt hij. "Ik ben Israëlisch staatsburger. Ons team van het Jeruzalem Instituut voor Gerechtigheid is actief betrokken bij de strijd tegen mensenrechtenschendingen hier in Israël onder ons eigen volk. Waarom zouden we niet ook publiekelijke bekendhed geven aan de enorme corruptie, martelingen en ontzeggen van fundamentele mensenrechten die het Palestijnse volk zelf schaden, en die ze gewoonlijk gebruiken als excuus om Israël de schuld te geven,"meent Myers. Myers en zijn team van het Jeruzalem Instituut voor Gerechtigheid organiseren de Palestijnse Mensenrechtenweek in grote steden, als tegenhanger voor de Israël Apartheidsweek. "Het eerste evenement vindt in februari in Toronto plaats,"vertelde Myers. "We willen een statement maken door onze actie te beginnen op dezelfde plaats als de deze anti-Israëlcampagne begon. Er komen ook manifestaties bij de Universiteit van Oxford in Engeland (een ander bolwerk van de Israël Apartheid  laster) en hier in Israël bij de Ben Goerion Universiteit,"vertelde hij. De manifestaties zullen rond de tweede week van februari plaatsvinden. Blijf op de hoogte voor plaats en tijd van de komende manifestaties. (2)

De islamitische Arabische wereld en de mensenrechten

Veel islamitische, met name Arabische landen, eërbiedigen de mensenrechten helemaal niet. Ze beweren dat de Koran alles bevat wat er betrekking heeft op mensenrechten. In praktijk hebben veel moslims moeite met de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Ze wijzen meerdere bepalingen uit de Universele Verklaring af, zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de vrijheid van religieuze overtuiging en de gelijkwaardigheid tussen alle mensen ongeacht hun religie. Ze proberen als tegenwicht op de Universele Verklaring mensenrechtenverklaring op te stellen, die islamitische waarden tot uitgangspunten hebben. Een aantal islamitische 'hervormers' hebben zulke ideeën geformuleerd om de sharia en de mensenrechten met elkaar te verzoenen. De moslims zeggen dat in het verdrag van Medina, ook wel de grondwet van Medina genoemd, wordt de vrijheid van religie vastgelegd dat alle moslims, polytheïsten en Joden als één gemeenschap (oemma) samenleven. (3) Elke partij zal zijn eigen religie naleven, aldus de redenering van de moslims. Maar de oemma is in praktijk ALLEEN voor moslims en niet voor niet-moslims! In veel islamitische landen worden christenen en andere religieuze minderheden nog steeds gediscrimineerd, vervolgd en als tweederangse burgers (dhimmi's) behandeld! Ook bestaat er GEEN recht voor moslims om de islam te verlaten. Een moslim die de islam de rug toekeert, wordt als afvallige beschouwd en riskeert de doodstraf. In de Sharia staat de doodstraf voor afvalligheid. 
In de islam is er sprake van tweesporenbeleid. De moslims zeggen dat moslims, christenen en Joden onder de vleugels van de islam zullen "coëxisteren." Onder het vaandel van de islam zijn Jodendom, christendom en andere religies gedoogd, totdat de grote dag komt dat er met deze religies zal worden afgerekend. Want de Koran zegt heel anders over het lot wat Joden, christenen en niet-moslims staan te wachten. De Koranvers zegt heel duidelijk dat de islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten (Soera 61:9). Van gelijkwaardigheid tussen alle mensen, ongacht hun religie, in de islamitische wereld is absoluut geen sprake. Opmerking: de westerse vertalingen van de Koran zijn politiek correct en dus eigenlijk misleidend. De originele Arabischtalige Koran is heel anders dan de westerse vertalingen. 

In 1981 werd in Parijs een islamitisch alternatief als een Universele Islamitische Verklaring van Mensenrechten gepresenteerd door een congres over mensenrechten in de moslimwereld. De Cairo Declaration on Human Rights in Islam werd in 1990 ondertekend door de lidstaten van de Organization of the Islamic Conference. (3) Vandaag zijn in Saoedi-Arabië, de Palestijnse gebieden, Syrië en veel andere islamitische landen marteling van politieke gevangenen, juridische willekeur, lijfstraffen, discriminatie van vrouwen, onderdrukking van religieuze en etnische minderheden, steniging, enz. aan de orde van de dag. Als u nog steeds overtuigd bent dat Israël een apartheidsstaat is en het Palestijnse volk onrecht wordt aangedaan, dan weet u echter niet dat er in Saoedi-Arabië een apartheid bestaat! De onderstaande foto laat zien dat er twee aparte autosnelwegen zijn voor moslims en niet-moslims. Niet-moslims mogen Mekka niet binnengaan dan alleen moslims! 


Aparte wegen voor moslims en niet-moslims
Als u nog steeds gelooft dat Israël een apartheidsstaat is, dan had u moeten weten dat Joden en Arabieren volwaardige staatsburgers van Israël zijn en gelijke rechten hebben. Ook zijn er Arabische volksafgevaardigden in het Israëlische parlement. Ook is het raadzaam voor u dat u persoonlijk naar Israël gaat om te zien of het waar is dat de Joodse Staat een apartheidsstaat is. Kasim Hafeez, een voormalig moslim-extremist, die in leugens over Israël geloofde en regelmatig deelnam aan antisemitische bijeenkomsten en anti-Israël campagnes, had de moed opgevat en besloot zelf naar Israël te gaan, om te zien of het waar is dat Israël een racisitsche apartheidsstaat is zoals linkse pro-Palestijnse activisten beweren. Toen Kasim Hafeez in Israël aankwam, was hij verbaasd toen hij zag dat Joden en Arabieren in zo'n piepklein land als Israël samen kunnen leven. Hij realiseerde zich dat alles wat men negatief over Israël zegt, helemaal gelogen is. Hij kwam tot z'n conclusie dat Israël een slachtoffer is van laster en leugens. Zeer veel mensen in het Westen vergeten echter één belangrijk en onomstotelijk feit dat het Joodse volk eeuwenlang een slachtoffer is van het racisme. In Europa woedden eeuwenlang Jodenvervolgingen. Europeanen die willen meedoen aan anti-Israël acties, moeten eigenlijk zich diep schamen! "Dat is nu eenmaal de realiteit in Europa en het lot van iedereen die Israël steunt. Dat is niet gemakkelijk, maar moet je voor lief nemen als je de waarheid zoekt. Bij Israël gaat het niet alleen om de Joden, maar ook vrijheid, democratie, mensenrechten en alle andere zaken die voor het Westen vanzelfsprekend zijn. Niet religie of politiek is het kernprobleem, maar de waarheid,"betoogde de moslim Kasim Hafeez die nu pro-Israëlisch is. (4) 

Joden en Arabieren zwemmen samen
in de Dode Zee.
Joodse en Arabische tieners  samen. Apartheid???
Een Arabier en een Jood in gesprek
Bijbelgetrouwen die Israël liefhebben, worden opgeroepen om te bidden voor Israël. Bid dat God verwarring en verdeeldheid onder anti-Israël organisaties brengt en de anti-Israël campagnes verrijdelt. Het is van groot belang dat de gelovigen Bijbelse wapenrusting moeten gebruiken om de strijd aan te binden met de boze machten, zoals de apostel Paulus deze geestelijke wapenrusting in zijn brief aan de Efeziërs aanbeveelt. Besef dan wel dat de anti-Israël campagnes geleid worden door de boze machten. Bid ook dat God de ogen van naïeve en goedbedoelende mensen die meedoen aan de anti-Israël campagnes, zal openen voor de werkelijke situatie onder de Palestijnen dat er inderdaad sprake is van schending van mensenrechten door de PA en Hamas. Bid ook voor de Palestijnen die bevrijding nodig hebben en zich kunnen verzoenen met de Joden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                 Paul Parker

Bronnen en referenties:

( ) nl.wikipedia.org/wiki/Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(2) Israel Today Headlines: Rechtenforum houdt Week Palestijnse Mensenrechten. 22-01-2013
(3) nl.wikipedia.org/wiki/islam en mensenrechten
(4) Israel Today nr. 62: Kasim Hafeez;"Ik ben een moslim en een trotse zionist. Juni 2012 

Geen opmerkingen: