zaterdag 31 december 2011

Vergaat de wereld in 2012?Beste lezers ik wens jullie een gezegende en gelukkig nieuw jaar. En ook veel Gods zegen toegewenst. Het bewogen jaar is achter de rug gegaan en we gaan het nieuwe jaar tegemoet. Het jaar 2011 was gemarkeerd door belangrijkste en grootste gebeurtenissen: de Arabische Revolutie, de tsunami in Japan, de dood van Osama bin Laden en de aanslag in Oslo en de slachting op Utoya. Op internet circuleren wildste geruchten dat de wereld in 2012 zou vergaan. De Hollywood-film 2012 die wereldwijde première plaats vond op 11 november 2009, ging ook over het vergaan van de wereld. In de film geven de grote zonnevlam neutrino's microgolven af, waardoor de kern van de aarde met grote snelheid opwarmt, wat leidt tot catastrofale gevolgen voor de hele planeet.


Hollywood-film 2012
De film doet me denken aan het Bijbelse zondvloedverhaal. De zondvloed die volgens de Bijbel de hele aarde had getroffen, was ook echt gebeurd. Niet alleen de Bijbel, maar ook talrijke niet-Bijbelse overleveringen van vele volken vermelden het bestaan van de zondvloed. Alleen de Bijbel heeft een nauwkeurige verslag van de zondvloed. De zondvloed was niet zomaar een plaatselijke overstroming, zoals de geleerden wel beweren: de zondvloed was een wereldwijde catastrofe. Maar in de Hollywoodfilm 2012 zien we hoe grote delen van de aarde verzwelgd zijn door het water. Het zou in de nabije toekomst gaan gebeuren. Maar....God had Noach en zijn gezin beloofd dat Hij de hele aarde nooit meer zal verderven met een nieuwe zondvloed. (Genesis 9:8-17) De regenboog is het teken dat de hele aarde niet weer opnieuw getroffen zal worden door de nieuwe watervloed. Deze regenboog herinnert ons aan de belofte van God. Alleen heeft God ons nooit beloofd dat er geen overstromingen, orkanen en aardbevingen zullen zijn. Als de onweersbui overgaat en de regenboog verschijnt, herinnert het ons eraan dat de hele aarde niet getroffen zal worden door het water, zoals we in de Bijbel lezen:


"Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en de aarde. En het zal geschieden, als Ik de wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken; Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen NIET meer wezen tot een vloed om ALLE VLEES TE VERDERVEN." 
Genesis 9:13-15 (Statenvertaling)


Helder en duidelijk, want er staat toch geschreven in de Schrift dat de zondvloed nooit zal terugkeren om ALLE LEVENDE WEZENS te verderven! Maar de Hollywood-film suggereert dat de gigantische watervloed zou terugkomen om alle leven op aarde te verderven! We weten dat Hollywood-films meer op menselijke verbeeldingskracht berust dan op wetenschappelijke feiten!! De Bijbel weerlegt de suggestie van de Hollywood-film 2012 en maakt ons duidelijk dat de gigantische watervloed die het leven op aarde zou vernietigen, nooit meer zal terugkomen. Wel waarschuwt de Bijbel ons ernstig voor een nieuwe catastrofe die de hele aarde bijzonder zwaar zal treffen! In II Petrus 3:5-7 lezen we:


"Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het Woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. MAAR DE TEGENWOORDIGE HEMELEN EN DE AARDE ZIJN DOOR HETZELFDE WOORD ALS EEN SCHAT WEGGELEGD, TEN VURE BEWAARD TEGEN DE DAG VAN HET OORDEEL EN VAN DE ONDERGANG DER GODDELOZE MENSEN."


Het is ons duidelijk geworden dat de tegenwoordige aarde in de toekomst niet verzwolgen zal worden door het water, zoals we in de Hollywood-film wel zien. Deze keer zal de aarde met vuur vergaan! Wanneer de wereld echt vergaat, deelt de Bijbel ons niet mede. Wel geeft de Bijbel ons een ernstig waarschuwing. Petrus schreef verder dat de Here God niet met Zijn belofte talmt. God is zo lankmoedig jegens ons, omdat Hij niet wil dat u en andere mensen verloren zullen gaan. Tevens roept Hij iedereen tot bekering op. Op 'n dag zal God's geduld met ons wel opraken.  Uiteindelijk zal Hij de hele aarde oordelen met vele rampen, zoals Petrus zei dat de dag des Heren als een dief zal komen. Op die grote en geduchte dag zullen de elementen van de aarde met vuur vergaan! Niet alleen de aarde maar ook het hele universum zal vergaan!! (II Petrus 3:10) 


De wereld vergaat met vuur
Op internet komen we talrijke websites, zowel christelijk als occulte, met hun eindtijd-theorieën tegen. Veel van zulke occulte theorieën gaan ervan uit dat er in 2012 een grote verandering zou plaatsvinden in 'het bewustzijn van de mensheid' of juist in de toestand van het universum. Vandaar het 2012 fenomeen. Sommigen beweren dat het jaar 2012 het einde van de wereld zal inluiden. Aanhangers van eschatologische theorieën gaan ervan uit dat op 21 (of 23) december een apocalyptisch einde komt aan de huidige bestaande wereld. Aantal kenmerken van het 2012 fenomeen zijn:


* Zonnestorm zou in 2012 losbarsten en delen van de aarde verschroeien.
* Magnetische polen zouden op 21 december 2012 helemaal verschuiven, waardoor het wereldklimaat op hol slaat.
* Een reusachtige meteoriet zou in 2012 op aarde inslaan. Denk maar aan de andere Hollywood-film Deep Impact.
* Er zou een megatsunami in 2012 plaatsvinden. Het gebeurde al op 26 december 2004 bij Sumatra, Indonesië en op 11 maart 2011 bij Sendaï, Japan. Japan werd al enkele malen getroffen door tsunami's in 17071, 1771, 1826 en 1896. 
* Superaardbeving in 2012. Sommige geleerden denken dat er binnenkort zware aardbevingen zullen plaatsvinden. 
* Een groot hemellichaam, Niberu genaamd, zou langs de aarde scheren, waardoor de aarde omgekeerd zou worden. Het zou op 21 december 2012 plaatsvinden. 
En nog veel meer eindtijd-theorieën. 


De Amerikaanse dominee Harold Camping had voorspeld dat de aarde op 21 oktober 2011 zou vergaan. Zijn voorspelling was echter niet uitgekomen. In de New-Age kringen verwacht men dat 2012 het tijdperk van waterman zou inluiden. En de Illuminati verwachten dat 2012 de Nieuwe WereldOrde zou inluiden. Veel christenen verwachten Opname in 2012. Het 2012 fenomeen vindt zijn oorsprong in de Maya-kalender, die volgens sommige interpretaties grote waarde toekent aan 21 (of 23) december 2012. 


Maya-kalender
De Maya-kalender bestaat uit een ingewikkelde stelsel van tijdrekeningen, die gezamenlijk iedere dag vanaf het begin van de huidige kringloop (11 augustus 3114 v. Chr. volgens de Gregoriaanse kalender) van eenduidig een kenmerk voorziet. Volgens de Maya-religie zou de wereld na elke pictun-cyclus van ongeveer 7885 jaren vernietigd en opnieuw gecreëerd worden. De huidige cyclus zou op 12 oktober 4772 volgens de Gregoriaanse kalender plaatsvinden. De data zou geschreven worden als volgt: baktun, katun, tun, uinal, kin. Ze kunnen best vergelijken worden met moderne notaties zoals bijvoorbeeld met een IP-adres. De einddatum van de huidige 13 baktun, grote cyclus volgens de lange telling, wordt weergegeven als 13.0.0.0.0. meestal omgezet naar de Gregoriaanse datum 21 december 2012. De datum zou het vergaan van de wereld inluiden vandaar 2012-hype. Baktun was in de Maya-kalender een periode van 20 katun ofwel 400 tun van 360 dagen. Dat wil zeggen dat een baktun een periode van iets minder dan vier eeuwen (144.000 dagen) omspande. Het einde van de dertiende baktun kondigt volgens het Maya-geloof een apocalypse aan. 


Maya-kalender
Vandaar het 2012 fenomeen, een westers verschijnsel, dat in veel occulte en pseudo-wetenschappelijke (helaas ook christelijke) eindtijd-theorieën een grote rol speelt. Over het algemeen hebben zeer veel wetenschappers 2012 theorieën verworpen. Volgens de echte Maya-deskundigen is er sprake van een verkeerde interpretatie van de Maya-religie. Zij stellen dat 2012 voor de Maya's niet zo'n belangrijk moment was. Ook verwerp ik occulte en pseudo-wetenschappelijke 2012 theorieën en christelijke eindtijd-theorieën, omdat ze NIET op Bijbelse gezag gestoeld zijn!! Het is ontzettend dom en onverantwoord van zeer veel christenen die zich hebben beziggehouden met berekeningen wanneer de Opname zou plaatsvinden en Here Jezus zou wederkomen. De Bijbel zegt helemaal NIETS over een bijzonder datum die het einde van de wereld zou inluiden. Dat zal ik u straks uitleggen waarom de Bijbel helemaal geen details over de datum van het apocalyptische einde van de wereld wil geven. Eerst gaan we lezen wat een Duitse wetenschapper over de Maya-kalender zegt.


Volgens aardwetenschapper Andreas Fuls berust het 2012 fenomeen op een misrekening. Hij onderzocht nieuw ontdekte inscripties en voorwerpen op basis van een oude Maya-tabel, waarop de standen van Venus staan, en kwam erachter dat de dertiende baktun (b'ak'tun) pas stopt op....21, 22 of 23 december 2220! Maar de christelijke, niet-christelijke en occulte eschatologen blijven ons overtuigen van de juistheid van hun eigen interpretaties, hoe belachelijk en verkeerd zijn ze!! Laat hen maar kletsen en geloven in hun eigen gelijk. Maar de Bijbel geeft hen ongelijk en haalt hun stompzinnige theorieën onderuit!!


Een goede raad voor u: laat u niet in met zulke 2012 theorieën! Ze zijn niet alleen pseudo-wetenschappelijk en occult, maar leiden onze aandacht van de Bijbel af! Alleen de Bijbel is het betrouwbaarste boek wat verleden, heden en toekomst betreft. Veel van Bijbelse profetieën en voorzeggingen zijn op 'n verbazingwekkende wijze in vervulling gegaan. Ja, ze zijn letterlijk uitgekomen, zoals Jezus ook zegt:"Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de Thora, eer alles zal zijn geschied." (Matthéüs 5:18) De Bijbel voorzegt wel het vergaan van de aarde, maar zegt niet welke datum is. Voordat Jezus ten hemel opvoer, vroegen de discipelen Hem wanneer Hij het Koningschap voor Israël zou herstellen. Wat zei Jezus??? 


"Het is NIET UW ZAAK DE TIJDEN OF GELEGENHEDEN TE WETEN, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.." 
Handelingen 1:6-7


Het antwoord van Jezus was heel duidelijk. Met Zijn woorden wil Jezus ons ernstig waarschuwen dat we ons niet moeten bezighouden met belachelijke berekeningen wanneer de wereld echt vergaat. Want het is NIET onze zaak om te weten wanneer Jezus zou terugkomen en de wereld echt vergaat. Alleen God bepaalt wanneer de wereld echt vergaat!! Heel veel eschatologen, zowel christelijk als niet-christelijk, die de eindtijd-theorieën verkondigen, maken zich schuldig aan waarzeggerij, omdat hun leer gebaseerd is op getallensymboliek. Zoals de valse euro-bankbiljetten een tijd geleden in omloop waren gebracht, zijn steeds meer valse profetieën ook in omloop gebracht!! Heel wat christelijke eschatologen maken met hun eigen dwaze interpretaties zichzelf en alle christenen belachelijk!! Mijn advies luidt: laat u niet in met zogenaamde Bijbelse berekeningen. Al deze berekeningen die de datum van de Opname en de wederkomst van Jezus Christus zouden vaststellen, zijn NIET Bijbels, maar occult!! Het is trouwens NIET ONZE ZAAK om de datum van de wederkomst van Jezus Christus en het einde van de wereld te weten. Alleen God heeft Zijn eigen agenda. 


De wijlen dominee David Wilkerson zei dat God Zijn eigen kalender heeft. In zijn boek "Het Visioen" schreef hij:


"De toekomst ziet er slecht en onrustbarend uit. Maar David zei in de Psalmen:"Ik vrees geen kwaad." Dit is de boodschap voor de gelovigen van deze tijd. De toekomst is ook onder Zijn controle, dus we hoeven niet bang te zijn. God heeft alles van te voren geprogrammeerd. Hij kent het juiste moment waarop Christus terug zal keren. De laatste verdrukking, het oordeel en de slag bij Armageddon staan allemaal op Zijn kalender!"


Wat er in 2012 zou gaan gebeuren, hoeven we niet bang te zijn. Want God heeft inderdaad alles onder Zijn controle. Hij heeft niet beloofd dat Hij Zijn kinderen lijden, ontberingen en rampen zou onthouden. Hij heeft ook niet beloofd ons te bewaren voor een uur van nood. We hebben GEEN belofte van wereldvrede, rust, veiligheid en welvaart. Politici beloven ons wel wereldvrede, rust, stabiliteit en welvaart, maar kunnen hun dure belofte niet waarmaken!! Alleen God houdt Zijn woord gestand! Daarom moeten we ons vertrouwen stellen op God. Want de toekomst ligt in Gods hand. Laten we daarom de eindtijd-theorieën niet echt moeten gaan geloven. Geloof 2012 theorieën absoluut niet! Laten we ons niet gaan bezighouden met de Maya-kalender of de kalender van de New Age, de vrijmetselaars en de Illuminati. Want ze vallen in het niets bij Gods kalender en zijn ijdel en waardeloos. 


Er staan ons wel grote en vreselijke gebeurtenissen in 2012 te wachten. Het staat vast. Daarom leert de Bijbel ons dat we niet bang hoeven te zijn wat er ons zou overkomen. Laat de Euro en de dollar ineenstorten! Laten economische en financiële recessies komen met grote werkeloosheid, angst en armoede! Laat milieuvervuiling en inflatie komen! Laat de EU en de Verenigde Staten als kaartenhuizen ineenstorten! Laten er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, zoals David Wilkerson in zijn boek schreef. Laat het fundament van de beschaving maar ineenstorten! Laat de mens bezwijken van angst! Maar...voor het echte en wedergeboren kind van God is alles nog steeds onder controle! Het doet er werkelijk niets toe, want niets kan degenen schaden, die onder de vleugelen van de Allerhoogste God schuilen. Leg u uw leven en uw eigen lot gerust in Gods hand, dan bent u veilig bij Hem! 


Sommige mensen raken door het lezen van 2012 theorieën in paniek en hebben hun spaargeld helemaal opgemaakt, omdat u volgens hen "er na 2012 toch niets meer aan hebt." Wat een dwaasheid! Maar God wil dat wij tot de wederkomst van Jezus Christus gewoon aan het werk blijven. Dat betekent eenvoudig dat we moeten werken alsof het einde nooit zal komen en leven alsof het morgen komt! Toen men aan de evangelist D.L. Moody vroegen wat hij zou doen als hij wist dat Jezus morgen terug zou komen. Zijn antwoord was:"ik zou een boom planten." Laat het antwoord van Moody een advies zijn voor ons, opdat de ware gelovigen rustig kunnen doorgaan met planten en Gods zaad zaaien en Gods werk ijverig blijven doen. Als Jezus terugkomt, vind Hij ons dan erg bezig met Zijn wil te doen!


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                  Paul


Zie ook mijn gerelateerde artikel: Nieuwe Maya-ontdekking: De wereld vergaat niet in 2012.


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. Geen opmerkingen: