maandag 8 juli 2013

Islam, het paard van Troje voor de eindtijd?                                                                  Door Ludwig Schneider
 
Voorwoord blogger: Israel Today heeft een heel interessant artikel, geschreven door Ludwig Schneider, gepubliceerd. Het schetst een onthutsende beeld van de islam in de eindtijd. De islam is een snelgroeiende religie en wint steeds meer terreinen in Europa en de Verenigde Staten. Dikwijls hebben westerse politici, deskundigen, commentatoren en media de islam als een godsdienst van vrede, broederlijkheid en mededogen gepropageerd. Echter laat de auteur Ludwig Schneider een keerzijde zien dat we te maken hebben met een zeer geduchte en agressieve religie als de islam. Bovendien voldoet de islam ook aan het beeld van de eindtijd. Het is zeer belangrijk om dit artikel te lezen. Het artikel is een waarschuwing voor iedereen. Nu laat ik het woord aan de heer Ludwig Schneider.

Religieuze en ideologische oorlogen

Er zijn vijf wereldgodsdiensten. 33 procent van de wereldbevolking is christen, 21 procent moslim, 14 procent hindoe, 6 procent boeddhist en 0,22 procent Joods. Alle religies hebben in een bepaalde periode in de geschiedenis een heilige oorlog gevoerd. Ook in de Tenach (het Oude Testament) wordt beschreven hoe Joden in de Naam van God heilige oorlogen voerden. Zelfs de aanhangers van zogenaamd geweldloze religies, zoals het boeddhisme, waren niet altijd zo vredelievend, want ook de Tibetanen hebben hun vijanden doodgemarteld. Tot de historische dieptepunten behoort ongetwijfeld de periode van de Kruisvaarders die zich beijverden om de christelijke heilige plaatsen 'moslimvrij' te maken. Ook vreselijk was de Dertigjarige Oorlog tussen protestanten en katholieken, waarbij half Europa werd afgeslacht. Het is een betreurenswaardige geschiedenis en vooral mensonterend!

Kruisvaarders vechten tegen moslims
Tegenwoordig voert in de oude christelijke wereld niemand meer oorlog om zijn geloof en lijken sommige religies met elkaar te versmelten, een proces dat ook wel syncretisme wordt genoemd. Nu de secularisatie en het syncretisme in het christelijke Westen toeneemt, wordt de islam wakker uit zijn religieuze slaap. Trouw aan de Koran roept zij op tot de jihad, de heilige oorlog tegen alles wat niet islamitisch is. Afgezien van wat wapengekletter in Noord-Korea en zo af en toe tussen Japan en China, is er op dit moment nauwelijks een territoriale oorlog gaande. Het IJzeren Gordijn is gevallen: Rusland en Amerika hebben vrede gesloten en daarmee is de Koude Oorlog voorbij. Landen die in de Eerste- en Tweede Wereldoorlog de aarde doordrenkten met bloed, hebben de strijdbijl begraven en steggelen alleen nog wat over de euro. Daartegenover staat de islam die steeds militanter wordt. We noemen ze islamisten, salafisten, moslimbroeders, Hezbollah, Taliban of Al-Qaeda. Zij maken de wereld steeds onveiliger.

Het paard van Troje in het Westen

Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de moslims niet oorlogszuchtig is, maar ik moet constateren dat het aantal islamitische fanatici onrustbarend groeit. Vergeet niet dat een gezonde appel nooit rotte appels gezond maakt, maar dat rotte appels wel gezonde appels aansteken. Het is plezierig dat de staatsgrenzen gemakkelijker te passeren zijn, waardoor migratie eenvoudiger is geworden, maar er kunnen nu ook overal moslims komen met de bedoeling de wereld te islamiseren. Bovendien maken de milde wetten van de christelijke gastlanden het extra makkelijk om binnen te komen.

Er is op dit moment geen godsdienst zo agressief als de islam! De islam richt zich niet alleen tegen Joden, maar ook tegen alle niet-moslims en zelfs tegen liberale (gematigde) moslims. Na de 'Arabische Lente', waardoor de Arabieren van het juk van hun oude regeringen werden bevrijd, kwam de gematigde bevolking van de regen in de drup. De oude regeringen waren corrupt, maar de nieuwe machthebbers zijn voorvechters van de mensonterende sharia - alles moet buigen voor Allah, die zij 'de barmhartige' noemen! Tegenwoordig kom u overal in de wereld moslims, die terreuraanslagen kunnen plegen.

De Grieken voerden tien jaar oorlog tegen Troje. Toen werd er 'vrede' gesloten en schonken de Grieken de Trojanen een groot houten paard. Maar 's nachts kwamen uit deze 'holle vrede'  zeventig krijgers die Troje in brand staken. Europeanen en Amerikanen vechten in Afghanistan en Mali, landen waar islamisten met terreurdaden het leven van de gewone burger ontwrichten. Maar nu westerse troepen hun leven niet meer over hebben voor het behoud van de christelijke cultuur en de bestrijding van de islam, geven ze steeds meer toe en heten ze het paard van Troje op eigen bodem welkom. Deze truc paste Hitler ook toe met het Verdrag van München op 30 september 1938. "Vrede in onze tijd,"noemde hij dat. Nog geen jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Kerkleiders noemen moslims al "onze broeders", omdat hun eigen geloof 'hol' is, en omdat ze bang zijn voor de extremisten onder hen, die niet meer ver weg zijn, maar in dezelfde straat wonen. Imams verkondigen hun boodschap in kerken en dominees in moskeeën.

Het grote houten paard in Troje binnengehaald

Het Verdrag van München, een schijnvrede: Neville
 Chamberlain en Adolf Hitler schudden hun handen

Het paard van Troje in Europa
W. Hofmann, voormalig ambassadeur van Duitsland in Marokko zei:"Ik ben ervan overtuigd dat het Avondland een geestelijke ommekeer nodig heeft, en ik zie grote kansen liggen voor de islam!"


De wereld is veranderd: moslims hoeven geen kruistocht meer te verwachten van de christenen, maar christenen moeten zich realiseren dat de jihad een gebod uit de Koran is. Moslims zwaaien met leuzen:"Joden doden we op sabbat, christenen op zondag!"

Vertaling van de Arabische tekst op de Palestijnse vlag: 
"Joden doden we op sabbat, christenen op zondag!"
Moslims bepalen in sommige delen van Europa het straatbeeld. Zo went iedereen aan het paard van Troje. 'Trojans Horse' is niet alleen een computervirus, maar ook het eindtijdvirus van de islam dat het Bijbelse geloof ondermijnt. Moge het de Joden en christenen die God heeft uitverkoren en verzegeld, goed gaan.

                                                                                                Ludwig Schneider

Citaten bekende islamitische leiders

In het Westen verkondigen politici, islamapologeten, commentatoren, deskundigen en media dat de islam een gematigde religie is van vrede, tolerantie en broederlijkheid. Echter vertellen zij niet de waarheid, want die mensen hebben de vervolging van religieuze minderheden en de onderdrukking van andersdenkenden in het Midden-Oosten volkomen genegeerd. Echter laten enkele citaten van bekende islamistische leiders ons zien dat de islam helemaal niet gematigd is zoals we denken!

"De naam 'gematigde islam' is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het."
Recep Tayyip Erdogan, Turkse premier

"Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa - zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoens moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegetreden, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid, en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur."
Muammar Khadaffi, wijlen dictator van Libië

"Rome, de hoofdstad van de katholieken en kruisvaarders, zal door de islam spoedig veroverd worden. En vanuit Rome zal heel Europa en vervolgens Noord- en Zuid-Amerika islamitisch worden. Rome heeft de broers van apen en zwijnen (Joden) in Palestina geplaatst om zo het opnieuw ontwaken van de islam te voorkomen. Allah heeft ons uitgekozen zodat wij zijn motor zijn om deze natie tot succes, veiligheid en macht te brengen, en zelfs tot het veroveren van de hoofdsteden van de hele wereld."
Yûnis al-Astal, een moslimgeestelijke van de islamitische terreurbeweging Hamas

En tenslotte twee letterlijke citaten uit de Koran, die de moslims aansporen tot de jihad en de overwinning over alle andere godsdiensten:

"En strijd voor de zaak van Allah tegen degenen die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker vergevinggsgezind, genadevol. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst ALLEEN voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegsstaan, behalve tegen de onrechtvaardigen."
Soera 2:190-193

"Hij is het die zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der waarheid (islam), opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaars er afkerig van."
Soera 61:9

We hebben niet te maken met een antieke godsdienst, maar met een geduchte en agressieve religie. Eigenlijk is de islam meer ideologisch dan religieus. Maar er bestaat wel een relatie tussen ideologie en religie. Beiden hebben met heel veel dingen gemeen. Een ideologie, zoals het communisme of het fascisme, kent ook heilige oorlog en plicht tot de heilige oorlog. De islam past in de eindtijd. Want alles draait om Israël. Het is ook een strijd tussen de God van Israël en de god van de moslims. Achter de schermen van de islam schuilen boze demonische machten die een verbeten strijd voeren tegen de God van Israël, nu hun tijd bijna om is. De strijd zal een ongekende climax bereiken. Niet in Europa of in de Verenigde Staten, maar in het Midden-Oosten. De eindstrijd zal ook uitlopen op een allergrootste nederlaag voor de islam.

Tegen moslims kunnen we niet strijden, omdat zij ook mensen van vlees en bloed zijn. Daarom roept de Bijbel de Bijbelgetrouwe gelovigen op de strijd aan te binden met de boze demonische machten die achter de islam schuilen, zoals in Paulus' brief aan de Efeziërs staat aanbevolen (Efeziërs 6:11-19). De islam kan alleen met geestelijke Bijbelse wapens bestreden worden. Daarom horen we het Woord Gods als onze zwaard, het geloof als onze schild, gerechtigheid als onze borstwapen en het Evangelie als onze schoeisel te hanteren, want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid maar een geest van moed gegeven. De kerkleiders hebben echter de aanbeveling van apostel Paulus verwaarloosd. In plaats van moed hebben zij gecapituleerd aan de islam. In feite gedragen zij zich als huurlingen. Wanneer zij wolven zien aankomen, laten ze hun kudde schapen in de steek. Dan slaan ze op de vlucht voor de islamitische wolven. Een goede herder zet zijn leven in voor zijn kudde en verdedigt zijn kudde tegen roofzuchtige wolven. Jammer dat lafhartige kerkleiders en politici hun leven niet geven voor hun kudde, maar hun eigen leven en hun eigen belangen verkiezen boven de kudde. Over hen zal God oordelen. Maar...God roept moedige Bijbelgetrouwe strijders om in het strijdperk te treden, te strijden voor de waarheid en de blije boodschap te verkondigen dat Yeshua HaMasjiach, zoals Hij Jezus Christus heet, leeft! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.                                                                                                 Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij auteur Ludwig Schneider van Israel Today en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bron: Israel Today magazine juli/augustus 2013 nro.74

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Eerst en vooral kan ik me volledig niet terug vinden in wat u zegt. Ook vind ik het heel jammer dat u niet voldoende onderzoek heeft gedaan rond Islam enerzijds en jihad anderzijds. De woorden in de koran zijn contextgebonden, wanneer werd het neergezonden? En wat was de reden ervan? zonder die 2 vragen te beantwoorden en nog niet eens gesproken over de arabische woorden die heel moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands zal u de koran nooit op de juiste manier interpreteren. Wat zou u trouwens doen als u aangevallen wordt? Onderdanig zijn en u laten martelen? of op z'n minst proberen uzelf te verdedigen? "En strijd voor de zaak van Allah TEGEN DEGENEN die TEGEN u strijden. U mag een subjectieve mening hierover hebben, maar maak dan nog wel een onderscheid tussen werkelijkheid/waarheid en uw mening.

De burcht sion zei

Laat mij even duidelijk maken dat ik wel goed onderzoek heb gedaan. Ja, het is waar dat Arabische woorden in het Nederlands heel moeilijk te vertalen zijn. De in het Nederlands vertaalde Korans blijken helemaal niet exact hetzelfde te zijn als de originele Arabische korans. Bovendien hebt u vast en zeker niet gelezen wat een voormalige Syrische moslima Wafa Sultana over westerse vertalingen zegt. Ze zegt dat de vertalingen politiek correct zijn. Bovendien kent ze de islam van haar jeugd beter. U kent de achtergronden helemaal niet. Er is wel onderscheid tussen werkelijkheid en fictie. Er zijn ook inderdaad verschillende interpretaties. Maar de Koran maakt heel duidelijk en radicale moslims vatten de woorden uit de Koran letterlijk op. U moet NIET vergeten dat de stichter van de islam, Mohammed, ook een radicaal was geweest en met geweld begon.

Ik moet u ook erop wijzen dat de Somalische islamitische terroristen die dood en verderf in Nairobi zaaiden, de woorden van Mohammed letterlijk opvatten en in praktijk brengen. Er is een meerderheid van de moslims die weliswaar geen geweld wenst. Maar als we naar de 1400 jarige geschiedenis van de islam goed kijken, blijkt dat de islam helemaal NIET vreedzaam is!!! Als u een christen of een boeddhist bent, zult u in islamitische landen vast en zeker gediscrimineerd worden. Enkele westerse vrouwen die in Arabische landen als Qatar en Bahrein vertoefden en verkracht werden, deden aangifte tegen verkrachters, maar in plaats daarvan werden die westerse vrouwen zomaar in de gevangenis in Arabische landen gegooid!! De aanklacht luidde ontucht. En de verkrachters?? Ze gingen vrijuit! Hoe komt dat? Dat komt door het islamitische recht die helemaal niet strookt met de westerse wetgeving. In de Joodse Torah worden verkrachters streng bestraft en ook moet er aandacht gegeven worden aan verkrachte vrouwen die aangiftes doen. Maar islamitische landen schenken géén aandacht aan verkrachte vrouwen. Helemaal niet!! En nog veel meer voorbeelden die ik kan vertellen. Maar het beste is dat u zelf gaat onderzoeken en nagaan. Lees ook de objectieve geschiedenisboeken (géén moderne!) en u zult ontdekken dat de islam NIET vreedzaam is. Helemaal niet. Dat wist Winston Churchill ook. Sorry dat ik de waarheid moet zeggen. Het gaat mij niet om een interpretatie maar om de waarheid dat ik moet vertellen!! Punt uit! Bovendien ken ik de koran ook.

Anoniem zei

Jehovah zegt dat hij de valse religie Babylon de Grote zal laten vernietigen! In Openbaring 17: vanaf vers 1 staat: Kom, ik zal u het oordeel tonen over de grote hoer,, die op de vele wateren zit, met wie de koningen der aarde hoererij hebben bedreven, terwijl zij die de aarde bewonen, dronken werden gemaakt van de wijn van haar hoererij!

Onder het Mysterie van Babylon de Grote, vallen alle religies op aarde die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties te New York. Het beest uit de zee met zeven koppen en tien horens. in Openbaring 13: Verderop in Openbaring 17: vers 11 staat: En het wilde beest dat was en niet is, ook zelf de achtste koning, maar spruit voort uit de zeven, de ( Zevende Wereldmacht ), en het gaat de vernietiging te gemoed!