vrijdag 17 augustus 2012

Wat betekent het om Israël lief te hebben?


   
                                                                                        Door Shlomo Hizak


Shlomo Hizak
Voorwoord van de blogger: Er zijn veel christenen die zeggen Israël lief te hebben en steun betuigen aan het Joodse volk. De vraag is of de liefde van niet-Joodse christenen oprecht en warm is, gezien het feit dat de Joden nog altijd wantrouwen koesteren jegens de christenen. Shlomo Hizak weet waarover hij praat. Hij is een Jood die Jezus Christus als zijn Messias heeft aanvaard.  Shlomo Hizak werd in januari 1941 in Jeruzalem geboren voordat de Staat Israël in 1948 werd gesticht. In zijn jonge jaren was hij de lijfwacht van Israëls eerste premier Ben Goerion. In 1962 richtte hij een centrum op dat nu bekend staat als het Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek (of kortweg "AMI Centrum") in Jeruzalem. Het doel was de verspreiding van de Bijbel en kennis van Gods Woord in het Midden-Oosten en ook daarbuiten. Onder zijn leiding zijn in de afgelopen 50 jaar miljoenen Bijbels en Testamenten verspreid in het Midden-Oosten, Ethiopië en het voormalige Oostblok. Dankzij zijn verkondiging en lezingen op conferenties hebben mensen kunnen kennismaken met de diepe schoonheid en ongekende rijkdom van het Woord van God, gezien vanuit Joods perspectief. Het is ZÉÉR BELANGRIJK om zijn artikel te lezen wat het echt betekent om Israël lief te hebben. Denk niet als u zijn artikel leest:"O, niet voor mij! Maar voor christenen die nog niet weten wat het betekent om Israël lief te hebben." LEES AUB en u zult weldra begrijpen wat de liefde voor Israël kan inhouden! Ik bid en hoop dat God uw ogen zal openen. Nu laat ik het woord aan de heer Shlomo Hizak: 

Een grote golf van misverstanden en onbegrip


Er komen de laatste jaren steeds meer christenen naar Israël en vooral naar Jeruzalem, die beweren:"Ik houd van Israël (of: "Wij houden van Israël). Sommigen tonen hun liefde door medische en sociale projecten in Israël te ondersteunen. Anderen hebben het Joodse volk geholpen met de bouw van nieuwe nederzettingen. Daarnaast zijn er mensen geweest die geholpen hebben bij de verfraaiing van Jeruzalem of de herbebossing van Israëls heuvels. Sommigen hebben Joodse feesten bijgewoond en deelgenomen aan marsen door Jeruzalem met spandoeken waarop ze hun liefde en steun voor Israël betuigen. (1)Demonstraties en uitingen van liefde voor Israël zijn niet beperkt tot hen die elk jaar naar Israël komen. Ik spreek op conferenties en samenkomsten in veel delen van de wereld, dus ik zie veel groepen die hun best doen om op verschillende manieren hun liefde voor Israël en het Joodse volk uitdrukking te geven. (1)

Dit alles is niet alleen in wezen goed, MAAR het is ook een teken van de tijd waarin wij leven. We staan op een groot historisch keerpunt dat de naderende Messiaanse tijd markeert. Tegelijkertijd zijn er mogelijke valkuilen, zowel voor Joden als voor christenen. Ik zie aan beide zijden een grote golf misverstanden en onbegrip, die de Joodse wereld scheidt van goedbedoelende christenen. (1)Tussenmuur die scheiding maakte

Het Nieuwe Testament spreekt van de "tussenmuur, die scheiding maakte" (Efeziërs 2:14) tussen Joden en heidenen, die door Christus werd weggebroken. Ik wil nu onderzoeken of het mogelijk is dat door de inspanning om grenzen te doorbreken en de kloof te overbruggen, in werkelijkheid de muur hoger wordt opgetrokken. Ik wil niet suggereren dat ik alle antwoorden heb, maar met meer dan 48 jaar ervaring in Israël en daarbuiten op het gebied van Joods-christelijke relaties, heb ik wel een uniek gezichtspunt. Mijn werk als promotor van wederzijds begrip tussen Joden en christenen is gericht op de Christelijke wereld, maar mijn suggesties kunnen ook hun voordeel opleveren in de Joodse wereld. (1)

Ik wil een paar misverstanden uit de weg ruimen en verwarring voorkomen. Hopelijk kan ik ideeën brengen voor constructieve vriendschappelijke acties en liefde voor het Joodse volk. Laten we beginnen met de vraag:"Waarom zouden christenen de Joden meer lief moeten hebben dan andere speciale groepen?" Ik ben bang dat het antwoord boekdelen zou kunnen vullen met theologische studies, sociologische onderzoeken, psychologische studies en geleerde werken in vergelijkend godsdienstig onderzoek. In de eenvoudigste bewoordingen kunnen we wijzen op de hoge prijs die het Joodse volk heeft moeten betalen, zodat de heidenen toegang konden krijgen tot de Bijbelse gemeente (Romeinen 11:25). Ongelukkigerwijs hebben sommige christenen dit proces van hun toetreding tot de wereld van Bijbelse waarden niet goed begrepen; zij hebben aangenomen dat door hun toetreding de Joden zijn vervangen. (1)

"Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken."
Romeinen 11:11 (Statenvertaling)

De christenen zijn NIET in de plaats van de Joden gekomen. Paulus verwijst in positieve termen naar de Joden:"...dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd." (Romeinen 3:2). Dit wordt ondersteund door de uitspraak van Jezus:"...want DE ZALIGHEID IS UIT DE JODEN" (Johannes 4:22. Statenvertaling). Een ander vertaling zegt:"...want het heil is uit de Joden." Ik wil dit punt afronden door te onderzoeken wat er vereist is in verband met relaties tot de Joden. (1)

Het eerste principe staat in Jesaja 40:1:

"Troost, troost Mijn volk, zegt uw God."

Het tweede principe wordt gevonden in Psalm 102:13-14:

"Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen." (Statenvertaling)

We hebben nu een schriftuurlijke basis in onze relatie met Israël en het Joodse volk. Als er een schriftuurlijke basis is voor onze relatie, waar komt dan de verwarring vandaan? Dit gebeurt omdat veel uitdrukkingen van liefde voor Israël in onze tijd NIET gebaseerd zijn op deze principes, maar op EMOTIES OF ANDERE TWIJFELACHTIGE MOTIVATIES. Sommigen zullen nu ophouden met lezen wat ik heb geschreven, omdat ze zeggen:"Dit is voor anderen, die in verwarring zijn in hun liefde voor Israël  en dat ben ik niet." Velen zullen zich totaal niet verward vinden, maar dat komt alleen doordat ze hun doel en hun motivatie nooit hebben onderzocht, waarom ze zeggen "ik heb Israël lief." (1)

Gevaarlijke houding van christenen met hun gebrek aan kennis

Waarom is de houding gevaarlijk? Als mensen geen begrip hebben van de wortels van hun motivatie waarom ze deze liefde uitdrukken, is het dan niet goed om Israël lief te hebben? Is het niet bewezen dat deze uitdrukking van liefde voor Israël nuttig is? Als christenen door Jeruzalem marcheren en spandoeken meedragen met de tekst "wij hebben Israël lief", heeft dat geen trootsende uitwerking op het Joodse volk in Israël? (1)


Christenen over de hele wereld als supporters van Israël

In deze tijd heeft Israël alle vrienden nodig die het kan krijgen, zowel nationaal als individueel. Het grootste deel van ons budget gaat naar defensie tegen onze vijandige buurlanden. Hoog op de lijst met uitgaven staat de buitenlandse hulp die wij geven in de vorm van technische ondersteuning aan ontwikkelingslanden. Er is bijna geen enkel derdewereldland - afgezien van het moslimblok - dat niet heeft geprofiteerd van Israëls technische en medische hulp. Het kan niet officieel worden gepubliceerd of bewezen, maar er zijn landen die geen diplomatieke banden met Israël onderhouden, maar die toch grote Israëlische delegaties hebben die hulp bieden bij hun verdediging, hun landbouw, enz. Dit komt voort uit goedheid, maar het is ongetwijfeld ook de bedoeling om vrienden te winnen in een overigens vijandige wereld. Israël reageert heel snel op vriendschappelijke gebaren. In deze tijd van wereldwijde economische crisis heeft Israël zowel nationaal als individueel de hand gereikt aan slachtoffers van de aardbeving in Haïti (januari 2010) en de zeebeving van Sendaï in Japan (maart 2011). De Magen David Adom (het Israëlische Rode Kruis) en de Nationale Rampeneenheid van het Home Front Command van de Israëlische defensie hebben veldhospitaals in Haïti en in Japan opgezet. (1)


IDF-reddingswerkers redden een Haïtiaan. Januari 2010
Een Haïtiaanse baby geboren in het Israëlische veld-
hospitaal in Port-au-Prince, Haïti. Januari 2010
Een Israëlische arts behandelde de voet van een
Japanse jongen. Maart 2011
Er zijn tienduizenden dollars en materiële giften en dringend noodzakelijke hulpgoederen naar Haïti verstuurd. Gewonde kinderen zijn gratis naar Israël vervoerd om daar dringende medisch behandelingen te ondergaan. Dit kan schokkend zijn voor sommige christenen, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Israël als natie en de meerderheid van de inwoners minder moeite hebben met het ontvangen van uitdrukkingen van liefde van andere religies dan van christenen. DIT IS HEFTIG, MAAR HET IS WAAR. Als u naar Jeruzalem komt met een spandoek waarop uw liefde voor Israël staat afgebeeld, zien de Joden niet alleen u en het spandoek. Achter u aan komt een erfenis van lijden en vervolging die tweeduizend jaar heeft geduurd. Het feit dat u zegt:"Ik ben anders, ik ben een echte christen" PLEIT U NIET VRIJ en HET SCHEIDT U OOK NIET van alles wat het christendom bij de Joden vertegenwoordigt. (1)

Wat u ook zegt, u kunt het NIET van u afschudden. Sommige christenen reageren met de vraag:"Hoe kunnen de Joden mij verantwoordelijk houden voor wat anderen hebben gedaan? Zoiets is volledig in tegenspraak met de Geest van Jezus." De Joden zullen dan antwoorden:"Hoe kunnen zoveel christenen de Joden verantwoordelijk houden voor wat er tweeduizend jaar geleden met Jezus is gebeurd?" De geschiedenis heeft een lange lijst voortgebracht van de meest verwerpelijke handelingen van de mensheid tegen het Joodse volk. Het probleem is dat goedbedoelende christenen hun liefde voor de Joden op verschillende manieren tot uitdrukking brengen, maar zonder Bijbelse grondslag en motivatie voor hun acties en zonder kennis van de Joodse geschiedenis of het Joods gedachtengoed. God zei onder andere door Zijn profeet Hosea:"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." De algemeen aanvaarde uitleg is dat de Joden lijden vanwege hun gebrek aan kennis. MAAR...het is net zo goed waar dat het Joodse volk lijdt omdat DE HEIDENEN GEBREK AAN KENNIS HEBBEN VAN GODS EEUWIG PLAN VOOR DE JODEN. (1)

Onbeantwoordde liefde

Uitdrukkingen van liefde, die alleen gebaseerd zijn op emotie, kunnen het een tijdje volhouden als ze de wind mee hebben. MAAR...ALS DE LIEFDE NIET BEANTWOORD WORDT, KUNNEN WE DE VALSE BASIS ZIEN ALS DE LIEFDE VERANDERT IN ANTISEMITISME!! Er zijn mensen en organisaties geweest die hebben geprobeerd de weg naar de Israëlische harten te kopen. Er zijn miljoenen dollars geschonken aan de Israëlische overheid en kleinere bedragen aan individuele Joden. Deze donaties worden meestal gegeven als uitdrukkingen van liefde en troots voor Israël en de Joden, zonder bijbedoelingen. Het Joodse volk wordt over het algemeen als een INTELLIGENT VOLK beschouwd. Het is echter verbazingwekkend om te zien hoe christenen soms doen alsof we onnozel zijn. Ze zeggen het één als ze in Israël zijn, en dan gaan ze naar huis en publiceren in hun magazine IETS TOTAAL ANDERS. Ze denken misschien dat Israël een klein, geïsoleerd land is en dat wij geen idee hebben van wat zich in de rest van de wereld afspeelt. (1)

De Israëlische veiligheidsdienst met de naam Mossad wordt beschouwd als één van de beste ter wereld. Zij hebben ook aandacht voor de religieuze wereld. Er zijn maar weinig godsdienstige publicaties in de wereld, die hun weg niet vinden naar verscheidene agentschappen in Israël. Als dat wat in Israël is gezegd niet overeenstemt met dat wat in het thuisland wordt gezegd, trekken we de conclusie dat de geschiedenis zich herhaalt. In sommige gevallen wordt het afgedaan met een knipoog. Met andere woorden, er wordt geconcludeerd dat het weinig kwaad zal aanrichten en ze laten deze mensen hun spel spelen. MAAR...als de handelingen te agressief worden, kan de persoon of organisatie geconfronteerd worden met deze tegenstrijdigheden. Dan ontdekken we hun ware bedoelingen. Als hun primaire doel de bekering van Joden is, dat wordt tegengewerkt, gaan ze dan door met liefde en troots te tonen, of keren ze zich tegen Israël en worden ze anti-Joods? (1)

Toen een bepaalde organisatie haar steun introk nadat ze was afgewezen, zei een christen:"Ik heb daar wel begrip voor. Ik zou hetzelfde doen als het mij overkwam." Dit klinkt logisch; waarom zou je iemand proberen te helpen en lief te hebben die jou afwijst? Maar dit is in tegenspraak met de Christelijke boodschap. Wat zegt de Schrift daarover? Hebben christenen niet de opdracht om hun vijanden lief te hebben? En hoe zit het met de andere wang toekeren? Hebben we alleen lief wie ons liefhebben? (1)

Joodse identiteit een grote struikelblok voor de christenen

 Christenen hebben een aantal vreemde ideeën over de Joden. Eén daarvan is dat ze de Bijbel niet lezen. Dit idee kan alleen leven bij iemand die nog NOOIT een dienst in een synagoge heeft meegemaakt. In de synagogediensten wordt meer dan de helft van de tijd gewijd aan het lezen van de Schriften. Het hoogtepunt van de dienst is als de boekrollen uit de Ark worden genomen en door de gemeente worden gedragen, voordat ze worden geopend om voorgelezen te worden. Als iemand wordt aangewezen om eruit voor te lezen, staan er minstens twee mannen woord voor woord te controleren of er geen fouten worden gemaakt. (1)


Bar Mitzvah bij de Westelijke Muur in Jeruzalem
Marokkkaanse Joden in hun synagoge
Wordt er een fout gemaakt, dan wordt de voorlezer onderbroken en gecorrigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan de Talmoed en andere Rabbijnse geschriften, MAAR er wordt NOOIT iets boven de Bijbel geplaatst. Sommige mensen zijn verbaasd als ze ontdekken dat er Joodse geleerden en leken zijn, die MEER van het Nieuwe Testament en van het onderwijs van Jezus weten dan de gemiddelde christen!! In de afgelopen 2000 jaar hebben veel Joodse schrijvers het idee van het christendom als een "godsdienst van liefde" aan de kaak gesteld, omdat de Joden in de 2000 jaar na de tijd van Jezus die liefde waarover Hij sprak, niet hebben ontmoet! (1)

Als een christen een Jood de geschiedenis van Jezus vertelt en de Jood wil er niets mee te maken hebben, legt de christen dit meestal uit als het gevolg van "hardnekkigheid" of "blindheid." De hardnekkigheid hoeft NIET ALTIJD een negatieve eigenschap van het Joodse volk te zijn. Velen van binnen en buiten de Joodse wereld hebben erop gewezen dat het Joodse volk zonder deze eigenschap NIET had kunnen overleven! God gebruikt menselijke trekken en eigenschappen om Zijn doel te bereiken. Als de Joden geen hardnekkig volk waren, waren ze al lang geleden bezweken onder de druk van assimilatie! Het Joodse volk heeft een enorme prijs moeten betalen om Joods te blijven. Als ze de makkelijkste uitweg hadden gekozen, zouden ze veel pijn en bloedvergieten hebben voorkomen. Ze zouden gewoon uit de geschiedenis zijn verdwenen, zoals dat bij de meeste overwonnen en verstrooide volken is gebeurd. Nooit zal ik de noodkreet van een Amerikaanse rabbijn vergeten, die zei:"We hebben meer broeders en zusters verloren door assimilatie dan in de Holocaust." De definitie van assimilatie is: "het overnemen van de culturele en nationale identiteit van een ander en aan hem gelijk worden." In sommige gevallen in de geschiedenis was dit erg gunstig voor de geassimileerde gemeenschap. Assimilatie van het Joodse volk zal uiteindelijk ten nadele zijn van de Joden als culturele groep, voor Gods plan met de Joden en ten slotte voor de hele mensheid! Vanaf het moment van de verbondssluiting van God met Israël op de Berg Sinaï tot op de huidige dag, is er een heilig overblijfsel van hen die Hem liefhebben. (1)


Jemeense Jood in Jeruzalem aan
het einde van de 19e eeuw
Christenen geloven dat de Joden Jezus moeten aannemen en hun cultuur en traditie en alles wat hun vanaf hun vroegste jeugd is geleerd over God moeten afwijzen. De meeste Christelijke uitingen van liefde voor de Joden zijn bedoeld om de Joden te bekeren tot het Christendom. Er zijn allerlei vormen en namen bedacht om hen een klein beetje Joodse identiteit te laten behouden, zoals "Messiaanse Joden" of "Complete Joden" of "Christelijke Joden." Deze uitdrukkingen vormen een groot probleem voor Joden die deze groepen niet als Joden accepteren! (1)

Dat schept veel problemen als christenen de Joodse gemeenschap benaderen. Eenvoudig gezegd is zo'n benadering alsof men zegt:"Ik ga goed voor jou zijn, of ik ga je iets geven. In ruil daarvoor verwacht ik niet alleen dat je luistert naar wat ik je ga leren, maar als je echt dankbaar bent, moet je aannemen wat ik je vertel en dat is Jezus aannemen als je Messias." De meeste christenen die deze benadering kiezen, ervaren dit als een regelrechte unieke roeping die ze hebben ontvangen en ze hebben allemaal het gevoel dat ze de eerste christen zouden kunnen zijn die ooit op dit idee is gekomen. MAAR de Joden zijn al 2000 jaar lang HET DOEL VAN DEZE BENADERING! (1)

Het is een drama in drie bedrijven dat al bijna tweeduizend jaar oud is. Eerste bedrijf: Open armen en liefdebetuigingen om de Joden in de kerk te verwelkomen. Tweede bedrijf: De kerkleiders realiseren zich dat de Joden NIET op de uitnodiging ingaan. Als ze niet goedschiks komen, dan maar kwaadschiks door gedwongen dopen. De geschiedenis staat bol van de verslagen hierover. De Marranen in Spanje hebben zich uiterlijk bekeerd, maar iedere keer als ze een kerk betraden, vroegen ze de God van Abraham, Izak en Jakob om vergeving. Ze moesten naar de kerk voor huwelijken en begrafenissen. Er was zo'n nauwe band tussen kerk en staat, dat huwelijken en begrafenissen niet zonder de kerk uitgevoerd konden worden. Derde bedrijf: Als ze zich niet onderwerpen - en ze onderwerpen zich zelden - geven de leiders hen, gesteund door de kerk, de schuld van alle rampen die gebeuren. Ze hitsen de menigte tegen hen op, hun bedrijven wordt geruïneerd, hun woonhuizen en synagogen worden in brand gestoken en ze worden het land uit gejaagd of massaal afgeslacht, zoals in de Holocaust. Professor Clark. M. Williamson beschrijft dit proces in zijn boek "Has God Rejected His People" op pagina 122 als volgt: Het logische gevolg van het protest varieerde van: "Jullie hebben geen recht om als Joden onder ons te leven" via "Jullie hebben geen recht om onder ons te leven" tot uiteindelijk "Jullie hebben geen recht om te leven." (1)


Joodse jongetjes bij de Westelijke Muur in Jeruzalem
Jemenitische Joodse vrouwen
Een Joodse jongeman bidt bij
de Westelijke Muur
De Joodse gedachte over de vraag waarom Joden vervolgd worden, is divers. Velen refereren aan Jesaja 53 en geloven dat het Gods wil is dat Israël zal lijden voor de zonden van de wereld. Er zijn Christelijke geleerden die op de overeenkomst met Romeinen 11 wijzen, er zijn takken (dit is Israël) om de heidenen plaats te bieden als kinderen van God. Er is bijna geen Jood te vinden die de geschiedenis van zijn volk kent, maar niet bekend is met bovenbeschreven gebeurtenissen en hoe vaak die in de geschiedenis zijn voorgekomen. Het gebrek aan begrip dat de gemiddelde christen toont, kan omschreven worden als: "Ik probeer hen alleen over Jezus, hun Messias, te vertellen." Maar voor de Joden is er WEINIG VERSCHIL TUSSEN HET VERLIES VAN JOODSE ZIELEN IN DE OVENS VAN HITLER EN HET VERLIES AAN HET CHRISTENDOM VIA ASSIMILATIE!!! (1)

Verborgen gevaren 

Begrijpt u nu het dilemma van een Jood als een christen naar hem toekomt en zegt:"Ik heb jullie lief" of "Ik heb Israël lief"? In de Diaspora zijn er weinig dingen die een Jood meer angst kunnen aanjagen dan een christen die zegt:"Ik heb jullie lief"! In Israël is het een dubbel dilemma; er komt nog bij dat Israël zich niet nog meer vijanden kan veroorloven - Israël heeft vrienden nodig. Hoewel we bang zijn voor deze uitingen, hebben we geen andere keus dan mee te werken en de liefesbetuigingen zo beleefd en enthousiast mogelijk in ontvangst te nemen. Geloof me, dit wordt ironisch gedaan in afwachting tot...DE AAP UIT DE MOUW KOMT. (1)

Liefe is één van de sterkste emoties. Het kan een positieve kracht zijn, maar als het alleen op emotie is gebaseerd en NIET op de solide Schrituurlijke basis, dan kan het omslaan en vernietigende uitwerking hebben! Ik heb een somber beeld geschetst en ik kan hier niet stoppen zonder te melden dat er heel wat prachtige uitingen van liefde en troost voor het Joodse volk zijn geweest met langdurige positieve effecten. We hebben echter te maken met een verschijnsel dat kwaad kan stichten en dat tegengesteld is aan de wil van God als het niet gebaseerd is op de Schrift. Ik geloof dat DE JOODSE WERELD NOG STEEDS WACHT OP DE OPENBARING VAN OPRECHTE EN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD ZOALS DIE IN DE BIJBEL GESCHETST WORDT. Ik ben zeker niet de eerste die over dit onderwerp spreekt of schrijft en ik zal zeker ook niet de laatste zijn. Ik ontvang elk jaar honderden publicaties en boeken in mijn kantoor in Jeruzalem. De meeste daarvan hebben wel te maken met Joods-Christelijke relaties. Sommige zijn geschreven door Joden, maar de meeste zijn afkomstig van mensen die zijn opgevoed en grootgebracht in de westerse cultuur. Ze zoeken een weg naar wederzijds begrip, gebaseerd op gemeenschappelijke Bijbelse waarden. Dat is onze hoop voor de toekomst. (1)

Tegenwoordig zien we overal om ons heen nieuw antisemitisme. Ik ben tijdens de Tweede Wereldoorlog in Israël geboren. Elie Wiesel, die de Holocaust overleefde, heeft gezegd:"Ik heb me sinds 1945 niet meer zo gevoeld als nu. We hebben reden tot ongerustheid of zelfs angst.... Het wordt nu tijd om de hele mensheid te mobiliseren." Het traditionele antisemitisme is de discriminatie of ontkenning van, of de aanval op de rechten van individuele Joden om als gelijkwaardige leden te wonen in het land waarin ze verblijven. Het nieuwe antisemitisme is discriminatie van de rechten van het Joodse volk om als gelijkwaardig lid onder de naties te wonen. Het is zelfs de ontkenning van of de aanval op het recht van het Joodse volk om in Israël te wonen. Israël is de "collectieve Jood onder de naties" geworden. Per Ahlmerk, voormalig premier van Zweden, merkte op dat het nieuwe antisemitisme wordt gekenmerkt door aanvallen op de collectieve Joden: de Staat Israël. Dit veroorzaakt een kettingreactie van aanvallen op individuele Joden en Joodse instellingen. (1)

                                                                         Shlomo Hizak

Nawoord van de blogger: Dit is een leerzaam artikel maar tegelijk ook een waarschuwing voor goedbedoelde christenen die Israël met hun oprechte hart willen liefhebben. Vaak vergeten veel christenen, ongacht of ze protestant, pinkster of katholiek zijn, een waargeworden spreekwoord: Goed bedoeld, slecht gedaan. Het is belangrijk om niet alleen echte en oprechte liefde te koesteren, maar ook BEGRIP te tonen voor het Joodse volk. Bovendien moeten de christenen ook RESPECT TONEN voor de Joodse cultuur! Liefde betekent ook respect. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar! Zonder respect is liefde niet mogelijk!


Liefde en respect
Als de christenen zeggen dat als de Joden Jezus als hun Messias moeten aannemen en hun Joodse identiteit geheel opgeven, dan vergeten ze EEN AANTAL HISTORISCHE FEITEN dat Jezus Christus (Zijn echte Hebreeuwse Naam is Jesjoea HaMesjiach) een 100% Jood is! Hij was als Joods kind in Bethlehem geboren en net als alle andere Joodse babies op de achtste dag besneden (Lukas 2:21). Hij was Joods opgevoed, in de Thora onderwezen (Lukas 2:39-51) groeide op als een Jood in Zijn woonplaats Nazareth en ging heel getrouw naar de synagoge (Lukas 4:15-20). Ook wierp Hij onreine geesten van een bezeten man in de synagoge uit (Lukas 4:33-37). Nog NOOIT heeft Hij gezegd dat Joden hun synagoge moeten verlaten en de dienst in een Christelijk kerk bijwonen!! De christenen eisen wel van de Joden dat zij in plaats van de synagogedienst de kerkdienst moeten bijwonen! NOG NOOIT heeft Jezus gezegd dat de sabbat afgeschaft moet worden en zondag voortaan als rustdag gehouden wordt. De Romeinse keizer Constantijn de Grote was degene die de Joodse sabbat om antisemitische redenen afschafte en zondag tot rustdag in verband met de aanbidding van de zon verhief. Dat weten zeer veel christenen nog niet! Nergens staat in de Bijbel te vinden dat de sabbat veranderd moet worden en de Joden hun identiteit en cultuur moeten prijsgeven!! Maar de kerk zegt van wel. De kerkelijke leer is onbijbels en gebaseerd op leugens van de duivel.  Wie zijn wij eigenlijk als we de Joodse identiteit van het volk Israël afpakken!? Omgekeerd zou u zeker verontwaardigd zijn als iemand de Hollandse identiteit gaat afpakken! De Kerk beweert dat God met Zijn volk Israël heeft afgedaan en de christenen de plaats van Israël hebben ingenomen. De vervangingstheologie is ook onbijbels. NERGENS staat in de Bijbel te vinden dat God Zijn volk Israël heeft verstoten. De apostel Paulus schreef dat God het Joodse volk NIET heeft verstoten (Romeinen 11:1-2). Christenen beweren dat de Bijbel Christelijk is. Ze vergeten echter dat de Bijbel, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, puur Joods is en de auteurs van de Bijbel allemaal Joods zijn. En nog veel meer. 

Wijlen Bijbelleraar Derek Prince zei al:"Zonder Joods volk waren er ook geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en geen Redder! Hoeveel redding zouden u en ik kennen zonder deze vijf ingrediënten? De aartsvaders, de profeten, de apostelen, de Bijbel en de Redder. Dus of u het nu wilt erkennen of niet (en sommige mensen geven het niet graag toe), wij als niet-Joden danken iedere werkelijke geestelijke zegen die we ooit ontvangen hebben, aan de Joden. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om ook werkelijk dankbaar te zijn richting het Joodse volk. Paulus verwoordt dat in Romeinen 11:30-31. Hij vat hier alles samen wat hij gezegd heeft over de schuld en de verantwoordelijkheid van de christenen uit de heidenen jegens Israël."  (2) Hij schreef verder ook:"God vraagt van ons, christenen uit de heidenen, dat wij, vanwege de ontferming die wij van God via Israël ontvangen hebben, op onze beurt Israël ontferming schenken. Hoe kunnen wij aan deze verplichting een invulling geven? Ten eerste kunnen we uitdrukking geven aan een houding van oprechte liefde voor het Joodse volk. De meeste vormen van getuigen en verkondigen die wij als christenen beoefenen, bereiken het hart van de Jood NIET. In de praktijk leiden ze eerder tot verharding en vervreemding. Daarentegen is het geweldig om te zien hoe de schijnbaar harde houding van een Jood verzacht wanneer hij tegemoet getreden wordt met warme liefde, die zich uit in RESPECT, AANVAARDING, BETROKKENHEID. In de negentien eeuwen dat de Joden verspreid zijn geweest onder de volken is ÉÉN ding dat zij zeer zelden hebben ontmoet: LIEFDE! Laten we in 's hemelsnaam toch STOPPEN te proberen het Joodse volk te bekeren, dat is het werk van de Heilige Geest. Laten wij beginnen de LIEFDESCHULD DIE WE AL ZOVEEL EEUWEN BIJ HEN HEBBEN UITSTAAN, TERUG TE BETALEN." (2) 

Alle christenen behoren niet alleen liefde en respect voor het Joodse volk te tonen, maar moeten ook hun collectieve schuld- en zondebelijdenis doen aan de HEERE God voor wat zij het Joodse volk in negentien eeuwen hebben aangedaan. Want er kleeft bloed aan handen van alle christenen. We kunnen de geschiedenis van bloedige Jodenvervolgingen niet zomaar negeren of bagatelliseren. Als u van Here Jezus houdt en zoveel respect voor Hem toont, eist Hij ook dat u niet alleen liefde betuigt maar ook  respect toont voor Zijn volk Israël!! Helaas is er nog veel onwetendheid bij christenen. Bid voor het volk Israël, nu de hele wereld onder het mom van "anti-zionisme" en "solidariteit met het Palestijnse volk" zich tegen Israël keert. Ik bid en hoop dat het artikel van Shlomo Hizak en de citaten van Derek Prince uw ogen hebben geopend. Aarzel dan ook niet om te reageren op het artikel van Shlomo Hizak in uw reactie! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                         Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij Shlomo Hizak en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) AMI Jeruzalem Bijbel Centrum Nieuws 35ste jaargang nr. 3.
(2) Israël in het nieuws. Door Derek Prince.

3 opmerkingen:

Anoniem zei


Een zeer goede bijdrage, die gekenmerkt wordt van de ware bedoeling van de christenen, niet de onvoorwaardelijke liefde staat voorop; maar missionairse berekende liefde!!! die onmiddelijk kan omslaan in haat als het doel van de missie niet wordt bereikt; hierin zien we hoe misleidend hun liefde voor HET VOLK kan zijn

Mia

Anoniem zei

Wat een ENORME schuld hebben we als christenen in de loop van de eeuwen opgebouwd bij onze joodse broeders en zusters. Ook via dit blog vraag ik hen om vergeving.
Wees gezegend in de naam van onze Vader.

gerald ford zei

blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!