zaterdag 3 maart 2012

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel XIII (slot)Wie is de vorst van Perzië?


In het vorige artikel had u gelezen dat de 'vorst van Perzië', zoals u de bovenstaande afbeelding ziet, de islamitische landen rond Israël heeft opgeschud. Als een octopus zullen talloze islamitische tentakels zich in een wurgende greep rond de smalle hals van Israël proberen te klemmen, terwijl deze octopus in zijn één tentakel een kleine vlaggetje omhoog houdt met de tekst 'democratische hervormingen, vrijheid!'. Al eerder had de Moslim Broederschap een duidelijk boodschap gegeven dat als deze Broederschap het roer in Egypte overneemt, zal het vredesverdrag met Israël worden opgezegd. Dan zal Egypte in staat van oorlog met Israël worden gebracht. Wat er nu in de Arabische landen gebeurd is, is de Bijbelse profetie nu in vervulling gegaan:


"En zij zullen tegen hetzelve te dien dage bruisen, als het bruisen der zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn, en het licht zal verduisterd worden in haar verwoestingen."
Jesaja 5:30 (Statenvertaling)


"Wee de veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis der natiën,. die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!" 
Jesaja 17:12 (Statenvertaling)


Ook zegt de Bijbel dat de Arabische onrust niet tot ware democratie en vrijheid zal leiden, gelijk het staat geschreven in de Heilige Schrift:


"Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan NIET rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben GEEN VREDE."
Jesaja 57:20-21 (Statenvertaling)


U ziet hoe nauwkeurig en verbazingwekkend zijn de Bijbelse profetieën wat de onrust onder de volken betreft. De volken die opstaan tegen hun oude en decadente machthebbers, worden wel gelijkgesteld aan onstuimige zee! Degene die erachter zit, heeft de volken inderdaad opgeschud. Degene die verantwoordelijk is voor de grote onrust, moet wel een erg machtig persoon zijn. In de Bijbel wordt hij de vorst van Perzië genoemd, omdat hij zo krachtig is. Het gaat niet zomaar om een menselijke persoon dan wel om een bovennatuurlijk wezen! De Bijbel licht de sluier op, wanneer we het boek Daniël gaan lezen. Daarin blijkt dat een engel van God Daniël bezoekt en vertelt dat hij eenentwintig dagen lang tegengehouden werd door een zeer krachtig persoon.


"Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië."
Daniël 10:13 (Statenvertaling)


De engel die tegengehouden werd door de vorst van Perzië, bleek niet een gewoon engel te zijn, maar Here Jezus (Yeshua) in Zijn hoogsteigen persoon! Uit de Bijbeltekst kan geconcludeerd worden dat Hij de Engel des Heren was. Ons wordt nu een blik door de Bijbel gegund in de onzichtbare en geestelijke wereld waar de strijd tussen goed en kwaad woedt. De vorst van Perzië moest wel zeer krachtig zijn geweest dat hij de boodschapper van God drie weken had tegengehouden! De columnist van Israel Today, Bart Repko, schreef:"Het zou me niets verbazen als deze 'vorst van Perzië'de vorst van de islam is." (1)


Ik deel zijn visie. Volgens Bart Repko moet de vorst van Perzië een van de voornaamste en machtigste vorsten in het demonenrijk zijn. Het demonenrijk kent veel vorstendommen, die in de Bijbel overheden worden genoemd, terwijl ze in de Leidse vertaling heerschappijen zijn. (Efeze 6:12) In de Bijbelvertaling van professor Brouwer  worden ze aanvoerders genoemd. Ook in de hemel, Gods woonplaats, zijn de overheden in de hiërarchie van hemelse wezens gedeeld. In het Hebreeuws staan de overheden oftewel heerschappijen bekend als Hashmallin. In het Latijn is de overheid dominatio (meervoud dominationes), terwijl het in het Grieks kryiotites is wat betekent heren. In het Engels worden ze "lords" genoemd. Hashmallin zijn engelen die niet alleen de taken van de lagere engelen regelen, maar ook over naties op aarde heersen! In Efeze 6:12 gaat het echter om gevallen engelen. Interessant wordt dat het Bijbelboek Daniël ook over de 'vorst van Griekenland' heeft. Dan hebben we te maken met de geestelijke demonische wezens die als vorsten over naties heersen. De bekende aartsengel en voornaamste hemelse vorst Michaël is als beschermheer over Israël aangesteld. In de eindtijd zal hij op de bres staan voor het volk Israël. Michaël zal samen met zijn hemelse leger tegen de demonische machten strijden, als Israël in grote benauwdheid zit en door de heidense aardse machten van alle kanten aangevallen wordt. (Daniël 12:1) 


In de demonologie en de Perzisch mythologie is de vorst van Perzië Ahriman genoemd.


 Ahriman in de Perzische mythologie


In het Zoroastrisme (oftwel Zorastriansime), de oude Perzische religie van het preislamitische Iran, is Ahriman (Areimanios) de hoogste boze geest, heer van de duisternis en de dood, de prins der Duisternis en de tegenstander van Ahura Mazda (Ormuzd). Ahoera Mazda (betekent letterlijk: Wijze Heer. Ook bekend onder de naam Ohrmazd) vertegenwoordigt de goddelijke kracht van het goede en werd aanvankelijk beschouwd als de alomvattende hemelruimte. (2) In de tijd van de grote Perzische hervormer Zoroaster (Zarathoestra. 628-551 v. Chr.) vereerden de oude Perzen verschillende godheden. Maar Zoroaster ontkende het bestaan van verschillende godheden en leerde dat er twee geesten in de wereld zijn: de Goede en de Boze Geest. De Goede Geest was het licht en heette Ahoera Mazda (Ohrmazd/Ormoezd). De Boze Geest was de Geest der Duisternis, Ahriman. Zoroaster erkende alleen Ahoera Mazda als 'de ware scheppergod'. Ahoera Mazda staat voor licht en waarheid en woont in de hemel met zijn zeven Anesja Spentar (de Onsterfelijke Heiligen). Ahoera Mazda moet het opnemen tegen Angra Mainyu, beter bekend als Ahriman, de boze geest en de heer van de leugens, die in de hel, diep in de binnenste van de aarde, woont en zijn duivels erop uitzendt om de mensen te kwellen. Ahoera Mazda schiep volgens Zoroaster de aarde, het vuur, de lucht, het water, de planten en de eerste sterveling Gayomard. Zoroaster dacht dat Ahoera Mazda het licht zichtbaar maakte, zodat de god vaak als de zon wordt afgebeeld. In de grafkamer van de Perzische koning Darius I is Ahoera Mazda afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf, een beeld dat is gebaseerd op de Egyptische symboliek. (2)


Relief: Ahoera Mazda geeft de Ring der Macht aan Ardashir
Soms worden zon en maan als de ogen van Ahoera Mazda gezien. Hij kon duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad door het vuur als zuiverende kracht te gebruiken. Hij kon het vuur, symbool van waarheid, bij zijn volgelingen bijbrengen, aldus de leer van Zoroaster. De oude Perzen hielden op hun altaar voortdurend een vuur aan, omdat ze meenden dat de Goede Geest Ahoera Mazda erin aanwezig was. Speciaal daartoe aangestelde mannen moesten zorgen dat het vuur nooit doofde. Deze bewakers van de vlam werden "Magi" (vandaar het afgeleide Nederlandse woord magiër) genoemd. Men veronderstelde dat ze tot allerlei wonderlijke dingen in staat waren, die men magische kunsten noemde. Tegenwoordig heten mensen, waarvan men aanneemt dat ze tot bovennatuurlijke dingen in staat zijn, nog altijd magiërs. (3) Het is ook interessant om te weten dat de Wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem kwamen om Jezus te aanbidden, magiërs in de Engelstalige Bijbel worden genoemd! Waarschijnlijk waren de wijzen uit Perzië gekomen, omdat Perzië in het oosten ligt. In de tempels van de godheid Ahoera Mazda wordt door de vuurpriesters altijd een vlam brandend gehouden als symbool van zijn aanwezigheid.  Het Perzische woord voor vuur is atar. Atar werd als een manifestatie van de godheid gezien, omdat het vuur in het oude Perzië van grootste belang was. In het Perzische geloof werd Ahoera Mazda afgebeeld in de vorm van de zonneschijf met paar grote vleugels, die bekend staat als Faravahar, het symbool van het Zoroastrisme. Onder de Achemeniden, die van 558 tot 330 v. Chr. regeerden, werd de Faravahar aangenomen als patroon van het koningshuis. (2)


Faravahar
Vandaag bestaat het Zoroastrisme nog steeds in Perzië en in India. Ondanks het verbod op niet-islamitische religies (en tot ergernis van de ayatollahs) belijdt een klein aantal Iraniërs nog steeds het Zoroastriaanse geloof! Wijlen Freddie Mercury van de wereldberoemde rockgroep Queen was een nakomeling van de oude Perzen die na de verovering van Iran door de moslims naar India ontvluchten, en beleed ook het Zoroastrisme. 


Gedurende de eeuwen na Zoroaster, de stichter van het Zoroastrisme, ontstond een tegenbeweging, het Zurvanisme, waar men zowel Ahoera Mazda als Angra Mainya beschouwde als nakomelingen van Zurvan Akarana (betekent letterlijk: Eindeloze Tijdruimte) (2) Deze leer liet toe het probleem te omzeilen van het scheppen van het kwaad door de scheppergod Ahoera Mazda! Aan het einde der tijden zou Ormoezd, zo leert men, regeren en alles doen voor zijn plezier. Echter is er naast Ahoera Mazda een oude indo-Iraanse god, genaamd Tharvashtar (Vedisch: Tvastar, Artisan), die ook onder de naam Spanta Mainyu ("de Barmhartige Geest") voorkomt in het Zoroastriaanse systeem van de "Barmhartige Onsterfelijken". Tharvarshtar's functies zijn in veel opzichten net zo creatief als die van Ahoera Mazda, terwijl Spanta Mainya gekoppeld is aan zijn slechte antagonist Angra Mainyu (Ahriman in het Midden-Perzisch: Boze Geest). In latere bronnen is Ormoezd (Ahoera Mazda) zelf gekoppeld aan Ahriman. Als het om twee antagonistische geesten gaat, vertelden de oude Perzen in veel mythische verhalen dat beide geesten in oorlog met elkaar voortdurend strijden. Eén van de oude Perzische bronnen vertelde dat Ahoera Mazda en Angra Mainyu tweelingen zijn vandaar het dualisme. Maar..het woord Ahoera of Asoera betekent in het proto-Indisch duivel, terwijl soera een goed hemelwezen is! (2)

Het Zoroastrisme kent net als de Bijbel ook apocalypse. In de Perzische mythologie en de oude teksten is Azhi Dahaka (Oud-Perzisch: grote slang) een demonisch figuur, volgens de oude Perzen een nakomeling van Angra Mainyu. Andere namen voor dit afschrikwekkende wezen zijn onder andere Azi Dahak, Dahaka en Dahak. Azhi Dahaka wordt vaak beschreven als een driekoppig draak. Volgens een legende had de draak de heilige stier Geush Urvan gedood. In andere teksten wordt Azhi Dahaka echter als een slang, schorpioen en een meer angstaanjagende wezen beschreven. Ook werd er verteld dat hij controle zou hebben over stormen, overstromingen en andere natuurrampen. Deze draak zou verslagen worden door de mythologische held Thraetaong (of Feridun), maar hij kon niet gedood worden. In plaats daarvan werd de draak met een ketting aan zijn poot gevangengezet, diep in de berg Damavand. Nu komt het interessante deel van de Zoroastriaanse apocalypse: Voordat de draak Azhi Dahaka uiteindelijk zelf in Keresapa gedood wordt, zal hij aan het einde der tijden uit zijn gevangenis ontsnappen en één derde deel van de wereldbevolking doden. (4) De versie komt nauw overeen met de Bijbelse profetie dat de duivel met een grote keten in zijn hand gebonden en geworpen zal worden in de diepe afgrond om duizend jaren opgesloten te worden. Daarna zal hij voor een korte tijd uit de gevangenis losgelaten worden. (Openbaring 20:1-3) In de Bijbel is de duivel de draak en de oude slang genoemd. (Openbaring 12:9, 20:2) Sommigen menen dat Azhi Dahaka en Angra Mainyu een en dezelfde persoon zijn. In het Bijbelse licht is dat correct. Volgens de negentiende-eeuwse Amerikaanse vrijmetselaar Albert Pike is Ahriman als de draak voorgesteld. Immers, de draak is de andere naam van satan. 


In de Joodse legenden is Ahriman Armilus. Armilus is volgens een Joodse legende een zeer geduchte vijand, die Jeruzalem zal veroveren en de Joden heftig vervolgt tot aan zijn laatste nederlaag. Als de ware Messias komt, zal Armilus aan zijn verschrikkelijke einde komen. De onvermijdelijke ondergang van Armilus symboliseert de ultieme overwinning van het goede over het kwade en kondigt het Messiaanse tijdperk aan. Sommige bronnen beschrijven Armilus als gedeeltelijk doof en deels verminkt en de andere bronnen zien in hem een kwaadaardig wezen. (5) Volgens Brittannica Encyclopaedica bestaan er parallel legendes in de cijfers van de antichrist en van Ahriman, de Perzische personificatie van het kwaad. In de oude Perzische teksten zal Ahriman verslagen worden door de komst van Saoshyant. Volgens de oude Perzen is Saoshyant een redder die uit de maagd geboren zou worden!! Vervolgens zou de wereld hersteld worden en de doden zullen opstaan en leven en onsterfelijkheid ontvangen. Met het verdwijnen van het kwaad uit het universum zal het goede overal zegevieren en de vervloekte naam van Angra Mainyu/Ahriman zal vergeten worden. Andere namen van Ahriman zijn: Ravanna, Hiranya-Kasipu, Sisupala, Erlik (Altaïsche naam) en Aswang (Balinese naam). 


De opkomst van Ahriman


De hele mensheid is zich niet bewust van de bovennatuurlijke realiteit van de vorst van Perzië die Ahriman wordt genoemd. Hoewel Ahriman als een mythologische personage door sceptici en onderzoekers afgeschilderd wordt, verzekert de Bijbel ons dat Ahriman als een geestelijke en onzichtbare wezen werkelijk bestaat. Momenteel heerst Ahriman als vorst van de islam over de islamitische wereld. Hij is degene die de Arabische volken heeft opgeschud door een revolutie te ontketenen. Ook dringt Ahriman door middel van onder andere computerspel 'Prince of Persia' ongemerkt tot onze eigen realiteit! 


Playstation 3 Prince of Persia
'Prince of Persia' was een platformspel dat in 1989 uitgebracht werd voor de Apple II. Het spel maakte een revolutionaire stap in de kwaliteit van animatie door het gebruik van rotoscopie en de manier van vechten was bijzonder: in plaats van met projectielen moest er met een zwaard gevochten worden. De ontwerper van het spel was Jordan Mechner. Al snel werd het spel populair en ook uitgebracht op andere platforms, waaronder Amiga, Apple Macintosh, DOS, Playstation, Nintendo DS, Xbox. Prince of Persia 3D was de eerste in de reeks in 3D. Daarna heeft Ubisoft een trilogie uitgegeven van 2003 tot 2005 bestaande uit de delen: The Sands of Time, Warrior Within en The Two Thrones, welke in 2010 is uitgebreid met Forgotten Sands. (6) Ook is er een live-action film uitgebracht onder de naam Prince of Persia: Sands of Time, die vanaf 28 mei 2010 in de bioscoop te zien is. De ontwerper van het computerspel Prince of Persia, Jordan Mechner, wilde het liefst dat de belangrijkste elementen uit het spel worden verwerkt in een nieuw script. Het verhaal is grotendeels gebaseerd op het video-spel 'Prince of Persia: The Sands of Time' en volgt een prins genaamd Dastan, die samen met prinses Tamina de machtige vizier Nizam moet stoppen om het verspreiden van het zand der tijd tegen te gaan. Miljoenen mensen realiseren zich niet dat de held van de film, prins Dastan, in werkelijkheid Ahriman is. Ook zijn miljoenen jongeren die zich bezighouden met computerspelletjes, niets-vermoedend van de gruwelijke realiteit van Ahriman! Ze schijnen niet te beseffen dat Ahriman aktief is geworden in de 21ste eeuw! De filmmaatschappij die de film Prince of Persia: Sands of Time' in 2010 had uitgebracht, is Walt Disney. 


Walt Disney film Prince of Persia:
The Sands of Time
Prins Dastan (Ahriman) en prinses Tamina
De Bijbel waarschuwt ons toch voor de onzichtbare realiteit van de demonische vorst van Perzië. De Engelse benaming 'Prince of Persia' (in het Nederlands: prins van Perzië) is idenitiek hetzelfde als de Nederlandse benaming vorst van Perzië. Een bevestiging vinden we in de Engelstalige Bijbel, de King James Version uit 1611:


"But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: but, Io, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained the with the kings of Persia."
Daniel 10:13


Heel interessant wordt het als we een tekst uit de LiesveldtBijbel (1526-1542) in het oud-Nederlands lezen:


"Maer dje prince ouer dat conincrijck des landts van Persen dje heft my eenentwintich daghen wederstaen, Ende siedt michael een van die principaelste princen quam my te hulpen, doen behielt ick dye victorie bij den coninck in Persen."
Daniël 10:13


Hiermede zien we exact dezelfde woord "prins" in de King James vertaling en de oud-Nederlandse Bijbel! We moeten niet vergeten dat prinsdommen vroeger ook vorstendommen genoemd worden. Het is tragisch dat miljoenen christenen die leden zijn van katholieke en protestantse kerken en charismatisch- en pinksterbewegingen, ook niet bewust zijn van de achtergronden van computer- en videospelletjes en de film die hun gezamenlijke titel 'Prince of Persia' dragen! Niemand heeft het ook door dat de hoofdrolspeler, prins Dastan alias Ahriman en zijn vriendin prinses Tamina in werkelijkheid Baäl en Astarte zijn! In het computerspel heet de prinses Elika. De Hebreeuwse naam Elika betekent letterlijk: Mijn God verwerpt! 


Elika/Tamina
Als u niet ervan overtuigd bent dat de filmpersonen Dastan en Tamina in werkelijkheid Baäl en Astarte zijn, zullen twee onderstaande afbeeldingen u wel ervan overtuigen. De overeenkomst is treffend. 


Ahriman en Elika uit het computerspel 'Prince of Persia'
Baäl en Astarte
Baäl was een Kanaänitische afgod. Hij werd in de Bijbelse tijden vereerd door de Kanaänieten, Feniciërs en andere oude volken van het Midden-Oosten. Baäl-verering was streng verboden in het oude Israël. De vrouwelijke tegenhanger van Baäl is Astarte. Astarte was niet alleen een vruchtbaarheidsgodin maar ook echtgenote en zuster van Baäl. De meesten van jullie weten niet dat het hoofd van de Kanaänitische vruchtbaarheidsgodin getooid was met de halve maan! In het Louvre-museum in Parijs is het beeld van Astarte (Ishtar) nog steeds te bezichtigen. Aan haar hoofd kunt u de halve maan zien. De halve maan is tegenwoordig het symbool van de islam. Zoals Ahriman een krijger is en op oorlogspad gaat, is Baäl ook een oorlogsgod. De bliksemschicht was zijn wapen. Er is een grote overeenkomst tussen Baäl en de Griekse oppergod Zeus. De eerste christenen beschouwden de heidense goden als demonen. Dat is Bijbels gezien correct, want Mozes zei dat in elk afgodsbeeld huist een boze geest. Het is erg interessant om te weten dat Ahriman in de bekende computerspel Final Fantasy: Crystal Chronicles als het Boze Oog, een griezelige en afschrikwekkende wezen, wordt voorgesteld. Het Boze Oog is hetzelfde als het Oog van Ra, de Egyptische zonnegod dat bekend staat als het Alziende Oog, het symbool van vrijmetselaars en illuminati. Op de achterzijde van de Dollarbiljet staat het Alziende Oog aan de top van de piramide. 


Ahriman als het Boze Oog

Rudolf Steiner (1861-1925) was de eerste die Ahriman in de moderne wereld had geintroduceerd. Over Rudolf Steiner moet u aantal dingen weten. Rudolf Steiner was een Oostenrijkse filosoof, auteur, medium, ziener, mysticus, pedagoog en architect en werd door velen als de grondlegger van antroposofie beschouwd. Antroposofie is afgeleid van twee Griekse woorden "anthropos" (vertaald: mens) en "sophia" (wijsheid) en een bonte mengeling van spirituele filosofie en occulte wetenschap. (7) Volgens vele wetenschappers is antroposofie een pseudo-wetenschap. Steiner beweerde dat het Wezen dat zich openbaart in het christendom, zich vertoont in alle geloofsovertuigingen en godsdiensten. Hij zei dat het Wezen "als de Centrale Kracht in de menselijke evolutie alle godsdiensten zou verenigen". (7) Hoewel Steiner erkent dat Jezus Christus de Verlosser en de vleesgeworden God is, beschouwde hij Hem echter als "de unieke spil in de evolutionaire processen van de aarde en van de menselijke geschiedenis, die zich in alle godsdiensten en culturen manifesteert". (7) Rudolf Steiners visie op het christendom bevat echter gnostische elementen en zijn antroposofische leer is niets anders dan gnostiek! 


Steiner beweerde dat er verschillende Jezus-kinderen betrokken waren bij de incarnatie van Christus: één kind stamde af van Salomo, zoals beschreven in het Evangelie van Matthéüs (Matthéüs 1:1-17), het andere kind stamde af van Nathan, de zoon van koning David en Bathseba, zoals beschreven in het Evangelie van Lucas (Lucas 3:23-28). Hij dwaalde zéér! Echter is Salomo wel degelijk de zoon van David en Bathseba! Toen Salomo geboren was, kreeg hij nog een andere naam Jedidja van God! (II Samuël 12:24-25) Koning Salomo had inderdaad een andere naam Jedidja. Het probleem is dat Nathan ook de zoon van David en Bathseba is vandaar de geslachtsregister van Jezus Christus in het Evangelie van Lucas. Zo goed als zeker is Nathan de broer van Salomo. Het bewijs vinden we in I Kronieken 3:5 dat Nathan inderdaad broer is van Salomo! We staan inderdaad stil bij een aantal belangrijke punten: want in Lucas 3:23-38 vinden we nog een ander geslachtsregister van Jezus Christus, alsof er tegenstrijdigheden zijn in de Bijbel! Maar de Bijbel is het volmaakte Woord van God. Laten we nader goed bekijken, dan zult u ontdekken dat de twee verschillende geslachtsregisters van Jezus helemaal niet tegenstrijdig met elkaar zijn! In Matthéüs 1:16 wordt Jozef "de man van Maria" genoemd, "uit wie geboren is Jezus, genaamd Christus." Deze Jozef wordt de zoon van ene Jakob genoemd. In Lucas 3:23 wordt Jozef echter "de zoon van Heli" genoemd. Dat blijkt twee verschillende geslachtslijnen te zijn, want Jozef is volgens Matthéüs 1:7 een afstammeling van Salomo, die een zoon was van David (Matthéüs 1:6), maar Lucas spreekt ook over afstamming van David via zijn zoon Nathan (Lucas 3:31). In Matthéüs moet het geslachtsregister van Jozef zelf zijn, omdat Matthéüs 1:16 zegt:"En Jakob verwekte Jozef.." Maar hoe zit het met het geslachtsregister uit het Evangelie van Lucas? Het probleem is opgelost, als blijkt dat het geslachtsregister dan het geslachtsregister van Maria, de moeder van Jezus, moet zijn! Maar hoe kan het dan dat Jozef in Lucas 3:23 "zoon van Heli" genoemd wordt? Dat komt omdat het Bijbelse begrip "zoon" een veel bredere betekenis heeft dan alleen "direct mannelijke afstamming van." In het oude Israël trouwt iemand met een vrouw, dan wordt hij een schoonzoon in de familie van zijn vrouw. Daarom wordt hij een zoon van de familie van zijn vrouw genoemd. Een voorbeeld uit de Bijbel vinden we ook: koning Saul noemde David "mijn zoon", terwijl de vader van David Isaï heette (I Samuël 16). Maar David was de schoonzoon van Saul (I Samuël 18:17-30). In I Samuël 24:17 noemde Saul David ook "mijn zoon", omdat David met Sauls dochter Michal getrouwd was. Nu begrijpt u waarom Jozef die met Maria was getrouwd, gerekend werd onder de zonen van Heli, de vader van Maria. Jozef en Maria waren allebei de afstammelingen van koning David. Jezus wordt ook de zoon van David genoemd gezien het feit dat hij niet een directe zoon van David was, maar wel een achter-, achter-, achter-, achterkleinzoon. (Matthéüs 23:10) Jezus Christus (in het Hebreeuws Yeshua Ha Mesjiach) is de rechtstreekse afstammeling van koning David, zoals de geslachtsregisters uit de Evangeliën van Matthéüs en Lucas duidelijk aangeven. Van twee Christussen is absoluut géén sprake! De Bijbel maakt echter duidelijk dat er maar één Christus is. 


"Nochtans hebben wij maar ÉÉN God, de Vader, uit Welke alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar ÉÉN Heere, Jezus Christus, door Welke alle dingen zijn, en wij door Hem."
I Corinthiërs 8:6


Rudolf Steiner
Rudolf Steiner beweerde dat de wederkomst van Jezus Christus geen fysieke verschijning zou zijn, maar een "verschijning in de ether-sfeer en zichtbaar voor het geestes-oog" is. (7) Zijn leer berust geheel op dwalingen. De aanstaande wederkomst van de Messias Yeshua is niet puur geestelijk, maar fysiek!! Israël en alle volken zullen Hem als de gekruisigde en opgestane Heer herkennen en weeklagen! (Zacharia 12:10, Openbaring 1:7) Rudolf Steiner's boek "Die Mission Einzelner Volksseelen" (in het Nederlands kortweg 'De Volkszielen') die in 1910 werd uitgegeven, is een beruchte verhandeling van de rassenleer. Antroposofie blijkt wel een enorme invloed te hebben uitgeoefend op de nationaal-socialistische rassenleer. Rond de eeuwwisseling (1900) trad Rudolf Steiner toe tot de Theosofische Vereniging van occultiste en publiciste Helena Petrovna Blavatsky van Russische afkomst en Engelse feministe, socialist en vrijmetselaarster Annie Besant. Vooral Helena Blavatsky, ook wel bekend als madame Blavatsky, was zeer invloedrijk in de occulte kringen. In deze periode schreef Rudolf Steiner in zijn theosofische geschriften over esoterische onderwerpen: De Wetenschap van de geheimen van de ziel, De Weg tot Inzicht in Hogere werelden. In 1912 verliet Steiner de Theosofische vereniging vanwege grote onenigheid met het bestuur met betrekking tot hun bedoeling om de toen nog jonge Jiddu Krishnamurti aan de wereld voor te stellen als "de Messias", "de teruggekeerde en gereïncarneerde Christus". Voor Steiner was dat helemaal absurd.


Dat Rudolf Steiner Ahriman had geintroduceerd, had hij in zijn verhandelingen veel erover geschreven. 


Het boek van Rudolf Steiner:
Ahriman komt!
In zijn boek "De incarnatie van Ahriman: de belichaming van het kwaad op aarde" (gepubliceerd in 1919) schreef Rudolf Steiner dat Ahriman een echte, levende en spirituele entiteit is. Dat bevestigt de Bijbel ook. Volgens Steiner is Ahriman een duistere kracht en de veroorzaker van onder meer psyschische verharding en materialisme. Hij beweerde dat Arhiman zijn incarnatie op aarde heeft voorbereid. Wel te verstaan in de vleselijke gedaante. Het doet ons wel denken aan Roman Polanski's film, getiteld Rosemary's baby, waarin satan zich geincarneerd heeft. De satanische incarnatie is een imitatie van de echte vleeswording van het Woord van God. (Johannes 1:14) Of Ahriman zou incarneren, valt dat te betwijfelen gezien het feit dat niemand de Goddelijke incarnatie kan nabootsen! In een gepubliceerde werk 'Licht en schaduw op de weg van de mensheid' waarschuwde Steiner dat Ahriman uiterst kwaadaardig is. Volgens hem spelen ook spirituele krachten op het wereldtoneel mee, die bepaald niet het beste met de mens voor hebben. Zij willen de mensheid voor hun eigen doeleinden gebruiken en doen onder meer door manipulatie en machtsmisbruik. De Bijbel geeft ons alleen een zeer betrouwbare informatie en zegt dat het wereldtoneel inderdaad beheerst wordt door de boze demonische machten. Ook werd een sculptuur van Ahriman gemaakt. Steiner's sculptuur vertoont verbazingwekkende gelijkenis met mr. Spock die we uit de originele TV-serie Star Trek kennen. 


Steiner's sculptuur Ahriman
Mister Spock uit de originele TV-serie Star Trek
Was het een opzet van Hollywood-producers om Ahriman als mister Spock in een science-fiction te introduceren? Het lijkt er wel op. We moeten niet vergeten dat veel TV-series en films verborgen en cryptische boodschappen bevatten. Een illuminati-kaart bevestigt dat veel dingen uit films echt en niet verzonnen zijn! In een aflevering van de originele Star Trek serie wordt mister Spock als satan voorgesteld! Volgens Rudolf Steiner is Ahriman een gevallen engel. De Bijbel bevestigt ook dat Ahriman en de demonen gevallen engelen zijn. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat Ahriman via TV-serie, films en computerspelletjes tot onze eigen realiteit doorgedrongen is. Dat was immers ook de bedoeling van de illuminati! Er is een illuminati-kaart getiteld Talisman of Ahrimanes. Deze kaart suggereert dat de talisman van Ahriman verdwenen is. 


Illuminati-kaart: Talisman van
Ahriman
 Wat het echt betekent, weten we nog niet. Alleen de maker van de illuminati-kaarten Steve Jackson kent de betekenis van de illuminati-kaart wat de talisman van Ahriman betreft. Of de talisman echt bestaat, kunnen de illuminati alleen weten. Wel kunnen we de kaart zien dat twee slangen op de talisman staan afgebeeld. In het Perziche Zoroastrisme staan twee geesten, Ahura Mazda en Angra Mainyu, bekend als het goede en het kwade, in lijnrecht tegenover elkaar en ze bestrijden elkaar op leven en dood. Wanneer deze geesten elkaar ontmoeten, besluiten ze over leven en dood, zodat uiteindelijk iedereen zou hebben gekregen wat het verdient: de volgelingen zouden hebben geweten van de ergste misleiding die er is. 


Op 20 januari 2001 hield voormalige president George W. Bush zijn eerste inaugurele toespraak tot het Amerikaanse volk. Er was iets eigenaardigs aan zijn toespraak. In zijn toespraak zei George W. Bush:"Na het ondertekenen van de  onafhankelijkheidsverklaring schreef de uit Virginia afkomstige staatsman John Page aan president Thomas Jefferson: Wij weten dat de race niet gaat tegen de snellen, noch het gevecht tegen de sterken. Denkt u ook niet dat er een engel in de wervelwind rijdt en deze storm bestuurt?" (8) Aan het eind van zijn toespraak zei president Bush weer:"Dit werk gaat door. Dit verhaal gaat verder. En een engel rijdt nog steeds op de wervelwind en bestuurt deze storm. God zegene u allen en God zegene Amerika!" (8) Met welke engel bedoelt Bush daarmee? Is de engel van de wervelwind niet soms Ahriman? Ja, volgens de Perzische legende veroorzaakt de driekoppige draak Azhi Dahaka die aan Ahriman toebehoort, stormen, overstromingen en andere natuurrampen. In feite is Ahriman degene die stormen en natuurrampen heeft zelf veroorzaakt. Ahriman moet als de engel van de wervelwind beschouwd worden.


Inauguratie George W. Bush 20 januari 2001
Vijf weken na de inauguratie van Bush stond het congreslid Major R. Owens uit New York voor het Huis van Afgevaardigden en bad tot de engel van de wervelwind! Hij vroeg om "spirituele kracht om de toekomst en het lot van de Verenigde Staten te leiden". (9) 28 weken later na de inauguratie vonden de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 11 september 2001 plaats. 2974 mensen kwamen door de aanslagen om het leven. Volgens de officiële (en vervalste) lezing hadden de negentien islamitische terroristen vier passagiersvliegtuigen gekaapt en met deze gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers en het Pentagon gevlogen. Toen de Twin Towers met de "gekaapte vliegtuigen" geraakt werden en in lichterlaaie stonden, gebeurde er iets merkwaardig. Uit de dikke en zwartgeblakerde rook verscheen er een demonisch gezicht. Ook waren andere duivels in de rookpluimen van de Twin Towers te zien. Blijkbaar wilden de echte daders die gezocht moeten worden in de occulte kringen en niet in de islamitische terreurbewegingen, met de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon het vuur ontsteken, waarmee de geesten opgeroepen kunnen worden. (zie mijn gerelateerde artikel "9/11 - de dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 14") De occultist en complotdenker David Icke vermeldde wat twee voormalige satanisten hem hadden verteld dat de duivels in de rook van de Twin Towers zeer bekend staan als ZEER KRACHTIGE VUURDEMONEN. Ahriman is ook een vuurdemon! 9/11 was volgens onderzoekers het begin van grote veranderingen in de bestaande wereldorde. Inderdaad was de wereld sinds 9/11 voorgoed veranderd. 


9/11: Gezicht van de duivel in de
Twin Tower
Computerspel: Prince of Persia;
Warrior Within
Al rééds voor de aanslagen op 9/11 en de Arabische Lente was de komst van Ahriman grondig voorbereid, omdat de geheime genootschappen dachten dat met de komst van Ahriman zou een nieuw tijdperk ingeluid worden. Eerst moet een chaos op aarde gecreëerd worden, dan zou een nieuwe wereldorde uit de smeulende puinhopen van de oude wereld geschapen worden, zoals de mythische vogel feniks, beter bekend als phoenix, uit het vuur verrijst. In het Hebreeuws is de phoenix Ziz, een gigantisch griffioen-achtige vogel in de Joodse mythologie. De rabbijnen beschouwen hem als een gigantisch monster en wijzen erop dat Ziz met de Bijbelse Leviathan (Jesaja ) en de Perzische Simurgh geidentificeerd wordt. Ook waarschuwen de rabbijnen dat de Ziz veel onheilspellender is. Waren de inaugurale toespraak van George W. Bush, het gebed van het congreslid Major R. Owens voor de komst van de 'engel van de wervelwind' en de aanslagen op 9/11 een door de Amerikaanse leiders gedane officiële uitnodiging aan bovennatuurlijke krachten om Amerika te leiden? Wat een reinste dwaasheid! Toen George W. Bush als president van de Verenigde Staten herkozen werd, hield hij opnieuw een inaugurale toespraak. Ook bevat zijn toespraak een cryptisch boodschap. "Door onze inspanningen hebben wij eveneens een vuur ontstoken - EEN VUUR IN DE GEDACHTEN VAN DE MENSEN. Het verwarmt degenen die de kracht er van voelen, het brandt degenen die zich er tegen de voortgang verzetten. Op een dag zal dit ontembare vuur van de vrijheid de donkerste uithoeken van deze wereld bereiken,"klonken de woorden van George W. Bush. (8) De term 'een vuur in de gedachten van de mensen' komt uit Fjodor Dostojevski's roman 'De bezetenen', een verhaal die zich afspeelt in het pre-revolutionaire Rusland, waar de figuur Sergei Nechaev de voorvechter is van het ontsteken van een revolutie van zo'n verwoestende kracht dat de hele maatschappij er totaal ontwricht raakt. (9) Het feit dat een Amerikaanse president deze term citeerde in een officiële inaugurale toespraak, was volgens veel analisten verbazingwekkend. (9) Want Dostojevski's roman 'De bezetenen' gaat immers over de gewelddadige ondergang van een regering, door toedoen van dissidenten, die een revolutie ontketenen. Dat hadden we bij de Bolsjewistische Revolutie van 1917 gezien. Na de communistische machtsovername in Rusland volgden er bloedige jaren van burgeroorlog, hongersnood en massaterreur, die miljoenen levens hadden geeist! Bovendien is de term 'Vuur in de gedachten van de mensen' ook de titel van een boek van een Amerikaanse auteur, James H. Billington, dat gaat over de geschiedenis van revoluties en de oorsprong van de occulte Vrijmetselarij en diens invloed op de Amerikaanse Revolutie. (9) Wat het ontsteken van het vuur betreft, zorgden de Perzische vuurpriesters ervoor dat het vuur van Ahura Mazda niet uitdoofde. Ze zorgden ook ervoor dat het vuur niet snel verspreid werd! Kennelijk wisten zij véél méér over de kwaadaardige geest Angra Mainyu alias Ahriman! Maar de Amerikaanse occultisten die achter de schermen van de Amerikaanse politiek zitten en het vuur onsteken, hebben het echter niet in de gaten dat het vuur zo snel kan verspreiden en zich uiteindelijk ook tegen Amerika keert!  God waarschuwt echter voor de vreselijke gevolgen van het ontsteken van vuur voor occulte doeleinden. God zelf is ook een verterend vuur. (Deuteronomium 4:24, Hebreeën 12:29) Want koning David zei in zijn psalmen:


"Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind. Gelijk het vuur dat het woud verbrandt, en gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet, Vervolg hen zó met Uw wervelwind..." 
Psalm 83:14-16


God zelf had in de gedaante van de wervelwind aan Job verschenen. (Job 38:1. In de Statenvertaling het woord onweder. Onweder is hetzelfde als wervelwind) U moet goed beseffen dat God die in de gedaante van de wervelwind aan Job verscheen, NIET hetzelfde is als de 'engel van de wervelwind'. In werkelijkheid is de engel van de wervelwind een demon van hoge rang, die niemand anders dan Ahriman is. George W. Bush en de Amerikaanse politici en vrijmetselaars hebben het vuur voor God niet ontstoken, zoals de Joodse priesters het vuur, het symbool van Gods aanwezigheid en heiligheid, op het altaar voor de Here God brandend moesten houden. (Leviticus 6:12-13) Helemaal niet! Ze hebben in navolging van de heidense koningen die vuur onstaken voor Baal, Astarte en andere goden, en de Zoroastriaanse priesters het vuur echter ontstoken voor occulte doeleinden en de boze duistere machten opgeroepen voor het stichten van de Nieuwe WereldOrde. Maar laten we eerst Gods waarschuwing in de Bijbel gaan lezen wat de ernstige gevolgen zijn van het onsteken van het vuur en het aanroepen van de 'engel van de wervelwind':


"Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot volk en een groot onweder (wervelwind) zal er verwekt worden van de zijden der aarde. En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn. Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat." 
Jeremia 25:32-34 (Statenvertaling)


De 'herders en heerlijken van de kudde' zijn koningen, presidenten en politici!! In de Bijbel worden staatslieden wel met herders vergeleken. Meteen na het aanroepen van de 'engel van de wervelwind' worden de apocalyptische krachten losgelaten en volgt een hele reeks van gebeurtenissen als de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, inval in Irak en de Arabische Lente. De meesten van ons weten heel goed hoe snel loopt het vuur. Het vuur kan een heel bos in de as leggen! Rudolf Steiner waarschuwde al dat Ahriman een destructieve geest is. Francois de Wit schreef heel verhelderend:


"Het wordt stilaan benauwend om te zien hoe Ahriman zijn greep op de wereld en op ons persoonlijke leven versterkt. De manier en het tempo, waarmee verschillende bevolkingsgroepen tegen mekaar opgezet worden, is schrikwekkend. Daar is een duidelijk systeem te vinden in de GEORGANISEERDE VERNIETIGING VAN DE IRAAKSE MAATSCHAPPIJ, in het afschaffen van de vrijheden van de burgers in Amerika en Engeland, in het monddood maken van revisionisten (Geert Wilders) in Europa, maar vooral: in het volgehouden streven van kranten en televisie om een klimaat van angst te creëern. Vooral als die angst niet helemaal bewust wordt, kan Ahriman ons doen en denken daarmee sturen. En we weten dat hij stuurt in de richting van een wereld-termietenstaat. Daarom laat hij eerst globale chaos ontstaan om daarna met zijn globale oplossing tevoorschijn te komen, een nieuwe uitgave van de oude Egyptische maatschappij, met een grote massa slaven, een kleine aantal slaven die aan de vleespotten mogen zitten, en een kleine, zeer kleine elite die het allemaal stuurt en controleert, kortom. Moet dat vooruitzicht ons bedrukken? Helemaal niet. Het feit dat er bijna iedere dag maatregelen in de richting van een Big Brotherwereld genomen worden, lijkt erop te wijzen dat de Ahrimanische krachten in tijdnood geraken, ze voelen als het ware dat de mensheid dichter en dichter bij een ontwaken komt en ze weten ook dat hun rijk uit is eens de mens het werk van Ahriman doorziet." (10)


Precies zoals Francois de Wit schreef dat de Ahrimanische krachten in tijdnood raken, nadert het Messiaanse Rijk als het ochtendgloren een stap dichter. Daarvoor zijn de demonische machten erg huiverig. Ahriman en de demonische machten weten heel goed dat met de komst van de Messias is hun lot bezegeld. De columnist Bart Repko schreef al:"Alle machten van de hel keren zich tegen de plannen van de God van Israël. Uit alle macht trachten zij te verhinderen dat Gods plannen met Israël en deze wereld in vervulling zullen gaan. Ze proberen te verhinderen dat de Joodse Messias Yeshua terugkeert in Jeruzalem, Israël. Dat is de enige reden dat Israël in de hoek staat waar de klappen vallen. Machtige, onzichtbare vorsten controleren en manipuleren onze politieke leiders en machthebbers." (1)


Cover game 'Prince of Persia: The
Two Thrones'. Let goed op: Ahriman's
linkerarm staat in vuur!
Ahriman en zijn demonische leger
Het is duidelijk dat Ahriman achter de Arabische Lente zit. Blijkbaar is het vuur ook in de gedachten van de Arabieren onstoken!! De Arabische Revolutie is vorig jaar ontketend en woedt nog steeds voort. In Syrië wordt op leven en dood hard gevochten. Ahriman krijgt wel hulp van de vorst van Griekenland die momenteel over Europa heerst. Vroeger heerste de demonische vorst over Griekenland. Nu heerst hij over de Europese Unie. Misschien bent u sceptisch als ik zeg dat de vorst van Griekenland over de EU heerst. Maar u moet niet vergeten dat de oorsprong van de westerse beschaving in het oude Griekenland ligt! Het oude Griekenland wordt door bijna alle historici gezien als de voorvader van de westerse beschaving. Als u een toerist bent en Amerika of Frankrijk bezoekt, dan vindt u overal exacte kopieën van de Griekse cultuur, vooral de Dorisch zuilen. Overal in de westerse landen vindt u de Dorische zuilen, de exacte kopieën van de originele Dorische zuilen van het Pantheon in Acropolis in Athene. Denk maar aan de Dorische kopieën in het Capitool in Washington D.C., het Roman Forum in Rome,  De westerse cultuur is ook voortgekomen uit de Grieks-Romeinse beschaving. De Romeinen waren de eersten die door uitbreiding naar het oosten in nauw contact kwamen met de hellenistische beschaving en er zeer van onder de indruk kwamen. Ze bouwden de tempels, een imitatie van de Griekse voor een groot deel, in Rome en de Griekse goden werden onder een andere naam geadopteerd. Zo werd Zeus Jupiter, Artemis Diana, Poseidon Neptunus, Aphrodithe Venus, enz. Op het geestelijke gebied heeft de Rooms-Katholieke Kerk het afgodische heidendom geerfd van de Romeinse keizers. De katholieke kerk wordt wel als voortzetting van het Romeinse Rijk beschouwd! Waarom de vorst van Griekenland Ahriman steunt bij de Arabische onrust, is het niet moeilijk te raden. Aangestuurd door de vorst van Griekenland hadden de westerse landen, Frankrijk en Engeland, en de NAVO de Libische rebellen geholpen met het verdrijven van het regime van Muammar Khadaffi. Nu moeten dezelfde westerse landen onder het mom van "solidariteit met het Syrische volk" sancties aan Syrië opleggen en wapens aan de Libische rebellen leveren. Wie controleert en bestuurt de westerse politici? De vorst van Griekenland! Inderdaad heeft satan alle demonische machten gemobiliseerd om een laatste en grootste aanval op Israël te voeren en de wederkomst van de ware Messias Yeshua te saboteren. De demonische machten weten dat hun dagen bijna geteld zijn! 


De Arabische Lente een grote bedreiging voor de hele wereld


De huidige ontwikkelingen wijzen alles erop dat de grote en geduchte Dag des Heren aanbreekt. Eén ding is zeker; de wederkomst van de Messias Yeshua is aanstaande. Hoe het na de Arabische Revolutie zal aflopen, weet niemand. Zelfs de illuminati die in opdracht van de vorst van Perzië de Arabische Revolutie hebben gepland en ontketend, kunnen toch niet weten, omdat zij ook niet almachtig zijn, al hebben ze wel zich almachtig gewaand! De heren van de machtselite achter de schermen van het politieke wereldtoneel wanen zich ook als goden op de Olympus! Echter lacht God die in de hemel troont, hen uit en drijft de spot met hen. Lees en huiver:


"Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen de HEERE en tegen Zijn Messias, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd."
Psalm 2:1-7


In tegenstelling tot de naïeve en goedgelovige westerlingen die denken dat de Arabische Lente tot vrijheid en democratie zou leiden, waarschuwen onpartijdige analisten echter voor de islamitische winter. Er is absoluut GEEN sprake van Arabische lente, maar van herfst. Na de Arabische herfst volgt een islamitische winter. Hoe lang de winter zal duren, weet echter niemand. Alleen God weet alle dingen. Daarom is het van groot belang om naar God te luisteren door Zijn Woord, dus de Bijbel, te lezen. Zijn Woord is 100% betrouwbaar. Alles wat God zegt, moet waar zijn. De Arabische omwenteling die in januari 2011 begon, is een domino-effect. De regimes van de oude en decadente dictators zijn ten val gebracht en moeten wijken voor nieuwe en krachtige islamitische machthebbers. Zodra de Arabische Revolutie de eindfinale bereikt, zal een soennitische blok gevormd worden. Turkije is net als Iran geen Arabisch land, maar is islamitisch en, net als de meeste Arabieren, soennitisch. Turkije, het machtigste en meest ontwikkelde soennitische land, is een logische kern van een groot soennitisch rijk, beter bekend als een Kalifaat. Waarschijnlijk zal dit in eerste instantie de vorm krijgen van een islamitische unie. (11) De invloedrijke Egyptische geestelijke Yusuf al-Qaradwi had al eerder gepleit voor de Islamitische Unie die het wereldkalifaat zou vormen.


De toekomstige islamitische unie zou waarschijnlijk uit tien landen bestaan, zoals het in de Bijbel wordt beschreven. (Openbaring 13:1, Daniël 7:20) Veel Bijbeluitleggers beweren dat de 'tien koningen' de Europese Unie voorstellen. Echter telt de EU momenteel 27 lidstaten. Al houden vele theorieën van de Bijbeluitleggers- en onderzoekers geen steek. Niemand weet wie tien 'horens en koningen' zijn. Alles is nog troebel, maar...in de nabije toekomst zal het helder en duidelijk zijn, aldus de mening van een vooraanstaande rabbijn. In Psalm 83 worden ook tien volken rondom Israël genoemd! In Psalm 83:7 worden Ismaëlieten en Hagarenen vermeld. De Ismaëlieten en de Hagarenen zijn de huidige Arabieren. Want Ismaël, de halfbroer van Isaäk (de aartsvader van het Joodse volk), was de stamvader van de Arabische volken. Het is heel interessant om te vernemen dat Amman, de hoofdstad van Jordanië, naar Ammon is vernoemd! Immers, delen van Jordanië werd vroeger bewoond door de Ammonieten en de Edomieten die tegenwoordig niet meer bestaan. De oude volken waren allang opgegaan in de Arabische volken, terwijl een deel van de Edomieten bij Judea ingelijfd werd vandaar het feit dat koning Herodes die Jezus om het leven wilde brengen, een Edomiet was. Mohammed, de stichter van de islam, stamde ook af van Edom! (In een ander verhaal zult u meer ervan horen!) Uit de tien volken zal een bijzonder krachtig en machtig unie voortkomen, die de hele aarde doet sidderen. De islamitische unie, waarschijnlijk Kalifaat genoemd, zal het tegenwicht van de andere aardse machten zoals de EU en de Verenigde Staten worden. Ja, de islam zal de grote hoofdrolspeler in de eindtijd worden. In de nadagen van de Arabische Revolutie zal een sterke man waarschijnlijk opstaan, die alle moslims zou verenigen. Voor miljoenen moslims is hij de langverwachte mahdi, een islamitische messias. Zoals in het vooroorlogse Duitsland wierp Adolf Hitler zich op als de redder, die het Duitse volk uit de chaos zou verlossen. Het gebeurde hetzelfde in Frankrijk en in Rusland. In Frankrijk greep de sterke man Napoleon in de nadagen van de Franse Revolutie naar de macht. In de nadagen van de Russische Revolutie werd Jozef Stalin ook de sterke man. Niet voor niets betekent zijn naam Stalin letterlijk: man van staal. Het is belangrijk om goed te beseffen dat de Arabische Revolutie in de eerste plaats veel te maken heeft met de geestelijke strijd in de hemelse gewesten. De geestelijke strijd is een enorme confrontatie tussen de God van Israël en de vorst van de islam. Het is een totale botsing, die met alle haat van het Midden-Oosten gepaard gaat. In het nieuwe en machtige islamitische blok is er geen plaats meer voor democratie naar westers model en vredesoverleg met Israël! Het vredesoverleg was alleen mogelijk geweest met gematigde moslims als koning Hoessein van Jordanië en de Egyptische president Hosni Moebarak. Maar koning Hoessein was al enkele jaren geleden overleden en de Egyptische president Moebarak was vorig jaar afgezet. Straks zal elke mogelijkheid van vrede in het Midden-Oosten bij de nieuwe islamitische machthebbers uitgesloten worden. De heer J.I. van Baaren die voor z'n overlijden een vooruitziende blik had, schreef meer dan twintig jaar geleden:"We zijn getuige van een radicalisering die plaats vindt voor onze ogen. De gematigden worden weggevaagd en het zwijgen opgelegd en extremisten nemen hun plaats in." (12) Dat blijkt nu het geval te zijn! 


De nieuwe islamitische unie is nog een veel vervelende nieuws voor Israël, want Israël wordt dan een soort eiland midden in ÉÉN ENKELE VIJANDIGE STAAT. Wordt Israël veroverd, dan onstaat een ononderbroken landverbinding van Marokko naar Irak. (11) Dat is immers de bedoeling van Turkije, die naar het herstel van het teloorgegane Ottomaanse rijk streeft. Bovendien zullen de soennieten daarentegen niet accepteren dat het ketterse Iran de leiding overneemt. Iran kan daardoor ondanks de kerndreiging nooit een geostrategische bedreiging vormen. Ook al kan het voor veel ellende zorgen voor Israël. De soennitische landen Turkije en Saoedi-Arabië die nu de hoofdrolspelers van de Arabische Revolutie zijn geworden, zijn vastbesloten eerst het Syrische regime van Bashar al-Assad, een bondgenoot van Iran, ten val te brengen om vervolgens een dolkstoot toe te brengen aan Iran. Maar de Bijbel zegt dat Iran ook een hoofdrolspeler in de eindtijd is. Wat de toekomst een uitkomst zal brengen, weet niemand. Zodra de leidinggevende rol van Iran uitgespeeld wordt, zal Turkije de fakkel overnemen en de nieuwe islamitische unie leiden. Alleen Israël, de enige niet-islamitische staat in het Midden-Oosten, vormt een grote hinderpaal voor de islamitische unie. De hindernis moet in de ogen van de islamisten verwijderd worden. Er zal een enorme confrontatie komen tussen de islamitische unie en Israël. De haat tegen Israël en het Joodse volk zal alle proporties van een gewone aardse oorlog overschrijden. De laatste grote oorlog zal als Armageddon (in het Hebreeuws: Harmágedon), de eindfase van de wereldgeschiedenis, ingaan! (Openbaring 16:16) De Apocalyptische oorlog zal ver boven het menselijke begrip staan en is niet meer te bevatten!! 


De heer van Baaren verwoordt goed:"Wie oren heeft om te horen: een enorme confrontatie tussen islamitisch fundamentalisme en Israël. Alle eerdere oorlogen zullen onbelangrijk lijken in vergelijking met deze confrontatie, als miljoenen tegen Israël zullen optrekken. Vele anderen zijn erbij betrokken." (12) De islamitische volken zullen de Jihad tegen Israël voeren!! Al duizenden jaren geleden werd er geprofeteerd over de heilige oorlog tegen Israël!! Het is verbazingwekkend dat de Jihad in de Bijbel wordt genoemd! Hoewel de Jihad helemaal niet Bijbels is en deze term nooit gebruikt wordt door de Joden, is deze zogenaamde heilige oorlog alleen gevoerd door de moslims. God voorzag de Jihad dat de islamitische volken tegen Israël zouden voeren. Daarom wordt de heilige oorlog in één Bijbeltekst vermeld, want jihad betekent letterlijk heilige oorlog. 


"Roept dit uit onder de volken: HEILIGT DE OORLOG, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge; Ik ben een held. Maakt u op en komt, ALLE VOLKEN VAN RONDOM, en verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten." 
Joël 3:9-12


De Bijbelse profetie is werkelijk ongeloofelijk en verbazingwekkend. Straks zal deze profetie een werkelijkheid worden. Let wel goed op enkele woorden uit de bovenstaande genoemde Bijbelstekst en u herkent hen wel: heiligt de oorlog, alle volken van rondom. Volken van rondom zijn de Arabische landen rondom Israël! Op 18 februari 2011 riep de Egyptische geestelijke Youssef al-Qaradawi zijn aanhangers op tot "bevrijding van de al-Aqsa moskee in Jeruzalem", waarop de menigte scandeerde:"Met miljoenen martelaren op weg naar Jeruzalem!" De profeet Zacharia zei hetzelfde: volken in het rond. De moslims beschouwen de oorlog tegen ongelovigen als heilig en zullen de oorlog tegen Israël heiligen!! Ook wordt er geprofeteerd dat de HEERE, de God van Israël, de volken rondom Israël zal oordelen! Het oordeel over de volken van rondom bezegelt tevens de ondergang van de islam! Ook de profeet Zacharia had voorzegd dat de volken tegen Jeruzalem zullen optrekken en de stad innemen. (Zacharia 14:1-2) Zacharia voorzegde dat de God van Israël persoonlijk met de volken die tegen Jeruzalem optrekken, zal afrekenen. (Zacharia 14:3-5) Het gruwelijke einde van de islamitische legers die de Jihad tegen Israël voeren, is verschrikkelijk zoals het in het Bijbelboek Zacharia staat beschreven: 


"Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in zijn mond." 
Zacharia 14:12


De Bijbel zegt ook dat de landen rondom Israël verwoest zullen worden. Aantal landen zoals Syrië en Jordanië zullen ophouden te bestaan en zijn voorgoed verdwenen. De Bijbel voorzegt dat Damascus verwoest zal worden. In de hele geschiedenis is de Syrische hoofdstad nooit verwoest. Wel was Damascus meermalen veroverd en herbouwd. Deze keer zal deze stad in de eindtijd verwoest en nooit meer herbouwd worden. 


"De Godsspraak over Damaskus. Zie, Damaskus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is; het wordt een puinhoop, een bouwval. Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damaskus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het Woord van de Here der heerscharen."
Jesaja 17:1-3


Aram was de oorspronkelijke naam van Syrië. De Syrische christenen (en waarschijnlijk ook Alawieten) zijn de nakomelingen van de Arameeërs (niet te verwarren met de Armeniërs). In de Statenvertaling lezen we deze vermelding: het overblijfsel der Syriërs. (Jesaja 17:3)  Ook met Egypte zal het vergaan. 


"Daarom, zo zegt de Here Here, zie, Ik breng een zwaard over u, Ik ga mens en dier uit u uitroeien, zodat het land Egypte wordt tot een woestenij en een puinhoop, en zij zullen weten dat Ik de Here ben. Omdat gij gezegd hebt: Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt, zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens van Ethiopië. Geen mensenvoet zal erdoorheen trekken, zelfs geen dierepoot zal erdoorheen trekken; het zal onbewoond blijven, veertig jaar. Ik zal het land Eypte maken tot een woestenij te midden van verwoeste landen; zijn steden zullen een woestenij zijn te midden van verdelgde steden, veertig jaar; Ik zal de Egyptenaren onder de volken verstrooien en hen verspreiden over de landen."
Ezechiël 29:8-12


Sommige Bijbeluitleggers denken dat Ezechiël's profetie al in vervulling was gegaan, toen de Babylonische koning Nebukadnezar Egypte veroverd had en de steden verwoestte. Maar dat is helemaal niet juist. De Bijbeluitleggers hebben één ding over het hoofd gezien. De Schrift zegt heel duidelijk: tot een woestenij te midden van VERWOESTE LANDEN. Want de profeet Joël die over de heilige oorlog van de Arabische volken had geprofeteerd, profeteerde ook door het Woord des Heren dat Egypte tot een woestenij zal worden. Hij voegde er iets toe: Edom zou een woeste wildernis worden. Edom ligt precies in het huidige Jordanië! Lees de Bijbeltekst goed:


"Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten."
Joël 3:19


Alles wijst erop dat het in de nabije toekomst zéér zeker zal gaan gebeuren! Heel interessant wordt het als God over Syene in Ezechiël 29:10 zegt. Syene was een oud-Griekse naam voor de stad Aswan in het zuiden van Egypte. In het oud-Egyptisch heette deze stad Swenet en in het Koptisch Swan. Tegenwoordig heet Syene Aswan. Waarom Aswan in Ezechiël's profetie genoemd wordt, zult u weldra begrijpen dat Aswan (Syene) nu meer dan ooit actueel is geworden! De oude Egyptenaren dachten dat de Nijl de oorsprong van alle leven was en het leven schonk. Ze waren inderdaad erg trots op de Nijl, precies zoals we ook in het Bijbelboek Ezechiël lezen wat ze zeiden:"Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt." Wel, als we de profetie willen begrijpen, moeten we ernaar kijken wat de moderne Egyptenaren vandaag hebben gedaan. Zijn de moderne Egyptenaren nog altijd trots op de Nijl? Jahoor! Niet voor niets hadden ze met Russische hulp een grote stuwdam in de vorige eeuw gebouwd met de bedoeling dat overstromingen vanuit de Nijl tegengehouden moesten worden: De Aswandam. De Aswandam, zowel de nieuwe Hoge Aswandam als de oudere Lage Aswandam, sluiten de Nijl bij Aswan in Egypte af. De Hoge Aswandam is 3600 m lang, 980 m breed en 111 m hoog. Maximaal 11.000 m2 water kan per seconde door de dam worden gesluisd. De dam produceert ook 15% van de totale Egyptische elektriciteit. (13) Na de bouw van de Aswandam is ook een enorm stuwmeer in het zuiden van Egypte en het noorden van Soedan aangelegd. Met hun misplaatste trots hebben de Egyptenaren een grote meer Nassermeer naar de wijlen president Gamal Nasser genoemd. Maar...het afdammen van de Nijl zorgt echter voor problemen. Het waterreservoir begint aan het dichtslibben en zou binnen enkele honderden jaren een slibvlakte worden, aangezien de oevers niet meer versterkt worden met nieuwe slib! Het noordelijke deel van de Nijl zou brak liggen waardoor de hele regio niet meer gebruikt kan worden voor landbouw. (13) Verkeerde irrigatie zorgt voor verzilting van de bodem en kunstmest die vruchtbaar zou maken, vervuilt de bodem bijzonder zwaar. Het hele ecosysteem in de Nijl begint langzaam uiteen te vallen. (13) Het Nassermeer is enorm en bijna de gehele Egyptische bevolking leeft in de Nijldelta. Ja, heel Egypte is afhankelijk van de Aswandam!! Zou deze Aswandam breken, dan zou een groot deel van Egypte overstroomd worden! Tijdens de Yom Kippoeroorlog van 1973 had de Israëlische luchtmacht serieus overgewogen de Aswandam te vernietigen!! De Israëlische luchtmacht heeft waarschijnlijk nu nog steeds een noodplan om over te gaan op de vernietiging van de Aswandam waardoor heel Egypte overstroomd zou worden. U kunt Nederlandstalige Wikipedia Aswandam raadplegen, dan ziet u bevestiging van de plannen van de Israëlische luchtmacht. Het zal straks echt gebeuren wanneer Egypte samen met de andere Islamitische landen Israël gaat aanvallen. De aanval op Israël zal Egypte echter noodlottig worden!! 


Niet alleen de omringende landen zullen verwoest worden. Ook zeer veel andere landen en steden zullen in de laatste Apocalyptische oorlog ongewild betrokken raken en ontsnappen zeker niet aan het vreselijke oordeel. De confrontatie tussen Israël en de islam zal de hele wereld omvatten. De heer J.I. van Baaren schreef:"Vlucht dus maar niet naar Alaska of naar Nieuw Zeeland, of waar dan ook. Als men u vraagt of het islamitische fundamentalisme de wereldvrede bedreigt, moet u zeggen: Als u bedoelt dat de oorlog in het Midden-Oosten een derde wereldoorlog kan veroorzaken, dan is het antwoord: Ja! Als we de Bijbel goed verstaan, zal een groot deel van de wereld in het eind betrokken worden in deze confrontatie." (12) De NAVO zal zéér zeker betrokken raken in de oorlog tegen Israël, want de islamitische staat Turkije is lid van de NAVO! Zelfs de Verenigde Staten die voor zoveel ellende in het Midden-Oosten hebben gezorgd, zullen zeker niet aan de Derde Wereldoorlog ontsnappen. Absoluut niet! Want de voormalige George W. Bush en de Amerikaanse vrijmetselaars hadden het vuur immers ontstoken en de engel van de wervelwind aangeroepen. Men vergeet echter dat de boemerang die zij hebben geworpen, zich uiteindelijk tegen hun eigen land zal keren! Ja, de engel van de wervelwind en de vorst van Perzië, Ahriman, zal zich uiteindelijk tegen Amerika keren en een spoor van dood en verderf achterlaten. Zelfs Ahriman lacht bij de gedachte hoe George W. Bush, Henry Kissinger en andere Amerikaanse vrijmetselaars en politici over hem denken en van mening zijn dat hij hen naar de Nieuwe WereldOrde zou leiden. Op 13 januari 2009 had Kissinger een opiniestuk gepubliceerd waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos "een periode van orde" zal aanbreken. Zoals de Bijbel en enkele Joodse rabbijnen zo ernstig hebben gewaarschuwd, zal Ahriman de Amerikanen echter niet leiden naar de gouden eeuw van de Nieuwe WereldOrde! Eens zal het bedrog aan het licht komen! Ook de Europese Unie zal zeker niet aan het noodlot ontsnappen. Want er wordt ook in de Bijbel geprofeteerd over een bijzonder zware oordeel over de 'kustlanden'. Met kustlanden bedoelt de Bijbel de Europese en Noord-Afrikaanse landen. Turkije, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Libië, Algerije, Marokko, enz. zijn ook de kustlanden genoemd. Dat geldt ook voor de Aziatische landen! Amerika wordt ook een kustland genoemd! De Verenigde Staten grenzen in het oosten aan de Atlantische Oceaan, in het westen aan de Grote of Stille Oceaan en in het zuiden aan de Golf van Mexico. In Jeremia 25:22 zien we een exacte beschrijving van de kustlanden:


"En allen koningen van Tyrus, en allen koningen van Sidon; en den koningen der eilanden, die aan gene zijde der zee zijn." (Statenvertaling)


En hetzelfde tekst uit de NBG-vertaling:"aan alle koningen van Tyrus, alle koningen van Sidon en alle koningen van het kustgebied aan de overzijde der zee.."


Illuminati-kaart: De
Derde Wereldoorlog
De Bijbel garandeert ons dat de Verenigde Staten en de Europese Unie geoordeeld zullen worden in hun houding tegen de Joodse staat Israël. De laatste jaren oefenen beide grootmachten de druk op Israël uit door middel van VN-resoluties, openlijke veroordelingen en politieke pressie. En ze varen nu hun pro-Palestijnse koers waardoor hun houding tegen Israël verder radicaliseert. Ook hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie de moslimradicalen geholpen de regimes van Muammar Khadaffi en Hosni Moebarak omver te werpen. Waarschijnlijk zullen de grootmachten ook kiezen voor de toekomstige Islamitische Unie! Alles draait om olie-politiek! In Daniël 10:20 lezen we dat God niet alleen tegen de vorst van Perzië, maar ook tegen de vorst van Griekenland zal strijden. Momenteel heerst de vorst van Griekenland over de Europese Unie. 


Als u vraagt of de illuminati de Derde Wereldoorlog ook hebben gepland, is het antwoord: Ja! Zie de illuminati-kaart aan de linkerkant. De illuminati WETEN HEEL GOED dat Israël en de Arabische landen in grote vijandschap verkeren en in staat van oorlog zijn. Daarom willen ze de Joden en de Arabieren tegen elkaar opzetten. Wanneer de Joden en de Arabieren elkaar vernietigd zouden hebben, dan heersen de illuminati uiteindelijk over de hele wereld met Jeruzalem als de hoofdstad van de Nieuwe WereldOrde!! Jeruzalem is de grootste inzet van de vrijmetselaars en de Jezuïeten!! Blijkbaar willen ze de tempel van Salomo in Jeruzalem herbouwen voor hun eigen occult-religieuze doeleinden met Lucifer als hun god!! De illuminati denken dat de Nieuwe WereldOrde als de phoenix uit het vuur van de Derde Wereldoorlog en de smeulende puinhopen van de oude wereldorde zal verrijzen. Maar hun plan zal echter verrijdeld worden. De Bijbel maakt echter duidelijk dat de illuminati de verwoestende gevolgen van de Derde Wereldoorlog niet kunnen overzien!! Kunnen zij de allesvernietigende oorlog stoppen! Het antwoord is duizendmaal NEE! Alleen de komst van de ware Messias Yeshua HaMesjiach kan een einde maken aan de wereldoorlog, die de gehele planeet aarde zou versplinteren. Indien God niet op tijd ingrijpt, zou de planeet aarde in rooksliert opgaan! De illuminati zijn wel bekend met de Bijbelse profetieën. Dat moeten we niet vergeten. Ze proberen alleen in het tegenovergestelde te werken waardoor Gods heilsplan met de mensheid gesaboteerd moet worden. Echter staat de illuminati een zeer onaangenaam verrassing te wachten! 


De laatste en grote Apocalyptische Oorlog zal de hele wereld betrekken. De Bijbel beschrijft deze oorlog op 'n huiveringwekkende wijze als 'het zwaard die van het ene einde der aarde tot het andere trekt.' 


"Want aldus heeft de HEERE, de God van Israël, tot mij gezegd: Neem deze beker met de wijn der gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken, tot welke Ik u zend, dat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van het zwaard, dat Ik onder hen zend."
Jeremia 25:15


De profeet Jeremia nam de beker uit de hand van God en gaf die aan alle volken te drinken. Alle volken worden genoemd: Israël, Egypte, Palestijnen, Jordaniërs, Libanezen, Arabieren, Perzen, volken die 'in het kustgebied aan de overzijde der zee' (u raadt al wie volken van de overzijde der zee zijn), alle volken van het Noorden (Turkije, Rusland, enzovoorts) en alle 'koninkrijken' op aarde. (Jeremia 25:17-26) Niemand uitgezonderd! Ook Nederland zal wijn uit de beker van Gods gramschap moeten drinken! Lees verder en uw hart zal smelten van grote angst:


"Gij zult dan tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God van Israël: Drinkt, en wordt dronken, en spuwt , en valt neder, dat gij niet weder opstaat, vanwege het zwaard dat Ik onder u zal zenden. En het zal geschieden, wanneer zij weigeren zullen de beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult; Zo zegt de HEERE der heirscharen: Gij zult zekerlijk drinken! Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult NIET onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over ALLE INWONERS DER AARDE, spreekt de HEERE der heirscharen. Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiventreders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde. Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE."
Jeremia 25:27-31 (Statenvertaling)


Ook de illuminati en de vrijmetselaars zullen NIET aan het vreselijke oordeel van God ontkomen! Zij zullen zeker door het zwaard omkomen. Als de VN, het Vaticaan, de EU en de Verenigde Staten de beker van gramschap weigeren te drinken, dan zullen zij wijn wel moeten drinken uit de beker van Gods gramschap!! Dat geldt ook voor alle illuminati, vrijmetselaars, occultisten, moslims, christenen, hindoe's en boeddhisten en alle andere gelovigen!! Niemand kan zich standhouden tegen Gods brandende toorn, want God is een verterend vuur!! Vreselijk is het om in handen van de levende God te vallen. (Hebreeën 10:30-31)) De Derde Wereldoorlog moet als het oordeel van God gezien worden. Waarom moeten alle volken geoordeeld worden!? Niet alleen vanwege hun grote zonden en enorme goddeloosheden die zij hebben bedreven, maar ook vanwege hun anti-Israël houding en hun aanval op Israël!!


"Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Ten dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen , die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen."
Zacharia 12:2-3


De aanval op Israël en de belegering van Jeruzalem zullen uitlopen op de Derde Wereldoorlog, die een groot deel van de hele wereld zal verwoesten. God zal Israël en Bijbelgetrouwe gelovigen zeker bevrijden en alle machten vernietigen, die zich tegen Hem strijden. Ook zal God de volken vernietigen, die tegen Jeruzalem strijden. De machtige aartsengel Michaël en zijn legers zullen door God gezonden worden om voor Israël tegen de demonische machten te strijden. Maar dat is nog niet het einde van de wereld. Uit het strijdperk zal Israël als de grote overwinnaar tevoorschijn komen. De overwinning van Israël zal het bewijs zijn dat God Israël niet oordeelt, maar redt door Zijn genade! De overgebleven volken en zeker ook de moslims die de oorlog overleven, zullen totaal verbijsterd zijn als zij merken dat Israël de overwinnaar is geworden. Dan zullen zij de Naam van de God van Israël aanroepen! De oogst voor God zal zéér groot zijn en de mogelijheden van de evangelisatie aan de moslimwereld is ongekend! Dan begint eindelijk het Messiaanse Vrederijk op aarde met Yeshua (Jezus) als de Grote Koning. De Grote Koning zal vanuit Sion met alle gerechtigheid op aarde heersen en alle volken zullen Hem gehoorzamen. 


En de vorst van Perzië Ahriman en zijn collega de 'vorst van Griekenland' en alle satanische machten zullen gebonden en in de onderaardse gevangenis geworpen worden om duizend jaar lang opgesloten te worden. Daarna zullen deze demonische machten voor een korte tijd moeten worden losgelaten. Ze zullen hun wraak nemen op Israël! Hun wraak zal verschrikkelijk zijn en kent geen grenzen. Nu vechten zij wanhopig tegen het naderende Gods koninkrijk.


Een zeer ongewoon gebeurtenis...


Om het in dertien delen gepubliceerde verhaal "Wie zit achter de Arabische Lente?" af te sluiten wil ik iets heel bijzonder laten zien. Sommigen van jullie hebben de videoclip al eerder gezien. De beelden van de videoclip staan al vele malen op You Tube en er wordt nog altijd volop gediscussieerd op internet. De beelden waren afkomstig van een uitzending van NBC News op 6 februari. Om half zeven in de ochtend gaven twee verslaggevers in Caïro, de Egyptische hoofdstad, toelichting bij beelden van een nieuwe dag vol massaprotest tegen Moebarak. Het was een week voor het opstappen van de gehate dictator. Naast het beeld van de verslaggevers liepen beelden van de massale protesten, die eerder waren opgenomen, eveneens in de schemering, dus op diezelfde ochtend. Hier en daar waren branden. En dan gebeurde er iets eigenaardigs tot vele verbazing. De camera van de begeleidende beelden beweegde naar rechts, en volgde precies een vage groene vlek in de opname die bij nadere beschouwing net een ruiter leek. De verslaggever had uiteraard niets in de gaten en babbelde lustig door over de verhoudingen tussen Amerika en Egypte. (14) Toen men de beelden van de opname zagen, waren ze stomverbaasd. De vage groene plek bleek het vale paard uit Openbaring 6:8 dat de dood op zijn rug droeg en door de hel werd gevolgd, te zijn. Bekijk de onderstaande videoclip.
Er was op YouTube een reactie van een echtpaar dat de beelden vol verbazing in plat Amerikaans besprak en de details met de vinger aanwees. (14) "Dit is Bijbels," riep de vrouw uit. En de man zei:"Je kunt het kleed zien wapperenb."Vervolgens las de Amerikaanse vrouw de betreffende verzen uit Openbaring. "


"En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde."
Openbaring 6:8


"En wij zien dit nu in Egypte gebeuren. Wow!"riep de vrouw. Toch is iedereen niet ervan overtuigd dat het vale paard inderdaad dezelfde ruiter uit de Openbaring is. Op de meeste fora overheersen zowel scepici als onbeantwoorde vragen. Iemand zei dat als dit het verbreken van het vierde zegel is, dan liggen de drie eerdere zegels dus al achter ons. "Zijn we dan zo blind of merken we daar niets van?"was de vraag. Xander van het Xandernieuws denkt dat de andere zegels ook al zijn verbroken. Het eerste, witte paard bijvoorbeeld, zou de antichrist zijn, die openbaar zal worden zodra president Barack Obama zich tot god uitroept, beweerde Xander. Alleen ben ik het NIET eens met Xander en zijn zienswijze. Xander en zeer veel westerse christenen maken echter denkfouten, want ze zien de Bijbel alleen met de westerse bril en vergeten een belangrijk feit dat de Bijbel een oosters boek is en ook in oosterse stijl geschreven is. De Bijbel is NOOIT een westers boek geweest en kan niet in het Westen tot stand gebracht worden zoals sommige christenen wel denken. De Bijbel was tot stand gekomen in een oosters land als Israël die juist in het Midden-Oosten ligt! Dus moeten we de oosterse bril gaan opzetten om de Bijbel beter te begrijpen waarover het gaat. Het eerste witte paard is NIET de antichrist, maar Yeshua in Zijn hoogsteigen persoon!! Want de kanttekeningen bij de zeer betrouwbare en door de Rooms-katholieke gehate en verketterde Statenvertaling wijzen bij het witte paard juist op Jezus Christus en de verkondiging van het Evangelie! De verwijzigingen en verbanden zijn echter uit de NBG-vertaling en de NBV dankzij de invloed van de Alexandrijnse tekst gerukt waardoor zeer veel christenen op 'n dwaalspoor gezet worden. Dat is ook de bedoeling van de Rooms-katholieke kerk. Helaas hebben de meeste Bijbeluitleggers wilde fantasieën. Dat komt doordat zij zich hebben laten leiden door hun eigen inzicht dan door het Woord van God! De Amerikaanse evangelist Paul Begley die de videoclip zag, hield de beelden in verband met de mysterieuze dood van vogels en vissen rond de jaarwisseling van 2010-2011. Dat zei het Bijbelboek Openbaring ook. In een videobijdrage zei de evangelist niet te weten of er een verbinding tussen de gebeurtenissen is. (14) Wel zei hij te weten wat de Bijbel duidelijk zegt. Hij zei ook heel duidelijk:"Het wereldgebeuren dringt om Christus als Heiland aan te nemen." (14) Ik deel zijn mening ook. Helaas verwierpen zeer veel mensen de waarschuwing van de evangelist Paul Begley. Ze deden discussies over het vale paard als "allemaal speculatie" en "nonsens"af. "Dit lijkt op de katholieken die aan Maria denken zodra ze een vlek op de muur zien,"klonk een commentaar van een scepticus. Anderen noemden de beelden een "montage-truc." In de reeks reacties op Xandernieuws bood Harry2 de oplossing:"Ik wil de pret niet bederven, maar volgens mij is het slechts een weerspiegeling in de ruit waar men door filmde." (14) De groene vlek was dus helemaal "geen geestverschijning, maar een reflectie." (14) Deze veronderstelling werd in talloze reacties naar voren gebracht. Al lijkt het wel op dat het een spiegeling is. Iemand liet op You Tube zien dat het wapperen van de mantel van de ruiter synchroon loopt met de vlammen op de achtergrond. Het vuur is dus eerst gespiegeld in de lens, vervolgens in de ruit en zodoende weer op de film terechtgekomen. Ergens in die schakels is ook de kleurverandering opgetreden. Het zou verklaren waarom het 'paard' gaat rijden, zodra de camera naar rechts draait en naar boven opstijgt zodra de camera daalt. (14) MAAR... op You Tube zei een ervaren fotograaf:"Ik verzeker je: dit is GEEN reflectie!" (14) Veel mensen kunnen nog niet verklaren waarom de groene vlek precies de vorm van een paard met ruiter heeft!!

Volgens mij zijn de beelden geen reflectie, maar zéér echt! Ook de geestverschijning is reëel! Een computerdeskundige heeft de beelden grondig bestudeerd en concludeert dat de beelden wel degelijk echt zijn. Jaren geleden zag ik een documentaire op TV dat een foto van een spook die voor het altaar in een kerkgebouw stond, gemaakt werd. Veel mensen deden deze foto als een trucage af. De fotograaf hield vol dat het echt was. Uiteindelijk werd de foto geanalyseerd door de computerdeskundigen. De computerdeskundigen onderzochten de foto met behulp van computer en reconstructie of deze wel echt was. De uitkomst van het onderzoek was dat de foto wel echt was en het spook van de kerk echt bestond! De onderstaande videoclip bewijst dat het Apocalyptische paard met de ruiter wel echt is. Dat hebben de deskundigen na de reconstructie van de beelden aangetoond. 
Hoe u erover denkt, doet er niet toe. Wel is de verschijning van de Apocalyptische ruiter een voorbode dat er straks iets vreselijk gaat gebeuren. God wil iedereen waarschuwen dat er ons iets vreselijks staat te wachten. Al in mijn artikel "De Grote Verdrukking.." had ik ook al gewaarschuwd dat de grote verdrukking die nu in het Midden-Oosten is begonnen, als een olievlek wereldwijd zal uitbreiden. Overal zullen dood en verderf gezaaid worden. De Apocalyptische ruiter houdt ook in verband met de opkomst van Ahriman!! De tijd dringt en God roept ons allemaal tot bekering op. Als u Jezus Christus als uw Heiland en Zaligmaker aanneemt, bent u zeker behouden. Indien u Hem verwerpt, zult u voorgoed verloren gaan! De keuze is aan u! Het is opvallend dat de kleur van het paard groen is, omdat het woord 'vaal' ook groen betekent. De kleur van de islam is ook groen! Enkele moslims die ook de beelden van de Apocalyptische ruiter zagen, meenden dat dit het paard Zuljanah is vandaar de kleur groen! Zuljanah was het paard van Hoessein Ibin Ali. De oorspronkelijke naam was Murtajiz en de reden daarvoor was dat deze paard geheel anders was dan andere paarden vanwege het hoge geluid van te zoete gehinnik. Het paard Zuljanah speelde in de slag bij Karbala een grote rol. Toen Hoessein Ibn Ali als martelaar in het slagveld stierf, rolde de traan over de wangen van Zuljanah. Na het martelaarschap van Hoessein ging ging het paard volgens een legende eerst naar het kamp van Zaynab bint Ali en vervolgens naar de rivier Eufraat. Sindsdien verdween hij op mysterieuze wijze. Hij werd nooit meer teruggevonden. Tijdens de processies van Muharram wordt een replica van Zuljanah gebruikt, ook al is de replica een levend paard. Het gebruik van deze replica is wijd verbreid in Iran, Pakistan, India, Irak en Bahrein. Het replica herinnert hen aan de echte Zuljanah. Het paard Zuljanah is nog steeds zeer vereerd door de Sjiietische moslims. Nu komt het interessante: de kleur van het paard Zuljanah is...vaalgroen! Zie de foto hieronder:


Replica van het paard Zuljanah
Het kan een toeval zijn. Naar mijn overtuiging is het Apocalyptische paard met de ruiter die we op de videoclip zien, wel degelijk het vierde zegel dat verbroken werd. Ook al is deze verschijning beslist géén truc of reflectie. Het is wel echt, zoals de computerdeskundigen en een ervaren fotograaf hebben aangetoond. We moeten niet vergeten dat "het Beest uit de aarde" in Openbaring 13:11-18 ook groen is. Groen symboliseert immers de aarde! Elk kleur heeft een eigen betekenis. Wit staat voor reinheid, blauw staat voor de hemel, Gods woonplaats, vandaar het feit dat één van de vier kleuren van de efod, het bovenkleed, van de hogepriester Aäron hemelsblauw is. Ook de kleur scharlakenrood speelt in de Bijbel een grote rol en symboliseert het bloed. Purper speelt ook in de Bijbel een grote rol en symboliseert het koningschap gezien het feit dat vele koningen door de eeuwen purperen mantels droegen! Ik wil niet speculeren maar wel aantonen dat het Beest uit de aarde groen is. De apostel Johannes die het visioen zag, begreep het wel en koos het woord aarde bewust. Het Bijbelse begrip aarde heeft ook een brede betekenis. Denk maar aan uitdrukking als groene aarde. Geen wonder dat de kleur van de islam groen is! 


Het slotwoord


Ik hoop dat het artikel u wakker geschud heeft nadat u het gelezen hebt. Hebt u één of meerdere delen van het artikel "Wie zit achter de Arabische Lente?" niet gelezen, dan raad ik u aan alle dertien delen te lezen. Want het is zeer belangrijk. God wil dat iedereen wakker geschud moet worden voor het dreigende gevaar dat ons allemaal dreigt. Ik las een stuk uit een heel interessant artikel van Boinnk wat rabbijn Michel Yehuda Lefkowitz over de Arabische Revolutie zegt. Volgens de rabbijn is de Arabische omwenteling een duidelijk teken dat de komst van de Messias niet ver meer weg is, en dat de huidige onrust in de Arabische wereld Gods manier is om de leiders in Israël en het Westen wakker te schudden uit hun droomwereld. Lefkowitz zei te geloven dat noch Israël noch de wereldleiders de boodschap hebben begrepen. "Zo lang ze blijven geloven dat ze goed bij de les zijn en menen alles met kennis en bekwaamheid te overzien, zal God de naties schudden, en zie wat er vandaag gebeurt, ze staan nog wel op het wereldtoneel, maar hebben geen enkele controle meer over de gebeurtenissen,"aldus  de rabbijn. (15) "Ze praten en praten in hun grootheidswaanzin en lossen niets meer op." Inderdaad kletsen de westerse politici urenlang hoe ze alles moeten oplossen. De Euro-crisis en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten tonen aan hoe onmachtig en arrogant zijn de westerse leiders. Volgens rabbijn Lefkowitz kennen ze God niet en daarom begrijpen ze niets van de huidige ontwikkelingen. God lacht om hen en geeft ze nog tijd om wakker te worden. (15) Ik vrees dat de westerse leiders nog steeds in slaap gesukkeld zijn. Ze gokken erop dat de islamitisch landen zullen seculariseren, zoals ook met de westerse 'christelijke' landen gebeurd is. Ook denken ze dat democratie een effectief tegengif is tegen islamitische fundamentalisme. (11) Hierbij vergeten ze echter dat ook het fundamentalistische Iran een 'democratie' is. Wel op islamitisch geschoeid en niet gebaseerd op westers model! De Sharia, de islamitische wet, heeft de democratie in Iran erg ingeperkt. De huidige ontwikkelingen in Tunesië, Libië en Egypte volgen helaas het Iraanse voorbeeld. De westerse politici denken dat zij het lot van de Arabische landen kunnen bepalen door hen naar de democratie te brengen, begaan een gruwelijke vergissing! Ze denken ook dat zij vrijheid van handelen hebben. Echter hebben zij het niet in de gaten gekregen dat hun denken, doen en handelen geheel beheerst worden door Ahriman en de boze machten.


Er is nog een andere ding dat veel verontrustendbarend is. De westerse leiders, de Roomskatholieke kerk en de meeste kerken die bij de oecumenie zijn aangesloten, de VN en diverse instellingen drinken hun geliefkoosde wijn uit de beker van de Grote Hoer, Babylon genaamd, en zijn verblind door de onweerstaanbare schoonheid van de hoer, een ellendige sloerie, die zoveel wreedheden heeft begaan. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush gaf tijdens een vergadering met de leiders van de Palestijnse Autoriteit in 2003 zijn echte reden, waarom hij Irak binnenviel, prijs, toen hij toegaf dat hij de Verenigde Staten naar Babylon had gebracht! (9) Hij beweerde dat God hem had opgedragen om Irak te moeten binnenvallen. Hoewel God Bush NOOIT heeft opgedragen, veroorzaakte de Amerikaanse inval in Irak wel heel veel ellende. Tijdens de Amerikaanse bezetting van Irak waren zeer veel Iraakse christenen vermoord door de islamitische radicalen. De Amerikaanse troepen hadden de christelijke minderheid niet beschermd! Helemaal niets. Precies zoals we ook in Openbaring 17:5-6 lezen dat de Grote Hoer Babylon dronken is van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus, hebben Amerika en de westerse en islamitische volken ook meegedronken. (Openbaring 18:3) Ja, de landen en hun leiders die met Babylon hebben geflirt en gehoereerd, drinken hun favoriete wijn uit de beker van de Hoer. We moeten niet vergeten dat de westerse landen niet alleen het bloed van Bijbelgetrouwen, maar ook het bloed van het Joodse volk in de afgelopen eeuwen hebben vergoten. Ook hebben de westerse landen het bloed van ongeboren babies vergoten door abortus te legaliseren en te praktiseren. Het bloed van Abel, Bijbelgetrouwen, Joden en ongeboren babies roept tot God van de aardbodem. (Genesis 4:10, Openbaring 18:20, 19:2) Eens zal de tijd komen dat al de volken die met de Grote Hoer Babylon hebben samen gedronken, wijn uit de beker van Gods gramschap zullen drinken! (Openbaring 16:19) Al willen de westerse landen de wijn uit de beker van Gods toorn niet drinken en toch moeten zij de beker wel leegdrinken om dronken te worden, opdat zij door het zwaard verdelgd worden! Ook heb ik een harde boodschap voor illuminati, vrijmetselaars en alle andere occulte organisaties die werken aan de Nieuwe WereldOrde. De illuminati, vrijmetselaars, Jezuïeten (opmerking: vrijmetselaars en jezuïeten van lage rangen weten niets van de afgoderij van hun leiders! De boodschap geldt dus voor vrijmetselaars en jezuïeten van hoge rangen) en diverse organisaties die hoerenzonen en dienaren zijn van de Grote Hoer, zullen de wijn uit de beker van Gods gramschap ook moeten leegdrinken om dronken te worden. Want zij hebben het vuur immers ontstoken voor Ahriman en de boze machten opgeroepen. Echter vergeten zij een Bijbelse waarschuwing:"Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, ZAL UIT ZIJN VLEES VERDERF OOGSTEN." Galaten 6:7-8


Paar weken geleden had ik een merkwaardige droom. In mijn droom zag ik een krachtig en rijzig man met de witte tulband en oosterse witte kledij in de nacht staan. Hij stond aan de hemel en greep de blinkende maansikkel, spande hem als de boog en haalde een pijl uit de koker. En hij richtte zijn pijl op een bepaald doel en schoot. Ik zag hoe de pijl een man in het hart trof. De man, gekleed in witte habijt, wankelde en was op slag dood. De man die door de pijl werd gedood, bleek de paus te zijn. Wat de droom echt betekent, kan ik niet zeggen. Wel had ik de boogschutter als een moslimkrijger herkend. Ook zag ik de paus die getroffen werd door de pijl. Over de laatste paus weet ik wel. Ik weet dat God mij een droom gaf. De droom moet als een waarschuwing opgevat worden dat ik aan u en iedereen moet doorgeven, ook al heb ik veel gebeden en God gevraagd wat de droom echt betekent. Alleen de toekomst zal een uitkomst brengen. De komende tijd zullen we te maken krijgen met grote en vreselijke gebeurtenissen zoals rampen en bloedige conflicten, die de aarde verder zullen doen wankelen. De dag zal komen dat God persoonlijk zal afrekenen met Ahriman en de boze machten en de politieke leiders, zoals het staat geschreven in de Schrift:


"En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn."
Joël 3:16 (Statenvertaling)
Het gebrul van de Leeuw van Juda zal de vijanden van het volk Israël en de Gemeente op de stuipen jagen, de mergpijpen verstijven en het bloed stollen. "Help! Er is een leeuw buiten: ik mocht op het midden van de straten gedood worden!"zullen de nietswaardige goddelozen van angst roepen. (Spreuken 22:13) Maar voor de kinderen van Israël en de godvruchtigen en rechtvaardigen die Jezus met hun hele hart liefhebben, zal de Leeuw van Juda veiligheid en geborgenheid geven, zoals de welpen geborgenheid bij de leeuwin zoeken. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                          Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) Israel Today column: De omringende volken. Door Bart Repko. april 2011
  (2) Wapedia: Ahura Mazda
  (3) De wereldgeschiedenis in een notedop. Door V.M. Hillyer
  (4) Deliriumsrealm: Ahriman
  (5) Brittannica Encyclopedie
  (6) nl.wikipedia.org/wiki/Prince of Persia
  (7) nl. wikipedia.org/wiki/Rudolf Steiner
  (8) Johnstons Archive, White House
  (9) De opkomst van Apollyon in 2012. Door Thomas Horn
(10) Users.telenet België: Inhoudstafel van Brug 51. Door Francois de Wit
(11) Visionair.nl 23-11-2011
(12) Islamitisch fundamentalisme in het licht van de Bijbel. Door J.I. van Baaren
(13) nl.wikipedia.org/wiki/Aswandam
(14) Reformatorisch Dagblad: Het vale paard uit Openbaring in Caïro. 04-03-2011
(15) Boinnk: De laatste dagen van de dictators in het Midden-Oosten. Door Silvia Videler1 opmerking:

Anoniem zei

Mooi en verzorgde web, de bijlagens interessant om te overdenken