zondag 2 september 2012

Palestijnse claims Jeruzalem ontkrachtigd door historische bronnen

De Joodse geschiedenis ontkend. 

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft in augustus en vele malen daarvoor het Joodse recht op Jeruzalem ter discussie gesteld, door het Joodse verleden en het bestaan van de Tempel te ontkennen. Om Israël op het politieke toneel te 'verslaan', moeten de Palestijnen (of de moslims) eerst de erfgenamen worden van het historische verleden in Jeruzalem. Daartoe moeten ze eerst de Joodse geschiedenis in Israël en Jeruzalem vervalsen voor hun politieke doeleinden. In de afgelopen 18 maanden heeft de Israëlische organisatie Palestinian Media Watch in de Palestijnse pers 97 keer de term 'vermeende Tempel' geteld. "Israëls enige doelen zijn zwarte doelen,"zei de Palestijnse president van de PA (Palestijnse Autoriteit), Mahmoud Abbas. "Israël wil alleen de al-Aqsa moskee vernietigen en in plaats daarvan de vermeende tempel bouwen. Daarmee willen de Joden voor eens en altijd alle heilige plaatsen van christenen en moslims uit de weg ruimen en Jeruzalem judaïseren." Ter afsluiting van zijn toespraak, die op 22 augustus werd gepubliceerd in de Palestijnse krant al-Hayat al-Jadida, zei hij:"Er zal geen vrede of stabiliteit met Israël komen, zolang de kolonisten niet uit onze heilige stad en eeuwige hoofdstad van Palestina zijn verwijderd." In dit geval gebruikt Abbas de Joodse terminologie 'eeuwige hoofdstad', maar dan voor Palestina. Dit is niet de eerste keer dat de Palestijnen de begrippen uit Israëls Joodse ontstaansgeschiedenis overnamen, zoals de Palestijnse immigranten (vluchtelingen), het Palestijnse erfrecht tegenover het Joodse, enzovoorts. De PA heeft de Joodse geschiedenis in Israël en Jeruzalem honderden keren ontkend, als onderdeel van haar officiële beleid, en heeft ook een 'oude Palestijnse geschiedenis' in het land in elkaar gezet. In een toespraak van Mahmoud Abbas, voorgelezen door zijn adviseur aan de vooravond van Israëls onafhankelijkheidsdag, ontkende hij de geschiedens van Israël en beweerde ten onrechte het bestaan van 'een 9000 jaar oude Palestijnse geschiedens', en voegde hieraan toe:"Netanyahu, u bent een incident in de geschiedenis. Wij zijn het volk van de geschiedenis. Wij zijn de eigenaars van de geschiedenis." (PA TV Fatah 14 mei 2011) (1) 

Palestijnse claims ontkrachtigd

Hebben de Palestijnen een 9000 jaar oude Palestijnse geschiedenis, zoals de Palestijnse Autoriteit beweert!? Het is bekend dat de islam tijdens de veroveringstochten heel veel culturen heeft vernietigd, zoals de moslimextremisten in juli 2012 mouseleums in Timboektoe in Mali hebben vernietigd. De mouseleums van de historische stad Timboektoe behoren tot het culturele werelderfgoed. Ook de Taliban hadden twee eeuwenoude en monumentale Boeddhabeelden in Bamyan in Afghanistan vernietigd. De eeuwenoude Boeddhabeelden bewijzen dat Afghanistan van oorsprong een Boeddhistisch land was geweest. Eerder deed een Saoedische moslimgeestelijke op 10 juli 2012 een oproep aan de Egyptische president Morsi om de piramides van Gizeh te verwoesten, omdat deze monumentale piramides 'niet-islamitisch' zijn. Toen de moslims in het jaar 641 Egypte hadden veroverd, werden veel Egyptische antiguiteiten vernietigd. (opmerking: niet alle moslims zijn blij met de vernieling van niet-islamitisch monumenten) Alles wat niet islamitisch is, moet vernietigd worden. De Palestijnse president Mahmoud Abbas beweert dat de Joden alle heilige plaatsen van christenen en moslims willen vernietigen. Hij liegt! Toen Oost-Jeruzalem door Jordanië was bezet, werden alle 58 synagogen in de Oude Stad geplunderd en verwoest. En de Joodse begraafplaatsen op de Olijfberg werden ontwijd. Op 7 oktober 2000 werd het Graf van Jozef, één van de Joodse heiligdommen, in Nabloes door de Palestijnse Autoriteit vernietigd. Ook zijn de christelijke heilige plaatsen op de Palestijnse gebieden vernietigd! In feite maken de Palestijnen zich schuldig aan vernieling van Joodse en christelijke heiligdommen en grafschennis! Westerse media en politici zwijgen in alle talen, zolang de Palestijnen doorgaan met het vernietigen van alle Joodse en christelijke heiligdommen. Ook zijn de Palestijnse christenen door Hamas en de PA vervolgd, geintimideerd en met de dood bedreigd. Ja, zelfs vermoord.  

Ook hebben de moslims de geschiedenis op grote schaal vervalst en de historische feiten verdraaid. De Koran zegt dat Adam de eerste moslim was. De Bijbelse waarheid wordt op grove wijze geweld aangedaan. Zo staat te lezen in een Nederlandstalige islamitisch krant:"Adam, de eerste mens op aarde, was ook door God benoemd als Zijn eerste profeet. God openbaarde aan Adam de zuivere godsdienst, Islam, en gaf hem de opdracht deze aan zijn nakomelingen te onderrichten. Dat hield in: de leer van Gods eenheid; dat Hij de Schepper en onderhouder van de wereld is; dat Hij de Opperheer is van het heelal en dat alleen Hij de betrouwbare Helper is; dat de mens deugdzaam en rechtvaardig moet leven om God welgevallig te kunnen zijn en dat degene die dat doet door Hem wordt beloond, terwijl degene die zich van God afwendt, zijn eigen ondergang veroorzaakt en gestraft zal worden voor zijn ongehoorzaamheid." (2) Historisch gezien klopt er helemaal niets van de bewering van de moslims. Adam was helemaal geen moslim. Want in het begin van de schepping bestond helemaal géén islam! De islam ontstond in het jaar 600 na Chr.! Over de zondeval van het eerste mensenpaar wordt er helemaal géén woord gerept! De moslims doen alsof de eerste mens Adam nimmer zondigt! Hiermede wordt de tekst uit de krant geciteerd als volgt:"De nakomelingen van Adam, die de door hem gewezen weg volgden, waren de goede mensen. Maar er waren ook kinderen van Adam, die niet naar zijn leer wilden luisteren en van kwaad tot erger vervielen..." (2) De Bijbel maakt echter duidelijk dat onze eerste voorouders, Adam en Eva, door hun ongehoorzaamheid aan het Gods gebod in zonde waren gevallen (Genesis 3:1-24) en alle mensen in verleden, heden en toekomst hebben gezondigd (Romeinen 3:9-20, 3:23). Bovendien was Adam beslist geen profeet! De Bijbel zegt helemaal niets over het profeetschap van Adam. De Koran beweert dat Alexander de Grote een moslim was. Ook klopt er nergens van deze bewering. Alexander de Grote was géén moslim, maar een afgodendienaar. In zijn tijd bestond de islam ook helemaal niet! De Koran heeft niet alleen historische blunders begaan, maar bevat ook veel onjuistheden. Bijvoorbeeld staat in de Koran te lezen dat de zon in het westen opkomt. Maar iedereen weet dat de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. 

De Palestijnen hebben zo'n enorme brutaliteit de Joodse geschiedenis in Israël en Jeruzalem niet alleen te ontkennen, maar ook een geschiedvervalsing te plegen voor hun misdadige politieke doeleinden. Ze trachten ook archeologische vondsten die de Joodse aanwezigheid in het land kunnen bewijzen, te vernietigen. Als Palestina werkelijk bestaat en het Palestijnse volk een 9000 jaar oude geschiedenis heeft, dan bent u ook er zo zeker van dat het land Palestina een rijke geschiedenis heeft. Dan moet u ook de onderstaande vragen wel beantwoorden:

* Wanneer werd Palestina gesticht? En door wie?
* Waar liepen de grenzen? 
* Wat was de hoofdstad en welke andere belangrijke steden waren er? 
* Wat stond er aan de basis van zijn economie?
* Wat voor vorm had de overheid? 
* Kunt u tenminste een Palestijnse leider vóór Arafat noemen?
* Hadden de Palestijnen een koning? Zo ja, welke koning kunt u noemen? 
* Welke taal werd er gesproken? 
* Wat was de belangrijkste religie van Palestina? Islam of een Polytheïstisch religie?
* Welke munteenheid werd er in de zogenaamde 9000 jaar oude Palestijnse geschiedenis gebruikt?

U klaagt over de 'vernedering van de trotse Palestijnse natie'. Vertel me eens: wanneer was die natie zo trots en waar was zij zo trots op? Als die mensen die u 'Palestijnen' noemt, werkelijk een aparte etnische identiteit hebben van de overige Arabische wereld, waarom hebben ze dan niet vóór de Zesdaagse Oorlog geprobeerd onafhankelijkheid te krijgen, toen de Gazastrook onder het Egyptisch bestuur en de Westelijke Jordaanoever onder het Jordaans bestuur stonden!? Al deze vragen van de Palestijnse kwestie zijn in perspectief geplaatst door blogger Yashiko Sagamori. 

De Palestijnse claims op het land Israël en de stad Jeruzalem zijn vals en ONTKRACHTIGD door historische bronnen!!! Deze claims kunnen door alle documentaties en historische bronnen niet ondersteund worden.

De Joodse historische aanwezigheid in het land bevestigd 

Eén van de overweldigende en onweerlegbare bewijzen voor de Joodse geschiedenis in Israël en de stad Jeruzalem is het bekende werk van de Romeinse begaafde historicus Tacitus. 


Publius (of Gaius) Cornelius Tacitus
Publius Cornelius Tacitus (56-117) was een Romeins consul, senator, historicus, schrijver en redenaar. Hij wordt door zeer veel historici en deskundigen gezien als Romeins grootste historicus. Tacitus schreef een aantal indrukwekkende werken. De werken waren De origine et situ Germanorum (Germanica), Dialogus de Oratoribus en Historiae. Meest bekend was Tacitus' meesterwerk Ab excessu divi Augusti (vertaald: Vanaf het heengaan van de vergoddelijkte Augustus) dat we tegenwoordig kennen als de Annalen van Tacitus. 'Vanaf het heengaan van de vergoddelijkte Augustus' is Tacitus tweede grote historische werk dat handelt over de keizerlijke familie, beter bekend als de Julisch-Claudische dynastie, vanaf het overlijden van keizer Augustus. Het grootste deel is waarschijnlijk geschreven onder de regering van keizer Hadrianus. Van de 18 boeken zijn slechts de boeken I tot IV in hun geheel bewaard, V en VI slechts gedeeltelijk of onvolledig, en XI tot XVI zonder hun respectievelijk begin of einde. Bijvoorbeeld: het hiaat na boek zes tot waar boek elf begint, moet dus de hele regeringsperiode van Caligula en het begin van die van Claudius  hebben  omvatten. Gelukkig zijn er naast Tacitus nog veel andere Romeinse geschiedschrijvers die ons veel informatie verschaffen over het Romeinse keizerrijk.


Boek Cover Tacitus -
The Annals of Imperial Rome
Het is erg interessant om te weten dat de Bijbel ondersteund wordt door niet-Bijbelse historische bronnen. Keizer Augustus wordt in het Bijbelboek Lukas vermeld (Lukas 2:1). Ook de naam van keizer Tiberius staat in het Bijbelboek vermeld (Lukas 3:1). 

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus bevestigde dat het land door de Joden bewoond werd.  Het is opvallend dat de naam "Palestina" nergens in de Annalen van Tacitus genoemd wordt! Alleen de Latijnse naam 'Iudaea' (Hebreeuws: Yahuda. Grieks: Ioudaia. Nederlands: Judea) wordt wel vermeld door Tacitus. In de tijd van de Romeinse keizers, Augustus en Tiberius, was het Joodse land door de Romeinen bezet en deze werd een Romeins province met de Latijnse naam Iudaea wat verwijst naar de Hebreeuwse naam . U kunt de onderstaande landkaart van de Romeinse province Iudaea zien. Dan ziet u ook dat Palestina nergens op deze kaart staat!


Romeins province Iudaea in de eerste
eeuw
Tacitus schreef in zijn Annalen dat er onder de regering van keizer Claudius grote onrust in het Joodse land was. Keizer Claudius (10 v.Chr.-54 na Chr.) wordt twee keer vermeld in het Bijbelboek Handelingen (Handelingen 11:28, 18:2). Hij was degene die de Joden bevolen had Rome te verlaten in verband met de onlusten in de stad. Tijdens zijn regering werd het Romeinse Rijk getroffen door een hongersnood. Ook wordt dit feit bevestigd door zowel het Bijbelboek Handelingen als de Romeinse historicus Tacitus. Het is heel interessant om te vernemen dat na de moord op keizer Caligula werd Claudius door de keizerlijke lijfwacht, de Praetoriaanse Garde, tot keizer uitgeroepen. De senaat was het geheel niet eens met de uitroeping en wilde de Romeinse Republiek herstellen. Dankzij bemiddeling van koning Herodes Agrippa legde de senaat zich neer bij de keuze voor Claudius als keizer. Herodes Agrippa was degene die de spot dreef met Jezus Christus en Johannes de doper en apostel Jacobus liet onthoofden.

In de Annalen van Tacitus staat o.a. te lezen over grote onrust onder de Joodse bevolking in Judea:

"...die de naam Felix droeg, handelde niet met even grote bescheidenheid; hij stond reeds lange tijd aan het hoofd van Iudaea en meende dat voor hem alle wandaden ongestraft zouden blijven daar hij steunde op zo'n grote macht. Inderdaad hadden de Joden de schijn gewekt opstandig te zijn, daar het tot onlusten was gekomen toen hun door Caligula Caesar was bevolen zijn beeld in hun tempel te plaatsen; en hoewel men aan dit bevel geen gevolg had gegeven toen Caligula's dood bekend was geworden, bleef de vrees bestaan dat een andere keizer hetzelfde bevel zou uitvaardigen." (3) 

Tacitus vermeldde dus alleen 'Iudaea' en 'Joden', maar heeft niets gezegd over Palestijnen. Het is ook interessant om te lezen dat hij ook het bestaan van de Joodse tempel heeft vermeld! Hij zegt niets over al-Aqsa moskee! Waarom keizer Caligula zijn afgodsbeeld in de Joodse Tempel wilde laten neerzetten, is uiteraard niet gemeld in de Annalen van Tacitus, omdat de boeken V en VI verloren zijn gegaan en dus niet compleet zijn. Gelukkig wordt de ontbrekende informatie aangevuld dankzij de werken van andere bekende geschiedschrijvers zoals Flavius Josephus en Philo van Alexandrië. Uit de werken van Flavius Josephus en Philo van Alexandrië is gebleken dat Caligula in het voetspoor van de wrede Seleucidische koning Antiochus Epiphanes IV heeft getreden door de Joodse Tempel te ontheiligen. 


Keizer Caligula 
Het conflict met de Joden had vooral te maken met het Joodse monotheïsme dat onverenigbaar was met de door Caligula opgedrongen hellenistische godencultus waaraan de Griekse bevolking deelnam, die met de Joden in een klein gebied samenleefden. Caligula droeg in zekere mate - naast andere oorzaken - bij tot de latere dramatische ontwikkelingen in Judea, waaronder de verwoesting van de Tempel door Titus en uiteindelijk de diaspora onder Hadrianus. (4) In Alexandrië, het multiculturele centrum van het hellenisme, waren de verhouding tussen de gehelleniseerde Egyptenaren en Grieken en de Joodse minderheid zeer gespannen. Religieuze rellen kwamen herhaaldelijk voor. De Alexandrijnse geschiedschrijver Philo berichtte dat de haatgevoelens van de Griekse bevolking jegens de Joden toegenomen waren, wat er in het jaar 38 tot lokale pogrom leidde. De Romeinse stadhouder Aulus Avillius Flaccus had sancties tegen de Joodse bevolking verordend en wees dezen als hoofdschuldigen aan voor de incidenten, met als gevolg dat de Joden werden gedwongen zich in aparte woonplaatsen in Alexandrië te vestigen. Het was daarmee de eerste historisch geattesteerde Joodse getto. (4) Philo schreef ook dat keizer Caligula het bevel had gegeven om van de Joodse Tempel een centrum van de keizercultus te maken. Caligula's poging om met geweld de keizercultus af te dwingen in de Joodse Tempel in Jeruzalem was in feite een represaillemaatregel nadat de Joden in Jabne in Judea een aan de keizer gewijd (maar in hun ogen godslasterlijk) altaar hadden neergehaald. (4) Caligula ontstak in woede en reageerde daarop met het bevel dat in de Tempel in Jeruzalem een beeld van Caligula - zelfs een beeld van Zeus met de trekken van Caligula - zou worden geplaatst. In de bekende Britse TV-serie 'I Claudius' zagen we dat Caligula zich als Zeus (het Romeinse equivalent is Jupiter) had gewaand, omdat deze TV-serie en het originele boek van Robert Graves zijn gebaseerd op historische bronnen. Het keizerlijke bevel veroorzaakte enorme onrust in het Joodse land. De gemobiliseerde Joodse bevolking weigerde de oogst binnen te halen, wat het land in hongersnood dreigde te storten, precies zoals het Bijbelboek Handelingen zegt over de hongersnood. Uiteindelijk kregen de Joden de toezegging van de Romeinse autoriteiten dat Caligula zijn omstreden bevel zou intrekken. Koning Herodes Agrippa had ook druk op Caligula uitgeoefend om het bevel in te trekken. Caligula had aan Agrippa toegezegd zijn bevel in te trekken, maar was zo ontstemd dat hij alsnog besloot dat het beeld er moest komen. De moord op Caligula voorkwam echter dat het gewraakte beeld in de Tempel werd geplaatst. Vanwege de gebeurtenissen werd het nieuws van Caligula's dood bij de Joodse bevolking - zowel in Judea als in Alexandrië - met grote blijschap ontvangen, waarop de daaruit volgende verscherpingen van de spanningen door Claudius tot bedaren moesten worden gebracht. (4) 

Tacitus schreef verder dat er naast de Joden ook Samaritanen in het land woonden. We kennen Jezus' gesprek met de Samaritaanse vrouw uit de Bijbel. Opnieuw zien we Tacitus' bevestiging dat de Samaritanen in een gebied in het Bijbelse land wonen dat bekend staat als Samaria. In de tijd van Jezus waren de verhoudingen tussen Joden en Samaritanen min of meer vijandig geweest vanwege hun meningsverschillen. Dat bleek ook duidelijk uit Jezus' gesprek met de Samaritaanse vrouw. Tacitus bevestigde dat er inderdaad wrijvingen tussen de Joden en de Samaritanen waren geweest. Hij schreef: 

"Deze landen waren zó verdeeld dat aan Cumanus de natie van de Galilaeërs, aan Felix de Samaritanen gehoorzaamheid verschuldigd waren, naties die van oudsher met elkaar in onmin leefden, maar die toen uit minachting jegens hun bestuurders hun vijandigheden minder beteugelden." (3) 

Het Joodse gebied Galilea ligt in het noorden van Samaria. Jezus en de meeste discipelen kwamen uit Galilea vandaan. Vandaag bestaan de Bijbelse en Joodse namen Judea, Samaria en Galilea nog steeds. Ze zijn zeker NIET Palestijns, zoals de Palestijnen beweren. Toen de moslims Judea, Galilea en Samaria in de zesde eeuw op de Byzantijnen hadden veroverd, hadden ze de Samaritaanse bevolking in de daaropvolgende eeuwen bijna gedecimeerd. Sommige Samaritanen waren gedwongen tot de islam over te gaan. Vandaag leeft zo'n minderheid van circa 600 Samaritanen nog steeds.  Nog belangrijk is dat Tacitus niet alleen de Joodse aanwezigheid in het land vermeldde, maar ook het historische bestaan van Jezus Christus heeft bevestigd! Hoewel Tacitus géén christen was en laagdunkend en minachtend schreef over christenen, had hij het bestaan van Jezus waarheidsgetrouw vermeld. Na de dood van Claudius (vergiftigd door zijn vierde vrouw Julia Agrippina Minor, de moeder van Nero) werd Nero keizer. De meesten kennen hem als de wrede Romeinse keizer uit de geschiedenis. Zijn naam was inderdaad in bloed geschreven. Het feit dat hij wreed was, spreekt voldoende, omdat hij zijn eigen moeder had gedood. Daarmee overtrad hij het Bijbelse gebod Eert uw vader en uw moeder. Hij was degene die de bloedige christenvervolging op touw had gezet. In het jaar 64 werd Rome door de grote brand getroffen. De brand woedde zes dagen en nachten. Van de veertien wijken van de stad werden er tien in de as gelegd. Volgens Tacitus was Nero zelf de aanstichter van de brand van Rome om van het, volgens hem, prachtige schouwspel te kunnen genieten. Toen Nero vernam dat er hardnekkige geruchten de ronde deden, dat hij de brand zelf gesticht had, wees hij haastig de christenen als de schuldigen aan. Tacitus heeft niet alleen Nero's ongekende wreedheden, christenvervolgingen en martelingen beschreven en het bestaan van Jezus vermeld, maar ook verteld dat de oorsprong van het christendom in Israël ligt. Een citaat uit zijn Annalen:

"Doch door geen menselijke macht, door geen schenkingen van de keizer, noch door religieuze plechtigheden om de goden te verzoenen, kon het euvele gerucht op grond, waarvan algemeen geloofd werd dat de brand op bevel was aangestoken, de kop worden ingedrukt. En zo liet Nero, om radicaal een einde te maken aan deze praatjes, schuldigen aanwijzen die hij de meest geraffineerde folteringen liet ondergaan. Dit waren de mensen die verfoeid werden om hun wandaden en die het volk 'christenen' noemde. De benaming is ontleend aan Christus, die tijdens de regering van Tiberius door de procurator Pontius Pilatus met de doodstraf was bestraft. En ook al was dit verderfelijke bijgeloof voor het ogenblik onderdrukt, toch stak het wederom de kop op, niet alleen in Iudaea, bakermat van dit kwaad, maar ook in Rome zelf, waar al wat barbaars en schandelijk is uit alle hoeken van de aarde samenstroomt en aanhang vindt." (3)

Opnieuw zien we dat de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en de Joodse geschiedenis bevestigd zijn door de niet-Bijbelse historische bronnen. Ook ondersteunen deze bronnen de Joodse claims op het land. De historische bronnen zijn niet de enigen die de Joodse geschiedenis bevestigen. Ook talrijke archeologische vondsten ondersteunen de Joodse claims op het land. Onthoud goed dat de werken van Tacitus door bijna alle historici en deskundigen als authentiek en betrouwbaar beschouwd worden! Ondertussen zijn de vijanden van Israël niet stil.

Vraag het aan de aarde

De Palestijnen zijn niet alleen erg brutaal en schaamteloos, maar hebben ook zo'n lef vandaan gehaald om archeologie te misbruiken voor hun eigen politieke doeleinden. Het is allang bekend dat de Palestijnse 'archeologen' bewijzen voor het bestaan van de Joodse Tempel hebben getracht te vernietigen. Zo strooien ze zand in de ogen van de westerlingen door te zeggen dat er geen bewijzen zijn voor de Joodse Tempel in Jeruzalem. De Israëlische archeologen werken de klok rond op de vuilnisbelt tussen Jeruzalem en Ma'ale Adumim, waar puin van de renovatie en de verbouwing van moskeeën op de Joodse Tempelberg is gestort. (1) Ze vonden bewijzen voor het bestaan van de Joodse Tempel die door de Palestijnen waren gedumpt. "Wat we in het puin hebben gevonden, bewijst het Joodse verleden en de Tempel in Jeruzalem, wat de moslims in het afval willen verbergen,"zei een archeoloog in Jeruzalem verontwaardigd tegen Israel Today. (1) 

De geschiedenis heeft altijd de religieuzen, de ideologen en politici geholpen bij hun pogingen om hun ideeën in het echte leven toe te passen. Ideologische geinspireerde poltieke acties zijn bijna altijd gebaseerd op teksten. (5) Maar...anders dan de geschreven Tora die het volk Israël heeft gemotiveerd om bezit te nemen van het land Kanaän en later om doorheen terug te keren als hun thuisland in de twintigste eeuw, plegen niet-Joodse en heidense ideologen, religieuzen, activisten en politici geschiedvervalsing. Tegenwoordig worden teksten en artefacten gebruikt - misschien krachtiger en openlijker dan voorheen - om de Palestijnse claims op het land te ondersteunen. Hamdan Taha van het Palestijnse ministerie van Toerisme en Oudheden, beweert dat archeologie een instrument is om 'het verleden te reconstrureren', en rondt die taak af door elk bewijs voor Joodse aanwezigheid in het 'land Palestina' in de Oudheid te verwerpen. (5) Palestijnse reconstructies, gebaseerd op dit uitgangspunt, hebben binnen de moskee van Omar op de Tempelberg, bijvoorbeeld het ondergrondse bouwsel uit de tijd van de Tweede Tempel, bekend als de stallen van Salomo, tot een moskee verbouwd. (5) De Palestijnen doen hun uiterst best om de Joodse geschiedenis te ontkennen en te herschrijven, maar ze hebben te maken gekregen met de stenen van het land, en die spreken...Hebreeuws! Dat de stenen Hebreeuws spreken, herinnert deze geval ons er aan wat Job zei dat we aan de aarde moeten vragen. 

"Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren; ook zullen het u de vissen der zee vertellen."
Job 12:8

Een voorbeeld hiervan is een 2.700 jaar oud zegel in 2009 ontdekt nabij de muren van de stad Jeruzalem. Het kleine zegel van klei, met de inscriptie 'Beit Lechem' (Bethlehem) in het oude Hebreeuwse schrift, dateert uit de periode van de Eerste Tempel tussen de achtste en zevende eeuw voor Chr. Dit is de oudste verwijzing naar Bethlehem, die ooit buiten de Bijbel werd gevonden. (5) De Hebreeuwse naam van Bethlehem betekent broodhuis.


Het kleine zegel met de Hebreeuwse inscriptie
'Beit Lechem'
Hoewel de Hebreeuwse naam van de stad door de eeuwen heen is gebleven, evenals de Arabische naam 'Biet Lachem', lijken harde bewijzen overbodig voor de Palestijnen. De webpagina van de gemeente Bethlehem vertelt de lezer ongegeneerd dat 'Bethlehem drieduizend jaar voor de geboorte van Christus al bekend was als een Kanaänitische nederzetting.' Verder vertelt de webpagina dat 'het woord Bethlehem afgeleid is van Lachmo, de Chaldeeuwse god van de vruchtbaarheid, die door de Kanaänieten werd aangenomen als Lahama.' "Bethlehem heeft duidelijk zijn Kanaänitische oorsprong 3000 jaar voor de geboorte van Jezus." Maar als iemand er naar wil vragen, is het woord Joods nergens te vinden in deze Palestijnse versie van de geschiedenis van Bethlehem! (5) De Nederlandstalige Wikipedia maakt zich ook schuldig aan verdoezeling van de Joodse herkomst van Bethlehem en noemt deze stad Palestijns! Al doen de Palestijnen hun best om archeologische bewijzen voor de Joodse aanwezigheid te verdoezelen, kunnen zij niet verhinderen dat de Israëlische archeologen nog meer opzienbarende vondsten doen, die harde bewijzen leveren voor de Joodse aanwezigheid in het land. Tijdens de opgravingen in de regio Galilea in Israël werd een kleurrijke vloermozaïek, waarop Bijbelse taferelen zijn voorgesteld, in juli 2012 ontdekt. De vloermozaïek toont Simson die fakkels tussen de staarten van vossen bevestigde, zoals beschreven staat in het Bijbelboek Richteren. Het prachtige kunstwerk werd gevonden in de ruïnes van een synagoge in Huqoq en is goed bewaard gebleven, ook al dateert deze uit de laat-Romeinse periode rond de 4e of 5e eeuw. (6) Op de mozaïek staat de Hebreeuwse inscriptie te lezen. Bekijk de onderstaande foto goed en u kunt de Hebreeuwse tekst op de inscriptie zien. Naast de vloermozaïek van de Bijbelse figuur Simson werden nog afbeeldingen van twee onbekende, vermoedelijk vrouwen, gevonden. (6) Huqoq is een oude Joods dorp die ongeveer vijf kilometer ten westen van Kafarnaüm ligt. De opzienbarende archeologische vondst van de mozaïek bewijst de Joodse aanwezigheid in het land Israël. Er is nog een ander Byzantynse vloermozaïek in Jordanië ontdekt. De Byzantynse mozaïek toont Jeruzalem met de Neakerk. Op de afbeelding is de Joodse Tempel niet te zien. Want de Tweede Tempel werd in het jaar 70 door de Romeinen verwoest en in brand gestoken. Het enige overblijfsel van de Tempel is een deel van de Westelijke Muur die nu bekend staat als de Klaagmuur. Het enige wat we aan de Byzantynse mozaïek kunnen zien, is een kerk. De vloermozaïek lag in de vroege Byzantynse Sint-Georgekerk in Madaba, Jordanië en bevat de oudste originele cartografische voorstelling van het Heilige Land en vooral Jeruzalem dat als de Madaba map bekend staat. In 1884 werd de vloermozaiek tijdens de bouw van een nieuw Grieks-Orthodoxe kerk ontdekt. Bekijk de onderstaande afbeelding.


Maadaba Map Jeruzalem
Wat ons echt opvalt, is de al-Aqsa moskee op de mozaïek nergens te zien! Hoewel de mozaïek uit de Byzantijnse periode tussen 542 en 570 na Chr. dateert, was Jeruzalem rond het jaar 600 nog in handen van de Byzantynen. Nergens staat een vermelding van Palestijnse aanwezigheid in tal van mozaïeken, artefacten en teksten! 

Palestina bestaat niet!

Een dergelijke revisie van de geschiedenis, bedoeld om de Joodse soevereiniteit over de hele regio te delegitimeren, hoopt de wereld ervan te overtuigen dat de Palestijnen de directe afstammelingen zijn van de Hettieten en de Kanaänieten en daarmee de 'rechtmatige erfgenamen van het land.' Maar...degenen die oren hebben, kunnen de stenen van oude ruïnes, versterkt door deze nieuwe column, horen 'schreeuwen'...in het Hebreeuws, zoals Job zei dat de aarde spreekt. De vraag of de Palestijnen de directe afstammelingen van de Hettieten en de Kanaänieten, is niet relevant. Een aantal uitspraken van de Palestijnse leiders laat ons geheel anders zien dat de Palestijnen helemaal géén afstammelingen zijn van de Hettieten en de Kanaänieten. Ook hebben de Palestijnse leiders zelf toegegeven dat de Palestijnen in feite niet bestaan! Sommige christenen denken dat de Palestijnen van de Filistijnen afstammen. Een dergelijk gedachte is niet juist. Laten we naar echte historische feiten kijken.

De naam 'Palestina' betekent letterlijk 'het land der Filistijnen' en is ontleend aan Filistea. De term 'Palestina' was uitgevonden door de Romeinen die de Joodse identiteit wilden vernietigen. Na de val van Jeruzalem in het jaar 70 was het land nog steeds bewoond door de Joden. In het jaar 135 kwamen de Joden weer in opstand tegen het Romeinse gezag. Jeruzalem werd door de Joden onder leiding van Bar Kochba heroverd.  Deze maakten Jeruzalem opnieuw tot hun hoofdstad en richtten een voorlopige tempel op. De reactie van keizer Hadrianus bleef niet uit. Hij liet Romeinse legioenen naar het hele Joodse land oprukken en richtte een grote slachting onder de Joodse bevolking aan. De overgebleven Joden waren verstrooid over de wereld. Om de Joodse aanwezigheid te wissen  had keizer Hadrianus het land Judea 'Palestina' genoemd en de naam Jeruzalem in Aelia Capitolina veranderd als eerbetoon aan de Grieks-Romeinse god Jupiter. Ook richtte hij een Romeinse tempel ter ere van Jupiter op de Tempelberg op, zoals de moslims de al-Aqsa moskee ter ere van hun god Allah op dezelfde plek bouwden. Daniël en Jezus voorzegden al dat het Joodse heiligdom ontheiligd zou worden door de heidenen. (Daniël 9:26-27) De ontheiliging van de Tempelberg door zowel de Romeinen, de Byzantijnen als de Kruisvaarders en de moslims, is 'de gruwel der verwoesting', waarover de Joodse profeet Daniël sprak. Toen het land Judea onder de Byzantynse heerschappij kwam, bezocht Helena, de moeder van Constantijn de Grote, in het jaar 326 de stad en krijgt deze opnieuw de naam Jeruzalem. In 451 werd het Patriarchaat Jeruzalem opgericht. Nergens wordt de naam 'Palestina' gebruikt door de Byzantynen en de Kruisvaarders. In plaats van 'Palestina' gebruikten ze de term 'Heilige Land'! Maar wat gebeurt er met de Filistijnen? 

De oorlogszuchtige Filistijnen, zoals de Bijbel hen omschrijft, leefden aan het zuidelijke kustgebied van het land Israël. De Tenach noemt dit gebied "Peleshet". Onder dit Filistijnse volk vond er een vermenging met een ander volk plaats. Historische gegevens van Egyptische Hieroglyfen vermelden hierover dat een niet-semitisch zeevolk uit Kreta zich wilde vestigen in het Nijldelta in het noorden van Egypte. De Kretenzers vielen namelijk Egypte binnen, maar stuitten al snel op het hardnekkige verzet van de Egyptenaren. Het 'asielzoekende volk' werd door het Egyptische volk meedogenloos het land uitgedreven. Uiteindelijk kwamen de Kretenzers terecht in Peleshet, de smalle kuststrook aan het zuidwesten van Israël aan de Middellandse zee, waar de Filistijnen in vijf steden woonden. De smalle kuststrook staat tegenwoordig bekend als de Gazastrook. De Kretenzers en de Filistijnen hebben zich in de komende eeuwen uiteindelijk met elkaar vermengd. (7) Uit de Bijbel is bekend dat de Filistijnen onbesneden waren, de heidense goden zoals de visgod Dagon aanbaden. De oorspronkelijke bewoners van de huidige Gazastrook, de Filistijnen, zijn al duizenden jaren verdwenen. Niets wijst erop dat de huidige Palestijnen van de Filistijnen, de Hettieten en de Kanaänieten afstammen. De Filistijnen waren door de Babyloniërs uitgeroeid. Er werd over hen nooit meer iets vernomen. De Babylonische koning Nebukadnezar die Jeruzalem in 586 v. Chr. had verwoest, besloot ook het land der Filistijnen te veroveren. Daarvoor had hij de vijf Filistijnse steden volledig verwoest. Alle mannen werden hierbij gedood en de vrouwen en kinderen werden naar Babel weggevoerd. Sinds deze tijd in de geschiedenis is niets meer over dit volk vernomen. Na deze tijd heeft GÉÉN enkel geschrift gevonden die ooit nog een verwijzing maakt naar dit volk. (7) De roemloze ondergang van het Filistijnse volk moet als het oordeel van God gezien worden, zoals de Bijbel voorzegd had. 


Dat de huidige 'Palestijnen' helemaal niet van de Filistijnen noch van de Hettiëten en de Kanaänieten afstammen, zijn ze in werkelijkheid nakomelingen van Arabieren die na het jaar 1900 naar Israël, toen Palestina geheten, waren geemigreerd. Dat hebben verschillende Palestijnse leiders en commentatoren zelf ook toegegeven. Vóór 1948 hadden de in Brits Palestina woonachtige Arabieren zichzelf nooit Palestijnen genoemd. Met de term 'Palestijnen' verwezen de Arabieren naar Joden. De Griekse geschiedschrijver Herodotus vermeldde dat de oorspronkelijke Palestijnen in werkelijkheid Joden waren! Toen de Staat Israël in 1948 gesticht werd, waren de Joden niet langer Palestijnen genoemd. Sinds de oprichting van de PLO, de Palestijnse terreurorganisatie, hadden Arafat en zijn handlangers de Palestijnse identiteit aangenomen en zichzelf Palestijnen genoemd. Blijkbaar hadden ze de term 'Palestijnen' van de Joden overgenomen, zoals de Palestijnen vandaag Joodse begrippen als 'eeuwige hoofdstad', 'erfrecht', enzovoorts overnemen. Dat is puur diefstal! De Palestijnse president Mahmoud Abbas beweert dat de Joden kolonisten en indringers zijn. Van deze bewering is niets waar. De onderstaande foto (links) bewijst dat de Joden in de negentiende eeuw in Jeruzalem en in het land gewoond hebben! 


De Joden in Jeruzalem in 1895  
De foto was in 1895 gemaakt. Er zijn ook andere foto's, schilderijen, aquarels, tekeningen en geschriften die onweerlegbare bewijzen leveren dat de Joden al duizenden jaren in het land gewoond hebben. Ondanks het feit dat Hadrianus de Joden uit het land wilde verdrijven, verblijven de overige Joden nog steeds in Eretz Israël! Heel wat vreemde volken en overheersers, zoals de Romeinen, de Byzantynen, de Kruisvaarders, de Arabieren, de Seltsjoeken, de Ottomanen en de Britten, kwamen in het land en moesten daarna verdwijnen. Eeuwenlang hebben vreemde mogendheden om Jeruzalem en het land gevochten. Géén van de volken kan haar aanspraak op Jeruzalem en het land hardmaken. De Palestijnen zeker ook niet! Daarom moeten de Palestijnse claims als onrechtmatig gezien worden. Palestina heeft nog nooit bestaan, evenmin als een autonome entiteit. Er bestaat ook geen Palestijnse taal. Er is geen bekende duidelijke Palestijnse cultuur. Er heeft nog nooit een land bekend gestaan onder de naam Palestina, bewoond door Palestijnen. Helemaal niets!  Er is géén bewijsmateriaal die de Palestijnse aanspraak op het Joodse land kan ondersteunen. Zoals de Filistijnen uit de vermenging van twee volken waren voortgekomen, zoals de Bijbel hen bastaardvolk noemt, is het huidige 'Palestijnse volk' niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. De Hamas minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, Fathi Hammad, verklaarde in maart 2012 voor de Egyptische TV dat de echte wortels van de zogenaamde Palestijnen NIET in Israël, maar elders in het Midden-Oosten liggen, en dat het Palestijnse label slechts een dunne laag vernis is. Westerse media, leraren, politici, kerkleiders en activisten proberen aan te tonen dat de Palestijnse Arabieren op een of andere manier van de Arabieren rondom en daarom hun eigen staat nodig hebben. Maar de Hamas-minister wees erop dat iedere Palestijn in Gaza en in heel 'Palestina' zijn Arabische wortels kan aantonen dat hij uit Saoedi-Arabië of uit Jemen, waar dan ook, vandaan komt. De echte regio van herkomst van de meeste Palestijnen ligt volgens Hammad niet in 'Palestina', maar in Egypte, Saoedi-Arabië en enkele Arabische landen. De opmerkingen van Hammad zijn ongetwijfeld nooit bedoeld voor het westers publiek. Wikipedia bevestigt bijvoorbeeld dat wijlen Yasser Arafat niet in Jeruzalem maar in Caïro geboren was. Arafat bleek dus géén Palestijn, maar een Egyptenaar!

De Naam van JHWH in de bergen van Judea gegraveerd

De Palestijnse claims zijn ongetwijfeld vals, ongegrond en onrechtmatig en kunnen NIET ondersteund worden door de Bijbel en alle andere documentaties en bronnen! Deze valse claims zijn louter bedoeld om de Joodse identiteit en de Staat Israël te vernietigen. In feite verschillen deze Palestijnse claims niet zoveel van de nazi-methode. De nazi's hadden een duivelse methode uitgevonden om de Joodse identiteit door middel van de ovens van Auschwitz te laten verdwijnen, zodat niemand kan zeggen dat dit Joods is. Een voorbeeld zien we in de Bijbel wat er met de goddeloze koningin Izebel was gebeurd. Tijdens de staatsgreep van Jehu werd Izebel door haar dienaren uit het raam van het paleis naar beneden gesmeten en onder de wagen en de paarden helemaal verpletterd. Toen Jehu zijn intrek in het paleis nam en de dienaren beval het lijk van Izebel te zoeken en te begraven, gingen de dienaren heen om haar te begraven. Maar...zij vonden niets van Izebel, dan alleen de schedel, de voeten en de handpalmen. Niemand kon zeggen dat dit Izebel is. (2 Koningen 9:30-37) Dat weet satan héél goed. Daarom past hij deze methode toe om de Joodse identiteit te vernietigen en alle Joodse sporen in het land uit te wissen, zodat niemand kan zeggen dat dit Joods is! Al hebben de Palestijnen geprobeerd hun aanspraak op Jeruzalem en het land te maken, doch kunnen ze hun valse claims niet hardmaken. De Bijbel maakt ons duidelijk dat JHWH, de God van Israël, het land als EEUWIG ERFDEEL aan het Joodse volk heeft gegeven. Maar...God claimt deze land ook als de Zijne, zoals ook staat geschreven in de Bijbel!!! Jaren geleden toonde een verbazingwekkende satellietfoto de Naam van God die in de bergen van Judea staat gegraveerd. U kunt op de onderstaande afbeelding zien dat op de toppen van de Israëlische bergen Gods Naam JAHWE zichtbaar is in het Hebreeuws. 


Naam van God in de bergen van Judea
 Het is zo wonderbaarlijk dat God bij de schepping van de Israëlische bergen Zijn Naam in de geografie heeft vereeuwigd, zoals een kunstschilder zijn handtekening onder zijn werk zet. De foto wil ons duidelijk maken dat het hele land Israël eigendom van God is en NIET van de Palestijnen, noch van de Verenigde Naties! Als het waar is wat de Palestijnen beweren dat het land van hen, dan moet u gaan afvragen waarom hun god Allah zijn naam in de bergen van Israël niet heeft gezet. Het doet ons wel denken aan de altaarwedstrijd tussen JHWH en Baäl (1 Koningen 18:1-46). En God claimt het Joodse volk ook als Zijn volk! Het land Israël, de stad Jeruzalem en het Joodse volk zijn onlosmakelijk verbonden aan God en God beschouwt hen als Zijn eigendom! Daarom hebben de Palestijnen noch een ander volk géén recht op het land en de stad Jeruzalem. 

Als Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Arabische landen de Palestijnse claims op het land Israël en de stad Jeruzalem steunen, zullen de verwoestende en verschrikkelijke gevolgen voor hen niet meer te overzien zijn! Want God heeft bij de mond van de profeet Joël gezegd dat Hij de wereldmachten en volken zal oordelen, als die genoemde landen de tweestatenoplossing willen steunen én het land Israël opdelen:

"Want ziet, in die dagen en te dien tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld." 
Joël 3:1-2 (Statenvertaling)

Met het woord 'gevangenis' wordt bedoeld dat Israël door de omringende Arabische landen, de EU, en andere machten in het nauw wordt gedreven, alsof het net om deze land sluit. Daarom is de Statenvertaling zo betrouwbaar en duidelijk. God waarschuwt ook dat als een land zoals Nederland de Palestijnse claims op het Israël en de stad Jeruzalem steunt, dan zal Hij ook de identiteit van ieder land die tegen Israël opstaat, afnemen! Dat wil zeggen: weggeven aan een vreemd volk, zoals moslimimmigranten in Europa. In de Bijbel zien we enkele voorbeelden dat een heel volk in ballingschap weggevoerd wordt en nooit meer naar het land van oorsprong zou terugtrekken, zoals het geval met het verdwenen Filistijnse volk was. Een goede raad voor u en alle volken, landen, regeringen en personen: Afblijven van Gods eigendom!! U hebt NIET het recht om met andermans zaken te bemoeien. Zeker ook niet met Israëls zaken! Wees eerlijk als ik u een vraag stel wat u ervan zou vinden als iemand of een Palestijn een valse claim op uw land legt en het bestaan van uw land ontkent. Denk er goed over na. De Palestijnen zijn niet alleen Arabieren, maar ook moslims en hun godsdienst is de islam. Hoewel de naam Israël/Israëlieten meer dan 2500 keer, de stad Jeruzalem meer dan 800 keer en het woord Jood 226 keer in de Bijbel genoemd zijn, komt de naam Jeruzalem NIET één keer in de Koran, het zogenaamd heilige boek van de moslims, voor! Het is opvallend dat de Koran ondanks negatieve en haatdragende teksten over de Joden zegt dat het land aan de Joden toegewezen is! Een Italiaanse imam, professor Abdoel Hadi Palazzi, weerlegde de Palestijnse claims en wees er op een Korantekst dat het land Israël aan de Joden is toegewezen. Hij citeerde een tekst uit de Koran:

"En na Farao Wij zeiden tot de Kinderen van Israël: Ga in dit land wonen. Wanneer de laatste profetie komt, zullen wij u, alle geroepenen, bijeenbrengen."
Soera 17:104

Het lijkt of de Koran de Joodse claim op het land steunt! Volgens de Italiaanse imam is dat correct. Ieder moslim weet dat de imam het laatste woord heeft. Maar deze tekst werd door de Palestijnse autoriteiten uit de Koran verwijderd wat hun daad op blasfemie neerkomt! Het doet er niet toe wie het laatste woord heeft. We moeten niet vergeten dat de Allerhoogste, de God van Israël en de Bijbel, het laatste woord heeft! We moeten er ernstig rekening meehouden met het Woord van God. Geen mens noch instelling noch VN kan Gods Woord betwisten! Als u een leraar bent, hoort u de schoolkinderen niet wijs te maken dat de stad Jeruzalem en het land aan de Palestijnen toebehoren, anders maakt u zich schuldig aan geschiedvervalsing. Het is verstandig om allereerst de historische bronnen te raadplegen, alvorens u weet dat aan wie behoort het land toe. Vertel het aan uw familie, vrienden en broeders en zusters in uw samenkomst als u dit artikel gelezen hebt. Bid voor het Joodse volk en vrede voor Jeruzalem. Bid ook dat de Palestijnse claims ongedaan gemaakt moeten worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                          Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermeningvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.


Bronnen en referenties:

(1) Israel Today: Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad - van welk land? 24-08-2012
(2) Moslim vandaag: Profeetschap in de islam. Oktober 2010
(3) Tacitus Jaarboeken. 
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Caligula
(5) Israel Today: Messiaans Commentaar 2: Stenen spreken Hebreeuws. 28-08-2012
(6) Huffington Post: Samson Mosaic discovered in ancient synagogue in Huqoq, Israël. 5-07-2012
(7) Bijbel en onderwijs: De oorspronkelijke Palestijnen zijn géén Arabieren, maar Joden!

Geen opmerkingen: