woensdag 25 mei 2011

Gods toorn treft Amerika


Op 23 mei 2011 had een verwoestende tornado in het Midden-Westen van de Verenigde Staten aan zeker 122 mensen het leven gekost. Ook raakten honderden mensen gewond. De doden en gwonden vielen in de stad Joplin in de Amerikaanse staat Missouri. In Joplin raakten huizen, kerken en een ziekenhuis zwaar beschadigd. Volgens het Rode Kruis was in het stadje Joplin met 50.000 inwoners voor driekwart verwoest. Hele wijken lagen in puin. Mensen raakten bekneld onder het puin van hun huizen of in vernielde auto's. Zo'n 22.000 huishoudens zaten zonder stroom. In totaal werden 46 tornado's gemeld in zeven staten, waarvan die in Joplin met afstand de dodelijkste was. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door het aanhoudende slechte weer in de staat Missouri. Ook dreigen er branden uit te breken doordat gasleidingen en elektriciteitskabels beschadigd zijn. (1) Zie NOS videoclip:


Een paar weken geleden zaaide een serie wervelstormen ook al dood en verderf in het zuiden van de Verenigde Staten. Ruim 350 doden waren te betreuren. Het lijkt of Amerika in mum van zo'n korte tijd geplaagd wordt door de natuurrampen. Wat is er toch aan de hand gegaan? Bijbelgetrouwe christenen en orthodoxe Joden zien wel een verband met de natuurramp in Amerika. Maar de vraag is welke verband moet er gebracht worden met de natuurrampen die de afgelopen tijd in de Verenigde Staten zo welig tieren. Laten we eens gaan kijken naar een verband met de gebeurtenissen van afgelopen zes weken. Het blijkt alles te maken hebben met de politiek van de Amerikaanse president Barack Obama jegens Israël!

Een chronologie van aantal gebeurtenissen in zo'n korte tijd:

22 april. Barack Obama presenteerde een vredesplan voor het Midden-Oosten, in het bijzonder voor Israël en de Palestijnen. (2) (3)
27 april. Een serie tornado's en hevige stormen braken los en lieten een spoor van verwoesting in het zuiden van de Verenigde Staten achter. Zeker 300 mensen kwamen om het leven. De Amerikaanse staat Alabama werd het zwaarst getroffen en 184 mensen verloren het leven. Tenneesee, Georgia, Virginia, Arkansas, Kentucky en Lousiana moesten het ook ontgelden en werden tot rampgebieden verklaard. Tornado-deskundigen spraken van 'outbreak.' (1)
16 mei. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield een toespraak in de Knesset en stelde vijf voorwaarden voor een vredesverdrag met de PA (Palestijnse Autoriteit);
1. De Palestijnen moeten Israël erkennen als Joodse staat.
2. Het vredesverdrag moet een einde maken aan het conflict.
3. Het Arabisch vluchtelingenprobleem moet buiten de grenzen van Israël worden opgelost.
4. Een Palestijns staat moet gedemilitariseerd blijven en Israëls veiligheid moet gewaarborgd zijn.
5. De nederzettingen moeten bij Israël blijven en Jeruzalem moet de ongedeelde hoofdstad van Israël blijven.
Deze toespraak van Netanyahu kan gezien worden als voorbereiding op de toespraak die de Israëlische premier zal houden voor het Amerikaanse congres. (4) (2)
17 mei. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Michael Oren, ontkende dat president Barack Obama Israël zou oproepen zich terug te trekken tot de grenzen van 1967. De toespraak zou voornamelijk gaan over de veranderingen in het Midden-Oosten en slechts een klein gedeelte over het Israëlisch-Palestijns conflict. (3) (2)
18 mei. Het concept van de punten van het vredesplan van Barack Obama waren bekend;
1. Eis dat de PA (Palestijnse Autoriteit) Israël erkent.
2. Tegen Palestijns verzoek bij de VN om erkenning van Palestijnse staat.
3. Palestijnen moeten afstand nemen van terreur.
4. Israël moet zich terugtrekken naar grenzen van 1967.
5. Israël mag nederzettingen in Judea en Samaria (Bijbelse gebieden!) niet verder uitbreiden.
6. Jerusalem als hoofdstad van Israël (west) en de Palestijnen (oost) (3) (2)
19 mei. De Amerikaanse president Barack Obama hield een tv-toespraak en eiste van de Israëlische regering dat "dappere maatregelen" genomen moeten worden om het vastgelopen vredesproces weer vlot te krijgen. Verder zei hij dat de Palestijnen het bestaansrecht van Israël dienen te erkennen en geweld tegen dat land af te zweren. In zijn rede eiste de Amerikaans president ook dat het Israëlische leger zich uit de Westelijke Jordaanoever moet terugtrekken tot de grenzen van 1967. Israël verwierp het voorstel van Barack Obama. (1)
19 mei. In reactie op de toespraak van Barack Obama trok de Joodse lobby steun aan hem in. President Obama loopt kans geen geld te krijgen van Joodse donoren voor zijn herverkiezing als president. De Joodse geldschieters vonden dat Obama een te hard standpunt innam ten aanzien van Israël. (3) (2)
20 mei. Benjamin Netanyahu reisde naar de Verenigde Staten en werd koel ontvangen door de president Barack Obama in het Witte Huis. De EU gaf openlijke steun aan het voorstel van Barack Obama dat Israël zich moet terugtrekken tot de grenzen van 1967 met landruil. Dat had de EU buitenlandchef Catherine Ashton laten weten. Ook is de EU er voorstander van dat de Palestijnen een eigen staat krijgen, waarbij de grenzen van voor 1967 worden vastgelegd. Dat zei een woordvoerder van Catherine Ashton. Ook de regeringen van Polen, Duitsland en Frankrijk schaarden zich achter het plan van de Amerikaanse president. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde het voorstel 'realistisch.' Ook de Arabische Liga steunde het plan. Alleen Iran reageerde met oorlogstaal. "Al het land behoort de Palestijnen toe en met minder nemen wij geen genoegen,"zei de Iraanse veiligheidschef Saeed Jalili. (5)
21 mei. Yaakov Katz van de Nationale Unie in Israël waarschuwde de Amerikaanse Joodse en pro-Israëlische lobby AIPAC (American Israeli Public Affair Committee) in een brief voor de gladde woorden van president Obama. De Amerikaanse president richt volgens Katz een pistool op Israëls voorhoofd en vraagt Israël om zelfmoord te plegen. (4) (2)
22 mei. De Amerikaanse president Barack Obama hield een toespraak voor pro-Israëlische lobby AIPAC en meende dat de opmerkingen die hij de afgelopen dagen maakte over het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, 'verkeerd waren begrepen.' Dus probeerde hij aantal zaken recht te zetten tijdens de jaarlijkse conferentie van het America Israel Public Affair Committee. In zijn tegenstrijdige toespraak voor 10.000 toehoorders benadrukte Obama dat hij een "echte vriend" van Israël is, ondanks beschuldigingen dat zijn oproep aan Israël vorige week om de grenzen van 1967 te accepteren de Arabische wereld een voordeel gaf. Verder zei hij tijdens de toespraak dat hij 'het met Netanyahu ermee eens was' dat Israël niet terug kon gaan naar de grenzen van 1967, zoals ze toen waren, en dat "onderling overeengekomen" landruil nodig zou zijn. Maar hij bleef van mening dat "de acties van Israël vertragingen veroorzaakten die onaanvaardbaar waren voor de internationale gemeenschap." "We kunnen ons niet veroorloven om nog een of nog twee of nog wel drie decennia te wachten om vrede te bereiken,"zei Obama. "Zo niet, dan mag Israël een militaire aanwezigheid op de Westbank behouden." Verder beloofde hij dat Amerika de militaire voorsprong van Israël blijft 'garanderen.' En Obama verklaarde dat de Verenigde Staten een 'onverbreekbare verbintenis heeft met Israël als het thuisland van de Joden.' Obama's toespraak veroorzaakte gemengde reacties in Israël. Maar scepsis en twijfel blijven wel bestaan. (6)
23 mei. De tornado sloeg opnieuw toe in de Verenigde Staten en maakte een kwart van het Amerikaanse stadje Joplin met de grond gelijk. Er vielen 122 doden in deze stadje. Daarmee is het de dodelijkste tornado sinds 1953. 
23 mei. De Zweedse premier Carl Bildt wuifde de kritiek van Israëlische premier Netanyahu dat de grenzen van 1967 onverdedigbaar zouden zijn, weg. "vrede is de beste defensie,"beweerde Bildt. (7) (2)

 Ondanks de 'positieve' toespraak van Barack Obama op 22 mei werd Amerika opnieuw getroffen door een nieuwe natuurramp. Is de Here God toch niet vertoornd op de Amerikaanse president? Zo ja, wat heeft Obama iets misdaan? Heeft hij wel tegen 10.000 toehoorders die de AIPAC conferentie bijgewoond hadden, gelogen? Het lijkt erop dat president Obama inderdaad gelogen had tegen de Joodse lobby. Sinds z'n aantreden als president van de Verenigde Staten heeft hij een anti-Israëlische politiek gevoerd. Zo blijft hij zware druk op Israël uit te oefenen om meer toegevingen te doen aan de Palestijnen. Toen Obama na zijn eerste toespraak op de tv hoorde dat de Joodse lobby steun aan hem had ingetrokken, veranderde hij opeens van onderwerp. Zijn woorden van de eerste toespraak op 19 mei waren helemaal niet verkeerd begrepen!! Waarom Obama tijdens zijn toespraak op de AIPAC conferentie van onderwerp veranderd was, heeft dit te maken met zijn verkiezingen. Blijkbaar heeft hij Joodse financiële steun voor zijn herverkiezing nodig! Israel National News deelt de mening dat de woorden van Obama alleen maar bedoeld zijn om stemmen te winnen en geld binnen te halen voor de herverkiezing. Uit nieuwspeilingen blijkt overigens dat de meerderheid van de Israëlische bevolking president Barack Obama als vijand van Israël ziet!  (4)
Zo misleidde hij niet alleen de pro-Israëlische lobby maar ook Israël en zorgde voor diepe verdeeldheid in Israël. Heel veel Amerikaanse Joden en Israëliërs zijn ontvankelijker geworden voor de toespraak van Barack Obama en lijken bezwijken te zijn voor de charme van deze Amerikaanse president. Barack Obama is zeker charmant en een talentvolle redenaar, maar...God ziet zijn hart en kent Obama's plannen!!

"Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan." I Samuël 16:7

Het is duidelijk dat God alleen het hart van de mens ziet en niet wij. De Here had Barack Obama wel door en begrijpt Obama's woorden helemaal niet verkeerd!! Absoluut niet!! Duizendmaal nee, want de Here God is helemaal niet gecharmeerd van ijdele woorden van Barack Obama!! Hij kent de beweegredenen van Obama's politieke ommezwaai ten aanzien van Israël.

"De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart;- geen vrees voor God staat hem voor ogen - want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te handelen; op zijn legerstede beraamt hij onheil, hij stelt zich op een weg die niet goed is; wat kwaad is, verwerpt hij niet."
Psalm 36:2-5

Een ander schriftwoord zegt over de vijanden die het volk Israël willen vertrappen met zulke woorden:

"Zij smalen, spreken verwaten taal, al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord; uw volk, o Here, vertreden zij, en uw erfdeel verdrukken zij." Psalm 94:4-5

De Bijbel laat ons nog een heel bijzonder tekst zien dat we een persoon die zo vriendelijke woorden spreekt tegen ons, niet moeten vertrouwen:

"Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is." Psalm 28:3

"..zelfs zij zijn trouweloos jegens u, zelfs zij roepen u na; vertrouw hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken." Jeremia 12:6

Aantal leden van Netanyahu's regerende Likoedpartij in Israël waren niet helemaal opgetogen over de ommezwaai van Barack Obama. "Obama zigzagt afhankelijk van wat zal hem meer stemmen oplevert en zijn Nobelprijs voor de Vrede rechtvaardigt,"wist Danny Danon, een rijzende ster binnen Likoed, aan Israel Nationaal News te vertellen. "Israël zal Obama's collegegeld niet betalen als hij de essentie van het conflict probeert te begrijpen." Andere Likoed parlementariërs prezen Netanyahu's vastberaden houding waardoor Obama's standpunt een beetje veranderde. Maar veel Israëlische commentatoren waarschuwden dat het door Obama aangegeven beleid, ook na zijn 'verzoenende' toespraak voor AIPAC, gevaarlijk blijft, en niet mag worden geaccepteerd door Israël. Ze kregen bijval van Gamal Helal, een voormalig adviseur van diverse Amerikaanse presidenten inzake het Midden-Oosten. Gamal Helal vertelde aan de Arabische krant Asharq Al-Awsat dat Obama de Arabische koers is gaan volgen bij de onderhandelingen. Hij zei dat de nieuwe these, die president Obama op 19 mei presenteerde in zijn toespraak, de Arabische visie ondersteunt en is een fundamentele belemmering voor Israël, dat de grootte van Israël vóór 1967 koppelt aan de mogelijkheid om het te verdedigen, zoals de Israëliërs zeggen: als Israël een klein gebied is, zal het moeilijk zijn om het te verdedigen. Gamal Helal legde verder uit dat de Palestijnen tot nu toe met tegenzin moesten aanvaarden dat de grenzen van 1967 aan het einde van succesvolle onderhandelingen zouden worden bereikt. Nu heeft Obama hen geholpen om de grenzen van 1967 opnieuw het uitgangspunt van de Arabische eisen te maken. (6)

De Bijbel waarschuwt ernstig dat ieder volk die het land Israël verdeelt, direkt te maken krijgt met het oordeel van God! De Bijbelse waarschuwing geldt ook voor Amerika en zeker ook voor de EU!!

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij MIJN LAND VERDEELDEN, EN OVER MIJN VOLK HET LOT WIERPEN,.."  Joël 3:2-3a

Klinken de woorden van de Here "mijn land verdelen" u wel bekend? Ja hoor, dat weet u heel best. U hoort zo vaak van de media, de VN, de Verenigde Staten en de EU dat het land Israël in twee aparte staten verdeeld moet worden. De profetie van Joël is letterlijk vervuld en zal nog in vervulling gaan, wanneer de Here God alle legers (de Arabieren, de VN vredesmacht, Hezbollah, Hamas, de Palestijnen, de EU, de NAVO) die Israël in de toekomst aanvallen en het land ten gunste van de Palestijnen verdelen, naar het dal van Josafat (in de buurt van Karmel) zal afvoeren om hen te oordelen. God oordeelt ook alle volken die Jeruzalem in twee aparte steden, de Israëlische (west) en de Palestijnse (oost) willen verdelen;

"Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren zullen zich daarheen verzamelen."
Zacharia 12:3

Barack Obama eiste dat Israël zich moet terugtrekken tot de landgrenzen van 1967, en Jeruzalem in twee hoofdsteden voor de Israëliërs en de Palestijnen  verdeeld moet worden. Later zwakte hij zijn eis af ten gunste van AIPAC, maar verborg zijn agenda wel. Het resultaat van zijn slinkse politiek is dat Amerika getroffen werd door twee natuurrampen!! Als God de landen dan oordeelt, dan doet Hij dat op basis van hoe zij Israël hebben behandeld. Er zijn enkele maar bekende voorbeelden uit de wereldgeschiedenis. In de vijftiende en zestiende eeuw was Spanje de dominanste natie van Europa. Het land had zo'n hoogontwikkelde cultuur, een machtig leger en een enorme sterke vloot die wel bekend staat als de Armada. Het Spaanse wereldrijk viel uiteen nadat Spanje zich tegen de Joden keerde, de beruchte Spaanse Inquisitie ingesteld had en alle Joden van haar grondgebied verdreven had. Nu is Spanje niet anders dan een tweederangsland binnen de Europese Unie. Dat is een voorbeeld van de vloek over een land dat het Joodse volk vervolgt. Ook het Britse wereldrijk viel uiteen, toen Engeland het mandaat voerde over het toenmalige Palestina en ervoor moest zorgen voor een 'nationaal thuis' voor de Joden. In 1922 bepaalde Winston Churchill dat 78 procent van het land die aan de Joden werd toegewezen, Arabisch moest worden. Door het verraad aan het Joodse volk gaf Engeland 78 procent van het aan de Joden toegewezen land weg aan de Arabieren. Toen de staat Israël in 1948 geproclameerd werd, viel het Britse wereldrijk in dezelfde jaar uiteen!! Ook Duitsland die het Joodse volk in Europa bijna had uitgeroeid, werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in twee aparte staten verdeeld, terwijl het hele land tijdens de oorlog platgebombardeerd werd. Dat waren de ernstige gevolgen van de vloek over aantal landen die het Joodse volk hadden aangedaan. Nu houdt de Here God een lik op stuk beleid jegens Amerika. Als Amerika zich tegen Israël keert, verliest deze machtigste land ter wereld wereldmacht!!  Amerika bepaalt niet het lot van Israël, maar haar eigen lotsbestemming! 

Derek Prince schreef zeer ernstig maar helder over de toekomst van de Verenigde Staten;
"Misschien vindt u deze gedachte schockerend, maar persoonlijk geloof ik dat de bestemming en toekomst van de Verenigde Staten onlosmakelijk verbonden, ja zelfs afhankelijk, is van haar relatie met Israël. Weet u, vaak zie ik de dingen niet zoals de meerderheid van de mensen de dingen ziet. Velen kijken tegen de Verenigde Staten op als die grootmacht met 275 miljoen mensen, waar financieel de grootste reserves van de aarde zijn gesitueerd en overigens ook de grootste financiële schulden. Die mensen zeggen dan;"Het is onmogelijk dat die kleine groep mensen in Israël zo'n enorm effect zouden kunnen hebben op deze reus (de Verenigde Staten)." Toch geloof ik dat dat wel kan en ook zal gebeuren. Ook voor Amerika geldt dat een essentiële voorwaarde voor een geestelijke opleving is de terugkeer naar een goede, Bijbelse houding ten aanzien van Israël. God zei tegen de landen bij monde van de profeet Zacharia:..wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. (Zacharia 2:8) Niets is gevoeliger dan de oogappel. Vanuit een reflex zullen we altijd onze oogbal of oogappel beschermen. God zegt:"Wie een verkeerde houding of relatie heeft ten aanzien van het Joodse volk, die verwondt mijn oogappel." Dat is een ontzagwekkende gedachte." (8)

Oproep aan de Amerikaanse president Barack Obama en de Amerikaanse regering;  AFBLIJVEN VAN ISRAËL!!!   De oproep geldt ook voor de EU! Raak Gods oogappel niet aan! Het land Israël is niet van de Palestijnen, maar van God. De stad Jeruzalem is de stad van de Grote Koning die straks zal wederkomen om Zijn messiaanse vrederijk op aarde te vestigen. En het Joodse volk is het volk van God. Dus afblijven van Israël en de stad Jeruzalem!! En bemoei ook nergens mee met het Israëlisch-Palestijnse conflict die u niet aangaat. Amerika en de EU zullen zeker ten gronde gericht worden, als deze twee grootmachten tegen Israël opstaan. Gods vloek is overal paraat en actueel! Als Barack Obama in zijn houding jegens Israël blijft volharden, zullen vele rampenspoeden Amerika overkomen, zoals Egypte geplaagd werd door de tien plagen, toen Farao het volk Israël hardnekkig weigerde te laten gaan. De houding van Barack Obama die zijn toon tijdens de AIPAC conferentie aanmatigde, zal gauw weer veranderd worden, zoals de Farao zijn toezegging aan Mozes en Aaron weer introk. Reken maar!

Een opmerking van de voormalige burgemeester van New York, Ed Koch over Barack Obama.

"Ik was een fan van Obama en ging voor hem naar Florida om de Joden in deze staat op te roepen op hem te stemmen, omdat ik dacht dat de veiligheid van Israël bij hem net zo goed gewaarborgd was dan bij zijn Republikeinse rivaal John McCain. Maar ik heb mij vergist." (9)

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                          Paul

Bronnen en referenties:

(1) RTL, NOS
(2) Infonu.nl/Nieuws Israël uitgelicht/
(3) Jerusalem Post
(4) Israel National News
(5) Elsevier
(6) Israel Today
(7) Ynetnews
(8) Israël in het nieuws, door Derek Prince
(9) Obama's vijandigheid tegen Israël, door Franklin Ter Horst  

Geen opmerkingen: