maandag 23 mei 2011

Het Einde der Tijden nog niet in zicht


De meesten van jullie hebben het wel eens gehoord over het aangekondigde Einde der Tijden die op 21 mei 2011 zou plaatsvinden. Wereldwijd hadden heel wat groepen christenen tevergeefs gewacht op het vergaan van de wereld. De Amerikaanse dominee Harold Camping had voorspeld dat overal ter wereld op zaterdag 21 mei 2011 om 18.00 lokale tijd de apocalyptische vernietiging zou beginnen. De vernietiging zou gepaard gaan met zeer zware aardbevingen en grote overstromingen. En de Opname zou ook tegelijkertijd plaatsvinden. Ongeveer 200 miljoen mensen (ongeveer 3% van de wereldbevolking) zouden worden opgenomen. Inmiddels is het voorspelde Einde der Tijden uitgebleven. (1) De christenen beleven nu een enorme teleurstelling dat de voorspelling van de Amerikaanse dominee Harold Camping nog niet uitgekomen is.
Wie is Harold Camping eigenlijk? Harold Camping (1921-) is een Amerikaanse christelijke radio-predikant en eigenaar van de radiozender 'Family Radio.' Hij heeft op de Bijbel gebaseerde numerologie gebruikt om data te voorspellen voor het einde van de wereld. Hij had berekend dat de Opname op 21 mei 2011 zou plaatsvinden en dat God vervolgens de aarde zou volledig vernietigen en het universum vijf maanden later op 21 oktober. Eerder had hij voorspeld dat de Opname in september 1994 zou plaatsvinden. Beide voorspellingen zijn echter nooit uitgekomen. Zijn berekeningen zouden zijn gebaseerd op de cycli van Joodse feestdagen in de Hebreeuwse kalender, de maanmaand kalender en een nieuwe aanpassing van de Gregoriaanse kalender. (1) Harold Camping is niet de eerste dominee die berekeningen heeft gemaakt. Heel wat evangelisten en eschatologen hebben zich ingelaten met de Bijbelse berekeningen die allemaal gebaseerd zijn op numerologie. Denk maar aan Hal Lindsay, pastor F.M. Riley, enzovoorts. Pastor F.M. Riley zorgde in zijn opzienbarende stelling voor zoveel ophef dat president Barack Obama de langverwachte antichrist zal worden en de door de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking reeds begonnen is. Hij had berekend dat de mysterieuze 'planeet-x' oftewel 'Nibiru' vanaf oktober 2011 grote verwoestingen op aarde zal gaan aanrichten. Ook zijn berekeningen is gebaseerd op numerologie.

Pas op! Numerologie is een occulte wetenschap en houdt zich bezig met esoterische en symbolische aspecten van getallen en interpretaties van getallensymboliek! Numerologie betekent letterlijk; 'kennis der getallen.' Numerologie dient niet verward worden met getaltheorie. Een numeroloog zoekt naar samenhang der dingen door het getal als 'als versleuteld  symbool van verborgen kennis' als uitgangspunt te nemen. Hiertoe tracht de numeroloog volgens een bepaald systeem van 'coderen en decoderen' begrippen in getallen om te zetten, om vervolgens die getallen te duiden op grond van hem bekende esoterische kennis uit bijvoorbeeld Tarot, astrologie of eigen interpretaties. (2) De wetenschappers beschouwen numerologie als pseudowetenschap en verwerpen hem volledig. Numerologie stoelt op verschillende aspecten uit tradities en oude culturen, maar is diep voortgekomen uit mysterie-godsdienst van Babylon, astrologische filosofie van de Helleense Alexandrijnen, vroeg-christelijke mystiek, gnostiek en Kabbala. Het Pythagorisme zou een grote invloed gehad hebben op de ontwikkeling van numerologie en getallensymboliek. Daarom wordt een uitspraak in de numerologie aangehaald bij Pythagoras die als een grondlegger van numerologie gezien kan worden;"De wereld is gebouwd op de macht der getallen." Getallensymboliek komt voor in de meeste culturen. Numerologen koppelen vaak aan de individuele letters van een alfabet een getalswaarde, waarbij dat getal een occulte symbolische betekenis zou hebben. Getallensymboliek op basis van het Hebreeuwse alfabet wordt wel gematria genoemd en is gerelateerd aan de Tarot. Numerologie speelt ook een grote rol in de vrijmetselarij en kabbalistische en gnostieke groeperingen. Anders dan de numerologie is het toekennen van een betekenis aan een getal in de Bijbel en het Jodendom heel gebruikelijk. Dit is terug te voeren tot de Hebreeuwse tradities. (2) Wikipedia vertelt dat de Hebreeuwse sleutel voornamelijk gebruikt wordt in verband met de kabbalistische uitlegging van de Heilige Schrift! Heel veel evangelisten, pastoors en eschatologen hebben de methode van de numerologie overgenomen en praktisch toegepast in hun eigen interpretaties van de Bijbel. Blijkbaar hebben ze ingelaten met een vorm van waarzeggerij, hetgeen de Here God het zo streng verboden heeft.

"Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen." Leviticus 19:26

"Onder u zal er NIEMAND worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die WAARZEGGERIJ PLEEGT, GEEN WICHELAAR, UITLEGGER VAN VOORTEKENEN.."
Deuteronomium 18:10

"Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. GIJ ZULT ONBERISPELIJK STAAN TEGENOVER DE HERE, UW GOD, want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, MAAR U HEEFT DE HERE, UW GOD, DIT NIET TOEGELATEN."
Deuteronomium 18:12-14

Naast Harold Camping en F.M. Riley houden de Bijbelonderzoekers zich ook bezig met de Bijbelse voorspellingen. Ze meenden met behulp van moderne computers frapante patronen en voorspellingen van zeker 1000 wereldgebeurtenissen in de Hebreeuwse grondtekst ontdekt te hebben! Ook de buiten-Bijbelse bronnen laten zich in met het ontcijferen van de zogenaamde Bijbelcode, theorieën en profetieën. De verleiding voor de Bijbelonderzoekers is echter zeer groot dat ze de datum van Christus' wederkomst, de Opname en de Grote Verdrukking naar hun eigen zeggen 'exact' kunnen voorspellen. De Opname zou in het jaar 2012 plaatsvinden, aldus hun bewering! Volgens de oude Maya-kalender zou 2012 het einde van de wereld inluiden. Heel veel evangelisten, eschatologen en Bijbelonderzoekers baseren hun theorieën op de profetie van Daniël 8. Daniël 8 staat bekend als de '70 jaarweek', 'profetie van zeventig weken' en '2300 daagse voorspelling.' Al deze theorieën zijn echter gebaseerd op berekeningen, die afgeleid zijn van numerologie!! William Miller, een negentiende-eeuwse baptistenpredikant, was de eerste die 'Bijbelse' berekeningen deed. Aan de hand van 'de symboliek van de profetieën van Daniël' en het gebruik van de jaar-dagmethode voorspelde hij dat de wederkomst van Jezus Christus op 22 oktober 1844 zou plaatsvinden. (3) Toen de voorspelling echter niet uitkwam, volgde er 'Great Disppointment' (Grote Teleurstelling).  De berekeningsmethode en de Opnameleer (ook gestoeld op numerologie) vinden nog steeds een grote aanhang onder pinkster-en charismatische bewegingen. Harold Camping had berekend dat de datum van de kruisiging van Jezus Christus vrijdag 1 april A.D. 33 was! Ook had hij een boek met de titel 1994? gepubliceerd, waarin hij verkondigd had dat Jezus Christus' wederkomst zou kunnen worden op 6 september 1994. Al deze dwaze berekeningen verdienen nergens God's goedkeuring!!

Tijdens de Hemelvaart vroegen de discipelen aan Jezus wanneer het koningschap voor Israël hersteld kan worden, antwoordde Here Jezus helder en duidelijk;

"Het is NIET UW ZAAK DE TIJDEN OF GELEGENHEDEN TE WETEN, WAAROVER DE VADER BESCHIKKING AAN ZICH GEHOUDEN HEEFT.."
Handelingen 1:6-7

Laat de uitspraak van Here Jezus een ernstig waarschuwing zijn voor jullie maar ook voor alle evangelisten, dominees, pastoors, priesters, eschatologen en Bijbelonderzoekers!! Wanneer Jezus Christus zou terugkomen, is niet onze zaak!! Het allerbelangrijkste is het geloof in Jezus Christus. En stel geen vertrouwen op personen die valse leerstellingen als de datum van Christus' wederkomst, de Opname en de Grote Verdrukking verkondigen, en geloof hen absoluut niet! Want God heeft de datum van Jezus Christus' wederkomst, de Opname en de Grote Verdrukking NOOIT  geopenbaard aan een persoon zoals een evangelist of een eschatoloog!! Niemand weet wanneer Here Jezus terugkomt, gelijk het ook staat geschreven in de Heilige Schrift;

"Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." Matthéüs 24:36

Evangelisten, eschatologen, Bijbelonderzoekers en pseudowetenschappers die de datum van het einde van de wereld en de wederkomst van Jezus berekend hebben, maken zich schuldig aan waarzeggerij. Ook de Jehovah Getuigen en de Zevendagse Adventisten maken zich regelmatig schuldig. Precies zoals het ook staat geschreven in de Schriften;

"De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de PROFETEN PLEGEN ER WAARZEGGERIJ VOOR GELD, en daarbij steunen zij op de Here en zeggen: Is de Here niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen!"
Micha 3:11

Het is voor ons heel duidelijk geworden dat Harold Camping, F.M. Riley en vele andere evangelisten en Bijbelonderzoekers valse profeten zijn en zich schuldig gemaakt hebben aan waarzeggerij. Nog een zeer ernstige waarschuwing van Jezus Christus;

"Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, GELOOFT HET NIET. Want er zullen VALSE CHRISTUSSEN EN VALSE PROFETEN OPSTAAN EN ZIJ ZULLEN GROTE TEKENEN EN WONDEREN DOEN, ZODAT ZIJ, WARE HET MOGELIJK, OOK DE UITVERKORENEN ZOUDEN VERLEIDEN. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: ZIE, HIJ IS IN DE WOESTIJN, GAAT ER NIET HEEN; Zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet." Matthéüs 24:23-26

Nog een heel belangrijk feit dat Harold Camping, F.M. Riley en andere evangelisten die de datum van het Einde der Tijden voorspellen, niet namens de Here God gesproken hebben. Ze hebben alleen maar overmoedig geprofeteerd, terwijl de Here God hen niet gesproken of de datum van het Einde der Tijden geopenbaard heeft;

"Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen; Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? -als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem NIET VREZEN."
Deuteronomium 18:20-22

Wel is het zeker dat Jezus Christus zal terugkomen. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Daarom is het zo belangrijk dat we de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen opnieuw moeten gaan lezen wat de apostel Paulus over de wederkomst van Jezus Christus in de toekomst schreef;

"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, at ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem Zijns monds en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt."
II Thessalonicenzen 2:3-8

Ik hoop dat de brief van de apostel Paulus u duidelijk gemaakt heeft dat de antichrist eerst in het wereldtoneel zal verschijnen, dan zal Here Jezus met Zijn grote macht en heerlijkheid wederkomen om de antichrist door de adem Zijn monds te doden. Ook leert de Bijbel ons op de tekenen des tijds goed te letten, en niet op getallen en Bijbelse berekeningen te vertrouwen. Want uw toekomst hangt helemaal niet af van het getal!! U hoeft niet bang te zijn voor het getal 13. Ook staat uw lot helemaal niet geschreven in de sterren, zoals de astrologen ons willen doen geloven. Evangelisten, predikanten, eschatologen en Bijbelonderzoekers maken zichzelf afhankelijk van getallen en stellen hun vertrouwen op de 'kennis der getallen.' Echter zal dat hen noodlottig zijn! Hen staat het zware oordeel te wachten. Ze hebben enorme schade toegebracht aan het evangelie van Jezus Christus en het geloof in Jezus Christus. Om u te bemoedigen heb ik een prachtige tekst uit de Psalmen van koning David geciteerd dat wij onze vertrouwen op God moeten stellen en onze lot en toekomst in Gods hand liggen;

"Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand..."
Psalm 31:15-16

Vergeet niet dat God alle tijden en ruimten bepaald heeft. God bepaalt alleen wanneer de Grote Verdrukking, de echte Opname en de wederkomst van Jezus Christus zullen plaatsvinden. Gods tijd is niet onze tijd. Het is ook NIET onze zaak om de tijden en gelegenheden, waarover de Hemelse Vader alleen beschikt, te weten. Het is tragisch genoeg dat de mensen die helemaal van stuk gebracht werden door de valse profetie van Harold Camping, hun bezittingen verkocht hadden, hun baan opzegden en hun huisdieren weggaven. Zo leert de Bijbel ons helemaal niet! God wil dat wij tot de wederkomst van Jezus Christus aan het werk gewoon blijven. Dat schreef Paulus ook. Hij schreef;

"Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen, en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken,.."
I Thessalonicenzen 4:10-11

"zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten." II Thessalonicenzen 3:12

Laten wij gewoon moeten werken alsof het einde nooit zal komen en leven alsof het morgen komt. David Wilkerson schreef ook;"Laat de ware christen doorgaan met planten en Gods zaad zaaien en Gods werk ijverig blijven doen. Als Hij terugkomt, laat Hij ons dan bezig vinden met Zijn wil te doen." (4) Wie niet wil werken en ook niet de wil van God doet, krijgt ook geen brood! En luister niet naar eindtijdprofeten zoals Harold Camping, F.M. Riley, Hal Lindsay, enzovoorts. Luister alleen naar Here Jezus en doe wat Hij zegt! God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                         Paul


UPDATE: De Amerikaanse predikant Harold Camping doet vandaag een 'voorspelling' dat de wereld op 21 oktober vergaat. Hij baseert zijn voorspelling op zijn nieuwe berekeningen. Naar zijn eigen zeggen had hij een foute berekening gedaan dat de wereld op 21 mei zou vergaan. Nu doet hij een nieuwe voorspelling. Dat is volgens hem altijd de datum waarop de aarde 'een vuurbol' wordt. Hij zei eerder dat de meeste mensen in de tussentijd zouden omkomen door rampen. Hij zegt nu dat de Apocalypse zich in 'één dag voltrekt', omdat 'God de mensen niet maanden zal laten lijden.' (5) Hij liegt!!

De radio-predikant Camping maakt zich geen zorgen over zijn volgelingen die alles verkochten en hun baan opzegden. "Die redden het wel,"zegt hij. In de Verenigde Staten staan nu al duizenden borden met de nieuwe datum. Laat de leugenprofeet maar kletsen. Wees gerust, de wereld vergaat op 21 oktober helemaal niet. Beste bezoekers, kom op 21 oktober een keer langs bij mijn blog 'De Burcht Sion.' U bent van harte welkom. Mijn advies aan u; Geloof Harold Camping helemaal niets!! U zult wel merken dat zijn nieuwe voorspelling op 21 oktober 2011 NIET ZAL UITKOMEN!! Ik garandeer u dat Harold Camping een valse profeet is. God zegene u. En luister alleen naar de stem van Here Jezus!!


Bronnen en referenties:

(1) en.wikipedia.org/wiki/Harold Camping
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Numerologie
(3) en.wikipedia.org/William Miller
(4) Het Visioen en verder, door David Wilkerson
(5) NOS TT 24-05-2011

1 opmerking:

Anoniem zei

dank u wel voor uw mooie site.
Ik was bang en nu niet meer. Mijn gevoel wordt bevestigd. Nu kan ik lekker slapen zo.
dankuwel. harten groet Anna