dinsdag 12 maart 2013

Is Benedictus' opvolger de laatste paus? Deel 4De profetie van bisschop Malachias getoetst

Voordat we gaan lezen, moeten we allereerst weten wie bisschop Malachias die de komst van de laatste paus voorspeld zou hebben, is. De Ierse Rooms-Katholieke geestelijke werd in 1094 geboren in Armagh. Hij was afkomstig uit de familie O'Morgair. Zijn beste vriend Bernard van Clairvaux beschreef hem als van adellijke afkomst. Malachias (ook wel Malachius) werd gedoopt met de naam Maelmhaedhoc, wat deze naam later tot Malachias gelatiniseerd werd. Hij werd opgeleid door de abt van Armagh, Imhar O'Hagan. Na een lange opleiding werd hij in 1119 tot priester gewijd. Op 30 jarige leeftijd werd hij reeds bisschop van het bisdom Down and Connor. In 1132 werd hij bevorderd tot primaat van Armagh, de titel voor primaat van geheel Ierland. Malachias kreeg van de Rooms-Katholieke Kerk opdracht om de geloofsgemeenschappen daaraf te stemmen op de Roomse. Zo verving hij de Keltische liturgie door de Roomse liturgie. Hij hervormde en reorganiseerde de Ierse Kerk en bracht deze onder de heerschappij van Rome. Begin 1139 reisde hij naar Rome, waar hij eerst een bezoek bracht aan zijn vriend Bernard van Clairvaux. Later bezocht hij paus Innocentius II. Toen bisschop Malachias aan een tweede reis naar Rome begon, stierf hij in 1148 in de armen van zijn vriend Bernard. Op 6 juli 1199 werd Malachias heilig verklaard door paus Clemens III. De feestdag ter ere van Sint Malachias wordt op 3 november gevierd. Malachias krijgt bekendheid om zijn merkwaardige profetie van 112 pausen. De informatie vindt u meer op Wikipedia.


Cover De profetieën van
Sint Malachias
Volgens bisschop Malachias zal de opvolger van de 111ste paus de laatste paus zijn. De onvermijdelijke komst van een nieuwe en laatste paus zal het Einde der Tijden inluiden. De opeenvolgende gebeurtenissen zouden leiden tot de Opname, de Grote Verdrukking, de Slag van Armageddon, de Wederkomst van Christus en de Dag des Oordeels leiden. Van Malachias kreeg de opvolger van Benedictus XVI (volgens de voorspelling van Malachias 111ste paus) het volgende motto in het Latijn mee:

"In persecutione extrema Sancta Romana Ecclesia sedebit Petrus Romanus qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis eivitas septicollis diruetur, et ludex tremendus iudicabit populum suum. Finis." 

Vertaling:"Tijdens de extreme vervolging van het Heilige College van Kardinalen zal de stoel bezet worden door Petrus de Romein die de schapen zal weiden gedurende vele beproevingen. Wanneer dit voorbij zal zijn, zal de stad der zeven heuvelen vernietigd worden en de huiveringwekkende rechter zal zijn volk berechten. Einde." 

Tijdens het pontificaat van de laatste paus, Petrus Romanus genaamd, zou Rome, de stad waarop de zeven heuvels werd gebouwd, vernietigd worden, aldus de 'eeuwenoude' profetie van bisschop Malachias. Met de vernietiging van Rome zou het Einde der Tijden ingeluid worden. Blijkbaar is de zogenaamde profetie van bisschop Malachias sinds de dood van paus Johannes Paulus II (volgens de voorspelling van Malachias 110ste paus) een nieuwe grote inspiratiebron voor Bijbelvorsers, complottheoretici, eindtijdverwachters en toekomstvoorspellers (!) geworden. (1) De openbaringen en visioenen van Malachias zijn sinds heugenis een onderwerp van speculaties en discussies geweest.  In 1559 had de Benedictijnse historicus Arnold Wyon de profetie van Malachias ofwel 'de profetie van de pausen' in zijn boek 'Lignum Vitae' (Latijn voor 'levenshout') gepubliceerd. Merkwaardig was de profetie van Malachias in de Middeleeuwen niet bekend. De theorie is dat Malachias rond 1139 de profetie van de pausen schreef net voor zijn eerste bezoek aan de paus. Hij gaf zijn profetische documenten aan de toenmalige paus Innocentius II, die ze 400 jaar verborgen hield. Zodat een Benedictijnse geleerde, Abbé Cucherat op 'n dag Malachias' profetie ontdekte in de donkere gangen van het Vaticaanse Archief... 


Lignum Vitae
De voorspellingen van bisschop Malachias zouden 'verbijsterend correct' zijn. Malachias omschreef bijvoorbeeld de derde komende paus als 'Ex magnitudine montis', wat 'de grootheid van de berg' betekent. De derde paus werd Eugene III wiens familie naam Montemagno (grote berg) was. Bij Pius II schreef hij ook bijvoorbeeld 'De Parvo Homine' (van een kleine man). De familienaam van Pius II was Piccolomini, wat 'kleine man' betekent. Malachias omschreef de 35ste paus als 'De sutore osseso' oftewel 'van de schoenmaker van Osseso.' De 35ste paus trad in 1316 aan en was Johannes XXII, zoon van een schoenmaker, met als achternaam Ossa. Clement XIV werd omschreven als 'Ursus Velox' (de noeste beer). Op het wapen van Clement XIV stond een beer. (2) de 110ste paus is Johannes Paulus II. In de profetie van Malachias werd hij als 'de labore Solis' omschreven, wat betekent:'van de eclips van de zon.' Paus Johannes Paulus II werd geboren op 18 mei 1920 tijdens een zonsverduistering en werd begraven tevens eenzelfde natuurverschijnsel. (2) In de profetie van Malachias zouden er in totaal 112 pausen zijn die met de opvolger van paus Innocentius II, Celestinus II, in 1143 begint en eindigt in de eindtijd. De laatste pausen zijn: 

103 - Het Brandend Vuur (Pius X)
104 - Religie in Ruïnes (Benedictus XV)
105 - Moedig Geloof (Pius XI)
106 - De Goede Herder (Pius XII)
107 - De Herder en de Zeeman (Johannes XXIII)
108 - Bloem der Bloemen (Paulus VI)
109 - Van de Halve Maan (Johannes-Paulus I)
110 - Het Werk van de Zon (Johannes-Paulus II)
111 - Van de Glorieuze Olijf (Benedictus XVI)
112 - Peter de Romein

De laatste paus, Petrus Romanus, zou in Europa moeten redden wat er te redden valt, want na de "Berg van Olijven" komen dood en verderf: de laatste paus zal alles vernietigen en het einde van de Rooms-Katholieke Kerk én Europa, wat wij nu kennen als de EU, inluiden. Hoewel sommigen beweren dat de voorspellingen van Malachias verbazingwekkend nauwkeurig zijn, hebben verschillende historici en serieuze onderzoekers echter vraagtekens gezet bij de autheniciteit van Malachias' profetie. Men is van mening dat de zogenaamde voorspellingen rond het jaar 1550 werden geschreven, zodat Arnold Wyon ze daarna kon publiceren. Andere onderzoekers schrijven de vermeende profetie van Malachias toe aan Nostradamus, die dan de lijst toegeschreven zou hebben aan Sint Malachias om te voorkomen dat hij door de Rooms-Katholieke Kerk als onheilsprofeet inzake het pausdom zou worden betiteld en vervolgd. Gezien het feit dat het Vaticaan wel op de hoogte was van Malachias' profetie van de 112e pausen, zeggen anderen dan weer dat het Vaticaan zijn pausen volgens Malachias' lijst kiest. 


Boek cover: Petrus Romanus,
de Laatste Paus is hier
De vraag is of Malachias' profetie van de pausen Goddelijk ingegeven is. Het argument is dat veel van de beschrijvingen 'heel nauwkeurig' zijn, worden alle 112 voorspellingen gedaan in Latijnse uitdrukkingen en betekenissen. Voor de interpretaties komen verschillende criteria in aanmerking, die per paus verschillen en vaak suggestief zijn. Als criteria komen in aanmerking: geboorteplaats, afkomst (familie, land of streek), familienaam, kerkelijke functie (bisschopschap, kardinaalschap), persoonlijk of ander wapenschild en een combinatie van twee of meerdere aspecten. De controversiële Amerikaanse schrijver Tom Horn, mede-auteur van "Petrus Romanus, de laatste paus is hier" is er stellig van overtuigd dat de Ierse bisschop Malachias een profetisch visioen heeft gekregen van God. In de Verenigde Staten is Malachias' profetie van de pausen een rage onder de conservatieve en evangelische christenen geworden. Deze rage wordt wel 'eindtijdhysterie' genoemd, omdat veel christenen teleurgesteld zijn dat het jaar 2000 niet het einde van de wereld inluidde en de voorspellingen van dominee Harold Camping niet uitgekomen waren. Nog altijd wachten veel evangelische christenen in de Verenigde Staten en ook in Nederland en Europa op de 'Rapture' (Opname) en wederkomst van Jezus Christus. Er zijn op internet veel christelijke websites die uitsluitend bezighouden met de theorieen over de Eindtijd, de Opname, de Grote Verdrukking, de antichrist, enzovoorts. Iedere catastrofe of dreiging op veel plekken wordt meteen aangegrepen als een nieuwe aanwijziging. (1)  


Eindtijdwebsite over de Laatste Paus Petrus Romanus
Geen wonder dat Malachias' profetie zowel klakkeloos als letterlijk voor waarheid wordt gehouden door eindtijdtheoretici, Bijbelvorsers, eindtijdverwachters en toekomstvoorspellers, zonder dat er eerst getoetst moet worden. De Bijbel waarschuwt ernstig dat niet alle profetieën letterlijk opgevat mogen worden en daarom dienen ze eerst getoetst te worden: 

"Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede."
I Thessalonicenzen 5:20-21 (Statenvertaling)

Beproeven is hetzelfde als toetsen. Dan is de vraag: Is Malachias' profetie van Godswege geopenbaard? Zo ja, welke reden is er om aan te nemen dat de bisschop Malachias de toekomst kende en de waarheid opschreef? Was zijn visioen waarheidsgetrouw? De aartsbisschop H.E. Cardinale die een moderne versie van Malachias' profetie in 1969 had gepubliceerd, denkt van wel en zegt:"Het billijk is om te zeggen dat de overgrote meerderheid van Malachias' voorspellingen over de opeenvolgende pausen verbazingwekkend nauwkeurig is, als we ons altijd maar herinneren dat hij slechts een minimum aan informatie geeft." (3) Echter als we de profetie van de bisschop Malachias grondig onderzoeken en toetsen, stuiten we op aantal problemen. Een van de problemen met de voorspellingen in Malachias' profetie van de pausen, gepubliceerd door de Katholieke uitgeverij Thomas A. Nelson in 1820, is dat Malachias' 'originele en oorspronkelijke profetie' het heeft over 111 pausen en niet over 112 pausen, zoals in de Thomas A. Nelson versie van de voorspellingen! Merkwaardig genoeg scheen Bernard van Clairvaux die allerbeste vriend van Malachias was, NIET bekend met de profetie te zijn geweest. In de door de Rooms-Katholieke uitgever Thomas Nelson gedrukte uitgave van Malachias' profetie van de pausen in 1820 verscheen voor het eerst de tekst over die 112e paus! Dus kon zelfs de profetie NIET van Malachias zijn. In 1880 had een Iers katholieke priester, M.J. O'Brien, in Dublin ook een boek gepubliceerd dat een "historisch en kritisch overzicht" gaf van Malachias profetieën. O'Brien geloofde dat de bisschop Malachias verklaarde dat met het pontificaat van Petrus Romanus dit zou culmineren in het einde van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Hij beschreef dat Malachias' visioen heeft plaatsgevonden, toen de bisschop een maand lang in Rome verbleef om een groot aantal van de historische en heilige plaatsen in de Eeuwige Stad te bezoeken en daar te bidden. De aanblik van de ruïnes van het Oude Rome, de catacomben van de martelaren en de machtsstrijd tussen paus Innocentius II en tegenpaus Anacletus, dit alles, zou de geest van Malachias met diepe en verdrietige gedachten vervuld hebben, waarna hij werd gedwongen om de woorden van de oude profeten uit te roepen:"Usquequo, Domine non misereberis Sion?" (vertaald:"Hoe lang, o Heer, zult U zich niet ontfermen over Sion?"). Daarop antwoordde God:"Tot het einde van de wereld zal de Kerk zowel militant als triomfantelijk zijn. Tot het Einde der Tijden moet het lijden van Mijn passie en de mysteries van Mijn kruis worden voortgezet op aarde, en ik zal met u zijn tot het einde van de wereld." En toen ontvouwde zich voor de ogen van bisschop Malachias een lange rij van illustere loodsen die het door de storm geteisterde schip van Petrus tot aan het einde moesten leiden, aldus het verhaal van de priester O'Brien. (3) Het verhaal lijkt verdacht in veel opzichten op het originele boek van de Poolse schrijver Henryk Sienkiewicz, getiteld Quo Vadis? In het boek staat beschreven hoe de apostel Petrus bij het verlaten van Rome een visioen kreeg en vroeg:"Quo Vadis, Domine?" 


Is de volgende paus Petrus Romanus?
Allereerst moet er een aandacht gegeven worden aan de inhoud van de profetie. Oorspronkelijk zou Malachias voorspeld hebben over 111 pausen. Hij zei niets over 112e paus. In 1820 werd er pas over de 112e paus gesproken. Het is onmogelijk om te zeggen dat de bisschop Malachias een visioen over de laatste paus kreeg. Waarom er een tekst over die 112e paus aan Malachias' profetie toegevoegd wordt, moeten we eerst het antwoord in de Bijbel vinden. Dan krijgen we pas duidelijkheid dat Malachias' profetie beslist NIET van God afkomstig is. 

"Want ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is."
Openbaring 22:18-19 (Statenvertaling)

Het is ons duidelijk dat er niets aan de profetische woorden van God toegevoegd of afgedaan mag worden. De Thora zegt ook heel duidelijk:

"Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede."
Deuteronomium 4:2 (Statenvertaling)

Hetzelfde zei koning Salomo ook:

"Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt."
Spreuken 30:6 (Statenvertaling)

Door het lezen van de bovenstaande Bijbelteksten concluderen we dat de zogenaamde profetie van bisschop Malachias om twee redenen niet Goddelijk geinspireerd is. Ten eerste reden kan zelfs de profetie niet van Malachias zijn, daar de inhoud van het Vaticaanse archief, wat betreft alles van nog voor de paus Innocentius II kwam, ooit geheel (of gedeeltelijk) verloren ging door de heftige machtsstrijd tussen twee pausen. Ten tweede reden werd er in 1820 tijdens het pontificaat van de Benedictijnse paus Pius VII de tekst van de allerlaatste paus aan de 'profetie' toegevoegd. Waarschijnlijk om politiek-religieuze redenen. Een belangrijk feit is de vermelding van Wikipedia dat de aartsbisschop van Armagh, Sint Malachias, bekend is om zijn helderziendheid. Helderziendheid is occult. De Bijbel verbiedt alle vormen van waarzeggerij en toekomstvoorspellingen. Van Malachias wordt gezegd dat hij verschillende paranormale krachten bezit waarmee hij kon leviteren en genezen! (2) Malachias' voorspellingen hebben weinig gemeen met Bijbelse voorzeggingen. Er is een belangrijk verschil tussen occulte voorspellingen en Bijbelse voorzeggingen. Het struikelblok is dat de vorige paus Benedictus XVI de 111ste paus in Malachias' 'originele' profetie van de pausen is, en dus ook de laatste. Na 1820 werd Petrus Romanus als de 112ste paus aan de lijst van de pausen toegevoegd. De vraag is of Malachias zelf de voorspellingen deed.  De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de voorspellingen rond 1550 werden geschreven, zodat Arnold Wyon ze daarna kon publiceren. Andere onderzoekers zijn van mening dat de voorspellingen aan de occultist Nostradamus toegeschreven moeten worden. Juist in de periode van 1500-1560 was tijdens de Reformatie de scheuring binnen de Rooms-Katholieke Kerk zo groot, wat aanleiding geeft tot godsdienstoorlogen. De moederkerk heeft een enorme schade opgelopen en moest haar wonden likken. Om zichzelf te hervinden werd een creatief oplossing gezocht om een profetie als die van Malachias zowel erkend als bekend te krijgen. Creatief maar een goed en uitgewerkt beleid onder de beperkende omstandigheden uit die tijd. Immers, alle profetieën vielen toen onder het auteursrecht van de Rooms-Katholieke Kerk. Een monnik bedacht in de profetie van de pausen symbolische betekenissen en motto's van de toen al bekende pausen, zo werd de profetie simpelweg geschreven om zowel de lezer te informeren over de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk als ook 'n sleutel aan te reiken voor het verstaan van de symbolische betekenissen van de komende pausen. Het was geoorloofd zulke mysteries in een profetie te versleutelen. (4) Maar waarschijnlijk is de 'Profetie van de pausen' een zestiende-eeuwse hoax, waarbij de motto's voor de eerste ruim zeventig pausen perfect konden worden aangepast aan de wetenschap hoe ze Rome hadden bestuurd en de Kerk leidden. (1)

Niet één paus maar twee pausen


Pagina 29 van het Jack Chick
stripboek "Jezuïeten"
Officieel is de paus het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk die wereldwijd meer dan 1 miljard volgelingen heeft. Wist u dat er niet één paus maar twee pausen zijn? Dat hebben eindtijdtheoretici, Bijbelvorsers en voorspellers u helemaal niet verteld! Ook Malachias heeft het helemaal niet over twee pausen. "Er is iets achter de troon groter dan de koning zelf!"heeft sir William Pitt ooit gezegd tegen zijn vrienden. Ook Felix Frankfurter (1882-1965) die rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof was, wist ervan en zei dat de Amerikaanse president niet de echte heerser van de Verenigde Staten was. "De werkelijke heersers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen van achter de schermen hun macht uit,"aldus de uitspraak van Felix Frankfurter. Zo gaat het ook in het Vaticaan. Achter de pauselijke troon schuilt er inderdaad een werkelijke macht die voor de massa gelovigen verborgen ligt en alleen bij de ingewijden bekend is. De generaal-overste van de Jezuïeten is de werkelijke heerser in het Vaticaan. Daarom heeft hij de bijnaam "zwarte paus" gekregen. De witte paus is slechts een marionet van de generaal-overste. De opvolger van Benedictus XVI, misschien wel Petrus Romanus, zal ook geheel naar de pijpen van de Jezuïeten-generaal-overste dansen! De generaal-overste ofwel zwarte paus is niet alleen de werkelijke kerkvorst maar staat ook aan het hoofd van niet-katholieke organisaties zoals vrijmetselaarsloges, New Age, enz. Bijna alle mensen weten nauwelijks van zijn bestaan als zwarte paus en meedogenloze heerser. Ook de Jezuïeten van lage rangen weten niets van zijn rol als 'geheime meester.' Het is wel schokkend voor u om te vernemen dat er twee pausen zijn in het Vaticaan.


'Witte' paus Benedictus XVI en
generaal-overste 'zwarte paus'
Adolfo Nicolás
Voormalige Jezuïet Alberto Rivera heeft ook verklaard dat er twee pausen zijn. Ongetwijfeld was hij ook goed op de hoogte van Malachias' profetie. Hij zei dat Rome vernietigd zal worden, wanneer de paus besluit zijn zetel naar Jeruzalem te verhuizen. Volgens Alberto Rivera hoort het bij het plan van de Jezuïeten. Voordat Rome vernietigd zou worden, moet Malachias' profetie van de pausen uiteraard in scene gezet worden. De meeste gebeurtenissen zijn niet zomaar toevallig maar uiterst zorgvuldig gepland. Of Rome daadwerkelijk vernietigd zal worden, weten we niet. Daarom is het voor u van groot belang om GEEN geloof te hechten aan Malachias' profetie die zo goed als zeker een zestiende-eeuwse hoax is. Alleen de Bijbel is het betrouwbaarste boek van profetie. Alles wat God zegt in Zijn Woord, is waarheidsgetrouw. De Bijbel voorzegt wel het oordeel over de Rooms-Katholieke Kerk en alle andere religies!

Is de laatste paus de antichrist?

Sommigen zeggen dat de laatste paus Petrus Romanus de antichrist is. Weer zeggen anderen dat hij de valse profeet zou kunnen zijn. Veel van de pausen waren inderdaad antichristen. Maar géén van hen is de antichrist! Hitler was ook een antichrist maar niet de antichrist. Hetzelfde geldt voor andere dictators als Napoleon, Nero, Stalin, Mao, enz. De apostel Paulus kende speculaties over de antichrist. In zijn tijd werd er ook veel gespeculeerd wie de antichrist was. Niet voor niets heeft apostel Paulus in zijn brief geschreven om iedereen ernstig te waarschuwen voor eindtijdtheorieën en speculaties:

"Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware."
2 Thessalonicenzen 2:2 (Statenvertaling)

Paulus schreef verder dat de langverwachte antichrist zich zal openbaren wanneer de tijd aangebroken wordt: 

"Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want DIE KOMT NIET, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt; alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem WEDERHOUDT, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst."
2 Thessalonicenzen 2:3-8 (Statenvertaling)

Niemand weet wanneer de echte antichrist ten tonele zal verschijnen en wanneer Heere Jezus Christus ofwel Yeshua HaMasjiach in Zijn grote heerlijkheid terugkomt om de antichrist te doden. Al hebben Bijbelvorsers en eindtijdgoeroe's- en theoretici de datum van de wederkomst van Jezus Christus gespeculeerd evenals de komst van de laatste paus, hoe belachelijk en volstrekt onzinnig zijn hun theorieën. Sir Isaac Newton had zo ernstig gewaarschuwd dat de eindtijdtheorieën juist de Bijbelse profetieën in diskrediet hebben gebracht. Dat klopt. De eindtijdtheorieën die in praktijk helaas niet bewezen kunnen worden, hebben het Evangelie van Jezus Christus inderdaad in diskrediet gebracht en geheel ontkrachtigd. In plaats van het echte Evangelie worden eindtijdtheorieën een soort evangelie. Daarvoor heeft apostel Paulus ook gewaarschuwd:"Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" Galaten 1:9 (Statenvertaling)

Voordat Jezus ten hemel opvoer, vroegen Zijn discipelen Hem wanneer Hij het koningschap over Israël zal oprichten. Het antwoord van Jezus was helder en duidelijk:

"Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft." Handelingen 1:7 (Statenvertaling)


Jezus' antwoord geldt ook voor u en iedereen! Alleen God bepaalt wanneer de laatste paus er zal zijn en wanneer het einde komt voor de Rooms-Katholieke Kerk en alle andere kerkgenootschappen. Hopelijk zal het voor u heel duidelijk zijn, nu u het laatste artikel hebt gelezen. Een goede raad voor u: laat u niet in met zulke speculaties en voorspellingen die beslist niet van God afkomstig zijn! U moet ook niet vergeten dat sommige Bijbelvorsers en eindtijdgoeroe's miljoenen verdienen aan hun theorieën. Het is ook erg gevaarlijk van eindtijdtheoretici en Bijbelvorsers om occulte voorspellingen van bisschop Malachias voor waarheid te houden, terwijl Malachias tijdens zijn leven zich bezighield met occulte krachten! 

Wanneer Heere Jezus Christus terugkomt, weet niemand, maar wel geeft de Bijbel u een heel belangrijke maar goede advies: wees waakzaam en let op de tekenen des tijd! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                    Paul Parker

UPDATE 13-03-2013: Even na 19.00 uur verscheen er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel en luidden de klokken van de Sint-Pietersbasiliek. Iedereen wist meteen: er is een nieuwe paus gekozen. De Zwitserse Garde stelde zich voor de komst van de nieuwe paus op voor het balkon. De zojuist gekozen paus is de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio. Dat had kardinaal-protodiaken Jean-Louis Tauran na het uitspreken van het habemus papam (we hebben een paus) bekendgemaakt. De nieuwe paus heeft de naam Franciscus I aangenomen. De 76-jarige Jorge Mario Bergoglio is de eerste Jezuïet die tot paus is gekozen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk is een niet-Europeaan tot paus gekozen. Ook is hij de eerste paus van het Amerikaanse continent. Hij was kardinaal van Buenos Aires. De nieuwe paus verscheen op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek en sprak de juichende menigte op het Sint-Pietersplein toe. Ook sprak hij de zegen uit.


Jorge Mario Bergoglio

Bron: NOS

                                         Het artikel kan bijgewerkt of gewijzigd worden.                               

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) Historiek: Nog maar één paus te gaan? 12-02-2013
(2) Bovendien: De voorspellingen van Malachius, aftreden paus. 12-02-2013
(3) Wim de Jongman Nieuws: De 'laatste paus'-auteurs voorspelden dat Benedictus zou aftreden. 
(4) Home: Toetsing van Malachius profetie en Herder der Volken.

Geen opmerkingen: