donderdag 24 mei 2012

Is er antwoord op de financiële crisis?De financiële crisis duurt voort


De laatste tijd hoort en leest u veel over de Griekse crisis. De Griekse crisis is onlosmakelijk verbonden aan de eurocrisis. Deze financiële crisis baart politieke leiders veel zorgen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende soorten crisis: kredietcrisis, bankencrisis, hypotheekcrisis en eurocrisis. Het is een aaneenschakeling van die soorten crisis. Hoe de financiële crisis ontstaat, weet eigenlijk niemand, omdat de experts geen verklaring kunnen geven wat de werkelijke oorzaken zijn. Er zijn verschillende theorieën over de oorzaken van de financiële crisis. Ook zijn er complottheorieën. Echter zijn complottheorieën ongefundeerd en niet gebaseerd op echte feiten, omdat de fantasieën van de complotdenkers op hol geslagen zijn. Daardoor zijn de complottheorieën erg onbetrouwbaar en tegenstrijdig. Desondanks nemen zeer veel mensen complottheorieën voor waar aan. Het is erg moeilijk om een betrouwbaar beeld te schetsen. Als u Wikipedia raadpleegt, vindt u een aardig uitleg. Maar de inhoud kan betwist worden door anderen. Hoe de financiële crisis onstond, is er wel een korte verhaal in theoretisch zin gereconstrueerd.


Ratings in de eurozone
Sinds de kredietcrisis in 2007 uitbrak, was de financiële huishouding van Europese en Amerikaanse overheden en banken enorm verslechterd. Als gevolg van de economische krimp dalen de belastingopbrengsten, terwijl de buitengewone uitgaven toenemen, veroorzaakt door omstandigheden als stijgende werkloosheidsuitkeringen en gigantische kosten van kostbare reddingsoperaties van banken en andere bedrijven, die dreigden ten onder te gaan. Als resultaat hiervan stijgen de overheidsschulden enorm, uitgedrukt als percentage van het BNP (Bruto Nationaal Product). Een land met een te hoge overheidsschuld of een te groot financieringstekort, zoals Griekenland sinds januari 2010, bevindt zich in een zogenaamd debt trap (betekent letterlijk: gevangen in schuld) (1) De slechte financiële positie kan ertoe leiden dat men een hogere rente moet betalen over zijn schuld. Ook de koersen van de staatsleningen kelderen, hetgeen de financiën verder verslechterd wordt, met als gevolg een vicieuze cirkel van toenemende schulden en rentelasten, zoals het geval met Griekenland. Een daling van de koersen van staatsleningen heeft verdergaande gevolgen. Ook de hogere financieringslasten van de overheden die hogere rente op staatsleningen moeten betalen, spelen mee. Ze hebben een aanzuigende werking: banken vragen dan ook hogere tarieven voor bedrijfskredieten. Voorts hebben de dalende koersen ook verstrekkende gevolgen voor de eigen financiering van banken. De banken lenen elkaar geld tegen onderpand van staatsleningen. Bij een daling van de waarde van dat onderpand moet men ofwel aanvullende onderpand verschaffen ofwel leningen geheel of gedeeltelijk aflossen. (1) Dit kan de liguiditeit van zo'n bank in gevaar brengen. Het leidt ook tot een forse daling van de marktwaarde van dat onderpand, hetgeen een zeer goedkope financiering niet beschikbaar is gesteld. In maart 2010 had Mohamed El-Erian, hoofdleidinggevende van vermogensbeheerder PIMCO, ernstig gewaarschuwd voor de gevolgen van sovereign debt explosion (sterk stijgende overheidsschulden) in ontwikkelde landen als Europa, de Verenigde Staten en Aziatische landen. (1) De overheden worden uiteindelijk gedwongen tot hogere belastingen en hogere (of lagere) uitgaven hetgeen het tot faillissement en confiscatie kan leiden. Dat hebben we vandaag gezien bij Griekenland. De situatie in Griekenland is zeer explosief. Als er nog geen echte oplossing in Griekenland gevonden wordt, kan dat destructieve gevolgen hebben voor de eurozone. Het raakt ook de wereldeconomie. Niet voor niets wordt de Griekse crisis de achilleshiel van de eurozone genoemd. Een echte oplossing is er niet vanwege gebrek aan politieke daadkracht en inzicht.


Op 19 mei 2012 kwamen de leiders van de acht rijke en geindustrialiseerde landen, die bekend staan als de G8, bijeen om de Griekse situatie te bespreken. Hoewel de wereldleiders het eens met elkaar waren dat Griekenland in de eurozone moest blijven, hadden ze nog geen overeenkomst bereikt hoe men maatregelen kon nemen. Ze kwamen met de vage oplossing: groei. Maar is economische groei wel het antwoord op de financiële crisis? Sinds eind 2009 kampt Griekenland met een extreem begrotingstekort en een enorme staatsschuld. Het bleek ook dat de 'rooskleurige' cijfers van de vorige Griekse regeringen vals en misleidend waren. Door middel van zware bezuinigingen en hervormingen moesten de Grieken onder zware druk van de EU en het IMF orde op zaken in hun staatshuishouding stellen. In april 2010 was het vertrouwen in de Griekse financiële markten zo ver gedaald dat de Grieken geen nieuwe leningen meer konden aangaan om het begrotingstekort en de staatsschuld te financieren. De belangrijkste oorzaak is dat de Grieken niet erg bereid zijn de echte hervormingen door te voeren. Ook dragen de harde bezuinigingen niet bij aan de echte oplossing van de financiële crisis. De harde bezuinigingen hebben Griekenland juist aan de rand van de afgrond geleid. Ze hebben alleen maar tot massale armoede, werkloosheid en verloedering onder de Grieken geleid. Ook al kunnen de harde bezuinigingen de Nederlandse economie niet stimuleren! Op de wereldranglijst van 2010 stond volgens de Eurostat en het IMF Griekenland met zijn gigantische schuld van 142,80 % op nummer 5, gevolgd door Italië met 119 % op nummer 8, Duitsland met 83,20 op nummer `5 en Frankrijk met 81,70 % op nummer 16. En Nederland? Die stond met 62,70 % op nummer 27. Libië stond helemaal onderaan de ranglijst en had volgens Eurostat amper een schuld van 3,3%. Volgens het IMF had Libië onder Khadaffi vrijwel geen schuld. Werkelijk onvoorstelbaar! De Europese politici zoeken krampachtig naar oplossingen, hoe men een antwoord kan geven op de huidige crisis. Vaak menen de politici dat zij deskundigen zijn, terwijl ze totaal géén kaas hebben gegeten van de financiële wereld. Denk bijvoorbeeld aan de toenmalige minister van Financiën Gerrit Zalm. Hij werd door velen als een 'deskundige' gezien. Echter is hij omstreden wegens zijn rol in de DSB affaire. Door duistere en nog niet opgehelderde omstandigheden was de DSB-bank van Dirk Scheringa failliet gegaan. Er is echter een groot verschil tussen politici en bankiers. De financiële wereld is erg ingewikkeld en heeft eigen spelregels, net zoals politiek ook eigen spelregels heeft. De spelregels van de financiële wereld kunnen best vergelijken worden met Russische roulette vandaar de financiële crisis! Een voormalige topbankier, Ken Costa genaamd, weet waarover hij praat! 


De financiële crisis is een geestelijke crisis


De voormalige topbankier Ken Costa is een christen en kent de financiële wereld door en door. Hij neemt de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God, zéér serieus. De experts kunnen de werkelijke oorzaken van de financiële crisis niet achterhalen. Daarom vallen hun theorieën in duigen. Ook al zijn er zoveel boeken over de financiële crisis geschreven en toch...kunnen de boeken NIET één bevredigende antwoord geven wat de echte oorzaak is. De complotdenkers beweren dat de financiële crisis veroorzaakt wordt door de wereldsamenzweerders. Echter is de inhoud van hun complottheorieën ronduit antisemitisch. Volgens Ken Costa heeft de Bijbel wel het antwoord. Hij windt er geen doekjes om en zei dat de huidige financiële crisis eigenlijk geen financiële, maar een geestelijke crisis is. De oorzaak is het gebrek aan Bijbelse normen en waarden. Precies zoals God door profeet Hosea ook zegt:


"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6a


Inderdaad heeft een volk zichzelf ten gronde gericht door het gebrek aan kennis des Heren. We lezen verder in Hosea 4:6:"Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten." (Statenvertaling) In de huidige tijd hebben zeer veel mensen van God zich afgekeerd en de Bijbel wordt niet langer als de richtsnoer voor ons leven gehanteerd. Met als gevolg zijn normen en waarden weggevallen. Normloosheid en zedeloosheid worden tot nieuwe normen verheven. De gevolgen voor mensen van hoog tot laag zijn dramatisch. Zonder een geestelijke gids is men de weg kwijtgeraakt, net zoals een schip zonder kapitein stuurloos is. Men heeft God overboord gegooid. Daardoor raakt hun schip op drift. Zonder kapitein weten ze de weg niet meer te kunnen vinden. Zo gaat het ook met uw persoonlijke leven. Hetzelfde geldt voor bankiers, economen en politici. De geestelijke crisis heeft niet alleen de financiële wereld geraakt, maar ook de politiek, de wetenschap en alle terreinen!! Als u geen gelovige bent, is het voor u raadzaam om dit artikel rustig en aandachtig te lezen, wat de voormalige bankier Ken Costa ons te vertellen heeft. 


Ken Costa
Ken Costa is geboren in Zuid-Afrika en studeerde rechten en filosofie aan de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Daar was hij als voorzitter van de Students' Union actief in het studentenprotest tegen de Apartheid. In zijn studentijd koesterde hij Marxistische sympathieën. Vervolgens ging hij rechten en theologie aan de universiteit van Cambridge in Engeland verder studeren. Na het afstuderen voelde hij meer voor de financiële wereld en ging hij werken voor de Zwitserse UBS Investment Bank, een wereldwijd opererende financiële instelling, in hartje Londen, waar hij als adviseur meer dan 30 jaar werkzaam was. Van 2007 tot 2011 was Ken Costa vice-voorzitter van de zakenbank Lazard International. Momenteel is hij de voorzitter van Alpha International, die de Alpha-cursus, een kennismaking met het christelijk geloof bevordert. Hij en zijn vrouw wonen in Londen en hebben vier kinderen. Hij schreef zijn boek, getiteld God at Work. Het boek werd in 2007 gepubliceerd en in het Nederlands vertaald met de nederlandse titel: Carrière met God. Tijdens een interview met de EO zei Ken Costa 'vereerd' te zijn dat de eerste vertaling van zijn boek in het Nederlands was. (2) Een betere timing met deze kredietcrisis (momenteel financiële crisis) had hij overigens niet kunnen hebben. "Timing is alles in het Koninkrijk. Ik neem aan dat overal een reden voor is,"zo verklaarde hij eenvoudig. Carrière met God draait om het betrekken van God in uw dagelijkse werk; leven en werken vanuit de waarden van het christelijk geloof. ook wat uw geld betreft. 


cover Carrière met God
Als ex-bankier zag Costa namelijk als geen ander hoe de afgelopen jaren de excessen in de financiële wereld toenamen. "We wisten niet dat het zo erg zou aflopen, maar ik had wel het gevoel dat het DE VERKEERDE KANT op ging,"vertelde Costa. "Het probleem is dat we een betere levensstandaard hebben gecreëerd, door meer geld te lenen dan verantwoord is. Er is niets mis met een verantwoorde schuld, MAAR is het verstandig om 125 procent van de waarde van je huis te lenen? Daar is het misgegaan." Het achterliggende probleem van deze financiële uitspattingen op kleine en grote schaal is volgens Costa een gebrek aan zingeving. "We hebben allereerst een doel nodig voor ons leven. Uit de Nederlandse vertaling van mijn boek heb ik al geleerd dat er een verschil is tussen zin en 'sin' (Engels woord voor zonde)." Hij lachte even en ging verder:"Ik wil mensen helpen om te begrijpen hoe de financiële stromen om ons heen lopen en hoe zingeving ook daarin een rol speelt." (2) 


Het slijk der aarde


Maar wat is zingeving in de financiële wereld, voor een bankier die 24 uur per dag met geld bezig is? Draait alles niet gewoon om winst en meer geld? "Als christen geloof ik dat werken en bidden hetzelfde is." In zijn boek wees Ken Costa al op het Hebreeuwse woord avodah, dat zowel werken als bidden betekent. "Jullie eigen Abraham Kuyper zei het ook al, namelijk dat er geen plekje op deze aarde is dat God niet het Zijne kan noemen. Er is geen stukje waarover God niet de baas is. Hij is de God van genade, de God van het gebed, maar ook de God van de financiële markt. Nergens, ook niet in mijn werk als bankier, is er een onderdeel waar Hij niet kan zijn. U kunt niet zeggen:'Hier is God niet en daar is Hij wel.' Dat is onmogelijk." (2) Maar wat heeft God dan te maken met geld, het slijk der aarde? Ken Costa vertelde het volgende:"Als u dat zegt, ga u uit van de veronderstelling dat geld per definitie verkeerd is. Daar is geen grond voor in de Bijbel. Weet u dat er in Genesis staat dat er goud in de rivier was, en dat het goud goed was? En goud was geld, een ruilmiddel. Het begon goed, maar werd MISBRUIKT. We moeten niet vergeten dat geld door God is gemaakt voor goede zaken. 'Het zilver is van Mij en het goud is van Mij,'zegt de Heer. Maar NIET 'de hebzucht is van Mij.' God is alleen maar goed. MAAR vergeet niet: wij hebben er een aardig rommel van gemaakt. Toch geloof ik wel dat ik als bankier door God geroepen ben. Iedereen heeft een roeping, en niet alleen maar om dominee te worden. God vraagt u om uw talenten te gebruiken en ambitieus te zijn. Talent en ambitie, beide komen van God. Als u dat gelooft, zult u hard werken en steeds meer begrijpen van de wereld om u heen: de dagelijkse problemen die u moet trotseren. Maar niemand is perfect, dus het betekent niet dat als u gelooft, al uw beslissingen goed zijn, maar u neemt ze wel altijd tegen de achtergrond van de Bijbel." (2) 


Van Mij is het zilver, en van Mij is het goud, spreekt
de HEERE der heerscharen. Haggaï 2:9


Rust 


Maar wat is de roeping van een bankier? Helemaal in een tijd als deze? "Laten zien dat het niet draait om directe behoeftebevrediging en ongelimiteerde uitgaven met uw creditcard,"zei Ken Costa. "Dat u uw schuld niet moet laten oplopen om uzelf te plezieren. Dat is ook niet waar het om draait bij banken, want die zijn er juist om het vertrouwen te onderhouden. Als dat namelijk wegvalt, gebeuren er rare dingen, zoals nu. Tegelijk denk ik dat we met het geloof in staat zijn om ook de gebrokenheid van het financiële systeem te begrijpen om zo te kunnen bouwen aan een vernieuwd en betrouwbaar systeem." Hij vervolgde:"Ten eerste moeten we dus inzien dat deze financiële crisis een geestelijke crisis is en niet alleen een financiële. Het is een crisis van waarden. Een van de sleutelwaarden die we daarom nodig hebben, is zin. Als christen geloof ik dat het christelijk geloof daarover veel belangrijke dingen te zeggen heeft." (2)


Herbeoordeling


Omdat de huidige crisis ook een waardencrisis is, kan volgens Costa iedereen er iets aan doen. "Door uw eigen schulden te bekijken en te bepalen wat u verwacht van uw bank. Want als u meer wilt, zal uw bank naar financiële middelen zoeken, zodat u uw behoeften, die meestal kunstmatig worden gestimuleerd, kunt bevredigen. Het geloof speelt een belangrijke rol in deze herbeoordeling. Daarom moeten we daar ook naar terugkeren wanneer we zoeken naar de basiswaarden die het financiële systeem ondersteunen. En daarom ben ik ervan overtuigd dat God en economie niet gescheiden zijn. Die twee komen samen, zeker in tijden van crisis. En dan weet u of het huis op het zand of op de rots gebouwd is,"aldus Ken Costa. (2)


"En een ieder, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet
doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn
huis op het zand gebouwd heeft; En de slagregen is neder-
gevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden
hebben gezaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen,
en het is gevallen, en zijn val was groot." Matthéüs 7:26-27
De heer Ken Costa geeft ons een goede advies en zei:"Bid en lees de Bijbel daarom geregeld; nog voordat een crisis begint. Want wanneer het al stormt, is het niet het moment om over het weer te praten." (2)


Het is een zeer opmerkelijk geluid in een harde wereld van geld. Toen aan Costa gevraagd werd hoe zijn collega's op zijn woorden reageerden, zei hij:"Ik weet niet wat ze ervan vinden. Ik hoop dat ze ondanks al mijn tekortkomingen zeggen dat er wel iets zit in dat geloof. Noem het een X-factor. Ik hoop dat ze zien dat het christelijke geloof gaat over 'hoop'en dat u door de storm loodst naar de rust en de kalmte." (2)


Ken Costa: Verwijten Occupy-betogers zijn simplistisch


De voormalige topbankier Ken Costa heeft geen goed woord over de Occupy-beweging. Hij vond dat de Occupy-betogers geen monopolie op moreel gedrag hebben. "Bankiers werken hard en vinden de betogers soms opportunistisch en zelfingenomen. Wees voorzichtig met karikaturen,"waarschuwde Costa. (3) In de Britse krant The Telegraph hekelde hij de overweldigende irrationaliteit die de laatste decennia heeft gezegevierd. "De markteconomie is los geraakt van zijn morele fundament, met rampzalige gevolgen,"zei Costa. Op verzoek van de Anglicaanse bisschop van Londen leidde hij gesprekken tussen betogers en vertegenwoordigers van de financiële wereld. Costa vroeg directeuren, geldhandelaren en ondernemers naar hun kant van het verhaal. "Sommigen van hen vinden de betogers domweg opportunistisch en zelfingenomen, terwijl de bankiers hard werken, welvaart creëeren en geld in de belastingkas brengen," vertelde Costa. Echter spraken de actievoerders van Occupy Londen zonder genade over de financiële wereld. Ze noemden bankiers "amorele, graaiende profiteurs." Zelfs streefden de actievoerders volgens eigen zeggen naar universele economische gerechtigheid. "De verwijten van Occupy-betogers zijn simplistisch,"vond Costa. "Ze schetsen een karikatuur van de waarheid." Inderdaad hebben de Occupy-betogers van de waarheid een karikatuur gemaakt. Ook hebben paar betogers zich laten geleid door antisemitische complottheorieën, die stellen dat "de zionisten de financiële wereld gecontroleerd zouden hebben." Ze geven de Joden de schuld van alle financiële en economische misstanden. Al zijn hun beschuldigingen aan het adres van het Joodse volk ongegrond en onwaar. Op 6 november 2011 hadden de betogers naar aanleiding van de Israëlische onderschepping van de nieuwe Gazavloot het Israëlisch consulaat in Boston aangevallen en bezet gehouden, waarna ze door de politie afgevoerd werden. Volgens Ken Costa hebben de Occupy-betogers een verkeerde beeldvorming. De financiële crisis is volgens hem niet een eenvoudige strijd tussen moreel verdorven bankiers en het goedbedoelende voetvolk. "Hier verstoort onze natuurlijke neiging om de wereld in 'wij' en 'zij' te verdelen de beeldvorming - dat maakt oplossingen lastiger." (3) Dat de Occupy-betogers simplistisch, opportunistisch, naïef en helaas ook misleid zijn, hebben ze zichzelf te danken aan het feit dat ze geen leider en geen woordvoerder hebben. De Occupy-beweging heeft helemaal géén exacte doelen of ideeën over oplossingen voor de financiële crisis geformuleerd!! Hun gedrag bewijst ook dat ze net zoals bankiers en politici gebrek aan Bijbelse kennis hebben!


De Bijbel, het Woord van God, als het antwoord op de financiële crisis


De Bijbel, het gezaghebbende Woord van God, bevestigt dat de financiële crisis inderdaad een geestelijke crisis is. Ook heeft de Bijbel het antwoord op de financiële crisis. In de eerste plaats moeten we erkennen dat God de God van de financiële markten is en alle bankiers, ministers van Financiën, managers en politici, waar ze overal ter wereld ook zijn, hun rekenschap aan Hem verschuldigd zijn. God is GÉÉN god van hebzucht en graaicultuur. Absoluut niet. Hebzucht, geldzucht, machtswellust en eerzucht komen alleen uit de boze. De Bijbel zegt niet dat geld verkeerd is. Wel geldzucht. In I Timótheüs 6:10 staat geschreven:"Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken."  Uit de Bijbel zien we tal van voorbeelden hoe men in de Bijbelse tijden met geld omging. Een voorbeeld uit de Bijbel was Job. Job was niet alleen zeer rijk, maar ook godvrezend. In Job 42:12 lezen we hoe God Job gezegend had en hem veel rijkdom gaf. Hetzelfde overkwam koning Salomo, toen God hem niet alleen wijsheid maar ook rijkdom schonk. (I Koningen 3:5-14) Het feit dat God de baas is over alle financiële markten, spreekt vanzelf. Dat kunnen we niet zomaar negeren. 


God is de God van alle financiële markten
In de Torah, de vijf boeken van Mozes, blijkt de betekenis van de Mozaïsche wetgeving zeer praktisch. De Torah bevat niet alleen verhandelingen over rechtspraak, wetgeving, hygiëne, feesten maar ook over natuur en milieu en financiën en economie! De wetten van Mozes hadden vaak ook grote economische, financiële, ecologische, medische en hygiënische betekenis! De bioloog Ben Hobrink die de Bijbel goed bestudeerde en tot conclusie kwam, schreef:"In geen enkel ander wetboek in de oudheid werden de rechten van de armen en zwakken in de maatschappij en zelfs van slaven zo sterk gegarandeerd als in de wetten van Mozes. Dat was absoluut uniek. In geen enkel ander wetboek in de oudheid waren de sociale wetten zó nauw verbonden met de religieuze wetten als bij Mozes. De omgang met de medemens kan in het Oude Testament niet los gezien worden van de omgang met God. Die twee zaken zijn in de Bijbel niet te scheiden - nog steeds niet. De Bijbel eist een hoge moraal, een heilige levenswandel in elk facet van het leven, ook in de omgang met de medemens." (4) Volgens Ben Hobrink is in de wetten van Mozes een duidelijke heenwijzing naar het werk en leven van Here Jezus Christus. Nog belangrijk: de wetten van Mozes verschillen duidelijk van alle niet-bijbelse wetten en zeker ook van westerse moderne wetten.


U hoort en leest verontrustende berichten hoe grootgrondbezitters en boeren regenwouden in Brazilië, Indonesië en andere tropische landen in brand hebben gestoken om meer grond te krijgen. In feite hebben ze enorme verwoestingen aangericht aan de ecologie. Echter verbiedt God het platbranden van regenwouden! De wet van Mozes beschermt milieu en natuur krachtig. In geval van oorlogvoering was bij de volken de gewoonste zaak van de wereld om bij een belegering eerst alle bomen en akkers bij een stad te vernietigen. De tactiek van een 'verschroeide aarde' was bij veel volken een zeer geliefd strijdmiddel. Maar bij de oude Israëlieten was dat absoluut verboden. (Deuteronomium 20:19) Over deze 'onbelangrijke' milieumaatregel moeten we niet te gering denken. Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat de hele maatschappij van het oude Israël ten aanzien van de milieuregels doortrokken was van eerbied voor de natuur. Ook waren er maatregelen genomen om dieren te beschermen. In de Bijbelse tijd bestond er geen dierenbescherming. In Deuteronomium 22:10 lezen we:"Gij zult niet ploegen met een os en met een ezel tegelijk." Waarom we een os en een ezel niet tegelijk mogen ploegen, is het antwoord al snel duidelijk dat de dieren een verschillende manier van lopen hebben. Ook mogen we een os niet muilkorven, omdat die dier water nodig heeft om te drinken. In Deuteronomium 22:6-7 zien we ook een Goddelijk maatregel dat de eieren geraapt mogen worden, maar de moeder met de jongen (of met eieren) niet meegenomen mocht worden! Op die manier krijgt de vogel een kans om opnieuw te broeden. Omdat de Bijbelse wetten tegenwoordig niet serieus genomen worden, zien we vandaag dat zeer veel dieren groot gevaar lopen uit te sterven. Verschillende oorzaken zijn stroperij, vernietiging van habitat, roofbouw, overbevissing, enz. De Bijbel verbiedt stroperij zéér zeker! Onreine dieren zoals katachtige soorten, honden, slangen, enz, mogen niet gegeten worden. Zeker onder de term 'onrein' waren de dieren wel beschermd! De maatregelen hielden ook in verband met de volksgezondheid! Ook is de Bijbel zéér duidelijk tegen slavernij. Weliswaar is in het Oude Testament eveneens sprake van slavernij. Maar...de wetten van Mozes beschermen slaven en verschaffen hen enige rechten. Bijvoorbeeld door de instelling van het sabbatsjaar, waarbij alle Hebreeuwse slaven vrijgelaten moesten worden en ze NIET met lege handen mochten weggaan. Hun loon moest hun volledig vergoed worden. Ook lezen we in Deuteronomium 23:15 dat een gevluchte slaaf niet aan zijn wrede meester uitgeleverd mocht worden. Dankzij de invloed van het Jodendom en het christendom was de slavernij sinds 1803 afgeschaft. Ook dankzij de wetten van Mozes genoten armen, weduwen en wezen bijzondere rechten, omdat de moderne sociale voorzienigheden in de Bijbelse tijden niet bestonden. "Dan zullen de Leviet, omdat hij bezit noch erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen, opdat de HEERE, uw God, u zegene in al het werk, dat uw hand doet,"luidt het gebod van God. De zorg voor vreemdelingen, gastarbeiders, weduwen en wezen was dankzij de wetten van Mozes absoluut gegarandeerd. God waarschuwt met de wetten van Mozes dat het recht van de weduwen en de wezen niet met de voet vertrapt mocht worden. En nog veel méér. 


Dat de Bijbel ook oplossing heeft voor de financiële crisis, moeten we het Woord van God wel in acht nemen. Uit de wetten van Mozes blijkt duidelijk dat God vér boven kapitalisme en socialisme verheven staat! Ook stond de op de wetten van Mozes gebaseerde economie van het oude Israël boven het tegenwoordige conflict tussen kapitalisme en socialisme verheven: enerzijds waren blijvend grootgrondbezit en blijvende schuldverhoudingen uitgesloten, anderzijds was het particulier bezit en het particulier initiatief absoluut gewaarborgd! De vorming van grootgrondbezit was praktisch onmogelijk, doordat in geval van noodgedwongen verkoop van het land het verkochte door een familielid kon worden teruggekocht ('gelost'); na uiterlijk 49 jaar keerde het niet geloste land trouwens zonder meer naar de oorspronkelijke eigenaar terug. (Leviticus 25) Tegenwoordig zijn fusies en overnames van bedrijven aan de orde van de dag. Echter zijn fusies en overnames op grond van de Bijbel verboden. Schuldverhoudingen eindigden in het oude Israël doordat om de zeven jaar kwijtschelding van schulden plaatsvond. Ook de arbeidsverhoudingen werden om de zeven jaar beëindigd. De knecht mocht niet met lege handen vertrekken, zodat hij niet meteen in een dwangpositie terechtkwam (Deuteronomium 15:1-18). Onder deze Mozaïsche wetgeving kwam een heer nauwelijks in de verleiding een knecht financieel van zich afhankelijk te maken. Denk maar aan Poolse arbeiders die in de bouw of in de bloemenkwekerijen werken. U hoort berichten dat de Poolse arbeiders door de malafide uitzendbureaus en de werkgevers financieel uitgebuit worden. De Poolse gastarbeiders maakten werkweken van meer dan 70 uur en zijn tot op de dag van vandaag niet betaald! De directeur van International Arbeidsbemiddelaars zei:"Dit is moderne slavernij. Werknemers zijn met handen en voeten gebonden aan de werkgever: ze zijn afhankelijk van hem voor hun paspoort, hun geld of hun huisvesting." (5) In de Bijbel zien we heel duidelijk dat God uitbuiting van de gastarbeiders streng verbiedt. Schulden als gevolg van ziekte, ongeval, misoogst en dergelijke konden in het oude Israël gemakkelijk terugbetaald worden, doordat het vragen van rente aan de arme die in grote nood verkeerde, verboden was. (Exodus 22:25, Deuteronomium 23:19v) Dit laatste was geen moeilijk verbod, omdat er in het oude Israël geen schuldenmarkt en geen rentestand bestonden. Niet afgeloste schulden werden in elk zevende jaar (sabbatsjaar) kwijtgescholden! Israëls wetten waren 'wetten ten leven', geschonken door de alwetende en liefhebbende God van het leven. (6) De wetten van God zijn ongeëvenaard. Het is onmogelijk om te zeggen dat Gods wetten geëvenaard zouden worden. Het wordt hoog tijd dat we de Goddelijke regels van de Bijbel op waarde gaan schatten. We moeten inzien dat de Bijbel NIET is geschreven vanuit menselijke kennis die in die tijd aanwezig was, maar juist vanwege het ontbreken van die kennis! De Bijbelschrijvers waren door de Heilige Geest geïnspireerd, zoals de apostel Paulus verklaarde dat de Heilige Schrift in staat is ons de weg te wijzen tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Hij voegde eraan toe:"Heel de Schrift is door God ingegeven." (2 Timótheüs 3:15-16)


Het besluit


De huidige financiële crisis maakt het overduidelijk dat de grenzeloze geldzucht niet beteugeld kan worden. Zoals een commercieel directeur van de Rabobank zei dat het vrije markt denken helemaal doorgeschoten is en een balans nodig heeft, bewijst het voldoende dat we allemaal vér van God afgedwaald zijn. Het is heel oneerlijk van Occupy-betogers om te zeggen dat alle bankiers 'immorele graaiprofiteurs' en 'gierigaards' zijn. Men vergeet echter dat de politici ook zich schuldig hebben gemaakt aan de financiële crisis, omdat ze de vrije markt te lang haar gang laten gaan. Ook hebben de politici totaal géén inzicht in de financiële crisis. Zoals Ken Costa zegt, moeten we allemaal een belangrijk feit onder eigen ogen zien dat er sprake is van geestelijke crisis. Onder de verderfelijke invloed van de Griekse filosofie en het humanisme verklaart de mens zich autonoom te zijn. De mens heeft zich van God losgemaakt. God staat niet langer centraal en de Bijbel geldt niet langer meer als de autoriteit. Dat heeft een aantal verstrekkende gevolgen voor de mens! Dr. Pieter A. Siebesma schreef terecht:"Terwijl in het Griekse denken de autonomie van de mens centraal staat, dat wil zeggen: het herkennen van jezelf, stelt men binnen het Hebreeuwse Bijbelse denken het kennen van God centraal. Men kan pas goed zichzelf kennen, als men God kent!" (7) In veel synagogen staat op de ark, de kast, waarin de Torahrollen worden bewaard, de uitspraak in het Hebreeuws:"Da lifne ata omed." (Weet voor wie u staat!) Maar de humanisten die sterk beïnvloed zijn door de Griekse filosofen als Plato en Socrates, benadrukken de anti-bijbelse formule:"Ken uzelf!" De twintigste-eeuwse satanist Aleister Crowley had deze formule verder uitgewerkt:"Doe wat u wilt!" 


God heeft de mens geschapen om een relatie te hebben. Toen de mens geschapen werd, kreeg hij de opdracht van de Schepper om als rentmeester een goede zorg te dragen voor de schepping. (Genesis 1:27-28) Door de zondeval was de relatie tussen de mens en de Schepper verbroken en de mens kon niet langer als bekwame rentmeester voor de schepping zorgen. Vandaag zien we dat de hele schepping Gods verwoest wordt door wereldoorlogen, revoluties en contra-revolutie, milieuvervuiling, racisme van allerlei soorten, gebroken huwelijken, opstandige kinderen, ontrouw op het gebied van liefde, vriendschap en huwelijk, misdaden, verkrachtingen, abortus en euthanasie, dictaturen, massamoorden, stroperij, ziekten, pandemieën, enzovoorts. Dat zijn allemaal resultaten van de zondeval. De zonde werkt verwoestend door de hele schepping dat het best vergelijken kan worden met een olievlek op zee. De Bijbel verklaart dat alle mensen zondaars zijn en tegen God gezondigd hebben:


"Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid; vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen." Romeinen 3:11-18 "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods." Romeinen 3:23 (Statenvertaling) 


Gevallen mensen mogen God prijsgeven. Maar God heeft echter nooit Zijn schepselen prijsgegeven. Hij heeft alle mensen zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus in de wereld heeft gezonden om ons van de zonde te redden. De vleesgeworden liefde en ontferming heeft op aarde het leven geleid van een arm Joods kind, vervolgens het leven van een nederige timmerman en tenslotte het leven van een Leraar der Gerechtigheid. De in zonde gevallen en vertrapte mens kan zich zelf niet verlossen, evenmin als een drenkeling zich zelf kan optrekken uit het water. Zo heeft Jezus, met volledig begrip voor onze innerlijke conflicten en zwakheden, al onze zonden op Zich genomen, ook de zonden van bankiers, politici en Occupy-betogers, en heeft Hij de straf gedragen voor hetgeen wij gedaan hebben. Hij heeft onze zonden verzoend door te sterven aan een kruis op Golgotha, natdat Hij de vreselijkste vernedering en pijn had geleden. Wij hebben Zijn Woord dat een ieder die op Hem zijn vertrouwen stelt, vergeving ontvangt en met Hem zal leven  in het eeuwige paradijs. Geloof betekent vertrouwen. Door het geloof in Jezus Christus, onze redder en Zaligmaker, zal de mens behouden en gerechtvaardigd worden. (Romeinen 3:22-26) 


Het is meer dan noodzakelijk dat we allemaal terugkeren naar God. Na bekering en zondebelijdenis volgen vergeving en genezing. Hoe dichter we tot God naderen, hoe menselijker we worden! God heeft ons aangesteld als rentmeesters en zaakwaarnemers van deze geschapen orde, zodat hier een samenleving kan ontstaan, die gebaseerd is op wederzijdse dienstverlening. God is liefde en de kern van dienstverlening is liefde, zoals commercieel directeur van de Rabobank, Cees Vingerling, schreef. Echte dienstverlening kan dan ook alleen in kwaliteit groeien als het met de innerlijke houding van de mensen goed zit. Het leidt uiteindelijk ook tot echte oplossing voor de financiële crisis. De oplossing ligt niet in wetgeving of een toename van regelgeving. Zeker ook niet in Europa, zoals pro-Europese politici ons dolgraag wijsmaken. Ook ligt de oplossing niet in economische groei, zoals de politieke leiders erop hameren. De echte oplossing ligt alleen in het Koninkrijk van God. Alleen God geeft de echte oplossing. Meer niet. Als we ons bekeren en God ernstig zoeken, moeten we ook Zijn Woord en geboden in acht nemen. Dan volgt pas het echte herstel van normen en waarden. De toenmalige Nederlandse premier Balkenende pleitte voor terugkeer naar normen en waarden, maar hij zei niet welke normen en waarden zijn. Hoewel hij een christendemocraat is, verzwijgt hij de Bijbelse ethiek opzettelijk! Het is een dringende noodzaak om de financiële wereld opnieuw te verbinden met de Bijbelse ethiek. Maar..het allerbelangrijkste is dat er ook opnieuw een sterk fundament gelegd moet worden, zodat de financiële markt niet gauw instort! De Bijbel zegt dat Here Jezus onze fundament is, zoals het staat geschreven in de Heilige Schrift:


"Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, verwacht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden."
Handelingen 4:11-12


Zonder Jezus Christus, onze enige fundament van ons geloof en ons leven, is de financiële markt gehandicapt! Ons geloof is niet gebaseerd op een religie, want de oplossing ligt ook niet in de religie. De extremistische moslims beweren dat de islam de oplossing is voor de problemen, maar ze leggen het juk van de wet wel op en drijven de mens tot slavernij! Een religie kan de mens niet tot God brengen. Ons geloof moet gebaseerd zijn op een persoonlijke relatie met God. Precies zoals Jezus zegt, heeft de mens een geestelijke wedergeboorte nodig. Wat gebeurt er nu met de eurozone, nu de Griekse exit, zoals we nu Grexit noemen, nadert? De eurozone is allang ten dode opgeschreven. Want zonder fundament is de hele eurozone onhoudbaar. Europa heeft God en Zijn Woord overboord gegooid. De eurofielen denken dat ze God niet nodig hebben. Ook hebben ze zich voortdurend geërgerd aan de Bijbel, precies zoals de apostel Petrus schreef:


"U dan, die gelooft, is Hij (Jezus Christus) dierbaar; maar de ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Die de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn." 1 Petrus 2:7-8 (Statenvertaling)


God belooft zegeningen als bankiers, bedrijfsmanagers en politici de Bijbel herontdekken en serieus nemen, maar ook Bijbelse geboden in praktijk brengen: 


"En het zal geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uw Gods, vlijtig zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die Ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij de stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn."
Deuteronomium 28:1-2 (Statenvertaling)


"Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen."
Jozua 1:8 (Statenvertaling)


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:


(1) nl.wikipedia.org/wiki/Financiële Crisis
(2) EO Visie: Ken Costa - Geroepen als topbankier.
(3) Trouw: Ex-topbankier - Verwijten Occupy-betogers zijn simplistisch. 7-11-2011
(4) Moderne wetenschap in de Bijbel. Door dr. Ben Hobrink
(5) EenVandaag: Poolse arbeiders uitgebuit door uitzendbureaus.
(6) Het ontstaan van het oude Israël. Uitgave door de EO. 
(7) Pas op voor de Grieken. Door dr. Pieter A. SiebesmaGeen opmerkingen: