dinsdag 28 mei 2013

Jezus is geen Palestijn!Palestijnen annexeren Jezus voor hun politieke strijd

In navolging van hun 'grote' leider Yasser Arafat hebben de Palestijnen vandaag Joodse begrippen en termen als 'eeuwige hoofdstad', 'erfrecht', enzovoorts overgenomen om hun claims op het land daarmee te rechtvaardigen. Nu hebben ze de enorme brutaliteit de historische en Joodse Jezus voor hun politieke strijd geannexeerd. Daarmee vervalsen de Palestijnen de historische achtergrond van Jezus. Israel Today bericht dat de Palestijnen hebben beweerd dat Jezus een Palestijn was.

"De Palestijnen zijn de navolgers van Jezus,"schreef de Palestijnse krant Al Hayat Al Jadida. "Het verhaal van Jezus is het verhaal van de Palestijnen." Het hoofdartikel van Adel Abd al-Rahman presenteert Jezus als iemand die werd vervolgd door de Joden. "Net zoals Jezus is opgestaan, zo zijn nu ook de Palestijnen opgestaan uit de as,"zegt hij in het artikel. Verder schrijft hij:"Pasen  is niet alleen een feest voor Palestijnse christenen, maar ook een national festival voor alle Palestijnen, want Jezus - moge hij rusten in vrede - was een Palestijnse Kanaäniet." De historische achtergrond van Jezus wordt op 'n grove en schandalige wijze verdraaid. Adel Abd al-Rahman schreef nog meer in zijn artikel:"Drie dagen nadat de Joden Jezus hebben vermoord, is hij opgestaan. Dit weerspiegelt de Palestijnse geschiedenis. Vandaag bestrijden we de navolgers, het moderne Joodse zionisme. Het is een westerse samenzwering die van zichzelf beweert dat hij bij het christendom behoort... Jezus was een patriottische en deugdzame voorouder van de Palestijnen, die het Oude Testament heeft vernieuwd en afscheid heeft genomen van zijn leerlingen. Jezus verspreidde zijn boodschap aan de gehele mensheid. Daarom hebben de Joden Jezus vervolgd, gekruisigd en gedood. Daarna is Jezus uit de dood opgestaan als de Phoenix... De geschiedenis van Jezus vertelt de geschiedenis van de Palestijnen. Het zionisme is het instrument van het kapitalistische Westen dat daarmee de geschiedenis vervalst en nu de Palestijnen kruisigt en doodt." (1)Om tactische redenen proberen de Palestijnen steeds weer om Jezus met hun tragedie te verbinden. Door de jaren heen heeft Israel Today er over bericht dat de Palestijnen Jezus voorstellen als hun eerste martelaar, die geen Jood was. Dit verhaal wordt niet alleen verbreid door Palestijnse moslims, maar tevens door veel Palestijnse kerkleiders. Dat Jezus historisch gezien duidelijk een Jood was, schijnt voor hen geen rol te spelen. (1) Ook de Palestijnse historicus Khalil Shaka heeft zich schuldig gemaakt aan geschiedvervalsing en zegt dat Jezus een Palestijn was.


De moefti van Jeruzalem en de Palestijnse gebieden, Muhammed Hussein, zegt ook hetzelfde dat Jezus een Palestijn is. "Het Palestijnse volk is geworteld in dit land sinds de Kanaänieten en de Jebusieten. De Arabische aanwezigheid - christelijke en islamitische - op dit land is ononderbroken. Jezus is een Palestijn bij uitstek."


Evenals Israël begrijpen de Palestijnen dat de politieke strijd om het land allereerst een geestelijke strijd is om het erfrecht. Ze proberen de publieke opinie te beïnvloeden. Wanneer de publieke mening de Palestijnse "historische claim" slikt, dan denken ze meer punten te verzamelen met betrekking op het erfrecht. Om die reden benadrukken de Palestijnse leiders steeds weer dat zij ook de Bijbelse nakomelingen zouden zijn van volken in de Bijbel, zoals de Jebusieten, Kanaänieten, Filistijnen, enzovoorts. Daarmee leggen ze beslag op het Bijbelse erfrecht van de Joden, hoewel ze NIET in de Bijbel geloven. (1)

Jezus is GÉÉN Palestijn!

Het is niet de eerste keer dat de Palestijnen zich gewaagd hebben de historische achtergrond van Jezus te verdraaien. Dat de Joden volgens de Palestijnen Jezus hebben vermoord, hebben we al eerder gehoord. In het verleden hebben de christenen de Joden dikwijls beschuldigd van de Christusmoord. Als u de beschuldigingen wilt geloven, dan vergeet u een belangrijk feit dat de Romeinen degenen zijn, die Jezus hebben gedood en gekruisigd! Het is ook niet de eerste keer dat de Palestijnen beweren dat Jezus geen Jood maar een Palestijn is. Hun wijlen leider Yasser Arafat haalde als de eerste zo'n lef vandaan om te beweren dat Jezus een Palestijn is. Al eerder beweerden de nazi's ook dat Jezus geen Jood maar een ariër was!  

Toen door de nazi's de 'Ariërparagraaf' in de Duitse kerken werd geintroduceerd, was er ook een conceptie van de "arische Jezus". Tegen de conceptie van de "arische Jezus" was er veel weerstand. Degenen die toch in de "arische Jezus" blijven geloven, werd door de Bijbel-getrouwen "Farizeïstische dwaling" verweten. De nazi's vonden dat het christendom veel Joodse elementen in zich heeft en daarom 'uitgezuiverd' en 'gearianiseerd' moest worden. In de ogen van Hitler was het Joodse geloof niets anders dan een 'leer tot instandhouding van het Joodse ras.' (2) Zo probeerden de nazi's een zogenaamde "positief christendom" te introduceren. Het zogenaamde 'positief christendom' heeft uiteraard niets te maken met de Bijbel, al geloofden de nazi's uiteraard niet in de Bijbel! In plaats van de Joodse Bijbel hadden de nazi's Hitlers Mein Kampf als de 'Hitler-Bijbel' overal in Duitsland ingevoerd. De nazi's waren niet de eersten die op het idee kwamen dat Jezus eigenlijk geen Jood maar een ariër was. De Britse antisemiet en germanofiel Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) was degene die de "arische Jezus" heeft geintroduceerd. Zijn ideeën hadden zo'n enorme invloed gehad op Adolf Hitler en de vooraanstaande nazi's. Als geen ander benadrukt Chamberlain in zijn racistische ideeën de zuiverheid van het Germaanse ras. In zijn ogen waren de Duitsers immers 'het uitverkoren volk.' Later claimden de nazi's ook dat niet het Joodse volk maar het Duitse volk 'het uitverkoren volk' is - het zogenaamde 'Herrenvolk'. De Brit Houston Stewart Chamberlain zei dat de Joden voor het grootste deel 'ontaard en verbasterd' zijn en "een aan ons vreemd, Aziatisch volk" vormen. Chamberlain hield ook de opvatting dat Jezus geen Jood geweest zou zijn. Hij beweerde dat "de Galileeërs altijd geïsoleerd van de rest van Israël geleefd hebben en een grotendeels gemengde bevolkingsgroep onder sterk Assyrische invloed vormden." Zelfs zou er tussen de Galileeërs, waar Jezus vandaan gekomen is, 'arisch bloed' te vinden zijn, aldus de Brit. Hoe dan ook, Chamberlain concludeerde al snel dat Jezus "geen druppel Joods bloed in de aderen heeft gehad." "Het is zelfs mogelijk dat Hij een ariër is geweest,"aldus Chamberlain. (2)

Houston Stewart Chamberlain
De conceptie van de arische Jezus was een van de bouwstenen voor de nazi-propaganda met name in de Duitse kerkstrijd. Eigenlijk heeft deze conceptie ook een achtergrond van de geestelijke strijd. Zij verschilt NIET van eigentijdse ideologische Jezusbeelden, zoals de conceptie van de "zwarte" of de "Afrikaanse Jezus." (2) Er wordt nog steeds geprobeerd om te bewijzen dat Jezus een zwarte was. Vandaag zien we de conceptie van de "Palestijnse Jezus." In de ideeën en boeken van Houston Stewart Chamberlain komt het antisemitisme op een zeer geraffineerde wijze naar voren. Shirer, een van de grootste experts op het gebied van het "Derde Rijk", beschrijft dat de zonderlinge figuur Chamberlain zijn boeken onder invloed van de demonen heeft geschreven. Tot de huidige dag verschuilen demonen zich altijd achter ideologieën en constructies, zodat ze in hun gruwelijke werkelijkheid niet of onvoldoende worden herkend. (2) Het is zo gevaarlijk dat christenen die zeer zwak staan in de gegronde Bijbelse leer, de demonische constructie van de "Palestijnse Jezus" niet snel zullen herkennen. Nog een belangrijk feit: Hitler die altijd benadrukt heeft dat Jezus geen Jood, maar een Ariër was geweest, heeft een keer verklaard dat Houston Stewart Chamberlain in zijn domheid Jezus tot Ariër heeft uitgeroepen! (2) Adolf Hitler heeft Houston Stewart Chamberlain in Berchtesgarten ontmoet. 

Christenen die zeer zwak staan in de Bijbelse leer of worden voorgelogen door de beruchte vervangingstheologie, en niet-christenen die de Bijbel nog nooit hebben gelezen of nog nooit in de geschiedenis onderwezen zijn, moeten goed weten dat Jezus absoluut GÉÉN Palestijn is! Ook géén arische, blondharige Jezus noch zwarte, Afrikaanse Jezus!! Vele pogingen om eraan te tonen dat Jezus geen Jood, maar een "Palestijn", "Ariër" of "Afrikaan" is geweest, zijn zéér dwaas. 

Bijbelse bewijzen dat Jezus een Jood is

Er is maar één boek - ingegeven door de Heilige Geest - die de Palestijnse leugens aan de kaak stelt en ons het onweerlegbare bewijs geeft dat Jezus géén Palestijn, maar een Jood is: de Bijbel. De Heilige Schrift kan de Joodse achtergrond van Jezus op vele punten bewijzen:

Jezus was besneden: Volgens de Joodse wet worden jongetjes die geboren zijn, op de achtste dag besneden, zoals overeenkomstig met de Tora. In Genesis 17:12, Leviticus 12:3 moet de besnijdenis (in het Hebreeuws: b'rit milah) op de achtste dag na de geboorte plaatsvinden. Zelfs als de achtste dag viel op een sabbat, op een heilige feestdag of op Yom Kippoer (Grote Verzoendag), dan nog moest een jongetje besneden worden. Jezus werd na Zijn geboorte op de achtste dag ook besneden, zoals de Tora heeft voorgeschreven. 

"En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was."
Lukas 2:21 (Statenvertaling)

Jezus was rabbi: Jezus werd ook rabbi genoemd. Tijdens de eerste ontmoeting hadden de eerste discipelen, Andréas en Petrus, Jezus rabbi genoemd. 

"En die twee discipelen hoorden hem (Johannes de Doper) dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?"
Johannes 1:37-39 (Statenvertaling) 

Jezus werd door Maria van Magdala ook rabbi genoemd.


"Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester."
Johannes 20:16 (Statenvertaling)

Indien Jezus een moslim is, dan zou Hij imam genoemd worden. Stel u voor dat als Hij een christen is, dan zou Hij eerwaarde of dominee genoemd worden. Als Hij een katholiek is, dan zou Hij vast en zeker moseigneur of bisschop genoemd worden. Maar Jezus is geen moslim, noch protestant, noch katholiek, noch boeddhist, noch hindoe. Hij is alleen een Jood, zoals de Heilige Schrift ons duidelijk maakt.

Jezus hield getrouw aan de sabbat: Jezus is niet alleen een Jood, maar ook Joods opgevoed. Hij was ook in de Tora onderwezen. Zijn enorme kennis van de Tora bewees wel, toen Hij als twaalfjarige in de Tempel de Tora kon citeren. Zijn kennis deed de rabbijnen versteld. (Lukas 2:42-47) Opgemerkt moet worden dat Jezus in de Tempel zat, iets wat de Palestijnen niet graag willen horen. De Palestijnen ontkennen dikwijls het bestaan van de Joodse Tempel en beweren dat de Tempelberg een islamitisch heiligdom is. Maar de Bijbel ontkent het bestaan van de Tempel helemaal niet en bevestigt zelf dat Jezus de Joodse Tempel dikwijls had bezocht.  Is het u niet opgevallen dat Palestijnse leiders, geestelijken en historici géén woord hebben gerept over het bezoek van Jezus aan de Tempel!? Wat nog belangrijk is, is het bewijs dat Jezus als Jood heel getrouw aan de sabbat heeft gehouden. De sabbat is de heilige rustdag van de Joden, zoals de Tora heeft voorgeschreven. Op iedere zaterdag rusten de Joden, nadat ze zes dagen gewerkt hebben. 

"En Hij (Jezus) leerde in hun synagogen, en werd van allen geprezen. En Hij kwam te Názareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was.."
Lukas 4:15-17

"En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen."
Lukas 13:10 

Jezus reciteerde het Sjema. Hoewel Jezus een Jood is en een grondige kennis van de Tora heeft, heeft Hij ook het Sjema, het meest centrale gebed van het Joodse volk, gereciteerd. De Joden reciteren het Sjema tweemaal per dag, zowel 's ochtends als 's avonds. De tekst van het Sjema is afkomstig uit de Tora. Het Sjema wordt in het Hebreeuws uitgesproken als: Sh'ma Yisrael Adonai Elohénoe Adonai Ehád (Hoor Israël, Adonai, onze Adonai is Eén). Omdat het eerste vers van het Sjema de heilige vierletterige Godsnaam JHWH bevat, mag deze Naam niet uitgesproken worden. Daarom wordt Adonai gebruikt dat 'mijn Heer' betekent. In plaats van JHWH lezen de Joden Adonai of HaShem (de Naam). Wanneer de Joden het Sjema reciteren, belijdt men dat de HEERE God de enige is. Het Sjema is óók de meest centrale Joodse geloofsbelijdenis. Het bewijs dat Jezus het Sjema zo dikwijls heeft gereciteerd, vinden we in de Bijbel:

"En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere."
Markus 12:28-29 (Statenvertaling)

Het Sjema staat ook in de Tenach (door de christenen genoemde Nieuwe Testament) te lezen:

"Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!"
Deuteronomium 6:4 (Statenvertaling)

Indien Jezus een moslim is, dan zou Hij Shahada, de islamitische geloofsbelijdenis, vast en zeker reciteren! Het Shahada wordt in het Arabisch uitgesproken als: La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulu I-lah (vertaald: Er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn boodschapper). Maar Jezus is géén moslim, zoals sommige moslims ons willen wijsmaken. Als het waar is dat Jezus een Palestijn is, zoals de Palestijnen beweren, dan zou Hij ongetwijfeld het Sjema nooit gereciteerd hebben! De Palestijnen worstelen echter met een groot probleem dat men niet kan aantonen dat Jezus een Palestijn is, terwijl de Heilige Schrift het onweerlegbare bewijs levert dat Jezus inderdaad een Jood is en het Sjema heeft gereciteerd!  

Er zijn ook vele andere schriftgedeelten die kunnen bewijzen dat Jezus een Jood is. Heel wat christenen beweren dat Jezus de sabbat heeft afgeschaft en de Joodse rustdag in zondag heeft veranderd. Van hun bewering is helemaal NIETS waar! Ook is niet waar dat God na de moord op Jezus Zijn volk Israël heeft verstoten en de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Nog nooit heeft Jezus gezegd dat we een kerkdienst op zondag moeten houden. Indien Hij wel een christen is, dan zou Hij de sabbat vast en zeker afschaffen en het hele Joodse volk zou Hem zéér kwalijk nemen! Dan zouden de Joden Hem zéér zeker stenigen, gelijk Mozes heeft voorgeschreven dat degene die de sabbat schendt, de doodstraf krijgt (Numeri 15:32-36). Jezus heeft de sabbat nog nooit gebroken. Dat doet Hij niet! Ook heeft Hij duidelijk gemaakt dat de Tora niet afgeschaft is. Zoals de Joden zeggen dat de schepping Gods door de Tora is vormgegeven, zegt Here Jezus letterlijk:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er NIET één jota noch één tittel van de wet (Tora) voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied."
Matthéüs 5:17-18 (Statenvertaling)

Echter hebben zeer veel christenen de uitspraak van Jezus verkeerd begrepen of verkeerd geinterpreteerd door te zeggen dat Jezus de vervulling van de Tora is en met de Tora is afgedaan. Hoewel Jezus gekomen is om de Tora te vervullen, heeft Hij echter duidelijk gemaakt dat de vervulling van de Tora alleen zal plaatsvinden wanneer de hemel en de aarde voorbij zullen gaan! Indien Jezus een moslim is, dan zou Hij zeker niet naar de synagoge gaan, maar naar een moskee gaan om een vrijdaggebed te houden! Maar...Jezus is GÉÉN moslim, noch christen!! Zoals de Schrift zegt, is Hij een 100% Jood. Wat Zijn Naam betreft, is Zijn echte Hebreeuwse Naam Yeshua HaMasjiach. Jezus is eigenlijk vergriekst. Verder moet er nog opgemerkt worden dat in het Westen zijn we allemaal gewend aan het alombekende beeld van de 'blanke' Jezus met de lange, blonde haren. Het westerse 'Jezus'- beeld is ondanks goede bedoelingen zo misleidend vandaar de ernstige waarschuwing van de Bijbel dat we nooit een beeld van de levende en onzichtbare God mogen maken.

"..En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten."
Romeinen 1:23 (Statenvertaling) 


Pas op voor misleidende afbeeldingen van Jezus!
We vragen ons af of we een voorstelling van Jezus mogen maken hoe Hij er eigenlijk uitziet. Hoewel de Bijbel geen beschrijving van de fysieke uiterlijk van Jezus geeft, zijn er voldoende Bijbelse gronden voor Zijn Joodse herkomst. Maar...als we in Jesaja 53:2 lezen, blijkt dat de Messias in Zijn aardse en vleselijke verschijning geen gestalte heeft dat wij Hem begeerd zouden hebben! Bijvoorbeeld; een populaire rockster wordt begeerd door talloze tienerfans. Veel mensen zijn zo gewend om een persoon te begeren, als het om een knappe uiterlijk of een intelligentie gaat. We zijn zo gewend dat we op een uiterlijk van een mens afgaan. In Jesaja 53:3 lezen we dat de Messias Yeshua veracht was en wij hebben Hem niet geacht! Niemand weet hoe Jezus er in werkelijkheid uitziet. Alleen Zijn tijdgenoten, zoals de discipelen, hebben Hem wel gezien. De fysieke uiterlijk en herkomst van Jezus doet er niet toe. Wat er wel doet, is Gods liefde voor alle mensen. Jezus die het vleesgeworden Woord van God is, houdt van alle mensen, ongeacht hun ras, huidskleur en afkomst. Hij is alleen gekomen om ons van de zonde te redden. "Zieken hebben een dokter nodig, maar Ik ben gekomen om zondaren te redden,"zei Jezus (Lukas 5:31-32). Dat klopt. Zieken hebben inderdaad een dokter nodig. Alle zondaren hebben ook een redder nodig, want wij kunnen onszelf niet van de zonde verlossen. Ook de zieken kunnen zichzelf niet genezen. Daarvoor is er een arts voor de zieken nodig, zoals een redder voor de zondaren daarvoor nodig is. Jezus is gekomen om onze straf te dragen door als plaatsvervanger aan het kruis voor onze zonden te sterven, want wij verdienen eigenlijk de doodstraf voor onze zonden. Maar in onze plaats heeft Jezus de doodstraf gekregen, hoewel Hij Zelf nog nooit zondigt en geen misdaad heeft gepleegd. Zijn doodstraf was de losprijs opdat wij vrijgekocht worden. Wie in Jezus gelooft en Hem als zijn Heer en Verlosser aanvaardt, wordt behouden en krijgt vergeving van God. Wie in Jezus gelooft, heeft het eeuwige leven. Want na de derde dag stond Jezus uit de dood op opdat de dood geen macht meer heeft over ons. Ofschoon Jezus een Jood is, hebben we onze Redder toch veel te danken aan het Joodse volk! Wijlen Derek Prince schreef:

"Zonder Joods volk waren er ook geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en...geen Redder! Hoeveel redding zouden u en ik kennen zonder deze vijf ingrediënten? De aartsvaders, de profeten, de apostelen, de Bijbel en de Redder. Dus of u het nu wilt erkennen of niet (en sommige mensen geven het niet graag toe), wij als niet-Joden danken iedere werkelijke geestelijke zegen die we ooit ontvangen hebben, aan de Joden." (3)

In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob verklaart Jezus:"Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden." (Johannes 4:22) Uit dit kortste Bijbelvers leren we twee vitale, fundamentele waarheden. Ten eerste, met 'gij' (of 'gijlieden')  verwijst Jezus naar de Samaritanen en ook naar alle niet-Joden; met het woord 'wij' verwijst Hij naar de Joden. Hij identificeert Zich hier dus met de Joden en verderop zullen we zien dat die identificatie niet alleen maar gold voor de duur van Zijn verblijf hier op aarde, maar tot in eeuwigheid! (3) De tweede belangrijke waarheid is wat Jezus inhoudelijk zei tegen de Samaritaanse, namelijk: De Zaligheid is uit de Joden. (in een ander Bijbelvertaling: Het heil is uit de Joden) Dit is een onbetwistbare, historisch feit; zonder het Joodse volk zijn er geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, is er geen Bijbel en geen Redder, genaamd Yeshua HaMasjiach!!! 

De Jezus uit de Koran

Wat de Arabische naam voor Jezus, zoals Hij in de Koran Isa genoemd wordt, betreft, blijkt dat Isa uit de Koran NIET hetzelfde is als de Jezus uit de Bijbel! Hoewel de Koran veel over Jezus, de zoon van Maria, spreekt, moeten we ons afvragen over welke Jezus de Koran eigenlijk heeft. De Jezus waarover we het nu hebben, is de Joodse Messias, Yeshua, die volgens de Bijbel de Christus is, de Heer en Redder van het mensdom. In de Koran wordt Jezus "Messias" genoemd, "gekend in deze wereld en in de toekomende tijd", "zoon van Maria". Toch is hij volkomen verschillend van de Bijbelse Jezus. In de Koran wordt Jezus slechts een boodschapper van Allah genoemd en NIET de Zoon van God!! Want voor Allah is het onmogelijk een zoon te hebben. Voor de moslims is er geen grotere zonde en blasfemie dan te verklaren dat Jezus de Zoon van God is, want door dit te zeggen verklaart men dat hij de stoffelijke, vleselijke Zoon van God is, en dan zou God seksuele gemeenschap met Maria moeten hebben gehad. Dit is natuurlijk valse leer. Geen enkel christen gelooft in dergelijke dwaling! De Joodse Jezus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua genoemd wordt, is wel de Zoon van God. Verschillende Bijbelpassages bevestigen dit. Als we Lukas 1:26-25 lezen, zien we bij vers 35 wat het antwoord was van de engel Gabriël, die aan Maria was verschenen:"De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden." (Statenvertaling)

Zowel de Koran als de moslims hardnekkig ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, bewijst een letterlijk citaat uit de Koran:

"Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts:'Wees,' en het 'is'. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."
Soera 19:35-36

Vervolgens is de Jezus uit de Koran slechts een mens en geen God die mens is geworden, terwijl de Bijbel ons duidelijk maakt dat Jezus 100% God is en ook 100% mens. De Palestijnen zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan, zouden we geneigd zijn hen te gaan geloven, alsof zij opeens belijdende christenen zijn geworden. Maar... pas op, wat zij echter met de mond zeggen, misleiden ze ons alleen maar. We moeten niet vergeten dat de Palestijnen voor het overgrote merendeel moslims zijn en hun godsdienst de islam is. Volgens moslims is de Jezus uit de Koran ook niet aan het kruis gestorven. Inderdaad, de Koran ontkent dit glashelder! De moslims geloven NIET in de kruisdood en opstanding van Jezus. Zij denken dat hun god Allah zo vol erbarmen is dat hij zo'n groot profeet als Jezus nooit zo'n schandelijke dood zou laten sterven, gekruisigd laten worden door zijn vijanden de Joden. Daarom heeft Allah volgens hen hem gered en in het paradijs opgenomen. Veel moslims zouden de uitspraken van de Palestijnse leiders een blasfemie vinden, als er over de opstanding van Jezus wordt gesproken. 

Een letterlijke citaat uit de Koran dat christenen die belijden dat Jezus de Zoon van God is en uit de dood is opgestaan, godslasteraars zijn en naar de hel gaan:

"En zij zeggen:'De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen'. Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod. Hij weet wat vóór hen is, en wat achter hen is, zij zijn voor niemand voorspraak behalve voor degene die Hem behaagt en zij sidderen uit eerbied voor Hem. En wie hunner zou zeggen:'Ik ben een god naast Hem.' die zouden Wij met de hel vergelden. Aldus vergelden Wij de onrechtvaardigen."
Soera 21:26-29


Met de propagandaposter proberen de
Palestijnen iedereen wijs te maken dat Jezus
een Palestijn is.

De Palestijnen die ons willen wijsmaken dat Jezus een "Palestijn" is, geloven ook NIET in de maagdelijke geboorte en de opstanding van Jezus. Ze geloven ook NIET in de Bijbel, het Woord van God. Maar waarom zeggen zij zulke dingen zoals de opstanding van Jezus? Dat doen zij alleen maar om ons te misleiden. De Palestijnse claim dat Jezus een "Palestijn" is, is politiek gemotiveerd. Het is moslims toegestaan om te bedriegen en te misleiden, zoals in de Koran staat. De Palestijnen willen de Joodse verbondenheid met het Land Israël en de stad Jeruzalem verdoezelen en ontkennen. Met de geschiedvervalsing en verdraaiing van de Bijbel, bedoeld om de Joodse soevereiniteit over de regio te delegitimeren, hopen de Palestijnen de wereld ervan te overtuigen dat Jezus een "Palestijn" is en de Palestijnen de directe afstammelingen zijn van de oude Kanaänitische volken en de Jebusieten en daarmee "de rechtmatige erfgenamen van het land". Zoals wijlen heer J.H. Grolle die van 1947 tot 1965 de secretarisgeneraal van de Raad voor de verhouding van kerk en Israël in de Hervormde Kerk was, al opmerkte, werden de Joden vroeger beschuldigd van de moord op Christus, nu wordt Israël beschuldigd van moord op de Palestijnen en wordt Gaza Golgotha genoemd. De westerse kerken, zoals de PKN, die wel oren hebben voor de valse Palestijnse claims, zien tegenwoordig de Palestijnen als de "vervolgde Joden", het Israëlische regeringsbeleid als vergelijkbaar met dat van de nazi's, Gaza als Golgotha, en Arafat wist al te vertellen: Jezus was een Palestijn. (4) Zo laten we de Palestijnen zand in onze ogen strooien. 


Een antisemitische cartoon: Israël
kruisigt de 'Palestijnse' Jezus, ter-
wijl Amerikaanse pijl hem door-
boort. U ziet toch dat de Pales-
tijnen Jezus misbruiken voor hun
politieke doeleinden! 

Palestijnse wortels liggen niet in Israël! 

Wie echter gezond verstand gebruikt en vertrouwd is met de Heilige Schrift, wéét heel goed dat Jezus beslist géén Palestijn is. En ook géén Ariër of Afrikaan! De Palestijnen volgen het voorbeeld van de nazi's na door Jezus van Zijn Joodse wortels los te maken en geheel te 'islamiseren', 'palestiniseren', zoals de nazi's Hem ook 'gearianiseerd' hebben. Ook de radicale zwarten hebben Jezus 'geafrikaniseerd'. En de bewering van de Palestijnen dat zij de rechtstreekse afstammelingen zijn van de Kanaänieten en de Jebusieten, wordt echter ontkrachtigd, toen enkele vooraanstaande Palestijnse leiders zelf hebben toegegeven dat het Palestijnse volk in werkelijkheid NIET bestaat!!! Het bedrog komt aan het licht, als we een onderstaande en Engels-ondertitelde video zien wat de Hamas minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, Fathi Hammad, in maart 2012 voor de Egyptische TV verklaard heeft dat de echte wortels van de zogenaamde Palestijnen NIET in Israël, maar elders in het Midden-Oosten liggen, en dat het Palestijnse label slechts een dunne laag vernis is. Hij wees erop dat iedere Palestijn in Gaza en in heel 'Palestina' zijn Arabische wortels kan aantonen dat hij uit Saoedi-Arabië of uit Egypte of uit Jemen, waar dan ook, vandaan komt. De echte regio van Palestijnse herkomst ligt volgens Fathi Hammad niet in 'Palestina', maar in Egypte, Saoedi-Arabië en enkele Arabische landen.  


De uitlatingen van Hammad zijn nooit bedoeld voor het westerse publiek! En de Palestijnse bewering over de 'Palestijnse herkomst' van Jezus is alleen maar bedoeld om de westerse publieke opinie te beïnvloeden en de domme en naïeve westerlingen om de tuin te leiden! Domme westerse politici, media, activisten, kerkleiders en...nog erger...domme christenen (sorry maar pijnlijk als u een christen bent en de waarheid niet wilt horen) die de Palestijnse leugens wel geloven en alles slikken, proberen aan te tonen  dat de Palestijnse Arabieren wel van de oude Kanaänitische volken afstammen en daarom een eigen staat nodig hebben. Maar het probleem is dat de DNA-verwantschap van de Palestijnen met de oude Kanaänitische volken NIET aangetoond kan worden. Er is ook GÉÉN historische bewijsmateriaal die de Palestijnse claims kan ondersteunen. De enige conclusie is dat het Palestijnse volk helemaal niet bestaat en Jezus ook geen Palestijn is! Palestijnse cultuur en taal bestaan ook helemaal niet. De zogenaamde Palestijnse taal is Arabisch, hun cultuur Arabisch en hun religie is de islam. Geloof de Palestijnse leugens over Jezus, erfrecht en aanspraak op het Joodse land absoluut niet. De waarheid is dat de Palestijnen door de Palestijnse Autoriteit, de Hamas-leiders en de Arabische regimes als een politiek pressiemiddel gebruikt zijn! De enige en diepgewortelde drijfveer van de Palestijnen en de islamitische volken is de vernietiging van het Joodse volk èn de Staat Israël. De Palestijnen willen een begin maken met het 'judenrein' maken van het land. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.  

                                                                                                 Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Palestijnen annexeren Jezus voor hun politieke strijd. 21-05-2013
(2) Christus of ideologie? Door J.A.E. Vermaat
(3) Israël in het nieuws. Door Derek Prince
(4) Open vensters naar Jeruzalem gesloten. Door ds. J.H. Grolle

Geen opmerkingen: