vrijdag 6 april 2012

Jezus voor het Sanhedrin. Deel 3                                                                              Door Arthur U. Michelson


                                                       Alle Bijbelteksten komen uit de StatenvertalingHet werk van de Drie-eenheid


Uit gesprekken met allerlei Joodse mensen blijkt mij telkens weer hun gedachte dat ik van godsdienst veranderd ben. Zij menen dat ik overstapte naar de christenen, die naar zij denken drie verschillende goden dienen. Door christen te worden, verloochende ik echter het Jodendom niet! Integendeel, ik werd toen pas een echte Jood. Ik ontdekte namelijk dat al de "typen" en "voorafschaduwingen" van het Oude Testament hun vervulling vinden in de Messias, in Jezus. Deze was het die mij door Zijn goddelijke macht veranderde, en een nieuw schepsel van mij maakte. Het christendom is geen andere godsdienst, maar het is de voleinding en de vervulling van Israëls ware religie. Deze is echter niet het rabbinisme of het vrijzinnige Jodendom van onze dagen!


Opmerking blogger:"Het huidige christendom is nauwelijks herkenbaar als de voleinding en de vervulling van Israëls ware religie. Het oorspronkelijke christendom dat door de Joden in de eerste eeuw na Christus werd gesticht, was inderdaad de vervulling van Israëls ware religie. Het tegenwoordige christendom is eeuwen geleden afgesneden van de Joodse wortels en heeft zich vermengd met het heidendom! Arthur U. Michelson bedoelt niet het Roomse christendom of het protestantse christendom, maar het echte christendom met de Joodse wortels!"


Ik geloof in de Drie-eenheid omdat Mozes en de profeten erover schreven. Het eerste vers van de Bijbel begint er al mee. Daar vinden wij twee openbaringen van de Godheid. "IN den beginne schiep God...en de Geest Gods zweefde over de wateren." We zien hier duidelijk dat God ons leert geloven in Hem als de Schepper aller dingen, maar ook dat Zijn Geest er is om op deze aarde alles te leiden en ons te leren welke weg wij gaan moeten. God openbaarde Zich in Zijn Woord  als een Eenheid maar toonde ons daarnaast ook Zijn "veelheid" in het werk van de Vader, dat van de Zoon en dat van de Heilige Geest. Dit zal blijken uit de volgende Schriftgedeelten. 


De Drie-eenheid in het Oude Testament


Genesis 1:26 - "En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.."


Genesis 3:22 - "Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een.."


Genesis 11:7 - "Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat 
                           een ieder de spraak zijns naasten niet hore."


Het Hebreeuwse woord "Elohim" is een meervoudsvorm. 


Genesis 18:1-3 - Hier lezen we dat God Zich aan Abraham openbaarde in drie onderscheiden gestalten:"Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikebossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem..." Ofschoon er drie personen waren, toch sprak de aartsvader hen aan als Eén! "als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. En hij zeide: HEERE! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet van Uw knecht voorbij..."


Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en
gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande
voor het Aangezicht des HEEREN. Genesis 18:22
Geschilderd door Larissa Lando
Jesaja 11:2 - "En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN."
Wie was die "Hem"? Dat was de Messias, de Zoon van God. Jesaja profeteerde hier over de komst van de Messias op Wie de Geest van de Heer zou rusten. Hij noemde de drie personen: De HEERE, de Geest en "Hem."


Jesaja 48:16 - "Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit: Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, maar van dien tijd af, dat het geschied is, ben Ik daar; en nu, de Heere HEERE, en Zijn Geest heeft Mij gezonden."
Het gaat hier om twee Vertroosters, die de Here HEERE zou zenden voor Zijn volk: de Messias en de Heilige Geest. Dit vinden we dus in het Oude Testament, zoals de gezaghebbende uitleggers het vertaalden:"De Here HERE heeft Mij met Zijn Geest gezonden." 


Jesaja 61:1 - "De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis.." 


Het verlossingswerk wordt volbracht door de Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze wrochten tezamen om de schepping te vernieuwen tot onvergankelijkheid.


Zacharia 2:10-11 - "Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE. En vele heidenen zullen te dien dage de HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de HEERE der heirscharen Mij tot u gezonden heeft."
Het gaat hier over twee Personen, en de Messias noemt Zichzelf de Heer, die door de HEERE der heerscharen gezonden is.


Men kan zich nu afvragen:"Hoe kan God tegelijk Eén en Drie-een zijn?" Een volkomen bevredigend antwoord is natuurlijk niet te geven, want God is Geest, en onze getallen behoren tot de zichtbare wereld. Het is onmogelijk geestelijke begrippen uit te drukken in menselijke woorden, omdat deze tekort schieten. Bovendien is God Oneindig en wij zijn eindig. "God bewoont een ontoegankelijk licht" (I Timótheüs 6:16) en als wij ons wagen aan wijsgerige verklaringen over Zijn Drie-eenheid, dan trachten wij Zijn Oneindigheid samen te vatten in onze beperkte sfeer, iets dat op zijn allerbest nog maar een zeer matig succes zal zijn. Dit moeten wij vasthouden:  God is Eén, maar in Zijn Woord heeft Hij Zich geopenbaard in drie Personen. 


"Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!" Deuteronomium 6:4


"En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig Heere." Markus 12:29


"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt." Johannes 17:3


"Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan één. Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit Welke alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één Heere Jezus Christus, door Welke alle dingen zij, en wij door Hem." I Corinthiërs 8:4-6


Maar deze ene God doet Zich aan ons kennen als de Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest. Als wij ons op het gebied van de wijsbegeerte begeven, kan het volgende onweerlegbaar beredeneerd worden; God kan slechts dán God zijn als er vóór de schepping in Hemzelf reeds een "veelheid" geweest is. 


Immers, God is Liefde, en dus moet er toen al een onderwerp van Zijn liefde bestaan hebben. Anders kon God geen God zijn. Een God die volkomen doorgrond zou kunnen worden door ons nietig verstand, zou onmogelijk een oneindig God kunnen zijn. Voor een waarlijk intelligent mens zou het zelfs niet mogelijk zijn een God te aanbidden die hij ten volle begreep. Als God waarlijk God is, moet Hij voor ons ondoorgrondelijk zijn. 


De Drie-eenheid in het Nieuwe Testament


Lukas 1:35 - "En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden."
Hier zien we de Heilige Drie-eenheid: de Geest, de Allerhoogste en de Zoon Gods. Bij de verlossing tot eeuwige heerlijkheid van hen die God toebehoren, is de ganse Drie-eenheid betrokken. 


Matthéüs 3:16-17 - "En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb!"
Daar is wéér de Drie-eenheid: Jezus in het water, de Heilige Geest die op Hem nederkomt, en de Vader die spreekt:"Deze is Mijn Geliefde Zoon."


...de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif...
Matthéüs 28:19 - "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heilige Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb." 
Drie onderscheiden Personen: de Vader verschillend van de Zoon, de Zoon van de Heilige Geest. De Bijbel staat vol over de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.


II Corinthe 13:13 - "De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen"
De genade komt door Christus, de liefde door de Vader en de gemeenschap met God door de Heilige Geest. Wij hebben de genade der verlossing nodig. Wij hebben Gods liefde nodig die Hij ons geopenbaard heeft in de Zoon. Wij hebben de gemeenschap van de Heilige Geest nodig die ons te allen tijde verbindt met de hemelse heerlijkheid. De ganse Drie-eenheid is er om ons te verlossen, te bewaren en te zegenen.


Nu zullen wij ons nader bezinnen op het bijzondere werk van de Vader, dat van de Zoon en dat van de Heilige Geest.


Het werk van de Vader


Ieder gelovige weet dat "God de wereld zó lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft." (Johannes 3:16) Wij weten dat de grond van onze zaligheid ligt in het hart van de Vader. De liefde die hierin leeft voor verloren mensen, bracht Hij zichtbaar tot uitdrukking. Want toen Filippus aan Jezus vroeg:"Toon ons de Vader," was het antwoord:"Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:8-11) Als God u zó liefheeft dat Hij Zijn Zoon voor u gaf, dan kunt u dus het werk van de Vader verstaan. In Jezus heeft Zijn liefde zich op het hoogst geuit. "Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent." (I Johannes 3:1) Wij beseffen nooit genoeg dat het hele verlossingsplan geboren werd uit het hart van de Vader in Zijn onbegrensde liefde voor ons. 


Het werk van de Zoon


De Heer Jezus bewérkt niet alleen onze verlossing, maar Hij is onze Verlossing. Wij lezen in Jesaja 42:1:"Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven; Hij zal het recht de heidenen voortbrengen." God spreekt hier over de Heer Jezus Christus, de Messias. Deze heeft gezegd:"En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (Johannes 3:14-15) "ZieMijn Knecht." Hier zien we de Messias in Zijn dienen als de Knecht van God! Wie dient Hij? Hij dient "zondaars" met verlossing, en Hij dient de "verlosten" met heiliging en vertroosting.


Commentaar blogger:"We zien het voorbeeld in Johannes 13:4-16 hoe Jezus de voeten van Zijn discipelen had gewassen. In Matthéüs 20:28 lezen we:"Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen." Inderdaad heeft Jezus de zondaars met verlossing en de verlosten met heiliging en vertroosting gediend." 


Psalm 40:8 -9 - "Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands."
Onze Verlossing is de Heer Jezus Zelf, die vrijwillig de wil Zijns Vaders volbracht. Al de Schriften getuigen van de Heer Jezus en het is de Heilige Geest die in de Bijbel Hem verheerlijkt.


Efeziërs 5:2 - "En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk."
Hier zegt Gods Woord dus dat Hij Zichzelf voor ons heeft gegeven in de dood, en Zijn Bloed voor ons heeft uitgestort. Hij heeft bij God de verzoening volbracht en Hij vraagt ons niet alleen in Hem te geloven, maar ook dat wij  ons volkomen aan Hem overgeven. Wij kunnen onszelf niet behouden en onze verlossing niet bewerken. Het is de Heer Jezus Christus die dit voor ons begon en het ook zal voleinden. Hij heeft daarbij onze hulp niet nodig. Wij worden nóóit behouden door onze goede werken. De verlossing is een geschenk dat ons aangeboden wordt uit genade en erbarmen. 


Hebreeën 9:14 - Hier lezen we dat de Heer Jezus vrijwillig voor ons stierf en alle verantwoordelijkheid voor ons op Zich nam:"Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelve Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?"


Efeziërs 1:22-23 - "En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult." Hij is het die "alles" in "allen" volmaakt. Hij is de Volheid en wij hebben niets te doen, we kunnen niet eens iets geven! Ons "geloof" bestaat in: nemen, vertrouwen, en rusten in Hem die in alles onze Volheid is.


Johannes 14:3 - "En wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben." Hij is heengegaan om Zijn Gemeente een plaats te bereiden en het zal niet meer zolang duren of de gelovigen zullen opgenomen worden, Hem tegemoet in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn. Dit is de vertroostende verwachting die Hij aan Zijn Gemeente geschonken heeft. 


Het werk van de Heilige Geest


Over deze derde Persoon van de Drie-eenheid lezen we ten eerste dat Hij van Jezus getuigt:"Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen." (Johannes 15:26) Johannes schreef niet:"Wij moeten van Jezus getuigen." Neen, wij lezen zelfs dat Christus zei:"Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden." (Johannes 5:34) Als het de Heilige Geest niet is  die dóór ons spreekt, zal ons getuigen van generlei waarde zijn. Het werk van de Heilige Geest in de Gemeente bestaat hierin dat Hij ons het volbrachte werk van Christus toont en verklaart. Hij wijst ons op Zijn kostbaar Bloed, de betekenis van het kruis voor ons behoud. Hij toont ons hoe wij door Hem gerechtvaardigd worden, hoe wij geheiligd worden, en hoe Jezus Christus ons ook volkomen verlossen zal. 


Johannes 16:14 - "Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen." De Heilige Geest is er niet om de mens te verheerlijken. Hij komt niet in ons leven om ons iets te schenken, waarop wij onszelf zouden kunnen verheffen. Als Hij iets uitwerkt, is dit alléén opdat daardoor Christus verheerlijkt zal worden. Hoe meer wij van de Heilige Geest vervuld zijn, hoe minder wij van onszelf denken. Zijn doel is alleen maar dat wij onze Verlosser zullen verheerlijken. 


Johannes 16:8 - "En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel." Het werk van de Heilige Geest is de mens ervan te overtuigen dat hij een zondaar is. Hij toont deze aan dat Christus, die op Golgotha het oordeel der zonde droeg, zijn Rechtvaardigheid is. Wat een ervaring was het voor mij toen de Heilige Geest mij overtuigde van zonde, en mij openbaarde dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. Hij zal dit zelfde doen voor ieder die in Hem wil geloven.


I Thessalonicenzen 5:23 - "En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus." De Heilige Geest heiligt ons, Hij zondert ons af. Heiliging betekent: het afgezonderd zijn van de wereld, ons verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus. 


Romeinen 8:16 - "Dezelve Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn." We kunnen maar op één manier weten een kind van God te zijn, en dat is: door de Heilige Geest. Hij zegt het ons en geeft ons de zekerheid van onze behoudenis. Als de Heilige Geest in ons hart woont, geeft Hij ons de volle overtuiging dat wij "zonen Gods" zijn. 


Efeziërs 1:13 - "In Welke ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte." "Verzegeld" betekent "gemerkt" of "gestempeld." Als wij de inwoning van de Heilige Geest hebben, komt er iets anders over ons. Wij zullen dan niet wereld-gelijkvormig zijn, maar door het werk van de Heilige Geest in ons steeds meer vernieuwend worden naar het beeld van Christus. Als wij de Heilige Geest ongehoorzaam zijn, bedroeven wij Hem. Dan voelen wij ons ongelukkig, want een ongehoorzaam kind van God kan niet blij zijn. De buitenwereld moet aan ons leven zien dat wij door de Geest "gemerkt" zijn.


Romeinen 8:11 - "En indien de Geest Degene is, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont." De Heilige Geest zal ieder gelovige doen opstaan, even zeker als Hij Jezus Christus heeft opgewekt. Hier blijkt dus dat ook de opstanding van ons lichaam het werk van de Heilige Geest zal zijn. Uit de bovenstaande Bijbelverzen wordt ons duidelijk dat het Gods Drie-eenheid is, door Wie het verlossingsplan wordt volbracht. 


I Petrus 1:2 - "De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des Bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd." Ten eerste zijn wij dus een uitverkoren volk. Ten tweede een geheiligd volk. Ten derde door het Bloed van Jezus een gehoorzaam volk aan Hem. Zo zien we dat de Vader ons verkoos, dat de Geest ons heiligt, en dat Jezus Christus ons brengt tot de volkomen toewijding aan Hem. 


De Schriften geven voldoende zekerheid van de Drie-eenheid in het Goddelijk Wezen. God, de Vader, heeft ons de Messias en de Heilige Geest gezonden. Wij kennen de liefde van de Vader, het offer van de Zoon, en de werking van de Heilige Geest. Dit is de Drie-eenheid Gods! 


                                                                      Wordt vervolgd


Nawoord van de blogger:


Om verwarring rond de leer van de Drie-eenheid te voorkomen, moeten we niet denken aan de Roomse leer van de drie-eenheid. De Roomskatholieke leer van de drie-eenheid is echter NIET hetzelfde als de Bijbelse leer. De Roomse leer draait alleen maar om de afgodische aanbidding van de Maagd Maria (onthoud één ding goed: de Maagd Maria is niet de Bijbelse Maria, de moeder van Jezus, maar in werkelijkheid de heidense godin met haar verschillende namen als Isis, Artemis, Astarte, enz in haar vermomming. De Bijbel verbiedt de aanbidding van de maagd!!) Het woord drie-eenheid wordt in de Bijbel niet gevonden en is ook niet zonder bedenking, evenmin als de gangbare omschrijving dat God is één in Wezen en drie in Personen. Hoewel de Openbaring in het Oude Testament helemaal versluierd is, is er wel een meest duidelijk verwijzing naar Gods Drieënigheid in Jesaja 63:9: 


"In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost.."


De verlossing komt in het Nieuwe Testament tot vervulling, wordt de openbaring van de Drieënige God duidelijk in Lukas 1:35 en 3:21-22. En als dit werk voltooid is, moet het Evangelie daarvan bevestigd worden door de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matthéüs 28:19), zodat de gelovigen mogen rusten in de genade van de Here Jezus Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest (2 Corinthiërs 13:13). Maar de Openbaring Gods is hierin duidelijk dat God ÉÉN enig HEERE is én dat Vader, Zoon en Heilige Geest, deze drie, gelijkelijk waarachtig God zijn. In I Johannes 5:7-8 lezen we meer duidelijk:


"Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één." 


Let wel goed op dat in de NBG-vertaling staan er twee twijfelhaken tussen de eerste Bijbelvers wat betreft Drie getuigen in de hemel. In de Nieuwe Bijbelvertaling vindt u helemaal géén vermelding van Drie getuigen in de hemel. De corrupte vertalers doen hun uiterste best om de belangrijke vermelding te verwijderen. Daarom wordt de belangrijke tekst uit de Statenvertaling vermeld vandaar het Hebreeuwse woord "Elohim" die meervoudige eenheid aanduidt. Nog steeds zijn zeer veel mensen verward over drie-eenheid. De heer Arthur U. Michelson heeft gelijk als hij zegt dat God ondoorgrondelijk is. Als Hij door mensen doorgrond zou kunnen worden, zou het onmogelijk zijn voor Hem om een oneindig, eeuwig en ondoorgrondelijk God te zijn. Daarom moeten we vasthouden: God is Eén, maar in Zijn Woord heeft Hij Zich geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Johannes schreef:


"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God." 
Johannes 1:1


In de evangelische kringen, vooral in de charismatisch- en pinksterbewegingen legt men grote nadruk op de Heilige Geest, alsof het om een aparte derde persoon gaat. Het lijkt of men hun aandacht uitsluitend richt op de Heilige Geest. En Jezus wordt helemaal naar de derde plaats verdrongen. En de Naam van Here Jezus Christus wordt steeds meer vervangen door "Heilige Geest." Bijvoorbeeld een evangelist zegt dat hij praat met "de Heilige Geest." Echter is de leer een dwaling en niet Bijbels. Er is ook sprake van Roomse infiltratie in de evangelische kringen. Laten we eerst horen wat Jezus zegt over de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zou zenden, zegt Hij in feite niet over "de derde God." hij bedoelt Zijn eigen Geest en de Geest van de Vader. De Heilige Geest in feite een verschijningsvorm van God de Vader en van de Zoon. Met deze Geest van Christus wordt door zowel Petrus als Paulus de Geest van God aangeduid en in de taal van het Oude Testament te blijven: de Geest van JHWH. 


"Onderzoekende, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgde."
I Petrus 1:11


"Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe."
Romeinen 8:9


Een ander Bijbeltekst laat ons zien dat de Geest van Jezus Christus wel als de Geest van God aangeduid wordt, toen de Farizeeën Jezus lasterden, zei Jezus: 


"Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwige oordeels."
Marcus 3:29 


Uit drie Bijbelteksten blijkt dat de Heilige Geest zowel de Geest van de Vader als de Geest van de Zoon is:


"Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt."
Matthéüs 10:19-20


"Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.
Marcus 13:11


"Maar vóór dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vrvolgen, u overlevende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om Mijns Naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u verantwoorden zult; Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten."
Lucas 21:12-15


In Galaten 4:6 lezen we ook:


"En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!"


In Joël 2:27-28 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest. Dan blijkt duidelijk dat de Heilige Geest de Geest van God is, als de Here God spreekt over Zijn geest: 


"En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien."


In Jesaja 44:3 lezen we ook: 


"Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn Zegen op uw nakomelingen."


De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest inderdaad God is en een wil heeft. 


"Doch deze dingen alle werkt een en dezefde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil."
I Corinthiërs 12:11


Het is niet zo dat de Heilige Geest onze aandacht op Zichzelf eist, maar uitsluitend op Jezus Christus en het Evangelie richt. De taak van de Heilige Geest is om ons van zonde en de noodzaak van het Evangelie te overtuigen en onze aandacht op Jezus Christus te vestigen. De Heilige Geest verheerlijkt Zichzelf helemaal niet. Hij verheerlijkt alleen Here Jezus! Over de Heilige Geest zegt Jezus:


"Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelve NIET spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen."
Johannes 16:13-15

De Bijbel maakt ons duidelijk dat er geen andere Naam is, dan ALLEEN de Naam van Jezus Christus waardoor we behouden kunnen worden: 


"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden."
Handelingen 4:12


De Naam is Jezus Christus (in het Hebreeuws Jesjoea HaMasjiach), dus niet de Heilige Geest of de Vader. Het is niet zo dat wij niet tot de Vader mogen bidden, maar wel dat God de Vader niet naar onze gebeden hoort, als wij Jezus blijven afwijzen en niet willen aanvaarden als onze Verlosser. Heer Jezus Christus is de enige Weg tot de Vader en niemand anders. Het is op zichzelf niet verkeerd om tot de Vader te bidden, maar het belangrijkste is dat wij de Naam van Jezus aanroepen, opdat wij behouden mogen worden. Want Jezus is de Middelaar tussen God de Vader en de mens. In Matthéüs 17:5 staat geschreven wat de Vader zegt over de Zoon:


"Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn Geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!"


Dat zei Mozes ook over de Messias Jezus. Hij zei dat we naar de Profeet Jezus moeten luisteren. (Deuteronomium 18:18) Dat Jezus alle bevoegheden en autoriteit van de Vader heeft gekregen, zegt Hij over Zichzelf en de Vader:


"Want de Vader heeft de Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven; Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." 
Johannes 5:20-24


Dat is volkomen duidelijk. Jezus is de vergriekste Naam, maar in het Hebreeuws heet Hij Jesjoea (ook vertaald: Yeshua). Zijn Naam betekent letterlijk: God redt!! 


De Eeuwige en Oneindige God is beslist geen triplex (1 - 1- 1). Hij is een Drie-Eenheid en Hij openbaart Zich in de Persoon van de Vader, in de Persoon van Jezus Christus en in de Persoon van de Heilige Geest:


"Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk."
Colossenzen 2:9


"Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo lange tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader?"
Johannes 14:9


En ten laatste getuigt Johannes in het Bijbelboek Openbaring van de drieënige God;


"Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn.." 
Openbaring 1:4


Het is niet nodig om theorieën te houden en zulke ideeën te hebben. Want we kunnen God niet ten volle begrijpen. We kunnen Hem ook niet met onze verstand doorgronden. Dat is logisch, want Gods gedachten zijn hoger dan de onze! De Bijbel zegt ons dat we ons moeten vasthouden aan het feit dat God drieënig is. De Bijbel zegt niet over drie goden, maar over Eén God. Buiten Hem is er GEEN andere God! Buiten Hem is er GEEN andere Verlosser! Zelfs de boze geesten geloven dat God Eén is, en sidderen voor Hem! (Jakobus 2:19) Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                      Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij Arthur U. Michelson en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Geen opmerkingen: