vrijdag 22 juni 2012

Het dieren- en plantenrijk ernstig bedreigd door de zondige mens




De Gods schepping in wanorde vervallen

Toen God de wereld schiep, was Zijn schepping ongekend gevarieerd in al haar majestueuze pracht en praal. De schoonheid van de schepping was zo ongeëvenaard. Er is geen twijfel mogelijk dat deze schepping weelderiger en adembenemend was geweest dan tegenwoordig. En de eerste mensen, Adam en Eva, die erin rondgewandeld hadden, hadden nog heel wat méér reden dan wij gehad hebben God te prijzen om Zijn majesteit en heerlijkheid in Zijn schepping! Hoewel de toenmalige wereld indrukwekkend was en flora en fauna ongekend gevarieerd waren, kennen we de tegenwoordige wereld niets anders dan alleen maar als een wanorde vol wreedheid, dood en verderf. Vroeger was dat niet zo. Toen God de aarde en het hele universum schiep, zag Hij dat het zéér goed was. Hij schiep ook het dieren- en plantenrijk en zag dat het zéér goed was (Genesis 1:31). Ook de eerste mensen waren perfect geschapen. Toen God de mens schiep, zag Hij dat het zéér goed was! Hij zegende Zijn machtige en wonderbaarlijke scheppingswerken, zowel dieren, planten als mensen en zei:"Weest vruchtbaar en wordt talrijk!" Toen de zonde nog niet in de wereld binnendrong, was de toenmalige wereld zo volmaakt en vredig. Het Bijbelboek Genesis vertelde dat alle dieren en mensen planteneters waren! Er was géén sprake van "strijd om het bestaan" en een "overlevering van de sterkste", zoals Charles Darwin, de uitvinder van de verderfelijke, leugenachtige en onwetenschappelijke Evolutieleer, wel beweerde. De dieren verslonden elkaar niet. Want God hééft de dieren niet in eerste instantie geschapen om elkaar op te eten. Duizendmaal nee! In het Bijbelboek Genesis lezen we een beschrijving hoe de dieren en de mensen in volmaakte harmonie leefden en allen vegetariërs waren: 

"En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden (Adam en Eva) al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo." Genesis 1:29-30 (Statenvertaling)

Voor veel mensen, vooral atheïsten en evolutionisten, (helaas ook veel christenen) is het moeilijk om te geloven dat er in het begin een dierenwereld is geweest waarin volmaakte harmonie heerste waarin nog geen roofdieren en prooidieren bestonden. Ook Adam en Eva zijn oorspronkelijk vegetariërs geweest. Alle dieren en onze eerste voorouders, Adam en Eva, waren inderdaad planteneters en konden vreedzaam met elkaar leven, precies zoals we in Genesis 2:19-20 lezen. Zo'n volmaakte en vreedzame wereld komt overeen met wat de Bijbel heel duidelijk zegt:"God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was ZEER GOED." (Genesis 1:31) Die toenmalige en vreedzame wereld staat in schril contrast met de tegenwoordige en gewelddadige wereld die we kennen. De tegenwoordige wereld is een enorme troep geworden. De vraag is hoe het komt dat de aarde een puinhoop is geworden en wat de oorzaak ervan is. Veel mensen willen niet graag toegeven dat het kwaad rééds in deze wereld aanwezig is en ook héérst. Door de zondeval vond er een dramatische verandering plaats en de volmaakte harmonie werd zodanig verstoord. De aardbodem werd vervloekt om mensen'wil (Genesis 3:17b). De aarde bracht doornen en distels voort, zoals we tegenwoordig kennen (Genesis 3:18). Nadat Adam geschapen was, gaf God hem en zijn vrouw Eva heerschappij over de aarde met de woorden:"Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!" (Genesis 1:28) Bij de schepping was de mens het hoogste wat God gemaakt heeft. Hij was de kroon van de schepping waarover Psalm 8:5-9 spreekt:"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet.." Hij mocht heersen over alless. Over de planten, de dieren en de aarde. Op grond daarvan gaf Adam namen aan alle dieren (Genesis 2:20). 

Adam gaf namen aan alle dieren. De foto is genomen in
het Creation Museum in Petersburg, Kentucky (USA)
Hij mocht de aarde bebouwen en bewaren zoals het in Genesis 2:5 staat te lezen. Oorspronkelijk was de mens de rentmeester en de stadhouder van de schepping van God. Hij kreeg de opdracht van God om goed voor planten en dieren te zorgen en de schepping te beheren. Dat was immers ook de bedoeling van God! Maar...na de zondeval was dit totaal alles veranderd. Veel van de glorie van de heerschappij was verdwenen. In plaats daarvan joeg de mens de dieren angst en verschrikking aan, terwijl de dieren op hun beurt de mens konden verslinden (Genesis 9:2). In Genesis 9:6 staat de vermelding dat God de doodstraf heeft ingesteld voor degene die het bloed van zijn naaste vergiet. Ja, dit alles is veranderd door de zondeval. Vóór de zondeval waren er helemaal geen bloeddorstige en verslindende dieren. Ook waren er geen dood en verderf in de wereld. Toen de mens in zonde gevallen was, is de hele schepping verdorven en wanordelijk geworden, zoals de Bijbel heel duidelijk zegt:

"Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben."
Romeinen 5:12

Dat er tegenwoordig zoveel misgegaan is, zijn zeer veel mensen geneigd om te denken dat God de schuld is van alle ellende op aarde. Het is gemakkelijk om alle schuld aan God te geven dan eigen schuld te erkennen! Ja, de mens is zéér geneigd de schuld in andermans schoenen te schuiven en laat anderen voor zijn eigen fouten opdraaien! Het is totaal ONEERLIJK van de mens om alle ellende en misstanden op aarde aan God toe te schrijven. Zoals de Bijbel zegt dat de verdorvenheid van de wereld veroorzaakt wordt door de gevallen mens, is de mens in feite schuldig aan alle ellende op aarde! Door ongehoorzaamheid van de mens aan God heeft de zonde de hele natuur ten kwade veranderd. Daardoor zijn wij, alle mensen, door onze zondige natuur niet meer in staat om als bekwame rentmeesters en stadhouders de schepping te beheren. In plaats daarvan hebben wij de Gods schepping verwoest. God betuigt ons in Zijn Woord dat de mens van nature onbekwaam en verdorven is geworden, zoals in de Schrift staat geschreven:"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden." (Romeinen 1:21-22) De gevolgen zijn verschrikkelijk. We moeten nu aanschouwen hoe de zonde zich als een olievlek in de hele schepping uitbreidt en een spoor van wanorde, verwoesting, dood en verderf achterlaat. Als u niet gelooft en nog steeds denkt dat dit een sprookje is, zullen de onderstaande feiten u wel ervan overtuigen dat alles wat de Bijbel zegt, volkomen waar is! 

De wereldwijde voedselproductie onder druk door golf uitstervende planten en dieren

De zonde werkt zo verwoestend door de hele schepping van God. Door het toedoen van de mens heeft de verdorvenheid de overhand gekregen, precies zoals we in Genesis 6:5-6 lezen. Afgelopen dinsdag 19 juni 2012 heeft IUCN (International Union  for the Conservation of Nature) de noodklok ingeluid. Door het verdwijnen van wilde varianten komt de veredeling van landbouwgewassen in gevaar. Boeren hebben daarnaast last van het uitsterven van insecten, vogels en vleermuizen die hun gewassen bestuiven. Dat blijkt uit de nieuwe IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. De Rode Lijst is speciaal bijgewerkt om de onderhandelaars op de conferentie over duurzaamheid in Rio van actuele informatie over de biodiversiteit te voorzien. (1) Ongeveer 1 op de 5 planten wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd. Daarmee verdwijnen ook wilde varianten op soorten die boeren veel verbouwen. Op dit moment is bijvoorbeeld de beta patula, een wilde variant van de biet, ernstig bedreigd. Door hun gebruik bij de veredeling spelen wilde varianten een essentiële rol in het verhogen van de opbrengst van de gewassen. Wilde varianten dragen door hun rol in het vergroten van oogstopbrengsten naar schatting 100 miljard US dollar bij aan de wereldeconomie. (1) IUCN wijst ook op het belang van de biodiversiteit bij de bestuiving van gewassen. 87 van de 113 belangrijkste voedselgewassen wereldwijd zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten, vleermuizen en vogels. Hun diensten zijn meer dan 200 miljard US dollar per jaar waard!! Helaas wordt van de vleermuizen 18 procent in zijn voortbestaan bedreigd en van alle vogels zit 13 % in de gevarenzone. Naast bestuiving zorgen vleermuizen en vogels ook voor de natuurlijke bestrijding van ongedierte in de landbouw. (1)

Planten- en dierensoorten zijn ook essentieel voor medicijnen. De helft van de honderd gebruikte medicijnen in de Verenigde Staten zijn gebaseerd op stoffen in wilde soorten. Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kijkt de wetenschap op dit moment hoopvol naar chemische verbindingen in de huid van veel kikkersoorten. Van de 63.837 soorten die duizenden wetenschappers over de hele wereld imiddels hebben onderzocht, blijken op dit moment 19.817 soorten en dieren met uitsterven bedreigd. Voor de Rode Lijst van november 2011 werden nog 61.914 soorten planten en dieren geëvalueerd. Van dat aantal waren 19.570 soorten bedreigd. (1) Volgens de nieuwe Rode Lijst van de IUCN zijn 41% van de amfibieën, 33% van de koraalriffen, 25% van de zoogdieren, 13% van de vogels en een op de vijf plantensoorten bedreigd. Op de lijst staan ook enkele nieuwe dieren. Het gaat onder meer om de Sepia Apama (Australische reuzeninktvis), het springaapje Callicebus Caquetensis en de pijlstaartrog Himantura Leoparda. (2)

Voor bijna alle bedreigde soorten geldt dat verlies van leefgebied, bijvoorbeeld door de kap van regenwoud, een belangrijk gevaar is. (1) In rap tempo verdwijnen grote delen van regenwouden in Brazilië door massale ontbossing, platbranden en grondonteigening. Niet alleen in Brazilië, maar ook in andere delen van de wereld zoals Indonesië.

...Massale ontbossing van regenwouden... 
...Platbranden van regenwouden... Boeren en groot-
grondbezitters zijn de hoofdschuldigen.
Een satellietfoto toont hoe grote delen van regen-
wouden in rap tempo verdwijnen
Daarnaast worden planten en dieren vooral bedreigd door illegale jacht en handel, overexploitatie, vervuiling en de laatste jaren ook steeds meer door de klimaatverandering. (1) De klimaatverandering is vooral te wijten aan het verstoren van het ecologische evenwicht. De verstedelijking vormt ook een grote bedreiging voor de natuurlijk leefgebieden van planten en dieren. Op 20 juni waren zes leeuwen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gedood, nadat ze in een woonwijk verdwaald waren geraakt. Ze werden door een menigte woedende inwoners met speren afgemaakt nadat ze acht geiten en acht koeien hadden gedood. De leeuwen - twee volwassen vrouwtjes, twee pubers en twee welpjes - waren waarschijnlijk afkomstig uit een natuurpark vlakbij Nairobi, meldden de Keniaanse media. Mogelijk konden ze in Nairobi National Park niet genoeg voedsel vinden. (3) In Kenia leven nog zo'n 2000 leeuwen, een belangrijk toeristenattractie in het Oost-Afrikaanse land. Het is in Kenia wettelijk verboden leeuwen te doden, maar...veehouders nemen vaak wraak als hun kuddes worden aangevallen. (3) Vaak moeten de leeuwen vee doden, als het niets anders kan en er niet genoeg voedsel is. Dieren moeten wel verslinden om in leven te blijven! Dat hadden de veehouders moeten weten. Dat de verstedelijking een ernstig bedreiging vormt voor het ecologische evenwicht, groeit Nairobi, een stad van meer dan 3 miljoen inwoners, snel en ongecontroleerd. Mensen in vaak illegaal gebouwde buitenwijken leven daardoor op luttele kilometers van leeuwen, luipaarden en neushoorns. Het komt daardoor steeds vaker voor dat wilde dieren in bewoond gebied verdwalen. Boswachters van de Kenya Wildlife Service (KWS) proberen die dan weer te vangen. (3) 

Grootschalige operatie van Interpol tegen ivoormafia

Voor het eerst mag de term ivoormafia gebruikt worden in dit artikel. Het is allang bekend dat stropers en smokkelaars gewetenloze criminelen zijn. Ze bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van de dieren. Ook deinzen ze er voor niets terug om een brutale moord te plegen. Bij een grootschalige operatie van Interpol in 14 landen zijn meer dan 200 ivoorsmokkelaars gearresteerd. Dat is een onvoorstelbaar record! Tegelijkertijd werden ongeveer 2 ton illegaal ivoor, meer dan 20 ton hoorns van rhinocerossen (neushoorns), leeuwen-, luipaarden- of jachtluipaardvellen, krokodillen- en pythonhuiden, levende tropische vogels, schildpadden en andere met uitsterven bedreigde diersoorten in beslag genomen. Dat heeft Interpol afgelopen dinsdag in een verklaring meegedeeld. De in Lyon gevestigde internationale politieorganisatie sprak van een van de grootste operaties tegen de internationale ivoorsmokkel. Die gebeurde in samenwerking met de IFAW, het internationale dierenbeschermingsfonds. (4) 

Internationale actie Interpol: Thaise politie neemt
ivoor in beslag.
Bij de drie maanden durende operatie in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia, Swaziland, Namibië, Mozambique, Kenia, Ghana, Botswana en Ethiopië, werd bovendien een arsenaal aan automatische geweren van de types AK-47, G-3 en M16 in beslag genomen. De operatie werd voorafgegaan door een planningskmap in Botswana, waarbij de rechereurs van de verschillende landen samenkwamen. (4) Meer dan 320 ambtenaren van verschillende instellingen zoals politie, douane en luchthavenbeveiliging namen aan de "Operation Worthy" deel. Ze sloegen vooral toe op markten, in havens en winkels en aan grensovergangen en tijdens wegcontroles. "Dit was tot nog toe de grootste door Interpol gecoördineerde operatie tegen de illegale ivoorhandel,"verklaarde David Higgins, leider van de afdeling milieumisdaden bij de Interpol. "Deze operatie was zonder voorgaande. Niet alleen wat betreft het aantal inbeslagnemingen en arrestaties, maar we hebben ook een grote slag thuisgehaald tegen de criminele organisaties die miljoenen verdienen met het doden van wilde dieren en de vernietiging van hun biotoop." Er is bovendien informatie verzameld, waardoor Interpol nu de contacten in kaart kon brengen tussen wildstropers en internationale netwerken, die voor de misdaden verantwoordelijk zij. "Door hun internationale transportwegen te identificeren en belangrijke tussenpersonen te arresteren zijn we erin geslaagd een belangrijke bijdrage te leveren aan de instandhouding van de biodiversiteit,"zei Higgins voorts. (4)

Stropers in India gearresteerd
Gelijklopend met de operatie in Afrika kon de milieupolitie in China (FPB) op basis van informatie van de IFAW 700 gevallen van illegale handel in wilde dieren blootleggen. Dat gebeurde door de controle van websites en razzia's op antiekmarkten. De autoriteiten arresteerden in totaal 13 criminele bendes en nam tienduizenden wilde dieren en illegale dierenproducten in beslag. Vooral in het zuiden van Afrika decimeren de wildstropers in toenemende mate de neushoorn- en olifantenbestanden om de buitgemaakte hoorns en ivoor vooral naar Azië te smokkelen, waar er lucratieve markten zijn. (4) In januari 2011 werden stropers, zoals u de foto links ziet, opgepakt, toen ze in India een tijgervel te koop wilden aanbieden. Op de zwarte markt worden voor 3,5 miljoen euro per jaar beenderen, ogen, penissen en andere 'geneeskrachtige' lichaamsdelen van tijgers verhandeld. De lichaamsdelen zijn voor de bereiding van diverse traditionele Oost-Aziatische medicijnen. Dat lichaamsdelen van tijgers "geneeskrachtig" zouden zijn, heeft dit veel te maken met het bijgeloof in Azië. Het bijgeloof is een vorm van occultisme. U ziet ook dat het occultisme vaak een verwoestende uitwerking heeft op de mens en de hele omgeving! Niet voor niets verbiedt de Bijbel alle vormen van occultisme bijzonder streng! 

Stroperij, het ultieme kwaad dat bestreden moet worden

Stroperij is in de laatste jaren in toenemende mate een zeer ernstig probleem geworden. Bovendien vormen stroperij en smokkel een groeiende bedreiging voor de hele biodiversiteit. Ze bedreigen niet alleen het voortbestaan van de diersoorten maar ook die van de mens!! Stroperij is het ultieme kwaad dat met tak en wortel uitgeroeid moet worden. Stropers en smokkelaars zijn erg gewetenloos en meedogenloos. Ze verdienen miljoenen met de illlegale handel en maken zich ook schuldig aan witwassen, omkoping en moord. De voornaamste bron van stroperij en smokkel is geldzucht! Geldzucht is de bron van alle kwaad en alle ellende, precies zoals de Bijbel ook zegt:

"Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad..."
I Timótheüs 6:10a (Statenvertaling)

Een ander Schriftgedeelte zegt ook:

"Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn."
Jakobus 3:7-8 (Statenvertaling)

Behalve bij de zonden die in de Tien Geboden staan, wordt ook de zonde van de mens tegenover het dier vermeld: de onbarmhartigheid. Door het onrecht jegens de dieren begaan dierenbeulen, stropers en smokkelaars ook een zeer zware zonde tegen God, de Schepper van alle leven!!

"De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed."
Spreuken 12:10 (Statenvertaling)

Deze ernstige zaak moet nog duidelijk gemaakt worden: WIE SLECHT IS VOOR DIEREN, IS OOK SLECHT VOOR MENSEN!! Om uw ogen te openen voor de gruwelijke misdaden die begaan zijn door dierenhaters, stropers en smokkelaars zijn aantal foto's hieronder geplaatst. Ook worden videoclips van YouTube hieronder geplaatst. 

WAARSCHUWING: De foto's zijn schokkend en gruwelijk. Het plaatsen van walgelijke foto's zijn noodzakelijk om u wakker te schudden. Ze zijn het bewijs dat de zonde nu nog steeds onze grootste probleem is. Als u een dierenliefhebber bent, zult u vast en zeker verontwaardigd zijn. 

Olifant gedood door stropers

Neushoorn doodgeschoten door stropers.
De hoorn was afgezaagd
Een olifant gedood door stropers om slagtanden 
Een Sumatraanse tijger gedood 
De stropers villen de tijger
De tijger gevild
De romp van de tijger in stukken gesneden
Tijger- en luipaardvachten in Heathrow Airport
in londen door de douane in beslag genomen
Werkelijk onvoorstelbaar. We zien nu de ernstige en verwoestende gevolgen van de zondeval dat de mooie en majestueuze schepping van God kapot gemaakt wordt door de mens. Niet God, maar de mens is zelf de veroorzaker van alle ellende!! Hoe lang blijft de mens nog steeds weerbarstig en opstandig tegen God!? Wat hebben de dieren misdaan? Niets! Is geld soms belangrijker dan het leven? Wreedheid en hebzucht kennen geen grenzen. Een onderstaande foto laat ons wel zien hoe grenzeloos is de wreedheid jegens de dieren. Het is walgelijk om te zien dat de kinderen ook komen kijken en leedvermaak houden. Kinderen moeten leren méér respect te tonen voor dieren!

De arme tijger vastgebonden en overge-
leverd aan de mensen die beesten zijn
Wie kan de wreedheid van de mens bedwingen? Niemand! 




Onze toekomst hangt af van de strijd tegen stropers- en smokkelmafia

Stropers en ivoorsmokkelaars zijn erg geldzuchtig, misdadig en egoïstisch en tonen grote minachting voor de Schepper van alle leven. Ze geven totaal niets om dieren en mensen. Het enige dat voor hen wel telt, is geld. Hun griezelige en demonische afgod is Mammon. Die misdadige lui is totaal verblind door hebzucht. Er zijn ook straatarme mensen die gaan stropen om aan geld te komen. Maar ze overtreden de wet doelbewust. Hun voornaamste drijfveer is geld. Geldzucht is inderdaad de wortel van alle kwaad. Daarom moeten alle stropers, smokkelaars en afnemers zwaar gestraft worden. Gelukkig hebben overheden, organisaties en politiediensten de strijd aangebonden met stroperij en smokkel. De stroperij- en ivoormafia moet met tak en wortel uitgeroeid worden. Enkele stropers hebben door hun misdaad met de dood moeten bekopen. Precies zoals de Bijbel zegt, is het loon van de zonde de dood. 

Stropers gearresteerd
Vorig jaar had de Keniaanse president Mwai Kibaki eigenhandig een partij van bijna vijfduizend kilo ivoor in brand gestoken. De president van Kenia wilde met de verbranding van meer dan 300 olifantslagtanden en meer dan 42.000 beeldjes van ivoor een duidelijk signaal afgeven. Het ivoor was afkomstig uit Malawi, Tanzania en Zambia en werd in 2002 in Singapore onderschept. "Dit is een signaal aan stropers en smokkelaars dat de landen in de regio niet toestaan dat criminelen onze gemeenschappelijke toekomst vernietigen,"klonk de dreigende waarschuwing van de Keniaanse president aan het adres van de ivoormafia. 

Meer dan 300 olifantenslagtanden in beslag genomen
De Keniaanse president steekt ivoor in brand
Het is maar te hopen dat de toekomst van het dieren- en plantenrijk veilig gesteld zal worden. Want het voortbestaan van de mens hangt veel af van het dieren- en plantenrijk. Daarom moet de strijd tegen stroperij voortgezet worden. In veel Aziatische landen is er nog steeds een grote vraag naar ivoor en lichaamsdelen van tijgers. Handel in ivoor is sinds 1989 verboden. De Thaise en Afrikaanse autoriteiten werken nauw samen om de smokkel tegen te gaan, waardoor het aantal inbeslagnames is gestegen. Desondanks de harde aanpak weten stropers en smokkelaars toch nog veel van het waardevolle materiaal over de grenzen te krijgen! 

Wiens schuld is het?

In Vietnam is het aantal tijgers vorig jaar drastisch gehalveerd van ongeveer 100 naar zo'n 50. Dat heeft de directeur van het ecologische instituut in Hanoi in januari 2012 medegedeeld. Volgens hem zijn de meeste verdwenen tijgers door stropers gedood. Een tijgervacht is veel waard in Azië. Ook zijn de tanden en ingewanden van het roofdier zeer gewild. Vorig jaar had Vietnam zich op de internationale tijgerconferentie verplicht om de dieren beter te beschermen. Maar daar is dus weinig van terechtgekomen. Wereldwijd leven er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Afspraak van de tijgerconferentie was dat er minimaal 7000 moeten worden. Helaas zullen vrijwel alle tijgersoorten binnen enkele jaren uitsterven. Dat is een keiharde realiteit dat we onder eigen ogen moeten zien. Toch heeft de mens niet geleerd van de historische lessen. Bijvoorbeeld koning Juan Carlos van Spanje. Hij ging op safari en doodde een olifant voor zijn plezier, terwijl hij een ere-voorzitter van het WNF (Wereld Natuur Fonds) is! Hij heeft zijn eigen geloofwaardigheid en die van het Wereld NatuurFonds op het spel gezet. Blijkbaar heeft hij de historische lessen niet geleerd. Het is niet voor de eerste keer dat een koning zoals Juan Carlos op safari ging. Vroeger ging wijlen prins Bernhard ook op safari. Eeuwenlang waren vele koningen op leeuwen- en olifantenjacht gegaan. 

Als u een evolutionist of een atheist bent en u beweert dat de Bijbel een boek vol fabels en historische onnauwkeurigheden is, dan moet u goed beseffen dat dezelfde Boek ons vertelt dat er leeuwen waren in het Oude Israël. De historische betrouwbaarheid van de Bijbel wordt ook bevestigd door archeologen. Uit de opgravingen bleek dat de leeuwen niet alleen in het Oude Israël maar ook in ieder land van India af tot aan de zuidelijke punt van Afrika leefden. Ook in Oost-Europa. In de tijd van Alexander de Grote waren leeuwen in het Oude Griekenland algemeen bekend! De Bijbelse leeuw staat bekend als de Perzische leeuw (Panthera leo persica). Een voorbeeld uit de Bijbel laat ons zien dat David, de latere koning van Israël, bij het hoeden van zijn vaders schapen deze zowel tegen hongerige leeuwen als tegen beren moest beschermen. Een ander Bijbels voorbeeld was dat de Perzische koning Darius de profeet Daniël in zijn leeuwenkuil liet werpen. In Assyrië en Babylon was de leeuwenjacht een geliefd tijdverdrijf van de koningen en de edelen. Een reliëf dat gevonden werd in de ruïnes van Ninevé, toont ons de leeuwenjacht aan. 

Een Assyrische reliëf van de leeuwenjacht
De Assyrische koningen maakten daarbij gebruik van speciaal gefokte grote honden die de leeuwen moesten opjagen. Sommigen hielden leeuwen als huisdieren in onderkomens die aan onze dierentuinen doen denken. Zelfs richtte men leeuwen af om te helpen bij de jacht op herten en antilopen. Zolang u in de heiligheid van de Evolutieleer gelooft, kunt u toch niet verklaren hoe het komt dat de leeuwen in het Midden-Oosten tegenwoordig niet meer leven en allang verdwenen zijn. De logische verklaring is dat de leeuwenjacht en andere factoren zoals het beschermen van kudde tegen roofdieren het uitsterven van de leeuwen in het Oude Israël en het Midden-Oosten veroorzaakt hebben. Rond 1900 was de Perzische leeuw in het Midden-Oosten nagenoeg uitgeroeid. Tegenwoordig vindt u leeuwen nog in delen van Afrika en in één klein hoekje van India. In Gir Fores National Park, India, leven nog maar enkele exemplaren van de Perzische leeuw. De leeuwen leven voornamelijk in Nationale Parken en Natuurreservaten, ook al komen ze veel zeldzamer voor dan vroeger. De stropers azen ook nu op leeuwen om vacht. Andere leden van de familie der grote katachtigen (luipaarden, cheetahs, tijgers) staan nu op de gevarenlijst. 

De Sumatraanse tijger nu ernstig bedreigd
De biodiversiteit loopt nu grote gevaar vernietigd te worden. Zou u durven de schuld van alle misstanden te geven aan God!? Het is onredelijk en oneerlijk om de schuld aan God te geven. Aan God valt het absoluut niets te verwijten! God is werkelijk goed, liefdevol, volmaakt, heilig en rechtvaardig, omdat Hij de schepper is van alle leven. Het ligt niet in Zijn aard om Zijn eigen maaksels te vernietigen. Helemaal niet! Het juiste antwoord luidt: wij hebben er allemaal schuld  aan!! De mensheid is voor het overleven van deze dieren een grote bedreiging. Dit is reeds lang geleden begonnen. Het begon met de zondeval in de hof van Eden. Het LIGT IN ONZE AARD OM TE VERNIETIGEN!! 

Van ivoor wordt een afgods-
beeld Madonna gemaakt
Het ecologische evenwicht is zo verstoord naarmate de bevolkingsgroei explosief toeneemt, wordt er hoe langer hoe meer land in gebruik genomen en blijft er steeds minder ruimte voor de wilde dieren over. In Brazilië en andere delen van de wereld verdwijnen regenwouden in razendsnelle tempo. Ook wordt er massaal gejacht op dieren om vacht, pels, ivoor en andere lichaamsdelen. De hele schepping van God is verwoest door stroperij, dierenmishandeling, abortus, echtscheidingen, moord, massamoord, revoluties, opstanden, wereldoorlogen, milieuvervuiling, ontrouw, corruptie, enzovoorts. Maar omdat God een God van heiligheid en gerechtigheid is, zal Hij ons allemaal moeten veroordelen. De zonde moet er gestraft worden. Want God is zo heilig dat Hij de zonde hartgrondig háát! En áls Hij ons zou veroordelen, zouden wij tot in alle eeuwigheden het oordeel moeten aanvaarden en moeten zuchten onder onze knagende en eeuwige wroeging. Maar God is niet alleen een God van gerechtigheid, maar ook van liefde! In Zijn liefde heeft Hij volmaakt bewezen door Zelf de machtige oplossing voor de gevallen en verdorven mens te bieden. Hij heeft Zich geopenbaard in de enige Mens die zonder zonde was: de Here Jezus Christus, die tevens de Zoon van God is. Voor mensen die met waarachtige belijdenis van hun zonden tot God en waarachtig geloof tot Here  Jezus komen, heeft God Zijn geliefde Zoon op het kruis van Golgotha overgegeven in de dood van de zondaar. En voor de ware gelovigen is Jezus Christus op de derde dag uit de dood opgestaan om eeuwig voor hen te leven en eenmaal wéér te komen op de wolken des hemels. Ook zal God in de persoon van onze Verlosser Jezus Christus orde op zaken stellen na de enorme chaos die WIJ, ALLE MENSEN, op deze planeet aarde van Gods schepping hebben gemaakt. Want de hele schepping verlangt naar verlossing, zoals in de Schrift staat geschreven:

"Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft: Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe."
Romeinen 8:20-22 (Statenvertaling)

God talmt niet met Zijn belofte dat Hij orde in deze chaos, waarin wij allemaal verkeren, zal herstellen. Zijn Zoon Here Jezus Christus (in het Hebreeuws: Jesjoea Mesjiach) zal als de grote Messias-Koning terugkeren en een echte Messiaanse vrederijk op aarde stichten, waarna Hij vanuit Jeruzalem met gerechtigheid zal heersen. Hij zal ook alle heidense volken met harde hand regeren en de zonde aan paal en perk stellen. Stroperij, platbranden van regenwouden, ivoorsmokkel, walvisjacht en andere grote misstanden zullen aan banden gelegd worden. Want alle landen, volken en mensen zullen moeten meewerken aan de harde en onvoorwaardelijke eisen van God. Over het Messiaanse vrederijk heeft de profeet Jesaja geprofeteerd:

"En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitebok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zulle te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilik. Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren der zee bedekken." 
Jesaja 11:6-9

Een chimpansee geeft een tijgerwelp melk. De chimpansee
is veel edelmoedig dan de wrede en zelfzuchtige mens!!
Een betere moeder is niet anders
dan de chimpansee zelf!
We moeten ons wel diep schamen voor de enorme rotzooi op aarde die we zelf veroorzaakt hebben. Nog erger: we hebben onszelf tot beesten gedegradeerd en gedragen onszelf ook als beesten! Het is belangrijk dat we ook onze schuld moeten erkennen. Alleen zullen we onze schuld aan God belijden en erkennen dat we gezondigd hebben tegen Hem. Na schuldbelijdenis en boetedoening is er ook vergeving. In de Bijbel staan er ook milieuwetten die al duizenden jaren geleden in opdracht van God opgesteld werden door Mozes. Dankzij Gods wetten waren dieren en planten beter beschermd. Als u een evolutionist bent en niet gelooft in de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, dan weet u helemaal niets dat het platbranden van een bos in de wet van Mozes streng verboden is (Deuteronomium 20:19)! In de Bijbelse tijden was de verschroeide aarde tactiek een geliefkoosde oorlogsmiddel van veel heidense volken. In Deuteronomium 22:6-7 staat een bepaling dat eieren geraapt mogen worden, MAAR...de moeder met de jongen (of met de eieren) NIET meegenomen mocht worden! Dankzij de Goddelijke milieumaatregel waren de dieren in het Oude Israël beschermd. De Bijbel verbiedt stroperij zéér zeker! Het Nieuwe Testament handhaaft de wet van Mozes: de apostelen bepaalden tijdens hun vergadering dat dieren niet verstikt mochten worden (Handelingen 15:29)! U zult moeten toegeven dat Gods wetten ongeëvenaard en vooruitziend zijn. Ook zult u moeten erkennen dat God de enige rechtvaardig is, terwijl alle mensen zondaars zijn.

Het schubdier in National Park in Kuala Lumpur,
Malaisië. Ook is het schubdier een bedreigde diersoort!
Wat christenen betreft, wordt hen ernstig verweten dat ze tekort geschoten zijn in hun houding jegens hun naasten en vooral dieren. Veel christenen hebben het erg druk met hun egocentrische houding en gaan keurig gekleed naar de kerken om God te lofprijzen. Ze maken ook plannen voor hun eigen wegen en activiteiten en dan prevelen ze een oppervlakkig gebedje waarin ze God om Zijn zegen vragen. Deze tragische fout komt veel voor in het leven van individuele christenen, maar ook in veel kerken en organisaties. Ze missen daardoor Gods leiding en inzicht in Gods Woord. Ook hebben ze niet gebeden voor het behoud van het dieren- en plantenrijk die ernstig wordt bedreigd door de zondige mens. Het is schandalig dat ze zich hebben bezighouden met onbijbelse eindtijdtheorieën om erachter te komen wanneer Jezus zou terugkomen. Eigenlijk wachten ze liever op de terugkomst van Here Jezus. Ze denken dat als Jezus terugkomt, zou alles weer in orde komen. Maar ze vergeten echter één ding wat de apostel Paulus geschreven heeft dat er ook gebeden moet worden voor koningen, presidenten, regeringen en alle mensen (I Timótheüs 2:1-3). Er moet ook gebeden worden voor het behoud van de natuur! De christenen vergeten ook dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van het dieren- en plantenrijk! Ze horen ook een goede voorbeeld van het rentmeesterschap over Gods schepping te geven. Wedergeboren christenen behoren immers rentmeesters van God te zijn om goed voor Zijn schepping te zorgen. God waarschuwt ons ernstig voor een wereldwijde hongersnood als de biodiversiteit massaal vernietigd wordt. De wereldwijde hongersnood zal zéér zeker komen! Ook zegt de Bijbel dat landen en volken geoordeeld zullen worden op grond van de vernietiging van de biodiversiteit. In Openbaring 18:10-15 lezen we dat ivoor niet meer verhandeld kan worden wanneer het goddeloze financieël-, economisch- en religieuze wereldsysteem, Babylon genaamd, door God geoordeeld en in elkaar gestort zal worden! Want de mensen hebben de aarde ontheiligd en tonen geen eerbied voor de Schepper. 

Wat de duurzaamheidstop van de VN in Rio de Janeiro, zoals Rio+20 wordt genoemd, betreft, behartigt deze top niet echt de belangen van milieu en natuur. Volgens Milieudefensie krijgen multinationals de VN in verontrustende mate in hun greep.  Dat klopt ook. De multinationals zijn wel verantwoordelijk voor de vernietiging van biodiversiteit. Denk maar aan de enorme milieuschade in Nigeria dat veroorzaakt wordt door Shell. Ook dezelfde multinational Shell heeft enorme milieuschade in Brazilië aangericht. Tegelijk creëeren duistere machten achter de schermen van de VN en de multinationals problemen opzettelijk, dan bieden ze een oplossing. Als er om geld gevraagd wordt voor het redden van milieu en natuur, heeft de VN echter andere doelstellingen voor het oog. Volgens Milieudefensie is er tijdens de zogenaamde duurzaamheidstop grote verontwaardiging ontstaan bij boeren, activisten, inheemse volkeren (indianen die in de Braziliaanse regenwouden wonen. Hun woon- en leefgebieden worden nu ernstig bedreigd), vrouwen- en jongerenbewegingen. Zij zouden zich niet vertegenwoordigd voelen. Er is nog veel verzet tegen de VN vanwege een andere koers. De VN zullen zeker falen in het redden van biodiversiteit. Ook zullen de VN en de toekomstige antichristelijke wereldregering grote problemen die ze zelf veroorzaakt hebben, niet oplossen!! Alleen God zal orde in de enorme chaos herstellen en NIET de door de VN en andere instellingen gepropageerde 'wereldregering.'




Wordt wakker! We horen niet alleen te bidden maar ook te werken, want bidden en werken zijn hetzelfde. Toen aan de evangelist Moody gevraagd werd wat hij zou doen, antwoordde hij:"Ik zou een boom planten." Laten we werken en ons inzetten voor het behoud van alle dieren en planten, zodat Here Jezus terugkomt en ons tot Zijn grote vreugde wel bezig vindt! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                           Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) IUCN: Voedselproductie onder druk door verlies aan biodiversiteit. 19-06-2012
(2) TT-Canvas: Opnieuw meer dieren en planten bedreigd. 20-06-2012
(3) Volkskrant: Zes leeuwen gedood in woonwijk Nairobi. 20-06-2012
(4) HLN: Grootschalige operatie van Interpol tegen ivoorsmokkelaars. 19-06-2012

Geen opmerkingen: