vrijdag 22 maart 2013

President Barack Obama bezoekt Israël. Deel 3Obama bezoekt Yad Vashem en legt krans op het graf van Theodor Herzl

Op de laatste dag van het bezoek aan Israël bezocht de Amerikaanse president Obama, begeleid door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en president Shimon Peres, Yad Vashem, het Holocaust Memorial, een daad als teken dat het bestaan van de Joodse Staat plechtig bevestigd werd. Obama verklaarde dat het gedenkteken de verdorvenheid illustreert, waartoe een mens tot alles in staat is, maar ook als een herinnering dient van de "rechtvaardige onder de naties die weigert deel te nemen aan de verdorvenheid." Eerder werd Barack Obama bekritiseerd, toen hij tijdens zijn toespraak van 2009 in Caïro, Egypte, zei dat Holocaust een reden was voor de rechtvaardiging van het bestaan van Israël. In reactie op die kritiek zei Obama:"De Staat Israël komt niet tot stand dankzij Holocaust, maar met het voortbestaan van een sterke Joodse staat Israël zal zoiets als Holocaust nooit meer gebeuren." (1)


Barack Obama bezoekt Yad Vashem Holocaust
gedenkhal
Obama bezoekt Holocaust gedenkhal

Later legde president Obama kransen bij de graven van Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne Zionisme, die in 1904 stierf voordat zijn droom van een Joods thuisland gerealiseerd werd, en de voormalige Israëlische premier Yitzhak Rabin die in 1995 werd vermoord. Obama benaderde de laatste rustplaats van Theodor Herzl en boog zijn hoofd in stilte. Even later schreef hij in het Mount Herzl gastenboek:"Moge onze twee landen dezelfde visie en de wil hebben om vrede en welvaart voor toekomstige generaties veilig te stellen." (1)


Obama sluit zijn bezoek af door het Mount Herzl gasten-
boek te ondertekenen
Bij het graf van Yitzhak Rabin heeft Obama de nabestaanden van Rabin ontmoet en gesproken. 

Obama's bezoek afgesloten

Aan het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama die hij aan de Joodse Staat heeft gebracht, is een eind gekomen. In een stormachtig bezoek van twee dagen heeft Obama de gewone Israëli's veel intensiever aangesproken dan de meesten verwachten. Hij verwees voortdurend naar de historische en Bijbelse band van de Joden met het Land Israël. Hij pleitte er ook vurig voor dat Israël omwille van vrede en gerechtigheid voor de Palestijnen doorgaat met het sluiten van riskante compromissen op het gebied van veiligheid, die de afgelopen 15 jaar zo rampzalig gebleken zijn. (2) De grote Israëlische media besteedden veel aandacht aan het staatsbezoek van de Amerikaanse president aan Israël en waren opgetogen over Obama's bezoek en zijn duidelijke charme-offensief. Hoewel de meeste Israëli's van Amerika houden en het gebaar waarderen, zijn er naast de commentatoren van de media slechts weinigen die geloofden dat het bezoek iets concreets zou opleveren. (2)

Obama's toespraak kritisch beoordeeld

De vraag is of Obama's bezoek succesvol is. Jahoor, maar er zijn aantal vragen en twijfels gerezen. Allereerst de toespraak dat de Amerikaanse president donderdagavond hield. Deze toespraak viel bij de Israëli's in goede aarde. De president begon weer met lovende woorden voor het moderne succes van Israël en verwondering over de ongekende wedergeboorte van een Joodse natie na tweeduizend jaar ballingschap en vervolging. Hij herhaalde zijn erkenning van dit land als het voorvaderlijke en Bijbelse thuisland van het Joodse volk. Na dit charme-offensief werd de toespraak vervolgd met een vurig pleidooi om nog meer risisco's te nemen voor vrede, waarbij hij zich volledig bewust toonde waarom in deze tijd veel Israëli's hiervoor op hun hoede zijn. Obama gebruikte de juiste woorden die zouden weerklinken bij de meerderheid van de Israëli's, maar straalde toch voortdurend iets uit dat vele zien als een zekere naïviteit over hoe de dingen in deze regio werken. (3) 


Persconferentie Barack Obama en Benjamin Netanyahu
De Israëlische minister van Economie en Handel, Naftali Bennett (van de rechtse partij Het Joodse Huis), reageerde dat hij er niet aan twijfelde dat Obama's woorden uit oprechte bezorgdheid en vriendschap voortkwamen. Bennett wees er echter op dat Israël de mogelijkheden al volledig had beproefd door zich terug te trekken uit Gaza en Libanon en de resultaten waren overtuigend maar vernietigend. Bovendien merkte Bennett op dat ondanks al Obama's erkenning van de Joodse band met dit land de Amerikanen nog steeds de aanwezigheid van Joden in Judea en Samaria 'bezetting' noemen. "Een natie kan niet de bezetter zijn van zijn eigen land,"zei Bennett. (3)

De Israëlische politicus zei dat Obama gelijk heeft dat er frisse ideeën en een nieuwe benadering nodig zijn, maar hij benadrukte dat de juiste weg is om het idee van een soevereine Palestijnse staat te schrappen en naar andere mogelijkheden te gaan kijken. Meer gematigde Israëli's, waaronder veel mensen van de media, waren het volledig eens met wat Obama te zeggen had, maar zeiden dat het alleen tot vrede zou leiden, indien precies dezelfde toespraak in Ramallah kan worden gehouden en dezelfde staande ovatie zou krijgen als in Jeruzalem. De meeste Israëli's weten dat dit waarschijnlijk nooit gebeurt, gezien hoe geindoctrineerd de Palestijnen zijn om de Joden als 'vreemde overweldigers' te zien. (3)

Obama's bewering: bouwen in Judea en Samaria is 'problematisch'

Toen hij afgelopen woensdag in Israël aankwam, heeft hij duidelijk en ondubbelzinnig de historische en Bijbelse band van het Joodse volk met het Heilige Land bevestigd. Een dag later stond hij op het podium in het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah en verklaarde dat het bouwen van Joodse nederzettingen in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria 'problematisch' en 'niet constructief' voor het bereiken van vrede in de regio is. Hoe kan Obama zeggen dat de Joden eeuwenoude en historische band met het Bijbelse land hebben, terwijl woningen voor de Joden in Judea en Samaria die door de internationale gemeenschap 'Westbank' genoemd worden, niet gebouwd mogen worden!? Hebben de Joden soms geen band met dit land die hen het recht geeft om daar te wonen!? Evenals het Westen probeert Obama een scheidslijn te trekken tussen de zogenaamde Westbank en de rest van Israël, bewerend dat het volkomen normaal is dat Joden in het laatste wonen, maar het taboe voor hen is om op de Westbank te bouwen. (4)

Maar Judea en Samaria zijn net zo goed een deel van het Bijbelse land Israël als Tel Aviv. In feite zelfs meer. In de Bijbel worden ook Judea en Samaria meermalen vermeld. Nog nooit heeft de Bijbel een vermelding gemaakt dat er ooit een Palestijns volk in deze gebieden heeft gewoond! De Romeinse geschiedschrijver Tacitus bevestigde in zijn Annalen dat Judea en Samaria bewoond zijn door de Joden. In Judea en Samaria vonden de meeste gebeurtenissen plaats die in de Bijbel zijn opgetekend. Ook veel van wat er over Jezus' bediening is opgeschreven, vond plaats in gebieden waarvan de Amerikaanse president Obama en anderen nu beweren dat er geen Joden kunnen wonen. Indien de historische en Bijbelse banden, waarover Obama woensdag sprak, zich niet uitstrekken tot Judea en Samaria, dan hoort Tel Aviv er ook niet bij! (4) Judea, Samaria, Jeruzalem, Tel Aviv en Golan Hoogvlakte zijn onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk en de Bijbel. De bevestiging van de onlosmakelijke band van het Joodse volk met dit land vinden we in de Bijbel: 

"En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen NIET meer worden uitgerukt uit hun land dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God." 
Amos 9:14-15 (Statenvertaling)

Dat wil niet zeggen dat Israël die rechten niet in gevaar zal brengen terwille van wat hopelijk een blijvende vrede wordt, hoewel er velen er tegen waarschuwen. In feite heeft Israël al ingestemd met het sluiten van gevaarlijke compromissen. Maar Israël begrijpt dat voordat er enige hoop op echte vrede kan zijn, iedereen eerst moet erkennen dat de Joodse band zich uitstrekt tot Judea en Samaria, omdat Israël weet dat de Arabieren weten dat als er geen erkende band met Judea en Samaria is, de Joodse aanspraak op enig ander deel van het land geen enkele waarde zal hebben. (4) Wanneer Obama spreekt over Joodse nederzettingen, zou hij er goed aan doen aandacht te schenken aan officiële Palestijnse media die de Israëlische steden zoals Tel Aviv, Haifa, Be'erSheva ook 'nederzettingen' noemen! (4) Ook had president Obama moeten goed weten dat de aanspraak van het zogenaamde 'Palestijnse volk' historisch noch volkenrechtelijk bevestigd kan worden. De Bijbel ondersteunt de Palestijnse aanspraak op het land helemaal niet! Zo'n Palestijns volk bestaat in feite helemaal niet! Dat hebben verschillende Palestijnse leiders zelf toegegeven.

Hoe reageren de Israëli's op Obama's bezoek?

Veel Israëli's hebben met gemengde gevoelens gereageerd op het bezoek van president Obama. Hoe ze erover denken, heeft Israel Today op straat in Jeruzalem met Israëli's gesproken. Enkele reacties (2):

Ariye Caspi:"Ik denk dat Obama voor vrede is en wil wat goed is voor ons allemaal."

De heer Sharon:"Ik denk dat hij alleen op bezoek is en verder niets doet. Hij geeft er niet om."

Dafna Trujaman:"Hij is in de eerste plaats een Democraat en die zijn pro-Palestijns. En hij is zelf een moslim"

Hadas Levmore:"Op bepaalde gebieden is hij pro-Palestijns en op andere gebieden is hij pro-Israëlisch."

Elana Falick:"Ik ben echt opgewonden dat hij hier is. De meeste van mijn vrienden zijn niet pro-Obama. Maar ik denk dat het echt goed zal zijn, en ik denk dat hij hierdoor nadrukkelijker aan de kant van Israël zal staan en dat hij Israël steunt."

Gabriël Danon:"Hij heeft niets meer bereikt dan andere bezoekende presidenten in het verleden."

Talia Sandman:"Hij is niet de vriendelijkste president geweest voor Israël."

Ortal Cohen:"Ik denk dat het ons echt kan helpen om te zien wat de Amerikanen over ons denken en hoe ze ons wereldwijd zien."

Leo:"Het bezoek van Obama is leuk, maar ik denk dat het voor de show is."

Michele Benami:"Het is heel goed voor ons dat Obama in Israël is, omdat we Amerika nodig hebben en Obama is de president van Amerika."

Iris Marks:"Obama probeert aardig te zijn en een glimlach te tonen wanneer hij mensen wil behagen, maar ik denk niet dat hij de pro iets anders is dan zichzelf."


Bezoek Obama aan Israël: onverbrekelijke alliantie?
Interessant zijn de reacties van de Israëliërs. Maar hebt u ooit afgevraagd hoe de God van Israël er over denkt en wat Hij er vindt van het bezoek van Obama aan Israël? Het is jammer dat de meeste Israëliërs vergeten wat de Bijbel ons wil zeggen hoe God erover denkt. Misschien kennen de ultra-orthodoxe Joden aantal teksten uit de Bijbel. Hoe de Eeuwige, de God van Israël, over de Amerikaanse president Obama denkt, kan van zeer groot belang zijn. Laten we eerst een tekst uit de Bijbel lezen hoe God het hart van ieder mens ziet. Het is normaal dat we naar het uiterlijk van een persoon kijken en hem naar zijn woorden en daden beoordelen of hij goed is of slecht. Maar God toetst het hart en de nieren van ieder mens en kent geheime overleggingen en verborgenheden. 

"Doch de HEEREzeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan." 
I Samuël 16:7

"Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!"
Psalm 7:10 (Statenvertaling)

"Maar, o HEERE der heirscharen, Gij rechtvaardige Rechter, Die de nieren en het hart proeft!"
Jeremia 11:20a (Statenvertaling)

"...en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek."
Openbaring 2:23 (Statenvertaling) 

Al was Barack Obama zo aardig geweest tegen Israël. Hij heeft lovende en inspirerende woorden voor Israël gesproken, waarna hij applaus van toehoorders ontving. Al heeft hij de eeuwenoude en historische band van het Joodse volk met het Land Israël bevestigd. Ondanks zijn innemendheid en vriendelijkheid sprak hij toch een heel andere taal, toen hij bij zijn ambtgenoot Mahmoud Abbas in Ramallah op bezoek kwam en zijn afkeuring over het Israëlische nederzettingenbeleid uitte. Echter moeten we op hoede blijven voor president Obama. Wat zegt de Bijbel over vriendelijke en lovende woorden van een persoon die zich een vriend noemt? 

"Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen: Eet en drink! maar zijn hart is niet met u."
Spreuken 23:7 (Statenvertaling)

"Want ook uw broeders en uws vaders huis, ook diezelve handelen trouweloosheid tegen u; ook diezelve roepen u met volle stem achterna; geloof hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken."
Jeremia 12:6 (Statenvertaling)

Al mag president Obama beweren dat de band van de Verenigde Staten met Israël 'eeuwig' is en nog 'honderd jaar' zal duren. Echter waarschuwt de Bijbel ernstig dat een zogenaamde vriend verraad kan plegen! Het bezoek van de Amerikaanse president aan Israël is niets anders dan een opgevoerde show en een charme-offensief. Het wordt hoog tijd dat Israël moet leren niet langer op het machtigste land ter wereld, de Verenigde Staten, te vertrouwen, dan alleen op de God van Israël. De God van Israël is de enige en allerbetrouwbaarste bondgenoot. Bovendien heeft Hij ook alle macht op de aarde en in de hemel. 

Jordaanse koning vierkant achter Israël

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zijn bezoek aan Israël afgesloten door op vrijdag 22 maart naar Jordanië te reizen. Daar brengt hij het bezoek aan de Jordaanse koning Abdullah. In het Westen wordt de Jordaanse koning als een betrouwbare bondgenoot beschouwd, die goed inzicht heeft in de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Jordanië is een van de weinige relatief stabiele staten in de Arabische wereld. De stabiliteit van Jordanië is van fundamenteel belang voor Israël en moet ook zo blijven. In interviews sprak koning Abdullah over zijn verlangen naar werkelijke hervormingen in zijn koninkrijk in de richting van een volwassen democratie. Hij stelde daarbij dat hij slechts één rode lijn heeft: hij accepteert geen enkele regering die het vredesverdrag met Israël wil opzeggen. In het Midden-Oosten wordt het vaak als politieke zelfmoord beschouwd wanneer een Arabisch leider zich positief uitlaat over Israël. In een interview met het Amerikaanse blad Atlantic Monthly sprak Abdullah vol lof over de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Jordaanse vorst karakteriseerde zijn persoonlijke relatie met premier Netanyahu als zeer sterk. (5)


Benjamin Netanyahu (links) en koning Abdullah (rechts)
Bekend is dat er momenteel intensief wordt samengewerkt tussen de Israëlische en de Jordaanse veiligheidsdiensten over Syrië. In een interview met persbureau AP gaf Abdullah aan te geloven dat het een kwestie van tijd is voordat het regime van de Syrische president Bashar al-Assad instort. De koning was niet optimistisch over de toekomst van Israël, die voor hem verbonden is met het bereiken van een twee-staten-oplossing: een Palestijnse en een Israëlische staat. Abdullah benadrukte dat deze oplossing zijn vurige wens is, maar vreesde dat het te laat voor is. Het enige resterende alternatief is één staat waarin Palestijnen en Israëliërs gedwongen moeten samenleven. (5)

Koning Abdullah is zéér bezorgd over de situatie, waarin de regio verzeild is geraakt. Hij laat zich uiterst kritisch uit over de MoslimBroeders die in de regio oprukken. De Jordaanse koning heeft een zéér ernstig waarschuwing voor naïeve en domme westerlingen (zijn waarschuwing geldt ook voor westerse christenen): Hij is ervan overtuigd dat het Westen naïef is aangaande de werkelijke intenties van de Moslim Broeders en ziet het daarom als zijn persoonlijke taak om duidelijk te maken dat ze wolven in schaapskleren zijn! (4) Koning Abdullah waarschuwt thans dat er nu een nieuw blok aan het ontstaan is dat wordt geleid door de Moslim Broederschap, en dat net zo gevaarlijk is als een sjiitisch blok. De stabiliteit van Jordanië wordt steeds meer ondermijnd door de islamitische radicalen die banden heeft met de Moslim Broederschap en al-Qaeda. De Jordaanse koning stelt openlijk dat hij er zeker van is dat de Jordaanse Moslimbroeders hem uiteindelijk van de troon stoten en verjagen. Het lijkt erop dat de Jordaanse koning met deze hoogst opmerkelijke uitspraken in zekere zin de agenda wilde vaststellen voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Obama. (5) Maar we moeten niet vergeten dat de voormalige Egyptische president Hosni Mubarak ook een bondgenoot van het Westen was. Echter heeft president Obama hem tijdens de Arabische revolutie laten vallen! Hoogstwaarschijnlijk zullen de Verenigde Staten hun trouwe bondgenoot koning Abdullah aan de islamitische wolven overleveren. We weten maar nooit of de Amerikaanse president te vertrouwen is.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                    Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Vosizneias: Obama visits Yad Vashem and other symbolic sites on last day of visit. 22-03-2013  (2) Israel Today Headlines: Obama's bezoek is voorbij - en wat denken de Israëli's? 22-03-2013
(3) Israel Today Headlines: Obama toegejuicht na toespraak, maar is dat genoeg? 22-03-2013
(4) Israel Today Headlines: Obama: Bouwen in Judea en Samaria is 'problematisch.' 22-03-2013
(5) Refdag:Jordaanse vorst vierkant achter Israël. 21-03-2013

Geen opmerkingen: