maandag 20 augustus 2012

Joodse wijsheid en spreekwoorden



God de bron van de Joodse wijsheid

Misschien hebt u in Oosterse wijsbegeerte of Zen wijsheid verdiept. Of hebt u Grieks-Romeinse filosofie gestudeerd. Bekend waren de Griekse wijsgeren Plato en Aristoteles. Hun filosofie heeft nog steeds een grote invloed uitgeoefend op de huidige westerse en humanistische levensbeschouwing. Dat heeft vooral te danken aan het door Alexander de Grote geïntroduceerde hellenisme. Hellenisme was een vermenging van de Griekse cultuur met die van het oosten. De hellenistische cultuur is best te vergelijken met de Amerikaanse cultuur (van spijkerbroeken, Coca Cola, Hollywoodfilms, Mc-Donald-hamburgers). Zoals de Amerikaanse cultuur zich over de gehele wereld heeft verspreid, zo verspreidde het hellenisme zich over de gehele toenmalige wereld van de Oudheid. Maar anders dan de Amerikaanse cultuur was de hellenistische zeer religieus georiënteerd. De heer Pieter A. Siebesma die een kenner van Semitische taal- en letterkunde en Joodse geschiedenis is, schreef dat de hellenistische invloed zo onvermijdelijk was geworden, dat de Grieken in grote conflict kwamen met de Joden. Het rabbijnse Jodendom moet niets van de Griekse filosofie hebben. In de rabbijnse Talmoed worden de namen van de grote Griekse filosofen als Plato en Aristoteles nergens genoemd. "Opmerkelijk is dat in de rabbijnse literatuur evenmin termen te vinden zijn die aan de Griekse filosofie zijn ontleend,"schreef de heer Pieter A. Siebesma. "Men had er radicaal mee gebroken en wilde er niets meer mee te maken." (1) In tegenstelling tot het Jodendom is het Christendom wel sterk beïnvloed door de Griekse filosofie. De eerste kerkvaders hadden het hellenistische gedachtengoed in het Christendom geïntroduceerd. Eerst hadden ze de Joodse wortels van het Christendom ontworteld. Men wilde er niks te maken hebben met de Joden. Heden ten dage zijn de huidige westerse beschaving en het Christendom nog steeds sterk beïnvloed door het hellenistische gedachtengoed. Geen wonder dat studenten theologie in hun eerste jaar naast de bijbeltalen vooral filosofie op de universiteiten bestuderen. De Griekse filosofie mag in de ogen van veel christenen een deugd zijn. Maar men moet zich afvragen hoe God over de Griekse filosofie denkt. De Joodse rabbijnen zijn niet de enigen die gruwen van de Griekse filosofie. Ook JHWH, de God van Israël, heeft een diepe afkeer van de Griekse filosofie! 




Er is een groot verschil tussen het Griekse denken en het Joodse denken, zoals Siebesma erop heeft gewezen. Het essentiële verschil tussen beide vormen van denken is de relatie waarin de mens tot zijn Schepper staat. Terwijl in het Hebreeuwse (Bijbelse) denken de mens in een (onderdanige) relatie tot God staat, is in het Griekse denken de mens autonoom. (1) In veel synagogen staat op de Ark, de kast waarin de Tora-rollen worden bewaard, de uitspraak in het Hebreeuws: Da lifne ata omed. In het Nederlands wordt vertaald als volgt:"Weet u wie u staat!" Het Hebreeuwse motto staat in schril contrast met de uitspraak van de Griekse filosofen. De uitspraak van de Griekse filosofen zoals Plato en Aristoteles luidt:"Ken uzelf!" In het Griekse denken en het hedendaagse humanisme staat de autonomie van de mens centraal, dat wil zeggen: het kennen van jezelf. Maar in het Hebreeuwse Bijbelse denken staat het kennen van God centraal: men kan pas goed zichzelf kennen, als men God kent! (1) Daarom is de ethiek in het Hebreeuwse denken niet gebonden aan wat de mens wil en aangenaam vindt, maar aan wat God van de mens wil in Zijn Woord. Hoe bewonderswaardig zijn de werken van de Griekse en Latijnse filosofen, zijn ze vooral gericht op het intellectualisme en de lichamelijke kracht. De Griekse en Latijnse filosofen hadden weinig oog voor de zwakken in de samenleving. Weinig mensen weten dat de beroemde Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristoteles op ethisch gebied veel weerzinwekkende en verwerpelijke uitspraken deden. U weet waarschijnlijk niet dat Plato knapenliefde als een deugd had aangeprezen, iets wat zéér veel mensen vandaag verwerpen! Vandaag doen de humanisten ook verwerpelijke uitspraken. De apostel Paulus wist ervan en kende de Griekse filosofie bijzonder goed. Niet voor niets heeft hij in zijn brief aan de Colossenzen gewaarschuwd voor de verderfelijke invloed van de Griekse filosofie:

"Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus."
Colossenzen 2:8 (Statenvertaling)

De menselijke wijsheid wordt teniet gedaan, als men de Bijbel, het Woord van God, hoort verkondigen dat God de bron van de wijsheid is:

"De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht."
Spreuken 1:7 (Statenvertaling)

Streeft de mens naar wijsheid, dan moet hij/zij allereerst beginnen met het lezen van het Woord van God en NIET met de 'bewonderswaardige' boeken van de Griekse wijsgeren en hedendaagse humanisten NOCH met werken van de Oosterse wijsgeren! Terecht zegt de Bijbel:

"Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden. Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand."
Spreuken 2:4-6 (Statenvertaling)

Een Joods spreekwoord zegt ook:"Wie de wijsheid zoekt, is wijs. Wie denkt de wijsheid gevonden te hebben, is een dwaas." Zeer terecht, want als mensen niets van het Woord van God moeten hebben en toch denken wijsheid in de Griekse filosofie of een ander wijsbegeerte gevonden te hebben, zijn ze inderdaad dwazen. De apostel Paulus schreef ook over mensen die beweren wijsheid gevonden te hebben:"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden." (Romeinen 1:21-22. Statenvertaling) Koning Salomo wist ervan. Toen God aan Salomo in een droom verscheen en hem vroeg welke wens hij het liefst vervuld zou zien. Weet u wat Salomo vroeg? Nee, geen rijkdom of enorme macht! Het enige antwoord van Salomo was: Geef mij wijsheid en inzicht om Uw volk te richten en een onderscheid tussen goed en kwaad te maken. Hij vroeg helemaal niet om macht, eer, roem en rijkdom zoals de meeste mensen wel ernaar verlangen. Helemaal niets! Het enige wat Salomo wilde, was wijsheid. God was blij met het antwoord van Salomo en gaf hem niet alleen wijsheid maar ook eer en rijkdom. Koning Salomo was zéér beroemd geworden om zijn wijsheid. In de Bijbel staat te lezen:"En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten, en dan alle wijsheid der Egyptenaren; Ja, hij was wijzer dan alle mensen." (I Koningen 4:29-31. Statenvertaling) Verder vertelt de Bijbel ook dat veel mensen en vooral koningen, zoals de beroemde koningin van Sheba, naar Salomo kwamen om van zijn wijsheid te horen. (I Koningen 4:34) Uit de Schriften kunnen we concluderen dat God de bron is van de ware wijsheid. Gods veelkleurige wijsheid staat ver boven alle soorten wijsheid en overtreft Griekse, Latijnse, oosterse en chinese filosofieën!! Here Jezus Christus (in het Hebreeuws: Jesjoea HaMasjiach) is ook vervuld van Gods wijsheid. Zijn wijsheid is nog vele malen groter dan die van Salomo!! Geen aardse wijsheid kan die van Jesjoea evenaren! Rééds toen Jezus twaalf jaar oud was, deed Hij de leraren versteld van Zijn grote kennis en wijsheid (Lukas 2:46-47).


...zij Hem (Jesjoea) vonden in de Tempel, zittende in het
midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.
En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand
en antwoorden. Lukas 2:46-47
Over de Messias Jezus, zoals Hij in het Hebreeuws Jesjoea is genoemd, had de profeet Jesaja geprofeteerd:"Op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN." (Jesaja 11:2. Statenvertaling) Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God, is immers de bron van de wijsheid! Helaas hebben de christenen eeuwenlang een enorme dwaasheid begaan door Jezus Christus van Zijn Joodse identiteit te beroven en te helleniseren! De naam Jezus is immers vergriekst! Al de westerse illustraties die voorstellen hoe Jezus Christus er uit ziet, lijken totaal niets op de echte Jezus. 

Bijbelse herkomst van Joodse wijsheid en spreekwoorden

Net zoals bij de Nederlanders hebben de Joden ook spreekwoorden. Toen de Hollanders (Friezen en Bataven) nog wilde en onbeschaafde barbaren waren die in donkere bossen woonden en van de jacht leefden, hadden de Joden al rééds een beschavingsniveau bereikt en de Tempel van Salomo voor de God van Israël in Jeruzalem gebouwd. In de dagen van de Richters begon koning Saul die van de Heilige Geest vervuld werd, samen met de profeten te profeteren, was het tot een spreekwoord geworden onder de Joden:"Is Saul ook onder de profeten?" (I Samuël 10:10-12, 19:24) Joodse spreekwoorden zijn niet alleen bijzonder interessant maar ook helder en duidelijk. De meesten van ons kennen een Nederlands spreekwoord:"Een goede buur is beter dan een vriend van verre." Maar bijna niemand weet dat deze Nederlandse spreekwoord haar oorsprong heeft in de Bijbel! U zult stomverbaasd zijn, als u een Bijbeltekst leest:

"Beter is een buur die nabij is, dan een broeder, die verre is."
 Spreuken 27:10 (Statenvertaling)  

Bijna iedereen kent een spreekwoord: Voorkomen is beter dan genezen. Maar een Joods spreekwoord zegt ook:"Een lichaam is niet genezen als de geest buiten beschouwing wordt gelaten." 
De meeste Joodse spreekwoorden vinden hun oorsprong in de Bijbel. Een auteur heeft Joodse wijsheden verzameld en in één boek gebundeld. Daarin bevat een aantal bijzondere Joodse uitspraken die niets anders dan gestoeld zijn op de Bijbel zelf, zoals een Joods spreekwoord ook zegt:

"Een verzameling wijze uitspraken is meer waard dan veel schatten."

Zoals drieduizend Salomo's spreuken in de Bijbel verzameld en tot één Bijbelboek met de naam Spreuken gebundeld waren. Een Joods spreekwoord is heel bijzonder en intrigerend als we hem lezen:

"Het eens gesproken woord weet van geen terugkeer."

Deze spreekwoord refereert aan Jesaja 55:11 wat de HEERE God over Zijn Woord zegt:

"Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal NIET ledig tot Mij wederkeren.." (Statenvertaling) 

Nog heel interessant is een Joods spreekwoord als het over mosterdzaad heeft;

"Indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad...niets zal u onmogelijk zijn."

Waar hebben we het eerder gehoord? Deze spreekwoord kwam uit de mond van de Messias  Jesjoea! Vergeet niet dat Jezus Christus ook een Jood is. Hij zei:

"..Voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn."
Matthéüs 17:20 (Statenvertaling) 


...Een kind in de wijsheid van de Tora onderwezen...
Koning Salomo die als de wijste man op aarde ooit had geleefd, zei in zijn spreuken:

"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet de toorn oprijzen."
Spreuken 15:1 (Statenvertaling)

Salomo's spreuk vinden we ook terug in het Joods spreekwoord:

"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op."

Een aantal Joodse spreekwoorden over vriendelijkheid:

"Een vriendelijke bevelhebber wordt het best gehoorzaamd."

"Het is beter dicht bij huis een vriendelijkheid te bewijzen dan ver weg wierook te branden."

"Goede manieren en zachte woorden hebben menige moeilijkheid overwonnen."

"Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt, kan morgen vruchten dragen."

"Vriendelijke woorden kosten weinig, maar bereiken veel."

Dikwijls heeft de Bijbel over de dwazen en hun gedrag. Ook zijn de Bijbelse uitspraken terug te vinden in Joodse spreekwoorden:

"Als een mens zijn mond opende, heeft hem dat dikwijls berouwd; als hij hem dichthield nooit."

"Leren zonder denken is verspilde energie."

"Iedereen noemt zich een vriend: alleen een dwaas vertrouwt erop."

"Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling."

"Wat de mensen het noodlot noemen, zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken."

"Wanhoop is de conclusie van de dwazen."

"Ook een wijze vergist zich wel eens, maar alleen een dwaas volhardt in zijn vergissing."

Onder ons zijn dikwijls wereldverbeteraars die voor een betere en humane wereld ijveren. De meesten kennen een spreekwoord: wie de wereld wil verbeteren, moet eerst bij zichzelf beginnen. Ook is er een krasse Joods spreekwoord die zegt:

"Laat degene die de wereld wil veranderen, bij zichzelf beginnen."

Het is opmerkelijk dat veel van de spreekwoorden hun oorsprong hebben in Joodse en Bijbelse spreuken. De Bijbelse spreuken zijn ingegeven door God, zoals Petrus en Paulus hadden verklaard dat de Schriften niet uit de wil van een mens zijn voortgekomen, maar door God zijn ingegeven. (2 Timótheüs 3:15-16, 2 Petrus 1:19-21)

Joodse spreekwoorden

Er zijn andere Joodse spreekwoorden die  niet aan de Bijbel zijn gerefereerd. En toch...is de inspiratiebron van de Joodse spreekwoorden de Bijbel, zonder dat veel Joden zich echt beseffen. Sommige spreekwoorden zijn afkomstig van rabbijnen en de anderen van vooraanstaande Joodse beroemdheden. De auteur Olav Paul heeft Joodse wijsheden in zijn boek 'Joodse wijsheid' gebundeld. Een paar Joodse wijsheden is hieronder te lezen: 

"Geef een huis een bibliotheek, dan geeft u het een ziel."



"Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel."

"Hoeveel boeken u hebt is van veel minder belang dan hoeveel goede boeken u hebt."

"Ontwikkeling is voor de geest even nodig als voedsel voor het lichaam."

"Ontwikkeling is een sieraad in tijden van voorspoed en een toevluchtsoord in tijden van tegenspoed."

"Aan studie is nooit een einde."

"Een man met een zuur gezicht moet geen winkel openen."


Simchat Tora
"Zuinigheid is een grote bron van inkomsten."

"Beoordeel niemand voordat u in zijn omstandigheden bent geweest."

"Wie begint, moet ook doorzetten."

"Twee dingen tegelijk doen is geen van beide doen."

"Wat u niet opgeeft, hebt u niet verloren."

"Kennis is het enige bezit waarvan niemand u kan beroven."

"Wie kwaad wordt als hij de waarheid hoort, mag zich er niet over verwonderen dat hij haar niet hoort."

"Wie altijd ontevreden is over anderen, lijdt gewoonlijk aan de grote ontevredenheid over zichzelf."

"Zachtheid in het oordeel verwerft en behoudt vrienden."

"Berisp uzelf zoals u anderen berispt. Verontschuldig anderen zoals u uzelf verontschuldigt."
 

Albert Einstein
"Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd."

"Zonder religie is de wetenschap mank."

"Iedereen geloven is even verkeerd als niemand geloven."

"Een plan zonder programma is een droom."

En een waardevolle les voor veehouders, honden- en kattenbezitters en mensen die andere huisdieren hebben:

"Ga niet aan tafel voordat u uw dieren gevoederd hebt."

Spreuken van koning Salomo

Het is goed om Joodse spreekwoorden te kennen. Maar het allerbelangrijkste is dat we ook daadwerkelijk gaan lezen en horen wat God in Zijn Woord zegt. De Bijbel is de richtsnoer voor de menselijke relaties en de samenleving en verlicht ons levenspad. Zonder Bijbelse kennis zullen we zeker niet gedijen. Gebrek aan Bijbelse kennis is onze ondergang, zoals God ook door de profeet Hosea heeft gezegd dat een volk zichzelf te gronde richt door gebrek aan kennis. Daarom zijn Gods wijsheid en kennis van groot belang en onmisbaar voor iedereen. Koning Salomo zei:

"De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult. Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren." 
Spreuken 4:7-9 (Statenvertaling)

En een Joods spreekwoord:

"Wijsheid is beter dan kracht."

De Bijbel benadrukt dat we niet onwetend moeten zijn. Daarom zegt de Bijbel ook:"Wees niet onkundig." Er is een zeer krasse Joodse spreekwoord, die zegt:

"Onwetendheid is een nacht zonder maan of sterren."

Vaak realiseren we ons niet dat onwetendheid onze grootste vijand is! De Bijbel heeft een paar spreuken van koning Salomo voor u. Ze zijn rechtstreeks uit de Statenvertaling geciteerd, omdat de Statenvertaling veel betrouwbaar is dan de huidige moderne Bijbelvertalingen:

De Tora voorlezen
"Jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in de dag der wraak zal hij niet verschonen."
Spreuken 6:34 

"Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan? een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende; Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man."
Spreuken 6:9-11 

"Haat verwekt krakelen: maar de liefde dekt alle overtredingen toe."
Spreuken 10:12

"De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan."
Spreuken 10:28

"De mond der rechtvaardigen brengt overvloedelijk wijsheid voort; maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden. De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid."
Spreuken 10:31-32

"Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting; zelfs is de allersterkste hoop vergaan."
Spreuken 11:7

"Een wijs zoon hoort de tucht des vaders; maar een spotter hoort de bestraffing niet."
Spreuken 13:1


Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen aan, en de jaren
des levens zullen u vermenigvuldigd worden. Ik onder-
wijs u in de weg der wijsheid; ik doe u treden in de  rechte
sporen. In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en
indien gij loopt, zult gij niet struikelen. Spreuken 4:10-12
"Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel; maar voor hem is verstoring, die zijn lippen wijd opendoet."
Spreuken 13:3

"Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen."
Spreuken 14:1

"De wijsheid des kloekzinnigen is zijn weg te verstaan; maar dwaasheid der zotten is bedriegerij. Elke dwaas zal de schuld verbloemen; maar onder de oprechten is goedwilligheid."
Spreuken 14:8-9

"De wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig en zorgeloos."
Spreuken 14:16

"Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden."
Spreuken 14:17

"De weg des goddelozen is de HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben."
Spreuken 15:9

"De spotter zal niet liefhebben, die hem bestraft; hij zal niet gaan tot de wijzen."
Spreuken 15:12

"Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten."
Spreuken 18:21

"De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn."
Spreuken 20:1

"Het is eer voor een man van twist af te blijven; maar ieder dwaas zal er zich in mengen."
Spreuken 20:3

"Om de winter zal de luiaard niet ploegen; daarom zal hij bedelen in de oogst, maar er zal niet zijn."
Spreuken 20:4

"Het brood der leugen is de mens zoet; maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden."
Spreuken 20:17

"Wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis."
Spreuken 20:20 

"De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks."
Spreuken 20:27

"Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen."
Spreuken 23:27-28

En nog veel meer. De Bijbelse spreuken gaan helemaal regelrecht in tegen humanistische en filosofische uitspraken. Het bekende motto van de humanisten is: van God los. Wat een reinste dwaasheid! Niet alleen uit de Bijbel maar ook in het hedendaagse gebeuren zien we hoe groot zijn de verschrikkelijke gevolgen, als men zich van God losmaakt. Evolutionisten, humanisten, atheïsten, filosofen en vele andere mensen doen de Bijbel als een dwaasheid af en veroordelen zo zichzelf! Het is terecht dat het humanisme een stank uit de hel is. Het is tragisch dat zeer veel mensen in plaats van Gods wijsheid wereldse wijsheid zoeken, zoals Christelijke studenten naast theologie ook Griekse filosofie bestuderen. Het overkwam wijlen Bijbelleraar Derek Prince ook, toen hij filosofie had gestudeerd. Als een Brits officier kwam hij tot bekering, toen hij de Bijbel in zijn hand kreeg en las, waren zijn ogen geopend. Zo realiseerde hij zich dat de wereldse wijsheid ijdel en waardeloos is. De "wijsheid" van de mensen is echter dwaasheid voor God. Daarom schreef de apostel Paulus zéér terecht:

"Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid de wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde (tegenwoordig: theoloog)? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken (heidenen) wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen."
 I Corinthiërs 1:19-25 (Statenvertaling) 

De "dwaasheid" van God is wijsheid, intelligentie, kracht en liefde. De onzichtbare volmaaktheid van God en Zijn eeuwige kracht, macht en goddelijkheid kunnen sinds de schepping van de wereld als het ware met het blote oog gezien worden, wanneer men Zijn machtige werken bewondert (Romeinen 1:20) God weet dat de aardse en wereldse wijsheid ijdel en vruchteloos is, en Hij kent ook de gedachten van alle mensen. Psalm 14:1 laat ons zien hoe de God van Israël en de Bijbel denkt over mensen die alle filosofieën, het humanisme en het atheïsme aanhangen: 

                                                 "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God."

De ware wijsheid van Gods is hemels, precies zoals Paulus ook schreef:"Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, NIET met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden zijn." (I Corinthiërs 2:12-14. Statenvertaling) Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                             Paul Parker


Een Joods spreuk: Om één woord noemt men soms iemand wijs, om één woord ook dwaas. Wees dus voorzichtig met uw woorden.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties;

(1) Pas op voor de Grieken! Door Pieter A. Siebesma
(2) Joodse Wijsheid. Door Olav Paul

2 opmerkingen:

Yvonne zei

Kwam zomaar langs. Prachtige blog!

Anoniem zei

dank hiervoor