dinsdag 12 juli 2011

De Tempelberg ontheiligd door de heidenen. Deel IIIPolitiek-religieuze macht 1; Het Vaticaan (vervolg)

Wereldheerschappij is altijd een doel van de paus gebleven. Het Vaticaan wéét heel goed dat Jeruzalem het middelpunt van de aarde is en niet voor niets de navel van de aarde wordt genoemd. Het Vaticaan wéét ook heel goed dat de Tempelberg de toekomstige zetel van de Messias Jezus Christus is. Vandaar de claim van het Vaticaan op Jeruzalem en de Tempelberg. Het pauselijke streven naar de wereldheerschappij is nog steeds onveranderd en alleen mogelijk met de steun van de Jezuïeten en de aanverwante organisaties van het Vaticaan. De Jezuïeten zijn doorkneed in talloze politieke samenzweringen. Ze zijn de echte Illuminati. Leon Trotski noemde hen "fanatieke strijders voor de kerk" en hun sociëteit "een strijdorganisatie die sterk afgesloten, streng gecentraliseerd en tot aanvallen bereid en gevaarlijk is voor de vijanden, maar ook voor de bondgenoten." (1) Hij erkende dat de Russische Revolutie het werk was van de Jezuïeten, die de Russisch-Orthodoxe kerk voor het Vaticaan wilden overnemen. De poging tot de overname van de Russische Orthodoxe kerk was echter mislukt doordat Lenin, een behoorlijk pienter man, hen doorzag. Door middel van revoltes, revoluties, economische en financiële rampen, oorlogen, maatschappelijke onvrede, enz. willen de Jezuïeten de Nieuwe Wereld Orde creëeren met Jeruzalem als hun inzet! De ex-Jezuïet, Malachi Martin, die vroeger actief was in het verzamelen van inlichtingen voor het Vaticaan, beschuldigde in zijn boek "De Jezuïeten: De Sociëteit van Jezus en het verraad van de Rooms Katholieke kerk" de Jezuïeten ervan de kerkelijke leer systematisch te ondermijnen en te vervangen door de communistische doctrines. Ook schreef hij in zijn boek hoe de Rooms Katholieke kerk aan de Nieuwe Wereld Orde werkt. (2) Hoe fanatiek, geraffineerd, meedogenloos en gevaarlijk de Jezuïeten mogen zijn, moeten we hen beslist niet onderschatten! Zoals in het Oude Rome was de Preatoriaanse Garde de lijfwacht van de keizer geweest en de Preatorianen hadden enorme invloed gehad bij de troonopvolgingen en benoemingen van aantal Romeinse keizers, zijn de Jezuïeten de Preatoriaanse Garde van vandaag met de generaal-overste als hun hoofd. Zoals de Preatorianen complotten gesmeed hadden om Romeinse keizers als Caligula te vermoorden, zijn de Jezuïeten ook betrokken in talrijke complotten.

Alberto Rivera, een voormalig Jezuïet, vertelde in zijn getuigenis dat hij tijdens zijn verblijf in het Vaticaan inzage kreeg in de uitgebreide archieven over de Rooms Katholieke kerk. Deze archieven gaan terug tot het eerste christendom en beschrijven allerlei gebeurtenissen, waarvan de mensheid absoluut niet mag weten. Er zijn onder andere gedetailleerde verslagen van christenvervolgingen onder de Romeinse keizer Nero en wrede martelpraktijken als Inquistie en Jodenvervolging. (3) Het Vaticaan Geheim Archief (Archivio Segreto Vaticano) is de centrale bewaarplaats van alle akten, staatsdocumenten, brieven, pauselijke verslagen en zeer veel andere documenten die de kerk in de loop van vele eeuwen heeft verzameld. In totaal wordt er zo'n 85 kilometer archiefstukken bewaard. Onlangs werd het archief mondjesmaat voor het publiek toegankelijk: de toelating is slechts beperkt. Het niet openbaar maken van alle archieven heeft tot gevolg dat er gespeculeerd werd over de geheimen die misschien verborgen lagen. Op 20 febr. 2002 nam paus Johannes Paulus II de uitzonderlijk beslissing om een aantal documenten van de historische archieven openbaar te maken. (4) Nog steeds zijn zeer veel geheimen van het Vaticaan niet prijgegeven!! Reeds op jonge leeftijd kreeg Alberto Rivera ernstig twijfels over het kerkelijke systeem, toen hij nog in opleiding was en ook regelmatig in conflict met de leraren en rector op het seminarie raakte. De schokkende details van Alberto Rivera's verklaringen zijn u waarschijnlijk niet bekend. Het Vaticaan heeft een zogenaamde Heilige Office, een heilig kantoor. Deze stuurt en leidt de Inquisitie wereldwijd. Toen de Heilige Office openlijk in werking was gezet, waren er 68 miljoen mensen in de loop van eeuwen omgebracht door gruwelijke martelingen en brandstapels. Dat echter ook de moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog het werk was van de Heilige Office, is u zeker niet bekend!
Ook dat paus Johannes Paulus II de opdracht had gegeven om lokale tribunalen wereldwijd op te zetten in alle Roomse parochies en bisdommen, is u waarschijnlijk niet bekend. (3)

Alberto Rivera (1935-1997)

Dat de Rooms Katholieke kerk de islam had gesticht en niet Mohammed, is u ook zeker niet bekend. Het Vaticaan wilde Jeruzalem absoluut in zijn bezit krijgen vanwege de religieuze en strategische waarde van deze stad. Het gaat het Vaticaan ook om de Tempelberg, waar de Grote Koning zal zetelen. Vóór het ontstaan van de islam had de Rooms Katholieke kerk geprobeerd Jeruzalem in bezit te nemen, maar haar pogingen waren tevergeefs vanwege de Joden die in het land Judea en Jeruzalem nog altijd wonen. Een tweede probleem waren de christenen in Midden-Oosten en Noord-Afrika, die niet loyaal aan de paus waren. De Roomse kerk wilde absolute macht hebben en niemand mocht deze kerk in de weg staan! Op een of andere manier moest het Vaticaan een wapen creëeren om ten eerste de Joden te elimineren en ten tweede de Bijbelgetrouwe christenen uit te roeien. De Arabieren werden als een ideaal instrument gezien om het karwei voor de kerk te spannen.

De theoloog, filosoof en kerkvader, Augustinus van Berberse afkomst (354-430), wist wat er aan de hand was. Hij was degene, al zal hij dat zelf niet beseffen, die de islam mede gecreëerd heeft. Hij was een zeer machtig en invloedrijk man met een eigen klein leger van volgelingen. Zijn kloosters werden gebruikt als uitvalsbasis om Bijbelse manuscripten op te sporen en Bijbelgetrouwe gelovigen te vernietigen. De officiële en vaak vervalste geschiedenisboeken hebben u vast en zeker niet verteld over de zogenaamde kerkvader die 'goede werken' verricht heeft. Want de officiële en vervalste geschiedenis is een sprookjesboek voor kinderen en volwassenen geworden, zonder dat we echt beseffen!! (3) (5)

Augustinus van Hippo
Augustinus werd heilig verklaard vanwege zijn fantastische werk voor Rome! Hij was in die tijd druk bezig met het bekeren van Arabieren tot het katholicisme. Veel Arabieren zagen hier echter geen heil in en bleven hun eigen goden dienen. In die turbulente tijd hierna werden er 'spionnen' uitgezonden naar de Arabische stammen die zich niet bekeerden tot het katholicisme. Zij vertelden deze Arabieren dat er eens een groot leider zou opstaan, die alle Arabieren zou verenigen. (3) (5)

De Rooms Katholieke kerk ging een "messias" voor de Arabieren creëeren. Iemand met leiderschap en charisma, die zou opstaan en de Arabieren zou aanvoeren in de strijd tegen de Joden en Bijbelgetrouwe christenen, en uiteindelijk, met alle Arabieren achter hem, Jeruzalem zou innemen voor de paus! De Arabische term 'messias' is echter niet hetzelfde als de Hebreeuwse. In het Hebreeuws is de messias Masjiach. Masjiach betekent de Gezalfde. Het zelfstandig Hebreeuwse naamwoord Masjiach wordt alleen gebruikt voor een heel bijzonder individu. De persoon in kwestie zou afstammen van koning David, zoals het ook staat geschreven in de Schriften dat de echte Messias Jezus Christus een afstammeling is van David. (Lucas 1:30-33) Ook speelt de Messias een belangrijke rol in de eindtijdverwachting, aldus de mening van Joden én christenen. In het Arabisch is de messias "Al-Masih." Veel westerlingen denken dat de Arabische "Al-Masih" in de Koran op Jezus doelt. In bepaalde gedeelten van de Koran wordt Jezus ook de Messias genoemd, hoewel het glashelder ontkend wordt dat Hij de Zoon van God is. Degene die een grondig kennis van de islam en de Koran heeft, wéét heel goed dat in de Koran wordt Jezus helemaal géén centrale rol toegekend, maar Mohammed. Voor de moslims is Jezus alleen een profeet, meer niet. Mohammed wordt de grote profeet genoemd. De voormalige moslim en ex-terrorist, Walid Shoebat, legde uit dat de moslims hun 'profeet' Mohammed - wiens naam 'de Geprezene' betekent - met een hoge mate van respect behandelen en zelfs boven God stellen, terwijl ze christenen keihard beschuldigen van godslastering als ze Jezus God noemen! (6) Maar in feite plegen de moslims godslastering dat ze Mohammed de Geprezene noemen en de goddelijke titels toekennen! De persoon "Al-Masih" slaat uitsluitend op zowel Mohammed als de Mahdi. Het is heel interessant om te weten dat de Mahdi, ook wel de Twaalfde Imam genoemd, volgens de islamitische overlevering een afstammeling is van Mohammed. Dat Mohammed de goddelijke eer "de Geprezene" kreeg, werden keizer Augustus (de naam betekent letterlijk 'de Verhevene'!) en alle pausen, die volgens de Roomse leer plaatsvervangers van Christus zijn, ook goddelijke eer toegekend. Precies zoals alle Romeinse keizers zichzelf caesars - dat wil zeggen dat ze de opvolgers zijn van Julius Caesar - noemden, noemden de Roomse pausen zichzelf ook de opvolgers van de eerste paus Petrus en de islamitische kaliefen zichzelf de opvolgers van Mohammed!! Hun claims vormen voor de zoveelste keer het bewijs dat zowel het katholicisme als de islam rechtstreeks afkomstig zijn van de Babylonische myterie-religie!

Het stripboek "The prophet"

Een tot het Katholicisme bekeerde rijke Arabische dame, genaamd Khadija, had haar rijkdom afgestaan aan de Roomse kerk en was als non in het klooster gegaan. Ze kreeg een speciale opdracht om uit het klooster te gaan en een briljante jongeman te zoeken, die gebruikt kon worden als een 'messias' voor de Arabieren. Ze kreeg alle financiële steun van Rome hiervoor en een helper, haar neef Waraquah, een 'bekeerde' Arabier, toegewezen. Mohammed, een jongeman van 25 jaar, werd door Khadija aangesteld om haar handelskaravanen te leiden. Later vroeg ze hem ten huwelijk, hoewel het zeer ongebruikelijk was in de Arabische woestijncultuur, en hij stemde er in toe. Pas op 40 jarige leeftijd vernemen wij weer iets van Mohammed. Hij kreeg dan zijn eerste 'openbaringen' van Allah en moest deze reciteren. Hij ging het nog een stapje verder: Mohammed verklaarde zichzelf de boodschapper van Allah. De mensen hadden zo'n tweehonderd jaar gewacht op deze 'man van God.' Door toedoen van Augustinus accepteerden de Arabieren hem als hun leider, zo werd door de Roomse kerk de eerste steen gelegd voor de islam. Dat was niet alleen alles. De officiële geschiedenisboeken en ook de islamitische overleveringen vertellen u echter niet dat Mohammed onderwezen en later naar de Arabieren teruggezonden werd...door de Rooms Katholieke kerk! Rome had zijn Arabische messias gecreëerd. (3) (5)

Er zijn nog steeds ongepubliceerde werken van Mohammed, waaruit de link met Rome blijkt. Dat werd Alberto Rivera en anderen verteld door kardinaal Augustin Bea (1881-1968), een Duits Jezuïet en president was van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Volgens

Kardinaal Augustin Bea
de kardinaal zijn deze geschriften in het bezit van de ayatollahs en veilig opgeborgen, omdat ze uiterst gevoelige informatie bevatten over het ontstaan van de islam en nooit in de officiële geschiedenisboeken vermeld staan! Ook het Vaticaan heeft informatie hier over. Beide partijen dekken elkaar echter in. Ze hebben zoveel informatie over elkaar dat als dit bekend zou worden, het zo'n enorm schandaal zou betekenen dat beide religies te gronde zouden worden gericht!! (3) Volgens de ex-moslim Walid Shoebat hebben de hoogste moslimgeestelijken de oudste teksten van de Koran angstvallig verborgen gehouden in Jemen. Een kopie van de oudste teksten van de Bijbel, bijvoorbeeld codex Vaticanus, is vrijelijk te koop. "Waarom mag het oudste manuscript van de Koran, dat zich in het Topkapi museum in Turkije bevindt, nog steeds niet onderzocht worden? Waar zijn ze bang voor? Waarom mogen de oudste Koranteksten niet op dezelfde kritische wijze onderzocht worden als eeuwenlang met de oudste manuscripten van de Bijbel is gebeurd?"vroeg Walid Shoebat zich af. Walid Shoebat stelde vast dat de reden zo simpel is dat in alle oudere manuscripten van de Koran worden talrijke afwijkingen gevonden. Deze afwijkingen zijn dermate groot dat ze totaal in strijd zijn met de claims van de hoogst moslimgeestelijken dat de Koran nog precies hetzelfde is als de allereerste versie. (6) Hiermede bevestigt Walid Shoebat onbewust de verklaringen van Alberto Rivera en kardinaal Bea, zonder dat hij hen kent!! De Italiaanse graaf Vittorio Vivaldi III heeft de verklaring van Alberto Rivera ook bevestigd en vertelde dat de Rooms Katholieke priesters, vooral Augustiner monniken, de Koran hadden geschreven en niet Mohammed en zijn opvolgers. (7) De Koran moet volgens de hoogst moslimgeestelijken absoluut wáár zijn en er mogen geen kritische vragen worden gesteld. Moslims worden van kindsaf in de watten gelegd dat ze géén vragen mogen stellen en géén twijfels over de islam mogen uiten. Wie twijfelt aan de islam, is gedoemd tot het verblijf in de hel:"Voorzeker, degenen die geloven, daarna verwerpen, dan wederom geloven dan wederom verwerpen en daarna in ongeloof toenemen, hen zal Allah niet vergeven, noch zal Allah hen op de rechte weg leiden." (Soera 4:137) Een moslim die het geloof niet serieus neemt, gaat naar de hel:"Degenen, die hun godsdienst tot tijdverdrijf en tot vermaak namen en wie het leven van de wereld had bedrogen, Wij zullen hen deze Dag vergeten, zoals zij de ontmoeting op deze dag vergeten en zoals zij Onze tekenen verwierpen." (Soera 7:51). Nog een korantekst: wie de Koran matigt, gaat naar de hel:"Doch degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken, zullen de bewoners van het Vuur zijn." Ook wordt kritiek op de Koran gestraft (Soera 34:38) en een afvallige die de islam de rug toekeert, zal zwaar gestraft worden. (Soera 48:17) U ziet hoe angst in de harten van de moslims geboezemd wordt als het om Koranverzen die zware straffen in het vooruitzicht stelt voor de afvallige moslims, gaat! Aantal moslims die de islam de rug toegekeerd hebben, zijn uitgestoten of vermoord. Hoewel de Koran haat tegen Joden en Christenen predikt en geweld tegen hen aanvuurt, wordt de paus door de moslims met respekt behandeld! Immers, Jezus is in de Koran een profeet en de paus, dat is zijn opvolger. Het is tragisch dat miljoenen moslims misleid en bedrogen zijn en nog steeds in grote onwetendheid leven. Het is zeker dat de islam hen weghoudt van de Waarheid. De Waarheid is niemand anders dan Jezus Christus in Zijn hoogsteigen persoon. Hij zei ook dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. (Johannes 14:6) Op 'n dag zal de Waarheid miljoenen moslims vrijmaken! (Johannes 8:32) Het is echt onvoorstelbaar dat de Rooms Katholieke kerk zo'n agressief, gewelddadig en expansionistisch religie als de islam gecreëerd had. Al zouden we dan niet graag geloven, en toch is het volkomen waar. De vraag is aan u: hoe verklaart u dat het Vaticaan op goede voet staat met het dictatoriaal regime van de ayatollahs in Iran!? Hun goede betrekkingen bewijzen dat ze elkaar indekken wat het ontstaan van de islam betreft. Ze willen kost wat kost alles voorkomen dat de waarheid over het ontstaan van de islam bekend gemaakt zou worden, hetgeen het tot ineenstorting van beide religieuze systemen kan leiden. Miljoenen katholieken en moslims weten helemaal niets van het diepst bewaarde geheim dat het Vaticaan en de hoogst moslimgeestelijken angstvallig houden.

De Rooms Katholieke kerk hielp met de opbouw van Mohammed's leger in ruil voor het elemineren van de Joden en de Bijbelgetrouwe christenen, het beschermen van de Augustijner monniken en het innemen van Jeruzalem voor de paus. Hiervoor kregen de moslims financiële steun. In verloop van tijd werden de moslims erg sterk. Joden en Bijbelgetrouwe christenen werden afgeslacht. De eerste moordpartij begon reeds, toen Mohammed nog in leven was en in Medina, waar hij heen vluchtte vanuit Mekka, 800 Joden in Khaybar om het leven liet brengen. Opmerkelijk is volgens Alberto Rivera het feit dat er nooit katholieken werden afgeslacht. Meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen. Toen de Arabieren Jeruzalem in 638 veroverden, eiste de paus de stad echter op van de islamitische troepen. Maar de Arabieren stonden deze stad niet af aan de paus. Immers, Jeruzalem was de derde heilige stad voor de islam geworden, hoewel deze stad helemaal niet genoemd is in de Koran. Heel slim van de Rooms Katholieke kerk dat de naam Jeruzalem bij het ontstaan van de islam niet vermeld stond in de Koran! Want de moslims mochten absoluut niet weten van de pauselijke claim op Jeruzalem, anders zouden zij de Heilige Stad ook gaan opeisen, klonk de mening van de Roomse kerk. Dat de Arabieren Jeruzalem weigerden af te staan, had Rome niet hier op gerekend. De kruistochten tegen de moslims waren het gevolg. Hoewel de Rooms Katholieke kerk deed voorkomen alsof ze door de kruistochten Jeruzalem van de 'barbaren' ging bevrijden, konden ze nu zonder hindernissen zelf de Heilige Stad in beslag nemen. De verwoestende gevolgen van deze actie, het door Rome creëeren van een Arabische 'messias' en de gewelddadige en expansionistische religie, de islam, kunnen we vandaag nog steeds zien. De islam wordt steeds populair en gevreesd, is ook de snelgroeiende wereldgodsdienst en heeft grote invloed op de wereld, zowel op economisch als politiek terrein. Ook de onvoorstelbare Jodenhaat van de Arabische moslimlanden is hiervan een uitvloeisel. (3) (5)

Er zijn in de laatste tijd zoveel mythes en misvattingen ontstaan. We horen zogenaamde "deskundigen" regelmatig verkondigen dat met name de middeleeuwse Kruistochten en het westerse imperialisme de oorzaak zijn voor de diepgewortelde haat van moslims en jihadstrijders tegenover het vrije Westen. Sommigen gaan helemaal te ver met hun beweringen dat "de kruistochten één van de directe oorzaken zijn die geleid hebben tot het Midden-Oosten conflict van vandaag." "Door dit te beweren wordt er niet alleen onrecht gedaan aan de historische feiten, maar wordt de islam ook nog eens verheerlijkt en geromantiseerd als een vredelievende godsdienst die geen enkel kwaads in zin had, maar slachtoffer is geworden van een christelijk complot,"concludeerde Andrew Curry in zijn opmerkelijk artikel "De Waarheid over de Kruistochten en de Islamitische Jihad." Hij gaf een voorbeeld hoe een toon uitgezet wordt dat de Kruistochten een "barbaarse onderneming uitgevoerd door wrede christenen en bedacht door een corrupte paus" waren, terwijl Saladin en zijn Arabische legers vooral bestonden uit "edelmoedige en nobele krijgers die niets anders deden dan het verdedigen van hun land." (8) Het beeld is nogal misleidend. Ook de Hollywoodfilm "Kingdom of Heaven" had een bijdrage geleverd aan de romantisering van de moslimaanvoerder Saladin. Echter de historische feiten vertellen het verhaal geheel anders. Saladin was niet bepaald een edelmoedig, genadig en nobel krijger, zoals de moderne historici ons willen doen geloven. Toen Saladin de kruisvaarders in de slag bij Hattim op 4 juli 1187 gevangen genomen had, beval hij een massa-executie van alle christenen. Ze werden allemaal onthoofd, geheel in overeenstemming met een Korantekst;

"Wanneer gij de ongelovigen in oorlog ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast."  Soera 47:4

Saladins schrijver Imad deed verslag;"Bij hem waren een hele groep geleerden en Soefi's en een aantal godvruchtige mannen en esthetici; allemaal smeekten ze om toestemming om een van hen te doden en ze trokken hun zwaarden en rolden hun mouwen op. Saladin zat met een opgewekt gezicht op zijn podium; de ongelovigen toonden diepe wanhoop." (9)

Saladin

Ook in Nederland worden de kinderen op scholen met dezelfde leugenachtige argumenten gehersenspoeld. Dat hiermee de historische waarheid geweld wordt aangedaan, schijnt de leraars niet te deren. Op scholen en op SchoolTV wordt het beeld van de kruistochten op 'n beschamende en eenzijdige wijze voorgesteld; De moslims worden voorgesteld als slachtoffers, immers waren zij het die werden verdreven en afgeslacht. Het zijn de Kruisvaarders die wreed zijn en over de wreedheden van moslims wordt helemaal niets gezegd! Maar het was juist de islam die in de honderden jaren voorafgaand aan de Kruistochten alle vroeg-christelijke gemeenschappen en steden onder de voet gelopen en praktisch vernietigd hadden. (8) Deze christelijke gemeenschappen, zoals Alberto Rivera verklaard had dat ze niet loyaal waren aan de paus en de Roomse kerk, bestonden al voor het ontstaan van de islam. Het is zo beschamend om tegenwoordig een leugen te verkondigen dat een oorlogszuchtig religieus fanatisme aan de eerste Kruisvaarders toegeschreven werd die in de vroeg-christelijke gemeente in werkelijkheid juist totaal afwezig was. Dit soort religieus fanatisme had met de eerste Kruistocht veel minder te maken dan de "deskundigen" ons graag willen doen geloven. Het religieus fanatisme heeft wel veel te maken met de islam. Andrew Curry schreef verder;"In feite was de eerste Kruistocht zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie die wonderwel toch slaagde. Maar het had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers die het martelaarschap voor God en de religieuze jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de islam bekend waren. De moderne politiek correcte, maar historisch gezien onjuiste, weergave van feiten beïnvloeden een hele nieuwe generatie met eenzijdige halve waarheden, waardoor het moeilijker wordt om de feitelijke waarheid te blijven onderscheiden." (8) Precies zoals een Illuminati-kaart uit 1995 ons toont dat er geschiedvervalsing op grote schaal wordt gepleegd. Zie de Illuminati-kaart hieronder;

Illuminati-kaart
Rewriting History
De titel van deze Illuminatikaart is "Rewriting History" (vertaald: geschiedenis herschrijven). Bekijk de afbeelding van deze kaart nogmaals goed, dan zie je titels van twee boeken, die in de prullenbak worden weggegooid. De titels in het Engels zijn; History of the world en Rome! Met Rome wordt de Rooms Katholieke kerk bedoeld! De Illuminatikaart bewijst het volkomen dat Alberto Rivera en kardinaal Bea de waarheid hadden gesproken dat Rome de islam gecreëerd had!  En nog veel historische gebeurtenissen die door het toedoen van de Rooms Katholieke kerk of de Jezuïeten werden veroorzaakt, worden nu verdraaid, gebagatelliseerd of hergeschreven. De Franse auteur en vrijmetselaar Honoré de Balzac (1799-1850) zei al;

"Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden, en schandelijke geschiedenis."

Zowel de Kruisvaarders als de moslims begingen enorme wreedheden. Het is wel zeker dat de islamitische veroveraars met de Jihad waren begonnen, hadden ze alleen al in de eerste 100 jaar van de islam meer dan 3200 christenkerken verwoest en aantal van de grootste christelijke steden ter wereld, waaronder Alexandrië, Carthago, Antiochië en Constantinopel, uitgemoord. Hoewel het woord 'kruistocht' niet in de Bijbel voorkomt en ook helemaal géén opdracht (en plicht) is van het echte Christendom, is het wel belangrijk om te weten dat de Kruistochten georganiseerd waren door de Roomse Katholieke kerk, die alleen oog heeft voor Jeruzalem! Het is ook belangrijk om goed te weten dat de islamitische jihad, zoals de moslims deze de Heilige Oorlog noemen, wel één van de pijlers van de islam en de op een na grootste opdracht van Mohammed is. Het wordt niet alleen aanbevolen, maar ook bevolen door de Koran zelf! Hoewel er vele eeuwen geleden een einde werd gemaakt aan de Kruistochten, gaat de Jihad tot de huidige dag echter gewoon door. Miljoenen christenen zijn door de eeuwen heen afgeslacht door de Jihadstrijders, zoals de moord op 1,5 miljoen Armeniërs in 1915, de etnische zuiveringen van christenen in de Palestijnse gebieden, Irak, Soedan en nog enkele landen. Wat vandaag de dag Turkije wordt genoemd, was eens het christelijke Byzantynse rijk, de economische en militaire supermacht van zijn tijd. Sinds de verovering van het Byzantijnse rijk door de Ottomanen is de christelijke beschaving, die daar meer dan duizend jaar geduurd heeft, bijna geheel verdwenen. De bevolking van de laatste christelijke stad Smyrna in Turkije werd afgeslacht door het Turkse leger in 1922 (9). Het zal straks in Europa ook gaan gebeuren, zolang de westerlingen in sprookjes blijven geloven dat de islam een 'vredelievende en tolerante religie' is en de Kruistochten "imperialistische onrechtvaardige acties tegen de weerloze moslimbevolking" waren.
Dr. Peter Hammond die als zendeling onder moslims in Soedan werkzaam was, geeft ons een ernstig waarschuwing;"Voordat christenen zich uitsloven om zich te verontschuldigen voor de Kruistochten, waarvan meer dan 700 jaar geleden een einde kwam, zou het verstandig zijn om eerst uit betrouwbare bronnen te bestuderen waar de Kruistochten om gingen en de islamitische leer en het verloop van de Jihad in de laatste 14 eeuwen te bestuderen. Zij die geen weet hebben van hun verleden, hebben geen toekomst!" (9) De bewering van sommige historici dat de Kruisvaarders helemaal niet uit op persoonlijk gewin waren geweest, stemt ook niet overeen met de waarheid. En de bewering van "deskundigen" en oneerlijke historici dat de Kruisvaarders gepoogd hadden de Saracenen of de Turken tot het Christendom te bekeren, klopt ook gewoon niet. De Kruisvaarders zagen wel zichzelf als pelgrims, die de heilige plicht hadden christelijke gebieden van 'de heidenen' te bevrijden en Jeruzalem te veroveren op de moslims.

De Kruistochten waren inderdaad een reactie op de gewelddadige expansiedrift en veroverzucht van de islam en hoofdzakelijk bedoeld om de islamitische indringers te verdrijven uit de landen die voorheen christelijk waren. Dat de Kruistochten "de imperialistische acties zonder enige aanleiding tegen de vreedzame inheemse moslimbevolking" waren, is deze verwrongen beeldvorming een sprookje, die door de zogenaamde "deskundigen" in elkaar wordt geknutseld. Het is historisch vastgesteld dat veel van de steden in het Midden-Oosten, die voorheen christelijk waren en onder islamitische heerschappij zuchtten, de Kruisvaarders als bevrijders verwelkomden. Het waren de Kruisvaarders, die het initiatief namen, waardoor de moslimindringers in de verdediging werden gedwongen. De enige positieve bijdrage die de Kruistochten leverden, was dat Europa op een zeer kritiek moment verenigd en behoed werd voor de invasie van de horden moslimstrijders, waardoor stabliliteit en veiligheid tot stand kwamen dat Europa al eeuwenlang niet meer gekend had. Als gevolg van de enorme opofferingen van de Kruisvaarders ervoer Europa een geestelijke opwekking als de Bijbelse Reformatie en herleving van wetenschap, kunst en cultuur. Peter Hammond schreef;"Om een beeld te krijgen van hoe Europa vandaag de dag zou zijn geweest als de islam erin geslaagd was het te veroveren, kan men kijken naar de vroege christelijke beschavingen van Egypte en wat nu Turkije wordt genoemd." (9) Als Europa reeds in de middeleeuwen onder de voet van de moslimlegers gelopen wordt, dan zouden wij vandaag als moslims geleefd hebben! Dan zouden er nóóit  evangelisatie, Bijbelvertalingen -en verspreiding en Reformatie gekomen zijn! Ook zou er géén terugkeer van de Joden naar hun oude vaderland meer mogelijk zijn! Dat de islamitische invasie in Europa tot stilstand werd gebracht, is het niet te danken aan de Kruisvaarders, maar aan het Goddelijk ingrijpen! Ja, de Here God greep in, toen de Moren de straat van naar kalief Tarik ibn Zijad genoemde Gilbratar overstaken, Spanje onderwierpen en naar Frankrijk doorstootten. In de slag bij Poitiers versloeg de Frankische veldheer Karel Martel in 732 de Moren. De uitkomst van deze veldslag bracht de noordwaartse expansie van de islam uit Spanje tot stilstand. Moderne historici, die geen inzicht hebben in de Bijbel, trachten de geschiedenis te herschrijven door de slag bij Poitiers als "een van de militaire acties in de grensconflicten tussen de Arabieren en het hertogdom Aquitanië" uit te leggen, alsof er geen sprake is van de belangrijke overwinning op de moslims. Na de val van Constantinopel en de verovering van de Balkan stonden de Ottomaanse Turken onder de leiding van sultan Süleyman I de Prachtlievende in 1529 voor de poorten van Wenen, waardoor ze werden verslagen. In 1683 waagden de Turken opnieuw een poging Wenen te belegeren, maar ze werden weer verslagen en teruggedreven door de Poolse koning Jan Sobieski die als een geroepene in de vroege ochtend met zijn gecombineerd leger van Polen, Duitsers en Oostenrijkers verscheen. De nipte redding van Wenen had de islamitische opmars naar heel Europa tot staan gebracht. In de Europese geschiedschrijving worden de Slag bij Poitiers in 732 en het Beleg van Wenen in 1529 en 1683 de mijlpalen genoemd dat de islam die aan de poorten van Europa stond, in zijn opmars een halt toegeroepen werd. Het mislukken van de islamitische opmars naar Europa moet daarom als redding voor Europa en een belangrijk gebeurtenis in de wereldgeschiedenis worden beschouwd. Dit is vooral te danken aan de Here God, die ingreep en voorkwam dat Europa aan de islam ondergeworpen zou worden, waardoor het plan van satan verrijdeld werd. De duivel dacht de geschiedenis te kunnen wijzigen, maar God is degene die alles bestuurt en de loop van de geschiedenis heeft bepaald!

"..hetgeen de Here heeft besloten, dat volvoert Hij ook." Jeremia 51:12

"Dit is het besluit dat gemaakt is over de ganse aarde, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want de Here der heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het verrijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden?" Jesaja 14:26-27

Europese politici, staatsleiders, kerkleiders en historici hebben tegenwoordig de lessen van het verleden niet van harte genomen en willen deze les ook helemaal niet leren! Ze geloven in hun eigen leugens dat de islam geen bedreiging voor Europa zou vormen, dan alleen de moslimextremisten wel. Daarom richten zij zichzelf en hun eigen landen ten gronde!    

Wat mij het meest opvalt, is de totale afwezigheid van een zéér belangrijk historisch feit dat de Joden onder zowel de islamitische veroveraars als de Kruisvaarders ontzettend hadden geleden! In 1095 werd een synode van kardinalen en bisschoppen bijeengeroepen door paus Urbanus II. Hier predikte hij de eerste Kruistocht. De Pauselijke bijeenkomst ging als het Concilië van Clermont de geschiedenis in. Voor de Joden is deze concilië één van de zwarte bladzijden van de geschiedenis van het Joodse volk! De historici vertellen u echter niet waarom het Concilië van Clermont een zwarte bladzijde van de geschiedenis van het Joodse volk werd. Nadat de paus de christenen had aangezet tot het nemen van stappen om het Heilige Land te veroveren op de "ongelovigen", zoals de paus de moslims noemde, brak voor de Joden als niet-christenen een tijd van grote verdrukking aan. Vanaf dat moment noemden de Joodse schrijvers de stad, waar voor het eerst opgeroepen werd tot een kruistocht, niet Clermont, wat in het Frans "Heuvel van Licht" (!) betekent, maar Har Ophel: "Heuvel van Duisternis." (10) Het concilië van Clermont was niet alleen het startsein voor de eerste Kruistocht, maar ook voor de pogroms tegen de Joden en de vervolgingen tegen de ketters als de Katharen en de Waldenzen. Het gevolg was zo'n golf van ellende voor de Joden in alle delen van Europa, dat de Joodse historici het Concilië te Clermont aanduiden als de bijeenkomst op de "Heuvel van Duisternis" (de stad is op een heuvel gelegen). Deze informatie vind je helemaal niet op Wikipedia, omdat het proces van de geschiedvervalsing in vergevorderde stadium is dat het beeld opgepoetst of verdraaid wordt.

Het Concilië van Clermont
Na de oproep van de paus tot de Kruistocht begonnen de christenen vrijwel onmiddelijk groepen te vormen, die het land doortrokken op zoek naar Joden, die ze verminkten of vermoordden. Dat zij de fouten van de moslims op de Joden overbrachten, die zelf vaak lijnrecht tegenover de moslims stonden, was erg onredelijk! Er waren natuurlijk vijandelijkheden tussen christenen en Joden geweest sedert de Romeinse tijd, maar ze hadden beiden de Tien Geboden aanvaard, waarvan er één luidt: Gij zult niet doden. (Exodus 20:13) De Kruisvaarders geloofden echter dat het hun plicht was al diegenen te onderdrukken, die het christelijke geloof niet aannamen, en zij terroriseerden daarom de Joden. Hier en daar kwamen plaatselijke autoriteiten tussenbeide om enkele Joden te sparen, maar ze waren niet in staat het tij te keren. Dat de terreur niet voorkomen kon worden, gingen de Jodenvervolgingen de vier volgende eeuwen door in Europa. Ofschoon er al eerder uitbarstingen van geweld tegen de Joden waren geweest na het Concilië van Clermont, vond in Worms, Duitsland, op zondag 18 mei 1096 de eerste georganiseerde pogrom tegen de Joden plaats: meer dan 700 Joden verloren daarbij het leven. In Frankrijk keerden de autoriteiten zich tegen de Joodse gemeenschappen en stelden hen een keuze: verloochening van het Joodse geloof en aanvaarding van het Christendom òf vervolgingen en het verlies van burgerrecht. Slechts weinige Joden aanvaardden de keuze en gaven hun geloof op. Maar de meerderheid van de Joden weigerde echter het Joodse geloof op te geven en moest de grote gevolgen dragen. Grote aantallen Joden vonden de dood bij anti-Joodse oproeren in Worms, Praag en andere Europese steden. (10) Een ander feit is dat Peter van Amiens, een vrome monnik, in Europa met veel overtuiging predikte en iedereen opriep tot deelname aan de Kruistocht, waarbij hij de woorden "Deus I Volt!" (God wil het!) van paus Urbanus II herhaalde, gaven  menigte mensen gehoor aan zijn oproep. De mensen noemden de monnik Peter de Kluizenaar. Hij vertelde een verhaal hoe de islamitische Seltsjoeken in Jeruzalem tegen de pelgrims te keer gingen en de christenen, allen mannen, vrouwen en kinderen, gemarteld hadden. En hij hield de menigte voor dat ze aan deze schande een eind moesten maken. Ja, Peter de Kluizenaar sprak het volk toe in de kerken, op de hoeken van de straten en op marktpleinen. Hij was inderdaad een buitengewooon goed spreker en wist de toehoorders in zijn donderpreken mee te slepen en te boeien. De volkskruistocht werd op gang gebracht doordat duizenden mensen besloten hun gehoor aan de oproep van de monnik te geven en naar Jeruzalem op te trekken. Het enorme leger was zo ongeorganiseerd en ongedisciplineerd, gezien het feit dat deze leger grotendeels bestaat uit ongeletterde, ongemanierde en goedgelovige boeren! De Armenkruistocht, ook de lange tocht van de Kruisvaarders genoemd, kenmerkt zich nog door moordpartijen, verkrachtingen, rooftochten en verwoestingen en culmineerde in de beestachtige massamoord op Joden! Zij slachtten 10.000 Joden af! Dat de deelnemers van de volkskruistocht blindelings vertrouwen hadden in de zogenaamde vrome monnik Peter de Kluizenaar, is dat onbegrijpelijk. Hoewel de volkskruistocht een fiasco werd, nam de monnik Peter van Amiens wel later deel aan de echte eerste Kruistocht. Hij begeleidde deze kruistocht als soldaat, gids en predikant en was aanwezig bij de inname van Jeruzalem. Onder leiding van Godfried van Bouillon bereikten ze vier jaar later de muren van de Heilige Stad. Sommigen waren buiten zichzelf van verrukking en vielen schreiend op hun knieën, en begonnen te bidden en psalmen te zingen, om God te danken voor hun behouden aankomst! Daarna vielen ze Jeruzalem aan en het gevecht was zo verwoed en bloedig dat de moslims de nederlaag leden en moesten toezien, dat Jeruzalem werd ingenomen. De Kruisvaarders richtten een grote slachting onder moslims en Joden aan. Ook was een synagoge in brand gestoken, waarbij vele Joden levend werden verbrand. Peter van Amiens was beslist géén heilige! Ook kleeft er veel bloed aan zijn handen, omdat er veel Joden met zijn medeplichtigheid vermoord waren. Wonder boven wonder wordt Peter de Kluizenaar nóóit zalig verklaard door de Roomse kerk!

De Kruisvaarders bereikten Jeruzalem
De Kruistochten en de Kruisvaarders behoren tot de zwartste bladzijden in de geschiedenis van wrede onderdrukking en vervolging waar het Joodse volk onder geleden heeft! Met de opdracht van de paus, die zichzelf de plaatsvervanger van Christus noemt, trokken ze vanuit Europa naar Jeruzalem op. Onderweg zeiden ze:"We kunnen eigenlijk best direct met alle vijanden van het Kruis afrekenen." Zo slachtten zij duizenden Joden af op hun weg naar Jeruzalem. Derek Prince schreef;"Toen ze er later in slaagden Jeruzalem te veroveren, vergoten ze meer bloed en waren ze wreder dan welke eerdere veroveraar van Jeruzalem ook, met uitzondering misschien van de Romeinen onder Titus. Dit deden ze allemaal in de naam van Christus en onder het embleem van het Kruis. Dus ga nooit naar het Midden Oosten onder de naam "Kruistocht", "Crusade" of iets wat daarop lijkt, want ik verzeker je: je bent niet welkom!" (11) Een van de wrede daden die de Kruisvaarders deden, was de hele Joodse gemeenschap van een dorp of een stad verzamelen in de synagoge - mannen, vrouwen en kinderen - en vervolgens dan de synagoge in brand steken. Zo verbrandden ze hen levend in hun eigen synagoge, terwijl ze neerknielden in een kring rond de synagoge en de Latijnse hymne 'Te Deum Laudamus' zongen, wat betekent;"Wij prijzen U, o God." Dat was hun bizarre manier van God dienen. De geschiedenis herhaalt zich in eeuwen, toen de Joden later in Midden-Europa en Rusland in ghetto's woonden, waren het christelijke priesters, die met hun crucifix om de hals, de menigten voorgingen in waanzinnige razernij tegen de Joodse gemeenschappen. Huizen en synagogen werden verwoest en verbrand, vrouwen verkracht en ieder die zich verdedigde, werd vermoord. De zogenaamde rechtvaardiging hiervoor was de valse stelling dat het de Joden waren, die Jezus Christus vermoord hadden. Dat Kruisvaarders, Inquisiteurs, priesters en nazi's allemaal de naam van God op 'n schandelijke wijze misbruikt hadden, hadden zij het Gebod van God overtreden!

"Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt." Exodus 20:7

In Gods ogen zijn zowel de islamitische veroveraars als de Kruisvaarders niet onschuldig. God acht hen allebei schuldig aan de misdaden tegen de mensheid en houdt hen ook allebei verantwoordelijk voor de moord op Joden. Daarom zijn de islamitische Jihad en de Kruistochten NIET gerechtvaardigd, zoals sommige historici dat met hun argumenten hebben wel geprobeerd te rechtvaardigen. Het beeld dat de Kruisvaarders niet belust op oorlogsbuit en ook niet op persoonlijk gewin uit waren, stemt niet overeen met de waarheid. Laten we teksten in de pauselijke oproep van Urbanus II tot de Kruistocht even lezen. "Laat hen die voordien gewend waren om gemeen strijd te leveren in besloten oorlogen, vechten tegen de heidenen... Laat hen die voorheen rovers waren, nu soldaten worden.. Laat hen die voorheen huurlingen waren voor een schandelijk loon, nu de eeuwige beloning verdienen... Wat kan ik nog meer zeggen?"aldus de letterlijke uitspraak van de paus.
Het feit dat paus Innocentius III in 1215 het Vierde Lateraans Concilië, waaraan 1500 bisschoppen uit de wereld deelnamen, opende en een aantal decreten ter tafel bracht, waren enkele daarvan direct tegen de Joden gericht. Deze decreten kregen vrijwel algemene instemming. De inhoud was: geen enkele Kruisvaarder behoefde rente te betalen op leningen van Joden! (10) Het blijkt dat de Kruisvaarders in hun pelgrimstocht naar Jeruzalem geld hadden geleend van de Joden. Door de Pauselijke Bul hoefden de Kruisvaarders geen cent meer terug te betalen aan de Joden. Het Vierde lateraans Concilië had de Katharen en Waldenzen verketterd en de beruchte Inquisitie geautoriseerd. Paus Gregorius IX gaf in 1232 bevel aan de Dominicaanse Orde de taak van de Inquisitie op zich te nemen. De Dominicanen die als Inquisiteurs optraden, hadden duizenden en nog eens duizenden onschuldige mensen om het leven gebracht en hun enorme wreedheden kennen geen grenzen zonder weerga! De Kruisvaarders voerden in werkelijkheid oorlog tegen Joden, moslims, heidense Slaven en Balten, Russisch - en Grieks Orthodoxe christenen, Katharen, Hussieten en politieke vijanden van de pausen! Dat deden ze in opdracht van de Rooms Katholieke kerk. Want de Roomse kerk wilde Joden en ketters uitroeien en Jeruzalem in bezit nemen. Dat is de echte waarheid.

De Jihad en de Kruistochten waren de geheime oorlogen, die door de Rooms Katholieke kerk gevoerd werd. Het scharlakenrode Beest, waaruit de Rooms Katholieke kerk en de islam bestaat, voert de 'heilige oorlog' tegen Joden, christenen die ketters werden genoemd, en politieke vijanden. Niet voor niets wordt het Beest, waarop de hoer Babylon berijdt, scharlaken rood genoemd vanwege het vergoten bloed van vele miljoenen mensen.

"En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen."
Openbaring 13:7a

"En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus."
Openbaring 17:6 (Statenvertaling)

Dit is beslist géén fraaie voorstelling van "de dappere en onverschrokken Jihadstrijders en de koene en deugdzame Kruisridders", zoals zowel islamitische, christelijke als atheïstische historici ons graag willen doen geloven! De Bijbel verkondigt Gods harde standpunt over alle mensen. De Bijbel zegt dat alle mensen zondaars zijn en niet één is rechtvaardig!! (Romeinen 3:9-17) Ook de Jihadstrijders en de Kruisvaarders zijn niet rechtvaardig! In Gods ogen zijn wij, alle mensen ongeacht afkomst, ras, geloof en huidskleur, schuldig. Het is totaal verkeerd om zowel de Jihad als de Kruistochten te romantiseren en te verheerlijken. Het is totaal verkeerd om daden van de Jihadstrijders en de Kruisvaarders op te hemelen en te rechtvaardigen! Er valt dus niets goed te praten. Want de hele wereld staat reeds onder het oordeel van God. (Romeinen 3:19-20)

Het is belangrijk om goed te weten dat Rome de islam gebruikt had om haar vijanden tijdens de zesde en de zevende eeuw in heel Arabië en noord-Afrika te elimineren, zo zal dezelfde Rome de islam ook gebruiken om dezelfde vijanden in Noord-Amerika en Europa uit te roeien. Stel dat de islam zich tegen Rome keert, zoals het wel een geval was, dan zal het Vaticaan een ander macht, mogelijk nog gruwelijker, doen opstaan om met de islam af te rekenen. Er werd rééds een plan opgesteld om Joden en Arabieren (in politiek term: zionisten en moslims) elkaar te laten afslachten! Ook had Rome de Kruistochten gebruikt om met moslims af te rekenen, Joden in Europa en in het Heilige Land te elimineren en Jeruzalem van de Arabieren, die geweigerd hadden de Heilige Stad aan de paus over te dragen, af te pakken. Dat de Roomse kerk de Kruistocht ook gebruikt had om de Grieks-Orthodoxe kerk te vernietigen, is dat u waarschijnlijk niet bekend. Hoewel het Vaticaan ernaar gestreefd had de Oosterse kerk te herenigen met de Rooms Katholieke kerk en de wereldlijke macht naar het Oosten uit te breiden, waren er al in de middeleeuwen wrijvingen tussen de twee kerken geweest. In 1054 was de Oosterse schisma een feit, toen de relatie tussen het Griekssprekende Oosten en het Latijnsprekende Westen op een dieptepunt kwam hetgeen het voor de verwijdering tussen Oost en West zorgde. Eerder werd het Romeinse Rijk in de laatste dagen verdeeld in twee aparte rijken: het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Daarmee was de profetie van Daniël vervuld dat het Romeinse Rijk in twee delen was verdeeld vandaar Nebukadnezar's droom. In zijn droom zag koning Nebukadnezar dat zijn standbeeld twee ijzeren benen had. (Daniël 2:33) De twee benen van het standbeeld van Nebukadnezar stelden het Romeinse Rijk precies voor, die in twee delen werd verdeeld! Door de Oosterse schisma ontstond er een definitief scheiding tussen twee kerken. De Grieks Orthodoxe christenen van het Byzantijnse Rijk erkenden de paus niet langer als de hoogst kerkelijke autoriteit. Dat had grote gevolgen voor de toekomst van Byzantium. In 1204 riep paus Innocentius III die de Grieks Orthodoxe kerk had geëxcommuniceerd, tot de vierde Kruistocht op. Het was paus Bonifatius I, die de Kruistocht tegen het Byzantijnse Rijk had bevolen. De Kruisvaarders vielen Constantinopel aan, drongen de stad binnen en richtten een grote slachting aan onder de Grieks-Orthodoxe bevolking. Gedurende drie dagen waren moordpartijen, verkrachtingen en verschrikkelijke plunderingen aan de orde van de dag. (12) U ziet wat de pausen van plan waren geweest de Grieks -Orthodoxe kerk over te nemen en onder controle van de Rooms Katholieke kerk te plaatsen!

Een ander feit dat u beslist moet weten, is de verovering van Antiochië (de huidige Antakya in Turkije) door de moslims. U zult zien dat Alberto Rivera wel gelijk had wat hij had verklaard dat de Arabieren van de paus Joden en Bijbelgetrouwe christenen tijdens de veroveringstochten moesten uitroeien in ruil voor de financiële steun. Antiochië was van oorsprong naast Jeruzalem ook een bakermat van het Christendom en werd meermalen genoemd in het Bijbelboek Handelingen. (Handelingen 11:19-30, 13:1, 13:14, 14:21-28, 15:22-35) In Antiochië werden de discipelen voor het eerst Christenen genoemd. (Handelingen 11:26) De bewering van moderne historici en zogenaamde deskundigen dat het huidige islamitische Midden-Oosten niet oorspronkelijk christelijk was geweest, wordt weerlegd door de Bijbel zelf. De Bijbel getuigt dat er christengemeenten in Jeruzalem, Antiochië, Efeze en andere plaatsen gesticht waren, reeds voordat de islam ontstond! In de dagen van Paulus was de bevolking van Antiochië internationaal: Romeinen, Grieken, Syriërs en Joden. Tot die bevolking was het christendom gekomen door de Messiasbelijdende Joden, die verstrooid waren door verdrukking. (Handelingen 11:19) Dankzij het levendige handelsverkeer had de christengemeente van Jeruzalem er kennis van Antiochië genomen en zij zonden Barnabas die Saulus van Tarsus, de latere apostel Paulus, erbij haalde. Barnabas en Paulus verkondigden het evangelie een jaar lang in de stad. Antiochië werd het uitgangspunt van de zendingsreizen naar de heidenen en het centrum van de Bijbelverspreiding. (13) In Antiochië werd het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, gekopieerd en over het Romeinse Rijk verspreid! De Reformatie-Bijbels, de Statenvertaling en de King James Vertaling, hebben via de Vulgata-tekst hun oorsprong in Antiochië. Waldenzen, Albigenzen, Bogomielen, Paulinisten, Moravische Broeders, Mennonieten, Baptisten en Puriteinen volgden allemaal de Vulgata-tekst van Antiochië. Daarom werden zij als ketters vervolgd door de Rooms Katholieke Kerk. De Alexandrijnse tekstsoort, die gebruikt is voor de NBG, de Nieuwe BijbelVertaling en andere soort vertalingen, is in Alexandrië, Egypte, ontstaan en nog steeds gehanteerd door de Roomse kerk. Antiochië was zeer beroemd om de Antiocheense school. Deze theologische school, die in tegenstelling tot die van Alexandrië Jezus Christus twee verschillende naturen (God-mens) toebedeelde, stond in zeer hoog aanzien! Het bewijs vinden we ook in de Bijbel dat een geleerde Jood met de Griekse naam Apóllos, die doorkneed in de Schriften en door de Alexandrijnse leer besmet was, opnieuw onderwezen moest worden en ook een uitgebreid uitlegging aangaande Gods weg kreeg! (Handelingen 18:24-28) Onder keizer Diocletianus werden de christenen in Antiochië zwaar vervolgd en hun christengemeenten verwoest. Met de troonbestijging van keizer Constantijn braken betere tijden aan. Constantijn beval de wederopbouw van de kerken in Antiochië. Al tijdens het Concilië van Nicea werd de bisschop van de stad naast die van Rome en Alexandrië geplaatst. Als zetel van een Patriarch kwam Antiochië in rangorde na Rome, Constantinopel en Alexandrië. In 638 veroverden de Arabieren de stad en ze richtten een slachting onder de christenen aan. De Byzantijnen slaagden er in 969 in haar te heroveren. Na voor een korte periode in handen te zijn geweest van de Turkse Seltsjoeken veroverden de Kruisvaarders de stad op 3 juni 1098. Antiochië was vervolgens 170 jaar lang een kruisvaardersstaatje geweest. De stad kwam definitief in de handen van de moslims, toen de Mamelukken in 1268 deze veroverden. (14) De Mamelukse sultan Baybars beval dat alle mannen afgeslacht en de vrouwen als slaven verkochten werden, dat de kruisen in alle kerken aan stukken geslagen werden, alle Bijbels verscheurd en verbrand en de graven van christenen geschonden werden. Elke monnik, priester en diaken werd naar het altaar gesleept en de keel doorgesneden. De kerk van Sint Paulus en de Kathedraal van Sint Petrus werden verwoest. (9) Tegenwoordig is er in Antiochië, een onbetekende plaats met de Turkse naam Antakya, niet veel meer over van de glorie en grootheid, die de stad als handels - en cultureel centrum van de Hellenistische wereld had. Het huidige stadsgebied is ruim 10 keer zo klein als de oppervlakte van de stad in de Hellenistische en Romeinse periode. Tegenwoordig kunt u paar ruïnes van Antiochië van weleer bezichtigen in de Turkse stadje Antakya. Het is belangrijk dat u als ouder, grootouder en leraar de waarheid over de Kruistochten aan uw kinderen, kleinkinderen en leerlingen moet vertellen, zoals u deze artikel gelezen hebt.

                                        Wordt vervolgd.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                         Paul

Bronnen en referenties;

  (1) Hun moraal en de onze, door Leon Trotski
  (2) en.wikipedia.org/wiki/Malachi Martin
  (3) BijbelArchief.nl, Chick.com
  (4) nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaan Geheim Archief
  (5) The Prophet, door Alberto Rivera, Chick.com
  (6) Xandernieuws: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd
  (7) Vaticanassassins.org
  (8) Crethiplethi.com: de Waarheid over de Kruistochten en de Islamitische Jihad
  (9) Bijbel en Onderwijs: Kruistochten, door dr. Peter Hammond
(10) De Wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk
(11) The Godfathers, door Alberto Rivera, Chick.com
(13) Bijbelse Encyclopedie
(14) De wereldgeschiedenis, Travelmaker.nl

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Blijf je stukken lezen! wat een onderzoek en tijd zit hier in.
God,s zegen, Hij is onze hoop . Summer

ben kok zei

Hi Paul, goed bezig! Kun je me es bellen?
Mail even als je wilt via tora-yeshua.nl op"contact" dan kunnen we telefoonnummers uitwisselen.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Anoniem zei

Wat een hoop onzin staat hier allemaal te lezen.

Anoniem zei

Hoezo onzin. OOk lid van de Rk kerk en gehersenspoeld? Ik ben blij dat ik geen lid meer ben van deze poppenkast en een lid ben van Gods gezin door Jezus, Zijn zoon. Vroeg of laat komt de waarheid aan het licht en deze waarheid is hard!

Marion Busscher

Anoniem zei

Zéér indrukwekkend!

Jan zei

Goed en correct feitelijk weergegeven.
De RK kerk doet het nu subtieler door eucomenen en infiltreren binnen de EO. En dat is gelukt.

Anoniem zei

Het boek Openbaringen moet nog in vervulling gaan!