donderdag 25 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IIDe Palestijnen bestaan niet! (vervolg)

De Filistijnen, aan wie nog altijd de naam Palestina herinnert, waren de bewoners van de zuidwestkust van Kanaän. Palestina is in het Latijn Palaestina en in het Hebreeuws Palestina. De meeste Israëliërs gebruiken de naam Palestina liever niet en noemen het land Eretz Israel in het Hebreeuws. Voor aardrijkskundige gebied in zijn brede betekenis zijn de andere benamingen voor het land, 'het Beloofde Land' en 'het Heilige Land.' In de internationale politieke term in onze huidige tijd wordt het land Palestina genoemd door de Palestijnen en de voorvechters van de Palestijnse zaak. De naam Palestina roept echter heftige emoties op bij de Joden en ook bij de pro-Israël christenen. Voor veel Joden is het Palestina het aan hun voorvaderen beloofde Bijbelse grondgebied, zoals de Here God het land inderdaad heeft toegewezen aan het Joodse volk, en de plaats waar ooit het hart van het Joodse volk, stond, de Tempel van Salomo in Jeruzalem. De Oude Grieken duidden de naam Palestina echter de kuststreek aan, waar de Filistijnen woonden. Zie de kaart hieronder:

Rood staat voor de kuststreek van de
Filistijnen

De Filistijnen waren de onverbeterlijke en onverzoenlijke vijanden van het volk Israël. We kennen Bijbelse verhalen over Simson met de bovenmenselijke kracht Gods, die duizend Filistijnen met de ezelskaak doodde (Richteren 15:9-17), het buitmaken van de Ark van het Verbond door de Filistijnen (I Samuël 4:1-22, 5:1-12, 6:1-18) en de herdersjongen David die de reus Goliath doodde met een slinger en een steen. Naast de Bijbelse vermeldingen worden de Filistijnen vermeld in Egyptische, Assyrische en Babylonische bronnen. Het begrip 'Filistijnen' komt evenals de aanduiding in het Latijn Philistinus en in het Grieks Philistinoi van het Hebreeuws Pelisjtim, de aanduiding voor het volk in de Hebreeuwse Bijbel. Meestal worden ze geinterpreteerd als 'inwoners van Paliset, de zuidwestkust van Kanaän.' In het oud-Egyptisch zijn de Filistijnen Peleset, in het Assyrisch-Akkadisch Palastu en Pilistu. In gelijktijdige of eerdere historische bronnen zijn de aanverwante aanduidingen gebruikt, is het aannemelijk dat de Hebreeuwse, Egyptische en Assyrische schrijfwijze een transliteratie vormt voor de naam, waarmee de Filistijnen zelf hun volk aanduidden. De Bijbel noemt de plaats van herkomst van de Filistijnen Kaftor dat precies hetzelfde is als het Egyptische woord Kefitu. In de volkenlijst van het Bijbelboek Genesis lezen we de herkomst van de Filistijnen:

"En Mizraïm gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Pathrusieten, en de Kasluhieten, waaruit de Filistijnen voortgekomen zijn, en de Kaftorieten."
Genesis 10:13-14

Hoewel de Filistijnen uit de Kasluhieten voortgekomen waren, wordt een deel van de Filistijnen in Deuteronomium 2:23 als Kaftorieten aangeduid:

"De Kaftorieten, die uit Kaftor gekomen waren, hadden de Avvieten, die tot Gaza in dorpen woonden, verdelgd en zich in hun plaats gevestigd."
Deuteronomium 2:23

Ook blijkt uit Jeremia 47:4 en Amos 9:7 dat de Filistijnen afkomstig waren uit Kaftor. Kaftor is het eiland Kreta en de bevolking heette Kaftorieten ofwel Kretenzen. Men kan de mededeling in Genesis 10:14 zó verstaan dat de daar genoemde Kasluhieten de bewoners waren van het gebied bij de berg kasios, ten oosten van de Nijldelta. Een deel der Kasluhieten was dan van Kreta eerst naar dit gebied getrokken als onderdeel van de zeevarende volken, die in de twaalfde eeuw v. Chr. een inval deden op Egypte, en was na een nederlaag in Egypte vervolgens langs de berg Kasios getrokken naar de zuidelijke zeekust van Kanaän. Een ander deel is dadelijk van Kreta naar de kust gegaan. Beide delen troffen de Filistijnen, die allang daar woonden, daar zij in de tijd van Abraham en Izaäk reeds genoemd werden. (1) De Egyptische Farao Ramses III (1202-1171 v. Chr) deelde in zijn inscripties mee dat onder zijn regering Egypte werd belaagd door aanvallen van de zeevolken. Onder deze zeevolken wordt de Filistijnen genoemd. Dat de Filistijnen uit Kreta afkomstig waren, wordt ook bevestigd doordat Kreta dan of mede behoorde tot wat in de Egyptische teksten genoemd wordt: het land Kefto. En op een Egyptische tekst van namen uit het land Kefto komt ook de naam Achis voor, die in de Bijbel wordt aangetroffen als gedragen door een koning van Gat. (I Samuël 27:2) Bovendien dragen op een Egyptische relief uit de tijd van Ramses III gevangen Filistijnen dezelfde vederbos op het hoofd als gedragen werd door de oude bewoners van Kreta.

Egyptische relief van Filistijnen
in Medina Haba

De vijf steden der Filistijnen waren Gaza, Askelon, Asdod, Ekron en Gat. Elk dezer steden had een vorst. Deze vijf vorsten, de stadsvorsten der Filistijnen, hielden contact met elkander, pleegden overleg in belangrijke zaken (zie I Samuël 6:4), zodat die Filistijnen als een geduchte krijgsmacht aaneengesloten optraden naar buiten. De Bijbel bevestigt dat de Filistijnen een zeer agressief en oorlogszuchtig volk waren. Zij hadden een technisch voorsprong op de Israëlieten doordat zij als eersten ijzeren wapens vervaardigden. De vijf Filistijnse steden vormden Pentapolis (vijfstedenbond). Hun cultuur, van oorsprong Minoïsch, was algauw geassimileerd met de Kanaänitische cultuur. De godsdienst van de Filistijnen was polytheïstisch. De Filistijnen dienden hun goden, die zij van de Kanaänieten hadden overgenomen. Hun goden waren Dagon (Richteren 16:23-24, I Samuël 5:2-5) in Gaza en Asdod, Astoreth (Astarte) in Askelon en Baäl-Zebub in Ekron (I Koningen 1:2-3). Simson, die door de Filistijnen was gevangen genomen en in het openbaar vernederd, riep de Here God om kracht en verwoestte de tempel van de Filistijnse afgod Dagon, waarbij het hele gebouw instortte en meer dan drieduizend Filistijnen omkwamen. Koning David versloeg de Filistijnen en onderwierp hen aan zijn gezag. (I Kronieken 18:1) Daarmee was de militaire macht van de Filistijnen afgenomen. Aan het bestaan van de Filistijnen kwam voorgoed een einde, toen de Babylonische koning Nebukadnezar in 604 v. Chr. Filistea veroverde en een groot deel van de Filistijnse bevolking liet wegvoeren. Hiermee verdwenen de Filistijnen uit de geschiedschrijving. Wel wordt de kuststreek nog een geruime tijd aangeduid als het land van de Filistijnen.

Hoewel de Filistijnen al meer dan 2500 jaar geleden hielden op te bestaan en van de aardbodem verdwenen waren, had de wijlen PLO-leider Yasser Arafat (1929-2004) die zichzelf president van de PA noemde, het al reeds uitgestorven volk van de Filistijnen weer tot het leven gewekt en beweerd dat "de Palestijnen al duizenden jaren als volk bestaan in dat gebied." Maar noch het woord Palestijnen noch het woord Palestina zijn in de Bijbel terug te vinden. Er is geen enkel historisch bewijs voor de bewering van Arafat. Want sinds de oprichting van de terroristische beweging PLO namen de Arabieren in 1964 de naam 'Palestijnen' aan.  Het aanduiden van een mogelijk toekomstige Arabische staat met de naam Palestina van het Joods gebied is echter problematisch, omdat het een niet-bestaande etnische continuïteit suggereert. Er bestaat geen wetenschappelijk, volkenkundig en historisch verband tussen de Polytheïstische, onbesneden Filistijnen van weleer en de Palestijnen van vandaag. Etnisch gezien zijn de zogenaamde Palestijnen niet alleen Arabieren maar ook nazaten van gearabiseerde Grieken, Turken, Armeniërs, Egyptenaren, Latijns-Amerikanen, enzovoorts. Helaas voor de aartsleugenaars Arafat, Abbas en andere Palestijnse leiders wijzen de volkstellingen in dat gebied in 1931 uit dat de geboorteplaatsen van de in 1931 aanwezige moslim-immigranten waren: Albanië, Algerije, Australië, Midden-Amerika, Cyprus, Egypte, Griekenland, India, Irak, Marokko, Iran, Spanje, Tunesië, Turkije, enzovoorts. (2) In feite zijn ze allemaal "geimporteerd": Een verdeeld volk vol mengbloed en zonder zuivere identiteit! Precies zoals de Bijbel hen bastaards noemt. Hun ware oorsprong ligt inderdaad in de verschillende landen. De Bijbel maakt via de profeet Zacharia ons duidelijk dat we tegenwoordig te maken hebben met een 'bastaardvolk' die in de eindtijd zich dankzij Arafat graag 'Filistijnen' noemt:

"Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet."
Zacharia 9:5-7

De profetie is nu in vervulling gegaan dat de Filistijnen, de oorspronkelijke bewoners van de huidige Gazastrook, uitgeroeid waren en een bastaardvolk hun plaats ingenomen heeft. Een belangrijk feit is dat de Filistijnen van de oudheid geen bastaards waren. Nergens was iets gezegd van de Filistijnen uit een ver verleden. Ze werden alleen onbesnedenen genoemd (Richteren 14:3, 15:18, I Samuël 17:26), terwijl de huidige Palestijnen besneden zijn! De huidige Gazastrook, het vroegere Filistijnse gebied, wordt nu bewoond door de Arabieren die zich Palestijnen noemen. Ze koesteren blijkbaar dezelfde haat tegen de Joden, net zoals de Filistijnen vroeger deden! (2) Joseph Farah, de Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oostendeskundige, verklaarde dat het huidige Palestijnse volk niets anders dan een verzameling Arabieren van verschillende nationaliteiten is en de meeste leiders van de PLO afkomstig waren uit verschillende landen in de regio. Volgens hem is het een grootste fout van het Westen geweest om de PA/PLO leiders als vertegenwoordigers van het Palestijnse volk die in werkelijkheid niet bestaat, te erkennen. (3) Het feit dat Yasser Arafat géén Palestijn maar een geboren Egyptenaar was, spreekt voldoende. Het bleek dat Arafat een geruime tijd had gelogen over zijn geboorteplaats. Hij zei dat hij in Jeruzalem geboren was. Maar het bleek helemaal niet waar te zijn. Laten we een interessante informatie op Wikipedia lezen:

"Over zijn geboorteplaats en datum bestond tot voor kort geen zekerheid. Vaak noemde men Caïro, Egypte (op 24 augustus 1929), maar Arafat stelde te zijn geboren in Jeruzalem (op 4 augustus 1923), zoals een Palestijns leider past. Ook werd de stad Gaza wel eens genoemd als zijn geboorteplaats. Een latere vondst van zijn geboortebewijs maakte een einde aan de onduidelijkheid. Arafat bleek toch in Caïro te zijn geboren." (4)

De Palestijnen bestoken iedereen, vooral westerse leiders, pro-Palestijnse activisten en de media, met hun fabels over hun "geschiedenis." Volgens Ibrahim Abdullah Sarsur, lid van de Knesset, het Israëlische parlement. zijn de Palestijnen de "Arabische Jebusieten." (2) Maar de Jebusieten van de oudheid waren helemaal géén Arabieren! De Bijbel maakt ons echter duidelijk dat de Jebusieten Kanaänieten waren. Met al deze wilde fantasieën en grote leugens trachten de Palestijnen te bewijzen dat de Joden geen aanspraak zouden maken op Jeruzalem, en de Palestijnen van de Filistijnen of de Jebusieten zouden afstammen. Echter zijn de huidige Palestijnen helemaal géén nakomelingen van de Filistijnen noch van de Jebusieten. Daarom kunnen zij geen aanspraak maken op het land en de stad Jeruzalem. Vóór de oprichting van de Joodse staat op 14 mei 1948 werden alle inwoners van het vroegere Britse mandaatgebied, het huidige Israël en het koninkrijk Jordanië, Palestijnen genoemd; Joden, Armeniërs, Bedoeïenen, Christenen, Moslims. Allen hadden hun Palestijnse paspoort. Toen de staat Israël uitgeroepen werd, werden de inwoners Israëliërs genoemd. Buiten Israël bleven de inwoners Palestijnen heten. Een heel interessant detail is een Palestijnse postzegel dat uit het Britse mandaatgebied Palestina dateert. Op de Palestijnse postzegel staat de Engelse naam Palestine in het Hebreeuws en het Arabisch. Klik de afbeelding hieronder ter uitvergroting dan ziet u inderdaad twee talen op deze Palestijnse postzegel van het jaar 1927;

Palestijnse mandaat postzegel
Als u een groot voorvechter van "vrij Palestina" bent en heilig overtuigd blijft van de Palestijnse zaak, dan zult u eerst goed moeten erover nadenken eer u Israël gaat beschuldigen van apartheid en racisme. Zoals iedereen het weet dat er twee talen, Hebreeuws en Arabisch, op de meeste Israëlische postzegels staan, heeft de Palestijnse Autoriteit eigen postzegels met de naam Palestina in 1995 uitgegeven. Het zal u zeker opvallen dat op alle door de PA uitgegeven postzegels de Engelse naam Palestinian Authority zeker niet in twee talen, Hebreeuws en Arabisch, wordt vertaald. De twee talen dat op alle PA postzegels voorkomen, zijn Arabisch en Engels! Waarom geen Hebreeuws? Bekijk de afbeelding van de Palestijnse postzegel uit 2010 goed, dan merkt u vanzelf...

PA postzegel uit 2010
Waarom worden de Palestijnse postzegels alleen in het Arabisch uitgegeven en niet in twee talen? Uw beschuldiging aan het adres van Israël dat de Joodse staat een "apartheidsstaat" is en dus "racistisch", is onwaar en leugenachtig! Er is nog een bijzonder detail van een 'postzegel' dat door de PLO in 1968-1969 voor propaganda-doeleinden werd gebruikt, waarop de tekst staat te lezen: Palestina voor de Arabieren. Zie de afbeelding hieronder:

PLO-propaganda postzegel:
Palestina voor de Arabieren
Waarom geen Palestina voor de  Palestijnen? Yasser Arafat beweerde dat Joden en Arabieren gelijke rechten zullen krijgen, als de Palestijnse staat gesticht wordt. Maar in het Arabisch riep hij zijn aanhangers op alle Joden te vermoorden! Zijn taalgebruik was puur racistisch en getuigt alleen van echte Jodenhaat. In Israël hebben zowel Joden als Arabieren dezelfde rechten. Geen wonder dat de Israëlische posterijen de door de PA uitgegeven postzegels in 1995 weigerden te erkennen, omdat deze in strijd was met het autonomieakkoord.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden er honderden Joodse en Arabische vrijwilligers uit 'Palestina' in het Britse leger. Toen de Britten epauletten met de aanduiding 'Palestine' uitdeelden aan de manschappen, hadden niet de Joodse, maar de Arabische soldaten een probleem met het dragen van deze benaming. Ze zeiden:"Wij zijn Arabieren, geen Palestijnen!" (2) U ziet nu dat de aap uit de mouw komt! De Arabische intellectuelen vonden dat 'Palestina' een "zionistische uitvinding" was. Maar...de naam Palestina was helemaal géén zionistische uitvinding. Laten we naar enkele feiten kijken.

In het Westen was de term 'Palestina' oorspronkelijk synoniem aan het "Beloofde Land" en het "Heilige Land", dat wil zeggen; het land van de Joden. Door de eeuwen heen zijn de termen "Palestina" en "Palestijns" analoog aan de termen "Israël" en "Joods." (5) Dit is heel duidelijk te lezen in vele boeken, artikelen, kranten en encyclopedieën. Een in 1952 (!) uitgegeven Nederlands encyclopedie vermeldt de analogische term 'Palestina':

"Romeinse naam (van Hebreeuwse Plesjit) voor het land der Israëlieten, omvatte het tegenwoordige Israël, met oostelijk van de Jordaan gelegen gebied.." (6)

De oude Nederlandse encyclopedie van 1952 is één van vele voorbeelden. Tegenwoordig zijn oude kranten, artikelen, boeken en encyclopedieën steeds schaarser geworden in verband met het steeds grimmig wordende anti-Israëlische en pro-Palestijnse klimaat in het Westen.

Vóór de oprichting van de Staat Israël in 1948 was er een Palestijns krant, genaamd the Palestine Post. The Palestine Post was een voormalige krant die in 1950 in The Jerusalem Post was veranderd en voortgezet. De Engelstalige krant werd op 1 december 1932 in het voormalig Brits mandaatgebied Palestina opgericht door een Oekraïens-Amerikaanse Jood, Gershon Agron. (7) De dagelijks verschijnende krant mikte vooral op zowel Joden als niet-Joden die de Engelse taal machtig waren en in Palestina woonden. The Palestine Post had vroeger linkse signatuur. Tegenwoordig heeft de Israëlische krant The Jerusalem Post rechtse (Likoed) signatuur.

The Palestine Post, 15 mei 1948

De laatste vijftig jaar heeft de term 'Palestina' een ongeloofelijk perverse en wrede transmogificatie ondergaan en wortel geschoten onder de anti-semieten en Israëlhaters over de hele wereld, vooral in de Arabische islamitische wereld en in het "gedhimmificeerde" Westen. Een naam in het Arabisch "Filastin", hetgeen deze associaties aan de Filistijnen oproept en geen historische- en etymologische betekenis voor de Arabieren en andere moslims heeft, is tegenwoordig een mythe geworden, die vele hoofdstukken van venijnige en giftige anti-Joodse propaganda heeft aangevuld. De hele mythe van vervorming en een Arabisch "Palestina" is uitgegroeid tot een religie op zichzelf. (5) Vooral een afgod van linkse progressieven, socialisten en pro-Palestijnse supporters in het Westen. De term "Palestina" werd uitgevonden door Romeinse keizer Hadrianus, die de opstand van Bar Kochba in 136 liet bloedig neerslaan. Toen de opstand onder aanvoering van Simon Bar Kochba die zichzelf tot messias verklaarde, in Judea in 132 na Chr. uitbrak, had de vrijheidsoorlog vier jaar geduurd. De Romeinen leden zware verliezen dat keizer Hadrianus zijn bekwame generaal Julius Severus uit Brittannië moest terugroepen. Hij had 12 legioenen nodig om de Joodse opstand neer te slaan. Toen de opstand neergeslagen werd en vele duizenden Joden afgeslacht waren, besloot keizer Hadrianus Judea te veranderen in "Syria Palestina." "Palestina" werd bewust vernoemd naar de Filistijnen, de oude vijanden van het volk Israël. Ook de naam Jeruzalem werd omgedoopt tot "Aelia Capitolina." In 635 na Chr., na de stichting van de islam door Mohammed, veroverden de Arabieren het Heilige land op de Byzantijnen. De islamitsiche Arabieren zagen niets in het land en hadden ook echt geen interesse. Het feit ligt ook eraan dat de naam Jeruzalem nergens in de Koran genoemd wordt. De Arabieren hadden de naam van Jeruzalem veranderd in "al-Quds" (het Heiligdom). Verder noemden ze het land "Jund Filastin" (provincie van Palestina), een directe ontlening aan de Grieks-Romeinse term, maar omdat het Arabisch geen "P" klank heeft, werd "Palestina" veranderd in Filastin. (5) En elke naam van elk zogenaamd "Arabische dorp" in Israël is niets meer dan een Arabische verdraaing van de oorspronkelijke Hebreeuwse naam voor een stad. Zo werd het Hebreeuwse Hevron in Arabische Hebrun. Hoewel er beweerd wordt dat de Joodse nederzettingen in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria illegaal zijn en ontruimd moeten worden, eisen de Palestijnen ook het vertrek van ruim 400 Joden uit Hebron (in het Hebreeuws Hevron). Maar de Joden hebben al eeuwenlang in Hebron gewoond. Hebron is altijd een Joods stad gebleven en de naam van deze stad is meermalen in de Bijbel genoemd. Zo werd David tot koning in Hebron gezalfd. (II Samuël 2:1-4) Hebron was de stad waar koning David zijn koninkrijk stichtte en zeven jaar heerste alvorens hij Jeruzalem op de Jebusieten veroverde. (I Kronieken 29:26-27) Hebron is voor de Joden een heilig stad vanwege Abraham. De moslims beschouwden Hebron ook als heilig vanwege Abraham, maar..ze willen de Joden het recht ontnemen om in Hebron te wonen. Abraham had de spelonk van de Machpéla als begraafplaats voor zijn overleden vrouw Sara gekocht voor de prijs van vierhonderd zilveren sikkels. (Genesis 23:1-20) Niemand kan dus betwisten dat de plek Joods eigendom is. Want Abraham had deze plaats eerlijk gekocht. (8) Daarom hebben de moslims niet het recht om de heilige plek van het Jodendom toe te eigenen! Een van de tien geboden Gods luidt:"Gij zult niet stelen." (Exodus 20:15) In Hebron hebben altijd de Joden gewoond, behalve in perioden dat Joden uit Judea werden verdreven. De Arabieren wonen sinds de zevende eeuw in Hebron. De Joden mochten van de islamitische overheersers alleen in een getto wonen en werden behandeld als minderheid. Vanaf de 16e eeuw kwamen religieuze Joden naar Hebron. Aan het eind van de 19e eeuw woonden ongeveer 1500 Joden in de stad. Aan de Joodse aanwezigheid  kwam een tragisch einde, toen een Arabische pogrom in 1929 door de grootmoefti Amin al-Hoesseini georganiseerd werd en meer dan 60 Joden werden in Hebron vermoord. (8) Hebron is een van vele voorbeelden dat de Joden altijd in het land gewoond hebben. De Joden wonen al duizenden jaren in deze land en niet de huidige Palestijnen!

Met hun fabels hebben de Palestijnen geschiedvervalsing op grote schaal gefabriceerd om hun valse claims, Jodenhaat, terrorisme en genocide te rechtvaardigen. Het "Arabische Palestina" is een sprookje voor westerse dhimmi's, pro-Palestijnse supporters, anti-Israël boycot activisten en Jodenhaters geworden. Helaas ook voor christelijke kerken die de vervangingstheologie aanhangen en de leugen liefhebben! Het is duidelijk dat de Palestijnen het hele land van de Joden willen beroven. Ook de christenen die zich tegen Israël keren, steunen de onrechtmatige roof. Maar de Here God háát onrechtmatige roof. (Jesaja 61:8)  De Tora zegt heel duidelijk:"Gij zult niet roven." (Leviticus 19:13)

                                                                          Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u

  
                                                                            Paul


Bronnen en referenties;

(1) Bijbels Encyclopedie
(2) Oordeel over de Filistijnen. Door Franklin ter Horst
(3) Artikel7: Palestijnen bestaan niet, geld wel
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Yasser Arafat
(5) faq-online: De Palestijnse mythe
(6) Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie
(7) en.wikipedia.org/wiki/The Palestine Post
(8) Infonu.nl/Israël
         

Geen opmerkingen: