woensdag 12 september 2012

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 19 (slot)Is 9/11 een oordeel van God? 

In het vorige artikel (deel 18) had u gelezen dat er een reden aan het oordeel verbonden is. In Amerika vragen veel mensen zich af of 9/11 een oordeel van God was geweest. Wijlen dominee en evangelist David Wilkerson was ervan overtuigd dat 9/11 het oordeel van God was. Ook de meeste Joodse rabbijnen zijn ervan overtuigd. Veel evangelische en Bijbelgetrouwe Amerikaanse christenen delen de mening van David Wilkerson en de rabbijnen.


David Wilkerson (1931-2011)
Maar andere kerkleiders en theologen bazuinen rond dat God met 9/11 niets te maken had, omdat 'Hij nooit zou toestaan dat dit zou gebeuren.' Maar ze missen echter een totaal inzicht in het Woord van God. De geestelijken en theologen kunnen geen uitleg geven waarom Amerika geoordeeld moest worden. Omdat ze niet kunnen verklaren wat de reden was van het oordeel. Ze weten wel dat Amerika zo diep en laag gezonken is in een moeras van wetteloosheid, zedeloosheid, bandeloosheid en goddeloosheid. De moord op miljoenen ongeboren babies is een feit dat we niet erom heen kunnen gaan. In naam van de democratie worden miljoenen babies die geen kans krijgen het levenslicht aan te schouwen, door middel van abortus om het leven gebracht. Desondanks wordt abortus door middel van slinkse argumenten en wetenschappelijke mom goedgepraat. David Wilkeron schreef:"Net als de meeste Amerikanen, weende ik toen ik zag dat senatoren en leiders van het Congres op de trappen van het Capitool zongen:'God bless America... sta ons bij en leid ons.' Toch, terwijl ik weende, herinnerde God mij eraan dat velen van deze leiders hun best hebben gedaan om de Allerhoogste uit de samenleving te weren. God zei me dat deze leiders Zijn Naam wilden schrappen uit de Amerikaanse geschiedenisboeken. Bovendien willen deze leiders miljoenen baby's door middel van abortus om het leven brengen. Plotseling werd ik me sterk bewust van de enorme huichelachtigheid van dit gedrag. Velen dienen God met hun lippen maar gaan domweg verder met hun immorele levensstijl." (1) Abortus was één van de redenen dat Amerika geoordeeld moest worden. Een ander reden was de houding van de Verenigde Staten jegens Israël. 

Vroeger waren de Verenigde Staten in vele opzichten zo gezegend door God, omdat zij een thuis en toevluchtoord waren geweest voor vele Joodse immigranten. De Amerikaanse president Harry Truman was de eerste die mei 1948 de jonge Joodse Staat Israël erkende. Na de Tweede wereldoorlog kwamen de Verenigde Staten als de grote overwinnaar uit het strijdperk voor te schijnen. Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw waren de Verenigde Staten een van de grote wereldmachten geworden. Toen in 1991 de Sovjet-Unie ingestort werd, bleef Amerika alleen over als de supermacht. Ook wisten de Verenigde Staten de druk van de Arabische landen en de VN te weerstaan wat Israël betreft. Ook waren de Verenigde Staten de onvoorwaardelijke bondgenoot van Israël geweest. De heer Jan van Barneveld merkte goed op:"Een wereldmacht die Israël steunt en door de HEERE gezegend wordt." (2) Echter is de houding van Amerika jegens Israël drastisch veranderd. De houding van de Verenigde Staten wordt als ambivalent, tweeslachtig beschreven. Dat is in elk geval meer dan de rest van de wereld. Het interessante is wat iemand tegen Franklin Graham, de zoon en opvolger van de vermaarde evangelist dr. Billy Graham, zei:"Franklin, zodra Amerika Israël laat vallen, zal God Amerika laten vallen." (2) Franklin Graham was het eens met de stelling, want de Amerikaanse steun voor Israël van een zeer groot aantal evangelische en Bijbelgetrouwe christenen houdt de Verenigde Staten geestelijk en politiek nog steeds overeind. Maar als de Verenigde Staten Israël laten vallen, dan valt het machtigste land ter wereld ten prooi aan rampspoeden en een hele reeks oordelen. Dhr. Jan van Barneveld schreef:"Het lijkt erop dat de HEERE bijna een lik-op-stuk beleid voert tegenover de VS wat Israël betreft. Telkens als een Amerikaanse president druk op Israël uitoefent om gevaarlijke concessies te doen aan de Palestijnse terroristen, gebeurt er een ramp in de VS." (2) Bill Koenig, de auteur van 'Israël, Blessing or Curse' heeft een reden toegelicht waarom 9/11 een oordeel van God was. Voordat de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon begonnen, was president Bush jr. van plan geweest een week tevoren samen met minister Powell in de VN aan te kondigen dat er snel een Palestijnse staat moest komen op de Westbank en in Gaza. (2) Het plan ging niet door vanwege de bloedige aanslagen op 9/11. Dat is zeker geen toeval, zoals de meeste mensen wel denken. De halfslachtige houding van de Verenigde Staten en het plan van president Bush jr. waren een aanleiding geweest voor het oordeel. Het is duidelijk dat God Zijn waarschuwende oordelen over de leidende en machtigste natie van de wereld laat komen. Wijlen Bijbelleraar en predikant Derek Prince was ook zéér kritisch over de Amerikaanse politiek ten aanzien van Israël.


Derek Prince (1915-2003)
Hij vond het verkeerd dat Washington steeds meer druk op Israël heeft uitgeoefend om concessies te doen aan de Palestijnse Autoriteit. Ook maakt de Amerikaanse regering een grote fout door te denken dat Israël naar de pijpen van Washington zou dansen. Wijlen Israëlische premier Menachem Begin had de Amerikanen duidelijk gemaakt dat Israël géén vazalstaat is van Amerika. Derek Prince heeft een duidelijk waarschuwing aan het adres van de Verenigde Staten in zijn boek geschreven:"Wat er momenteel gebeurt in de politieke arena van het wereldtoneel, is dat landen hun eigen bestemming bepalen, maar ze weten het zelf niet eens. Ze denken dat ze de toekomst van Israël aan het bepalen zijn, maar die ligt NIET in hun handen. God heeft die in Zijn hand. Wat ze werkelijk bepalen, is hun eigen bestemming. Want zij die hun trotse, koppige nek niet willen buigen voor de bedoelingen van God ten aanzien van Israël, zullen verwoest worden." (3) Zijn profetisch waarschuwing kwam uit, toen de Twin Towers instortten en volledig van de aardbodem weggevaagd werden. De waarschuwing van Derek Prince geldt ook voor alle landen, in het bijzonder Nederland en de EU! De EU voert momenteel een anti-Israëlische en pro-Palestijnse beleid en heeft zich in toenemende mate bemoeid met het Arabisch-Israëlisch conflict. Ook is de EU een groot voorstander van de Palestijnse staat. Maar de gevolgen voor de Europese Unie zullen onvoorstelbaar groot en zéér tragisch zijn en blijven zeker niet uit. 

De anti-Israëlische houding van Amerika was niet de enige reden waarom de Verenigde Staten geoordeeld moesten worden. Ook abortus, immoraliteit, wijdverbreide ontucht, perversiteiten, satanisme, occultisme, wetteloosheid, moorden, enz. zijn de redenen voor het oordeel. De zonden zijn beslist niet goed te praten. 9/11 was een groot tragedie in de Amerikaanse geschiedenis. Het is met bloed geschreven in de zwarte bladzijden van de wereldgeschiedenis. 9/11 was ook de dag die het aanzien van de wereld voorgoed had veranderd. Velen vragen zich af waarom God Amerika niet heeft gespaard voor de vreselijke ramp die het machtigste land ter wereld zo hard trof. Echter schreef David Wilkerson:"Als God andere landen niet heeft gespaard die Zijn geboden niet hebben onderhouden, waarom zou Hij dan Amerika sparen? Hij zal dit land net zo oordelen als Sodom, Rome, Griekenland en elke andere cultuur die Hem de rug heeft toegekeerd." (1) Hij citeerde daarmee een Bijbeltekst:

"Werp van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want Ik heb GEEN lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft."
Ezechiël 18:31-32

God is rechtvaardig en moet rechtvaardig oordelen, zoals een rechter een schuldige een gevangenisstraf oplegt. Alle mensen zijn schuldig aan hun zonden. Daarom moet God ook rechtvaardig oordelen, want Hij kan de zonde absoluut NIET door de vingers zien. Maar God is liefde en wil dat iedereen zich moet bekeren van de verkeerde weg. Voordat Hij Zijn rechtvaardige oordeel uitvoert, heeft Hij boodschappers wel gezonden om een volk, een regering en een persoon te waarschuwen en een oproep tot bekering te doen, zoals het in de Bijbelse dagen wel eens gebeurde: 

"En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner boden, vroeg op zijnde , om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning. Maar zij spotten met de boden Gods. en verachtten Zijn woorden; zij verleidden zichzelf tegen Zijn profeten; totdat de grimmigheid des HEEREN tegen Zijn volk opging, dat er geen helen aan was."
2 Kronieken 36:15-16

Vandaag doet God een dringend oproep aan iedereen om zich te bekeren van de boze wegen. Maar veel mensen, van hoog tot laag, drijven nog steeds de spot met de boodschap van God en geven geen gehoor aan Zijn oproep. De Verenigde Staten hebben nog steeds volhard in het aanbidden van Mammon, de god van geld. Immers, Amerika is het symbool van het kapitalisme. Ook wordt het onschuldig bloed, zoals die van ongeboren babies, nog steeds vergoten en de Naam van God is ontheiligd. De Verenigde Staten hebben hun eigen lotsbestemming bepaald. Toen de aanslagen op de Twin Towers gepleegd werden, was Amerika in diepe rouw gedompeld. De Amerikanen waren opeens eensgezind. Er waren heldhaftige reddingspogingen en onvoorstelbare opofferingen die in het midden van de terroristische aanvallen plaatsvonden. De hele wereld was verbaasd over de moed en de houding van de inwoners van New York, Washington D.C. en heel Amerika. Een golf van patriottisme overspoelde het hele land. 


Een daad van patriottisme: De Amerikaanse vlag op
Ground Zero gehesen.
Maar...in plaats van verootmoediging, bekering en boetedoening heeft het Amerikaanse volk de verkeerde weg gekozen. Patriottisme mag positief zijn, maar kan verkeerd uitpakken. David Wilkerson constateerde de verkeerde houding van het Amerikaanse volk, de volksvertegenwoordiging, de regering en de president en schreef kritisch:"...We lopen hetzelfde risico als Israël. Op grond van ons vurig nationalisme kunnen we de echte boodschap die God voor ons land heeft, gemakkelijk missen. Op dit moment staan we op hetzelfde kruispunt als indertijd het volk Israël. Ik vraag mij af - als we in de dagen van Jesaja hadden geleefd - of we naar deze profetische waarschuwing zouden hebben geluisterd? Of zou Gods boodschap aan dovemansoren besteed zijn? Zowel Jeruzalem als het land Juda weigerde te geloven dat God hen zou kunnen vernederen. Maar Jesaja profeteerde:"Zou Ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals Ik met Samaria en zijn afgoden gedaan heb?" (Jesaja 10:11). In feite zei God dat Hij andere landen geoordeeld had vanwege hun occulte praktijken. Door heel Amerika houden mensen bid- en gedenkstonden. Het is goed en bijbels om dit te doen. Maar het is ook nodig dat er samenkomsten gehouden worden die opwekken tot berouw en bekering. De meeste Amerikanen zijn gericht op het herdenken van de gebeurtenissen en op het nemen van wraak. Maar waar blijft de oproep om tot God terug te keren?" (1) 

Het is opvallend dat er een jaarlijks herdenking voor de slachtoffers van 9/11 gehouden wordt, terwijl de Amerikaanse president het volk niet heeft opgeroepen om zich voor het aangezicht des HEEREN te verootmoedigen en God om vergeving voor hun zonden te vragen. De inwoners van Ninevé gaven wel gehoor aan de oproep van God en bekeerden zich van hun goddeloze weg. Zelfs de Assyrische koning had zijn koninklijke gewaad afgelegd, een rouwgewaad aangetrokken en zette zich neder in de as! Ook vaardigde hij het bevel uit dat iedereen, zowel mens als dier, niets mochten eten noch water drinken. De koning en de inwoners van Ninevé hadden zich verootmoedigd, kregen berouw en vroegen God om vergeving van hun zonden. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, besloot Hij de stad niet te verderven. Het dreigende oordeel over Ninevé werd afgewend. Bedenk dan wel dat Assyrië in de oudheid een wereldmacht was geweest. Het Assyrische leger was zéér gevreesd om brute kracht, oorlogszucht en wreedheden. Momenteel zijn de Verenigde Staten de wereldmacht. En het Amerikaanse leger geldt zich momenteel als het sterkste leger ter wereld. Maar de Amerikaanse president en het Amerikaanse volk hebben het voorbeeld van de Assyrische koning en de inwoners van Ninevé helaas niet gevolgd! Na 9/11 hebben de Amerikanen ondanks hun indrukwekkende herdenkingen en patriottische gevoelens de lering van het verleden nog niet getrokken. De apostel Johannes schreef terecht, toen hij in zijn brandende visioenen zag hoe de oordelen voltrokken waren en hoe het verder afliep, dat de mensen die niet gedood waren door de vreselijke oordelen, zich nog steeds niet hadden bekeerd van hun afgoderij, occulte praktijken, ontucht, overspel, diefstallen, geldzucht en moordzucht! (Openbaring 9:20-21)

Het slotwoord

9/11 is een tragische gebeurtenis en blijft in het collectieve geheugen van de mensheid gegrift. Het heeft niet het Amerikaanse volk, maar ook veel volken persoonlijk geraakt. Tegelijk is 9/11 een waarschuwing voor iedereen dat de geschiedenis zich zal herhalen! Zoals de auteur van Nacht und Nebel, Floris B. Bakels, zegt:"Wie leest, waartoe demonisch bezetenen in staat zijn geweest, mag niet verzuchten: niet meer aan denken, dat is voorbij, wij leven in vrede. Het is NIET voorbij en wij leven NIET in vrede. Voor mij staat het vast dat zeer grote rampen op komst zijn - de voorboden kan men waarnemen - wanneer de mens zijn God niet terugvindt, niet wil luisteren naar wat gezegd is, niet wil doen wat bevolen is." (4) De woorden van Floris B. Bakels zijn wel erg huiveringwekkend als hij in zijn boek verder schreef. 

"Het nageslacht moge weten hoe, indien ogenschijnlijk satan regeert, God almachtig is en blijft. HET KAN NOG VAN PAS KOMEN." (4) 


Het kruis opgericht op Ground Zero
Inderdaad is 9/11 een voorbode van een hele reeks grote gebeurtenissen en rampen. Denk maar aan de zeebeving van Sendaï, Japan, in maart 2011 en de olieramp in de Golf van Mexico. Sommige rampen zijn niet toe te schrijven aan Gods oordelen. Het staat wel vast dat alle tragische gebeurtenissen geheel te wijten zijn aan de verdorvenheid en zondigheid van de mens. De zonde heeft een verwoestende uitwerking op de hele schepping. Tegelijk moet de zonde ook gestraft worden. Maar God is liefde en barmhartig dat Hij absoluut niet wil dat de mens verloren zou gaan. Voor iedereen die eraan twijfelt dat God pijn voelt, bewijst de Bijbel dat Hij een God is met veel mededogen. Ook God voelt enorme smart en verdriet over dood en verderf, zoals het in de dagen voordat de zondvloed de aarde kwam vernietigen, Hem diep in Zijn hart smartte. Het is logisch dat God géén behagen heeft in de dood van een zondaar. Daarom wil Hij ons blijven oproepen dat we de zonde de rug toekeren opdat we zullen leven. God weent inderdaad over 9/11 en alle andere rampen waarbij zoveel onschuldige slachtoffers vallen. 

Maar er zijn echter momenten en tijden dat Gods rechtvaardigheid en recht Hem verplichtten Zijn mededogen in te perken. Uiteindelijk is God genoodzaakt Zijn rechtvaardige oordelen uit te voeren, indien mensen geen gehoor geven aan Zijn oproep tot bekering. Gods gerechtigheid eist dat de zonde gestraft moet worden. Ieder mens is voor God schuldig. De zonde wortelt heel diep in de mens. Daarom zegt de Bijbel:"Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen 3:23). Het loon dat de zonde geeft, is de dood (Romeinen 6:23a)." Zonde veroorzaakt niet alleen dood, maar bewerkstelligt ook een eeuwige en totale scheiding van God! Maar God biedt een uitweg, want Hij wil dat 'alle mensen zalig worden en tot erkentenis der waarheid komen (2 Timótheüs 2:4). Daarom verkondigt God de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen (Handelingen 17:30). Het betekent dat wij, alle mensen, Gods vernietigende maar volkomen rechtvaardige oordeel over ons erkennen en er voor Hem openlijk voor uitkomen dat wij schuldig zijn, want wij ontvangen straf voor wat wij gedaan hebben (Lukas 23:41). God eist niet alleen dat wij onze schuld voor Hem belijden en ons onder Zijn oordeel stellen, maar Hij wil ook dat de schuldenrekening van een ieder afzonderlijk voldaan wordt. Daarom heeft God tot dit doel 2000 jaar geleden Zijn Zoon Jezus Christus op aarde gezonden, opdat deze als plaatsvervanger onze doodstraf  op Zich heeft genomen. Door Zijn dood aan het kruis heeft Jezus Christus voor allen, die deze dood voor zich persoonlijk aanvaarden, de voor God bestaande schuld voldaan:

"Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods." 
Romeinen 3:23-25 (Statenvertaling)

"Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods  is het eeuwige leven, door Jezus christus, onze Heere."
Romeinen 6:23 (Statenvertaling)

Als wij werkelijk in Here Jezus geloven, onze zonden aan Hem belijden en erkennen dat Hij onze Heer en Zaligmaker is, dan zijn we zeker behouden. Want door het geloof in Jezus zullen we gerechtvaardigd worden. Ook zal zich in ons leven een verandering voltrekken:Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is (2 Corinthiërs 5:15. Statenvertaling)." Immers, de kruisdood van Christus Jezus bewerkstelligde een verzoening tussen de mens en God. Door de opstanding van Jezus Christus is de macht van de dood en de zonde definitief verbroken. 

Maar wat zal er gaan gebeuren met Amerika, Europa en ons land, als wij Gods oproep tot bekering blijven negeren? David Wilkerson schreef in alle ernst ook:"Wat zal er gebeuren als we doorgaan met aborteren en abortusmonsters voor onderzoek blijven gebruiken..?? Wat zal er gebeuren als we Gods Naam blijven schrappen uit onze geschiedenis...?? Wat, als we alles opnieuw opbouwen, nog groter en nog beter, om onszelf te verrijken...?? Wat, als we meer vertrouwen op ons leger dan op God?" (1) Het ziet er naar uit dat de meeste mensen de lessen van het verleden niet ter harte hebben genomen. Ze blijven doorgaan met hun zondige en verdorven levensstijl. Nog steeds wordt er geaborteerd. Nog steeds stellen veel mensen hun vertrouwen op hun eigen inzicht, economische, technologische en financiële verworvenheden. Men beroemt zich op hun eigen grootheid. In Europa proberen de eurofielen krampachtig de euro overeind te houden, wat neerkomt op afgoderij! De Verenigde Staten onder Barack Obama keren zich steeds meer tegen Israël.  In plaats van verootmoediging, bekering, schulderkentenis en vergeving zocht Amerika wraak. Om de dood van de slachtoffers van 9/11 te wreken werd er op Osama bin Laden, het vermeende brein achter de aanslagen op 9/11, gejaagd. Osama bin Laden werd in plaats van gevangenneming zomaar gedood. Velen vragen zich af waarom Osama bin Laden niet levend gevangen was genomen en naar het Internationaal Strafhof in Den Haag werd gebracht om berecht te worden. In feite heeft de Amerikaanse regering zich schuldig gemaakt aan wraakzucht en moord! Dat is géén gerechtigheid, maar eigengerechtigheid. De profeet Jesaja beschrijft een heel huiveringwekkende beeld wat er met een land zou gebeuren dat God verwerpt en zich beroemt op zijn eigen grootheid en kracht:

"Want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren, en zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, zal het land verduisterd worden; en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs: de een zal de ander niet verschonen. Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren, en zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden; een ieder zal het vlees zijns arms eten."
Jesaja 9:17-19 (Statenvertaling)

Laat de bovenstaande Jesaja-tekst een ernstig waarschuwing zijn voor de Verenigde Staten, Europa, de Arabische landen en alle andere landen. De keuze is aan ons of we gehoor geven aan Gods oproep. Echter moeten we niet veel verwachten dat de meeste mensen hun gehoor zullen geven aan Gods oproep. Indien we gehoor geven aan Gods oproep en ons bekeren van onze verkeerde levenswandel, dan is een ramp zeker afgewend. Daarom moeten we bidden dat ons land zich bekeert en tot God terugkeert. Onze gebeden moeten geheel doortrekken zijn van de roep om in de eerste plaats te vrezen voor Gods Woord en niet voor een aanslag, een ramp of een tragische gebeurtenis. Laten we vurig bidden om temidden van dit alles Gods stem te verstaan en ons geheel en al aan Hem over te geven, aldus David Wilkerson.Om een serie artikelen "9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde" af te sluiten zal er een volgend en apart artikel binnenkort veschijnen met de vraag of er wel sprake is van een echte samenzwering zoals de complottheorieën suggereren. Het is belangrijk om niet in te laten met de complottheorieën die onze aandacht van God alleen maar willen afleiden, zoals de sensatiebeluste complotdenkers wel hebben gehoopt. In een aantal artikelen wordt er reeds besproken wie achter de aanslagen zit. Maar alleen God kan het antwoord geven op onze vragen. Hij alleen wéét de ware toedracht van 9/11. Bid dat God ons de ware toedracht zal openbaren. Maar het allerbelangrijkste is dat we in de eerste plaats onze gehoor moeten geven aan Gods oproep dat we ons allen moeten bekeren van de verdorven weg. Laten we God ernstig zoeken en vinden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                            Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Het Visioen en Verder. Door David Wilkerson.
(2) Israël onze oudere broeder. Door Jan van Barneveld.
(3) Israël in het nieuws. Door Derek Prince.
(4) Nacht und Nebel. Door Floris B. Bakels

Geen opmerkingen: