donderdag 19 mei 2011

Het getuigenis van de ex-bendeleider Nicky Cruz

Nicky Cruz (1938-)

De straat van het criminele tuig ontlasten?

Vandaag las ik een nieuws op het internet dat de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, beloofd heeft dat 89 in kaart gebrachte jeugdbendes binnen twee jaar van straat zouden verdwijnen. "Absoluut, dat gaat gebeuren,"zei hij woensdag op RTL nieuws. "Het kan. Ik heb de toezegging van de politie, van het Openbaar Ministerie en van de steden. Ook is er een landelijke regiegroep,"verzekerde de minister. "Het moet gewoon gebeuren, we moeten de samenleving ontlasten van die criminele jongeren." Ik vraag me af of het hem, het Openbaar Ministerie, de gemeenten en de politie zou lukken het criminele tuig van de straat schoon te vegen. Al jaren roepen de burgers om harde maatregelen tegen overlastgevende Marokkaanse jongeren, jeugdbendes en criminaliteit. Eigenlijk is hun roep aan dovemansoren van Politiek Den Haag gericht. De politici die harde aanpak van criminaliteit en overlast beloven, kunnen hun woorden echter niet waarmaken en stellen meestal hun eigen belangen boven het welzijn van het volk! In plaats van dure beloftes, die niet waargemaakt kunnen worden, gaan ze fiks bezuinigen op het politieapparaat waardoor de bestrijding van criminaliteit en overlast niet langer efficiënt blijft. We zullen wel zien of Ivo Opstelten zijn belofte kan waarmaken. Al mogen de regering, de politie en de  justitie de samenleving ontlasten van de criminele jongeren. Maar dat zal niet veel helpen, want het probleem is nog steeds hetzelfde. Ik heb het niet over een maatschappelijk probleem. Niet de criminele jongeren zijn het probleem, maar de zonde! Ja, de zonde is het grootste probleem van de mensheid. Want de zonde verziekt niet alleen de samenleving maar de hele schepping! De Bijbel maakt heel duidelijk dat de zonde de oorzaak is van alle ellende op aarde. Niet de samenleving maakt een mens slecht zoals een socialist dat beweert. De zonde maakt de mens slecht en verziekt de hele samenleving.

Jezus Christus als de oplossing

De Bijbel zegt ook dat de zonde gestraft moet worden. Ook moeten wij alle mensen gestraft worden voor onze zonden die we begaan hebben. De Bijbel vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is.

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood." Romeinen 6:23a

Maar God heeft de oplossing voor alle mensen. Ook heeft God de oplossing voor alle criminele jongeren. Hij gaat de criminele jongeren van de zonde ontlasten! Welke oplossing? De oplossing is Jezus Christus. Hij kwam op aarde om ons allemaal van de zonde te redden. Zijn naam Jezus betekent letterlijk: God redt. Hoewel wij, alle mensen, onze straf voor onze zonden moeten verdienen, heeft Jezus Zichzelf voor ons opgeofferd om onze straf op Zich te nemen. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden en Zijn kostbare bloed werd vergoten als losprijs voor ons. Het kruis was een Romeins executiemiddel. Hoewel Jezus niets misdaan heeft en volmaakt onschuldig is, moest Hij de straf dat we eigenlijk horen te verdienen, ondergaan. Naast Jezus waren ook twee misdadigers gekruisigd. Eén van de twee misdadigers realiseerde zich wie Jezus in werkelijkheid was. En hij zei;"Wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan!" Ja, hij besefte dat Jezus aan het kruis voor hem en voor alle mensen stierf, en kreeg berouw. Hij vroeg aan Jezus;"Gedenk mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt." Jezus antwoordde;"Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Lucas 23:33-43. De berouwvolle misdadiger werd gered, ook al was hij met Jezus gekruisigd. Maar de andere misdadiger die ook gekruisigd was, had geen berouw getoond en was verloren.

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden." Romeinen 3:23-25

Jezus werd tot zonde gemaakt, opdat wij door het geloof gerechtvaardigd worden. Door Zijn kruisdood wordt de verzoening tussen God en de mens bewerkstelligd. Na de derde dag werd Jezus uit de dood opgewekt. Door Zijn opstanding is de macht van de dood en ook van de zonde verbroken. Als u bekeert, en ieder van u ook, berouw krijgt en in Jezus gelooft, zult u ook de vergeving van uw zonden van God ontvangen. Want God heeft u en alle mensen lief, zoals het in de Bijbel staat geschreven;

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
Johannes 3:16

Bent u zwaar teleurgesteld in de mensen? Bent u niet in staat zijn om aan de eisen die door de samenleving stelt, te kunnen voldoen? Werd u in uw jeugd mishandeld en misbruikt? Mist u de ouderlijke liefde? Houdt niemand van u? Drank, drugs, seks, geld, succes en roem kunnen de leemte in uw leven niet vullen. Ondanks tbs behandeling kunt u in uw oude fout terugvallen, dan begaat u op uw dievenpad. Omdat niemand u kan helpen. Hebt u liefde nog nooit ervaren? Al hebt u uw misstap begaan, zult u uw schuld niet graag toegeven, dan zult u de schuld in andermans schoenen willen schuiven. Vroeg of laat zal men toch erachter komen dat u de schuldige bent. Bent u een Marokkaan, zou u wellicht beledigd voelen als iemand u een kutmarokkaan noemt. Bent u zeer godsdienstig, dan zult u uw godsdienstige verplichtingen moeten nakomen. En toch kan een godsdienst u niet tot God dichterbij brengen. Ondanks uw tekortkomingen, misstappen, fouten, pijn en verdriet heeft God u toch zo lief! En Hij wil u redden van de zonde! Alleen Jezus Christus kan de leegte in uw leven vullen en uw leven totaal veranderen, als u uzelf aan Hem overgeeft en Hem als uw Heer, Zaligmaker en Verlosser aanvaardt, dan bent u zeker behouden en uw schuld is reeds betaald!! God heeft criminele jongeren ook lief. Hij heeft ook Marokkaanse jongeren die zich misdragen, lief. God kent hun pijn, verdriet, eenzaamheid en gebrek aan liefde. Ook kent God uw pijn, verdriet, eenzaamheid en leegte. God's liefde is oneindig en ongeëvenaard en doet wonderen dat zelfs het stenen hart van een gevaarlijk en misdadig bendeleider veranderd kan worden. Ik heb het over Nicky Cruz, een voormalig bendeleider, die tot bekering kwam en nu een evangelist is.

Het levensverhaal van Nicky Cruz

Als bikkelharde leider van de beruchte New Yorkse straatbende Mau Mau leidde Nicky Cruz een liefdeloos en ruig leven. Hij werd nog internationaal bekend door zijn ontmoeting met David Wilkerson en door zijn boek "Ik zal nooit meer huilen." Nicky Cruz komt uit een gezin met zeventien broers en één zus in Peurto Rico. Zijn ouders hielden zich bezig met occultisme. Zijn vader was een satanische priester en zijn moeder een heks. De jonge Nicky groeide op in een liefdeloze omgeving. Als kind werd hij zwaar mishandeld door zijn moeder. "Mijn moeder was een heks die me sloeg en soms dreigde te vermoorden. Ze zei dingen tegen me die je niet zegt tegen een kind: dat ze me haatte sinds de dag van mijn geboorte, omdat ik een satanskind was. Door mijn opvoeding ging ik liefde haten,"kon Nicky tijdens een interview vertellen. Na een zelfmoordpoging vluchtte hij in 1953 weg van huis en kwam in New York terecht waar hij bij zijn oudere broer ging wonen. Hij kwam al gauw in contact met de straatbendes van New York: zeer gevaarlijke groepen jongeren die niets en niemand ontzien. Hij sloot zich aan bij een jeugdbende met de naam Mau Mau, een van de meest gevreesde bendes, waarvan hij binnen drie jaar de meedogenloze leider werd. Nicky leidde dan een ruig en gevoelloos leven dat gekenmerkt werd door geweld, straatvechten, overvallen, drugs en angst.


In 1958 was Nicky's ontmoeting met dominee David Wilkerson een keerpunt in zijn leven. Zonder ontmoeting met David Wilkerson zou Nicky Cruz waarschijnlijk doodgestoken worden door een rivaliserende bende of eindigen in de elektrische stoel. Maar God is zo genadig en wist het hart van de jonge en ruige bendeleider te raken. En Hij zond David Wilkerson om de blijde boodschap van Jezus Christus aan Nicky Cruz te verkondigen. Aanvankelijk moest Nicky Cruz niks hebben van David Wilkerson. En hij schold de predikant vol huid uit en dreigde hem ook te vermoorden. Maar Wilkerson liet zich niet uit het veld slaan en zei;"Ik ben gekomen om te zeggen dat Jezus van je houdt. Je kunt mij doden en in duizend stukken hakken, maar elk stukje zal blijven roepen dat Jezus van je houdt." Nicky was zo aangegrepen en gaf zich twee weken later over aan de liefde van Jezus. Hij en een aantal andere bendeleden kwamen tot bekering en leverden hun wapens bij de politie in.

  Het leven van Nicky Cruz was radicaal veranderd, omdat God hem veranderd had. Cruz ging theologie studeren en werd een veelgevraagde spreker in binnen- en buitenland. Overal verkondigt hij dat God alle mensen liefheeft. En zijn boek "Run baby run" (in het Nederlands: Ik zal nooit meer huilen) werd een bestseller en inspiratiebron voor zeer veel mensen. Cruz is getrouwd, heeft vier dochters en acht kleinkinderen. "Met mijn verleden verwachtte ik niet dat ik ooit een blijvend huwelijk zou aangaan; daarnaast hebben juist evangelisten daar soms moeite mee. Ik verwachtte evenmin dat ik vader en opa zou worden. Alle eer aan God; Hij heeft mij geleerd hoe ik een vader moest zijn. Dat heb ik niet geleerd van mijn eigen vader, want die mishandelde me,"vertelde Nicky Cruz. Van geld houdt de evangelist niet, want dat heeft volgens hem in het algemeen veel kapot gemaakt in het dienen van God. "God voorziet toch wel. Met het boek 'Ik zal nooit meer huilen' verdiende ik zóveel geld, dat ik niet wist wat ik ermee aan moest. Ik voelde me er zelfs schuldig onder. Toen heb ik maar een huis gekocht voor een groep dakloze kinderen,"aldus Nicky Cruz.

Bekijk twee videoclips van het interview van David Maasbach met Nicky Cruz:Overal ter wereld worstelen zeer veel grote steden als New York, Los Angeles, Londen, Parijs, Amsterdam, Berlijn, Rome, Moskou, Hong Kong, Rio de Janeiro met georganiseerde misdaad, drugsverslaving en alcoholverslaving. Georganiseerde misdaad en drugs-en alcoholverslaving lijken nog steeds onuitroeibaar te zijn. Experts kunnen nog altijd niet verklaren hoe ze in de meeste landen zo welig kunnen teisteren. Een oplossing is nog ver te zoeken. Maar bij God is niets onmogelijk. Dat wist Nicky Cruz ook. "Er was een tijd dat ik mijn land zag worstelen met georganiseerde misdaad en drugsverslaving. Dat brak mijn hart. Ik ben mij toen volledig op die slechtste plekken in Amerika gaan richten. De grootste gangs - en dan gaat het om de georganiseerde misdaad - zijn niet meer de Bloods, de Crips of de Latin King, maar de 18th Street en de MS-13. Ik sprak hun leiders, en tot mijn verbazing waren ze ontvankelijk voor mijn verhaal; ze hadden respect voor een ex-bendeleider, en mijn verhaal bood hoop. Dáár ligt mijn hart,"kon Nicky Cruz zijn verhaal verder vertellen. "Ik hóud van verslaafden! Ze zijn overal om ons heen, maar veel christenen zien ze niet. Vergelijk dat eens met Jezus: Hij zág de verslaafden en melaatsen, ging naar hen toe en Zijn hart was met hen bewogen! Wat ik zelf doe als een verslaafde tegenkom? Ik heb eens twee mannen meegenomen naar een luxe restaurant - je moet niet met hen willen praten terwijl ze een lege maag hebben. Ze stonken een uur in de wind. Na het eten sprak ik met hen en hebben we gebeden. Je moet er in ieder geval gevoelig voor zijn als je ze tegenkomt, en niet zeggen:'Jij bent nergens goed voor, neem een douche.' Nee, práát met ze."


Nicky Cruz

De keuze is aan u!

Nicky Cruz is het levende bewijs dat God hem van de zonde heeft ontlast! We kunnen de samenleving niet van criminele jongeren ontlasten. Duizendmaal nee! Om met de criminele jongeren te beginnen moet het evangelie aan hen verkondigd worden. God heeft hen lief en wil hen van het slechte pad redden. Alleen Hij kan mensen veranderen en niet wij hen. Een TBS-behandeling is wel goed maar kan een mens nóóit veranderen! Pyschologen, pyschiaters, neurologen, politici, rechters en maatschappelijk werkers kunnen falen, maar God faalt nóóit! Daarom moet de zonde eerst hard aangepakt worden. Here Jezus die als plaatsvervanger aan het kruis voor onze zonden stierf en als de Grote Overwinnaar uit de dood was opgestaan, heeft de zonde en de dood overwonnen. Bent u bereid om Jezus als uw Heer, Zaligmaker en Verlosser te aanvaarden? De keuze is aan u. Een godsdienst zoals Hindoeisme, Roomskatholicisme, Islam en Boeddhisme zegt een oplossing voor de mensen te hebben, maar is niet in staat zijn om de mens van de zonde te ontlasten! Ook een politieke ideologie als socialisme kan een mens niet bevrijden van de aardse lasten! Niemand kan ons verlossen van het allergrootste probleem, de zonde, die als de echte en belangrijkste oorzaak van alle ellende, dood, verderf en misstanden op aarde wordt gezien!! Alléén Jezus Christus kan ons verlossen van de zonde, zoals de Bijbel ook glashelder en duidelijk zegt:

"Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser." Jesaja 43:11 

"Een God nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet." Hosea 13:4b

Aarzel geen moment Here Jezus als uw Verlosser te aanvaarden en maak vandaag een keuze. En stel niet tot morgen uit, want misschien wordt het morgen te laat voor u. God houdt van u en wil u redden. De keuze is aan u! God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                           Paul 

Bronnen;

EO visieblad: interview met Nicky Cruz
nl.wikipedia.org/wiki/Nicky Cruz
Ik zal nooit meer huilen, door Nicky Cruz
David Maasbach: interview met Nicky Cruz

Links: 

www.nickycruz.org/       

Geen opmerkingen: