zondag 25 maart 2012

Jezus voor het Sanhedrin. Deel 1
                                                                              door Arthur U. Michelson


Voorwoord van de blogger


Het boekje "Jezus voor het Sanhedrin" was geschreven door een zekere Jood, genaamd Arthur U. Michelson die tot bekering kwam en Jezus als de Messias Yeshua had aanvaard. Over de biografie van wijlen Arthur U. Michelson is weinig bekend. Arhur U. Michelson was geboren en opgegroeid in een orthodox-Joods gezin. In ieder orthodox-Joods gezin horen kinderen vaak spreken over de komst van de Messias, vertelde de heer Arthur Michelson. Zijn vader en een rabbijn vertelden hem dikwijls over Hem die de Joden zal komen bevrijden uit hun lijden, en die aan de wereld Vrede zal brengen. Vaak had de jonge Arthur op de avond van Joods Paasfeest zijn vader in de tuin zien staan, terwijl hij verlangend opkeek naar de hemel vanwaar hij de Verlosser verwachtte. Dan rolden de tranen over de wangen van Arthur's vader en bad hij:"O God, wees ons genadig en zend ons de Messias." "Wat een tragedie school hierachter! Ik ben ervan overtuigd dat ieder christen tot in het diepst van zijn hart getroffen zou zijn geweest bij deze aanblik,"schreef de heer Arthur Michelson. In de jeugd van de heer Arthur Michelson kwamen de rabbijn en andere Joden iedere zaterdagavond in de Synagoge bijeen en dan werd er van gedachten gewisseld over dat ene onderwerp: de komst van de Messias! Men beschouwde het zó dat er eerst nog vier tekenen in vervulling moesten gaan voordat Hij komen kon. Ten eerste moesten de Joden in de diaspora terug naar hun oude vaderland, ten tweede moesten er wagens komen die konden rijden zonder paarden ervoor, ten derde moest de mens kunnen vliegen als een vogel, en ten vierde moest er een luchtschip over Israël gaan. 


De vier genoemde en door de Bijbel voorzegde tekenen zijn reeds in vervulling gegaan:


Het Joodse volk is na tweeduizend jaar lange verstrooiing over de hele wereld teruggekeerd naar het oude vaderland. In 1948 was de staat Israël uitgeroepen. Daarmee is de profetie over de terugkeer van de Joden in vervulling gegaan:


"Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen."
Ezechiël 36:24


Het tweede teken dat de wagens die zonder paarden konden rijden, moesten komen, was ook voorzegd door de Bijbel. Met "wagens zonder paarden" bedoelt de Bijbel auto's!! Al 2500 jaar geleden had een profeet op 'n verbazingwekkende wijze over de komst van de automobiel geprofeteerd. Deze vooruitziende blik op de komst van de auto is zo gedetailleerd dat hij nauwelijks kan worden misverstaan. Die vreemde voertuigen, die de profeet Nahum in zijn visioen zag, waren als fakkels - kennelijk een toespeling op de helder schijnende koplampen van de hedendaagse auto. Het "razen " langs de wegen is een rake term, die het verkeer beschrijft dat over de grote verkeerswegen van onze steden voortraast - een verkeer dat steeds meer intensiever is geworden en daardoor een bedreiging voor het leven vormt. De term "zij vliegen over de vlakten" is een ongeloofelijk beschrijving. (1) In de Statenvertaling lezen we een helder en duidelijk beschrijving hoe de auto's door de stadswijken rijden!!


"De schilden zijner helden zijn rood gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlakenvervig; de wagens zijn in het vuur der fakkelen, ten dage als hij zich bereidt; en de spiesen worden geschud. De wagens razen door de wijken. zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen." 
Nahum 2:3-4 (Statenvertaling)


In NBG-vertaling: 


"Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de vuurglans van het staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden gezwaaid. Langs de wegen razen de wagens, zij vliegen over de vlakten; hun aanblik is als van fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort."


In zijn visioen zag Nahum hoe deze voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Tenslotte vermeldt de profetie dat "hun aanblik is als van fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort". Van de meeste auto's die tegenwoordig worden vervaardigd, is het motorvermogen opgevoerd, zodat ze 160 kilometer of meer kunnen halen. Al voortsuizend met hoge snelheid lijken ze in het visioen van de profeet Nahum die gewend was aan vervoer per kameel, zich te verplaatsen als 'bliksemschichten.'  (1) Met de profetische vermelding 'de lansen worden gezwaaid' verstaan we de autowielen! De autowielen bewegen zich als de auto voortraast. 


Het derde teken dat de mens als een vogel zou kunnen vliegen, was ook voorzegd door de Bijbel. Uiteraard kan de mens niet vliegen, ook al heeft hij geen vleugels. Het doet me wel denken aan Icarius die met de zelfgemaakte vleugels probeerde te vliegen, maar werd verzengd door de zon. Tegenwoordig heeft de mens een voertuig gemaakt om te kunnen vliegen. Met het voertuig wordt vliegtuig bedoeld. Het derde teken valt samen met het vierde teken dat een luchtschip over Israël zou vliegen. Laten we eerst in de Bijbelse profetie lezen over de komst van de vliegtuigen. 


"Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de HEERE der heirscharen Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook uithelpen."
Jesaja 31:5 (Statenvertaling)


Met "vliegende vogels" bedoelt de Bijbel vliegtuigen. Toch is deze tekst heel bijzonder. Deze tekst zegt ook dat een luchtschip over Israël zou vliegen. In december 1917 trokken de Engelsen onder het bevel van generaal Allenby het toenmalige Palestina binnen. Toen generaal Allenby met zijn leger Jeruzalem naderde, vroeg hij zich af wat de beste manier zou zijn om de stad op de Turken te veroveren. Omdat Allenby een christen was, verafschuwde hij zijn gedachte bloed te moeten vergieten in de stad van de grote Koning of de muren te moeten beschadigen. Op advies van de Engelse koning George bad generaal Allenby tot God om wijsheid. Terwijl hij in gebed was met enige officieren in zijn tent, verscheen plotseling het gezantschap om Jeruzalem aan hem over te geven. Het was merkwaardig dat toen de Turken de stad op 9 december overgaven, de Engelse generaal Allenby er nog geen bezit van nam, maar zich in verbinding stelde met een rabbijn en hem om raad vroeg. De rabbijn adviseerde de generaal nog twee dagen te wachten, omdat het dan de datum was, waarop Judas de Makkabeeër in 164 v. Chr. Antiochus Epiphanes uit Jeruzalem had verdreven. (2) Na enig beraad besloot Allenby te wachten. Hij waarschuwde de Turkse commandant dat iedere daad van sabotage een luchtbombardement ten gevolge zou hebben. Om deze waarschuwing kracht bij te zetten liet hij verschillende vliegtuigen over Jeruzalem vliegen, precies zoals de profeet Jesaja had voorzegd. Op 11 december 1917, op de eerste dag van het Chanoeka-feest der Joden, namelijk op de 25e dag van de Joodse maand Kislev, trok generaal Allenby de stad binnen, terwijl de vliegtuigen, zoals Jesaja hen 'vliegende vogelen' noemde, over de stad vlogen. Hij veroverde Jeruzalem zonder een schot te lossen en zonder een druppel bloed te vergieten. Van alle veroveringen van Jeruzalem is dit de enige keer dat het "beschut en bevrijd " werd. De profeet Jesaja heeft dit 700 jaar vóór Christus al voorzegd:"Als vliegende vogelen, zo zal de HEERE der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden." 
De verovering van Jeruzalem door generaal Allenby en het vliegen van vliegtuigen over de stad waren een verbazingwekkende vervulling van de duizenden jaren oude profetie van Jesaja. Tegenwoordig vliegen vliegtuigen over Israël en alle landen. De vervulling van de profetieën is het bewijs dat de Bijbel goddelijk geinspireerd en door God ingegeven is. De Bijbel is inderdaad het Woord van God. 


Nu de Joden weer teruggekeerd zijn in hun oude vaderland, zijn de eerste vier tekenen in vervulling gegaan. Maar andere profetieën zijn nog niet in vervulling gegaan. Want niet alle Joden zijn uit de hele wereld naar Israël teruggekeerd. En de Geest van God - dat is de Heilige Geest - is ook nog niet over het volk Israël uitgestort. Het tweede deel van Ezechiël's profetie moet nog vervuld worden. Voor de Eerste Wereldoorlog was Arthur U. Michelson als rechter en procureur aan de keizerlijke rechtbank in Duitsland werkzaam. Hij kreeg te maken met aantal gevallen waarbij religieuze kwesties tussen Joden en christenen aan de orde kwamen. De heer Arthur U. Michelson had een onmogelijke taak toegewezen gekregen om de geschillen vreedzaam op te lossen. Hij dacht toen erg veel na hoe hij Joden en christenen tot een beter en wederzijdse begrip zou kunnen brengen, zodat zij niet meer zouden botsen, maar zouden leren elkaar te waarderen en lief te hebben. De moeilijkheden bleken voor de rechter Arthur U. Michelson onoverkomelijk te zijn. Hij gaf de moed op. Enige jaren later kwam hij op wonderlijke wijze tot bekering, en toen zag hij plotseling dat Joden en christenen elkaar kunnen vinden in de Messias. 
Arthur U. Michelson
De heer Arthur U. Michelson koestert zijn hoogste verlangen om door zijn boekje "Jezus voor het Sanhedrin" zijn eigen Joodse volk te overtuigen dat Jezus Christus (in het Hebreeuws Yeshua HaMasjiach) de beloofde Messias is. Hij schreef:


"Met Hem die weende over Jeruzalem, draag ik de last voor hen die ik zonder ophouden gedenk in mijn gebeden. Dat nog zeer velen vrede zullen mogen vinden in "het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt." 


Het is wel de moeite waard om het boekje van wijlen Arthur U. Michelson te lezen. Het boekje is in delen gepubliceerd. Laat dit boekje een zegen zijn voor u, de Joden en de niet-Joden! Nu laat ik het woord aan Arthur U. Michelson. 


                                                                         Paul

De Messias-verwachting


Zij die uitzien naar de komst van de Messias, funderen hun geloof op de profetieën in het Oude Testament (de Tenach). Bij het ochtendgloren van de geschiedenis van de mensheid en van de Godsopenbaring werd voor het eerst de Verlosser beloofd. Voordat onze eerste voorouders na hun zondeval uit het paradijs verdreven werden, sprak God (YHWH) tot satan, de slang:


"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen."
Genesis 3:15


Dat de komende Verlosser het "Zaad van de vrouw" genoemd werd, toont aan dat Hij een mens zou zijn, geen engel! Het is opmerkelijk dat deze uitdrukking nergens anders voorkomt. In de Bijbel wordt afstamming altijd opgegeven naar de mannelijke linie, nooit naar die van de vrouw. De Overwinnaar van 's mensen dodelijkste vijand zou echter het "Zaad van de vrouw" zijn. Het feit dat God Hem zó noemde, is een duidelijk bewijs dat er iets is dat Hem onderscheidt van alle andere mensen.


Adam en Eva uit de hof van Eden verdreven
In de Talmoed wordt bovenstaande belofte als volgt verklaard:"Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, het zaad van uw zonen en het zaad van haar zonen. Als de zonen van de vrouw de geboden der Wet (Thora) zullen houden, zullen zij in staat zijn u de kop te vermorzelen. Maar indien zij de Wet ongehoorzaam zijn, zult gij hun de hiel kunnen verwonden. Voor hen zal echter een geneesmiddel zijn en zij zullen heling vinden in de dagen van Koning-Messias".


De oer-profetie heeft dus eenvoudig de komst aangekondigd van Iemand die, op zéér speciale wijze het "Zaad van de vrouw" zijnde, verlossing zou brengen van de vloek. Daar er geen vrede en geluk bestaat voor een mensheid die gebukt gaat onder zonde, ziekte en dood, en dit kwaad slechts overwonnen kan worden door de ondergang van onze doodsvijand, zal de komst van het "Zaad van de vrouw" het heil betekenen voor alle volkeren. De satan heeft door de "vrouw" dood en verderf over de wereld gebracht. Is het niet heerlijk dat God in Zijn grote genade en oneindige wijsheid ook juist de "vrouw" heeft ingeschakeld in Zijn verlossingsplan? Doordat de Messias uit haar geboren is, bracht zij weer Leven en Verlossing.


Beloften aan de aartsvaders. - Na de belofte in het paradijs volgde vele eeuwen later de belofte aan Abraham:


"In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden". 
Genesis 12:3b (Statenvertaling)


En later:


"In Izaäk zal uw Zaad genoemd worden."
Genesis 21:12b (Statenvertaling)


Dit betekende dat het aan Eva beloofde Zaad uit Izaäk zou voortkomen, niet uit Ismaël. "In u zullen gezegend worden alle volken der aarde,"sprak God dan ook tot Izaäk. (Genesis 26:4) Deze droeg de belofte over aan Jakob (Genesis 27:29), die hiervan zelf de bevestiging door God ontving:


"In uw Zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden."
Genesis 28:14b (Statenvertaling)


In de droom zag Jakob een ladder, reikend van de aarde naar de hemel, een heenwijzing naar de Messias die aarde en hemel zal verenigen, de mens met God. (Johannes 1:52) Zo weten wij dat uit Jakob de Verlosser moest voortkomen. Jakob droeg de belofte over aan Juda, zijn zoon, en gaf in zijn profetie een tijdsgrens aan, waarop men de Messias kon verwachten: 


"De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen."
Genesis 49:10


In de Statenvertaling lezen we ook dezelfde tekst:


"De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn." 


Bekende Joodse schrijvers zijn het er over eens dat met "Silo" de Messias bedoeld is. De Talmoed verklaart de woorden "totdat Silo komt" met "totdat Koning-Messias komt". Is het niet zó dat Silo reeds gekomen moet zijn? Immers, de scepter is van Juda geweken en de Joden werden over de wereld verspreid, niet langer geregeerd door het huis van David. De Joden van onze tijd kunnen voor het grootste deel niet eens meer bewijzen van wie zij afstammen: van Juda, Levi, Benjamin of van de enkelingen uit de tien stammen die mee terugkwamen uit Babylonische ballingschap. Daarom valt het niet te loochenen dat de scepter van Juda geweken is, maar reeds berust in de hand van Hem, die Davids wettige Opvolger is.


Profetie van Daniël. - In zijn merkwaardige profetie over de zeventig jaarweken stelde Daniël de komst van de Messias vast op een bepaald tijdstip, gerekend "vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen". Hij profeteerde dat na de uitroeiing van de Gezalfde een vorst slachtoffer en spijsoffer zou doen ophouden. Hij zou met een vloed van 
gruwelen, tot de voleinding toe, land en volk verwoesten. (Daniël 9:24-27) Dit alles is gebeurd. Meer dan negentien eeuwen zijn verlopen sinds de dagelijkse offers in de Tempel te Jeruzalem zijn gestaakt en de Romeinen het Joodse volk ten onder brachten en verstrooiden. Deze feiten kunnen niet tegengesproken worden, en Joodse schrijvers, zoals de beroemde rabbijn Rashi en rabbijn Ibn Jachai, spraken als hun overtuiging uit dat het lijden van de Joden onder Titus in Daniëls profetie voorzegd is. Ook Flavius Josephus, de Joodse historicus, was van mening dat Daniël de ondergang van zijn volk door de Romeinen bedoelde. Waar deze profeet de komst van de Messias gesteld heeft vóór die gebeurtenissen, moet dus de Messias reeds eenmaal gekomen zijn!


Profetie van Mozes. - Van hem zijn de woorden:


"Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; Naar alles, wat gij van den HEERE, uw God, aan Horeb, ten dage der verzameling, geéist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te horen de stem des HEEREN, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de HEERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben. Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die neit zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken." Deuteronomium 18:15-19 (Statenvertaling) 


Vele van de rabbijnen verklaren deze profetie over de Messias als volgt:"Een waar Profeet zal u de Heer uw God  geven, een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik vervuld met de Heilige Geest, zal de Heer uw God u verwekken. Hem zult gij gehoorzamen. Door zijn wonderen heeft Mozes maar één volk ertoe gebracht God te dienen, de Messias zal alle volkeren voor God doen buigen." 


Gustave Doré gravure: Mozes daalt met
de twee stenen tafelen van de berg Sinaï af
Wie bedoelde God met die Profeet? - Sommige Joodse schrijvers beweren dat bovengenoemde profetie neit met de Messias te maken had, maar sloeg op Mozes' opvolger Jozua. God heeft echter niet beloofd dat die Profeet onmiddelijk zou komen. Integendeel, nadat Mozes Jozua de handen had opgelegd, staat er geschreven:"En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht". (Deuteronomium 34:10) Ook heeft God niet gezegd dat Hij er twee zou zenden of meer, maar Eén!


Wat ons telkens weer treft in de Schriften: er waren vele dienstknechten Gods, vele profeten, maar er is Eén die telkens speciaal wordt genoemd! Wie is die Ene?
Deze vraag is niet zomaar een raadseltje, neen, het is een kwestie van leven en dood! Het volk Israël had bij de Horeb niet meer naar Gods stem durven luisteren...."opdat wij niet sterven!" Het zou die Ene zijn, de Profeet, die hun Gods woorden moest overbrengen...opdat zij niet zouden sterven, maar leven. (Deuteronomium 18:16)


Wij hebben dus gezien dat Jozua niet die Profeet was. Klaarblijkelijk was het Gods bedoeling dat er nog jaren verlopen zouden. Was het Elia soms? Maar deze stond niet bóven Mozes, die de Thora gaf! Was het Elisa? Of Jesaja met zijn machtige profetieën? Toch stond ook deze niet bóven Mozes, die in Gods naam zoveel grote wonderen en tekenen heeft verricht. En zo was het ook gesteld met de overige profeten. Boven alles uit horen wij klinken:"Juist zoals gij van de HEERE uw God gevraagd heb...opdat ik niet sterve!" (Deuteronomium 18:16) Wie zou durven beweren dat godsmannen als Jeremia en Ezechiël aan deze eis hebben beantwoord!? Hebben zij Israël eeuwig leven geschonken? En daar ging het juist om, het was een kwestie van leven of dood!


Hebt u een Profeet door Wie gij eeuwig Leven ontvangt? - "...opdat ik niet sterve" was een wanhoopskreet waarmee God ten volle rekening heeft gehouden: 


"Als nu de HEERE de stem uwer woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de HEERE tot mij: Ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben: het is altemaal goed, dat zij gesproken hebben." Deuteronomium 5:28 (Statenvertaling)


Hij liet Mozes profeteren over Eén die het Leven zou brengen. Dat deze reeds als de Engel het volk Israël door de woestijn geleid heeft, is duidelijk door Gods bevel:


"Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb. Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest Zijner stem gehoorzaam, en verbittert Hem niet; want Hij zal ulieder overtredingen niet vergeven; want Mijn Naam is in het binnenste van Hem." Exodus 23:20-21 (Statenvertaling)


Wat wij nu dus over de Profeet weten, is dat Hij het "Zaad van de vrouw" zou zijn, de Verlosser der wereld, geboren uit de stam van Juda. 
Er is geen tijd in de wereldgeschiedenis geweest waarin de Messias-verwachting zó algemeen in het middelpunt van de belangstelling heeft gedaan. Het Joodse volk ervaart momenteel een nationale opleving, maar straks ook een geestelijke opleving. Het strekt zich uit naar iets dat moeilijk te omschrijven valt, maar dat moet leiden naar een heerlijk doel. De Gemeente van Jezus Christus ziet reikhalzend uit naar de wederkomst van de Heer die snel nadert. En Israël, bezield met nieuw leven, met nieuwe energie, verlangt!


"Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?"
Psalm 42:2-3 (Statenvertaling)


Het wacht op zijn komende Koning! Wij kunnen niet anders zeggen dan dat de komst van de Messias op handen is en dat het ogenblik nadert waarop het volk Israël, na nog een korte tijd van zware druk, eindelijk blijdschap en vreugde zal verkrijgen;


"En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden."
Jesaja 35:10 (Statenvertaling)


                                                              Wordt vervolgd


 Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                       Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij Arthur U. Michelson en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Waarom de Bijbel Gods Woord is. Door Gordon Lindsay
(2) De Joden en Palestina in het licht van de profetie. Door Arthur U. Michelson

Geen opmerkingen: