vrijdag 29 april 2011

Walpurgisnacht in het licht van de Bijbel


In Duitsland viert men de Walpurgisnacht om de komst van de lente te begroeten. Men houdt naar de eeuwenoude gewoonte enorme branden nog steeds levend ter begroeting van de lente. In Berlijn doen linkse jongeren traditionele rellen tijdens de Walpurgisnacht. In Zweden laaien dan overal vreugdevuren op het platteland ter begroeting van de lente op en de studenten in de Zweedse universiteitensteden geven met fakkeloptochten, toespraken en liederen tijdens het feest de toon aan. Maar wat is Walpurgisnacht precies eigenlijk? De meesten kennen de achtergronden van de Walpurgisnacht niet en zijn nog steeds onwetend. Ook zeer veel christenen zijn onkundig en vergeten dikwijls de Bijbelse waarschuwing: wees niet onkundig!

Volgens van Dale Groot Woordenboek (1970) is de Walpurgisnacht nacht van 30 april op 1 mei, feestnacht der heksen op de Bloksberg. Meer duidelijkheid van een oude Nederlandse encyclopedie:
Volgens de 'Eerste Nederlandse Systematische Ingerichte Encyclopaedie 1952' is de Walpurgisnacht nacht van 30 april op 1 mei, heidens feest, lentebegin; heksen vierden sabbath op Blocksberg (Brocken in Harz); naam van Heilige Waburgis misbruikt om feest christelijk karakter te geven.

De oorsprong van Beltane
De Walpurgisnacht is inderdaad een van oorsprong Keltisch en Germaans feest, dat wordt gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei. Het is genaamd naar de heilige Walburga, wier translatie (het overbrengen van het stoffelijk overschot van een heilige) op 1 mei werd herdacht. Walpurgisnacht heeft grote betekenis voor satanisten, wicca's en paganisten en vindt plaats op de vooravond van 1 mei. De heidenen in de voorchristelijke tijden geloofden dat in deze nacht de boze machten vrij spel hadden. Vieringen rond de Walpurgisnacht komen nog altijd voor in Duitsland, Zweden en Finland. Eén van de tradities is Beltane, een Keltisch voorjaarsfeest. Op dit feest werd het begin van de lente gevierd met vreugdevuren. Veel ceremonieën leven voort in verschillende mei-rituelen, zoals de meiboom. Beltane kondigt het begin van de zomer aan en er wordt afscheid genomen van de heer van de Chaos. Beltane is een groot feest en duurt de hele nacht van 30 april op 1 mei. De grote Pan neemt nu de heerschappij over. Afgelopen maanden had hij al veel teruggewonnen maar de heer van Chaos was altijd nog aanwezig. Af en toe manifesteert hij zich als een koude dag of bijv. nachtvorst. Hoewel de Chaoskoning verantwoordelijk wordt gesteld voor de narigheden van de winter, waaronder vooral de koude, wordt deze niet gehaat, maar eerder met Walpurgis nog éénmaal geëerd. Een dag nog vorstelijk eerbetoon. Beltane is de viering van de eenwording van god en godin. Met hun heilige huwelijk brengen zij de gift van leven. In de natuur zien we overal om ons heen de paringsdrang, de vruchtbaarheid en bevruchting. Beltane is het vruchtbaarheidsfeest. Traditioneel was Beltane een seksueel getint feest waar de jonge vrouwen het hof werden gemaakt door de jonge mannen. Later werd de viering rond de meipaal een centraal thema; de meipaal als fallussymbool, gebonden door witte en rode linten (maagdelijkheid en vruchtbaarheid). Beltane is een verbastering van het Keltische Bealtane, welke in principe hetzelfde vertaald wordt, maar als het woord Beltane gesplitst wordt in bel en tane, dan krijgt u de naam van de gehoornde god Bel. Bel was een wezen dat liep op zijn achterpoten, zijn onderlijf ziet eruit als dat van een geit en zijn bovenlichaam ziet eruit als dat van een jongeling, met als extra zijn twee horens bovenop zijn hoofd, vaak ook afgebeeld terwijl hij panfluit speelt. (1) De beschrijving komt overeen met Pan, de Griekse god van velden, bossen en herders. Pan had ook twee horens en bokkepoten en was ruigbehaard. Hij maakte muziek op een syrinx, een instrument bestaande uit een aantal houten pijpen, dat kortweg pansfluit werd genoemd. Ieder die hem onverwacht zag opduiken, schrok van zijn afschrikwekkende verschijning vandaar ons woord paniek! In de Kabbala staat Pan beter bekend als de geitegod Baphomet. Zie de afbeelding van Baphomet hieronder.

Baphomet

Deze afbeelding werd ontworpen en geillustreerd door Eliphas Levi, een Franse occultist, magiër, vrijmetselaar, kabbalist en rozenkruiser.  Pan is idenitiek hetzelfde als satyr. Het is interessant om te weten dat het Griekse woord 'satyr' nauw overeenkomt met het Hebreeuwse woord 'sair'. Dezelfde Hebreeuwse woord vinden we terug in de Bijbel als de geitenbok van Daniel 8 , welke de Griekse eindtijd-macht symboliseert. Ook is Sair hetzelfde woord als het Bijbelse begrip 'Seir', een andere naam voor Israëls eeuwenoude vijand: Edom. (Genesis 36:9) Op andere Bijbelplaatsen wordt sair vertaald met 'veldgeest' of 'duivel'. Nog een heel bijzonder onthulling door de Bijbel zelf; in twee Schriftgedeelten herkennen we de gevallen morgenster en de vorst van Tyrus als dezelfde Pan, die niemand anders is dan satan in zijn hoogsteigen persoon, omdat hij zijn pansfluit bespeelt! "..het werk uwer trommelen en uwer pijpen  was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid." Ezechiel 28:13b  Zie ook 'geklank uwer luiten' in Jesaja 14:11. Beide teksten zijn in de Statenvertaling genoemd.

De naam Bel in het Keltische geloof wordt ook letterlijk vertaald als Baäl! We zien dit ook terug in de oorspronkelijke naam van Beltane: Bealtane, wanneer wij dit veranderen in Baaltane dan krijgen we dus deze vertaling: vuur van Baäl (of Baäl's vuur). (1) Beltane is dus in werkelijkheid een verbastering van Baäl en vind haar oorsprong in het oude Babylon.

Het wordt interessant als men in Duitsland aan maisprung tijdens de Walpurgisnacht meedoet. Maisprung is een sprong over een vuur. Precies om middernacht doet men een sprong over het vuur. Echte heksen lopen door het vuur, als de Walpurgisnacht gevierd wordt. Precies wat de Bijbel het lopen door het vuur verbiedt:

"Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan..." Deuteronomium 18:10

Oorsprong en symboliek van de meiboom

In de Walpurgisnacht vierde men uitbundig een groot feest met volledige seksuele vrijheid. Meisjes lieten zich tijdens deze nacht ontmaagden. De volgende dag richtte men een meiboom op als symbool van de vruchtbaarheid. Hierom werd gedanst door jonge mannen en vrouwen. Het woord meid is afgeleid van de maand mei. Een meid was vroeger een jonge vrouw, die nog maagd was. In de Walpurgisnacht offerden de meiden hun maagdelijkheid aan de godin Freya. Ze lieten zich door een willekeurige man ontmaagden. Hun maagdenbloed zou voor vruchtbaarheid en een grote oogst zorgen. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken opgerichtte bomen of boomstammen, die later meibomen zijn gaan heten. De meiboom staat in het midden van de cirkel als altaarpunt.
De meiboom was meestal een berk of een spar van 2,5 meter lengte. Deze werd op een open plek in de grond gezet. Bijvoorbeeld op het dorpsplein. Voordat er dorpen waren, koos men hiervoor een heilige plek. Dat wil zeggen: een plek waar 'de energielijnen van de aarde zich op harmonisch kruisen'. Meestal zijn de oude dorpen rondom zo'n magische plek ontstaan. De meiboom werd versierd met bloemen en groene takken. Aan de meiboom werden vaak touwen bevestigd. Iedere deelnemer aan de meidans hield één touw vast en danste in cirkels rond de meiboom. Hierdoor wonden de touwen zich rond de boom en werd de cirkel steeds nauwer. Uiteindelijk eindigde de dans wanneer alle deelnemers op elkaar geperst rond de meiboom stonden. In heidense tijden werd rond het middaguur, als het zonneoog van Odin hoog aan de hemel stond, een paardenrace gehouden, waarbij de jonge man die het eerst bij de meiboom aankwam, had gewonnen en mocht huwen met de meimaagd, het mooiste meisje uit de streek. Voordat Europa gekerstend werd, bedreven de meikoning met de meikoningin de liefde in het openbaar onder de meiboom. Daarbij werden ze aangemoedigd en opgezweept door de gehele bevolking. Toen de christenen de macht overnamen, werd dit verboden. Tgenwoordig danst de jeugd rond de meiboom en de touwen zijn vervangen door gekleurde tinten. Ook de kinderen doen mee aan de meidans.


Meifeesten rond meibomen met meidansen, meikoninginnen en meigraven blijven ook na de kerstening van Europa voortbestaan. Zoals de Romeinen geloofden de Germanen dat het planten van de boom leidde tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen en de groeikracht van de natuur zich opnieuw manifesteerde. Men vierde dus de overwinning van de zomer op de winter. Als symbool refereert de meiboom aan de levensboom ten teken van vruchtbaarheid. In de oude mythologieën van het noordelijke deel van Europa was dat Yggdrasil. Boven in de meiboom hangt een groene krans ten teken van de cyclische rondgang van het leven of het levensrad. Het wordt aan gang gebracht door de jeugd. In de hedendaagse kerk is de pilaster het symbool van de vruchtbaarheid! In de Bijbel staat de meiboom beter bekend als 'de gewijde paal' vandaar het Engelse woord voor maypole! Het Hebreeuwse woord 'aserah' met kleine letter betekent zoveel als pilaster of alleenstaande zuil of paal, symbool van de moedergodincultus dat veelvuldig in Kanaänitisch gebied is aangetroffen. Het is de aanduiding van een heilige boom, een groene boom die als referentieteken van leven gold en waarbij meestal een lokale boomcultus werd voltrokken, zoals ook in India nu nog vaak gebeurt. In het Oude Egypte werd ze beschouwd als 'het lichaam van de koningin op aarde'. Aserah (Aserat), de Kanaänitische moedergodin, is identiek aan Astarte. Baäl is één van haar kinderen. (3)

Twee foto's hieronder; Assyrisch reliëf 'heilige levensboom' en pilaster in de katholieke kerk


De gewijde paal is in de Bijbelse tijden streng verboden vanwege afgoderij.

"Maar aldus zult gij met hen doen; hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun GEWIJDE PALEN OMHOUWEN en hun gesneden beelden met vuur verbranden."
Deuteronomium 7:5

"Gij zult u GEEN GEWIJDE PAAL noch enig geboomte planten naast het altaar van de Here, uw God, dat gij u maken zult." Deuteronomium 16:21

Achtergronden van de Walpurgisnacht

De Walpurgisnacht werd bekend toen in 1756 het gedicht "Die Walpurgisnacht van Johann Friedrich Löwen verscheen. Dit gedicht bouwt voort op de Faust-legende die sinds de 16e eeuw bestond. Löwen vervlocht als eerste de Faust-legende met Walpurgisnacht. De Walpurgisnacht kreeg een echte grote bekendheid dankzij de beschrijving van de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe in het eerste deel van zijn toneelstuk Faust. De duivel Mefistopheles neemt Faust mee naar de top van de Brocken, de hoogste berg in het Duitse Harzgebergte. Daar dansen en vieren heksen, hun leermeesters en de duivel feest, een orgie die duurt tot de volgende dag.. Maar er bevat een kern van de waarheid in Goethe's Faust. De figuur Faust is gebaseerd op de historische dokter Johannes Faust. De historische Faust werd circa in 1480 in Knitlingen in Duitsland geboren en stierf rond 1536 in Staufen. Hij reisde rond als arts, occultist en magiër. Zijn occulte handelingen - toverkunsten en horoscopen - waren vaak aanleiding geweest om hem uit de stad te verjagen. Al tijdens zijn leven onstonden er mythische verhalen rond zijn persoon, die door de duivel zelf - aan wie hij zijn ziel verkocht had - gewelddadig om het leven werd gebracht. Hij werd een inspiratiebron voor Löwen, Goethe en anderen. En de dichter Goethe was een vrijmetselaar en kende mogelijk de achtergronden van de echte Faust en de Walpurgisnacht. Er zit inderdaad meer achter de Walpurgisnacht. Vanaf de oeroude en heidense tijden heeft de nacht van 30 april op 1 mei bij 'de synagoge des satans' (Openbaring 2:9 en 3:9) sterk in de belangstelling gestaan. Omstreeks 300 na Christus vierden in deze nacht de Germanen het 'huwelijk' van Wodan (bij de Vikingen Odin) en de Walkuren. De benaming 'Walkure' hangt samen met het Oud-Noorse 'Valkyrja', wat een samenstelling is van 'val' (de gevallenen) en 'kjósa' (kiezen). Letterlijk vertaald betekent Walkure dus: zij die op het slagveld de gevallenen uitkiest. De Walkuren zijn krachtige, vrouwelijke geesten die geleid worden door de godin Freya. Zij beelden als splitsingen van de vrouwelijke energie van de god Odin. In de Germaanse mythen worden de Walkuren beschreven als stralende hemelse jonkvrouwen, die zich tijdens het gevecht op de wolken vertonen en op Odins bevel aan de helden het lot van de zegepraal of van gesneuvelden toewijzen.

De Walkuren
De Walkuren zijn boodschappers van Odin en worden soms ook beschouwd als dochters van Odin. Het zijn de oorlogsgodinnen die tijdens veldslagen met hun wagens rondrijden, de krijgers aansporen en de gesneuvelden naar het Walhalla brengen. Richard Wagner componeerde een bekend muziekstuk over dit thema: "Die Walküre". De bovennatuurlijke strijdvaardige wezens zijn in feite demonen. Als plaats hiervan werd vanouds aangewezen de top van het Duitse gebergte de Harz, genaamd de Brocken of Bloksberg (Blockberg). De Brocken is met 1141 meter de hoogste berg van Noord-Duitsland in de Harz en met vele legenden omgeven. In latere eeuwen kwamen tovenaars en heksen op deze duivelsberg bijeen om in die nacht, onder magische praktijken, zwarte missen en bezweringen, satan te vereren en Jezus Christus, Zijn volk Israël, Zijn gemeente en Zijn heilsplan te vervloeken. Deze nachtelijke heksensabbat diende als voorbereiding op de grote heidense feestdag van oudsher; de eerste mei.

De Walpurgisnacht is genoemd naar de christelijke heilige walburga, wat in het Hoogduist Walpurgis werd. Walburga was in 710 geboren in het graafschap Dorset in Zuid-Engeland en was een nichtje van Bonifatius. Samen met haar broer Willibald reisde ze naar Württemberg in Duitsland. Ze voerde een felle strijd tegen hekserij en tovenarij. De broer en zuster brachten tenslotte ook het evangelie in Beieren. In de kronieken over deze tijd wordt dit in het werk van Wallibald en Walburga in die landsstreek als een zeer grote prestatie beschreven. Het evangelie werd in Beieren sterk tegengewerkt dan elders, kennelijk omdat het land vergiftigd was met hekserij, tovenarij en duivelaanbidding. Walburga stierf op 25 februari 779 na haar leven in dienst van haar Heiland als hoofd van een klooster in de Beierse stad Eichstätt. Omdat ze zich bijzonder onderscheiden had in haar strijd tegen hekserij en satanisme, noemde men haar later de 'beschermheilige tegen de heksen' en haar naam werd aangeroepen ter bescherming tegen de magische vloeken. Men koos haar als haar naamdag; de dag ná de beruchte heksensabbat op de Bloksberg: de feestdag van het oude heidendom. Op 1 mei 779 was ze heilig verklaard. Zo kreeg de eerste mei de naam van Walburga. Walburga is in de katholieke traditie de patrones van de boeren, de zeevarenden en de huisdieren. Ook werd zij aangeroepen tegen beten van hondsdolle huisdieren. Walburga was in de vroege Middeleeuwen met name in Duitsland en de Nederlanden een populaire heilige. Maar de tegenpartij liet zich niet onbetuigd en ging in volle hevigheid door met het houden van de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei. Als tegenzet en wraak noemden zij voortaan deze nacht naar Walburga en zo onstond de naam Walpurgisnacht, welk tot in onze tijd in allerlei occulte en paganistische groepen in ere is gehouden. Het is best mogelijk dat de naam 'Walpurgisnacht' gezien kan worden als een verbastering van 'Walkuren-nacht'. Hoewel het Germaanse heidendom in de eerste eeuwen na Bonifatius en Walburga steeds verder werd teruggedrongen door de verbreiding van het Christendom en de kerstening van Europa, kreeg het satanisme een nieuwe impuls door de komst van de Tempelieren en andere gnostieke en occulte groepen. Hekserij, tovenarij, astrologie en alchemie beleefden een nieuw bloeiperiode. Precies na Walburga's verblijf in het Beierse Eichstätt, in 1776, werd op korte afstand van deze plaats, namelijk in Ingolstadt,  een geheime orde der Illuminati opgericht, van een omvangrijk boosaardige opzet en met een zo'n grote invloed tot op deze huidige dag  dat wij het nog steeds een raadsel mogen noemen dit feit in vrijwel geen geschiedenisboekje tegen te komen. Het was alsof satan, na 1000 jaar christendom, zijn verloren rechten hernam op Beieren, de Walpurgisnacht en de eerste mei. (1) (2)

Heksenrit naar de Blocksberg, 1732

Heksensabbat op de Blocksberg.
Johannes Praetorius 1668
Het grootste Walpurgisfeest in Duitsland wordt nog steeds gevierd op de Brocken en op veel plaatsen in de Harz. Aan huizen en andere bouwwerken worden duivels en heksen opgehangen. Mensen lopen als heks verkleed over straat en slaan argeloze voorbijgangers met een bezem op hun achterwerk. Onder het motto Fahr hin, nach dem Blocksberg steht mein Sinn vliegen heksen op bezemstelen naar de top van de Brocken voor een heksenbal met de daar verzamelde duivels en demonen, aldus het volksgeloof. (3)
In werkelijkheid komen echte heksen en satanisten op de Brocken bijeen om orgieën te houden en magische vervloekingen uit te spreken over Jezus Christus, de Gemeente en het Gods heilsplan.

heksensabbat op de Brocken. 30 april op 1 mei 1932
Het wordt heel interessant als Stephen Roberts, een Australisch historicus die in nazi-Duitsland vertoefde, van enkele van Hitlers redevoeringen een beeld gaf:

"Hij (Hitler) omgeeft zich met mystiek. Hij zegent de vaandels, hij maakt van een werkshop een symbool van een mysterieus ritueel; hij gelooft in de macabere riten van de wederopstanding der dode nazi's; hij houdt van ceremonieën welke midden in de nacht op de heilige Brockenberg plaatsvinden; hij spreekt over het Walhalla en dolende ridders; hij wil tegelijk een Siegfried en een Frederik de Grote zijn. Het mystieke waar het Hitlerisme zich mede pleegt te omgeven treedt altijd sterk op de voorgrond. En het normale verstand reageert tegen iets wat het niet kent. Deskundigen hebben aangetoond dat Hitler onbewust precies dezelfde uitdrukkingen gebruikt welke sedert de middeleeuwen de formules van occulte waarnemingen geweest zijn." (6)

Enkele bewezen feiten dat de Walpurgisnacht inderdaad een satanisch feest is, worden genoemd:

In de nacht van 30 april op 1 mei pleegde Hitler zelfmoord. In delen van Zuid-Duitsland is het uithalen van kattekwaad in de Walpurgisnacht een onderdeel van de jongerencultuur geworden. De grappen lopen echter uit de hand en gaan gepaard met het intimideren van de buren, het vernielen van tuinen en persoonlijke bezittingen en grafitti spuiten. Deze grappen resulteren soms in ernstige schade aan eigendommen of het toebrengen van lichamelijke letsel. De incidenten komen nauw overeen met de incidenten tijdens Halloween in Amerika. Halloween (Samhain) is de tegenhanger van Walpurgisnacht en beide feesten zijn de belangrijkste data van satanisten, heksen en paganisten. Een voormalig Engelse sataniste en heks, Doreen Irvine, die tot het geloof in Jezus Christus kwam, weet in haar boek te vertellen en noemde paar incidenten;

"Velen doen dit vandaag de dag en het tragische is dat ze zich er niet van bewust zijn dat vele schijnbaar onschuldige dingen in feite grenzen aan het occulte. Kleine dingen zoals het vieren van Halloween (de avond vóór Allerheiligen) bijvoorbeeld, en het zich verkleden als heks. Of het maken van grapjes over de verwensingen van heksen en het ten tonele voeren van deze zogenaamde "onschadelijke" grappen. Ik heb gehoord van mensen die de represailles van heksen ten tonele voeren en daarbij zelfs zover gaan dat ze scheermesjes in appels verstoppen en deze hun vrienden aanbieden, allemaal schijnbaar onschuldig, maar allemaal uiterst dwaas en potentieel gevaarlijk. Echte heksen vinden deze "spelletjes" amusant, vooral wanneer ze door christenen worden gespeeld. Ze lachen bij de gedachte dat christenen Walpurgisnacht vieren op hetzelfde tidstip als zij. Halloween is een van de belangrijkste data op de kalender van een heks. Allerlei boze manifestaties worden er op die avond door de heksen gezien en de boze geesten zijn dan meer actief. Zo kan men zien dat ze het lichaam van een mens in bezit nemen en volledig alle handelingen van die persoon leiden. Indien christenen slechts een weinig van deze ongerechtigheden zagen, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren. In Amerika is Halloween een hele gebeurtenis. De winkels stallen allerlei heksenkledij uit en een soort Halloween koorts trekt door het land. Kinderen gaan van deur tot deur en roepen:"Truuk of traktatie". Eenvoudig gesteld betekent dit dat gezinshoofden ofwel hun de een of andere traktatie, bijvoorbeeld een appel of wat snoepgoed, geven, dan wel at de kinderen een truuk, een parctical joke met hen zullen uithalen, hetgeen van alles kan zijn, van het met witkalk bestrijken van de ruiten tot het doorsnijden van de banden van de auto op de oprit. Een groep jongelui terroriseerde letterlijk een echtpaar op leeftijd, dat geen "traktatie"voor hen had, door obsceniteiten te schreeuwen en ruiten in te gooien. Toen de politie arriveerde, zeiden de jongeren dat ze niet wisten wat er over hen gekomen was, dat ze zich op zulk een wijze gedroegen. Het waren geen reltrappers of baldadige knapen en ze kwamen uit achtenswaardige gezinnen. Geen van hen was ooit eerder in moeilijkheden gekomen. Dus wat was er over hen gekomen? Ik geloof vast en zeker dat demonische machten voor een korte tijd de leiding over hen namen teneinde een onschuldige kindertraditie in iets te veranderen dat veel onheilspellender is." (4)

Doreen Irvine weet uit haar eigen ervaringen als satanist en heks dat Walpurgisnacht en Halloween niet bepaald onschuldige feesten zijn maar door en door duivels. Ook was ze als heks een ooggetuige geweest van de bovennatuurlijke manifestaties van de demonische machten tijdens de heidense feesten.

Enkele feiten 1 mei

De Walpurgisnacht, deze nachtelijke heksensabbat dient als voorbereiding op de grote heidense feestdag van satan; de eerste mei. Belangrijke en opvallende gebeurtenissen op de eerste mei zijn genoemd:

1 mei circa 300 na Chr. De oud-Germanen vierden in deze nacht het 'huwelijk' van Wodan en de Walkuren.
1 mei 1776. Bij het Beierse Eichstätt, in Ingolstadt werd de geheime orde van de Illuminati opgericht door Adam Weishaupt, een Jezuïet en geniale professor. De Orde der Illuminati had tal van complotten beraamd en uitgevoerd. Het doel van de Illuminati was het omverwerpen van regeringen en religies - speciaal het Christendom - en het scheppen van chaos door revoluties en oorlogen om dan zelf in die chaos de macht te grijpen en een wereldregering in te stellen met satanisme als verplichte staatsgodsdienst.
1 mei 1891. De eerste mei werd voortaan 'de dag van de arbeid' en de socialisten en communisten hielden hun eerste optocht. In 1889 werd dit besloten op het congres van het internationale socialisme in Parijs. 1 mei wordt nog altijd gevierd door socialisten, communisten, anarchisten, fascisten en nationaal-socialisten.
1 mei 1945. In de voorafgaande nacht, de Walpurgisnacht, pleegde Adolf Hitler zelfmoord.
1 mei 1966. In San Francisco richt Anton LaVey de eerste 'officiële' satanskerk op van de Verenigde Staten. Het 'satanische tijdperk' werd ingeluid.
1 mei 1976. De eerste Nederlandse satanskerk in Amsterdam werd geopend door Maarten Lamers.
1 mei 1981. Koningin Beatrix ondertekende de wet op de afbreking zwangerschap. De abortus werd van kracht.

Wat gebeurt er in de nacht van 30 april op 1 mei?

De Walpurgisnacht wordt niet alleen in Duitsland, Zweden en Finland maar ook in Nederland en elders gevierd door satanisten, heksen en paganisten. Satanisten en heksen aanbidden en vereren hun gehoornde god.
Het feest gaat gepaard met dans, zang en seks. Seks wordt in zeer veel heksenkringen op grote schaal bedreven. De voormalige heks Doreen Irvine vertelde dat op alle heksenbijeenkomsten vreselijke tonelen van perverse seks plaatsvinden, aangezien seks een belangrijke rol speelt in hekserij. Volgens haar waren veel zwarte heksen lesbisch of homoseksueel. (5) Er wordt vaak naakt rond de vuren gedanst. Sadisme, drank, drugs en rituele misbruik zijn daarbij aanwezig. Zelfs mensenoffers worden gebracht. Een voormalig Amerikaanse heks bevestigde dat er niet alleen dieren maar ook babies geofferd worden. Er worden magische vervloekingen overal ter wereld uitgesproken over kerken, overheden, scholen en gezinnen. En de Naam van Jezus Christus wordt ook gehoond en gelasterd. Waar geen geestelijke bescherming is, kunnen deze vervloekingen en bezweringen enorme schade aanrichten. Ja, zelfs tot de dood toe. Dit is beslist geen fabeltje, maar een gruwelijke realiteit dat we onder eigen ogen moeten zien. Christenen die geen geestelijke Bijbelse wapenrusting gebruiken en niet onder Gods bescherming staan, zijn een zeer gemakkelijk prooi voor de satanische vervloekingen.

De Bijbel als remedie en medicijn

Als wedergeboren christenen hoeven we niet bang te zijn voor vervloekingen en bezweringen. Het is belangrijk dat we ons niet willen laten bang maken noch intimideren, zolang we onder Gods bescherming staan. Immers omdat we constant in een geestelijke oorlog leven, is de geestelijke Bijbelse wapenrusting onmisbaar. Echt onkwetsbaar zijn we ook als we bedekt zijn met het kostbare Bloed van Jezus Christus, zoals het bloed van het offerlam aan de deurposten gestreken wordt, gaat de verderfsengel voorbij. (Exodus 12:23) Het is ook zo belangrijk dat we onze geestelijke wapenrusting moeten blijven hanteren, zoals de apostel Paulus dit in zijn brief aan de Efeziërs blijft benadrukken. Want Jezus is immers de Grote Overwinnnaar en de boze duistere machten weten wie Jezus Christus is en sidderen voor Hem! Zonder geestelijke wapenrusting en bedekking door het Bloed van Jezus is een christen kansloos en niet opgewassen tegen de demonische aanvallen.

"Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd."
II Kronieken 20:12

Laten wij daarom onze ogen vestigen op de Here God en stel u uw vertrouwen op de Here.

"Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw."
Psalm 91:2

"Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft."
Psalm 125:1

Een Bijbels aanbeveling dat we geestelijke wapenrusting moeten gaan gebruiken om de strijd aan te binden met de boze machten. Open de Bijbel en lees Efeziërs 6:10-20. Advies: lees de Statenvertaling in plaats van NBG en NBV, want Statenvertaling 1977 en King James Bijbel zijn de betrouwbaarste vertalingen.
Verzuimen wij gebruik te maken van het ons door God gegeven wapenrusting en het gebed, onze afweerwapen, dan zal ons land zeker nog meer overspoeld worden met demonische invloeden, zoals speciaal door de satanisten en heksen in de Walpurgisnacht worden opgeroepen en geactiveerd! Vergeet niet dat de 'synagoge des satans', in onze huidige moderne dagen de satanskerk, ook geestelijke strijdmiddelen kent en gebruikt hen!! Vooral profiteren echte satanisten en heksen van de onwetenheid, lauwheid en verdeeldheid van zeer veel christenen!!! Onwetende en lauwe christenen vallen reeds ten prooi aan de demonische krachten en worden snel overrompeld en ontwapend! Onwetendheid is onze grootste vijand! Daarvoor waarschuwt de Bijbel ons toch zo ernstig dat wij niet onwetend behoren te blijven.

De Bijbel leert ons zelf hoe wij bidden moeten. In Daniël 9:3-19 vinden we voor ons doel een voorbeeld van schuldbelijdenis en priesterlijk gebed voor een zondig volk! En Here Jezus leert ook ons het 'Onze Vader' gebed te houden. Matthéüs 6:10-13
Laten we in het voetspoor van onze goede Walburga treden met onze gebeden. Op onze priesterlijke gebed, onze smeekbede om vergeving en uitredding voor onszelf, onze samenleving, onze koningen en presidenten en onze naties zet God zijn hemelse legermachten aan het werk in de strijd tegen de demonische machten en de bolwerken van de boze geesten zullen overmeesterd en vernietigd worden. Laten wij voortaan ieder jaar in diezelfde nacht, de Walpurgisnacht, in onze gebedsgroepen of als enkelingen onze 'stoorzender' in werking stellen en strijd - en overwinningsliederen met lofprijzing zingen tot volle glorie en eer van God. Bijvoorbeeld psalmliederen en opwekkingsliederen. De stichting Promise stelt een lijst samen voor wie wij moeten bidden; Om te beginnen met verootmoediging, schuldbelijdenis en om vergeving vragen en dan voorbede te doen voor de samenleving, de regering, de kerk/gemeente, huwelijken en gezinnen, de jeugd en het onderwijs, het volk Israël, evangelisatie en zending. En vraag ook de Here God om satanisten en heksen de ogen te openen, zodat ook zij zullen worden bevrijd van occulte gebondenheid en vergeving en verlossing door Jezus Christus mogen ontvangen. Want we strijden niet tegen vlees en bloed maar tegen de boze geestelijke machten!! En blijf het Woord Gods als het zwaard hanteren. U kunt aantal websites opzoeken en raadplegen: http://www.stichting-promise.nl/ (walpurgisnacht belicht) en http://www.healingrooms.nl/ (gebedsproclamaties)
Hou er rekening mee dat satanisten en heksen in ons land tijdens de Walpurgisnacht zeer actief zijn!! En onderschat hen nooit. Wanneer de Walpurgisnacht begint, zet de TV of de computer uit en leg de krant naast neer. En open de Bijbel en houd een gebed.

De stichting Promise geeft een voorbeeld van een krachtig gebed (niet schreeuwend maar wel met stemverheffing);

"satan, we komen op dit moment éénparig tegen je op, en we bestraffen je, en we ontnemen jou het recht en we ontnemen jou op DIT moment de mogelijkheid om welke vervloeking, welk ritueel, welke voodoo actie dan ook, uit te voeren. In Jezus' naam zal het je niet gelukken. We ontnemen je de mogelijkheid deze onschuldige kinderen kwaad aan te doen, en je laat ze nu los in Jezus' machtige Naam, de Naam boven alle namen!!"

Alle namen van beroemdheden, grootheden en geleerdheden zijn ijdel en raken in vergetelheid, maar de Naam van Jezus staat ver boven alle namen en leeft tot in alle eeuwigheden!! Amen!

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                           Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Stichting Promise: Walpurgisnacht belicht
(2) Achtergronden en betekenis van de 1 mei viering. Door E. Smit
(3) nl.wikipedia.org/wiki/walpurgisnacht
(4) Bevrijd om Christus te dienen. Door Doreen Irvine
(5) Van hekserij tot Christus. Door Doreen Irvine
(6) Christus of ideologie. Door J.A.E. Vermaat

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat was weer leerzaam!! Zal de data op mijn kalender zetten!summer

Anoniem zei

Paul,
Heel leerzaam artikel. Je schrijft o.a. over de Tempeliers. Kan je daarover eens een artikel schrijven, ook met hun betrekking tot de Maltezer Orde? Dit vanwege het feit dat Rick Joyner van de Toronto-dwaling tot Knight of Malta is geridderd.
Groet,
Daisy

Anoniem zei

Erg informatief artikel met een interessante bronlijst. ben direct begonnen aan enkele van deze boeken. Heel erg bedankt,
Rob

Murray zei

Heel interessant en leerzaam, bedankt Rob!

Groeten,
Murray

Anoniem zei

Bedankt Paul! What's in a name?! Heel erg veel, Jezus!!!!!!!!!......

Murray