dinsdag 21 januari 2014

Wist u dat...?Wist u dat...de halfbroer van Barack Obama een Jood is?

Als lezer zult u heel verbaasd zijn om te vernemen dat de Amerikaanse president Barack Obama een Joodse broeder heeft. De autobiografie van Barack Obama lijkt net zo complex als de president zelf. Tzach Yoked schreef in Ma'ariv dat er onder de acht halfbroers van de Amerikaanse president er een is, die Joods is. Zijn naam luidt Mark Obama Ndesandjo. Voor de Israëliërs is dit verhaal wellicht voor het eerst te lezen. Obama's vader had vier vrouwen - twee Keniaanse vrouwen en twee blanke Amerikaanse vrouwen. De blanke vrouwen waren de christelijke moeder van Barack Obama, Ann Doha, en de Joodse moeder van Mark Obama, Ruth Baker. Ruth werd in een Joodse familie geboren die vanuit Litouwen naar de Verenigde Staten emigreerde. In 1964 trouwde zij met Obama Sr. en verhuisde naar Kenia. Ruth scheidde van haar man na zeven jaar slecht huwelijk. (1)


Mark Obama Ndesandjo
Hoewel Mark Obama zeker niet religieus is, is hij toch trots op zijn Joodse identiteit. "Mijn moeder is liberaal ingesteld en onderhield geen religieuze gebruiken,"zei hij. "Ze heeft me echter wel altijd geleerd om trots te zijn op het feit dat ik Joods ben. Ik geloof zelf dat het belangrijkste aspect van mijn Joodse identiteit niet voortkomt uit religieuze gebruiken en gebeden, maar uit een sterk besef dat ik Joods ben. Het is iets dat gewoon in je is, een sterk gevoel van seculiere Joodse identiteit, welke mijn moeder me gaf... Zij is de vrouw die me leerde wat belangrijk is in het leven, die mij hielp de Thora te begrijpen, mij muziek leerde en hielp met mijn studie." Mark Obama vertelde dat - in tegenstelling tot wat president Obama zei - hun eerste ontmoeting in 1988 was en niet in 2007. Volgens de Joodse broer van de president heeft deze niet de waarheid over hun ontmoeting verteld, omdat hij waarschijnlijk slecht geadviseerd werd door politieke adviseurs. Toch lijkt het erop dat Mark Barack zeer hoog houdt, hoewel hij volgens eigen zeggen al enkele maanden geen contact met zijn broer heeft opgenomen. (1)


Barack Obama (links), Liu Xuehua (midden) en
Mark Obama Ndesandjo (rechts)
Mark Obama trouwde met Liu Xuehua en woont de laatste twaalf jaar in China. Hij is een getalenteerd pianist en publiceerde de semi-autobiografische roman 'Van Nairobi naar Shenzhen: Een liefdesroman uit het Oosten.' Mark die China als zijn thuisland heeft aangenomen, is een treffend voorbeeld van de complexiteit van de Joodse identiteit. Geboren uit een zwarte moslimvader en een blanke Joodse moeder, opgegroeid in Kenia maar opgeleid in de Verenigde Staten, half-broer van een president wiens eigen religieuze identiteit verre van duidelijk is: Mark Obama is niet minder Joods dan ieder ander kind dat geboren is uit een Joodse moeder. In elk geval vertegenwoordigt hij ook de crisis van het seculiere Jodendom zeer goed. Deze vorm van Jodendom die ook in Israël bestaat, wil de Joodse identiteit behouden, los van het Joodse geloof. In Amerika, waar de maatschappij overwegend niet-Joods is, neemt het belang van het seculiere Jodendom af door de hoge mate van gemengde huwelijken. Als hier iets uit geleerd kan worden, zoals de Israëlische president Shimon Peres onlangs zei, is het dat wat de Joden betreft, staat en religie niet kunnen worden gescheiden. (1)

Wist u dat...satanaanbidders een levensgroot beeld in Oklahoma willen oprichten?

Af en toe duikt er een bizarre verhaal op dat het gaat over duivelaanbidders die bloedoffers brengen ter ere van satan. Meestal wordt het verhaal door sceptische en ongelovige mensen afgedaan als een verzinsel. Maar satanisme is géén middeleeuwse verzinsel. Helemaal niet. Vandaag is het satanisme nog steeds actueel en even reëel als het christendom. Bovendien is het satanisme ook eeuwenoud dat het ver teruggaat in het heidendom. Ook is het bekend dat satanisten zeer vijandig tegenover het christendom zijn. In de Verenigde Staten hebben de Amerikanen een levensgroot standbeeld van president Abraham Lincoln die in 1865 vermoord werd, in hun hoofdstad Washington D.C. Iedereen wil een standbeeld voor hun levens- en geloofsovertuiging in de Amerikaanse staat Oklahoma. Oklahoma wordt wel de buckle van de Amerikaanse  Bible belt genoemd. De staat behoort tot de meest religieuze staten van de VS. (2) Maar wist u dat...een satanische groep een levensgroot beeld van satan bij het Capitool in Oklahoma City willen oprichten? Met het oprichten van het beeld van satan wil de sekte tegenwicht bieden aan een gedenkplaat voor de Tien Geboden dat er in 2012 werd geplaatst. Daarom heeft de New Yorkse sekte satanic temple een officieel ontwerp ingediend bij de stad waarop de duivel is afgebeeld met hoorns en twee lachende kinderen naast zich die tegen hem opkijken. "Het monument is ontwerpen om de denkbeelden van satanisten in Oklahoma City en daarbuiten uit te dragen,"laat een woordvoerder weten in een persverklaring. "Het beeld heeft ook een functioneel doel als stoel waardoor mensen van alle leeftijden bij satan op schoot kunnen voor inspiratie en beschouwing." (3)

Het gedenkplaat van de Tien Geboden in Oklahoma City

Het ontwerp van het beeld van satan
De satanisten hebben via crowfunding meer dan 25 duizend dollar bij elkaar verzameld om het beeld te kunnen realiseren. "We willen hier hoe dan ook mee doorgaan,"aldus de woordvoerder. (3) De crowfunding campagne lijkt financieel gezien de meeste kans om het beeld van satan in Oklahoma City neer te zetten. Het oorspronkelijke bedrag voor het beeld van satan was 20.000 dollar. Nu is vijfduizend dollar meer dan het streefbedrag. (2) Niet iedereen is enthousiast over het beeld. De Republikeinse politicus Earl Sears noemt het initiatief een belediging voor 'de goede mensen van de staat.' Zijn collega Don Armes vindt dat verdraagzaamheid voorop staat. "Maar dit is Oklahoma en dit gaat hier niet werken." (3) De conservatieven in Amerika verzetten zich tegen het beeld van satan. Verschillende commentatoren veroordelen de satanische groep Satanic Temple en roepen de lokale overheid op om de aanvraag voor het beeld af te wijzen. Eén commentator zei zelfs dat de satanisten "neergeschoten moeten worden naast het beeld dat ze willen neerzetten." (2) Al vinden de meesten het initiatief van de satanisten zo vreemd, heeft deze wel heel wat stof voor discussies over religieuze gelijkheid in de Verenigde Staten doen opwaaien. Als het monument voor satanisten en andere groeperingen wordt afgekeurd, lijkt het alsof de lokale politiek het christelijke geloof voortrekt, terwijl dat grondwettelijk gezien niet mag. De satanisten beweren dat zij met het beeld "louter hun grondwettelijke rechten uitoefenen." (2)


3D ontwerp van het beeld van satan
Of het beeld er daadwerkelijk komt, is nog maar de vraag. Er moet eerst nog goedkeuring worden verleend door een lokale commissie. Bovendien is er nog een ander rechtszaak dat de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU tegen de lokale overheid heeft aangespannen. De ACLU beweert dat de overheid een inbreuk heeft gemaakt op de scheiding tussen kerk en staat door het gedenkplaat van de Tien Geboden op de grond van een Amerikaans overheidsgebouw te plaatsen. Daarom wacht de lokale commissie een gerechtelijk uitspraak af. Door alle ophef neemt de commissie voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling. (2) Ook wil een groep Hindoestanen een aanvraag bij de gemeente indienen. 

Hoe eigenaardig het initiatief van de satanisten mag zijn, willen de satanisten in feite een beroep doen op vrijheid van meningsuiting. Het staat in hun recht om hun eigen mening te mogen uiten. Maar het neerzetten van het duivelsbeeld roept echter weerzin van veel mensen op. Wat het beeld van de duivel met twee lachende kinderen betreft, staat satan helemaal niet bekend als een kindervriend! Het is bekend dat sommige satanische groeperingen zich schuldig hebben gemaakt aan kinderoffers. Een voormalige sataniste bevestigt in haar verhaal dat er ook sprake is van een kinderoffer in een satanisch cultus. Joden en Bijbelgetrouwe christenen zijn het helemaal NIET eens met het standpunt van de burgerrechtenbeweging ACLU dat de overheid een inbreuk heeft gemaakt op de scheiding tussen kerk en staat om het gedenkplaat van de Tien Geboden voor het overheidsgebouw neer te zetten. De door God gegeven Tien Geboden zijn oorspronkelijk de GRONDWET van het Joodse volk. Later gelden de Tien Geboden voor alle mensen, zowel Jood als heiden. De Tien Geboden gelden ook voor alle regeringen op aarde. Want als de staat op een onrechtmatige wijze een fabriek of een boerderij, dus een andermans eigendom, wil onteigenen, dan is er sprake van diefstal. Daarom zegt één van de Tien Geboden: Gij zult niet stelen (Exodus 20:15). Onteigening staat in God's ogen gelijk aan diefstal! In het verleden hebben communistische machthebbers alle fabrieken, boerderijen, huizen en winkels onteigend. Dat is een grootschalige diefstal. Dat mag absoluut niet van God. De Thora zoals de Wet van Mozes weleens genoemd wordt, beschermt privé-bezit. De Israëlische president Shimon Peres heeft gelijk dat staat en religie eigenlijk niet gescheiden kunnen worden. Het gedenkplaat van de Tien Geboden herinnert iedereen en ook alle overheden eraan dat het leven geeërbiedigd moet worden. Satanisten eerbiedigen het leven helemaal niet. Een commentator die zegt dat satanisten neergeschoten moeten worden, vergeet echter wat er in één van de Tien Geboden staat: Gij zult niet doodslaan (Exodus 20:13). Als hij satanisten wil doodschieten, dan overtreed hij het gebod!! De Bijbel maakt duidelijk dat als iemand één gebod overtreedt, dan overtreedt hij ook alle geboden (Jakobus 2:10-11)! Indien de commentator die satanisten wil doodschieten, een christen is, dan had hij moeten weten dat hij niet strijdt tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten die achter het satanisme verschuilen (Efeziërs 6:11-13)!! Het ontgaat hem wel wat er in de donkere Middeleeuwen was gebeurd, toen de Kerk die de Bijbelse wapenrusting verwaarloosde, tot gruwelijkheden overging. Vele duizenden vermeende satanisten en heksen werden vervolgd en kwamen in de brandstapels om. Het merendeel van de beklagenswaardige slachtoffers bleek onschuldig te zijn!! Ze hadden er niets te maken met duivelaanbidding en hekserij, hoewel ze vals beschuldigd waren. Laat dit een geschiedenisles voor iedereen blijven, ook al vergeten veel mensen moedwillig het bloedige verleden. Als de commentator satanisten wil vermoorden, dan doet hij precies wat de duivel wil! Zei Jezus niet: De duivel is de mensenmoorder van den beginne (Johannes 8:44)!?

Wist u dat...tranen noodzakelijk zijn voor gezonde ogen?

Hoewel heel wat diersoorten tranen laten, heeft de mens het monopolie op de emotionele traan. Wist u dat...deze zoute druppeltjes daarnaast noodzakelijk zijn voor gehydrateerde gezonde ogen? Hoewel iedereen ongetwijfeld weet, verbazen een aantal feiten over tranen ons toch. Ontdek hier een aantal feiten:1. Chemie: Puur chemisch gezien is traanvocht nauw verwant aan speeksel. Het bestaat hoofdzakelijk uit water, zout, eiwitten en hormonen. Tranen ontstaan in de 'lacrimale' klier, die bij overproductie via uw ogen ontsnappen. (4)


2. Drie types: Wist u dat...er meer dan één type tranen bestaat? Eerst en vooral zijn er de basale tranen die we vrijwel altijd in onze ogen hebben. Ze bevochtigen, voeden en beschermen. Ten tweede zijn er de reflextranen. Zij schieten in actie wanneer we blootgesteld worden aan irritatie door onder meer wind, rook en uien. Tot slot zijn er uiteraard nog de emotionele tranen. De drie types zouden te onderscheiden zijn door een verschillende chemische samenstelling. Wanneer we huilen tijdens of na een overweldigende, negatieve of positieve ervaring, zouden tranen bijvoorbeeld meer hormonen bevatten. (4)3. Man vs vrouw: Het is geen fabeltje: vrouwen huilen effectief vaker én langer dan mannen. Cijfermateriaal uit verschillende studies doet vermoeden dat een vrouw gemiddeld 2 tot 5 keer per maand weent, terwijl dat bij mannen slechts 1,4 keer zou zijn. De huilbuien zelf zouden ongeveer 6 minuten duren bij de vrouw en 2 tot 4 minuten bij de man. De tranen gaan bij 65% van de dames over in snikken, bij heren zou dat slechts bij 6 procent het geval zijn. Deze genderkloof valt voor een deel biologisch te verklaren. Zo zien de traanklieren van vrouwen er onder een microscoop anders uit dan die van mannen. Bovendien is het traankanaal van de man groter, wat ervoor zorgt dat tranen veel minder snel over de kaken zullen rollen. (4)4. Cultureel: Hoe u omgaat met tranen, hangt daarnaast ook af van de cultuur waarin u opgroeit. Zo zouden vrouwen zich in het Westn opvallend vrijer voelen om te huilen, in tegenstelling tot wie opgroeit in traditionele, conservatieve culturen. Bij mannen blijken culturele verschillen minder van belang. (4)5. Loopneus: Het is niet verrassend dat uw neus vrijwel altijd begint te lopen wanneer u huilt. De lacrimale klier stuurt namelijk ook overtollige tranen naar uw neusholte. De hoofdpijn die kan ontstaan  door te wenen, zou dan weer het gevolg zijn van opgespannen spieren en dehydratatie. (4)6. Uien: Die tranen die ontstaan wanneer u uien aan het snijden bent, worden veroorzaakt door 'syn-propanethial-S-oxide.' Deze chemische stof is de grote boosdoener omdat de lacrimale klier erdoor geprikkeld wordt. (4)7. Seksdrift: Volgens een neurologische studie uit 2011 aan het Weizmann Institute of Science in Israël zouden vrouwentranen en vooral hun geur een domper zijn op de seksdrift en testosteronproductie van de man. De conclusie luidt dat er een 'chemosignaal' schuilt in menselijke tranen. (4)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                  
                                                                                       Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of een boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Mark Obama: Barack Obama's Joodse broeder. 08-01-2014
(2) NRC: Crowdfunden voor een monument van satan en The Dude in Oklahoma. 14-01-2014
(3) De Volkskrant: Satanaanbidders willen levensgroot beeld in Oklahoma. 07-01-2014
(4) AD: Wist je dit al over tranen? 12-01-2014

Geen opmerkingen: