maandag 17 september 2012

Rosh HaShana 5773Op 17 en 18 september is Rosh HaShana 5773, het Joodse Nieuwjaar, gevierd. De ramshoorn, Sjofar, wordt geblazen, waarmee de Joden, naast Bijbelse betekenis, het oude jaar symbolisch uitblaast en het nieuwe jaar vol verwachting verwelkomt. Op Joods Nieuwjaar eet men traditioneel een zoete appel met honing, waarmee men elkaar en Israël een zoet jaar toewensen.Het Joods Nieuwe Jaar staat ook in het teken van de Messiasverwachting. De Joden zien er reikhalzend uit naar de komst van de Messias. Het geloof in het duizendjarig rijk richt zich op het naderende koninkrijk van de Messias dat Gods heerschappij op aarde zal vestigen. Deze duizendjarige heerschappij zal worden gevolgd door het laatste oordeel, waarna de wereld, zoals wij haar momenteel kennen, plaats zal maken voor het Nieuwe Jeruzalem, de Olam Haba (de Komende Wereld). (1)

Er staat geschreven in de Schrift dat vanuit Gods gezichtspunt een dag is als duizend jaar:

"Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak."
Psalm 90:4

Petrus schreef ook: 

"Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag."
2 Petrus 3:8 (Statenvertaling)

Dat gaf aanleiding tot een berekening op basis van de scheppingsweek: er zijn zes werkdagen en een rustdag, wat equivalent is aan de zes millennia van de wereldgeschiedenis. Het zevende sabbatsmillennium zal het Messiaanse koninkrijk inluiden. De Joodse kalender begint met de schepping van de mens, dus we zijn nu aan het eind van het zesde millennium - het jaar 5772. Dit zou de vooravond van het Messiaanse rijk kunnen zijn, omdat de dag Bijbels gezien begint bij de avond - zoals op de dag van de voorbereiding voor de sabbat. Maar de precieze tijden zijn ALLEEN in Gods hand (1):

"Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft."
Handelingen 1:7 (Statenvertaling)

Laten we ernst maken om ons op het komende Messiaanse Vrederijk voor te bereiden. Gezien de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten, vooral in de hele wereld, moeten er eerst alles gebeurd zijn voordat de Godsdag daadwerkelijk begint. De huidige gebeurtenissen, zoals de financiële crisis, het tanende leiderschap van de Verenigde Staten, de Arabische islamitische revoluties, oorlogen en burgeroorlogen, zijn de barensweeën van het Messiaanse koninkrijk op aarde. Want er staat geschreven in de Schrift:

"Gelijk een bevruchte vrouw, als zij nadert tot het baren, smarten heeft, en schreeuwt in haar weeën, alzo zijn wij geweest, o HEERE! vanwege Uw aangezicht."
Jesaja 26:17 (Statenvertaling)

Een ander schriftgedeelte zegt:

"Want wij weten, dat nu  toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is."
Romeinen 8:22 (NBG-vertaling) 

Ik wens u heel veel Gods zegen. In het Hebreeuws: Shana tova oemetoeka (Een goed en zoet nieuwjaar). Om Sions wil zal ik niet zwijgen. 

                                                                                 Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermeningvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bron en referentie:

(1) Israel Today september 202 nr. 64

Geen opmerkingen: