dinsdag 11 september 2012

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 18Voorspelde Nostradamus 9/11?

Toen de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon gepleegd werden, dachten sommigen aan een voorspelling die uitkwam. De occultist, kabbalist, alchemist, tovenaar, astroloog, 'genezer' en voorspeller Michel Nostradamus (1503-1566) zou de aanslagen op het WTC in New York voorspeld hebben. Hij verwierf faam door publicatie van zijn occulte voorspellingen en hield zich bezig met astrologie. De eerste editie van zijn boek "Les Prophétes" verscheen in 1555.


De Engelstalige editie "The Prophecies of Nostradamus"

Een voorbeeld hiervan is kwatrijn 11 uit centurie 6 waarin de moord op de broers Hertog en kardinaal de Guise zou zijn voorspeld voor het jaar 1576.

"De zeven takken zullen tot drie worden teruggebracht. De oudsten zullen worden verrast door de dood. Tot het plegen van een broedermoord zullen de twee worden verleid. De samenzweerders zullen al slapend gedood worden." Centurie 6, kwatrijn 11

De occulte voorspelling kwam echter niet uit, maar later gebeurde de moord toch op een andere wijze en wel in het jaar 1588. Nostradamus voorspelde de wereldgeschiedenis tot het jaar 1999 in zijn boek Centuries. Ook zou hij het jaar 3000 voorspeld hebben dat de wereld vergaat! Of Nostradamus de aanslagen op het WTC in New York werkelijk voorspelde en het jaar 1999 genoemd had, hebben de deskundigen ernstige twijfels erover. Het jaar 1999 is volgens de logica fout, want de aanslagen vonden plaats in het jaar 2001. Echter zijn er mensen die beweren dat 1999 een anagram is voor 9111, ofwel 9-11-1. Nostradamus' voorspelling is in kwatrijn 72 van 10 centurie opgetekend: 

"In het jaar 1999, de maand september (zevende/september). Uit de hemel zal een grote koning van verschrikking komen. Tot leven wekkend de grote koning van Angolmois, ervoor erna regeert mars door geluk." 

Volgens ingewijden zou Angelmois Amerika zijn, hoewel deze naam ons eerder doet denken aan Engeland. Tijdens de grote volksverhuizing in Europa, die gepaard ging met chaos en plunderingen, staken twee Germaanse stammen, Angelen en Saksen, naar Brittannië over. De oorspronkelijke bewoners, Kelten, namen de vlucht o.a. naar Cornwall en Wales en zelfs naar Bretagne (Frankrijk). Aan de Germaanse stam Angelen dankt het land zijn latere naam: Angelenland, het huidige Engeland. Daarom werd Engeland vroeger wel eens Angelenland genoemd. Het Engelse volk bestaat uit de nakomelingen van de Angelen en de Saksen en draagt de verzamelnaam Angel-Saksen. Amerika wordt ook weleens Angelsaksisch genoemd. 


Artikel the Daily Star 13-09-2001;
Doemprofeet zag het gebeuren...
Of de naam Angelmois op Engeland of Amerika aanduidt, kunnen we niet zeggen. Merkwaardig heeft Nostradamus de stad York in zijn voorspelling vermeld hetgeen het ons doet denken aan de Amerikaanse stad New York. Verder schreef Nostradamus dat 'de stad van God in grote brand zal staan.'

" In de stad York zal plaatsvinden een ineenstorting. Twee tweelingbroers uiteenggerukt door chaos, terwijl het fort valt zal de grote leider vallen. Derde grote oorlog zal beginnen als de grote stad brandt. Het wordt voorzien dat precies driehonderd en vijftig jaar in de toekomst zilveren feniksen de tweelingbroers van de onderdrukking zullen neerhalen. Deze droegen de natie van de koning, die de Apocalyps zal teweegbrengen. In de stad van God zal er een grote donder zijn. Twee broers worden verscheurd door chaos, terwijl de vesting doorstaat." 

Met tweelingbroers zou Nostradamus de Twin Towers bedoelen. De Twin Towers werden ook oorspronkelijk naar twee broers genoemd: David en Nelson Rockefeller!! Maar David en Nelson waren zeker géén tweelingbroers, wel broers. Wat New York betreft, wordt deze stad nooit de Stad van God genoemd! De voorspellingen van Nostradamus zijn echter onbegrijpelijk. Het boek "Les Prophétes" was in onontwarbare raadseltaal geschreven, zodat men er "alle kanten mee uit kan", als men de "sleutel"ervan niet kent. (1) Het taalgebruik is cryptisch opgesteld. Bovendien zijn Nostradamus' voorspellingen occult en NIET van God afkomstig. De Bijbel waarschuwt ernstig voor valse profetieën en occulte voorspellingen.  Ook verbiedt de Bijbel alle vormen van occultisme zoals waarzeggerij en astrologie, omdat de voorspellingen van Nostradamus een vorm van waarzeggerij zijn. (Deuteronomium 18:10-11) Toch wordt Nostradamus wereldwijd - zelfs door enkele Nederlandse groeperingen - beschouwd als een waarlijk profeet Gods! Maar wat zegt de Bijbel over profeten die in overmoed namens God spreken? 

"Maar de profeet, die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschied NIET, en komt NIET; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen."
Deuteronomium 18:20-22 (Statenvertaling)

Ook zegt de Bijbel dat waarzeggerij, astrologie, tovenarij, bezweringen, bijgeloof en andere vormen van occultisme GRUWELEN in de ogen van God zijn. (Deuteronomium 18:12) Daarom maakt God ons in Zijn Woord duidelijk dat we ons niet moeten inlaten met waarzeggerij, astrologie, spritische seances en alle vormen van occultisme. Ook moeten we waarzeggers, astrologen, mediums, helderzienden en andere occultisten NIET op hun woord noch profetieën van mensen die beweren profeten te zijn, geloven! De zogenaamde profetieën van Nostradamus hebben geen eenduidige interpretatie. Nostradamus' voorspellingen bevatten echter onsamenhangende woorden en onontwarbare raadselen die in waas van geheimzinnigheid zijn gehuld. In het Hebreeuws is waarzeggerij, deze heidense vorm van profetie, 'Ob'. Het Hebreeuwse woord 'ob' betekent letterlijk 'buik' (of fles van huiden), dus dat wil zeggen met name wanneer deze helemaal vol is, dus opgezwollen. (2) De heidense volken gebruikten dan ook wel de uitdrukking "vol van de god', voor iemand die door de demon was vervuld. De Engelsen gebruiken hiervoor het woord 'divination': de god in mij laten spreken. Zo'n persoon was dan het medium waardoor de demon sprak, en wat hij zei was 'waarheid' vanuit het rijk van leugen en bedrog. Het doet ons wel denken aan buikspreken. (2) Er is dus GEEN reden om aan te nemen dat Nostradamus de toekomst kende en de waarheid opschreef. Hij is beslist GEEN profeet die door God's Geest geleid zou worden! Ook kan hij geen waarheidsgetrouwe visioenen van God ontvangen hebben! Sinds wanneer spreekt de duivel de waarheid? Jezus noemt de duivel de vader van de leugen. (Johannes 8:44) Volgens Jezus ligt het in de aard van de duivel om te liegen en te bedriegen. Daarom is er geen reden voor ons om geloof te hechten aan de bizarre occulte voorspellingen van Nostradamus. Trouwens, Nostradamus' voorspellingen bevatten echter brabbeltaal. 

Een verbazingwekkende Bijbelse profetie over 9/11

Anders dan Nostradamus' voorspellingen doet de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God, voorzeggingen. Voorzeggingen en voorspellingen zijn beslist niet hetzelfde. Er is een belangrijk en fundamenteel verschil tussen voorspellen en voorzeggen. Voorspellingen zijn vaak onontkoombaar, vormen een soort noodlot. Hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin. De heer Jan van Barneveld legt in zijn artikel 'Profetie - 66 boeken vol profetie' uit dat er drie soorten 'toekomstvoorspellingen' zijn. Ten eerste wordt de toekomstvoorspelling als een manier door miljoenen mensen aangegrepen om wat meer inzicht in de toekomst, vooral in moeilijke situaties licht te krijgen. Het varieert van de wekelijkse of maandelijkse 'het staat in de sterren' rubrieken in populaire bladen tot waarzeggerij en hekserij. Ongeveer 5% a 10% van de toekomstvoorspellingen blijkt te kloppen, terwijl het overgrote deel onbetrouwbaar is. (3) Occulte toekomstvoorspellingen zijn gevaarlijke gokwerk, zoals de heer Jan van Barneveld hen noemt, waarvan het overgrote deel op leugens is gebaseerd. Deze occulte en duistere voorspellingen zijn rechtstreeks geinspireerd door satan, de vader der leugen. Niet voor niets waarschuwt de Bijbel ons ernstig voor het levensgevaarlijke spel met de toekomst. Een ander soort toekomstvoorspelling is dat een weerman het weer van morgen 'voorspelt.' De weervoorspellingen blijken aardig te kloppen, maar zijn lang niet 100% betrouwbaar! Ten laatste is de profetie uit de Bijbel. Het is gebleken dat de profetieën die in de Bijbel staan, voor 100% betrouwbaar zijn. Veel van de Bijbelse profetieën zijn op verbazingwekkende wijze vervuld. Ze zijn op verbluffende wijze nog steeds actueel! Ruim 700 afzonderlijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn door de Bijbel rééds voorzegd. Veel van de Bijbelse profetieën zijn historisch aantoonbaar uitgekomen. In verband met de eerste komst van Yeshua (Jezus) zijn er letterlijk honderden profetieën vervuld, zoals Zijn geboorte in Bethlehem, Zijn lijden, kruisdood en opstanding. Ook zijn de profetieën van het herstel van Israël vervuld. (3) Het blijkt dat profetie véél meer dan het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen is. Volgens de heer J. van Barneveld is profetie het spreken van God. Daarom hebben Bijbelse profetieën te maken met een aantal categorieën, zoals de heer J. van Barneveld omschreef: boodschappen voor de eigen tijd, sociaal-ethische boodschappen, vermaningen aan Israël, voorzeggingen en vervulde profetieën.  Ook zijn er duidelijke en vaste patronen in de Bijbelse profetieën die door elkaar heen lopen: verzoening met God, zoals de offerdienst van Israël en het sterven en opstanding van Jezus Christus, de eerste en tweede komst van de Messias, het herstel van Israël en de eindtijd. (3) Anders dan occulte en niet-Bijbelse voorspellingen die bijna uitsluitend handelen over het onheil en het noodlot, zijn de oordeelsprofetieën uit de Bijbel voorwaardelijk: als een volk of een persoon, waarover een oordeelsprofetie is uitgesproken, zich bekeert van de boze wegen, dan vervalt het oordeel. Dat was ook het geval met de profetie van de profeet Jona die het oordeel Gods over Ninevé moest aankondigen. "Nog 40 dagen en Ninevé zal verwoest worden,"luidde de dreigende boodschap van de profeet Jona. De bewoners waren ontzettend geschrokken en bekeerden zich. En de stad Ninevé bleef gespaard. Maar wanneer een volk of een persoon zich niet bekeert, is het oordeel definitief. We lezen in de Bijbel dat de profeet Jeremia DIT VOORWAARDELIJKE KARAKTER van oordeelsprofetieën namens God aan ons heeft doorgegeven:

"In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen; Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat ik hetzelve gedacht te doen. Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal bouwen en planten; Maar indien het doet, dat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn stem niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, met hetwelk Ik gezegd had hetzelve te zullen weldoen."
Jeremia 18:7-10 (Statenvertaling)

Nu u weet wat het verschil is tussen voorspelling en voorzegging, is het ook belangrijk om goed te weten dat alles wat God in Zijn Woord zegt, ook daadwerkelijk uitkomt. Zijn woord keert nooit ledig terug! God zegt door de mond van de profeet Jesaja:"Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen." (Jesaja 46:9-10) God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd! Verleden, heden en toekomst zijn inderdaad in Gods hand en geen mens kan de voorzegging van de HEERE God ongedaan maken!

Profeet Jesaja. Het wassen beeld is te
zien in het Creation Museum, Kentucky
De Bijbel veroordeelt menselijke (en ook demonische) voorspellingen openlijk en noemt hen dwaasheid. Geen wonder dat de profeet Jesaja de spot drijft met astrologen, occulte voorspellers en overmoedige 'profeten' die hun brabbeltaal spreken:"Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu opstaan, die de hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen." (Jesaja 47:13. Statenvertaling) Precies zoals de occultist Nostradamus zich bezighield met astrologie en waarzeggerij! De officiële biografen die het beeld van Nostradamus willen verfraaien, hebben u echter niet verteld dat Nostradamus wijn in zulke enorme hoeveelheden dronk, dat hij regelmatig in een delirium verkeerde, in welke toestand hij zijn occulte voorspellingen plachtte te doen. (1) De echte profeet Jesaja heeft nog nooit wijn gedronken. Als hij een voorzegging doet, is hij volledig geinspireerd door de Heilige Geest. De profetische woorden die Jesaja in zijn boek moest optekenen, waren door God ingegeven. De apostel Petrus verklaarde dat de profetieën nooit uit de wil van een mens zijn voortgekomen, maar dat profeten van God spraken zoals zij door de Heilige Geest bezield werden. (2 Petrus 1:19-21)

De vraag is of de Bijbel ook de aanslagen op de Twin Towers voorzegd heeft. Het antwoord is JA! Zoals we lezen wat de profeet Jeremia over de voorwaardelijke oordelen van God zegt, wordt 9/11 ook in verband gebracht met het oordeel. Aan de oordelen zijn er ook redenen verbonden, zoals God door de mond van de profeet Jeremia zegt. Anders dan de onnauwkeurige en nogal brabbelachtige voorspelling van Nostradamus is de Bijbelse profetie helder, samenhangend en duidelijk. U zult ook merken dat de Bijbelse profetie volslagen nauwkeurig is en precies klopt met de details!! De profeet Jesaja had geprofeteerd dat de torens om zouden vallen. Laten we een tekst uit het Bijbelboek Jesaja gaan lezen:

"En er zullen op elke hoge berg, en op elke verheven heuvel beekjes en watervlieten zijn, in de dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen."
Jesaja 30:25

Jesaja's profetie is verbazingwekkend en ongeloofelijk. 9/11 was inderdaad de dag van de grote slachting. Meer dan 2700 mensen werden de dood ingejaagd. Zoals de profeet Jesaja zei, waren de torens inderdaad omgevallen. De Bijbelse profetieën hebben niet alleen betrekking op Israël en het Midden-Oosten, maar ook op wereldgebeurtenissen! 


Het Bijbelboek Jesaja
Sceptici die de profetische Bijbeltekst lezen, zouden zeggen dat New York helemaal geen bergen en heuvels noch waterstromen heeft. Ze vergissen zich echter, alleen maar omdat ze de geschiedenis van New York niet kennen! Om de Jesaja-tekst volledig te begrijpen moeten we eerst in de geschiedenis van New York gaan verdiepen of de stad inderdaad bergen, heuvels en waterstromen heeft. De metropool New York ligt in het noordoosten van de Verenigde Staten en is gelegen aan de monding van de Hudson rivier. Het merendeel van de stad is op de drie eilanden Manhattan, Staten Island en Long Island gebouwd. (4)


Satellietfoto van New York
De Hudson stroomt door de Hudson Vallei (Hudson Valley) in de baai van New York, zoals het woord heuvel in de Jesaja-tekst staat. Waar de Hudson de grens tussen New York City en New Jersey vormt, scheidt de East rivier de stadsdelen The Bronx en Manhattan van Long Island. Harlem rivier is net als de East rivier een getijdenrivier, verbindt de East rivier met de Hudson rivier en vormt zo de grens tussen Manhattan en The Bronx. de totale oppervlakte van de stad bedraagt maar schatting 789.43 km2, terwijl de volledige oppervlakte 1.214,4 km2 bedraagt. (4) Maar als u zo sceptisch bent en zou beweren dat New York geen bergen heeft, dan begaat u een vergissing! New York heeft wel bergen en heuvels. Het hoogste natuurlijke punt van New York City is Todt Hill op Staten Island met een hoogte van 124,9 meter boven zeeniveau. Deze kleine bergrug aan de kust is grotendeels met bossen bedekt wat onderdeel uitmaakt van de Staten Island Greenbelt, hoewel veel van het gebied is ontwikkeld en bewoond. (4) De naam Todt is afkomstig van het Nederlandse woord 'dood'' wat verwijst naar de begraafplaats op de zuidelijke flank van de berg! (5) Een historicus die goed op de hoogte is van de geschiedenis van New York, weet dat het eiland Manhattan wel heuvels heeft. In het midden van Manhattan staat het wereldberoemde Central Park. Central Park wordt wel 'de achtertuin van de stad' genoemd. In het Central Park zijn er heuvels, meren, weelderige weiden en meer dan 500.000 struiken en bomen.


Plattegrond van het Central Park, New York
De Twin Towers stonden in Lower Manhattan, het zuidelijkste deel van het eiland Manhattan. Lower Manhattan, het belangrijkste stadsdeel en financieel en bestuurlijk centrum van New York City, is begrensd door Chamber street in het Noorden, de Hudson rivier in het westen, de East rivier in het oosten en Batterij Park en New York Harbor (ook bekend als Upper New York Bay) in het zuiden. Oorspronkelijk werd Lower Manhattan bewoond door de Lenape-indianen. De Nederlandse kolonisten vestigden zich in 1614 in het zuiden van het eiland Manhattan en stichtten een nederzetting, genaamd New Amsterdam, wat later Lower Manhattan werd genoemd. De naam Manhattan is afgeleid van het Indiaanse woord Manna-hata, zoals in 1609 staat geschreven in het logboek van Robert Juet, een officier van Henry Hudson, die in Nederlandse dienst stond. (6) De naam Manna-hata betekent in de taal van de Lenape-indianen letterlijk Eiland met vele heuvels! In 1626 had de Nederlandse gouverneur Peter Minuit het eiland Manhattan gekocht van de indianen, in ruil voor snuisterijen en andere kleinigheden ter waarde van 60 gulden (24 dollar), nu zo'n 700 euro of duizend dollar waard! (6) (7) Oorspronkelijk was de Nederlandse Nederzetting Nieuw-Amsterdam omgeven door wallen en grachten, zoals u de onderstaande afbeelding ziet.


Nieuw-Amsterdam
De sloot die door het centrum van de stad was gegraven, werd opgewaardeerd tot een gracht naar Amsterdams voorbeeld, volledig met houten beschoeïng en fraaie stenen bruggen. Tegenwoordig is de straat langs de wal bekend als Wall Street. Wall Street was inderdaad vernoemd naar de wal, die de Nederlanders bouwden om niet alleen de indianen, maar ook de Engelsen en de Fransen buiten de Nederlandse vestigingsplaats te houden. Dezelfde straat werd ten tijde van Peter Stuyvesant, die de wal liet verbeteren, 'het Cingle' genoemd. Al snel werd de wal overbodig. Na de overdracht van Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen ging de naam "Wal straat" verder door het leven als "Wall Street." (8) Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse oorlog in 1664 werd Nieuw Amsterdam veroverd door de Engelsen, die de Nederlandse nederzetting tot New York hadden omgedoopt ter ere van de hertog van York. In 1673 kwam het gebied voor een korte tijd weer in handen van de Nederlanders. Bij de vrede van Westminster in 1674 werd de nederzetting definitief overgedragen aan de Britten. Omgekeerd deden de Britten bij dit verdrag definitief afstand van Suriname. (6) (7) New York kent ook ondergrondse rivieren. In het verleden waren er bloeiende eco-systemen van zoetwater in de stad New York. Tegenwoordig verdwijnen ze onder de grond. Sommige rivieren werden gedegradeerd tot soort rioolbuizen in een stedelijke, betonen jungle. Maar als we de Jesaja-tekst lezen dat het water tijdens de grote slachting op elke heuvel en elke hoge berg stroomt, zou u zich gaan afvragen of er inderdaad water tijdens de aanslag op de Twin Towers was gestroomd, terwijl de rivieren getijdenrivieren zijn. Een scepticus zou zeggen dat er tijdens 9/11 helemaal géén water 'op elk heuvel' was gestroomd. We moeten niet vergeten dat New York gebouwd was op zeven heuvels, net zoals Rome ook op zeven heuvels werd gebouwd. De Jesaja-profetie blijkt exact te kloppen, als we een onderstaande foto zien dat er tijdens de bloedige aanslagen op het WTC inderdaad water door de straat was gestroomd. 


Water stroomde door de straten van New York
Maar...dat is nog niet alles! Op 11 september 2011 werd het monument voor de slachtoffers van de aanslagen van 9/11 officieel geopend voor de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers.  Het monument wordt National September 11 Memorial and Museum genoemd. Deze monument was ontworpen door Michael Arad en werd gebouwd op de plaats waar voorheen de Twin Towers stonden naast de in aanbouw zijnde wolkenkrabber One World Trade Center. (9) Op het monument zijn twee grote waterbakken in het midden, waar vroeger de torens stonden, te zien. De waterbakken hebben de vorm van waterval. Daarom heten ze ook Memorial Waterfall. Het water stroomt langs de muren naar beneden, precies zoals we in de Jesaja-tekst lezen dat het water op elke verheven heuvel stroomt! 


Memorial Waterfall
Memorial Waterfall
Twee laaggelegen waterbekken markeren precies de plaatsen waar de torens stonden. Het wateroppervlakte wordt onderbroken door leegten De bakken worden constant gevuld met water dat langs de muren naar beneden stroomt. De bakken worden omsloten door enkele bouwwerken. Hierdoor kunnen de bezoekers het monument betreden. Zij dalen af via een serene, donkere gang naar een ruimte waar zij achter de watervallen staan en zo de bakken kunnen bekijken. Langs het monument is in koper een reling gebouwd met hierop de lijst met de namen van alle slachtoffers. (9) We zien hoe nauwkeurig is de profetie van Jesaja.

De profetie van Jesaja legt 9/11 ook in verband met het oordeel. Aan het oordeel is inderdaad een reden verbonden. De occultist Nostradamus heeft NOOIT een reden genoemd waarom een stad of een imposante gebouw verwoest moet worden. De Bijbel geeft wel een reden aan waarom een volk of een persoon geoordeeld moet worden. Veel gelovige Amerikanen geloven dat 9/11 een oordeel was geweest. Waarom 9/11 in verband met het oordeel wordt gebracht, zullen we het volgende en laatste artikel gaan lezen.

                                                                      Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                      Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Satanisme in het licht van de Bijbel. Door J.I. van Baaren
(2) Kind en occultisme. Door drs. R.H. Matzken en A. Nijburg
(3) Yad I'Ami: Profetie - 66 boeken vol profetie. Door dhr. Jan van Barneveld
(4) nl.wikipedia.org/wiki/New York
(5) nl.wikipedia.org/wiki/Todt Hill
(6) en.wikipedia.org/wiki/Manhattan
(7) Capitool Reisgidsen: New York
(8) en.wikipedia.org/wiki/Wall Street
(9) nl.wikipedia.org/wiki/National September 11 Memorial Museum

Geen opmerkingen: