woensdag 6 juli 2011

De Tempelberg ontheiligd door de heidenen. Deel IIDe Tempelberg geclaimd door heidense machten

Eeuwenlang hadden heel wat vreemde volken om Jeruzalem en de Tempelberg gevochten. Er werd heel veel bloed vergoten om het bezit van Jeruzalem. De stad kent een zeer lange geschiedenis van talloze oorlogen. Jeruzalem is ongeveer twintigmaal belegerd, herhaaldelijk verwoest en op de smeulende puinhopen weer opgebouwd. Geen enkel volk en aardse macht kunnen hun claim op Jeruzalem en de Tempelberg hard maken. Want hun claim is op den beurt weer betwist door andere volken en politieke en religieuze machten! Wist u dat Jeruzalem van de ene religie op een andere zevenmaal was overgegaan!? Toen de jonge staat Israël in 1948 geproclameerd werd, sloeg dit als een bom, alsof Israël uit de halfvergane graven en de as van de ovens van Auschwitz herrezen is. Het grote wonder van God geschiedde toen het Joodse volk na de Diaspora en eeuwenlange omzwervingen naar haar oude vaderland terugkeerde en het Hebreeuws, eens een dode taal, werd weer levend en gesproken! Daarmee is de profetie van Ezechiël over de herrijzenis van Israël (Ezechiël 37:1-14) gedeeltelijk vervuld. Waarom de vervulling van Ezechiëls profetie gedeeltelijk is, heeft dit te maken met het feit dat de Geest van God er nog niet in het volk Israël is. Het wachten is nu op de Heilige Geest die over het volk Israël zal worden uitgestort, opdat de naam van de Here, de God van Israël, op de Tempelberg zal worden verheerlijkt en verkondigd. De strijd om Jeruzalem ontbrandde, toen de staat Israël in 1948 werd geboren en meteen aangevallen door de omringende Arabische landen. De wereld hield de adem in en keek machteloos toe hoe de Arabische legers het Joodse land binnenrukten en alle Joden in de zee wilden drijven. Het leek of Israël zich niet kon opgewassen zijn tegen de grote overmacht van de Arabische troepen en spoedig van de aardbodem zou verdwijnen. Maar...de Almachtige God schoot Israël te hulp en gaf het Israëlische leger de overwinning. De binnenvallende Arabische legers werden teruggedreven naar hun eigen landen. Zo behaalde Israël de eerste overwinning. Helaas viel de Oude Stad, Oost-Jeruzalem met de Tempelberg, op illegale wijze in de handen van de Jordaniërs. In de jaren tussen 1949 en 1967 hadden de Jordaniërs het flink huisgehouden in Oost-Jeruzalem. Ze ontzegden de Joden de toegang tot de Klaagmuur om te bidden. 57 synagogen, waaronder de beroemde Hurvasynagoge, werden met de grond gelijk gemaakt. En de Joodse begraafplaats op de Olijfberg werd geschonden en gebruikt als urinoir. Zelfs de grafstenen werden gebruikt voor de aanleg van de wegen. Joodse eigendommen waren vernield en geplunderd. De Jordaanse koning Abdoellah I, die verantwoordelijk was voor de ontheiliging en vernieling van Joodse eigendommen in Oost-Jeruzalem, werd in 1951 tijdens een aanslag gedood, toen hij de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg verliet. 

Waarschijnlijk herinneren de ouderen en de meesten van ons zich de wereldwijde reactie op de oorlog van juni 1967 nog steeds. Men was het er algemeen over eens dat de uitkomst van de zesdaagse oorlog op de een of andere manier bovennatuurlijk was. Deze buitengewone gebeurtenis was, zo schreef een Engelse krant op 12 juni, "een oorlog van Bijbelse vergelding" en zijn uitslag "een zo vernietigende overwinning dat zij enigszins Oudtestamentisch aandoet." (1) Een Nederlandse commentator vergeleek het eens met Gideons overwinning. (Richteren 7:1-25) Dat was inderdaad correct. Tot de belangrijkste resultaten van de zesdaagse oorlog behoorde de inneming door de Joden van de Oude Stad Oost-Jeruzalem, waaronder de Tempelberg. Voor het eerst, sinds de val van Jeruzalem in het jaar 70 en de verwoesting van de Tweede Tempel meer dan 1980 jaar geleden, was daarmee geheel Jeruzalem in Joodse handen. De Israëlische soldaten konden hun tranen niet bedwingen, toen ze bij de Klaagmuur stonden.
Israëlische paratroepen
bij de Klaagmuur
Shlomo Goren, de rabbi van het Israëlische leger, blies de sjofar en leidde de religieuze vieringen op de Tempelberg en bij de Klaagmuur. Ook kondigde hij een religieuze feestdag aan, de Yom Yerusjalayim (vertaald: Jeruzalem Dag). In de eerste dagen na de oorlog bezochten tweehonderdduizend Israëliërs de Tempelberg. Moshe Dayan, de legendarische held van de Zesdaagse Oorlog, kwam als een van de eerste Joden bij de Klaagmuur en verklaarde dat Israël deze heilige plaats nooit meer zou afstaan. Maar dit kwam hem op zware kritiek te staan van orthodoxe Joden en zelfs van fundamentalistische christelijke groeperingen, omdat hij de zeggenschap over de Tempelberg als "een gebaar van goede wil naar de diepvernederde Arabische wereld" afstond aan de islamitische geestelijke instelling, de Waqf. Dezen verklaarden dat Dayan de heiligste plaats van het Jodendom hiermee verkwanseld had aan hun vijanden. (2) Juridisch gesproken is de Tempelberg officieël in de handen van Israël, maar de zeggenschap over deze Tempelberg is inderdaad uit handen gegeven aan de Waqf. Opnieuw is de Tempelberg in de handen van de heidenen gevallen. Joden zijn van de Waqf nooit welkom om te komen bidden op de Tempelberg of iets te doen, anders zou onrust veroorzaakt worden onder de moslims, zoals het omstreden bezoek van de voormalige Israëlische premier Ariël Sharon aan de Tempelberg in 1999 tot de tweede Intifada leidde.

De Klaagmuur in 1967

De bevrijding van Oost-Jeruzalem door Israël werd internationaal niet erkend. De VN had de terugtrekking van de Israëliërs uit de Oude Stad geeist. Na een oproep van de VN Veiligheidsraad in 1980 en onder druk van de Arabische landen die met olie-embargo dreigden, moesten alle landen hun ambassades van Jeruzalem naar Tel Aviv verplaatsten, behalve Costa Rica en El Salvador. Twintig jaar later hadden de twee laastgenoemde landen hun ambassades wel verplaatst naar Tel Aviv. Jeruzalem is nog steeds geestelijk verdeeld ondanks de verklaring van Israël dat Jeruzalem "de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël" is. De Verenigde Naties willen aan het verdelingsplan vasthouden en hebben de resoluties 476 en 478 van de Veiligheidsraad in 1980 bevestigd en gehandhaafd. De Oslo-overeenkomst tussen Israël en de PLO in 1993 maakt onderscheid tussen de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem. 

Nu de Arabische onrust in het Midden-Oosten blijft aanhouden, zijn verschillende Bijbelse profetieën steeds meer duidelijk zichtbaar, nu de strijd om Jeruzalem in de komende jaren een zeer gewelddadig en ongekende climax zal bereiken, alsof de vulkaan begint te rommelen en op het punt staat uit te barsten. De emoties laaien zo hoog op, als het om Jeruzalem en vooral de Tempelberg gaat. Bij de Bijbeluitleggers, eschatologen en predikanten zijn er verschillende eindtijdscenario's die vaker elkaar tegenspreken en niet echt stroken met de Bijbelse profetieën. Waarom de eindtijdscenario's van elkaar zo verschillen, ligt het aan verschillende interpretaties van Bijbeluitleggers, eschatologen en predikanten. Men is het wel over elkaar eens dat de strijd om Jeruzalem in alle hevigheid zal losbarsten. Dat zegt de Bijbel ook. Maar wie zijn de heidense machten die Jeruzalem en de Tempelberg claimen en dolgraag in handen willen krijgen?

De drie politieke en religieuze machten van de 21ste eeuw

De heidense machten van de 21ste eeuw zijn in drie categorieën te onderscheiden; de islam, het Vaticaan en de VN. Dezen zijn de politieke en religieuze machten die hun aanspraak op Jeruzalem en de Tempelberg maken en de soevereiniteit van de Joodse staat Israël betwisten. Ook zijn deze machten de tegenstanders van de God van Israël. Drie van de heidense machten, die om de Tempelberg strijden, zijn het over één standpunt eens; De Oude Stad en de Tempelberg mogen niet in de Joodse handen blijven. Ook hebben alle drie machten met één ding heel gemeen dat ze allen streven van Jeruzalem 'een hoofdstad van de wereld' te maken. Welke van de drie machten dan uiteindelijk de heerser van Jeruzalem zal zijn, is het grote twistpunt. De strijd om Jeruzalem, vooral de Tempelberg, is de strijd om de wereldheerschappij!! Wie Jeruzalem bezit, heerse over de aarde, aldus het motto van de heidense machten.

Politiek-religieuze macht 1; Het Vaticaan 

Eeuwenlang heeft het Vaticaan getracht Jeruzalem en de Tempelberg in bezit te nemen. De kruistochten brachten heel duidelijk aan het licht dat het Vaticaan controle over de berg Sion zoekt. Vlak voordat Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog Oost-Jeruzalem heroverde, schrok paus Paulus VI ontzettend. Hij realiseerde zich hoe belangrijk Jeruzalem weer ineens is voor het Vaticaan. De paus schreef een brief met de waarschuwing aan Oe Thant, de secretaris-generaal van de VN;"In de naam van de Christenheid spreken wij de vurige hoop uit, dat in het ongelukkig geval - dat naar wij vast vertrouwen zich nimmer zal voordoen - de situatie verslechtert, Jeruzalem met haar sterk gewijde en heilige karakter tot een open en onschendbare stad zal worden verklaard." (3) Het feit dat Jeruzalem helemaal niet open en onschendbaar is, bewijst de geschiedenis wel dat de stad vertrapt is door de politie-religieuze machten. Een ander feit dat Oost-Jeruzalem in handen van de Jordaniërs was, was voor het Vaticaan GEEN reden tot zorg. Ook had het Vaticaan helemaal niet geprotesteerd tegen de stelselmatige schending van de Joodse en christelijke heiligdommen door de Jordaniërs. Het vooruitzicht dat de Oude Stad na 19 eeuwen weer in Israëlische handen zou vallen, was blijkbaar zo alarmerend voor de paus dat hij de VN-secretarisgeneraal waarschuwde voor 'een verslechtering van de situatie.' Sinds 1967 is het Vaticaan hard bezig om langs wegen van geheime en stille diplomatie de macht over Jeruzalem en de Tempelberg te krijgen. (3) Een van de valse argumenten, die het Vaticaan aanvoert, is dat Jeruzalem onder internationaal toezicht geplaatst moet worden om "de toegang tot de heilige plaatsen veilig te stellen." Eigenlijk streeft het Vaticaan niet echt naar het internationaal toezicht over Jeruzalem en de Tempelberg. Het echte doel van het Vaticaan is het bezit nemen van Jeruzalem en de Tempelberg. Het doel is nog steeds ongewijzigd.

Naast Amalek is het Vaticaan één van de grootste en meedogenloze vijanden van het Joodse volk. Al eeuwenlang heeft de Rooms-katholieke kerk getracht het Joodse volk te vernietigen. In talloze met bloed geschreven bladzijden van de geschiedenis zonder weerga heeft de Rooms-katholieke kerk zich schuldig gemaakt aan pogroms, inquisities en andere wreedheden. De vijandschap van deze kerk tegen het Joodse volk is vooral te danken aan de onzalige vervangingstheologie. In de tweede helft van de eerste eeuw na Chr. waren al wrijvingen tussen de Messiasbelijdende Joden en de niet-joodse christenen geweest. De apostel Paulus was hiervan een ooggetuige. Geleidelijk begonnen de niet-joodse christenen zich los te maken van de Joodse wortels van het christendom. Het eerste concilië van Nicea in 325, ook wel het eerste oecumenisch concilië genoemd, werd bijeengeroepen door keizer Constantijn de Grote tijdens het pontificaat van paus Silvester I. 318 bisschoppen kwamen bijeen en bogen zich over de theologische kwesties zoals de Goddelijke drieéénheid. Hier werd de officiële leer van de toenmalige kerk en van de latere Rooms Katholieke kerk en Oosters-Orthodoxe kerken vastgelegd. Tijdens dit concilië werd ook de datum van Pasen vastgelegd, om de bijzondere reden dat men vooral die "afschuwelijke Joden" niet wilde volgen. Het werd de eerste zondag na de volle maan na de lente-equinox. Christenen die vasthielden aan de Joodse berekeningswijze en trouw bleven aan de Joodse Pesach, werden Quartedecimanen genoemd en verketterd door de wereldlijke kerk. (4) Al reeds in 321 na Chr. werd de viering van de zondag als rustdag in plaats van de zaterdag ingesteld door Constantijn de Grote. De Joodse sabbat werd afgeschaft en de zondag was als "de eerbiedwaardige dag voor de aanbidding van de zon" verheven! Zo brak de kerk met de Joodse feest-en rustdagen om antisemitische reden. De kerk deed nog een stap verder en beriep zich op de eerste kerkvaders om een definitieve leer te formuleren, zodat er voorgoed afgerekend zou worden met het Joodse volk. De eerste kerkvaders bedachten een anti-joods en antichristelijk leer dat beter bekend staat als de vervangingstheologie, en verzonnen heel wat bijzonder geraffineerde leugens. De kerkelijke en theologische leer luidt dat de rol van Israël na de kruisiging en opstanding van Jezus "uitgespeeld" is en het aandeel van de Joden in de kruisiging van Jezus wordt als teken gezien van "de definitieve opheffing van God's belofte aan Israël." "Het Joodse volk heeft zijn Messias verworpen, heeft God Israël ook verworpen,"klonk de redenering van de eerste kerkvaders. (5) Voor de meeste theologen (ook in de 21ste eeuw!) heeft de belofte aan Israël volledig haar vervulling gevonden in Jezus Christus. Dus de kerk heeft haar plaats ingenomen van Israël. En de bevoorrechte positie is overgegaan op de kerk, de Gemeente (Grieks; ekklèsia) van het Nieuwe Testament. Het Joodse volk is volgens de valse dogma "eens en voor altijd vervangen door de kerk." De beruchte en onzalige vervangingstheologie werkt zo verwoestend op zowel het volk Israël als de kerk en berooft Israël van Gods speciale zegeningen, beloftes voorrechten die voor Israël bestemd zijn. Ook heeft de kerk zichzelf beroofd van Gods zegeningen en beloftes, als deze het Joodse volk zegent! De vervangingstheologie is een vloek voor zowel de kerk als het Joodse volk en is daarom NOOIT ondersteund door de Bijbel zelf. De Bijbel maakt heel duidelijk dat het Joodse volk het door God uitverkoren volk (Deuteronomium 7:6) blijft en speciale beloften en voorrechten voor Israël nu nog steeds gelden. (Romeinen 9:4, Exodus 4:22) God heeft Zijn volk Israël helemaal niet verstoten, zoals de kerk dat wel beweert. (Romeinen 11:2) Helaas zijn de schriftwoorden op grove wijze verdraaid door de theologen die tegen Israël zijn. Door de vervangingstheologie is de kerk zo doordrenkt in antisemitisme. Het waren de pausen zelf, die de weg hadden geplaveid voor de Holocaust, de Shoa. De Reformatie heeft de vervangingstheologie later ook overgenomen. Het was Maarten Luther zelf, die de weg ook had geplaveid voor de Holocaust. De leer dat de kerk het 'nieuwe Israël' is, is vals en duivels. Het is tragisch om te moeten horen en lezen dat de Joden voor 'Christusmoordenaars' uitgemaakt werden. Het feit dat de Romeinen een groot aandeel hadden in de foltering, bespotting en kruisiging van Jezus, wordt doodgezwegen door de pausen, bisschoppen, patriarchen, priesters, theologen, dominee's en sommige evangelisten!! De Romeinen waren heidenen en géén Joden. Ze hadden Here Jezus gefolterd, bespot, gehoond, geslagen en gekroond met de doornenkroon. Lees Matthéüs 27:27-31, Marcus 15:16-20 en Johannes 19:1-5 goed wat de Romeinen met Here Jezus deden. Ook waren de Romeinen degenen die Jezus aan het kruis hadden genageld. (Matthéüs 27:33-36, Marcus 15:22-25, Johannes 19:17-18)  Nog een heel belangrijk feit dat toen de Romeinen de klederen van Jezus gingen verdelen door het lot te werpen, werden zij honden in de Bijbel genoemd. (Psalm 22:19) Waarom worden de Romeinen honden genoemd en niet de Joden? In de Bijbelse tijden was er een Joods scheldwoord voor de heidenen (Hebreeuws: goyim). Daarom werden de heidenen honden genoemd. Denk maar aan de Griekse vrouw van Syro-Fenicische geboorte. Ze was géén Jodin, maar een heidense. Ze wist ook dat de Joden de heidenen meden en niet graag met hen omgingen. Door haar moed en haar geloof in Jezus ging de heidense vrouw naar de Jood Jezus en ze smeekte Hem haar dochter te genezen. (Marcus 7:24-30) Here Jezus voorzegde ook dat Hij aan de heidenen overgeleverd zou worden om bespot, gegeseld en gekruisigd te worden. Zijn uitspraak bewijst het volkomen dat de Romeinen hun grote aandeel hadden in de kruisiging van Jezus!! Wie zijn wij eigenlijk dat we de Joden zomaar beschuldigen van de moord op Jezus, terwijl we volkomen vergeten dat ook de Romeinen Jezus gedood hadden!? Dat de heidenen de Christusmoord in de schoenen van de Joden graag schuiven en hun handen afwassen, zoals Pontius Pilatus dat ook deed (Matthéüs 27:24), zal God over hen oordelen. (Jesaja 42:1-2, Matthéüs 12:18) Want de heidenen hebben niet alleen Jezus gekruisigd, maar ook het bloed van miljoenen Joden vergoten!! Alle mensen zijn in Gods ogen schuldig aan de kruisiging van Jezus. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (Romeinen 3:23) Er wordt ook geprofeteerd over heidense volken die tijdens de wederkomst van Jezus zullen weeklagen en erkennen dat zij Jezus gekruisigd en doorgestoken hadden! (Matthéüs 24:30, Openbaring 1:7) Immers, de Romeinen hadden Jezus ook met de lans doorgestoken! (Johannes 19:32-34) De vervangingstheologie is een vreselijk vloek voor de kerk en alle naties op aarde. De Bijbel maakt ons echter heel duidelijk dat God Zijn verbond met het Joodse volk nooit heeft opgeheven. Het onweerlegbare bewijs dat God niet veranderd is in Zijn verbond met Zijn volk Israël, ligt zelf in de Bijbel;

"Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd."
Maleachi 3:6

Het Vaticaan is immoreel en laaggezonken maar ook verwikkeld in diverse pedofilieschandalen. Het roomskatholicisme is eigenlijk géén christendom maar een louter heidens en afgodisch religie van Babylonische afkomst. Het oorspronkelijke christendom dat ontstond in Jeruzalem en verspreid werd in het Romeinse Rijk, was zéér zuiver, kwam wel oog in oog te staan met het Babylonische heidendom in zijn diverse vormen, zoals dat zich gevestigd had in het hele Rijk, en nam er nooit deel van. Want Jezus Christus stond centraal in het christendom. De eerste christenen weigerden om ook maar in te laten met heidense praktijken. Ook weigerden ze de keizer als god te aanbidden. Veel vervolging was daarvan het resultaat. Heel wat christenen werden vals beschuldigd, voor de leeuwen in de arena geworpen, op de brandstapels gebracht en op vele wrede manieren gefolterd en vonden de marteldood. Voordat het christendom officieël erkend werd, vonden er grote veranderingen plaats. De heidense afgodische leerstellingen waren in het christendom binnengeslopen. Daarvoor hadden de apostelen Paulus en Judas al ernstig gewaarschuwd. (II Corinthiërs 6:14-18, Judas 3-4) De Romeinse keizer wist dat alle christenen niet uitgeroeid konden worden, en bedacht een tactiek om de kerk in het wereldlijke en afgodische systeem op te nemen. Constantijn de Grote was degene die het einde maakte aan de bloedige christenvervolgingen. Hij verklaarde een bekeerling te zijn en vaardigde z'n decreet uit dat de vervolging in het hele rijk moest worden stopgezet. Bisschopen kwamen in hoog aanzien. De kerk werd erkend door de staat en verkreeg macht. Maar voor dit alles moest een zeer hoog prijs natuurlijk worden betaald. Er werden heel wat compromissen gesloten met het heidendom. De kerk werd niet langer gescheiden van de staat, maar werd een deel van het toenmalige wereldlijke stelsel. (6) De keizer verkreeg de leidende rol in de kerk, want in het heidendom werden de keizers gezien als goden. De centrale plaats van Jezus Christus werd ingenomen door...de keizers en later door de pausen. Immers, de paus wordt als de plaatsvervanger van Jezus Christus gezien. Vanaf dat ogenblik vond er op zeer grote schaal een syncretisme plaats; het christendom ging vermengen met het heidendom. Het syncretisme bracht het goddeloze systeem voort dat we vandaag de dag kennen als de Rooms Katholieke kerk. Vandaar de ernstige waarschuwing van apostel Paulus, toen hij schreef in zijn brief aan de Corinthiërs;

"..Wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God!" 
II Corinthiërs 6:14-16a

De politieke opzet van Constantijn de Grote was geslaagd en de kerk werd tot de staatskerk van het Romeinse Rijk verheven. Dezelfde tactiek hadden de Russische communisten gehanteerd om van de Russisch-Orthodoxe kerk een staatskerk te maken. De Chinese Communisten deden ook hetzelfde met de Drie-zelf kerk. De bekering van Constantijn de Grote was echter geen religieuze ervaring maar louter politiek. Dat zijn de eerlijke en objectieve historici het zeker over elkaar eens!

De Roomse dogma leert dat Petrus de eerste paus was en de hele kerk op Petrus gegrondvest is. De paus, die aan het hoofd staat van de Rooms Katholieke kerk, is dus volgens de geloofsleer opvolger van de apostel Petrus. Volgens deze dogmatische leer zou Here Jezus Petrus als de eerste paus hebben aangesteld. De Roomse kerk voert hiertoe de Bijbeltekst aan;"En Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen." (Matthéüs 16:18. Statenvertaling) Echter wanneer wij deze tekst in zijn verband goed lezen, wordt ons duidelijk dat de kerk helemaal niet op Petrus werd gegrondvest, maar op JEZUS  CHRISTUS ZELF! In de voorafgaande Bijbelteksten had Jezus gevraagd wat de mensen zeiden wie Hij was. Sommigen zeiden dat Hij Johannes de Doper was, anderen Elia en weer anderen dat Hij Jeremia was of één van de profeten. Toen vroeg Jezus;"Maar gij- wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus antwoordde;"Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!" (Matthéüs 16:16) En daarop verklaarde Here Jezus;"Ik zeg u dat gij Petrus zijt..(Petros betekent rots) en op deze Petra (op dit fundament van de Waarheid over Jezus Die de Christus is) zal Ik Mijn gemeente bouwen.." De gemeente die Jezus Christus bouwde, staat hecht en vast gegrondvest in Hem, de Zoon van de levende God, en NIET op Petrus!! Dat Petrus zelf Jezus Christus en niet zichzelf beschouwde als fundament voor de eerste christengemeente, blijkt heel duidelijk uit zijn uitspraak, toen hij, die vervuld was van de Heilige Geest, voor het Sanhedrin moest terechtstaan;

"...dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden."
Handelingen 4:10-12

Het is ons nu duidelijk geworden dat de Rooms Katholieke leer geheel in strijd is met het Bijbelse principe. De Bijbel benadrukt helder en duidelijk dat de gelovigen samen de gemeente vormen, en dat Jezus Christus alleen hun Hoofd is en niet de paus!!

"..want de man is het hoofd der vrouw (gezin), gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is en Hij is de Behouder des lichaams."
Efeziërs 5:23 (Statenvertaling)

Er staat nergens in de Bijbel te vinden dat Jezus een discipel boven alle anderen had verheven. En Petrus was nooit de paus geweest over de eerste christengemeente. De bewering van de Rooms Katholieke kerk dat Petrus in het jaar 41 na Chr. naar Rome ging en daar in 66 de marteldood stierf, kan nooit historisch bewezen en bevestigd worden. Integendeel, de bewijzen die de Bijbel alleen heeft, duiden in een geheel andere richting. Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Petrus naar Samaria, Antiochië, Joppe en Caesarea en niet naar Rome ging. Des te vreemder is het dat dit nergens in de Bijbel en andere geschiedenisboeken vermeld staat, wanneer we bedenken dat Rome de hoofdstad was van het Romeinse Rijk en in die tijd ongetwijfeld als de machtigste, rijkste en belangrijkste stad in de oudheid werd beschouwd. (6) Een ander bewijs dat de Bijbel ons levert, is dat Petrus niet Rome maar Babylon bezocht en daar vanuit Babylon een brief schreef aan de Messiasbelijdende Joden. (I Petrus 5:13). En niet vanuit Rome!! Wel is het zeker dat een religieuze leider, "Simon" geheten, in de eerste eeuw na Chr. naar Rome kwam, gezien het feit dat de apostel Petrus ook toevallig Simon Petrus heette. De zogenaamde religieuze leider was niemand anders dan de bekende tovenaar Simon, die tovenarij had bedreven in Samaria, waardoor hij de Samaritanen verbijsterde met zijn bovennatuurlijke krachten. Van klein tot groot zeiden de Samaritanen dat Simon "de grote kracht Gods" bezat. (Handelingen 8:9-10) Simon wilde de macht van God kopen vandaar het woord "simonie"! (Handelingen 8:18-24) Volgens het van Dale woordenboek is simonie handel waarbij geestelijke goederen of met iets geestelijks verbonden zaken tegen tijdelijk voordeel worden verkocht, zo geheten naar Simon de tovenaar. De zeer lange geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk, die bijna tweeduizend jaar geduurd heeft, is u waarschijnlijk niet echt bekend. Heel weinige mensen kennen de Roomse geschiedenis wel en weten dat heel veel pausen corrupt waren geweest en zich schuldig maakten aan simonie. Een voorbeeld was dat paus Johannes XV (985-996) de schatkist van de kerk misbruikte door aan zijn familieleden uit te delen en voor zichzelf de reputatie verwierf als "begerig naar smerige rijkdom en corrupt in al zijn handelingen." Benedictus VIII (1012-1024) had simonie gepleegd doordat hij door openlijke omkoperij het ambt van de paus kocht. (6) Wikipedia en andere officiële en vervalste geschiedenisboeken zullen u echter niet alles vertellen hoe verdorven, immoreel en corrupt waren zeer veel Roomse pausen. Eigenlijk vindt simonie haar oorsprong in satan zelf. Corruptie past precies in het karakter van satan;"Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd." (Ezechiël 28:18) Simon die door Petrus bestraft werd, ging later naar Rome en had daar een geimiteerde christelijke godsdienst gesticht. Zowel "The Catholic Encyclopedia" als het door de stichting Moria uitgegeven boek "De Mysterie Godsdienst van Babylon" vertellen het volgende;"Justinus Martyrus en andere vroege schrijvers delen ons mede dat hij daarna naar Rome ging, daar wonderen deed door de macht van demonen en goddelijke eer kreeg zowel in Rome als in zijn eigen land. Ofschoon er achteraf veel buitensporige legendevorming heeft plaatsgehad rond deze Simon..lijkt het toch aannemelijk dat er wat de feiten betreft enige grond bestaat voor het verslag van Justinus dat ook door Eusebius als waar is aangenomen. De historische Simon Magus heeft ongetwijfeld een soort religie gesticht als imitatie van het Christendom, waarin hij beweerde een soortgelijke rol te spelen als Christus." (6) Het is zo goed als zeker dat de Rooms Katholieke religie uit het surrogaat-christendom van Simon de tovenaar was voortgekomen! Wist u dat het grote bronzen standbeeld van de apostel Petrus in het Vaticaan staat en vereerd en aangebeden wordt door de menigte katholieke gelovigen. Zelfs de voet is zo vaak gekust door de aanbidders. De pausen buigen voor het standbeeld en kussen de voeten van Petrus. Dit kussen van de voeten gebeurt zo dikwijls dat men de slijtageplekken met zilver heeft moeten opvullen! Besef dan wel dat het standbeeld echter niet van de Bijbelse apostel Petrus is maar...van de heidense Romeinse god Jupiter, het Romeinse equivalent van de Griekse Zeus. Vele eeuwen geleden werd het standbeeld van Jupiter gevonden en getransformeerd in "Sint Petrus." Zie de foto hieronder; 

Het bronzen standbeeld van
Sint Petrus
Waarschuwt de Bijbel ons toch niet om geen gesneden en gegoten beelden te maken en voor hen neer te buigen?!? 

"gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.." 
Exodus 20:4-5

Besef dan goed dat keizer Hadrianus een beeld ter ere van Jupiter op de Tempelberg had opgericht. Dat deed hij om de levende God van Israël te provoceren.
   
Nadat Rome de gehele toen bekende wereld aan zich had ondergeworpen, werd de Babylonische mysteriegodsdienst die zich in allerlei vormen over de wereld had verspreid, opgenomen in het Romeinse godsdienstige systeem. Ook de Babylonische instelling van een opperpriester werd ingevoerd. Zo kwam het Babylonische heidendom, dat ontstaan en verbreid was onder Nimrod, de eerste machthebber op aarde en priesterkoning van Babylon (Genesis 10:8-9), onder de heerschappij van de sterke man van Rome; Julius Caesar. (6) Maar de heidense cultus werd in het leven geroepen door de opvolger en neef van Julius Caesar, Octavianus Augustus. Toen Augustus (zijn naam betekent letterlijk; de Verhevene!) het Romeinse Keizerrijk stichtte en keizer werd, nam hij de titel van "Pontifex Maximus" aan. Zoals bekend werd deze titel door elk van de Romeinse keizers drie eeuwen lang gevoerd. In de laatste dagen van het Oude Rome werd het christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk, nam de paus de titel van Pontifex Maximus over in zijn hoedanigheid als de hoogste kerkelijke autoriteit. Hij draagt daarom nog steeds deze titel. De periode dat iemand paus is, wordt pontificaat genoemd. De titel van Pontifex Maximus, die de paus draagt, is helemaal géén christelijke benaming, want ze werd gedragen door de heidense Romeinse keizers. De namen van enkele bekende keizers die de titel van Pontifex Maximus droegen, zijn historisch vermeld in de Bijbel; Octavianus Augustus (Lukas 2:1), Tiberius (Lukas 3:1) en Claudius (Handelingen 11:28, 18:2). Twee wrede en beruchte keizers, Titus en Hadrianus, die Jeruzalem vertrapten en de Tempelberg ontheiligden, bekleedden ook de ambt van Pontifex Maximus! Wat is de betekenis van Pontifex Maximus eigenlijk? Het Latijnse woord pontifex is afgeleid van "pons" dat brug en "facio" dat "maken" betekent. Het woord pontifex betekent letterlijk "bruggenbouwer." In de heidense tijden werden de priester-koning-keizers beschouwd als de makers en bewaarders van de bruggen van Rome om de stad te beschermen tegen binnenvallende legers. (6) Geen wonder dat de Romeinse keizers als goden werden gezien en aangebeden! Pontifex Maximus staat ook voor hogepriester. Om u te laten zien worden eerst de Romeinse munt van keizer Augustus (63 v. Chr. - 14 na Chr.) hieronder afgebeeld, waarop zijn titel "Pont Max" (Pontifex Maximus) is geschreven, de hogepriester  van de heidense myteriegodsdiensten. 


Mag ik u eraan herinneren dat zulke Romeinse munten in de dagen van Here Jezus in omloop waren. Toen de Farizeeën Jezus benaderden en in een strikvraag hoopten te vangen, vroegen ze Hem of het geoorloofd was belasting te betalen aan de keizer, waarop Jezus antwoordde;"Toon Mij het geldstuk voor de belasting." Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen;"Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden;"Van de keizer." (Matthéüs 22:15-22) De Joden wisten dat de titel van pontifex maximus heidens en afgodisch is evenals het beeltenis van de keizer op de munt. In de ogen van de Joden zijn de Romeinse munten gruwelen. Jezus' uitspraak was bijzonder origineel dat de munten aan de keizer moeten worden gegeven wat des keizers is. Zo blijven de handen verschoond en geheel gevrijwaard van een heidens besmetting!  Om u nog een ander te laten zien wordt de munt van het Vaticaan hieronder geplaatst, dan ziet u het opschrift "Pont Max" op deze afgebeelde munt van paus Paulus VI (links) heel duidelijk.Toen het Romeinse Rijk ineengestort werd, rees de macht van de kerk en de bisschop van Rome stond in hoog aanzien. Zo werd Damasus, de bisschop van Rome, in 378 gekozen tot Pontifex Maximus als officiële hogepriester van de mysteriegodsdienst. Heidenen en christenen gingen de bisschop van Rome als hun leider beschouwen. (6) Op deze manier werd Here Jezus van de centrale plaats gestoten. Vanaf deze tijd en daarna vloeiden christelijke en heidense invloeden ongemerkt in elkaar tot zij samen de Rooms Katholieke Kerk vormden, die we tot vandaag nog steeds kennen. Aan het hoofd van deze kerk staat van oudsher de Pontifex Maximus, de paus! Het Vaticaan is niets anders dan de voortzetting van het Romeinse Rijk. Alleen in een ander gedaante. Dat de Roomse kerk zo diep geworteld zit in het afgodisch heidendom, leven en baden de pausen als goden in pracht en praal.
Dat de pausen in weelde baden, is dat zeer ongehoord. De pausen dragen kleding die zeer rijk versierd, met goud geborduurd en kostbaar is in navolging van de Romeinse keizers. In tegenstelling tot onze Heiland, Jezus Christus, die tijdens Zijn rondwandeling op aarde een doornenkroon droeg, hebben de pausen de tiara's, de met goud en edelstenen bezeten kronen, gedragen! De paus voert heerschappij over onderdanen en wordt opgewacht door dienstknechten. Wat een enorme verschil met de nederige Heiland Jezus Christus, die niet kwam om zich te laten dienen, maar om anderen te dienen, terwijl Hij de vleesgeworden God in Zijn hoogsteigen persoon is!! Zei Jezus niet over Zichzelf;"De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen." (Matthéüs 20:28) Jezus was zo eenvoudig dat Hij de voeten van Zijn discipelen had gewassen. (Johannes 13:5-17) Zou de paus bereid zijn uw voeten te wassen? Dat is maar zeer een vraag.
Aantal pausen werden in godsdienstige optochten gedragen, precies zoals de Egyptische farao's als priester-koningen in godsdienstige optochten werden gedragen. Zoals de heidenen in de oudheid goud en zilver aan hun afgod gaven, worden tegenwoordig zulke rijkdommen op de paus gelegd. Net zoals wanneer het afgodsbeeld in de processie meegedragen werd en de mensen neervielen en aanbaden, zo buigen de mensen voor de paus die in de optocht wordt gedragen, als hij voorbij gaat. Zie de foto hieronder;


Zulke beschrijving van zo'n heidens en afgodisch processie treffen we ook in de Bijbel aan. Dan is het ineens alles duidelijk dat de heidens-religieuze optocht van Babylon vandaan kwam.

"Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet."
Jesaja 46:6-7 

De titels en aanspraken die de pausen aanvoeren, zijn gruwelijk en godslasterlijk. Dat de paus als het hoofd van de kerk ook de hogepriester is van alle gelovigen, is dat een aanfluiting en een belediging aan het adres van de levende God van Israël! De pausen hebben zichzelf titels aangemeten als "Allerheiligste Heer", "Hoofd van de Kerk in de Wereld", "Hogepriester", "de Mond van Jezus Christus", enzovoorts. Paus Leo XIII zei op 20 juni 1894;"Wij nemen op aarde de plaats van de Almachtige God in." Op het eerste Vaticaanse Concilië op 9 januari 1870 ging de proclamatie uit met de godslasterlijke woorden;"De paus is Christus in ambtsbediening, Christus in rechtsbevoegdheid en macht... Wij buigen ons neer voor uw stem, o Pius, als voor de stem van Christus, de God der waarheid; door u aan te hangen, hechten wij ons aan Christus." (6) Het bewieroken en verheerlijken van de paus doet ons wel denken aan een voorval uit het Bijbelboek Handelingen, hoe het volk koning Herodes die een rede tot hen hield, toejuichte;"De stem van een god en niet van een mens!" De goddeloze koning moest met de dood bekopen, omdat hij God de eer niet gaf. (Handelingen 12:21-23) De pausen hebben God ook helemaal geen eer gegeven, maar de eer die alleen aan God toekomt, aan zichzelf toegeeigend!  
De Bijbel leert ons echter dat Here Jezus niet alleen het Hoofd van de gemeente, maar ook de Hogepriester is naar de ordening van Melchizédek en Aäron. 

"En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden, maar Hij, die tot Hem sprak:Mijn zoon zijt Gij, Ik heb U heden verwekt; zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizédek. Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als Hogepriester naar de ordening van Melchizédek." 
Hebreeën 5:4-10

Alleen Here Jezus kan als onze Hogepriester verzoening voor onze zonden met Zijn bloed bewerkstelligen door als het offer aan het kruis te sterven en de gebroken relatie tussen God en de mens te herstellen. Niemand komt tot de Vader dan alleen door Jezus. (Johannes 14:6) Alleen Jezus kan als onze Hogepriester de gebroken relatie tussen God en de mens overbruggen! Hij is immers de echte brug die ons de toegang tot God de Vader verschaft!! En niet de paus die zichzelf graag de bruggenbouwer noemt!! Is het u niet opgevallen dat allerlei vormen van bruggen in de Euro-biljetten voorkomen!? Zulke afbeeldingen van deze bruggen op de Euro-biljetten staan duidelijk onder de Rooms Katholieke invloed en hebben vast en zeker te maken gehad met politiek-religieuze redenen! De pausen (en soms kardinalen en bisschoppen) dragen mijters. Echter heeft de mijter een heidens oorsprong. Zo'n mijter is nooit gedragen door Jezus Christus of de apostelen! Petrus droeg zeker ook géén mijter. Aäron en de Joodse hogepriesters hebben ook nog nooit mijters gedragen! Want de Joodse hogepriester droeg tulband. Om het grote verschil tussen de paus en de hogepriester te tonen zijn er twee afbeeldingen hieronder geplaatst, dan ziet u het verschil erg duidelijk.

De paus van het
Romeinse Rijk

De hogepriester van Israël
De herkomst van de mijter is Babylonisch. De Babylonische mysteriegodsdienst was na de torenbouw van Babel over de hele wereld verspreid, toen de spraakverwarring begon. De mysterie-religie kent verschillende symbolen. En van zijn mysterie-vormen was een vis die bekend stond als Oannes of Dagon, de visgod. De Filistijnen, de vijanden van Israël, aanbaden hun visgod Dagon. (Richteren 16:23-31, I Samuël 5:1-12) De Filistijnse priesters droegen mijters in de vorm van de viskop. (6) Ook de Babylonische priesters hadden zulke mijter op hun hoofd gedragen dat erg op een viskop leek. Zie de afbeelding van de Mesopotamische houtsnede hoe een Chaldeeuwse priester de mijter droeg.


De Anglicaanse en Lutheraanse geestelijken dragen ook mijters. Het protestantisme is ook niet geheel vrij van heidens-Babylonische invloeden!

De Roomse leer houdt in dat de pausen onfeilbaar zijn, zoals het vastgelegd werd op het Vaticaans Concilië van 1870. Echter waren er aantal pausen, die de leer van de pauselijke onfeilbaarheid verworpen hebben! De Roomse geschiedenis zou u zeker vertellen dat alle pausen helemaal niet onfeilbaar zijn, zoals de kerk dat beweert. Veel van de pausen zijn immoreel, corrupt en gewetenloos. Ze begaan talrijke zonden als overspel, homoseksualiteit, simonie, verkrachting, moord en dronkenschap en zeker ook pedofilie! Zulke mannen die grove zonden begaan, hebben aanspraak gemaakt op de titels "Heilige Vader", "plaatsvervanger van Christus", "Uwe Heiligheid." Dat is werkelijk schokkend voor u. De benaming paus betekent letterlijk vader en is afkomstig van het Oudgrieks woord pappas. In het Latijn is de paus "Pater patrum", hetgeen vertaald wordt; Vader der vaderen. De paus wordt aangesproken met "Heilige Vader" of "Uwe Heiligheid." Maar deze titels behoren alleen aan God toe en niet aan de paus! Here Jezus waarschuwt ons ernstig dat we de paus als "Heilige Vader" niet mogen aanspreken! Noch een ander!

"En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden"
Matthéüs 23:9-12

Here Jezus noemt God "Heilige Vader" en niet de paus! Lees de Bijbelvers goed;

"Heilige Vader, bewaar hen in Uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij."
Johannes 17:11

De pausen die de godslasterlijke titels als "Heilige Vader", "Uwe Heiligheid" en "Uwe Genade" aanvoeren, passen precies in de Bijbelse beschrijving van het Beest;"...ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen.." (Openbaring 17:3) Is het u niet opgevallen dat de kleding die de kardinalen van de Katholieke kerk dragen, helemaal rood van kleur is!? Rode kardinalen, kardinaalmutsen en kardinalen zijn allemaal rood. Zie twee foto's hieronder, dan ziet u dat de kardinalen inderdaad scharlakenrode gewaden dragen.

Rode kardinalen tijdens de begrafenis
van paus Paulus Johannes

Rode kardinalen
De huidige paus Benedictus XVI draagt ook scharlakenrode gewaad. De foto hieronder zegt veel.

Paus Benedictus XVI
Van oudsher associeert men rood of scharlaken met de zonde. Inderdaad symboliseert scharlakenrood de zonde. Lees een tekst uit de Bijbel en het zal u heel duidelijk zijn dat scharlakenrood de zonde symboliseert; 

"Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol."
Jesaja 1:18

Overspel wordt soms de scharlaken zonde genoemd. De kleur rood wordt ook geassocieerd met prostitutie, zoals u de roodverlichte ramen van de bordelen in een hoerenbuurt ziet. U hoort zo vaak van pedofilieschandalen in de Rooms Katholieke kerk. Diverse slachtoffers die als kinderen door katholieke priesters en paters misbruikt waren, hadden een rechtsgeding tegen de kerk aangespannen en eisen forse schadevergoeding voor alle leed. Hoe is het mogelijk dat katholieke priesters, zogenaamde "vrome en godvrezende mannen", zich aan jonge jongens hadden vergrepen!? Ze vergrepen niet alleen aan jongens, maar ook aan jonge meisjes. Het ongehuwd priesterschap (celibaat) zou volgens sommigen de oorzaak ervan zijn dat de priesters de verleiding niet kunnen weerstaan om zich aan kinderen te vergrijpen. Maar dat is eigenlijk een drogreden. Het ongehuwd priesterschap staat nergens in de Bijbel te vinden. De Joodse hogepriesters en priesters waren allemaal getrouwd. Petrus en de meeste apostelen waren ook getrouwd. Ondanks de Roomse bewering dat Petrus ongetrouwd was, levert de Bijbel ons het overtuigende bewijs dat Petrus wel getrouwd was! Here Jezus had Petrus' schoonmoeder van haar koorts genezen. (Matthéüs 8:14-15) Ook had Petrus een zoon, Marcus genaamd. (I Petrus 5:13-14) Het priesterlijk celibaat vind oorsprong in het Babylon. Zulke ongehuwde Babylonische priesters waren leden van de hogere orden van het priesterschap van koningin Semiramis, die het priesterlijk celibaat uitvond. Later werd het priesterlijk celibaat geintroduceerd in het Oude Rome en ingevoerd in het pauselijke Rome. De instelling verbood de priesters en nonnen te huwen en wilde "reinheid" bevorderen. Zo'n verbod van het huwelijk is nergens goedgekeurd door de Bijbel zelf! De apostel Paulus waarschuwde ernstig tegen de leerstellingen van boze geesten, die het huwelijk willen verbieden. Lees zelf I Timótheüs 4:1-3. De geschiedenis vertelt echter dat de Rooms Katholieke hoogwaardigheidsbekleders in de middeleeuwen een minnares hadden en dat alle nonnenkloosters in Rome zo'n slechte naam hadden. Een visvijver in Rome, dicht bij een nonnenklooster gelegen, werd op bevel van paus Gregorius geledigd. Op de bodem werden meer dan 6000 kinderschedels gevonden! (6) Het bleek dat de nonnenkloosters niets anders dan bordelen waren en er abortus op grote schaal gepleegd werd. Het is zo onvoorstelbaar dat de priesters en nonnen immoreel en pervers waren geweest. In het jaar 1477 werden nachtelijke danspartijen en origieën gehouden in een klooster te Kercheim, die in de geschiedenis beschreven staan als erger dan die te zien waren in de publieke huizen van de prostitutie. (6) De voorlopers van de katholieke nonnenorde waren de Vestaalse maagden in het Oude Rome. De Vestaalse maagden waren de priesteressen van de Romeinse godin Venus, die ook als Aphrodithe bekend staat. Deze Vestaalse maagden waren zeer berucht om hun seksuele uitspattingen en prostitutie. De tempelprostitutie was ontstaan in Babylon en werd verspreid over aantal landen. De Griekse Herodotus schreef;"Het meest dwaze gebruik van de Babyloniërs is dat waarbij welke ieder vrouw van het land eens in haar leven moest zitten in de tempel van Aphrodithe (Astarte/Innana) en geslachtsgemeenschap moest hebben met een vreemdeling.." Bij tempelprostitutie stelt een jonge vrouw (en een jonge man) zich in een tempel ter beschikking voor seks met een vreemdeling tegen betaling, als heilige dienstplicht aan een heidense godin. (7) Jongens en meisjes, die door ouders meestal afgestaan werden, waren in de tempelprostitutie gewijd! Vandaar het strenge verbod dat kinderen in het oude Israël aan ontucht gewijd zouden worden. Deuteronomium 23:17-18 Het Bijbelse verbod is nog steeds van kracht gezien het feit dat tempelprostitutie nu nog steeds bestaat in verschillende landen als India en Nepal en in de Rooms Katholieke kerk!! In India en Nepal wordt tempelprostitutie nog steeds bedreven als een zeer oud religieus gebruik dat ver terug gaat tot in Babylon. Ouders van de lagere kasten schenken hun kinderen aan een hindoegod en deze moeten dan in de oorspronkelijke vorm seksuele diensten geven aan de priesters. Nu worden ze meestal door de tempel verkocht op de leeftijd van 5-7 jaar en aan een man gegeven als kind-concubine. (7) Als een meisje volwassen is, werkt ze uiteindelijk in een bordeel. Begint u nu eindelijk te begrijpen waarom de katholieke priesters zich aan jonge jongens (meestal misdienaaars, kostschooljongens en wezen in de katholieke instellingen) vergrijpen en hen gewijd hebben aan de heidense god, die zich heeft vermomd als Sint Petrus, zonder dat de ouders ervan wisten!? Dat is ook een vorm van de tempelprostitutie. Niet voor niets heeft Here Jezus zo ernstig gewaarschuwd tegen seksuele misbruik van kinderen. "Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee." (Matthéüs 18:6) Ook de apostel Paulus bekrachtigde de waarschuwing van Jezus dat knapenschenders (een heel oud woord voor pedofielen) het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. (I Corinthiërs 6:18) Het feit dat Paulus de waarschuwing aan het adres van de Korinthiërs had gericht en de Griekse stad Korinthe ook bezocht, was dat deze stad zeer beroemd was omwille van haar prostituees. Er werd een tempel in Korinthe gewijd aan de godin Aphrodithe. In deze tempel waren talrijke tempelslaven en slavinnen die zich prostitueerden voor de godin. Onder de slaven waren er zeker kinderen! In het Oude Griekenland was pedofilie algemeen aanvaard. Niet voor niets had Paulus de Korinthiërs aangeraden hoererij te mijden. (I Corinthiërs 6:18) In Thailand werd een Boeddhistische monnik gearresteerd en een netwerk van seksslavernij opgerold. Volgens een woordvoerder van de Thaise politie had de monnik jonge jongens gekocht, gevangen gehouden en gedwongen tot seks met westerlingen. (8) Ook alweer een voorbeeld van tempelprostitutie. De zonden van het Vaticaan worden scharlakenrood zeer terecht genoemd. Ook worden de zonden van de Roomse kerk GRUWELEN genoemd door de Bijbel! De voormalige Jezuïet Malachi Martin onthulde in zijn boek "Windswept House: a Vatican Novel" dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter kerk te Rome. In dit ritueel onder de naam "De op de troon plaatsing van de gevallen aartsengel Lucifer" werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze "troonbestijging van satan" te bevestigen. Paus Paulus VI zou ooit hebben gezegd;"De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar", waarmee hij doelde op het satanisch ritueel. Al reeds voor het ritueel was het Vaticaan een occult bolwerk. Sinds de "troonbestijging van satan" is het met het Vaticaan volkomen de demonisch kant opgegaan. Helaas weten veel oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets van af! Het feit doet er niets af dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde. Malachi Martin verklaarde dat de Rooms Katholieke kerk een permanente aanwezigheid van geestelijken had, die satan aanbaden en daarvan hielden; bisschoppen en priesters die sodomie pleegden met jonge jongens en met elkaar; nonnen die de 'Zwarte Riten' van Wicca uitvoerden en die in lesbische relaties leefden. Ook werden godslastering en aanranding gepleegd op grote schaal. Ook schreef Malachi Martin dat satanisch pedofilie, rituelen en praktijken reeds gedocumenteerd werden door bepaalde bisschoppen en priesters. Ze waren zo wijd verspreid in Europa, Amerika en andere delen van de wereld. (9)Pedofilieschandalen zijn nu aan het licht gekomen, maar...het satanisme is van oudsher nog steeds aktief!! Als men een handeling van satanisch ritueel zou verrichten, zijn bloedoffers meestal geeist!
    
Rood symboliseert ook bloed. Vandaar het feit dat de Rooms Katholieke kerk in de loop van vele eeuwen heel veel bloed heeft vergoten. Reeds in 1252 had paus Innocentius IV het bevel uitgevaardigd dat ketters "vermorzeld moesten worden als giftige slangen." Het bevel bekrachtigde formeel de toepassing van martelingen. Burgerlijke autoriteiten kregen bevel de ketters te vervolgen, te martelen en te verbranden. Het bevel, de genoemde pauselijke bul, werd voortaan een fundamenteel document van de Inquisitie, hernieuwd of bekrachtigd door verschillende pausen. Door de onmenselijke Inquisitie waren miljoenen mensen, die het niet eens waren met de Rooms Katholieke kerk, in de loop van de eeuwen omgebracht. Niet voor niets wordt de Roomse kerk als 'het scharlakenrode Beest' genoemd. De vrouw die op de rug van het scharlakenrode beest zit, is "gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen." Ze wordt in het Bijbelboek Openbaring als de grote hoer beschreven. Het is algemeen bekend dat in de symbolische taal van de Bijbel een vrouw een gemeente voorstelt. De ware gemeente van Bijbelgetrouwe gelovigen wordt vergeleken met een bruid, een reine maagd, een vrouw zonder vlek of rimpel (Efeziërs 5:25-30, Openbaring 19:7-9) Maar in tegenstelling tot de ware gemeente van Jezus Christus is de vrouw die het beest berijdt, een onreine en bezoedelde vrouw, een hoer. De beschrijving van deze hoer past precies in de afvallige kerk als de Rooms Katholieke kerk! De Rooms Katholieke kerk heeft enorme rijkdommen, precies zoals het Bijbelboek Openbaring deze hoer die gehuld is in haar purper, scharlaken en met goud, edestenen en parels versierde gewaad, beschrijft. De grote hoer symboliseert dus de afvallige kerk. Het is ook opvallend om te lezen hoe de koningen der aarde met de hoer geprostitueerd hebben. (Openbaring 17:2) De Bijbelse profetie is letterlijk vervuld, toen vele staatshoofden van bevriende landen staatsbezoek aan het Vaticaan brachten en voor de paus bogen. En ze kusten de hand van de paus! Zie de afbeelding hieronder en klik deze afbeelding ter uitvergroting.

De paus en de bevriende en
onderhorige staatshoofden
 Het zou beter zijn voor presidenten, koningen, sultans en machthebbers als zij voor de Grote Koning Jezus Christus buigen en Zijn hand kussen, opdat Hij niet zal vertoornen! (Psalm 2:10-12) En niet voor de paus, die zichzelf de plaatsvervanger van Christus noemt!

In een brandende visioen zag de apostel Johannes een naam op het voorhoofd van de hoer staan. Op haar voorhoofd stond deze naam geschreven; EEN GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN VAN DE GRUWELEN DER AARDE. Noemt het Vaticaan zich niet de Moederkerk!? Het Vaticaan herbergt veel geheimen waarvan we vrijwel niets weten. Want door deze slinkse vermenging tussen heidendom en christendom heeft de Babylonische invloed zich versluierd en werd een mysterie, een raadsel in engima die verpakt is in een "verborgen Babylon." Maar met hulp van de Bijbel, onze betrouwbare gids, en aantal geschiedkundige bronnen is het mysterie ontsluierd!
Maar één ding is wel zeker; de mysteriegodsdienst van Babylon, de bron van valse religies, is overgewaaid naar alle vier windstreken van de wereld. Hoewel Babylon als stad allang verwoest was en nu een ruïne is, zoals de profeten Israëls dat voorzegd hadden, bleef het religieuze systeem van Babylon voortbestaan en het had zich ingeburgerd bij vele volken. Veel volken uit de oudheid, de Oude Grieken, de Oude Egyptenaren, de Arabieren, de Romeinen, de Slaven, de Inca's, de Azteken, de Indiërs, de Chinezen, enz. hadden de Babylonische oerreligie geimporteerd. Tegenwoordig kennen we vier belangrijke wereldgodsdiensten die van de Babylonische mysterie-religie rechtstreeks afkomstig zijn; Rooms Katholicisme, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Al deze vier religies vertonen grote overeenkomsten! Maar momenteel is het Vaticaan de Moederkerk van alle kerken. Niet voor niets wordt deze kerk de grote hoer genoemd, omdat het Vaticaan zoveel politieke en religieuze macht op aarde uitoefent als geen andere. Ook zag de apostel Johannes in zijn visioen hoe de grote hoer dronken werd van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus (Openbaring 17:6) De Rooms Katholieke kerk heeft inderdaad het bloed van zeer veel Bijbelgetrouwe christenen die de paus niet erkenden als het hoofd van de kerk, vergoten. U ziet hoe betrouwbaar is de Bijbel, het Woord van God. De Bijbel getuigt tegen de Roomse kerk, maar ook tegen andere religies als de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Want de christenen zijn ook vervolgd door de moslims en hindoes.
De paus beschouwt zichzelf als de plaatsvervanger van Jezus Christus en heeft Jezus, het ware Hoofd van de gemeente, onttroond en de rol voor zichzelf opgeeist. De Roomse dogma blijft erop hameren dat de Rooms Katholieke kerk het nieuwe Israël is. Daarom wil het Vaticaan Jeruzalem dolgraag opeisen om vervolgens het hoofdkwartier in deze heilige stad te vestigen. Dan zou de paus op de Tempelberg tot hogepriester van alle gelovigen op aarde uitgeroepen worden. Hoe het Vaticaan door middel van oorlogen, politieke intriges en diplomatieke manouvres gepoogd heeft Jeruzalem in bezit te nemen, zult u in het vervolg van het artikel "De Tempelberg ontheiligd door de heidenen" verder lezen.

                                       Wordt vervolgd.

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                         Paul


Bronnen en referenties:

(1) De staat Israël en zijn toekomst, door de Broeders in Christus
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Moshe Dayan
(3) YadIAmi.org: Hoofdstad van de wereld.
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Concilië van Nicea
(5) Kerk en Israël, door Franklin ter Horst
(8) De Mysterie Godsdienst van Babylon, door Ralph Woodrow
(9) nl.wikipedia.org/wiki/Tempelprostitutie
(8) CNN, Thaiblog.nl
(9) Avro Community; satanisme binnen het Vaticaan

                 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

tja

Unknown zei

Mooi verhelderend geschreven! Amen.