dinsdag 26 juni 2012

Verdachten graffiti Yad Vashem gearresteerdEen schande voor Israël en de wereld!


Op 11 juni 2012 was Israël diep geschokt, toen onbekende vandalen de muren van het nationale Holocaustgedenkteken- en museum, Yad Vashem, met graffiti hadden beklad. De weerzinwekkende antisemitische leuzen luidden:"Hitler, bedankt voor de geweldige Holocaust die je voor ons hebt georganiseerd. Alleen hierdoor kregen we een Staat van de VN", "De zionistische leiders wilden de Holocaust" en "Als Hitler niet had bestaan, zouden de zionisten hem hebben uitgevonden." (1) (2) De Israëlische politie vermoedde dat de graffiti die was geschreven in het Hebreeuws, het werk was van de antizionistische extremisten. In die richting was het feit dat een van de teksten van de graffiti de Staat Israël heeft veroordeeld als 'het spirituele Auschwitz van de Sefardische Joden.' (2) Daarom zocht de Israëlische politie de daders onder ultra-orthodoxe charedische extremisten. Volgens politiewoordvoerder Shmuel Ben Ruby was een van de leuzen ondertekend met "Charedi Wereld Comite." (1)Hoewel anti-zionistisch sentiment meestal klinkt bij ultra-orthodoxe Asjkenazische Joden, zien veel ultra-orthodoxe Sefardische Joden hun Ashkenazische broeders als 'elisten' die ten onrechte hun religieuze interpretaties en tradities opleggen aan Israëls religieuze gemeenschap. (2) Het ernstige incident in het Holocaustmuseum Yad Vashem laat nogmaals zien dat er veel Joden in Israël wonen, die weigeren om de wedergeboorte van hun land te zien als een vervulling van God's Woord, en dat er binnen de Joodse gemeenschap nog steeds diepe en onoverbrugbare kloven bestaan, die de 64 jaar dat Israël bestaat, niet heeft genezen. (2) De actie van de charedische extremisten was uiterst schandalig, ondoordacht en misselijkmakend. De graffiti dat op de muren van Yad Vashem was aangebracht, is een schande voor Israël en de wereld.


Daders graffiti opgepakt


De Israëlische politie heeft drie ultra-orthodoxe Joden, allen jonge mannen in de leeftijd van 18, 26 en 27, opgepakt, die worden verdacht van het kladden van antisemitische leuzen op verschillende gebouwen in Jeruzalem, waaronder het Holocaustmuseum. Dat heeft de Israëlische politie dinsdag 26 juni medegedeeld. Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten heeft de politie beslag gelegd op grote hoeveelheden anti-Israëlische en antizionistische pamfletten evenals vlaggen van de PLO en verf. (3) De verdachten hebben hun betekenissen afgelegd dat zij eerder deze maand antisemitische leuzen op de muren van Yad Vashem hadden geklad. Ook gaven ze toe elders antisemitische graffiti te hebben aangebracht en de afgelopen maanden lp meerdere plaatsen in de Jordaanvallei vernielingen te hebben aangericht. (3) Politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld bevestigde dat alle drie verdachten charedische ultra-orthodoxe Joden zijn. (3) 


De vraag is wat hen toch bezield heeft antisemitische leuzen te kladden, terwijl ze zelf Joden zijn. De reden is dat de extremisitsche antizionistische gemeenschap, waartoe drie verdachten behoren,  de staat israël afwijst en vindt dat er pas een Joodse Staat gesticht kan worden als de Messias is gekomen. Echter maken de extremisten op aantal punten grote fouten. Ten eerste hebben de extremisten zich blijkbaar laten besmetten met nazi-ideeën, hoe gevaarlijk zijn soort ideeën ook! Ten tweede hebben ze veel Bijbelse voorzeggingen uit de Schriften over het hoofd gezien. Misschien hebben ze de Schriften niet goed gelezen. Ten derde hebben de daders met hun graffiti-actie de overlevenden en nabestaanden van de Shoa onbeschrijfelijke leed berokkend en de diepe wonden opengereten. Hun smerige daad getuigt weinig van respect. 


Yad Vashem, een collectieve herinnering


Veel mensen weten niet wat Yad Vashem is. Daarom is een korte voorlichting op dit artikel noodzakelijk. Yad Vashem (in het Hebreeuws: Jad Wasjem) is het officiële monument van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust. De Joden noemen de Holocaust de Shoa. In de Tweede Wereldoorlog waren 6 miljoen Joden door de nazi-Duitsers omgebracht. Het monument staat in Jeruzalem. De Hebreeuwse naam Jad Wasjem betekent GEDENKTEKEN (letterlijk: hand) en NAAM en is ontleend aan Jesaja 56:5 in de Bijbel:


"Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwige naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden." (Statenvertaling) 


In de Joodse religie is het van belang dat het lichaam van de overledene na de dood begraven wordt, en dat het graf ongeschonden blijft. Van vele Holocaustslachtoffers zijn echter geen stoffelijke resten overgebleven. (4) Veel Joden waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in de ovens van Auschwitz gecremeerd. De crematie was een poging van de nazi's om de Joodse identiteit te vernietigen en alle sporen uit te wissen. Een voorbeeld vinden we ook in de Bijbel dat men het lijk van Izebel, de goddeloze gemalin van koning Achab, niet konden vinden. Men vond alleen voeten en handpalmen en konden niet zeggen: Dit is Izebel. (2 Koningen 9:31-37) Daarom wilden de nazi's de identiteit van het volk Israël vernietigen, zodat niemand kan zeggen: Dit is Israël. Daarom heeft Yad Vashem een 'Hal van de Namen', die bedoeld is om niet alleen te laten zien welke personen zijn omgebracht, maar ook in de plaats te komen van een graf. De namen en gegevens van circa 4 van de 6 miljoen omgebrachte Joden zijn verzameld door Yad Vashem. In de archieven is de geschiedenis van de Shoa opgeslagen. Tienduizenden persoonlijke getuigenissen zijn op video gezet of op schrift gezet; er worden ook enorme hoeveelheden fotomateriaal en duizenden filmtitels in vele talen bewaard. Verder herbergt het archief miljoenen pagina's nooit eerder gepubliceerde documenten, van de nazi's, van individuele Joden en Joodse instellingen, bezittingen, processen, gedeporteerden en overlevenden. Het meeste van al dit materiaal kan door bezoekers worden bekeken. (4) 


Het museum Yad Vashem werkt ook aan een historisch-geografische encyclopedie, de Pinkasei Hakehillot, van alle circa 5000 Joodse gemeenschappen in Europa en Noord-Afrika, die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel of gedeeltelijk zijn weggevaagd. (4) Het monument bestaat uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, een 'Hal van de Namen', een archief, een bibliotheek, het 'Dal van de verwoeste gemeenschappen' en een park gewijd aan de 'Rechtvaardigen onder de Volkeren', niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gered van de vervolging. 


Monument "Janusz Korczak en de kinderen" 
Tuin van de Rechtvaardigen onder de Volkeren 
Duizenden foto's van Joodse slachtoffers 
Monument Holocaust kinderen 
Monument Holocaust kinderen
In het park bevinden zich onder meer een gedenkmuur, de Heldenzuil en verschillende kleinere monumenten ter herdenking van indviduen of gemeenschappen, die zich bijzonder hebben onderscheiden, waaronder het Drentse dorp Nieuwlande en de Februaristakers. Yad Vashem herbergt ook informatie over de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg, Oskar Schindler. (4) Het museum Yad Vashem was opgericht in 1953 op grond van een wet die door het Israëlische parlement, de Knesset, was aangenomen. In 2005 is Yad Vashem uitgebreid tot vier keer de originele grootte. Dit gebeurde na een tienjarige plan- en uitvoertijd, 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. (4) Op 15 maart 2005 was Yad Vashem officieel geopend en de ceremonie was bijgewoond door vele staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. (4) 


Yad Vashem is niet alleen een collectieve herinnering van het Joodse volk, maar ook van de mensheid. Zeer terecht was de uitspraak van de voormalige VN-secretarisgeneraal Kofi Annan. Hij zei tijdens de opening van Yad Vashem:"Een VN die niet in de voorhoede vecht tegen antisemitisme en andere vormen van racisme, ontkent haar geschiedenis. Die verplichting verbindt ons met het Joodse volk en met de Staat Israël." (4) Helaas heeft de VN de afgelopen jaren in toenemende mate een anti-Israëlische houding genomen. Ook veel landen en volken keren zich tegen Israël. Blijkbaar hebben ze de lessen van de Holocaust nog steeds niet geleerd. Er zijn ook individuen, zoals Iraanse president Ahmadinejad, en misdadige organisaties die de Holocaust hebben ontkend.


Een dure les dat de ultra-orthodoxe Joden moeten leren


De actie van de charedische daders is zéér onverantwoord en schaamteloos. Gelukkig zijn er nog veel Joden die de actie van de extremisten volledig afkeuren. Ze delen de extreme opvattingen van de charedische ultra-orthodoxe Joden ook niet! Het is vrijwel zeker dat de graffiti-actie demonisch ingegeven is. Veel ultra-orthodoxe Joden beseffen niet dat de Staat Israël een vervulling is van de Bijbelse profetieën. Dat de Joden die in de diaspora leven, naar hun oude vaderland terugkeren, was duizenden jaren geleden voorzegd door de Bijbel. Wat er de afgelopen 64 jaren gebeurt, zien we tot onze grote verbazing Oudtestamentische profetieën in vervulling gaan. De Joden keren in grote getale terug naar het land, dat hun lief is, het land van hun erfdeel en van Gods belofte, zoals de Jood Arthur Michelson schreef. Er gebeuren vandaag nog steeds wonderbaarlijke dingen waaruit Gods zorg blijkt voor de Joden, die uit alle landen naar Israël komen. Niet de zionisten maar God Zelf heeft Zijn volk naar Israël gebracht!! God is nog steeds bezig Zijn verstrooide kinderen naar hun land terug te brengen, vanwaar zij komen. De Joden zijn nu teruggekeerd en de Staat Israël die in 1948 werd uitgeroepen, is een feit. De Joden hebben huizen gebouwd en wijngaarden geplant in Israël, zoals de profeet Ezechiël had voorzegd. (Ezechiël 28:25-26) Maar...volgens de profeet Ezechiël is de geest nog niet in het volk Israël. (Ezechiël 37:1-28) Welke geest had de profeet het over? De geest is niemand anders dan de Geest van God. In Joël 2:28 staat dat God Zijn Geest zal uitgieten over het volk Israël. De Joden zullen Jesjoea HaMesjiach als hun ware Messias herkennen en over Hem rouwen. (Zacharia 12:10) God Zelf zal Zijn volk Israël bekendmaken wie de Messias is, precies zoals Jozef die onderkoning van Egypte was, zichzelf aan zijn elf broers had bekendgemaakt. Daarom is de profetie van Ezechiël nog niet helemaal vervuld. Veel Joden schijnen nog niet te beseffen dat de Staat Israël slechts een overgang is naar het echte Messiaanse koninkrijk. Het Messiaanse koninkrijk zal niet alleen Israël maar ook de hele wereld omvatten. 


De ultra-orthodoxe Joden hebben wellicht een heel bijzonder tekst uit de Schriften nog nooit gelezen wat er precies staat geschreven. God voorzag via een profeet duizenden jaren geleden de ovens van Auschwitz. Hij wist dat de vijanden Zijn volk Israël willen vernietigen en alle Joodse identiteit uitwissen. Daarom had Hij door de mond van de profeet Jesaja geprofeteerd:


"Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerdeer, o Israël! Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij DOOR HET VUUR ZULT GAAN, ZULT GIJ NIET VERBRANDEN, EN DE VALM ZAL U NIET AANSTEKEN." Jesaja 43:1-2 (Statenvertaling) 


Dit is de reden waarom het de vijanden nooit gelukt is het Joodse volk uit te roeien. Farao wilde de Joden verdrinken, maar het gelukte niet. Nebukadnezar wilde hen verbranden, maar zij konden niet verbrand worden. Haman wilde hen ophangen, maar tevergeefs. De Kerk wilde de Joden op de brandstapels zetten, maar tevergeefs. Hitler wilde alle Joden vergassen en cremeren, maar het gelukte niet. Bijna ieder volk van de wereld heeft de Joden vervolgd, maar de Joden zijn steeds bewaard gebleven en blijven een vitale, bloeiende natie. Andere volken emigreerden naar de Nieuwe Wereld, zoals we vandaag de Verenigde Staten kennen. Maar als er drie generaties overheen gegaan zijn, is ieder trek van het oorspronkelijke volk verdwenen! In Amerika gaan Engelsen, Hollanders, Fransen, Denen, Zweden, Duitsers, Latino's, Arabieren, Russen, Polen, enzovoorts geheel op in het Amerikaanse volk, allesbehalve...de Joden. Die blijven apart en zijn duidelijk te onderscheiden van alle andere naties. Niemand kan verklaren hoe het komt dat het Joodse volk nog steeds bestaat. Het eenvoudige antwoord is dat God de Joden omringd heeft met Zijn machtige en eeuwigdurende beloftes. God is NOOIT veranderd en breekt NOOIT Zijn eeuwige beloften. Israël is het levende bewijs dat God echt bestaat. Zelfs een atheïst had moeten durven toegeven! U soms niet?


Ik vind dat de ultra-orthodoxe Joden hun huiswerk moeten overdoen. Maar ze zijn nog steeds geestelijk blind, omdat God het Zelf toegelaten heeft. Op 'n dag zal God de bedekking van de ogen van de Joden wegnemen. Bid voor het volk Israël en blijf onophoudelijk bidden en smeken voor vrede voor Israël en de stad Jeruzalem, opdat de Here God Zijn stem zal verheffen uit Sion. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                                       Paul


Opmerking: ik vermoed dat er Jezuïeten actief zijn onder de ultra-orthodoxe Joden. De Jezuïeten hebben zich als Joden vermomd en ondermijnen de Staat Israël en het Joodse volk. Wijlen ex-Jezuïet Alberto Rivera wist veel meer van de infiltratie onder Israël. 


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Reformatorisch Dagblad: Ultra-orthodoxe Joden verdacht van bekladden Yad Vashem. 11-06-2012
(2) Israel Today: Yad Vashem beklad met antisemitische graffiti. 12-06-2012
(3) Reformatorisch Dagblad: Verdachten bekladden Yad Vashem opgepakt. 26-06-2012
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Jad Wasjem


Geen opmerkingen: