donderdag 19 april 2012

Grafschennis in LibiëMoslimextremisten vernielen Britse en Australische oorlogsgraven in Benghazi


In Nederland hebben we te maken met de grafschennis. Het komt wel voor dat vandalen enorme vernielingen hebben aangericht in aantal begraafplaatsen, terwijl de antisemieten de Joodse graven met hakenkruisen bekladen. Maar zo ziekelijk en haatdragend zijn de islamitische extremisten wel dat ze totaal geen respect hebben voor christelijke en Joodse graven. De schokkende videobeelden tonen hoe meer dan 30 gewapende islamitische extremisten de grafstenen van de gesneuvelde Britse soldaten intrapten, terwijl anderen hamers gebruikten om het cenotaaf te slopen. Op de begraafplaats, vlakbij de oostelijke Libische stad Benghazi, liggen meer dan duizend gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog, die onder de Britse generaal Montgomery dienden en tegen het Duitse leger van Erwin Rommel vochten. Ook liggen de resten van de piloten van de Britse luchtmacht RAF begraven. De moslimextremisten verwoestten daar kruistekens en grafstenen van de Britse militairen die 70 jaar geleden in Noord-Afrika waren gesneuveld. De vernieling is blijkbaar DE DANK voor de Britse luchtsteun, die de RAF samen met de NAVO vorig jaar gaf aan de "vrijheidsstrijders." Sommigen denken dat de actie van de ex-moslimrebellen een reactie was op de recente koranverbranding in Afghanistan. Anderen meenden dat de Britse oorlogsgraven wellicht een doelwit was geworden, omdat Groot-Brittannië bombardementen op de Libische doelen had uitgevoerd tijdens de laatste maanden van het regime van de wijlen dictator Khadaffi. (1) Eén ding is wel zeker: het Westen heeft nu een verschrikkelijke fout gemaakt om steun te verlenen aan de islamitische rebellen die tegen Khadaffi vochten. De westerse illusie dat Libië een democratie zou worden en het Libische volk vrijheid heeft gekregen, blijkt nu een grote ontgoocheling te zijn! Ondanks de schokkende video-beelden die op YouTube circuleerden, zwijgen de westerse politici nog steeds over mensonterende situaties in Libië zoals de grafschennis! 
De grafschennis heeft tot grote verontwaardiging in Groot-Brittannië en Australië geleid. De Libische Nationale Overgangsraard, de NTC, bood haar excuses aan en beloofde dat de daders opgespoord en gestraft zullen worden. Mustafa Abdul Jalil had de vernieling van het Britse oorlogskerkhof als "onesthisch, onverantwoordelijk en crimineel" omgeschreven. (1) De Libische autoriteiten zeiden dat de kleding van de daders op een Jihadistische brigade wijst. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval. (2) Ondanks toezegging van de Overgangsraad is nog steeds geen van de daders aangehouden en strafrechtelijk vervolgd! Blijkbaar heersen er nog steeds wetteloosheid en normloosheid in Libië en de overgangsregering heeft nog steeds geen controle uitgeoefend over het hele land. Bovendien toont de video aan dat de aanval op het kerkhof goed georganiseerd was. De extremisten waren niet alleen met wapens maar ook met hamers en een ladder uitgerust. Ze vloekten en lachten ook. Ook noemden ze de gesneuvelde militairen die begraven lagen, "honden"! "Het zijn honden, het zijn honden!"joelden de extremisten uitzinnig. "We beginnen met dit graf en straks doen we dat andere. We laten niets heel." 


Boven en onder: extremisten trappen
grafstenen in. Zo ziekelijk en gestoord
Vernielde grafstenen
"Breek het kruis af,"riep een militant. "Het zijn honden! We beginnen met deze kruis!" (2) De extremisten zijn helemaal vervuld van enorme haat, die ze koesteren jegens christenen en Joden. Ook hadden ze een Joodse grafsteen vernield. In totaal hadden ze 198 graven vernield. De Commonwealth War Graves Commission meldde dat een tweede begraafplaats, ook in de buurt van Benghazi, was aangevallen en vernield. (2)


Een tekst uit de Hadith


Wie zegt dat de daders geen deel nemen van de islam, vergist zich. Ook omdat hij/zij geen grondig kennis heeft van de Koran en de Hadith. De Hadith is een verzameling van islamitische overleveringen. Daarin staat een tekst vermeld dat het kruis, het symbool van het christendom, afgebroken moet worden. Sahih Bukhari Volume 3, Boek 43, nummer 656, verteld door Aboe Hoeraira:


"Allah's Apostel zei:'Het uur zal niet worden vastgesteld totdat de zoon van Maria daalt onder u als een rechtvaardige heerser, hij zal het kruis brken, de varkens doden en de Zizjah belasting afschaffen. Geld zal in overvloed zijn, zodat niemand zal accepteren (als van algemeen niet geschenken)." 


Met varkens bedoelt de Hadith uiteraard christenen en Joden. Wat er in Libië gebeurd was, staat Europa straks te wachten. Het is flauwekul wat de westerse media en de politici zeggen dat de Arabische Lente tot democratie, vrijheid en mensenrechten zal leiden. In Egypte, Libië en Tunesië is er nog geen sprake van eerbiediging van de mensenrechten. In Egypte worden circa 1500 christenmeisjes ontvoerd en tot huwelijk met de moslims gedwongen. Daarover hebben de westerse media ons helemaal NIETS gemeld! De westerse media hebben u vast en zeker niet verteld dat de mensenrechten na de val van Khadaffi op grote schaal geschonden zijn. Zo worden de zwarte huurlingen die voor Khadaffi tegen de rebellen hadden gevochten, beestachtig behandeld.  Als de Syrische dictator Bashar al-Assad wegvalt, valt Syrië ten prooi aan complete anarchie en chaos. Er staat Syrische christenen en alawieten een vreselijke lot te wachten. Als het regime van Bashar al-Assad van het toneel verdwijnt, zullen de soennitische rebellen een grote massaslachting onder christenen en alawieten aanrichten. Reken maar! Dat de islamitische rebellen voor vrijheid en democratie hebben gevochten, is volstrekt niet waar! De misleidende berichtgeving van de westerse media is in feite een grote leugen. Het Westen heeft zich nu al schuldig gemaakt aan de vestiging van de nieuwe islamitische dictaturen en de schending van de mensenrechten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Is de door de islamitische extremisten gepleegde grafschennis een dank aan het Westen1? Het lijkt daarop wel. In werkelijkheid hebben de islamitische extremisten grote minachting voor het Westen getoond. 


Het besluit


Het is niet de bedoeling om alle moslims over één kam te scheren. Uiteraard zullen oprechte moslims de daad van de extremisten scherp afkeuren! We moeten niet vergeten dat NIET alle moslims de extreme opvattingen delen. Gelukkig niet. Maar...we moeten goed beseffen dat een gewelddadig moslim, zo'n een extremist, zichzelf niet als fanatiek beschouwt, maar gewoon als een gelovige, die zijn geloof in praktijk wil omzetten. Veel moslims beweren dat hun god Allah "barmhartig" is, terwijl men ondanks het onderwijs van de Koran en hun dagelijkse leefwijze niet in staat zijn om te kunnen aantonen dat barmhartigheid een in het oog springende deugd is. Vooral in hun houding tegenover niet-moslims is het eerder geweld dan barmhartigheid, die in de praktijk wordt toegepast! Hun boodschap dat de islam een religie is van tolerantie, broederschap, gerechtigheid en vrede, is een leugen. Talloze koranverzen sporen aan tot geweld tegen christenen en Joden. De westerse vertalingen van de Koran zijn eigenlijk politiek correct. Veel van de koranteksten zijn afgezwakt en verfraaid. De Arabische Korans zijn veel duidelijk. Het is tragisch dat miljoenen moslims gevangen zijn in een systeem als de islam. Daarvoor hebben ze bevrijding heel hard nodig. Het evangelie moet ook aan de moslims verkondigd worden. Zonder Jezus, onze enige Zaligmaker en Verlosser, zijn de moslims voorgoed verloren. God wil niet dat één mens verloren zou gaan. Het is een grote schande dat de westerse kerken en charismatisch- en pinksterbewegingen geen moed hebben opgevat om de blije booschap te verkondigen aan de moslims. Men weet vaak geen raad hoe men de moslims met het Evangelie van Jezus Christus (in het Hebreeuws Jesjoea HaMasjiach) kan bereiken. Nu nog steeds zijn de westerse kerken in slaap gesukkeld, zoals iemand een goede opmerking maakte:"Nederlanders zijn slaapkoppen!" Niet alleen Nederlanders maar ook Europeanen en Amerikanen zijn slaapkoppen!!! Het is volstrekt verkeerd om moslims te haten. Door moslims te haten bewijzen we de levende God van Israël helemaal GEEN goede dienst!! Want God is liefde en heeft alle mensen lief. Ook heeft Hij alle moslims lief. Here Jezus leert ons onze naasten lief te hebben. Daarom horen wij ook moslims als onze naasten lief te hebben. Het is zeer belangrijk om Gods liefde aan de moslims te tonen. Dat is ook de kern van het Evangelie. Vele miljoenen moslims hebben Gods liefde nooit gekend. Ze kennen alleen angst, want de islam is een religie van angst, zoals de Oegandese ex-moslim en voorganger Omar Mulinde ook zegt. 


Net zoals in de Bijbelse dagen had God profeten gestuurd om het afvallige volk talloze malen te waarschuwen, zend Hij nu enkele moedige mensen om het Westen te waarschuwen voor de gevaren van de islam. Tegelijk roept Hij ook het Westen tot bekering op. 


"De HEERE, de God hunner vaderen, zond Zijn boden tot hen; vroeg of laat, want Hij ontfermde Zich over Zijn volk en Zijn woning, maar zij bespotten de boden Gods, verachtten Zijn woorden en hoonden Zijn profeten, totdat de gramschap des Heren Zich zozeer tegen Zijn volk verhief; dat geen herstel meer mogelijk was." 
Kronieken 36:16


Het Westen is zo diep gezonken in een poel van verderf, bandeloosheid, zedeloosheid en goddeloosheden. Ook wordt het kwaad in het Westen bedreven zoals moord op ongeboren babies. Het Woord van God is nu schaars geworden. Kerken lopen steeds meer leeg, terwijl de islam snel oprukt. Onlangs willen de salafisten 24 miljoen korans onder de Duitse bevolking verspreiden om de Bijbels te vervangen. De westerse bevolking minacht en bespot de boodschappers die door God gezonden zijn, en wil zich niet bekeren van haar boze wegen. Ook hebben de kerken niet naar Gods boodschap geluisterd. Daarom zal de toorn van de Here God op het Westen rusten. Zoals Hij Assur en Babel als Zijn roede had gebruikt, zo zal Hij de islam als gesel gebruiken om Europa te oordelen. Er is een heel bijzondere ding dat we beslist moeten weten. Toen Khadaffi en zijn zoon door de rebellen gevangen genomen en gedood waren, werden hun lijken aan het volk vertoond. Wel voor het oog van de TV-camera's, zodat miljoenen mensen over de hele wereld het weerzinwekkende schouwspel konden zien. 


Lijk van Khadaffi
Veel Libiërs kwamen uit het hele land om de dode lichamen van Khadaffi en zijn zoon Mutassim te bekijken. Ze schepten er plezier in en hadden leedvermaak. Er werden foto's gemaakt en ook haren uit het hoofd van Khadaffi getrokken. Geen enkele christen herinnert zich een tekst uit het Bijbelboek Openbaring waarin staat geschreven dat de hele wereld getuige zal zijn van de lijken van de twee getuigen, die gedood zullen worden door de antichrist. 


"En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halve, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden." 
Openbaring 11:7-10


Het zal in de toekomst zéér zeker gaan gebeuren, want deze profetie was tweeduizend jaar geleden voorzegd. Geen enkele Bijbeluitlegger en geleerde kan verklaren hoe het mogelijk is dat zoveel volken de lijken van de twee profeten, die in Jeruzalem zullen liggen, kunnen zien. De logische verklaring is de televisie!! Precies hetzelfde zoals we ook de dode lichamen van Khadaffi en zijn zoon op de televisie konden zien!! Een verbazingwekkende overeenkomst met de profetie toont ook aan dat Khadaffi en zijn zoon dagenlang tentoongesteld waren, zodat iedereen konden zien. Het zal in de toekomst gaan gebeuren wanneer twee profeten gedood worden en hun lijken op straat dagenlang tentoongesteld zullen worden. 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                            Paul


Bronnen en referenties:


(1) Reformatorisch Dagblad: Libische rebellen vernielen Britse oorlogsgraven in Benghazi. 6-03-2012
(2) The Guardian: Birtish war graves in Libya desecrated by islamist militants. 4-03-2012Geen opmerkingen: