zondag 27 mei 2012

De profetische betekenis van Pinksteren
                                             Alle Bijbelteksten komen uit de Statenvertaling


Men weet niet wat Pinksteren is! 


Met Pinksteren wordt meestal de uitstorting van de Heilige Geest bedoeld. De meeste mensen, ook de christenen, weten vaak niet wat de echte betekenis is van Pinksteren. Als men het woord 'Pinksteren' hoort, denkt men meestal aan Pinkpop. Sommigen denken dat Pinsteren een lentefeest is. Christenen zeggen dat Pinksteren de 49ste dag is dat de Heilige Geest was uitgestort over de discipelen van Jezus. In de traditie van de Roomskatholieke Kerk volgen de feestdagen op Pinksteren: het feest van de Heilige Drie-eenheid, het feest van het Heilig Sacrament en van het Heilig Hart. Omdat het Pinksteren een 'Christelijke' feestdag is, is de ware oorsprong en betekenis van Pinksteren verloren gegaan. Volgens theorieën heeft het Pinksterfeest haar wortels in de voorchristelijke voorjaarsriten van de Germanen, Kelten en andere oud-Europese volkeren. Echter houden deze theorieën geen steek in. Wel is het zeker dat Pasen, Kerst en andere 'christelijke' feestdagen heidens zijn. Deze heidense feestdagen zijn in een 'christelijke' jasje gestoken. Tegenwoordig wordt Pinksteren met heidense elementen gevierd, zoals Pinkpop. In de Roomskatholieke leer zou de Heilige Geest in de gedaante van de duif op de Pinksterdag op Maria, de moeder van Jezus, neergedaald hebben! We weten dat de onbijbelse en heidense Maria (in werkelijkheid niet de moeder van Jezus) de centrale rol in de Rooms-katholieke Kerk speelt en de christelijke feestdagen, zoals Pinksteren, een pure vermenging met het heidendom zijn.


Een illustratie toont de Heilige Geest in de vorm
van de duif die op Maagd Maria neerdaalt
In de Bijbel staat nergens dat de Heilige Geest als een duif op Maria was neergedaald. De Heilige Schrift maakt ons duidelijk dat de Heilige Geest in deze vorm van de duif op Jezus Christus Zelf was neergedaald en NIET op Maria noch een ander persoon! (Matthéüs 3:16-17, Jesaja 11:2, Johannes 1:32) Nergens staat een vermelding in de Bijbel dat de Heilige Geest tijdens Zijn uitstorting op Pinksteren de gedaante van de duif heeft aangenomen. In Handelingen 2:2 lezen we dat een geluid uit de hemel in één klap als van geweldige windvlaag kwam en het hele huis vulde. Dat de Heilige Geest als de duif op Maria was neergedaald, is onbijbels en een pure geschiedvervalsing! De Maria-verering is onbijbels, heidens en afgodisch! Tragisch genoeg wordt de heidense Maria aangebeden door miljoenen katholieken! In het heidendom werd de 'goddelijke maagd' Maria onder de andere namen dikwijls afgebeeld met een duif boven haar hoofd, evenals dat het geval was met Astarte, Cybele en Isis. (1) De Encyclopedia Brittannica geeft aan dat de leer van de eeuwigdurende maagdelijkheid van Maria pas werd onderwezen door de Roomse Kerk, ongeveer driehonderd jaar nadat Heer Jezus Christus ten hemel was opgevaren. Het was pas in het Concilie van Chalcedon in 451 na Chr. besloten dat de Maagdverering de officiële erkenning van de Rooms-katholieke Kerk verwierf. (1) 


De illustratie bewijst wel hoe onbijbels en heidens is de
Roomse leer. In de illustratie zien we dat de Maagd
Maria aangebeden wordt door engelen! Echter maakt de
Bijbel duidelijk dat Jezus door de engelen aangebeden
wordt. 
Sinds de vervangingstheologie de boventoon aanvoert, is de scheiding van het Christendom van de Joodse wortels definitief bezegeld. Het Joodse volk werd tot volksvijand verklaard en alle Joodse riten en gebruiken werden uitgebannen. Men wilde totaal niks te maken hebben met de door God gegeven Joodse feesten, sabbat en ander Bijbelse verordeningen. Ook is het Pinksterfeest afgesneden van het Bijbelse Joodse feest en verchristelijkt. Tot de huidige dag vieren christenen, zowel katholieken, protestanten als orthodoxen, het Pinksterfeest dat helemaal los staat van het originele Joodse feest. Er bestaan zoveel misverstanden rond de betekenis en achtergronden van het Pinksterfeest. In de Pinkstergemeenten legt men de grote nadruk op de persoon en het werk van de Heilige Geest, waardoor de centrale Persoon Jezus Christus dreigt verdrongen te worden. De Pinksterbeweging, een stroming binnen het Christendom, heeft met haar naam te danken aan Pinksteren, omdat de Heilige Geest op die dag over de discipelen van Jezus was uitgestort waardoor men tongentaal sprak. Ook legt men de grote nadruk op het spreken van tongen in sommige Pinksterbewegingen. De vraag is of de Bijbel ook de grote nadruk heeft gelegd op de persoon Heilige Geest en het spreken van tongentaal. Als we de Bijbel goed bestuderen en nagaan, blijkt dat de Bijbel helemaal géén grote nadruk heeft gelegd op de aanbidding en persoon van de Heilige Geest en zeker ook niet op het spreken van tongen! De Bijbel heeft wel de grote nadruk gelegd op de Persoon van Jezus Christus, op Wie we onze vertrouwen stellen en onze gebeden tot Jezus Christus gericht moeten worden. Ook is gebleken uit de Heilige Schrift dat de Heilige Geest de taak heeft om Here Jezus te verheerlijken, zoals het staat geschreven: 


"Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen." 
Johannes 16:14-15


Het werk van de Heilige Geest in de Gemeente bestaat hierin dat Hij ons het volbrachte werk van Christus Jezus (in het Hebreeuws Jesjoea HaMasjiach) toont en verklaart. De Heilige Geest wijst ons op het kostbare Bloed van Jezus en de betekenis van het kruis voor ons eeuwige behoud. Hij toont ons hoe wij door Jezus gerechtvaardigd worden, hoe wij geheiligd worden, en hoe Jezus Christus ons ook volkomen verlossen zal. De Heilige Geest is het die van Jezus getuigt. Want er staat niet in de Bijbel dat wij van Jezus moeten getuigen. Immers, Jezus zei:"Ik neem geen getuigenis van een mens." (Johannes 5:34) Hij zei verder dat Hij een getuigenis heeft, die MEER is dan die van Johannes of die van een ander mens! 


"...want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien."
Johannes 5:36-37


De Heilige Geest is niet gekomen om de mens zoals de Maagd Maria te verheerlijken, zoals de Roomse paaps wel beweren! Duizendmaal nee! De Heilige Geest is niet in ons leven gekomen om ons iets te schenken, waarop wij onszelf zouden kunnen verheffen boven anderen! De Heilige Geest is alleen gekomen om Here Jezus, onze Heer en Zaligmaker, te verheerlijken. Als Hij iets uitwerkt, is dit alléén maar opdat daardoor Jezus Christus verheerlijkt zal worden. Hoe meer wij van de Heilig Geest vervuld zijn, hoe minder wij van onszelf denken. Zijn doel is alleen maar dat wij onze Verlosser zullen verheerlijken en aanbidden! Ook is de taak van de Heilige Geest om ons ervan te overtuigen dat wij zondaars en slecht zijn. Hij toont ons de Weg dat Christus die op Golgotha onze straf en het oordeel der zonde op Zich heeft genomen, Zijn Rechtvaardigheid is, waardoor we behouden kunnen worden. 


De echte betekenis van Pinksteren


Het woord Pinksteren is afgeleid van het Oud-Griekse Pentèkostè. In het Engels is Pinksteren Pentecoste. Het Engelse woord is inderdaad van het Oud-Grieks afgeleid. Het is niet juist om Pinksteren als 'de eerste Christelijke opwekking' te noemen, gezien het feit dat de Joden die Jezus Christus als de beloofde Messias erkenden, nooit zich christenen hebben genoemd! De benaming christenen ontstond pas veel later in Antiochië, toen Paulus, Petrus en andere Messias-belijdende Joden voor het eerst christenen werden genoemd. Later werd de benaming christenen voor de niet-Joden toepast. Ook het woord 'kerk' wordt tijdens de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag nergens genoemd! Het woord 'kerk' heeft een heidens oorsprong. De term 'Gemeente' wordt in de Bijbel, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, veelvuldig gebruikt. Met de Gemeente wordt uitsluitend oorspronkelijk de Joden bedoeld. Dus is er sprake van Messiaanse opwekking! De echte oorsprong van Pinksteren ligt in het Jodendom! Het is belangrijk om een vaststaand feit goed te onthouden dat het originele Joodse Pinksteren NOOIT als het feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd werd, zoals de katholieken wel doen. Nergens staat in de Bijbel dat het Pinksterfeest het feest van de Heilige Drie-eenheid wordt genoemd, want het woord drieeenheid komt niet in de Bijbel voor! God doet Zich wel kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn één. De Heilige Geest is in feite de Geest van God. Dat Pinksteren als het feest van de Heilige Drie-eenheid wordt beschouwd, heeft dit veel te maken met het heidendom! 


In het Hebreeuws is het Pinksterfeest Sjavoeot genoemd, hetgeen betekent letterlijk: Feest van de Eerstelingen of Wekenfeest. Het Eerstelingen (- en Weken) feest volgt op vijftig dagen tellen van de omer de korenschoof die daags na de Sabbat tijdens Chag haMatsot werd geofferd. Het tellen van  de omer is een voorbereiding op het aanbieden van de toonbroden in de Tabernakel en later in de Tempel, de eerstelingen van de eerste tarweoogst. Omer tellen verbindt dus Pesach met Sjavoeot. De tijd van omer is ook de tijd dat de tarwe rijpt totdat er van deze nieuwe oogst nieuwe toonbroden als 'eerstelingen' aangeboden kunnen worden aan de God van Israël, de Eeuwige. In Leviticus 23:15-22 lezen we dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende Sabbat vanaf Pesach nieuwe offers aan God moeten worden gebracht. 


"Tot de andere dag, na de zevende sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer de HEERE offeren."
Leviticus 23:16


Precies op dit feest had Mozes op de berg Sinaï de Torah ontvangen. De Torah (betekent letterlijk: onderwijs) is het eeuwige verbond dat God met de Israëlieten heeft gesloten. Hij heeft hen als Zijn volk aangenomen en de Israëlieten hebben dit verbond aanvaard. God heeft in verband daarmee ook een woning - de Tabernakel - voor Zich te laten bouwen om in hun midden te wonen. Zowel de tarwe als de Torah worden door God aan ons mensen gegeven. De tarwe geeft de natuurlijke mens zijn kracht en Gods Torah is de kracht voor de menselijke ziel. Maar...let dan wel goed op als er over toonbroden wordt gesproken. In de Tabernakel lagen twaalf broden die de twaalf stammen van Israël voorstellen, op de gouden tafel. Rondom de tafel was een gouden omlijsting, een rand van een handbreedte en daarom weer een gouden lijst. Deze waren ongetwijfeld om te verhinderen dat de broden van de tafel konden schuiven of vallen. De lijst was een handbreed. De gouden tafel, waarop twaalf broden lagen, en de gouden lijst symboliseren immers de Messias! De Messias Jesjoea is als deze gouden lijst. De hand van Christus houdt de Zijnen omsloten, zoals de hogepriester de twaalf stammen Israëls omsloot. Hij beschermt hen. Elk sabbat werden de broden door de priesters gegeten en vervangen door nieuwe broden. Het brood van de gouden tafel was voedsel voor de priesters. Zo had God het verordend. Brood is ook het zinnebeeld van het Woord van God. Zoals God de Israëlieten van manna voorzag, voorziet God ons ook van manna uit de hemel! 


"Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit de hemel. Want het Brood Gods is Hij, Die uit de hemel nederdaalt, en Die de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten." 
Johannes 6:32-35


Een ander schriftgedeelte zegt ook: 


"Waarom weegt gij ieder geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken."
Jesaja 55:2-4


In de volgende tekst zegt de Here God over de Messias Jesjoea:


"Ziet, Gij zult een volk roepen, dat Gij niet kent, en het volk, dat U niet kende, zal tot U lopen, om des HEEREN Uws Gods wil, en om des Heilige Israëls wil, want Hij heeft U verheerlijkt."
Jesaja 55:5


Toen satan Jezus trachtte te verleiden door te suggereren dat Christus de stenen in broden kan veranderen, antwoordde Jezus:


"Er staat geschreven: de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat." 
Matthéüs 4:3-4


Ook Mozes zei:


"En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Manna, dat gij niet kent, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat."
Deuteronomium 8:3


Zoals de tarwe de natuurlijke mens kracht geeft, geeft het hemelse Manna ons kracht om in God's vertegenwoordigheid te leven! God heeft drie bijzondere feestdagen in het jaar vastgesteld om de 'Eerstelingen' (in het Hebreeuws: HaBikoerim) aan Hem af te dragen: Pesach (Pasen), Sukot (Loofhuttenfeest) en Sjavoeot (Pinksteren). 


"Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten: maar het zal NIET ledig voor het aangezicht des HEEREN verschijnen: Een ieder, naar de gave  zijner hand, naar de zegen des HEEREN, uws Gods, dien Hij u gegeven heeft."
Deuteronomium 16:16-17


Waarom de 'eerstelingen van de oogst' aan de Here God afgedragen worden, zullen we straks de ware betekenis begrijpen. In de Bijbel hebben de eerstelingen een enorme betekenis. Immers, Here Jezus wordt niet alleen het Brood des levens, maar ook de Eersteling genoemd, omdat Hij uit de doden is opgewekt. De gelovigen die met het kostbare Bloed van het lam Gods zijn vrijgekocht, zullen aan de Opstanding deelnemen en worden ook de eerstelingen genoemd, zoals het staat geschreven:


"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden degenen, die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden."
I Corinthiërs 15:20-22


Een ander schriftgedeelte zegt over de gelovigen die wedergeboren zijn in Christus en door God geroepen zijn: 


"Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepping."
Jacobus 1:18


"Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam."
Openbaring 14:4


Het volk Israël wordt ook de eersteling genoemd! We lezen in Jeremia 2:3 dat Israël voor de Here God een heiligheid is en de eerstelingen Zijner opbrengst. Het Wekenfeest wordt een ware betekenis, als we in Spreuken 3:9-10 lezen:"Vereer de HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten: Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen." Dan begrijpen we uiteindelijk de geestelijke betekenis van het Joodse Wekenfeest ook, als het om de oogst gaat. Zei Jezus niet:"De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinig." Matthéüs 9:37 Hij zei dat we moeten bidden opdat de Vader arbeiders zou uitzenden om de oogst binnen te halen. (Matthéüs 9:38) 


Het doel van Pinksteren


Na Zijn sterven en opstanding uit de dood heeft Jezus Christus nog veertig dagen op aarde gewandeld. Hij was nog niet naar de hemel opgevaren. Hij wist dat een profetie aangaande het Wekenfeest nog vervuld moest worden. Het Joodse Pesach moest ook met Sjavoeot op de vijftigste dag na tellen van omer afgesloten worden. Op de veertigste dag van Pesach (let goed op: niet de veertigste dag na Pesach) steeg Jezus ten hemel op. Tijdens de hemelvaart beloofde Hij dat Zijn discipelen de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. 


"Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen."
Handelingen 1:5


Zijn laatste aanwijzigingen waren:


"..gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde." 
Handelingen 1:8


Waarom de discipelen de kracht van de Heilige Geest moesten ontvangen, blijkt duidelijk uit de andere schriftgedeelten dat de discipelen eerder macht van Jezus ontvingen, maar niet de kracht van de Geest Gods. De kracht van God is anders dan de autoriteit. De volgelingen hebben wel de macht gekregen om kinderen Gods te worden. De mensen hebben Christus ontvangen en worden daarmee uit God geboren. We lezen in de Heilige Schrift:


"Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit de wil des mens, maar uit God geboren zijn."
Johannes 1:12


Het woord 'macht' of 'autoriteit' komt van het Griekse woord exousia. Dat is het kenmerk van een wedergeboren kind van God: Niet langer is hij slaaf van de zonde en van satan, maar hij is een kind van God geworden en bezit daardoor een nieuwe autoriteit; daardoor hoeft hij niet meer toe te geven aan verleiding of tegenstand, maar overwint die door de macht van het nieuwe leven in zich. Hij is een overwinnaar en heeft speciale goddelijke autoriteit. En...toch is 'macht' niet hetzelfde als 'kracht.' De eerste volgelingen van Jezus bezaten wel deze macht en autoriteit al van af Christus' opstanding, maar hadden nog maar weinig invloed op hun omgeving, Jeruzalem. Al eerder had Johannes de Doper mensen gedoopt met water. Dat had weinig effect op de mensen. Johannes de Doper had al vanaf zijn bediening over Jezus gezegd:


"Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen." 
Matthéüs 3:11


Dat is heel anders dan die u ontvangt bij uw wedergeboorte of bekering. Het woord 'kracht' in het Nieuwe Testament is vertaald vanuit het Griekse woord 'dunamis', waar ook begrippen als dynamo en dynamiet afgeleid zijn. We hebben dus over een explosieve, dynamische soort van kracht. (2) Dit is een heel andere kracht dan de autoriteit die u als kind van God hebt ontvangen. Al eerder had Jezus Zijn discipelen beloofd dat Hij de Trooster zou zenden om hen te helpen met het getuigenis. De Trooster is Degene, die van Jezus zal getuigen. Want de discipelen kunnen niet uit zichzelf getuigen, want hun getuigenis is van generlei waarde. Dat kan alleen de Trooster.


"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid."
Johannes 14:16


"Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb."
Johannes 14:26


"Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u verantwoorden zult; Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten."
Lukas 21:14-15


Na de hemelvaart van Jezus moesten de discipelen nog wachten op de komst van de Heilige Geest, zoals hen beloofd was. Niet alleen de discipelen, maar ook de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en de broers van Jezus kwamen in een opperzaal in Jeruzalem bijeen om te volharden in gebeden en smekingen. Hun leven veranderde voorgoed, op het moment dat de Heilige Geest op de tiende dag na de hemelvaart van Jezus werd uitgestort op de Pinksterdag. Een geluid kwam als van een windvlaag in de bovenzaal en vulde het hele huis, waar de volgelingen van Jezus zaten. Ze waren allen gedoopt met de Heilige Geest. En de Heilige Geest manifesteerde Zich als vuur en verdeelde als tongen van vuur boven hun hoofden. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest Gods hen gaf. Ze gingen de straten op en verkondigden de blije boodschap van Jezus Christus in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen waren er veel Joodse reizigers in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van het Romeinse Rijk. Toen de discipelen waren gedoopt met de Heilige Geest, had zich binnen enkele uren een menigte van duizenden mensen, allen Joden, verzameld. Voordat de zon onderging, waren 3000 Joden bekeerd. Handelingen 2:1-46 Hoe kwam dat? Doordat 'kracht'was toegevoegd aan 'autoriteit'! Vóór het Pinksterfeest, het feest van de eerstelingen, hadden ze alleen maar autoriteit, na Pinksteren hadden ze autoriteit én kracht. 


..En van hen werden gezien verdeelde tongen als van
vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden
vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken
met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Handelingen2:3-4
Maar wat is eigenlijk het doel van Pinksteren? Is Pinksteren alleen maar het feest dat de Heilige Geest uit de hemel was neergedaald op de discipelen en andere aanwezige gelovigen? De christenen vieren deze Pinksteren alleen maar als het feest ter herdenking dat de Heilige Geest was uitgestort over de discipelen. Verder niet. Zoals het al vastgesteld is dat men het Pinksteren heeft losgemaakt van het Jodendom, zijn echte inhoud en betekenis verloren gegaan. Wijlen Bijbelleraar Derek Prince schreef over het doel van het Pinksterfeest:"Er wordt vaak een punt gezet na het eerste deel van deze zin, maar in één adem noemt Jezus dat we getuigen van Hem zullen zijn in de hele wereld. Jezus geeft hier de blauwdruk voor de verbreiding van het Evangelie, voor de hele verdere loop van de wereldgeschiedenis. Dit plan is even simpel als praktisch. Het verloopt in drie stadia: ten eerste moet ieder gelovige persoonlijk bekrachtigd worden door de Heilige Geest. Ten tweede zal iedere bekrachtigde gelovige door zijn getuigenis anderen winnen voor Christus. Ten derde zullen anderen op hun beurt weer kracht ontvangen en van daaruit getuigen om opnieuw weer anderen te winnen. Zo gaat het Evangelie uit in steeds wijdere cirkels, totdat de einden der aarde zijn bereikt." (2) Precies zoals Jezus ook tegen Zijn discipelen zei:


"Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden: maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen; in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden." 
Markus 16:15-18


Omdat Pinksteren het feest van de eerstelingen van de oogst is, moet de oogst binnengehaald worden. De discipelen worden als arbeiders uitgezonden om de oogst voor God binnen te halen, want de oogst is zéér groot. Maar zoals Jezus al zei dat ieder die niet gelooft, zal verdoemd worden, zo zal het koren van het kaf gescheiden worden. Jezus sprak ook over een gelijkenis van het onkruid. Het Koninkrijk van God wordt vergelijken met het goede zaad dat in de vruchtbare akker gezaaid wordt. Als de tijd van de oogst aanbreekt, zal het onkruid eerst verzameld worden om verbrand te worden. En de tarwe, waaruit het goede zaad voortgekomen is, zal verzameld worden in de schuur. Zo zal God ook de eerstelingen in Zijn koninkrijk verzamelen! Echter is de volledige oogst nog niet binnengehaald! 


Het Joodse Pinksterfeest een profetisch voorafschaduwing van het Messiaanse Rijk


Heel weinigen die een grondige kennis van de Bijbel hebben, beseffen dat het Joodse feest van de eerstelingen van de oogst in werkelijkheid een voorafschaduwing is van het Messiaanse Rijk. In het Messiaanse Rijk moet het Evangelie aan de hele wereld verkondigd worden en alle volken zullen discipelen van Jezus worden. Echter is de tijd nog niet gekomen. Het Joodse volk is na eeuwenlange diaspora naar het oude vaderland teruggekeerd en Israël is als natie geboren. We zien de profetie van Ezechiel in vervulling gaan. (Ezechiël 37:1-27) Echter is Ezechiël's profetie gedeeltelijk vervuld, want de geest is er nog niet in Israël. Hoeveel Israël nu een natie is geworden, is er nog geen sprake van wedergeboorte! De wedergeboorte moet geestelijk geschieden. Welke geest heeft de profeet Ezechiël het over? Als we in Ezechiël 37:14 lezen, concluderen dat de geest, waarover Ezechiël het heeft, niet anders dan de Heilige Geest, de Geest van God, is!  


"En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen."
Ezechiël 36:27 


God belooft Zijn Heilige Geest over Israël uitstorten, zoals het staat geschreven in de Schrift:


"Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene."
Zacharia 12:10


Zodra de Heilige Geest over het Joodse volk uitgestort zal worden, dan is Israël als ware natie herboren! De wedergeboorte van Israël zal een feit zijn. Dat het Joodse volk Jezus Christus als de ware Messias (Jezus is de vergriekste naam. De echte Hebreeuwse Naam van Jezus is Jesjoea) zal herkennen, zal de Messiaanse opwekking die groter en machtiger is, verstrekkende gevolgen hebben voor de hele wereld. De hele wereld zal in opschudding raken, net zoals de tegenstanders van Paulus en Silas in Thessalonica zeiden:"Dezen, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen." De kracht van de Heilige Geest is zo geweldig groot. Deze uitwerking zal ook overal gevoeld worden net zoals de discipelen in de kracht van de Heilige Geest het getuigenis brachten van de verrezen Christus. Dezelfde uitstorting van de Heilige Geest bracht de hele stad Jeruzalem in opschudding. In Handelingen 4:31 lezen we:


"En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid." 


Dat de Heilige Geest Jeruzalem had opgeschud, zal deze opschudding zich zeker herhalen, zoals de profeet Zacharia voorzegd had. Alle volken uit de hele wereld zullen zeggen:"Komt, laat ons opgaan tot de berg des HEEREN, tot het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden." Jesaja 2:3 Weet u wat de uitstorting van de Heilige Geest over Israël betekent voor de hedendaagse Kerk? Een doodssteek voor het valse evangelie van de Kerk. Welke valse evangelie? De vervangingstheologie natuurlijk! 
Met de vervangingstheologie heeft de Kerk eeuwenlang de leugen verkondigd geestelijk Israël te zijn. De Kerk beweert dat God met het Joodse volk heeft afgedaan en de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Maar in Galaten lezen we dat God een vloek heeft gelegd op degene die een ander evangelie verkondigt. (Galaten 1:6-9) Ook betekent de Messiaanse opwekking de uiteindelijke doodssteek voor het antisemitisme opdat iedereen zal erkennen dat Degene die Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, een verheerlijkte Jood zal zijn! De dag zal komen dat volken uit alle hoeken en windstreken van de hele aarde niet zullen zeggen:"Laten we naar een dienst in de Rooms-katholieke Kerk, de Hervormde kerk of naar een Pinkstergemeente of naar een moskee gaan." Integendeel, de volken zullen zeggen:"Komt, laten we naar de berg des Heren, naar Israël gaan, opdat de God van Israël ons zal leren aangaande Zijn wegen opdat wij Zijn paden zullen bewandelen." Na de Messiaanse opwekking zullen de Joden priesters des Heren zijn, die de volken onderwijzen in de vreze des Heren. Dan is de oogst binnengehaald, zoals de priesters de toonbroden op de gouden tafel in de Tabernakel voor God leggen! 


"Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem."
Jesaja 2:3b


Wat is er nu van de Kerk geworden? Derek Prince schreef over de hedendaagse Kerk:"Zelfs vele groepen belijdende christenen, die toch een echte ervaring van wedergeboorte hebben gehad, kennen niet de explosieve kracht van de uitstorting van de Heilige Geest. Ze komen regelmatig in kerken die voor aanbidding zijn gebouwd; ze leiden een keurig, fatsoenlijk leven; ze veroorzaken geen moeilijkheden; ze lokken geen oproer uit en krijgen geen tegenwerking. Maar helaas...ze maken ook geen enkele indruk op de omgeving. In de wereld om hen heen hebben onwetendheid en onverschilligheid de overhand; er is geen verandering en geen uitdaging. De meesten van hun buren weten niet eens wat deze christenen geloven, of waarom ze naar de kerk gaan. En het kan ze ook niet schelen. Wat ontbreekt er? Kracht! Het explosieve dynamiet van de Heilige Geest is weggebleven uit hun leven, en er is niets wat dat vervangen kan." (2) De oorzaak ligt in vele scheuringen binnen de eigenzinnige Kerk en de verkeerde houding van de Kerk jegens het Joodse volk! 


"Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht!"
I Corinthiërs 4:20


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) De Mysterie Godsdienst van Babylon. Door Ralph Woodrow
(2) De rijkdom van Pinksteren. Door Derek PrinceGeen opmerkingen: