maandag 19 november 2012

Mediaoorlog tegen Israël nader belicht


Anti-Israëlische propaganda op volle toeren gedraaid

De propaganda tegen Israël is nu op volle toeren gedraaid. De anti-Israël activisten en Jodenhaters verspreiden leugens over Israël. Ze bazuinen rond dat het Israëlische leger opzettelijk onschulidge en weerloze burgers heeft gedood. Zeer veel mensen trappen nu met open ogen in deze propagandaleugen en vergeten gemakzuchtig dat Palestijnse terroristen raketten hebben afgevuurd op Israëlische burgerdoelen. De anti-Israel activisten hebben de onderstaande Twitterfoto verspreid om ons te laten geloven dat Israël een kind heeft gedood. Maar deze foto is vals en maakt deel uit van de mediamanipulatie. 


Anti-Israël activist: Palestina is bebloed. Andere kind
gedood door Israël. Andere vader draagt zijn kind
naar het graf.
Wie de Twitter-foto goed bekijkt, kan concluderen dat de man en het dode kind helemaal géén Palestijnen zijn, want achter de man staat een militair in uniform die met een vrouw sprak. Die militair is beslist géén Palestijn, maar een westerling. Waarschijnlijk is de militair een Brit of een Amerikaan. De foto is afkomstig uit een ander crisisgebied. Bekijk de foto nogmaals goed en het zal u opvallen dat de militair blank is en blond haar heeft! In de Gazastrook zijn helemaal geen Britse of Amerikaanse militairen dan alleen maar westerse journalisten die het nieuws over de Israël-Gazaoorlog willen verslaan.

Wie logisch blijft nadenken en zich niet door anti-Israëlische sentimenten laat meeslepen, zal al snel in de gaten krijgen dat het Israëlische leger GÉÉN enkel militair strategisch belang heeft bij het doden van onschuldige burgers! De Israëlische luchtaanvallen zijn alleen bedoeld om terroristen, wapenarsenalen, raketlanceerinstallaties, terroristische infrastructuur, enz uit te schakelen. Een ongewapende burger vormt absoluut geen enkele bedreiging voor Israël, zoals infoteur Etsel opmerkt. MAAR...een terrorist die zich bezighoudt met het afschieten van raketten, deinst er voor nergens terug om onschuldige burgers te doden! Infoteur Etsel schrijft in zijn column:"Zou Israël een dictatuur zijn geweest, dan zou het beschieten van burgers 'zinvol' zijn geweest om angst aan te jagen en om zo de macht in eigen hande te houden.' (1) Hij wijst erop dat het Syrische regime van dictator Bashar al-Assad zijn leger erop heeft uitgestuurd om burgers neer te schieten. Dat is niet het geval in Israël. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten waar Joden en Arabieren gelijkwaardig burgers zijn. Palestijnse terreurbenden vuren wel opzettelijk op burgerdoelen in Israël om zo angst in te boezemen onder de Israëlische bevolking. Het afvuren van raketten door Hamas en ander terroristische organisaties dient verder GEEN MILITAIR STTRATEGISCH BELANG! (1) Hamas heeft levens van Palestijnse burgers wel in gevaar gebracht door raketten en mortieren vanuit dichtbevolkte woonwijken af te vuren. Daarnaast worden niet alleen moskeeën, scholen en overheidsgebouwen, maar ook woningen gebruikt als wapenopslagplaatsen, met het enorme risico dat deze kunnen ontploffen waardoor zeer veel onschuldige burgers om het leven kunnen komen! Het deert Hamas helemaal niet dat zowel kinderen als vrouwen gevaar kunnen lopen. Alleen hebben westerse media en anti-Israël activisten ons niet verteld. Ze verzwijgen echte feiten voor ons. 

Anti-Israëlische propaganda
Het interesseert tegenwoordig veel mensen niet meer hoe de media met de berichtgevingen slordig omgaan en desinformatie bewust verspreiden. Als u de linkse en 'christelijke' krant leest over het 'disproportioneel' geweld van Hamas en Israël, krijgt u meteen de indruk dat Israël 'buitensporige' geweld gebruikt. Zo wordt Israël, de enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten, gelijkgesteld met de nietsontziende terreurbeweging Hamas! Zoals infoteur Etsel goed opmerkt, zijn de rollek nu al omgedraaid: Hamas is de 'good guy' en Israël de 'bad guy'. (1) De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Haque, zei op zondag 18 november 2012 dat Israël 'veel internationale steun en sympathie zal verspelen', als het de Gazastrook binnenvalt. (2) Dat is precies wat anti-Israël activisten en anti-Israëlische media willen. Daar zorgt de anti-Israëlische propaganda wel er voor. Sommige activisten en media hebben de propagandatechnieken van de nazi-minister, Joseph Goebbels, overgenomen en geperfectioneerd. De felle Jodenhater Goebbels zou verbaasd en verheugd zijn over de verbeterde propagandatechniek van de media in de 21ste eeuw. Zelfs zijn meester Adolf Hitler die ook een felle Jodenhater was, wist wel beter. Hij zei letterlijk:"Hoe groter leugens, hoe meer mensen het geloven." Media en activisten die tegen Israël ageren, zijn lasteraars. De Bijbel zegt dat de woorden van lasteraars lekkernijen zijn in hun mond:

"Wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag. Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog. Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen dan gerechtigheid te spreken. Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs."
Psalm 52:3-6 (Statenvertaling)

Dat zoveel mensen vergiftigd zijn door medialeugens, is zeer verontrustend. Hun reacties op veel websites en weblogs zijn ontstellend. Mensen die het zionisme vergelijken met het nazisme, zijn verschrikkelijk onwetend en dom, omdat ze zéér geneigd zijn alles te geloven wat media en complotdenkers hen voorgeschoteld hebben. Hun reacties getuigen ook ervan dat veel mensen die domme vergelijkingen maken, helemaal niet weten wat zionisme echt betekent! De domme vergelijkingen zijn helaas ook antisemitisch. Dat schijnen veel mensen echt niet te beseffen. De negentiende-eeuwse Duitse filosoof Hegel zei:"De geschiedenis leert ons dat de mens niets van de geschiedenis geleerd heeft." Inderdaad hebben de mensen die anti-Israëlische en antisemitische reacties op websites zetten, hebben inderdaad niets van de geschiedenis geleerd. Ze vergeten moedwillig wat er in het verleden gebeurd was. De geschiedenis begint nu ook weer te herhalen. 

Hamas voert mediaoorlog tegen Israël

De radicale Hamasbeweging heeft niet alleen zand in de westerse ogen gestrooid, maar gebruikt ook deze leugens om de Palestijnse bevolking op te hitsen tegen Israël. De Palestijnse TV zond herhaaldelijk valse berichten uit, waarin werd beweerd dat de Hamasstrijders strategische doelen in Israël hadden geraakt. Vol enthousiasme werd gemeld dat het Israëlische parlement, de Knesset, in Jeruzalem door Palestijnse raketten was vernietigd. Een ander bericht meldde onder meer de geslaagde lancering van de raket, die slechts 200 meter van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv insloeg en veel Israëli's verwondde. Vol vreugde riep één van de Palestijnse presentatoren "Allahu Akbar!" (Allah is groot!) en moedigde de Palestijnen aan niet op te geven. In een volgend bericht werd de Palestijnse kijkers gemeld dat een Israëlisch gevechtsvliegtuig was neergehaald door Hamas-raketten. Vervolgens kwam het bericht dat er in de Gazastrook werd gezocht naar de restanten van het neergehaalde gevechtsvliegtuig. De fantasie kent geen grenzen. Zo was er sprake van dat een Israëlische oorlogsschip bij de kust van de Gazastrook werd getroffen door een raket en tot zinken gebracht. Voor bijpassende foto's werd gezorgd met hulp van een fotobewerkingsprogramma. Bovendien hadden de Hamasbrigades via het sociale netwerk Twitter een 'actuele' foto, waarop een dood kind in de armen van zijn vader in het ziekenhuis te zien is. Hij werd wereldwijd verspreid met als titel 'Nog een dood Palestijns kind.' Na een paar uur bleek echter dat het hier om een Syrisch kind uit Homs gaat. Deze foto was al drie weken op internet te vinden. Bekijk de onderstaande afbeelding goed! 


Valse Twitterfoto ontmaskerd! 
Omdat de Israëlische strijdkrachten veel rekening houden met de Palestijnse burgerbevolking, moet Hamas teruggrijpen op foto's van andere crisisgebieden om meer haat tegen Israël aan te wakkeren. De grootste leugen van de Hamasregering is echter dat Israël verantwoordelijk zou zijn voor de jongste escalatie in de Gazastrook. Tenslotte een videoclip, die een handvol leugens van Hamas samenvat:Dat er zoveel leugens over Israël de hele wereld rondgeslingerd zijn, voorzegt de Bijbel al dat het Joodse volk het slachtoffer zou worden van de lasteraars. De lasteraars hebben niet alleen Israël, maar ook de God van Israël gelasterd! 

"Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schimp degenen, die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken. Mijn schande is de ganse dag voor mij, en de schaamte mijns aangezichts bedekt mij; om de stem des honers en des lasteraars, vanwege de vijand en de wraakgierige. Dit alles is ons overkomen,  nochtans hebben wij U niet vergeten, noch valselijk gehandeld tegen Uw verbond."
Psalm 44:14-18 (Statenvertaling)

"Thans echter, luidt het Woord des HEEREN. Want om niet is Mijn volk weggevoerd, zijn overheersers maken getier, luidt het Woord des HEEREN, en voortdurend, de gehele dag, wordt Mijn Naam gelasterd."
Jesaja 52:5

"Want de Naam van God wordt om uwentwil (Israël) gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is."
Romeinen 2:24 (Statenvertaling)

We zien dat de Bijbelse profetieën in vervulling zijn gegaan, nu de vijanden, zowel Hamas als anti-Israël activisten en de media, momenteel hun lastercampagne tegen Israël voeren!! 

Bid voor Israël. In tijden van nood heeft Israël echte vrienden heel hard nodig, die onvoorwaardelijk achter het Joodse volk staan. Want niet alleen Hamas, de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas en de andere Palestijnse terreurorganisaties, maar ook de Moslim Broederschap, al-Qaeda, westerse anti-Israël activisten, anti-Israëlische organisaties en media zijn uit op de vernietiging van de Staat Israël en het in de zee verdrijven van alle Joden. Ze denken dat de Staat Israël door de mediaoorlog in diskrediet gebracht kan worden. Echter kunnen zij niet erop rekenen dat de God van Israël niet slaapt noch sluimert! De HEERE God zal voor Israël strijden en Zijn Naam en de naam van Israël heiligen, zoals staat geschreven in de Schrift:

"Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heilige Naam, die gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn."
Ezechiël 36:22-23

Eens zullen de lasteraars, allen die Israël haten, verstomd zijn en van het toneel voorgoed verdwijnen, zoals de Bijbel heel duidelijk proclameert:

"Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten. Laat hen worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt."
Psalm 129:5-6 (Statenvertaling) 

 Wijlen Bijbelleraar Derek Prince gaf een uitleg over 'het gras op de daken.' In het Midden-Oosten is er niemand die gras zaait op zijn dak. Tot verbazing van Derek Prince is het gras op de daken wel een gewoonte in Noorwegen. Maar op huizen in het Midden-Oosten is dat niet normaal. Het gras dat er groeit, komt van zaden die door de wind zijn meegenomen en zo op het dak terechtkomen. Die grassprietjes komen heel snel omhoog, maar ze hebben geen wortel en dus verdorren ze nog voordat ze volgroeid zijn! (4) Zo zal het zijn met allen die Israël haten. Ze zullen verwelken, nog voordat ze helemaal zijn opgekomen. Hamas, de PA, anti-Israël activisten (Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, enzovoorts), boycot-activisten, anti-Israëlische organisaties, media, volken en landen die gekant zijn tegen Sion, zullen zijn als gras op de daken. Ze zullen verdorren, nog voor ze zijn opgekomen! Over de lasteraars en Jodenhaters die de mediaoorlog tegen Israël voeren, zal God oordelen:

"God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden."
Psalm 52:7 (Statenvertaling)

Nog erger: de vijanden van Israël weten ook niet wat de naam Israël echt betekent. Israël betekent letterlijk: God strijdt!! Zij die tegen Israël vechten, vechten tegen God. 

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                  Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël: Operatie Pillar of Defense: Israël-Gazaoorlog
(2) NOS-nieuws:"Grondoorlog kost Israël steun." 18-11-2012
(3) Israel Today Headlines: Hamas:"Onze raketten hebben de Knesset vernietigd."
(4) Israël in het nieuws. Door Derek Prince.

Geen opmerkingen: