maandag 21 november 2011

Proclameer Gods koningschap over het Midden-Oosten!In verband met de actualiteiten in het Midden-Oosten en de Arabische Lente die nu bijna één jaar heeft geduurd, wordt deze oproep tot gebed voor het Midden-Oosten geplaatst in lijn met Gods Woord. Het artikel "Proclameer Gods koningschap over het Midden-Oosten" is overgenomen uit een Nederlands magazine 'Herstel' van de stichting Herstelteam. Deze artikel is geschreven door wijlen Derek Prince. Lees aandachtig het artikel van Derek Prince hoe belangrijk is onze gebed voor Israël en de moslimwereld. Besef dan wel dat God niet alleen Israël maar ook de moslimwereld liefheeft. Er zijn miljoenen moslims verstoken van het evangelie. De meesten die in de verste uithoeken van de moslimwereld zitten, hebben nog nooit van het evangelie van Jezus Christus gehoord. Ook hebben zij een dringend behoefte aan de blije boodschap. In Johannes 3:16 lezen we dat God de hele mensheid zo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon aan ons heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan. Het is niet zo dat God de moslims gedegradeerd heeft vanwege hun haat tegen Israël. God wil dat moslims gered moeten worden. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden om de hele mensheid van de zonden te redden. Jezus is de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door Jezus. (Johannes 14:6) Daarom is proclamatie zo belangrijk. De proclamatie van het Woord van God is zo krachtig en werkt ook 100%. Voordat u het artikel leest, wordt een tekst uit de Bijbel geciteerd hoe belangrijk is de proclamatie:

"Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal NIET ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende."  (Statenvertaling)
Jesaja 55:10-11

Onze aanhoudende gebed kan een enorm bijdrage leveren aan de totstandkoming van echte vrede voor Joden en Arabieren. Het kan een echte verzoening tussen beide volkeren bewerkstelligen. Besef dan wel dat de Arabische Lente niet tot echte vrijheid en democratie zal leiden, zoals de westerse media en naïeve westerse leiders ons wel hebben wijsgemaakt. Merk wel op wat de Jesaja-tekst veel zegt over regen en sneeuw die van de hemel neerdalen en niet wederkeren. Denk maar aan de term 'Arabische Lente'. Deze term is nogal misleidend. Het leidt helemaal niet tot zomer. Wel tot winter. Daarom is de term 'Arabische herfst' van beter toepassing. De Arabische herfst keert niet terug naar de lente en zal nieuwe islamitische dictaturen voortbrengen. Maar door onze krachtige gebed en proclamatie zal het zaad van het Woord Gods in de harten van miljoenen moslims gezaaid worden. Het Woord Gods zal niet ledig tot God wederkeren! Nu laat ik het woord aan Derek Prince:De aandacht van de hele wereld gaat momenteel uit naar het Midden-Oosten. Dat is lange tijd heel anders geweest. Ik herinner me uit mijn jeugd dat ik de kranten wekenlang kon lezen, zonder dat er ook maar eenmaal een land in het Midden-Oosten werd genoemd. Nu is dat totaal anders. De focus van het wereldnieuws is gericht op het Midden-Oosten. Dat stemt overeen met het beeld dat de Bijbel schetst van het einde der tijden, waarin de aandacht gericht zal zijn op het Midden-Oosten, Europa en het Middellandse zeegebied.

De geestelijke kracht achter de islam

Er wordt vaak gezegd dat het Midden-Oosten de bakermat is van de drie grote monotheïstische godsdiensten: Jodendom, christendom en islam. Er is meermalen geprobeerd de vertegenwoordigers van deze religies samen te brengen, maar zonder succes. Er is met name één grote barrière, die verhindert dat het christendom, Jodendom en de islam samenkomen, namelijk die opmerkelijke historische persoon, Jezus van Nazareth. Zonder Jezus zou een coalitie tussen deze drie religies goed mogelijk zijn. De vijandigheid van de islam richt zich voornamelijk tegen Israël, omdat Israël de islam tot nog toe heeft weerstaan. Israël heeft bewezen een lastig obstakel te zijn voor de verspreiding van de islam, in tegenstelling tot de Kerk. Het uiteindelijke doel van de islam is om de hele wereld onder hun religie te brengen. Daarbij spelen bepaalde waarden een belangrijke rol, drie grote thema's: macht, eer en wraak. Met onze wortels in het christelijke Westen hechten we, zelfs als we geen christen zijn, meer waarde aan begrippen als genade en vergeving. Voor moslims ligt dat anders. Zij hebben ontzag voor macht. En zij gebruiken die macht om eer te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan is wraak hun belangrijkste thema. Ze zullen tot het uiterste gaan om hun wraak te nemen en hun eer zeker te stellen. Een islamitsche leider als Saddam Hoessein (ook Muammar Khadaffi) was hier een uitgesproken voorbeeld van, bijna karakteristiek voor alle Arabische leiders. Ze zijn erop uit te overheersen, te onderdrukken, met hun ego te pronken, te tonen hoe belangrijk ze zijn en hoeveel eer hen toekomt, en ze nemen genadeloos wraak op iedereen die tegen hen opstaat. Democratie, genade en vergeving hebben GEEN echte betekenis voor dit soort leiders. Als we op basis van deze uitgangspunten met hen willen omgaan, zoals veel Westerse regeringen doen, dan SLAAN WE DE PLANK VOLLEDIG MIS.

Een ander belangrijk feit over de geestelijke kracht achter de islam, betreft de bron van die kracht. De basis van de geestelijke kracht van islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kan worden samengevat in één woord: proclamatie. De Arabieren hebben, bewust of onbewust, de enorme geestelijke kracht onderkend van aanhoudende proclamatie. Iedere moskee verkondigt vijf keer per dag luid (vaak via luidsprekers) een bepaalde uitspraak over Allah en Mohammed. Ik wil deze woorden niet letterlijk noemen, want ik beschouw ze als onwaar (ze gaan onder meer over de ontkenning van Gods Vaderschap). We moeten echter beseffen dat deze proclamaties vanaf alle moskeeën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika jaarlijks meer dan 1300 keer klinken, iedere dag weer, vijf keer per dag. Die proclamatie is dus tienduizenden keren gedaan vanaf iedere moskee in het Midden-Oosten. Als u dat vermenigvuldigt met het aantal moskeeën, dan kom u al snel op miljoenen keren! Ik geloof dat de dominante geestelijke macht van islam schuilt in deze voortdurende, onophoudelijke proclamatie.

Als christen zie ik daarin een enorme uitdaging, want ik geloof dat het antwoord op deze proclamatie een 'tegenproclamatie' is. Maar ik meen ook dat we als christelijke kerk diep hebben gefaald in het waarderen van de kracht en de waarde van proclamatie, en dan met name van gezongen proclamaties. De proclamaties vanaf een moskee worden in zekere zin gezongen. Als u de grote wereldreligies bekijkt - boeddhisme, hindoeïsme, Jodendom - dan zie u dat ze allemaal in meer of mindere mate vormen van gezongen proclamatie gebruiken om hun geloof te uiten, ook wel 'chanting' genaamd. * Als wij willen dat Gods wil geschiedt in het Midden-Oosten, dan moeten wij als christenen leren de gepaste proclamaties te doen in geloof, en onze proclamatie door lofprijs en aanbidding speelt hierin een belangrijke rol. Misschien denkt u nu:'Het zal veel te lang duren voordat wij het ook miljoenen keren hebben gedaan,' maar dat is NIET de goede manier om het te bekijken. Ik geloof namelijk dat de waarheid veel krachtiger is dan de leugen, en het gaat niet om het aantal proclamaties van de waarheid waarmee we de leugen kunnen verslaan. We moeten de waarheid dus hanteren als wapen en ons voorbereiden op voorbede voor het Midden-Oosten. In het bijzonder kan dit door proclamaties over de overwinning van Jezus, de kracht van Zijn Naam, de kracht van Zijn bloed, en van wat Hij heeft bereikt door Zijn dood aan het kruis, en om Zijn heerlijkheid als hoogste Heer in het universum te verkondigen, evenals het feit dat Hij terugkomt in heerlijkheid en kracht.

Actief bidden voor het Midden-Oosten

Wanneer u nadenkt over de situatie in het Midden-Oosten, blijf dan NIET PASSIEF ALS EEN TOESCHOUWER, DIE NIET WEET WAT HIJ MOET DOEN. Ik wil u aanmoedigen om te reageren met proclamaties - in gebed, in voorbede, in liederen - wat ook maar gepast is. Ik wil u drie thema's aanreiken voor uw gebed en proclamatie:

1 ISRAËL Dat Israël mag worden bevrijd van alle vijanden rondom haar, door de bovennatuurlijke genade en kracht van God, en dat het volk terugkeert tot God. In Jeremia 31:7 staat:

"Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidenen (in een ander vertaling: heidenvolken); doet het horen, lofzingt, en zegt: O HEERE! Behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël."  (Statenvertaling)

Dit is een opdracht aan ons! We moeten bidden, maar ook prijzen en proclameren. In vers 10 van dat hoofdstuk staat:"Hoor des HEEREN woord, gij heidenen! En verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde." Dat is Gods boodschap voor de volken. Maar ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om het te verkondigen, te proclameren. Wat we moeten verkondigen is heel eenvoudig: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Het is God die Zijn volk Israël negentien eeuwen geleden verstrooide. En het is God die Zijn volk Israël weer samenbrengt, vandaag. En God zegt niet alleen dat Hij Israël weer zal samenbrengen, maar ook dat Hij Israël zal hoeden. Dat Hij over Israël zal waken. Dat is een belijdenis die we regelmatig moeten afleggen. God heeft de toekomst van Israël veiliggesteld - niet zonder bedreigingen of gevaar, niet zonder crises, maar uiteindelijk zegt God: Ik zal het volk hoeden. We moeten leren dit onophoudelijk te proclameren in de geestelijke wereld.

2 ISLAM Met betrekking tot de islam geloof ik dat we moeten bidden dat op de een of andere manier, die we nu misschien nog niet zien, het fort van de islam zal worden opengebroken - dat de geestelijke gevangenen zullen worden bevrijd en de waarheid mag doordringen. In Oost-Europa en in de dagen van de Sovjet-Unie bad Gods volk jarenlang zonder dat er zichtbaar veel gebeurde. Maar er kwam een moment dat hun gebeden en proclamaties vrucht begonnen af te werpen. En in minder dan een jaar tijd veranderde de situatie in het communisme volkomen. ** Dit moet ons als christenen bemoedigen dat de schijnbaar onneembare vesting van de islam ook zal ten ondergaan door onze gebeden en proclamaties. Laat ik duidelijk zijn dat ik niets heb tegen moslims! Ik ben diep bewogen met deze mensen. (God is ook diep bewogen met deze moslims!) Ik heb jarenlang in een moslimland gewoond. En ik weet een klein beetje wat een diepe donkerheid, ellende en slavernij de islam legt op mannen en vooral op vrouwen. Het is mijn hartsverlangen en gebed dat God zo tussenbeide komt, dat de geestelijke vesting waarin deze mensen gevangen zijn, opengebroken wordt, en zij vrijheid ontvangen.

In Lukas 11:21-22 zegt Jezus;

"Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit."

Wij kunnen de enige die sterker is dan de islam, namelijk Jezus, uitnodigen om binnen te gaan in het huis van de sterke. Dan zullen gevangenen vrijkomen. Zo bid ik voor moslims, vanuit diepe bewogenheid en betrokkenheid.

3 MILITAIREN IN HET MIDDEN-OOSTEN Een derde thema voor voorbede, zijn de soldaten - er zijn duizenden manschappen uit het Westen gelegerd in het Midden-Oosten. Nooit eerder waren er zoveel mensen met een christelijke achtergrond, en misschien zelfs christenen in deze landen, die oorspronkelijk een gesloten bolwerk vormden zonder veel inmenging van het Westen. Deze manschappen hebben weinig vertier en zijn losgesneden van alles wat hun leven tot nog toe opwindend en zinvol maakte. Ik geloof dat dit een kans is voor de Heilige Geest en het Woord van God om in dit vacuüm te komen, en veel soldaten tot God te trekken. Het is opwindend, maar ook dramatisch en cruciaal, wat we zien gebeuren in het Midden-Oosten. Nogmaals wil ik u op het hart drukken: BLIJF NIET PASSIEF TOEKIJKEN! Leun NIET achterover op de bank, terwijl u naar het journaal kijkt. Denk NIET 'ik kan er niks aan doen' of 'laten we hopen dat het goed komt.' Als u een toegewijde christen bent, en u weet hoe u moet bidden, dan kent u de kracht van het Woord van God en de autoriteit van de Naam van Jezus. U kunt een beslissende rol spelen in de gebeurtenissen die nu plaatsvinden in het Midden-Oosten! Bid u mee?

                                                            Derek Prince

Derek Prince (1915-2003)
Nawoord

Nu u het gelezen hebt, aarzel géén enkele moment om voor het Midden-Oosten te bidden. Voor zowel de Joden als de Arabieren. Zeker ook voor de Palestijnen. Proclameer elke dag Gods koningschap over het Midden-Oosten. En verkondig NIET  Europese 'koningschap' of Amerikaanse 'koningschap' over het Midden-Oosten. Ook NIET 'koningschap' van de Mahdi (islamitische messias). Verkondig ALLEEN het koningschap van Jezus Christus over het Midden-Oosten, maar ook over de hele wereld. Bid ook dat het Westen zich absoluut niet mag mengen in de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, want de Westerse inmenging is louter politiek en militair en in strijd met het internationaal recht. Zeker ook in strijd met de Bijbel die ons leert dat we niet met andermans zaken mogen bemoeien. (I Petrus 4:15) Ik garandeer u dat de westerse leiders in de nabije toekomst een zeer zware vergissing zullen begaan, als het blijkt dat de Arabische volken helemaal niet om vrijheid hebben geroepen, maar om het Kalifaat! Op den duur zal het Islamitische Kalifaat zich tegen het Westen keren. Politieke en religieuze pressiemiddelen zijn niet uitgesloten. Bijvoorbeeld olieboycot, een wapen dat door de militante moslims zeer zeker gebruikt zal worden! Alleen God geeft echte vrijheid. Want vrijheid en cultuur zijn zeer breekbaar en blijven niet eeuwig. Geen mens kan zijn belofte standhouden. Alleen God houdt Zijn woord stand! Enkele teksten uit de Bijbel voor een gelovige die bereid is proclamatie te doen:

"Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus."
Colossenzen 4:2

"Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.."
Hebreeën 4:12

"Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen."
Matthéüs 16:19

Een tip: bid samen met een medegelovige. Twee of drie personen vormen het gebedsteam. Daarin schuilt ook de kracht Gods! De Bijbel heeft dikwijls over twee of drie personen. Denk maar aan twee getuigen die de antichrist in de toekomst zullen bestrijden!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

           
                                                               Paul

Twee opmerkingen:
* De Joden kennen hun eigen proclamatie. In iedere synagoge verkondigt men:

"Hoor, o Israël! De HEERE, is onze God; de HEERE is één!"
Deuteronomium 6:4

Ook Here Jezus gebruikt deze proclamatie!! Niets is waar dat Hij de Thora overboord had gegooid, zoals de theologen en kerkleiders wel beweren. De leugen dat Jezus de wet van Mozes had afgeschaft, was eeuwenlang verkondigd door de vervangingstheologen. In feite heeft de kerk zichzelf beroofd van de kracht van het Woord van God! Deze grote en tragische fout kan alleen ongedaan gemaakt worden, als we ons verootmoedigen voor het aangezicht des Heren en de Bijbelse wapenrusting opnieuw hanteren. Toen de schriftgeleerden Jezus vroegen welke gebod het eerste is van alle, antwoordde Jezus dat het eerste gebod de proclamatie is. Hij zei letterlijk:"Hoor, o Israël! De HEERE is onze God, de HEERE is één." Marcus 12:29 Dit is het onweerlegbare bewijs dat Jezus proclamatie dikwijls gebruikt! De Joodse proclamatie is ook het geloofsbelijdenis! Dankzij de kracht van de Joodse proclamatie blijft het volk Israël ondanks eeuwenlange vervolgingen, afslachtingen, verdrijvingen en onderdrukking nog steeds voortbestaan! Dat is het echte geheim van de kracht van het Woord van God en het voortbestaan van het Joodse volk!! De kerkelijke kritiek op het Joodse volk is zeer onrechtvaardig, misplaatst en schandalig en beledigt ook de Here God die de God van Israël is!! Nu begint u ook eindelijk te begrijpen waarom de moslims iedere dag vanuit iedere moskee proclameren:"Er is geen god behalve Allah en Mohammed is zijn boodschapper." Bent u soms vergeten dat sommige protestantse kerken ook hun geloofsbelijdenis hebben. Sinds de Reformatie werd het Nederlandse geloofsbelijdenis dikwijls gebruikt als proclamatie!! Daarom is proclamatie noodzakelijk voor de christenen in hun gebed voor Israël en de islamitische wereld!

** In Warschau werd het standbeeld van Ronald Reagan op 21 november onthuld door de voormalige vakbondsleider en ex-president Lech Walesa. Ronald Reagan zou de Polen in de jaren tachtig geinspireerd hebben om het communisme van zich af te schudden. In 1987 betrad de vroegere Amerikaanse president Ronald Reagan het podium bij de Brandenburger Poort, waarmee hij zijn beroemde woorden tot de Russische leider richtte;"Gorbatsjov, haal deze muur neer!" Zijn oproep was ook een proclamatie geweest! Vier jaar later werd de val van de Berlijnse Muur een werkelijkheid. Maar was Ronald Reagan degene die het communisme ten val had gebracht? Eerlijkheid gebiedt me de waarheid te moeten zeggen dat niet Ronald Reagan maar God zelf het communisme ten val heeft gebracht. Dankzij aanhoudende gebeden en proclamaties van christenen. Ronald Reagan was zeker een diep gelovige en sprak vaak over de waarde van religie en het geloof in God, maar was geen regelmatige kerkganger! Daarom moeten we Ronald Reagan niet hemelhoog prijzen om zijn 'grote' rol in de val van het communisme. Alle eer komt alleen aan God! Want God is Degene die het communisme ten val had gebracht! Straks zal Hij het communisme in China, Vietnam, Noord-Korea en de islam in de Arabische wereld ten val brengen! Alleen als we blijven volharden in gebeden en proclamaties.

Geen opmerkingen: