woensdag 7 september 2011

Speciale oproep: gebed voor Israël
"Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?"
Joël 2:15-17


Lieve broeders en zusters, de meesten van jullie weten dat de Palestijnse president (beter gezegd: roverhoofdman) Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit een verzoek bij de Verenigde Naties gaat indienen om de Palestijnse staat te erkennen. In de week van 19 tot met 22 september zullen de volken een keuze maken om voor of tegen een Palestijnse staat te stemmen. Een keuze hiervoor zal betekenen dat het land Israël en de stad Jeruzalem gedeeld zullen worden.

De Bijbel waarschuwt ernstig dat volken die het land en de stad Jeruzalem verdelen, direkt te maken zullen krijgen met het onherroepelijke oordeel Gods, zoals het staat geschreven in de Schrift;

"En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen."
Zacharia 12:3

"En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen."
 Zacharia 12:9 (Statenvertaling)

"Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Jósafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en MIJN LAND GEDEELD."
Joël 3 (Statenvertaling)

God noemt het land Israël MIJN LAND!! Voor alle duidelijkheid: het land Israël is het land van God, zoals het staat geschreven in de Heilige Schrift:

"Juicht, gij heidenen, met Zijn volk (Israël)! Want Hij zal het bloed Zijner knechten wreken; en Hij zal de wraak op Zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn land en Zijn volk (Israël)."
Deuteronomium 32:43 (Statenvertaling)

U kunt drie keren raden wie de tegenpartijen zijn. De volken en de VN die vóór de Palestijnse Staat kiezen, zijn de tegenpartijen!!

Een ander Bijbeltekst zegt wat God met Asssur had gedaan, zo zal Hij ook de volken en de VN die tegen Zijn volk Israël keren en Zijn land verdelen, verbrijzelen:

"De HEERE der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal! Dat Ik Assur in Mijn land zal verbreken, en hem op Mijn bergen vertreden; opdat zijn juk van hen afwijke, en zijn last van hun schouder wijke. Dit is de raadslag, die beraadslaagd is over dat ganse land; en dit is de hand, die uitgestrekt is over alle volken. Want de HEERE der heischaren heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?"
Jesaja 14:24-27 (Statenvertaling)

De landen en de volken die Israël met voeten vertrappen, zullen zeker verwoest worden:

"Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden."
Jesaja 60:12 (Statenvertaling)

Daarom roep ik jullie op een gebed voor Israël te houden en een reactie te plaatsen als steunbetuiging aan het Joodse volk en het land Israël. Indien we ons gebed verzuimen, verkeert niet alleen Israël maar ook de hele wereld in groot gevaar! Want de Palestijnse staat is een grote bedreiging voor Israël en de wereld en kan destabiliserend werken voor de regio. De Palestijnse Staat zal ook resulteren in de uiteindelijke vernietiging van Israël. Degene die niet bekend is met de Bijbelse profetieën over Israël en denkt dat er tweestatenoplossing moet komen, moet mijn artikel "De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat" in zeven delen beslist lezen wat de zogenaamde Palestijnse Staat eigenlijk betekent. Het achtste deel wordt binnenkort gepubliceerd. Als gelovigen zijn we gemobiliseerd om vasten en gebeden te houden.Als strijders van God zijn wij omgord en bewapend met de Bijbelse wapenrusting, zoals Paulus in Efeziërs 6:10-20 schreef. Het gebed, het geloof in Yeshua Ha Masiach (Jezus Christus) en de Bijbel, het Woord Gods, zijn onze krachtige en effectieve strijdmiddelen.

Bid dat de lidstaten van de Verenigde Naties NIET voor een Palestijnse Staat zullen stemmen en de resolutie voor de erkenning van deze staat volledig verworpen zal worden. Bid ook voor onze regering, opdat Nederland GEEN stem zal uitbrengen vóór een Palestijnse Staat.

"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, VOOR KONINGEN EN ALLE HOOGGEPLAATSTEN, OPDAT WIJ EEN STIL EN RUSTIG LEVEN MOGEN LEIDEN IN ALLE GODSVRUCHT EN WAARDIGHEID."
I Timótheüs 2:1-2


EEN ERNSTIG WAARSCHUWING AAN NEDERLAND EN ALLE LANDEN: De Here God stelt jullie voor de keuze of jullie een stem zullen uitbrengen vóór of tegen een Palestijnse Staat. Als jullie vóór de Palestijnse Staat stemmen, zijn de ernstige gevolgen voor jullie allemaal niet meer te overzien. Al deze landen en volken die een stem vóór de erkenning van de Palestijnse Staat uitbrengen, zullen de grote gevolgen onder eigen ogen moeten zien; economische en financiële rampen, aardbevingen, tsunami's, pandemie's, orkanen, rellen. Als jullie het land Israël (het land van God!!) en Jeruzalem verdelen, zullen jullie direkt worden geconfronteerd met een heel zwaar oordeel van God. Een goede raad: AFBLIJVEN VAN ISRAËL!! Zegen Israël, opdat u gezegend zult worden, zoals de Here God aan Abraham had beloofd:

"Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3 (Statenvertaling)

Koester géén illusies over een Palestijnse staat die vrede zou brengen in het Midden-Oosten. De Palestijnse staat leidt NIET tot vrede, maar tot destabilisatie, bloedige terreuraanslagen en oorlog. Mogelijk een wereldoorlog! Het betekent ook het einde van de Westerse beschaving.

Voor iedereen die deze ernstige waarschuwing van God afdoen als religieuze onzin, uitgekraamd door mij en andere Joden en en Christenen, schrijf ik het volgende: op 30 oktober 1991 werd Israël tijdens de Madrid conferentie zwaar onder Amerikaanse druk gezet om gebied aan de PLO op te geven. Op diezelfde dag, terwijl president Bush in Madrid de conferentie bijwoonde en Israël onder druk bleef zetten, stak een zwaarste storm in de Verenigde Staten op. Op 23 augustus 1992 dwong Amerika Israël nog meer concessies te doen aan de Palestijnen, raasde de orkaan Andrew op diezelfde dag over Florida en verwoestte 180.000 huizen. De schade was 30 miljard dollar. Op 9 september 2001, de dag die de wereld voorgoed veranderde, zouden president Bush jr. en zijn minister Colin Powell een aankondiging in de VN doen dat er snel een Palestijnse Staat moest komen in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, zoals we de Westelijke Jordaanoever of Westbank noemen, en in Gaza. De aankondiging ging niet door, want de aanslagen op Twin Towers in New York werden gepleegd. Voorafgaand aan de massaslachting op het Noorse eiland Utoya, een dag eerder, had Eskil Pedersen, de voorzitter van de Noorse Arbeiderspartij, een toespraak voor de jongerenbijeenkomst gehouden en hij zei dat de Noren het gedrag van Israël "meer dan beu" zijn. Samen met de Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Gahr Store, had hij voor het boycot Israël spandoek geposeerd. De jongeren wilden flotilla naspelen. Wat we echter niet wisten dat de Noorse minister Gahr Store degene was die de islamitische terreurorganisatie Hamas erkend had en geheime besprekingen voerde met de Hamasleiders. De Noorse krant Dagbladet bevestigde de geheime besprekingen tussen Gahr Store en de Hamasleiders. De volgende dag voltrok zich een drama op Utoya. De vreselijke misdaad van Breivik mag nooit excuus zijn om de Jodenhaat die openlijk in het socialistische kamp op het eiland Utoya werd gepropageerd, te vergoelijken.

Toeval of niet? Duizendmaal nee, dat is geen toeval. Wie een valkuil voor Israël graaft, zal erin vallen! Nu houdt God een lik op stuk beleid tegen de Verenigde Staten en de EU en andere landen. Gods oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Wie kan zich standhouden tegen de brandende toorn des Heren?

De waarschuwing geldt ook voor de kerken die aan de valse vervangingstheologie vasthouden, zich solidair verklaren met "het Palestijnse volk" (in werkelijkheid de Palestijnse Autoriteit en de Hamas) en de erkenning van de Palestijnse Staat steunen. De kerken zullen zeker leeglopen en al de leeggelopen kerkgebouwen zullen worden overgenomen door de moslims en tot moskeeën omgebouwd!! Wees gewaarschuwd!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. Dank u voor het plaatsen van uw reactie en uw steunbetuiging voor Israël.

                                          
                                                                     PAUL

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bid israel vrede toe en dat ook de joden de messias mogen herkennen in Yeshua. 13 sept demonstratie Den Haag en 17 of 19 sept in Brussel.
Laten we niet zwijgend toe zien zoals in de 2de wereld oorlog want zwijgen is mee in stemmen.

Ver

bijwoner zei

Volkomen juiste beschouwing! Ook denk ik nog ter aanvulling dat God op de derde Gods dag Zelf gaat 'Evangeliseren' aan Zijn volk, Zijn oogappel Israel. Zo lees ik althans Hosea 6 vers 1-3! God is ook bezig alles wat hier in het goddeloze westen uit een antichristelijke wortel is opgekomen weg te branden. De gerichten zullen zwaar en voor iedereen duidelijk worden tot in de portemonnee toe. En nog zijn er velen die het allereerst denken aan eigen roem en geld en ook nog in kerken durven te zitten. En die anderen , Jood of niet-Jood rondweg niet geven wat Jezus Christus wel deed: liefde des Geestes aan hen bediende in de vorm van genezing, kunnen spreken als ze stom waren, kunnen zien als ze blind waren. Moge Jezus Christus ook weldra herkend worden door het Joodse volk als volk als de BELOOFDE, de TROOSTER. God neemt in de Zoon zelf de verantwoordelijkheid voor Zijn prachtige Schepping en mensen hoeven niet te denken dat iets toe of af kunnen doen aan het Eeuwige Woord van God. Laten we als Christenen bij elkaar komen en de Here aanlopen dat een wereld die Hem en Zijn Woord niet wil gaat merken dat God wel degelijk in gaat grijpen met zware gerichten over al die volkeren die Hem niet de eer geven en voornamelijk aan hun eigen portemonnee hebben gedacht waar Jesaja ook duidelijk de weg wijst voor de eindtijd: 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden,
vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
6 maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God
genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op
hun heerlijkheid beroemen.
7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in
plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij
dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde
zal hun geworden.
8 Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige
roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met
hen sluiten.
9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun
nakomelingschap te midden der natien; allen die hen zien, zullen
erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here gezegend
heeft.

Het wordt tijd dat laffe politici zich bekeren en dat de Nederlandse Christenheid als 1 man achter de Man aangaat, de Man van smarten die ons land zo overweldigende rijkdom heeft geschonken om barmhartigheid te bewijzen aan het volk der uitverkiezing. Moge God Duitsland vernietigen als het niet bereid is zich te schikken naar Gods wil dat ISRAEL koninkrijk van priesters wordt in de eindtijd. Het heil is en blijft uit de Joden! Geen EU gewauwel meer, met de gelden naar Jeruzalem opdat ISRAEL vrij kan zijn van dagelijkse zorgen om het levensonderhoud en Jezus mag preken aan alle schepsel. En wie niet luistert krijgt met de levende God te maken en zal desnoods worden gedood door Hem die het leven-zelf heeft geschapen om Zijn Naams wil! S H A L O M