maandag 14 maart 2011

Waar blijft de belofte van de wederkomst van Jezus Christus?

Sinds de ramp in Japan is de Bijbelse profetie meer dan actueel geworden. Alles wat de Bijbel zegt, komt letterlijk uit, omdat het woord van God is. Zelfs Jezus zei dat niet één titel of jota eraf valt. (Matthéüs 5:18)
Jezus bewees dat de Bijbel betrouwbaar is. Ook al is de Bijbel Zijn woord. En Jezus is zelf ook het vleesgeworden Woord van God. Toen Johannes brandende visioenen zag en zijn boek Openbaring schreef, kreeg hij te horen van Jezus dat de woorden getrouw en waarachtig zijn en de Here God de God van de profetie is.

"En Hij (Jezus) zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!" Openbaring 22:6

Ook zei Jezus dat de tijd van Zijn wederkomst nabij is gekomen. En Hij gebood Johannes de woorden van de profetie niet te verzegelen. Zijn profetie is al uitgekomen, nu wij in de eindtijd leven dat de mensen steeds meer goddeloos handelen en onrecht en wetteloosheid over de hele wereld toenemen. En de trouwe Christenen, die Here Jezus met hun hele hart liefhebben en willen blijven volgen, worden steeds schaars, omdat de afval in vele kerken en andere gemeenten reeds begonnen is. Maar de trouwe Christenen zullen in hun geloof blijven volharden, alle vervolgingen doorstaan en worden daarom steeds meer geheiligd.

"En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd." Openbaring 22:10-11

Inmiddels zijn tweeduizend jaren na de dood van de apostel Johannes verstreken. Steeds meer mensen beginnen wel te twijfelen aan de Bijbel en drijven de spot ermee door te zeggen waar de belofte van de wederkomst van Jezus nou gebleven is. Ook is de profetie uit de Bijbel uitgekomen dat zeer veel mensen inderdaad de spot hebben gedreven met de belofte van de wederkomst;

"Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst?"
II Petrus 3:3-4a

De spotters vergaten echter volkomen dat God genadig is en veel geduld met de mens heeft. Alleen maar omdat Hij alle mensen zó lief heeft, roept Hij ons tot bekering en geloof nog steeds op. Echter kan Gods geduld niet oneindig blijven! Want in de dagen van Noach toonde God Zijn grote geduld met de mens. Toen Hij het oordeel aankondigde, gaf Hij de mensheid nog 120 jaar de tijd zich te bekeren. Al die tijd was Noach de 'prediker der gerechtigheid' geweest. (II Petrus 2:5) Tijdens de bouw van de ark werd Noach door zeer veel mensen zeker uitgelachen en bespot! En ze dachten dat Noach een gek was geweest. Misschien zou u Noach ook een dwaas noemen, alleen maar omdat hij een ark op het land gebouwd had, terwijl er toch geen water op het land was. In de buurt van de ark was er zeker ook geen strand of kust te zien. Noach deed alleen wat God hem opgedragen had en bouwde de ark. Toen de mensen géén gehoor gaven aan Gods oproep tot bekering en geloof, was het grote geduld van God opgeraakt en tenslotte 'kwamen de wateren van de vloed over de aarde.' (Genesis 7:10) Maar Noach en zijn gezin werden behouden. Ook vandaag heeft God veel geduld met ons en de hele mensheid, omdat Hij zo lankmoedig en liefdevol jegens u is en absoluut niet wil dat u en sommige mensen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. We mogen de Here zeer dankbaar zijn dat de genadetijd tweeduizend jaar geduurd heeft! Echter zal de genadetijd aflopen! Het is logisch dat de gelovigen zo lang op de wederkomst van Jezus Christus gewacht hebben. Maar de lange wachttijd, die de spotters juist als aanleiding tot hun spot hebben genomen, is in werkelijkheid een bewijs van Gods geduld. Hij blijft ons nog steeds gelegenheid geven tot bekering, omdat Hij niet verlangt naar het oordeel. Maar..uiteindelijk zal het oordeel toch komen voor hen, die weigeren zich te bekeren! En voor de mensen, die Jezus Christus als hun Heer, Verlosser en Zaligmaker hebben aangenomen, zal er zeker eeuwige behoudenis zijn!

"Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het Woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden." II Petrus 3:5-10

Misschien zou u mij en andere Christenen, die dezelfde waarschuwingen geven, volslagen gek noemen. Het feit dat mensen moedwillig vergeten dat er ooit zo iets als een wereldwijde, alles vernietigende zondvloed is geweest. Talloze fossielen, die niet in miljoenen jaren versteend zijn maar door de zondvloed ontstaan, getuigen ervan, precies zoals Job ook zei;"Vraag het de aarde eens.." (Job 12:7-9)
Geleid door de Heilige Geest had Petrus ook voorzegd dat in de 'laatste dagen' mensen moedwilig zouden vergeten dat er ooit een catastrofe op aarde, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent, bestond. In de moderne theologie heeft men het geloof losgemaakt van de Bijbelse en historische feiten en de Bijbel wordt door de theologen 'vergeestelijkt en gemythologiseerd.' En de evolutionisten onderwijzen iedereen dat er géén zondvloed had plaatsgevonden dan alleen maar de evolutie. Ook de geleerden trekken het historische bestaan van de zondvloed in twijfel door te beweren dat de zondvloed een plaatselijke overstroming was geweest! Echter wees Here Jezus erop dat de zondvloed niet alleen historisch maar ook een geweldige ramp van ongekende omvang was.

"Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen." Matthéüs 24:37-39

Het is zo tragisch dat zeer veel mensen, zowel atheïsten, vrijzinnigen als progressieven en neutralen, die de historiciteit van de zondvloed en de komende wederkomst van Jezus Christus verloochenen, enorme dwaasheden begaan en dreigen voorgoed verloren te gaan. Het historische bestaan van de zondvloed toont aan dat God de zonde niet ongestraft laat. Het is ook tragisch dat het bestaan van de zondvloed helemaal vergeten wordt. Daardoor missen we het rechte zicht op de rechtvaardige en heilige God, die vroeg of laat moet oordelen over de mensen, die weigeren gehoor te geven aan Zijn oproep tot bekering en geloof.

De ramp in Japan bewijst dat geen machtige en aardbestendige gebouwen, dorpen en steden zich tegen het natuurgeweld als tsunami kunnen standhouden. Ondanks het feit dat Japan zo goed voorbereid is op aardbevingen en veel van de imposante gebouwen aardbestendig zijn. En de wallen langs de Japanse kust bleken niet bestand tegen de tsunami te zijn! Ook de kernreactors zijn zeker niet bestand tegen de woeste elementen van de natuur!! De ontploffing van de kernreactor Fukushima 1 in Japan was voor de zoveelste keer het bewijs. Miljoenen mensen zijn hun huis en haard, familieleden en huisdieren kwijtgeraakt. Voedsel en water zijn zeer schaars geworden. De Bijbel voorspelt echter dat de ramp van ongekende omvang nog zal komen!! In het Bijbelboek Openbaring lezen we hoe alle eilanden door de zee verzwolgen zouden worden! Dat wijst op de megatsunami, die in de nabije toekomst nog zal komen! Besef dan wel dat de Bijbel door en door betrouwbaar is.

Echter wil God niet dat u en anderen verloren zouden gaan. Het is voor u nooit te laat om zich te bekeren van de zondige weg. Als u vandaag Jezus Christus als uw Heer, Verlosser en Zaligmaker aanneemt, bent u zeker behouden!! Net zoals Noach en zijn gezin in de ark gingen en behouden werden!! De keuze is aan u.

"Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt."
Mattéüs 24:40-42

God zegene u. Shalom!

                                                     Paul

Geen opmerkingen: