woensdag 4 april 2012

Pasen in het licht van de BijbelIs Pasen werkelijk Bijbels? 

Pasen is het belangrijkste christelijke feest dat christenen deze dag vanuit hun geloof vieren dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na Zijn kruisiging. Pasen duurt twee dagen en wordt traditioneel gevierd op zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk Eerste en Tweede Paasdag of Paaszondag en Paasmaandag genoemd. (1) Echter zijn veel niet-religieuze elementen in de loop van eeuwen toegevoegd aan het Paasfeest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Gezien het feit dat het Paasfeest met aantal niet-christelijke elementen is vermengd, weten zeer veel mensen niet meer wat de echte betekenis is van het Paasfeest. Heel veel christenen, zowel katholieken, protestanten als angelicanen en orthodoxen, denken dat het Paasfeest voorgeschreven wordt door de Bijbel en daarom als het christelijke feest moet worden gevierd. De vraag houdt ons bezig of Pasen wel werkelijk Bijbels voorgeschreven is zoals het ook in de Bijbel staat. Laten we gaan kijken of het waar is wat de christenen zeggen. De Encyclopedie zegt:

"...Joods (Hebreeuws Pésach, Aramees Pascha), het oorspronkelijk voorjaarsfeest van de nomaden (het offeren van de eerstelingen der kudde en het oorspronkelijk oogstfeest (het eten van ongezuurde koeken van de nieuwe oogst: mazzot). In Israël gehistoriseerd en geworden tot het feest van de herdenking van de uittocht uit Egypte, huiselijk gevierd om de 14de Nisan, waarbij het bloed van het lam, aan de deurposten gestreken, het teken werd dat de engel des verderfs Israël  voorbijging en spaarde, en de mazzot het teken zijn van de haast (Exodus 12 en 13) (2)

Het Paasfeest is inderdaad van oorsprong Joods. Maar de christenen vieren helemaal géén Joods feest! Helemaal niet!! Toch beweren de christenen dat het Paasfeest Joods-christelijk is! Ook beweren dezelfde christenen dat hun christelijke Paasfeest Bijbels voorgeschreven is. Maar de Encyclopedie zegt heel anders:

"Christelijk viering van de verrijzenis van Christus, oorspronkelijk op de Joodse datum gevierd, later op zondag na 14 Nisan: niet-christelijke volksgebruiken (paasvuren, eieren, enz) hebben zich aan Paasfeest verbonden." (2)

Op Wikipedia lezen we ook:"Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilië van Nicea zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld. Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het Paasfeest tot Pinksteren, gedurende welke de christenen hun jaarlijkse paasplicht mogen vervullen. De periode van het Paasfeest tot Hemelsvaartsdag duurt veertig dagen." (1) Dat klinkt helemaal niet Bijbels! Waarom moest het oorspronkelijke Joods feest ontkoppeld worden om de verrijzenis van Jezus Christus op zondag te herdenken!? Verrees Jezus Christus werkelijk op zondag, zoals de Kerk leert!? Indien Pasen niet Bijbels is, is het feest toch ook niet Joods-christelijk? 

Pasen géén Joods-christelijk feest

Pasen blijkt helemaal géén Joods-christelijk feest te zijn. De Kerk heeft vele eeuwen geleden het oorspronkelijke Paasfeest zodanig veranderd. De voornaamste reden was antisemitisme! De Kerk wilde afkomen van alle Joodse gebruiken en rituelen die wel Bijbels voorgeschreven zijn! Nog altijd willen de meeste christenen in alle soorten kerkgenootschappen niet graag toegeven dat de voornaamste drijfveer van de Kerk antisemitisme was geweest. Ze verdedigen hun argument dat het christelijke Pasen Bijbels voorgeschreven is, omdat met Jezus als het eeuwige Paaslam wordt een 'nieuw verbond' tussen God en mens ingesteld, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld: Wie in Jezus gelooft, hoeft volgens de christelijke leer niet meer 'onder de wet' te leven, maar valt 'onder de genade.' Het argument klinkt mooi maar rechtvaardigt het besluit van de Kerk helemaal NIET om van het Joodse Pesach af te komen! Bovendien is het argument van de christenen onbijbels! Er staat NERGENS in de Bijbel geschreven dat het Joodse Paasfeest veranderd moet worden! Met welke recht heeft de Kerk Bijbelse feesten, zoals Joodse Pesach, veranderd!? Verdient het kerkelijke besluit Gods goedkeuring? Zo ja, maar waarom moeten heidense gebruiken als paaseieren, paashaas en paasvuren worden opgenomen in het zogenaamd Joods-christelijke Paasfeest!? De Bijbel verbiedt het gebruik van heidense praktijken. De Joden hebben heidense rituelen in hun originele Pesach NOOIT gebruikt, terwijl het christelijke Pasen wel geassimileerd is met het heidendom. Laten we horen wat de Bijbel over heidense gebruiken zegt.

"Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en NIET Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heeren niet drinken, en de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heere? Zijn wij sterker dan Hij?"
I Corinthiërs 10:20-22 (Statenvertaling)

Blijkbaar hebben de christenen het gebod van God overtreden door heidense gebruiken in het oorspronkelijk Joodse Paasfeest toe te passen! Het christelijke pasen heeft hoe dan ook niks te maken met het Joodse Pesach en de Verrijzenis van Jezus Christus en is ook NIET Bijbels voorgeschreven! En het argument van de christenen dat Pasen het nieuwe verbond is waarmee een wedergeboren christen niet meer onder de wet valt maar onder de genade, is vals. Het christelijke Pasen vindt haar diepe oorsprong in het heidendom! Laten we eerst de korte geschiedenis gaan lezen waarom de Kerk besloten heeft geen Joodse Paasfeest te vieren. 

Het besluit van het Eerste Concilië van Nicea om het Pesach af te schaffen

Vanaf de tijd dat de eerste christengemeenten in Klein-Azië waren gesticht, waren er al wrijvingen tussen Joodse en niet-Joodse christenen zoals we ook in het Bijbelboek Handelingen lezen. Niet-Joodse christenen hadden grote moeite met aantal voorschriften van de Thora, zoals de besnijdenis. De apostelen werden in een vergadering in Jeruzalem bijeengeroepen dat als de Apostolische Raad van Jeruzalem de geschiedenis inging. Men boog zich over kwesties als het wel of niet besnijden van heidenen die waren bekeerd en gelovig geworden. Na lange beraadslagingen besloten de apostelen dat de heidenen die waren bekeerd, niet langer verder lastiggevallen mochten worden, maar wel zich onthielden van afgoderij, hoererij, dierenmishandeling en drinken van bloed. (Handelingen 15:1-21) Ook moest er op elk sabbat in de synagogen voorgelezen worden. NERGENS staat in de Bijbel dat christelijke zondag als rustdag zou worden gehouden. Uit het verslag in het Bijbelboek Handelingen blijkt dat de Joodse rustdag, sabbat, gehandhaafd blijft, vandaar het feit dat de voorzitter van de Apostolische Raad, Jacobus, duidelijk zegt dat de Thora op elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen! (Handelingen 15:21) Het Apostolische besluit bracht de gemoederen tot bedaren, maar nam de sluipende wrijvingen tussen Joden en heidenen echter niet weg. De apostel Paulus was er een ooggetuige van de wrijvingen. Het kwaad was al geschied, toen het antisemitisme bij niet-Joodse christenen begon toe te slaan. Ook zijn de niet-Joodse christenen God ongehoorzaam geworden doordat men niet doet wat de Bijbel zegt!

Het Concilie van Nicea 
In 325 na Christus werd het Eerste Concilie van Nicea bijeengeroepen door Constantijn de Grote op aanbevelingen van een synode onder leiding van Hosius van Córdoba. De voornaamste aanleiding tot bijeenroepen van het Concilie was de controverse die ontstond door de ketterse leer dat werd verspreid door Arius. (3) Met zijn leer beweerde Arius dat Jezus Christus geen God is. In de ogen van de meeste bisschoppen was de leer van Arius ketters en gevaarlijk. 1800 bisschoppen, allen afgevaardigden uit alle delen van het Romeinse Rijk, namen deel aan het concilie dat in Nicea (tegenwoordig bekend als Iznik in het huidige Turkije) werd gehouden. (3) Alleen Groot-Brittannië had geen afgevaardigde gezonden. Het Concilie van Nicea wordt wel als de Eerste Oecumenische Raad in de kerkgeschiedenis beschouwd. De kwestie rond de leer van Arius werd besproken. Ook waren aantal agendapunten van de synode aan de orde gesteld: de datum van de viering van het Pesach, de rechtsgeldigheid van de doop door ketters en het geloofsbelijdenis. Er werd tijdens de vergadering unaniem besloten dat het oude Testament, de Joodse Tenach, niet verworpen werd. De goddelijke natuur van Jezus werd opnieuw bevestigd: de definitie van de Godheid van Jezus Christus en Zijn eenheid en gelijkheid met de Vader in wezen. En het idee van Jezus als "hoogste schepping", zoals het arianisme beweerde, werd verworpen. De christelijke leer van de triniteit (drieeenheid) werd pas later door het Concilie van Constantinopel voor altijd vastgelegd. (3) Tijdens het concilie werd ook de datum van Pasen vastgelegd, om EEN DUISTER REDEN DAT MEN VOORAL DIE "AFSCHUWELIJKE JODEN" NIET WILDE VOLGEN! Het werd de eerste zondag ná de volle maan ná de lente-equinox. Christenen die vasthielden aan de Joodse berekeningswijze, werden Quartedecimanen genoemd. (4) Binnen het vroege christendom onstond een heftig geschil met betrekking op de datum van Pesach. Een deel van de christenen in Klein-Azië, Syrië en het Keltische christendom in Ierland, Brittannia en Gallië (het huidige Frankrijk) hielden zich aan de oude berekeningswijze. Zij werden door de Romeinse christenen die niks moesten hebben van het Joodse Paasfeest en andere Joodse feesten, Quartodecimanen genoemd. (4)

Quartodecimanen is een benaming van die christenen die de datum van het Paasfeest berekenden zoals de Joden: op de 14de dag van de maand Nisan. De naam Quartodecimanen was ontleend aan het Latijn voor de veertiende: quartus decimus. (4) Deze veertiende dag kon op iedere dag van de week vallen zoals het ook in de Bijbel staat geschreven:

"In de eerste maand, op de veertiende der maand, tussen twee avonden is des HEEREN Pascha"
Leviticus 23:5 (Statenvertaling)

Let wel goed op de laaste zin: Pesach des HEEREN oftewel het Paasfeest des Heren! 

Het Pesach begint met de vooravond van de veertiende dag van Nisan (of Aviv volgens de Hebreeuwse Bijbelse kalender), die in de schemering valt. Het Jodendom rekent het begin van elke dag op zonsondergang volgens de Omertelling, NIET op middernacht zoals gebruikelijk is in westerse tijdrekeningen. De Bijbel ten aanzien van Pesach zegt heel duidelijk dat het een EEUWIGE INZETTING is!! 

"En deze dag zal ulieden wezen ter gedachenis, en gij zult hem de HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting."
Exodus 12:14

Hier zien we het bewijs dat het Joodse Paasfeest helemaal niet afgeschaft noch veranderd is!! Ook Jezus Christus (in het Hebreeuws Jesjoea HaMasjiach) viert het Pesach en is heel trouw aan de Thora!! Hij is een 100% Jood en gaat op elke sabbat naar de synagoge. Hij heeft de wet NOOIT veranderd, zoals de christenen wel beweren. Met Zijn letterlijke uitspraak heeft Here Jezus bewezen dat Hij niet gekomen was om de Thora te veranderen of te ontbinden, maar om te vervullen. Want de vervulling van de Thora betekent NIET het einde van de wet, zoals het staat geschreven in de Schrift wat Jezus letterlijk zegt:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet ÉÉN JOTA NOCH ÉÉN TITTEL van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied."
Matthéüs 5:17-18 (Statenvertaling)

Met Zijn uitspraak maakt Jezus ons duidelijk dat de wet gehandhaafd blijft eer de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, zoals we in 2 Petrus 3:13 en Openbaring 21:1 lezen dat de eerste dingen voorbij zullen gaan als de nieuwe schepping aanbreekt. Een ander bewijs vinden we ook in de Bijbel dat God niet veranderd is en de feesten die Hij Zelf heeft ingesteld, nooit heeft afgeschaft.

"Want Ik, de HEERE, word NIET veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs niet verteerd!"
Maleáchi 3:6 (Statenvertaling)

Als u nog niet ervan overtuigd bent, zal een ander Bijbeltekst u wel overtuigen dat Joodse feesten als Pesach en Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Sukot) als eeuwige inzettingen moeten worden gevierd door Joden. Ook zegt God in Zijn Woord dat zowel Joden als heidenen drie feesten, het feest der ongezuurde broden, het feest der weken en het feest der loofhutten, die door God Zelf zijn ingesteld, vieren, maar het zal NIET ledig voor het Aangezicht des Heren verschijnen! (Deuteronomium 16:1-17) Een ander Schriftgedeelte zegt dat de volken die naar Jeruzalem van jaar tot jaar optrekken om voor de Messias-Koning neer te buigen en Hem te aanbidden, het Joodse Loofhuttenfeest zullen vieren! De straf voor de volken die niet naar Jeruzalem willen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren, is dat er geen regen zal komen over al hun landen! 

"En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de Koning, de HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de Koning, de HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over hen geen regen wezen." 
Zacharia 14:16-17 (Statenvertaling)

Here Jezus Zelf heeft ook het Joodse Pesach gevierd. Het onweerlegbare bewijs vinden we in een Bijbelgedeelte dat Hij het Pesach NOOIT heeft gebroken of veranderd:

"De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten."
Lukas 22:7-8 (NBG-vertaling)

Het besluit van het Concilie van Nicea was geheel in strijd met de Bijbelse voorschriften van de feesten van de Here God! Met deze goddeloze en anti-Joodse maatregel heeft de Kerk de wet overtreden! Wie één van de tien geboden overtreedt, overtreedt ook alle Gods geboden, zoals het staat geschreven in de Schrift:

"Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle."
Jakobus 2:10 (Statenvertaling)

De Quartodecimanen werden tijdens het Eerste Concilië van Nicea veroordeeld en geëxcommuniceerd, maar ondergronds woedde de strijd nog eeuwenlang door. (4) Jehovah's getugen gebruiken de oude methode van berekenen ook nu nog steeds. Het Concilie van Nicea heeft nog een heel andere reden waarom het Joodse Paasfeest afgeschaft moest worden en heidense feesten geadopteerd werden. 

Christelijke Pasen door en door heidens!

Het is al snel duidelijk dat Pasen van oorsprong een lentefeest is. De Roomskatholieke Kerk heeft het Bijbelse Pesach vermengd met het heidense lentefeest! De Bijbel waarschuwt zo ernstig dat er een "afval" zou komen en Bijbelse feesten niet vermengd mogen worden met heidense gebruiken. Hoewel de onderzoekers die geen Bijbelse kennis hebben, het niet volledig eens zijn over de precieze oorsprong en viering van het christelijke Pasen, komt lentefeest veel voor in meeste culturen en religies dat de heidenen vieren ter ere van een godin van de vruchtbaarheid, waarbij het ontwaken van de natuur na de winter wordt begroet. De eerste christenen hadden zo'n heidense lentefeest nooit gevierd. Verfden de eerste christenen hun paaseieren? Hielden Petrus en Paulus een dienst bij zonsopgang? Natuurlijk niet! Het woord "Easter" (Engels voor Pasen) komt eenmaal voor in de King James vertaling van de Bijbel:"...willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk" (Handelingen 12:4). Het woord dat hier wordt vertaald door "paasfeest" is Pesach (in het Aramees Pascha. Omdat de Bijbel in drie oorspronkelijke talen was geschreven: Hebreeuws, Aramees en Grieks) - dat is - zoals ALLE geleerden weten - het Griekse woord voor "Passover" en houdt geen verband met het Engelse "Easter". (5) Het is allang bekend dat "Easter" geen christelijke uitdrukking is, d.w.z. niet in de oorspronkelijke betekenis! (5)

Easter de godin van de vruchtbaarheid
 Het woord "Easter" komt van de naam van een heidense godin - de godin van het rijzende licht van de dag en de lente. "Easter" is slechts een wat moderne vorm van Ostera oftwel Ostara. Zowel de naam Ostera (Oud-Engels: Eastre) als de Duitse en Engelse benaming voor Pasen, "Ostern" en "Easter", zijn te herleiden tot het Oergermaanse woord voor het Oosten, waar de zon opkomt. Maar...in werkelijkheid is de godin Ostera afgeleid van Astarte, de Kanaänitische godin van vruchtbaarheid. In Babylon stond Astarte bekend als Ishtar, omdat dit laatste wordt uitgesproken zoals wij vandaag "Easter" uitspreken. (5) In de Bijbel is de Astarte-verering streng verboden.

Evenals het woord "Easter" hadden vele van onze "christelijke" gewoonten in dit seizoen hun oorsprong in niet-christelijke religies. Paaseieren bijvoorbeeld, worden gekleurd, verstopt, opgespoord en gegeten - een schijnbaar onschuldige gewoonte, die in verband houdt met een tijd van plezier en vrolijkheid voor kinderen. Maar deze gewoonte had haar oorsprong niet in het christendom. (5) Als u Wikipedia raadpleegt, dan leest u dat de oorsprong in de Germaanse traditie ligt, toen men de gewoonte had om eieren als symbool van vruchtbaarheid in akkers te begraven, zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. (6) Maar de schrijver van het artikel "Paasei" op Wikipedia zaait echter twijfels bij lezers en beweert dat de theorie rondom de Germaanse mythologie in de negentiende-eeuwse romantiek was opgekomen. De kennis van die mythologie zou gebaseerd zijn op "allerlei twijfelachtige reconstructies en speculaties." (6) Echter heeft de schrijver aantal belangrijke feiten over het hoofd gezien. Hij vergeet de IJslandse Saga's, de Noordse overleveringen die door vele eeuwen goed bewaard zijn. In de Saga's bevat ook belangrijke informatie over de Germaanse mythologie. Ook heeft de schrijver niet gedacht aan andere mythologieën zoals de Romeinse, de Griekse en de Egyptische!! Hij schrijft op Wikipedia:"Veel van deze opvattingen zijn keer op keer overgenomen uit populaire publicaties, waarin dit soort theorieën nog altijd worden vermeld, maar die door de serieuze wetenschap allang zijn opgegeven." (6) Wil hij daarmee ook suggereren dat de "serieuze" wetenschap de Bijbel en de schepping als mythen afdoet!? De zogenaamde "serieuze" wetenschap is dezelfde wetenschap die de Evolutietheorie heeft gepromoot!! We moeten geen geloof hechten aan de suggesties van de Wikipedia-schrijver!! Want de schrijver heeft verzuimd een historische feit te vermelden dat het ei in veel culturen en religies een grote rol heeft gespeeld in een vruchtbaarheidsritueel. Het ei was onder de Babyloniërs een heilig symbool. Zij geloofden een oud fabel omtrent een ei van wonderbaarlijke afmetingen, dat uit de hemel viel in de rivier de Eufraat. Uit dit wonderbaarlijke ei werd volgens de oude mythe de godin Ishtar (Astarte/Easter) geboren. Het ei werd een symbool van deze godin. (5) Het komt ook overeen met de Egyptische en Griekse mythologieën. Volgens de Griekse mythe bouwt de mythische vogel, de feniks (ook Phoenix genoemd), om een vijfhonderd of 1000 jaar een nest uit welriekende takken, mirre en wierrook, dan zit hij erin waardoor hij snel verbrandt. De geur van de kruiden neemt de ziel van de oude feniks mee, terwijl het lichaam helemaal verbrand is. Uit de as verrijst dan de nieuwe feniks. Hierin neemt de oude ziel weer plaats om nog 500 jaar te leven. Een onderstaande afbeelding laat ons zien dat de feniks uit het ei tevoorschijn komt, waaronder het vuur brandt.

Phoenix verrijst uit het ei
 In het Egyptische Boek der Doden staat een aantal teksten vermeld dat de feniks, een van de heilige symbolen, nauw verbonden is met de opkomende zon en de Egyptische zonnegod Ra. In het Roomskatholicisme staat de feniks in de vroege christelijke kunst, literatuur en christelijke symboliek als symbool van de Verrijzenis van Christus!! De feniks wordt door katholieken, vrijmetselaren en New Age bewegingen vandaag nog steeds beschouwd als symbool van opstanding, onsterfelijkheid en leven na de dood. Maar...bij de Azteken stond de feniks bekend als Quetzalcoatl, de gevederde slang, die zichzelf in het vuur werpt en daarna opnieuw verrijst! In de Bijbel wordt de duivel de oude slang genoemd. De oude druïden droegen een ei als heilig embleem van hun afgodische orden. (5) De processie van Ceres werd voorafgegaan door een ei. In de mysteriën van Bacchus, de god van de wijn, werd een ei gewijd! In China gebruikte men geverfde of gekleurde eieren bij de heilige feesten. In Japan moest volgens de oude gewoonte een heilig ei een koperen kleur hebben. In Noord-Europa waren in heidense tijden de eieren gekleurd en werden als symbool van de godin van de lente gebruikt. Bij de Egyptenaren werd het ei met de zon geassocieerd vandaar het "gouden ei." (5) Anders dan de Wikipedia zegt de zeer betrouwbare Encyclopedia Britannica:

"Het ei als symbool van de vruchtbaarheid en van hernieuwd leven gaat terug tot de oude Egyptenaren en Perzen, die de gewoonte hadden van het kleuren en eten van eieren gedurende hun lentefeest." (5) (8)

Hoe kan deze heidense en onbijbelse gewoonte dan geassocieerd worden met het christendom!? Sommige christenen proberen op misleidende wijze te argumenteren dat het ei een symbool van de Verrijzenis van Christus is, zoals een kuiken uit het ei komt, Jezus Christus uit het graf is gekomen. Ze houden vol dat het paasei voor de steen van het graf van Jozef van Arimathea staat waaruit Jezus Christus is verrezen. (6) Katholieken brachten manden vol eieren naar de kerk om te laten zegenen! Paus Paulus V (1605-1621) schreef in dit verband zelfs een gebed voor:"Zegen, o Here, wij smeken U, deze door U geschapen eieren, zodat zij gezonde voeding worden voor Uw dienaren, als zij dit eten ter herdenking van onze Here Jezus Christus." (5) Uit het citaat van de Katholieke Encyclopedie blijkt veelzeggend:"Omdat het gebruik van eieren verboden was gedurende de vastentijd, werden zij op Pasen op tafel gebracht, rood gekleurd om de Paasvreugde te symboliseren..." (5) (9) Geheel anders dan de domme schrijver van het Wikipedia-artikel Paasei heeft de Katholieke Encyclopedie toegegeven dat het Paasei een heidens oorsprong heeft:"De gewoonte kan van oorsprong uit het heidendom komen, want een groot aantal heidense gewoonten, die de terugkeer van het voorjaar vieren, gingen over op Pasen"!! (5) (9)

Bij de Joden worden eieren en het zoute water in de Thora niet genoemd, maar wel in de Talmoed, die in bijzonderheden alle voorschriften voor dit feest gegeven heeft. In het Joodse Pesach, waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht, wordt een hardgekookt en daarna gebraden ei neergelegd op de sederschotel, een schotel, die op de sederavond (Hebreeuws: Leel haseder) tijdens de Haggada (vertelling) op tafel staat. Aan het begin van het zeven (in Israël. Volgens Bijbelse voorschriften) of acht (buiten Israël) dagen durende Pesachfeest, waarop Joden uit de Haggada lezen, gebruiken de Joden 4 glazen wijn en een feestelijke sedermaaltijd. De eieren worden zó doorgesneden dat het geel in het wit op een oog lijkt. Door dit in het zoute water gedoopt te eten, wordt men herinnerd aan de tranen, die de vroegere slaven gestort hebben over hun harde lot. (10) Echter wordt het gebruik van eieren tijdens het Joodse Paasfeest NIET genoemd in de Bijbel. 

Wie kent de Paashaas met een mandje op zijn rug met daarin eieren? Volgens Wikipedia is de Paashaas een verzonnen kinderritueel met een pedagogisch karakter. Hij schenkt oorspronkelijk slechts eieren aan kinderen die zich goed gedragen. De uitleg van Wikipedia is nogal misleidend en oppervlakkig. Of het zogenaamde "kinderritueel met een pedagogisch karakter" onschuldig is, vertelt de Encyclopedia Britannica ons heel anders hetgeen blijkt dat het ritueel niet bepaald pedagogisch en onschuldig is! Ook staat het vast dat men het Bijbelse Paaslam heeft vervangen door de heidense Paashaas!!  

de Paashaas
De Encyclopedia Britannica vertelt:"Zoals het Paasei kwam de Paashaas uit de oudheid in het christendom. De haas wordt in legenden van het Oude Egypte en andere volken met de maan geassocieerd... Door het feit dat het Egyptische woord voor haas, um, ook betekent 'open' en 'periode', werd de haas geassocieerd met het idee van periodes, zowel in verband met de maan als met de mens, en met het begin van een nieuw leven, zowel in de jonge man als de jonge vrouw, en werd zo een symbool van vruchtbaarheid en hernieuwing van leven. Zo onstond het verband tussen de haas en de paas...eieren." (5) (8) Zowel de haas als de paaseieren waren symbolen met een seksuele betekenis, symbolen van vruchtbaarheid. Het bewijst wel dat de Paashaas niet bepaald onschuldig is als men denkt! Sommige kinderen wordt verteld dat de Paashaas de eieren heeft verstopt, bijvoorbeeld in de tuin of op het balkon tussen de planten. De kinderen worden zo aangemoedigd om op paasmorgen op speurtocht naar eieren te gaan. Is dat pedagogisch ritueel, zoals men noemt!? De Katholieke Encyclopedie zegt heel eerlijk over de Paashaas:"De haas is een heidens symbool en is altijd symbool van vruchtbaarheid geweest." (9) In de oudheid werd de godin van de vruchtbaarheid in gezelschap van de haas gezien. Een onderstaande afbeelding toont een archeologisch vondst waarop de godin in gezelschap van de haas verkeert. 

Easter = godin van vruchtbaarheid.
Haas = symbool van vruchtbaarheid
Christenen begaan een zeer zware zonde door het Paaslam te vervangen door de heidense Paashaas! Men kan niet meer beroep doen op onwetendheid, als men hun rekenschap op de jongste dag moet afleggen aan de hemelse Rechter. Bovendien is de Paashaas bij de Joden NIET kosjer. Want de haas is in de Bijbel onrein genoemd! In Leviticus 11:6 staat te lezen:"En de haas, want hij herkauwt wel, maar verdeelt de klauw niet; die zal u onrein zijn." 
U vindt deze Bijbeltekst nogal vergezocht en hilarisch. Het klinkt wel belachelijk in uw oren. Iedereen weet dat koeien, schapen, geiten, antilopen, herten, giraffen en kamelen herkauwers zijn. Die kauwen hun voedsel twee keer. Maar dieren zoals hazen en konijnen niet! Echter toonde de bioloog Ben Hobrink aan dat de haas zijn voedsel wel degelijk twee keer kauwt. Maar niet op de manier van een koe of een schaap, maar door reïngestie: hij eet regelmatig zijn eigen uitwerpselen op en kauwt z'n voedsel dus nog een keer!! (11) Hierin zien we een bevestiging van het Woord Gods dat de haas inderdaad onrein is. 

Het aansteken van een Paasvuur heeft ook een heidens oorsprong. Het heeft veel te maken met het eeuwenoude lentefeest. In Scandinavië, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk bestaat de traditie nog steeds. In Walpurgisnacht, de nacht van 30 april op 1 mei, worden grote vreugdevuren onstoken om de lente als overwinning op de winter te begroeten. Op Eerste of Tweede Paasdag worden in delen van Europa Paasvuren aangestoken, als het duister invalt. In de Middeleeuwen vaardigden de bisschoppen strenge edicten uit tegen de heiligschennende Paasvuren, maar ze waren niet erin geslaagd ze overal uitgebannen te krijgen. (5) Wat gebeurde er? De Roomskatholieke Kerk nam het Paasvuur op in de Paasceremonie, met verwijzing naar de rookkolom in de woestijn en naar de opstanding van Christus! (5) Werden heidense gewoonten de Roomse Kerk binnengevoerd en werd daaraan een schijn van christendom gegeven? In de 17e eeuw werden er vanuit protestantse kerken pogingen gedaan om deze heidense Paasvuur te beëindigen. Echter zonder resultaat. Want de Bijbel zegt dat de mensen hun harten verhard hebben! In de Bijbel lezen we ook dat de Israëlieten die in afgoderij vervielen en de Kanaänitische gewoonten overnamen, vuur hadden onstoken voor...Astarte de godin van vruchtbaarheid!! (Jeremia 7:18) Want Astarte stond ook als 'koningin des hemels' bekend. De Roomskatholieke Maagd Maria wordt ook 'de koningin des hemels' genoemd! Ze is NIET de Bijbelse Maria, de moeder van Jezus, maar in werkelijkheid Astarte! De zoon-gemaal van Astarte  was Baäl. 

Paasvuur
Men had ook vuur onstoken voor Baäl, want Baäl was ook de zonnegod en dus de god van het vuur. Tegenwoordig doen christenen mee aan het aansteken van Paasvuren, hoewel de Bijbel zo ernstig gewaarschuwd heeft voor hoererij zoals inlaten met afgoderij! 

Verrees Jezus werkelijk op Paasmorgen?

En ten laatste: stond Jezus Christus werkelijk op Paasmorgen uit de dood? Met Pasen is het voor christenen niet ongewoon een Paaswake bij te wonen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Paaswake hersteld. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de wake gehouden, omdat "Christus op Paasmorgen uit de dood verrees, precies bij het opgaan van de zon." De Paaswake wordt met het oog op de oecumenie ook gehouden in evangelische-, charismatische- en pinksterkringen!! Nu is de vraag of Jezus werkelijk verrees bij zonsopgang. In werkelijkheid geschiedde de verrijzenis van Jezus NIET  bij zonsopgang, want het was nog DONKER toen Maria Magdalena naar het graf kwam en het was REEDS LEEG!! Laten we in de Bijbel gaan lezen wat er precies staat geschreven. 

"En op de eerste dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag de steen van het graf weggenomen." 
Johannes 20:1 (Statenvertaling)

De vermelde Bijbeltekst bewijst dat Jezus Christus niet op zondagmorgen opgestaan was! In werkelijkheid stond Hij op zaterdag, omdat het sabbat was! Jezus stond helemaal NIET op bij zonsopgang, zoals de Kerk ons wel heeft wijsgemaakt!! In Matthéüs 28:1 lezen we een andere tekst dat Maria Magdalena nog met de andere vrouw Maria kwam om het graf te bezoeken, laat na de sabbat tegen het aanbreken van de eerste dag der week. Echter moet u goed weten dat de sabbat afloopt als het donker wordt. Voor Westerse begrippen vond de opstanding dus op zaterdagavond plaats, voor Joodse begrippen op zondag de éérste dag der week. Maar waarom houden de Roomse Kerk, alle kerkgenootschappen en charismatisch- en pinksterbewegingen de Paasdienst op zondag!? Waarom uitgerekend op zondag? De andere reden waarom het Eerste Concilie van Nicea besloten heeft het Paasfeest op zondag officieel te houden, is de zonneaanbidding! Constantijn de Grote was degene die de Joodse sabbat afschafte en zondag als rustdag instelde. Zijn motief was niet alleen antisemitisch, maar ook afgodisch. Het is NIET waar wat de christenen zeggen dat God "de rustdag heeft veranderd." Hun ongehoorde en zeer brutale argument dat één van de tien geboden is vervallen, omdat "Jezus de sabbat heeft vervuld", is onbijbels en eigenlijk een leugen!! Nergens staat in de Bijbel dat de rustdag na de dood en opstanding van Jezus Christus gewijzigd wordt wat betreft het vierde gebod. De zevende dag blijft gelden als rustdag! In het Nieuwe Testament is er geen enkele aanwijzing te vinden dat voortaan de eerste dag der week als rustdag gehouden moet worden. De eerste volgelingen van Jezus zijn van Joodse origine. Zij hebben dan ook conform de Thora de zevende dag gevierd! (12) Op de sabbat gaan de eerste Joodse christenen net zoals Petrus en Johannes naar de Tempel in Jeruzalem (Handelingen 3:1) en ook op dezelfde manier als Paulus (Handelingen 17:2)! De Joden die waren bekeerd en Jezus als hun Messias aannamen, bleven de Thora trouw. Ook Here Jezus hield de sabbat en ging op elke sabbat naar de synagoge om de Thora voor te lezen en te prediken. (Markus 6:2) Al werd hij weleens beschuldigd van "het schenden van de sabbat", terwijl Hij de Sabbat in werkelijkheid niet schond! Jezus handhaaft het vierde gebod inzake de rustdag. "De sabbat is gemaakt om de mens en de mens niet om de sabbat,"was de uitspraak van Jezus. Met Zijn uitspraak bedoelde Hij dat God met de rustdag ons lichamelijk en geestelijk welzijn op het oog heeft. Het gebod mikt op de zegen en moet niet tot een last worden! (12) Al rééds had God de zevende dag gezegend en die geheiligd, toen Hij Zijn scheppingswerk voltooid had en op dezelfde dag rustte. Gezien het bijzondere karakter van deze laatste scheppingsdag en de proclamatie van de Thora op de Sinaï geldt de verordening voor alle mensen om na zes dagen een rustdag te houden. Er is een Goddelijke ritme aan het scheppingswerk verbonden gedurende zes dagen waarop de zevende van rust volgt. Daarom heeft God een bijzondere zegen aan die dag verbonden. De zevende dag is geheiligd en van alle andere dagen afgezonderd. Ook zijn er heilzame gevolgen verbonden wanneer de sabbat, de dag der rust, gevierd wordt! (12) Het blijkt dat de sabbat ook voor alle heidenen geldt als we Jesaja 56:2-7 lezen! Daarin wordt Gods zegeningen voor heidenen beloofd als men de sabbat ook houdt! Maar de Kerk die afvallig werd, lapte de Goddelijke regels aan z'n laars en veranderde de Bijbelse verordeningen. Door het verzet van de niet-Joodse christenen en de Kerk tegen het Joodse geloof werd de sabbat afgeschaft en zondag tot rustdag verheven, waarvan men niks meer te maken wilde hebben met de Joden. Het christelijke verzet tegen de sabbat is ook verzet tegen de God van Israël!! Op deze manier wordt het Bijbelse gezag buiten spel gezet, het Woord van God ontluisterd, de sabbat ontheiligd en de Tien Geboden met de voet vertreden! 

In het jaar 321 heeft de Romeinse keizer Constantijn de Grote de zondag als rustdag geproclameerd. (12) De proclamatie hield in verband met de zonneaanbidding, omdat zondag immers de dag van de zon is! Voor de christenen is de verering van de zon goed te duiden met een verwijzing naar Christus als de Zon der gerechtigheid. Zo werd zondag de rustdag ter verering van de zon én de sancta dies Dominica. (12) De zondagsrust wordt NIET door God opgelegd, maar door Constantijn de Grote, die zichzelf tot het hoofd van de Kerk had benoemd!! Dat is de waarheid dat we onder eigen ogen moeten zien! Here Jezus maakt echter duidelijk dat Hij alleen de baas is over de sabbat en niemand anders! "Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van de sabbat." (Markus 2:27) Constantijn de Grote en de Roomskatholieke Kerk hebben niet eens het recht om de rustdag te veranderen!! Het afschaffen van de Joodse rustdag en het verheven van zondag tot rustdag houden ook in verband met de zéér onbijbelse vervangingstheologie waarin leert dat Gods eeuwige beloften voor Israël overgegaan waren op de Kerk, omdat "het Joods volk door het verwerpen van Christus Gods woede over zich had afgeroepen." Echter worden zeer veel Bijbelse profetieën door de Kerk verzwegen waarin God voorzegd had dat Hij Zich na een periode van toorn weer over Zijn volk zou ontfermen en Zijn eeuwige verbond met Israël NOOIT zou verbreken!! (12) Het afschaffen van de sabbat en het toeëigenen van Gods zegeningen en beloftes voor Israël door christenen hebben onnoemelijk veel schade berokkend aan de christenheid maar ook onvoorstelbare leed veroorzaakt bij het Joodse volk! Dat zondag dankzij christelijke vermenging met het heidendom tot rustdag werd verheven, moest Pasen ook op zondag gevierd worden! Gezien het feit dat de godin van de lente, Ishtar, waarvan het woord "Easter" (Pasen) is afgeleid, werd geassocieerd met de zonsopgang in het Oosten (Engels voor East) - zelfs het woord "East-er" lijkt daarop te doelen -, is Pasen in werkelijkheid als de dag van de zonsopgang gevierd! Maar de Bijbel verbiedt echter de aanbidding van zon, maan en sterren. (Deuteronomium 4:19) In het Bijbelboek Ezechiël vinden we een treffend voorbeeld dat mensen die de ware God gekend hadden, tot zonneaanbidding vervielen en maakten deze tot deel van hun godsdienst. 

"En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van de tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar de tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het OOSTEN, en deze bogen zich neder naar HET OOSTEN VOOR DE ZON." 
Ezechiël 8:16

Ook de priesters van Baäl aanbaden de zon. Het was tegen de "morgen" (I Koningen 18:26), dat is bij zonsopgang!! Onder vele oude volken komt de zonneaanbidding onder verschillende vormen voor. De Sfinx in Egypte was zo geplaatst dat hij naar het Oosten keek. De aanbidders van Mithras in het Oude Rome kwamen bij zonsopgang samen ter ere van de zonnegod. (5) Het wordt steeds meer duidelijk dat Pasen helemaal NIETS te maken heeft met de opstanding van Jezus Christus. We geloven wel dat Jezus Christus in werkelijkheid uit de dood verrees en niet in de natuur of in de nieuwe plantengroei in het voorjaar. Ook heeft Zijn opstanding niets te maken met de zonsopgang. Maar omdat de opstanding van Jezus in het voorjaar plaatsvond, was het niet moeilijk voor de afvallige Kerk van de derde en vierde eeuw om het heidense feest te doen opgaan in het christendom. (5) Hierover zegt de Encyclopedie Britannica zeer terecht:"Het christendom verenigde in zijn viering van deze grote christelijke feestdag vele van de heidense riten en gewoonten van het voorjaarsfeest." (5) (8) Ook zegt Wikipedia:"Deze symbolen ziet men ook in andere lentefeesten zoals Beltane en feesten van regeneratie die aanmerkelijk ouder zijn dan de christelijke versie, maar waar deze laatste wel op steunt. zo is er ook de oude symboliek van de mythe van Adonis, de jaarlijks stervende en herrijzende god, of zoon-gemaal van de moedergodin." (1) Volgens de Babylonische mythologie daalde Tammuz, nadat hij gedood was in de onderwereld, af. Maar door het wenen van zijn moeder-gemalin Ishtar kwam hij in de lente op mystieke wijze tot leven. De opstanding van Tammuz door Ishtars verdriet werd jaarlijks dramatisch voorgesteld, ten einde succes in de oogst en de vruchtbaarheid van het volk te verzekeren. Ieder jaar moesten mannen en vrouwen treuren met Ishtar over de dood van Tammuz en zijn terugkeer vieren, teneinde opnieuw haar gunst en haar zegen te winnen (5), zoals de katholieken met de Maagd Maria treuren over "de dood van Christus en Zijn verrijzenis vieren"! Als de nieuwe plantengroei zich aankondigde, geloofden de volken in de oudheid dat "hun verlosser" uit de onderwereld gekomen was en de winter had beëindigd en de lente doen komen. (5) Precies zoals de Israëlieten die in afgoderij vervielen, de leer en de riten van het jaarlijkse heidense lentefeest overnamen, want de profeet Ezechiël schreef:"Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende de Tammuz." (Ezechiël 8:14) De legende vertelt dat Tammuz gedood werd door een wilde beer, toen hij veertig jaar was. De onderzoeker Hislop wijst erop dat veertig dagen - een dag voor elk jaar dat Tammuz op aarde leefde - opzij waren gezet om "voor Tammuz te wenen." (5) Precies deden de katholieken ook met de vastentijd van veertig dagen. De vastentijd duurt van carnaval tot Pasen!! In die tijd mogen eieren niet gegeten worden! Het jaarlijkse Babylonische feest ter herinnering aan de dood en opstanding van Tammuz is na de spraakverwarring tijdens de bouw van de toren van Babel over de wereld verspreid. De dood en verrijzenis van Tammuz, Phoenix, Mithras en andere goden wordt in werkelijkheid op Pasen gevierd bij zonsopgang. Het heeft totaal niets te maken met de viering van de opstanding van Jezus Christus. De christenen hadden het oorspronkelijk Joodse Paasfeest vervangen door hun heidense vruchtbaarheidsfeest, het Paaslam door de Paashaas, de Joodse Messias Jesjoea door de valse verlosser Tammuz, het Woord van God door de kerkelijke doctrine en leerstellingen, Israël door de Kerk, enzovoorts, precies zoals de Bijbel zeer terecht zegt:

"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben DE HEERLIJKHEID DES ONVERGANKELIJKE GODS VERANDERD IN DE GELIJKENIS EENS BEELDS VAN EEN VERDERFELIJK MENS, EN VAN GEVOGELTE, EN VAN VIERVOETIGE EN KRUIPENDE GEDIERTE."
Romeinen 1:21-23

Katholieke geleerden weten heel goed en erkennen dat er binnen hun kerk gewoonten en rituelen zijn, die ontleend zijn aan het heidendom. Maar zij redeneren dat vele dingen, ofschoon van origine heidens, gekerstend kunnen worden. Als sommige heidense volken veertig dagen vasten ter ere van een heidense god, waarom zouden wij dan niet hetzelfde doen, alleen ter  ere van Christus? Als heidenen de zon naar het Oosten aanbidden, kunnen wij dan geen Paaswake hebben ter er van de opstanding van Christus, zelfs al was dat niet de tijd dat Hij verrees? Hoewel het ei door de heidenen gebruikt werd, kunnen wij toch de gewoonte aanhouden dat het ei de grote steen symboliseert, die het graf afsloot? Maar al die heidense gewoonten en rituelen die door de christenen zijn overgenomen, zijn GRUWELEN in de ogen van de Here God!! De Bijbel heeft meermalen ernstig gewaarschuwd voor heidense gewoonten en rituelen. De katholieken zijn niet de enigen die hebben geredeneerd. Ook protestanten en pinksterleden hebben hun drogredenen en ideeën over Pasen en zondag als rustdag. Echter gedragen zij die zich voor wijzen uitgeven, als dwazen en hun redeneringen en argumenten zijn op niets uitgelopen, omdat hun hart is verduisterd. God weet dat de overleggingen van de zogenaamde wijzen vruchteloos zijn. (I Corinthiërs 3:19) Dan is er een Bijbelse boodschap voor hen: bekeer u! Gooi alles weg wat niet deugt!

"Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha (Paaslam) is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief, dat gij u NIET ZOUDT VERMENGEN met de hoereerders."
I Corinthiërs 5:6-9

Precies zoals een Joodse huisvrouw enkele weken vóór het Joodse Paasfeest begint de woning van boven tot beneden schoon te maken, zodat nergens ook maar een greintje zuurdeeg overblijft. (10) Zuurdeeg is in werkelijkheid het symbool voor zonde! Zuurdeeg symboliseert ook onreinheid en heidendom! In alle kamers van het huis wordt ieder hoekje en gaatje hierop tot in de puntjes nagegaan. Alles krijgt een beurt, ook het fornuis, de pannen en de ketels, de kleden en de lopers, de kleren, enzovoorts. Nergens mag ook maar een kruimel, van iets dat gegist is, achterblijven. Nieuwe borden, of een servies dat ieder jaar alleen voor het Paasfeest gebruikt wordt, komen gedurende zeven dagen van het ongezuurde brood op tafel, opdat niemand zal eten van iets dat dagelijks met zuurdeeg in aanraking komt! (10) Nu begint u iets eindelijk te begrijpen wat de apostel Paulus bedoelt met het verwijderen van zuurdeeg. Paulus was een 100 % Jood, vierde ook het Joodse Paasfeest en kende de echte betekenis. Tragisch dat u het Joodse Paasfeest nooit hebt begrepen en niet weet wat de ware betekenis is ervan! De woning is ons hart, de tempel van de Geest Gods, bij Wiens licht wij onszelf moeten onderzoeken. Hierbij dienen wij niet alleen alle zelfverontschuldiging, eigengerechtigheid en zelfbeklag opzij te zetten. Laten wij zonde ook zonde noemen! Hierbij dienen wij ook paashaas, paaswake, enz. die niet thuishoren in ons christenleven en NOOIT door de Bijbel aanbevolen zijn, te verwijderen! 

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is. Die gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Gods zijn."
I Corinthiërs 6:19-20

Laten we God verheerlijken met onze lichaam, ziel en verstand. Jezus Christus is het Paaslam die ons met Zijn kostbare bloed heeft vrijgekocht, opdat wij niet langer slaven zijn van de zonde! De afvallige en zondige Kerk die het Joodse Paasfeest en de sabbat overboord heeft gegooid, heeft ons door middel van vermenging met het heidendom opnieuw in slavernij gebracht. Op deze manier zijn wij beroofd van Gods zegeningen en beloftes. God verbood koningen van Israël het volk naar Egypte terug te brengen. (Deuteronomium 17:16) Ook had God via de profeet Jeremia gezegd dat de Israëlieten niet naar Egypte mochten gaan. Want Egypte is immers het zinnebeeld van zonde en heidendom! God heeft het volk Israël uit Egypte geleid en NOOIT teruggebracht. Waarom brengt de Kerk ons wel terug naar Egypte, het symbool van zonde en heidendom!? Laten we teruggaan naar de eenvoud in Jezus Christus Zelf en vurig strijden voor het oorspronkelijke geloof, dat eens werd overgeleverd aan de heiligen. Laten we "christelijke Pasen", in feite een heidens lentefeest, niet langer vieren, want Pasen is niets anders dan een Babylonische afgodisch eredienst in vermomming. Laten we het echte Paasfeest vieren, zoals de eerste christenen ook deden! De keuze is aan u! 

De echte betekenis van het Pesach

Om af te sluiten moet u allereerst weten wat de echte betekenis is van het Joodse Paasfeest. Heel veel christenen en ook heel veel Joden beseffen niet dat het Pesach in werkelijkheid een voorafschaduwing is van het lijden, het sterven en de opstanding van de ware Messias Jezus Christus (Jesjoea HaMasjiach). De Jood Arthur U. Michelson schreef:"Er bestaan zoveel verkeerde opvattingen over het verband tussen het Oude en het Nieuwe Testament, dat een juister begrip over de betekenis van het Joodse Pascha en het Avondmaal des Heren ongetwijfeld zal leiden tot helderder geestelijk inzicht, zowel voor Joodse als niet-Joodse lezers." (10) Wat in het Oude Testament versluierd werd geopenbaard, is ontsluierd in het Nieuwe, zei hij. Pesach herinnert ons aan de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Om te beginnen met het eten van ongezuurde broden 'matzot.' Matzot eten herinnert de Israëlieten aan de onderdrukking en slavernij in Egypte. In haast werden ze door de Eeuwige uit Egypte bevrijd. Er was geen tijd om het brood dat zij maakten, te laten rijzen. Ieder van de aanwezigen moet iets van de bittere kruiden eten ter herinnering aan het bittere leven van zijn voorouders in Egyptische slavernij. Maar op onze Avondmaalstafel staan geen bittere kruiden. Hoe komt dat? Het eenvoudige antwoord is dat Jezus alle bitterheid van ons gedragen heeft, en dat Hij door Zijn tranen de onze gedroogd heeft. (zie Openbaring 21:4) Een lam moest op de 10e van de maand Aviv in huis worden genomen en op de 14e van de maand worden geslacht en gegeten. Het Paaslam moest volkomen gaaf zijn (Exodus 12:5). Hierin wees het vooruit naar de Messias in wie Pilatus zelfs niets verkeerd kon vinden. (Lukas 23:22). Het Paaslam is het beeld van reinheid en onschuld! De ware Messias Jesjoea is immers zondeloos en volmaakt! Er mocht van het geslachte lam geen been gebroken worden. (Exodus 12:46) Deze profetie werd vervuld, toen bij de kruisiging de benen van de twee misdadigers gebroken werden, maar die van Jezus niet. (Johannes 19:31-37) Het Paaslam moest bereid worden boven het vuur. Hoe is de Messias voor ons door het vuur van hellelijden gegaan. In Gethsémane riep Hij in doodsangst:"Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan! Doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt." (Matthéüs 26:39) Toen Hij na veel mishandeling en vernedering op Golgotha aan het kruis hing, bloedend aan hoofd, handen en voeten, riep Jezus met luider stem, zeggende:"Eli, Eli, lama sabachthani!" Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" (Matthéüs 27:46) Het antwoord is: opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden! Hij is het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt! (Johannes 1:29) De Messias Jezus werd verwond, opdat wij genezing ontvangen. Hij werd gedood, opdat wij leven. 

"Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden (ziekten) op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond (een ander vertaling: doorboord), om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden."
Jesaja 53:3-5

Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij gerechtvaardigd worden. Hij werd verworpen, opdat wij aanvaard worden. In Galaten 3:13-14 lezen wij:

"Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof."

In Deuteronomium 21:23 zegt de Thora dat een ieder die aan het hout hangt, vervloekt is. Elke Jood kende de Thora, juist toen ze Jezus aan het kruis zagen hangen, wisten ze meteen dat Hij vervloekt was. Als het niet noodzakelijk was dat Christus voor ons een zonde, een vloek was geworden, dan zou God niet zo'n hoge prijs betaald hebben om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde en het juk van de wet. Dan is het Evangelie tevergeefs gebleven en zo'n bevrijding is niet nodig . Dan is het Joodse Paasfeest ook onbetekenend en niets geworden!! Jezus moest sterven opdat de hele mensheid mocht worden gered van de vreselijke vloek.  Zoals het lam boven het vuur bereid moest worden, verbleef Jezus drie dagen en drie nachten lang in het 'hart' van de aarde, zoals Jona drie dagen en drie nachten lang in de buik van de walvis zat. (Matthéüs 12:40) Hij was nedergedaald in de hel (I Petrus 3:19) en ontnam de sleutels van de hel en de dood van de duivel. (Openbaring 1:18) Hij is het laatste Lam dat geslacht wordt voor alle mensen. Toen Jezus aan de Paastafel het Avondmaal instelde, heet Hij geweten Zelf het Godslam te zijn, dat geslacht zou worden op Golgotha. Zoals het bloed van het eerste Paaslam de huizen van de Israëlieten beschermd heeft (Exodus 12:21-22), is het Bloed van Jezus Christus dat ons redding brengt van zonde en dood. (Matthéüs 26:28) Om de eerstgeborenen van de Israëlieten te beschermen tegen de Engel des Heren die alle eerstgeborenen van de Egyptenaren sloeg met de tiende plaag, moest het bloed van het lam aangebracht worden op de deurpost van het huis. Let wel goed op waarom een eerstgeborene zo belangrijk is in de Thora. Het lam dat geslacht werd, moest ook eerstgeborene zijn. In Deuteronomium 13:1-16 moesten de eerstgeborenen, zowel mensen als dieren, geheiligd zijn voor de Here. Toen Jezus uit de maagd geboren werd, was Hij ook eerstgeborene genoemd! In Lukas 2:7 staat vermeld dat Jezus de eerstgeborene is:"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon.." De vermelding staat alleen in de betrouwbare Statenvertaling, terwijl het woord 'eerstgeboren' uit de NBG-vertaling en de Nieuwe Bijbel Vertaling dankzij de Roomse invloed opzettelijk verwijderd werd om indruk te wekken dat de moeder van Jezus, Maria, de 'eeuwige Maagd' is. Maar de Schriftgedeelten maken duidelijk dat Jozef en Maria na de maagdelijke geboorte van Jezus kinderen verwekten. Het bewijs dat Jezus broers heeft, vinden we in Matthéüs 12:46-47. U begint nu te begrijpen waarom de Kerk zoveel best heeft gedaan om niet alleen het Joodse Paasfeest uit te bannen, maar ook de belangrijkste vermelding van 'eerstgeborene' te verzwijgen. Het Joodse Paasfeest heeft ook veel te maken met de eerstgeborenen!! De afvallige Kerk begreep de echte betekenis van de eerstgeborene wel en heeft de waarheid verdoezeld. De waarheid vinden we in Colossenzen 1:18:

"En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn."

"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden degenen, die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden." 
I Corinthiërs 15:20-22

Nu begint u te begrijpen waarom de eerstgeborenen van de Israëlieten gespaard werd door het bloed van het Paaslam, zo is Jezus het Paaslam dat geslacht werd, opdat wij gespaard worden en leven!! Hij is ook de Eerstgeborene die uit de dood is opgestaan, opdat de dood geen macht meer heeft over ons. Zoals Paulus ook schreef:"Dood, waar is uw overwinning?" Op de 15e nisan werd het volk met haast door de Eeuwige uit Egypte geleid. Zo bevrijdt Christus ons ook uit de slavernij van de zonde. Pesach betekent ook: breken met de afgoderij van de Egyptenaren. "..Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!" Een vertaling zegt ook:"en Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want Ik ben de EEUWIGE." Exodus 12:12b  Veel christenen en Joden begrijpen nog niet werkelijk waarom het feest der ongezuurde broden zeven dagen duurt, zoals de Here God heeft bevolen. (Exodus 12:15) Toen Jezus ongezuurde brood, matsa, tijdens het Avondmaal nam, zei Hij:"Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis." Dit betekent niet, zoals de Roomskatholieke Kerk beweert dat "het brood op bovennatuurlijke wijze in het lichaam van de Heer veranderd wordt." Al de heidense en occulte leer van de Roomse Kerk dat het brood "Christus" geworden is, doet ons wel denken aan een uitspraak van de duivel:"Indien gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat hij brood wordt." (Lukas 4:3) Maar Jezus zei dat de mens niet alleen leeft van brood, maar ook van het Woord van God. (Lukas 4:4)  Niet alleen brood sterkt ons lichaam, maar het Woord Gods doet ons leven en onze gemeenschap met de levende Christus geeft ons kracht om verder te gaan. Dit bedoelde Jezus dan ook, toen Hij zei:"Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren.." (Johannes 6:35). Dat Hij NIET gedoeld heeft op de letterlijke verandering van brood in Zijn lichaam, wordt echt duidelijk uit Zijn woorden:"De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven." (Johannes 6:63) Dat Jezus het Brood des levens is, moesten de Israëlieten in opdracht van God tijdens het feest zeven dagen lang ongezuurde broden eten. Maar waarom zeven dagen? Zeven is immers het Bijbelse getal. Dat is ook Gods getal! Laten we eerst naar de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de week van het Pascha en de kruisiging van Jezus kijken. Zie het schema hieronder:

Maandag: De discipelen bereidden in de loop der dag een opperzaal voor het Seder. S'avonds viering Seder (Avondmaal). Daarna naar Gethsémané (Hebreeuws: Gath Shaman = Oliepers)
Dinsdag: In alle vroegte voor het Sanhedrin, later in de morgen naar Pilatus voor berechting. Van Pilatus naar Herodes. Vervolgens weer naar Pilatus. 12 uur 's middags sprak Pilatus:"Ziet, uw Koning!"
Woensdag:  9 uur kruisiging
                   12 uur duisternis
                   15 uur "Het is volbracht"
                   'S Avonds (mogelijk reeds na zonsondergang en - voor Joodse begrippen - dus de 
                   nieuwe dag, de dag voor het feest, de 14e Nisan) begrafenis in het graf van Jozef van 
                   Arimathéa.
Donderdag: Uitzetten wacht
Vrijdag: Pascha (14e Nisan), slachting lam. Wat betreft Goede Vrijdag, staat NERGENS in de Bijbel vermeld! 
Zaterdag: Grote dag van het feest, ofwel "dubbele" sabbat, n.l. de normale, maar met een extra dimensie, omdat deze op de 15e Nisan viel. Op sabbat stond Jezus uit de dood!
Zondag: S'morgens in alle vroegte, maar toch reeds LAAT ná de sabbat, kwamen de vrouwen bij een leeg graf. Voor Westerse begrippen vond de opstanding dus op zaterdagavond plaats, voor Joodse begrippen op zondag de eerste dag der week. In werkelijkheid vond de opstanding van Jezus op sabbat plaats. Waarschijnlijk om 15 uur s'middags. Toen Jezus op woensdag om 15 uur stierf, stond Hij drie dagen later op om exact hetzelfde tijdstip. 

Dat zijn zeven dagen, die van gevangenneming tot opstanding duren! Het feest der ongezuurde broden was de profetische voorafschaduwing van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. De Messias Jezus is de vervulling van het Pesach! Het ongezuurde brood symboliseert inderdaad Jezus Christus!

Het besluit

Nu staat het Pesach in het teken van het nieuwe verbond, omdat het Paaslam eenmaal geslacht is voor onze zonden en de zonden van de hele mensheid. Het Bloed van Jezus bewerkstelligt de verzoening tussen God en de mensen en deze verzoening door het offer van Christus is de ingang tot het nieuwe verbond, gelijk het staat geschreven:"Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt." (Lukas 22:20. Statenvertaling) Het is niet zo dat het Joodse Paasfeest niet gevierd mag worden, dan alleen christelijke Pasen. Christelijke Pasen is helemaal GÉÉN bijbelse feest, maar puur heidens en bedacht door de Rooms-katholieke Kerk, die niets anders is dan de voortzettting van het heidense Babylon! De eerste christenen vierden het Pesach ook zoals het hoort! Ook Petrus, Paulus en andere discipelen van Jezus vierden dezelfde feest. Nergens staat in de Bijbel dat het Joodse Paasfeest veranderd moet worden! De heer Jan van Barneveld schreef zeer terecht:"Heidense gewoonten en Griekse denkwijzen hebben ons geloof en ons inzicht in de Bijbel beïnvloed. Zo zeer waren christenen in de tijd van Constantijn de Grote vervuld van haat tegen Israël, dat men bijvoorbeeld de datum van Pasen zo vastgesteld heeft, dat die nooit met het Joodse Paasfeest kon samenvallen. Maar wat een prachtige symboliek en diepe geestelijke betekenis zit er in Pesach, het Joodse Paasfeest. Waarom  zouden we dit ook niet weer gaan vieren op de tijd, waarop ook onze Heiland het vierde en waarop onze Joodse medegelovigen het vieren? En allerlei heidense insluipsels eruit gooien. Waarom zouden we het Avondmaal niet vieren zoals ook Jezus het vierde met Zijn discipelen?" (13) Ik hoop dat het artikel uw ogen heeft geopend voor de echte en diepe betekenis van het Joodse Paasfeest. In het Pesach vindt de vervulling van Jezus Christus plaats! Het is niet zo dat de hele Thora afgeschaft wordt zoals christenen beweren dat zij niet meer onder de wet staan, dan wel onder genade. Bij de christenen is er een enorme misverstand wat betreft de Thora. De Thora betekent letterlijk onderwijs. De Thora is niet ontbonden. Helemaal niet. Wel is Jezus de vervulling van de Thora. Alles wat in het Oude Testament voorzegd werd, is vervuld in het Nieuwe Testament. Het verbond dat Jezus met ons maakt, is niet veranderd, maar wel vernieuwd! Want met Jezus Christus is onze oude mens ook medegekruisigd, opdat de zonde niet meer heerst over ons, want we staan niet onder de wet, maar onder de genade van God. (Romeinen 6:1-23) Nu we niet meer onder de vloek van de wet staan, schrijft God Zijn wetten niet op de stenen tafelen, maar op de tafelen van onze harten! 

"Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in tafelen van vlees in harten."
II Corinthiërs 3:3

Precies zoals Paulus ook schreef:"Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest." (Romeinen 8:4) Dat de Romeinse christenen in de dagen van het Oude Rome langzaam maar zeker niks moesten hebben van de Joden, was bij Paulus allang bekend. Want de christengemeente in Rome bestond grotendeels uit niet-Joden. In zijn brief aan de Romeinen maakte Paulus de heidenen duidelijk dat God Zijn Joodse volk helemaal NIET heeft verstoten (Romeinen 11:1-2) en de speciale voorrechten, zegeningen en beloftes voor Israël nog steeds van kracht blijven. (Romeinen 9:4) Hij waarschuwde hen ook dat zij zich niet moeten keren tegen de Joden. Helaas heeft de Kerk de waarschuwing van apostel Paulus genegeerd en hoogmoedig gehandeld door zich geheel tegen het Joodse volk te keren. Dhr. Jan van Barneveld schreef:"De tragiek is dat de kerk juist wel hoogmoedig is geweest. Een Joodse kennis merkte eens op:'De basis van het christendom is hoogmoed.' Inderdaad heeft de kerk zich al zo'n 18 eeuwen in hoogmoed boven Israël verheven. Nu zien we aan de 'vrije val' van de kerk in ons land hoe hoogmoed voor de val komt! 'Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn...' (Romeinen 11:25). Helaas, eigenwijs zijn we nog steeds. Het is alsof Paulus profetisch aanvoelde dat het mis zou gaan tussen het Joodse volk en de gelovigen-uit-de-heidenen. Vandaar zijn ernstige oproep aan het einde van zijn uitleg:'Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons heeft aanvaard' (Romeinen 15:7) Hiermee bedoelt hij in de eerste plaats op de besnedenen en de heidenen. De geschiedenis leert dat het inderdaad is misgelopen. Nu is het de tijd dat we de weg terug moeten gaan naar onze Joodse oudere broer." (13)

Zeer terecht! De kerk die afvallig is geworden, heeft inderdaad hoogmoedig gehandeld, het oorspronkelijke Joodse Paasfeest overboord gegooid en vervolgens het heidense lentefeest als christelijke Pasen ingesteld! En nog véél méér. Het kwaad werd steeds erger, toen de kerk tot Jodenvervolgingen overging. Tijdens de beruchte Spaanse Inquisitie werden de Joden gedwongen zich te laten dopen. Zo niet, dan werden zij op de brandstapels gezet. Er kleeft heel veel bloed aan de handen van de kerk. Vandaag heeft de kerk nog steeds geen afstand gedaan van de vervloekte vervangingsleer. De vervangingstheologie is en blijft een vloek voor het christendom! Wat zien we de resultaten vandaag? 

(1) De kerk heeft het Joodse volk beroofd van zijn identiteit als Gods uitverkoren volk. Nu is de kerk in het Westen in een enorme identiteitscrisis terechtgekomen met vele scheuringen als rampzalige gevolgen! 
(2) De Kerk eigende zich de speciale beloften van Israël toe en spreekt vervloekingen uit over het Joodse volk. He gevolg ervan is dat er geen zegeningen en genadebewijzen meer zijn voor de christenen. De afval in het geloof zet zich voort in het Westen en de kerken lopen steeds meer leeg. Sommige leeggelopen kerkgebouwen zijn door de moslims overgenomen en tot moskeeën omgebouwd zoals in Engeland al is gebeurd! 
(3) In al die eeuwen is het Joodse volk versmaad en tot een spotrede gemaakt. Nu is de Kerk in Europa tot een verachtelijke minderheid geworden. De evangelische beweging is een kleine groepje in een gemarginaliseerde christenheid. Een ruziënd praatgroepje aan de rand van de samenleving. (13) 
(4) De Kerk heeft de sabbat in zondag veranderd zoals het Joodse Pesach in Pasen veranderd is. Nu is er van de rustdag niet meer overgebleven, nu koopzondag in rage is geworden. 
(5) De Kerk heeft Israël de verbonden afgepakt. Nu zijn de christenen het zicht op Gods machtige heilshandelen in de huidige tijd kwijt geraakt. Ook de verlossing die onze Here Jezus op Golgotha voor ons heeft bewerkt, is niet langer van betekenis voor de christenen. ' (13)
En nog véél méér. Al de waslijst wat de Kerk is overkomen, moet gezien worden als het zware oordeel van God over de Kerk! Ook de fundamenten van de Roomskatholieke Kerk, de erfgenaam van Babylon, staan te wankelen. Nog erger: de moslimextremisten slijpen hun messen en staan klaar om Europa te overnemen, als de tijd rijp is. Het zal zéér zeker gaan gebeuren als de afval zich doorzet, er geen grote opwekking is en vooral de Kerk blijft ageren tegen Israël! Er staat Europa zeer zware oordelen te wachten. 

Het wordt hoog tijd dat de christenen zich gaan verootmoedigen en door het stof kruipen om hun zonden te belijden aan de Here God, voor wat zij het Joodse volk hebben aangedaan. Dat geldt ook voor u! Laten we de valse doctrine en leerstellingen van de Kerk niet langer volgen. Volg alleen de stem van onze Meester Here Jezus en luister naar Zijn woorden. De woorden van God zijn waarachtig. Laten we teruggaan naar het oorspronkelijke geloof dat door de eerste christenen beleden werd. Want de wortels van het oorspronkelijke christendom waren Joods! De Joodse wortels waren door de Kerk van het christendom afgesneden, helemaal ontrukt, precies zoals Paulus al zo ernstig had gewaarschuwd:"Beroem u niet tegen de takken!" Als u meer wilt weten, dan raad ik u aan het boek van de heer Jan van Barneveld, Israël onze oudere broeder, te gaan lezen. Laten we het originele Joodse Paasfeest vieren en niet langer het onbijbelse en heidense Pasen! Trouwens wil ik nog even opmerken dat het woord kerk niet in de Bijbel voorkomt.  Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u! 

                                                                     Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
  (2) Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopedie. 1952
  (3) en.wikipedia.org/wiki/Council of Nicea
  (4) en.wikipedia.org/wiki/Quartedecimanism
  (5) De Mysterie Godsdienst van Babylon: verleden en heden. Door Ralph Woodrow
  (6) nl.wikipedia.org/wiki/Paasei
  (7) en.wikipedia.org/wiki/Phoenix
  (8) Encyclopedia Britannica
  (9) Katholieke Encyclopedie
(10) Het Joodse Paasfeest en het Avondmaal des Heren. Door dr. Arthur U. Michelson
(11) Moderne wetenschap in de Bijbel. Door drs. Ben Hobrink
(12) Israël en de Kerk: De Sabbat vieren. Door stichting Christenen voor Israël
(13) Israël onze oudere broeder. Door dhr. Jan van Barneveld

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoi Paul,
dat noem ik nog es een goed onderbouwd artikel, chapeau!

Shalom, pax

Anoniem zei

Hoi Paul,
dat noem ik nog es een goed onderbouwd artikel, chapeau!

Shalom, pax

Hanss zei

Goed artikel Paul!

Er staat een verwijzing naar je artikel op mijn site: The Week That Changed The World

Correctie-suggestie:

Het afschaffen van de Joodse rustdag en het verheven van zondag tot rustdag houden ook in verband met de zéér onbijbelse vervangingstheologie waarin leert dat Gods eeuwige beloften voor Israël overgegaan waren op de Kerk, omdat "het Joods volk door het verwerpen van Christus Gods woede over zich had afgeroepen."

in:

Het afschaffen van de Joodse rustdag en het verheffen van de zondag tot rustdag staat ook in verband met de zéér onbijbelse vervangingstheologie die leert dat Gods eeuwige beloften voor Israël overgegaan waren op de Kerk, omdat "het Joodse volk door het verwerpen van Christus Gods woede over zich had afgeroepen."U begint nu te begrijpen waarom de Kerk zoveel best heeft gedaan om niet alleen het Joodse Paasfeest uit te bannen

in:

U begint nu te begrijpen waarom de Kerk zoveel haar best heeft gedaan om niet alleen het Joodse Paasfeest uit te bannen


Al de heidense en occulte leer van de Roomse Kerk dat het brood "Christus" geworden is, doet ons wel denken aan een uitspraak van de duivel:"Indien gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat hij brood wordt." (Lukas 4:3)

in:

De heidense en occulte leer van de Roomse Kerk dat het brood "Christus" geworden is, doet ons wel denken aan een uitspraak van de duivel:"Indien gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat hij brood wordt" (Lukas 4:3).

Hanss zei

Vermeld in je schema de JOODSE en BIJBELSE wijze van dagaanduiding met de heidense dagnaam tussen haakjes erna als geheugensteun, dus;

Dag 2 (maandag): De discipelen bereidden in de loop der dag een opperzaal voor het Seder. S'avonds viering Seder (Avondmaal). Daarna naar Gethsémané (Hebreeuws: Gath Shaman = Oliepers)

Dag 3 (dinsdag) enz.


(Lukas 22:20. Statenvertaling) Het is niet zo dat het Joodse Paasfeest niet gevierd mag worden, dan alleen christelijke Pasen. Christelijke Pasen is helemaal GÉÉN bijbelse feest, maar puur heidens en bedacht door de Rooms-katholieke Kerk, die niets anders is dan de voortzettting van het heidense Babylon!

in:

(Lukas 22:20. Statenvertaling).
Het is onjuist dat het Joodse Paasfeest niet gevierd mag worden, doch alleen het "christelijke Pasen". "Christelijke Pasen" is helemaal GÉÉN bijbels feest, maar puur heidens en bedacht door de Rooms-katholieke "Kerk", die niets anders is dan de voortzetting van het heidense Babylon!met Zijn discipelen?" (13) Ik hoop dat het artikel uw ogen heeft geopend voor de echte en diepe betekenis van het Joodse Paasfeest. In het Pesach vindt de vervulling van Jezus Christus plaats! Het is niet zo dat de hele Thora afgeschaft wordt zoals christenen beweren dat zij niet meer onder de wet staan, dan wel onder genade.

in:

met Zijn discipelen?" (13)

Ik hoop dat het artikel uw ogen heeft geopend voor de echte en diepe betekenis van het Joodse Paasfeest. In Pesach vindt de vervulling van Jezus Christus plaats! Het is onjuist dat de hele Thora afgeschaft is, zoals bepaalde christenen beweren die zeggen dat zij niet meer onder de wet staan, doch onder genade.


Bij de christenen is er een enorme misverstand wat betreft de Thora. De Thora betekent letterlijk onderwijs.

in:

Bij veel christenen is er een enorm misverstand wat betreft de Thora. De Thora betekent letterlijk onderwijs en niet 'de wet'!


want we staan niet onder de wet, maar onder de genade van God.

in:

want we staan niet onder de aanklacht van de wet, maar onder de vrijspraak door genade van God in Christus Jezus.


Nogmaals: ik vind dit een goed stuk en zie mijn correcties als aanbevelingen en niet als kritiek en lees ook mijn commentaar op mijn site onder mijn topic The Week That Changed The World

Hanss zei

En de hartelijke groeten.