dinsdag 30 april 2013

De troonswisseling geheel belicht. Deel 1Grootste veiligheidsoperatie in de geschiedenis van Amsterdam

Naar aanloop van de dag van de troonswisseling dat op 30 april geschiedt, zijn al veel veiligheidsmaatregelen in Amsterdam genomen. "De politie staat voor de grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de stad,"schrijft het Belgische Nieuwsblad. Tienduizend agenten worden ingezet om de troonswisseling  zo mogelijk 'feestelijk en veilig' te laten verlopen. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, had eerder benadrukt dat Amsterdam 'open, feestelijk en veilig' moet blijven. Potentieel gevaarlijke zonderlingen worden scherp in de gaten gehouden. Er zijn ook 22 noodscenario's gedraaid waarmee er rekening wordt gehouden met een eventuele aanslag. "De explosies tijdens de marathon van Boston hebben ons geleerd dat je met alles rekening moet houden,"zei de burgemeester. Wel benadrukte hij dat er nog geen enkele concrete aanwijzing is. "We zitten op het laagste dreigingsniveau,"aldus burgemeester van der Laan. Liefst 22 noodscenario's zijn uitgewerkt. Van een aanslag tot een bestorming van de feestzone door betogers. Maar ook dat extreme weersomstandigheden paniek in de menigte kunnen veroorzaken. Of dat iemand een verdacht pakje expres achterlaat. (1)

Hoewel er nog geen aanwijzingen zijn voor een aanslag, is het ergste incident nog lang niet vergeten dat een gevaarlijke gek als Karst Tates in 2009 op Koninginnedag in Apeldoorn met zijn wagen in de menigte had gereden waarbij zeven doden vielen. Daarom houdt de politie in haar veiligheidsplan rekening met zulke 'potentieel gevaarlijke eenlingen.' Alle agenten zijn extra alert om afwijkend gedrag op te merken. Preventief worden ook onruststokers aangehouden. Alle veiligheidsmaatregelen samen hebben de gemeente Amsterdam en de overheid in totaal 26 miljoen euro gekost. Tienduizend agenten waren opgetrommeld: drieduizend uit het eigen korps en zevenduizend uit de rest van het land. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Riooldeksels waren maandag besnuffeld door honden en alle bewoners langs de route waren gescreend. (1)

In de buurt van de Dam werd 32 gezinnen gevraagd hun woningen te verlaten van maandag 29 april tot 30 april. Daarvoor kregen ze 500 euro ter compensatie. Hun woningen wordt tijdelijk verzegeld. De zes gezinnen die weigeren hun woning te verlaten, mogen de deur niet uit en moeten ook wegblijven van hun balkon. Al hun ramen en deuren worden gesloten houden. En ze krijgen een veiligheidsagent in huis. (1) 

Afscheidsdiner in het Rijksmuseum

Koningin Beatrix was op maandag 29 april omstreeks 15.00 uur aangekomen bij het Paleis op de Dam. Ze werd toegejuicht door mensen die zich op de Dam hadden verzameld. Ze draaide zich om en zwaaide naar de menigte. Ook prins Willem-Alexander en zijn gezin kwamen rond het middaguur al aan bij de Nieuwe Kerk voor de generale repetitie van de inhuldiging en beëdiging. De abdicatieceremonie in het Paleis op de Dam was al eerder gehouden. (2) Het was vooral erg druk rondom de Dam en het Rijksmuseum. Het publiek trachtte een glimp op te vangen van de koninklijke gasten. Hoewel de koninginnenacht in Amsterdam gezellig en druk was, waren er ruim veertig arrestaties verricht. (3)

Rond 19.00 uur maandagavond vertrok koningin Beatrix samen met haar zoon Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima vanaf het Paleis op de Dam naar het Rijksmuseum. Daar gaf ze een afscheidsdiner ter gelegenheid van haar aftreden en de inhuldiging van Willem-Alexander. Het galadiner was geheel sfeervol ingericht in de Eregalerij van het museum, waar Het Melkmeisje van Johannes Vermeer en Het Joodse Bruidje van Rembrandt van Rijn hangen. De koningin zat als gastvrouw aan het hoofd van de tafel, pal onder het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt. Ze zat tussen prins Willem-Alexander en premier Mark Rutte. (4) De Eregalerij was voor deze gelegenheid met tienduizenden tulpen omgetoverd tot een minikeukenhof. (5) Koningin Beatrix werd vergezeld door haar zussen Irene, Margriet en Christina, zwager Pieter van Vollenhoven. Naast Willem-Alexander en Máxima waren ook Mabel, Constantijn en Laurentien aanwezig.
Heel wat hoogwaardigheidsbekleders en gasten van buitenlandse vorstenhuizen waren ook aanwezig. Onder de vertegenwoordigers van bevriende vorstenhuizen waren de Zweedse kroonprinses Victoria, de vrouw van de Marokkaanse koning en de Britse kroonprins Charles. Prins Charles was er ook al in 1980 bij toen Beatrix koningin werd. De Japanse kroonprins Naruhito kwam alleen aan bij het diner. Zijn vrouw Masako die al jaren kampt met gezondheidsproblemen, was in het hotel achtergebleven. Ze was te zwak om alle verplichtingen bij te wonen. Daarom zal ze alleen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk aanwezig zijn. (4) (5) Voor het eerst in elf jaar is prinses Masako bij een officiële gelegenheid in het buitenland. Ook prins Albert van Monaco moest zijn vrouw missen, want prinses Charlene is momenteel in haar geboorteland Zuid-Afrika voor een benefietbezoek. Albert is wel het enige staatshoofd dat de inhuldiging bijwoont. Normaal gesproken komen alleen troonopvolgers. (4)

Onder de overige gasten zijn onder andere hoogwaardigheidsbekleders en politici: de Rijksministerraad, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van State. Ook de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan en commissaris van de koningin van Noord-Holland, Johan Remkes schoven zich aan het galadiner. Verder waren er ook buitenlandse gasten zoals IOC-voorzitter Jacques Rogge, oud-VN chef Kofi Annan, voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso, EU-president Herman van Rompuy en voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz.

Afscheidsrede Beatrix

Voordat ze gaat aftreden en haar ambt aan Willem-Alexander overdraagt, heeft ze een afscheidsrede voor het Nederlandse volk gehouden. Naast de NOS-videoclip volgt de integrale tekst van de toespraak van Hare Majesteit de Koningin op 29 april 2013, zoals aangeleverd door de Rijksvoorlichtingsdienst:"In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten. Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land. In jaren van strijd en opstand tegen vreemde overmacht klonk het Wilhelmus als lied ter bemoediging:

'Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet.'

Deze onvoorwaardelijke trouw van de Vader des Vaderlands is sindsdien ook waargemaakt door aldegenen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Tot op de dag van vandaag vormt deze trouw de grondslag van onze vaderlandse geschiedenis verbonden met Oranje.

Sinds 1890 was onze nationale eenheid verweven met vier vrouwelijke dragers van de Kroon. Na koningin-regentes Emma, na mijn grootmoeder Wilhelmina - krijgshaftig in oorlogstijd - en na mijn plichtsbewuste moeder Juliana, had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn. De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest. In onze constitutionele monarchie met de grondwet als fundament staat de Koning voor eenheid, dienstbaar aan een samenleving in beweging.

Bij de inhuldiging zweert de Koning - ten overstaan van de Staten Generaal - de grondwet te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. Tegenover de verantwoordelijkheid van de ministers voor het handelen van de Koning, heeft de Koning de plicht - binnen de Kroon - zijn handelen met de ministers af te stemmen. Democratisch tot stand gekomen wetten en besluiten worden door de handtekening van de Koning bekrachtigd. In het dagelijks leven kan de Koning bijdragen tot respect  voor de democratie, tot stimulering van saamhorigheid in de samenleving en tot integratie en zelfontplooiing van alle bevolkingsgroepen. Dit vraagt een ongebonden en volledige inzet voor wat zich - vroeg of laat, groot of klein - aandient als algemeen belang van onze samenleving. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen kan inhoud geven aan het hedendaags Koningschap.

De vervulling van deze opdracht is gericht op een gemeenschap waarin mensen zich verbonden voelen. Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten die zich voor medemensen inzetten, zich betrokken tonen en hun beste krachten willen geven voor ons land. In de meest uiteenlopende omstandigheden heb ik gezien wat creatieve inbreng en volharding teweeg kunnen brengen. Voor de indrukwekkende prestaties in wetenschap, kunst en cultuur heb ik grote waardering gekregen. Ruimte voor expressie en verkenning van nieuwe wegen zijn voor ons allen van wezenlijk belang. Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie.

Onmisbaar bij dit alles was het vertrouwen dat U mij in zo ruime mate heeft gegeven. Vreugde en nationale trots heb ik met U mogen delen. In zorgen en verdriet heb ik meegeleefd. Met spontane hartelijkheid en tekens van verbondenheid heeft de bevolking in Nederland en in de Caribische delen van ons Koninkrijk mij gesterkt. Ook buiten de landsgrenzen zijn internationale contacten waardevol geweest voor beter begrip over en weer. Het wel en wee in de wereld raakt ons bestaan. Talrijke banden verbinden ons met bewoners in alle continenten. Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen.

Het verscheurde Europa droeg lang de littekens uit een verleden van oorlog en geweld. In de huidige tijd staan vreedzame samenwerking en besef van gezamenlijke belangen voorop. Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is. Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang en aan het ruimer perspectief van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld.

Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad mij gesteund te weten door Prins Claus. Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft Prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.

Sinds ik mijn voornemen heb aangekondigd te willen terugtreden, ben ik getroffen door overweldigende blijken van hartelijk medeleven. Daarbij werd ook ruim begrip getoond voor de wens mijn taak thans over te dragen aan de Prins van Oranje. Door intensief werkzaam te zijn op nationaal en internationaal terrein en door zijn brede belangstelling voor ontwikkelingen van deze tijd is hij in alle opzichten goed voorbereid. Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal Koning Willem-Alexander de opdracht aanvaarden die wezenlijk is aan het ambt: te handelen met voorbijzien van eigen voorkeur en te staan boven partij- en groepsbelangen. Voor deze opdracht zal hij steun vragen en het vertrouwen van het Nederlandse volk. Dat zijn innemende Máxima - met haar grote hart en zuiver gevoel voor menselijke betrekkingen - daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren.

Bij het neerleggen van mijn taak als vorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid. Zonder Uw hartverwarmenden en bemoedigende tekenen van genegenheid, zouden de lasten - waarvan zeker ook sprake is geweest - wel heel zwaar hebben gewogen. Graag wil ik U allen bij dit afscheid laten weten dat Uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. Ook in de toekomst zal Uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn.

Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen, is het mijn innige wens dat ook het nieuwe Koningspaar zich gedragen zal voelen door Uw liefderijk vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles wat een goed Koning verschuldigd is te doen."

                                                                                                      Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                
                                                                                               Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Het Nieuwsblad: 10.000 agenten moeten perfecte troonswisseling garanderen. 30-04-2013
(2) NOS: Beatrix aangekomen op Dam. 29-04-2013
(3) NOS-TT:"gezellige drukte in Koninginnenacht. 30-04-2013
(4) NOS: Afscheidsdiner in Rijksmuseum. 29-04-2013
(5) EO TV Blauw Bloed: Koningin Beatrix neemt afscheid met diner in Rijksmuseum.

Geen opmerkingen: