zaterdag 14 januari 2012

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel XArabische christenen zeer bezorgd (vervolgd)


De Syrische christenen zijn niet de enigen die zeer bezorgd zijn over de toekomst van Syrië. Ook de Egyptische Kopten en de Libische, Tunesische en Jemeense christenen zijn zeer bezorgd. Ze vrezen dat de oude regimes die in Egypte, Tunesië en Libië waren gevallen, geleidelijk vervangen worden door de nieuwe regimes: de islamitische dictaturen naar het Iraanse voorbeeld. Het is uiterst dwaas om naïef te blijven geloven dat de Arabische Lente tot democratie, burgerlijke vrijheden en mensenrechten zou leiden.


De houding van de moslims jegens christenen


Zoals ik in mijn vorige artikelen al schreef, is de Arabische woestijncultuur totaal anders dan de westerse landschapscultuur. Er zijn veel te grote verschillen tussen twee culturen. Ruyard Kipling, de auteur van het Jungleboek, wist ervan en maakte duidelijk dat oost en west nooit samen kunnen gaan. Een voorbeeld geef ik u: in het Westen is polygamie streng verboden. Maar in de islamitische cultuur is polygamie wel toegelaten. Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië. De sociale gebruiken van de islamitische cultuur zijn totaal anders dan de westerse. De islamitische sociale gebruiken zijn alleen gericht op de gemeenschap dan op het individu. Bovendien is het ook verkeerd om te veronderstellen dat de islam een religie is van 'vredelievendheid, mededogen en barmhartigheid.' Een toegewijde moslim weet diep in zijn hart dat de islam beslist niet vreedzaam is. De islam is absoluut niet tolerant tegenover alle religies, zoals de islamapologeten ons wel willen doen geloven. Als u een grondig kennis hebt van de Koran, dan weet u ook wat deze Koran zegt over christenen en Joden. De Syrische Alawieten worden als 'ketters' door de salafisten beschouwd. Als u een westerling bent, zou u echt verbaasd zijn als u de salafisten hoort zeggen dat de Alawieten ketters zijn, omdat de Alawieten geloven dat imam Ali, de neef en schoonzoon van Mohammed, een incarnatie is van God. "Staat er in de Koran dat iemand die in reïncarnatie gelooft, een ketter is?"zou u zeker een vraag aan mij stellen. Mijn antwoord luidt ja. Laat mij een tekst uit de Koran citeren dat iemand die in reïncarnatie gelooft, met een keten om de hals naar de hel gaat:


"En indien gij u verwondert, dan is hun zeggen verwonderlijker;"Wanneer wij stof zijn geworden, zullen wij dan opnieuw worden geschapen?" Deze zijn het, die hun Heer hebben verworpen, daarom zullen zij ketenen om hun hals hebben en de bewoners van het Vuur zijn; daarin zullen zij vertoeven." 
Soera 13:5


Maar de Alawieten zijn ook moslims, zult u verontwaardigd roepen. En toch...moet ik u erop wijzen dat de strenggelovige moslims alles letterlijk geloven wat er in de Koran staat geschreven. De moslims beschouwen de Koran als het woord van God, die door zogenaamde engel Gabriël aan Mohammed werd geopenbaard. Voor de moslims is de Koran het enige woord van God dat alleen geloofwaardig is. Ze denken dat er geen andere boek is die de absolute waarheid bevat, dan de Koran alleen. Daarom beschouwen de moslims de Bijbel en andere heilige boeken als vals en corrupt. De Koran leert moslims dat alle andere godsdiensten vals zijn en de islam de enige en ware godsdienst is. Daarom is de islam absoluut niet tolerant tegenover alle andere religies. In de Koran staan talloze teksten die zo haatdragend zijn tegenover christenen, Joden, boeddhisten, hindoe's en animisten. Ook staan er talloze koranteksten over afvalligen die de islam de rug toekeren. Het is opmerkelijk dat één van de meest gebruikte benamingen voor Allah "de Barmhartige" is. Nochtans kan men volgens het onderwijs van de Koran en de dagelijkse levenswijze van veel moslims niet zeggen dat barmhartigheid een in het oog springende deugd is. Vooral in hun houding tegenover niet-moslims is het eerder geweld dan barmhartigheid die wordt toegepast. De moslims beweren dat de islam een religie is van verdraagzaamheid, broederschap, gerechtigheid en vrede. Dit is een leugen. In GEEN enkel islamitisch land worden christelijke zendingen toegestaan. (1) Evangelisatie in een islamitisch land wordt vaak bestraft. Het komt veel voor dat een zendeling die het evangelie van Jezus Christus aan moslims verkondigt, met de dood moet bekopen. Veel christenen worden in islamitische landen vervolgd. In veel van deze landen wordt een moslim, die zich tot het christendom bekeert, verstoten door zijn eigen familie. De evangelist Sumrall vertelde dat de volgende vraag werd gesteld aan een moslim:"Wat zou u doen indien uw zoon christen wordt?" De man antwoordde:"Ik zou hem de keel oversnijden." (1) Veel verzen in de Koran, die volgens de moslims de woorden van Allah de Barmhartige (!) zijn, sporen aan op geweld, vooral jegens Joden en christenen. Als u vraagt of een antisemitische vers in de Koran wel voorkomt, luidt het antwoord ja. In de Koran staat dat Allah van Joden apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt:


"Zeg:"Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."
Soera 5:60


Dit is niet de enige koranvers die zo negatief uitlaat over de Joden. Er zijn ook vele antisemitische verzen in de Koran. De Koran is zeer negatief uitgelaten over christenen. Volgens de Koran hebben Joden en christenen de Torah en het evangelie niet toegepast. Daarom zijn ze slechte mensen:


"En als zij de Torah en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is nedergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten. Onder hen is een groep die matig is, maar de handelwijze van velen hunner is slecht."
Soera 5:66


De Koran zegt dat christenen godslasteraars zijn, omdat ze belijden dat Jezus de Zoon van God is en God drieeenheid is. Daarom zullen christenen volgens de Koran als ongelovigen in de hel branden:


"Zij lasteren Allah, die zeggen:"Waarlijk God, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide:"O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die Mijn Heer en uw Heer is." Gewis voor hem, die iets met God vereenzelvigt, heeft Allah de hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper." Waarlijk, zij lasteren Allah, die zeggen:"God is Eén der Drie." Er is geen god dan de enige Allah. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen."
Soera 5:72-73


Van kindsaf worden moslims in de Koranscholen onderwezen dat ongelovigen slechte mensen zijn en de moslims alleen goede mensen. Een voormalige Nederlandse onderwijzeres die les gaf op een islamitische school in Amsterdam, was diep geschokt toen ze kinderen hoorde zeggen dat moslims alleen goede mensen zijn en alle niet-moslims slecht. Ongeloofelijk maar waar. We kunnen keiharde feiten niet negeren. Natuurlijk zijn niet alle moslims fanatiek en gewelddadig. Er zijn wel gematigde en seculiere moslims. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn om niet alle moslims over één kam te scheren. Toch moeten we een zeer belangrijk feit niet vergeten dat een gewelddadig moslim niet als fanatiek beschouwd wordt, maar gewoon als een gelovige, die zijn geloof in praktijk omzet. Gewelddadige moslims die geweld gebruiken tegen Egyptische en Syrische christenen, beschouwen zichzelf helemaal niet als fanatiek. Ze zien zichzelf als ware gelovigen, die hun geloof in praktijk hebben omgezet!! Er zijn wel enkele moslims, die niet zo gewelddadig zijn, maar dat zijn zij die hun geloof niet zo serieus nemen, net zoals er ook christenen zijn, die niet alles geloven wat de Bijbel zegt! Ik ken ook vrome moslims, die elke dag (vijf keer per dag) naar de moskee gaan. Die vrome moslims zijn niet gewelddadig maar wel strenggelovig. Of ze de Koran letterlijk opvatten, is natuurlijk een grote vraag. Vaak constateer ik grote innerlijke strijd bij veel moslims, omdat hun geloof bij hen veel vragen oproept, moeten zij dagelijks worstelen met hun onbeantwoorde vragen. Er is ook veel twijfel bij moslims, omdat ze zich afvragen of de islam wel de waarheid is of niet. Er zijn wel seculiere moslims die gematigd zijn. Er zijn ook maar enkele moslims die graag samenleven met christenen en Joden. Er bestaat ook een groep moslims die achter Israël staat en goede betrekkingen met de Joden onderhoudt! Ook bestaan er stromingen binnen de islam. De Druzen en de Alawieten zijn wel moslims maar hun religie is syncretisch. De soennieten en de sjiieten zijn moslims maar hebben hun grote meningsverschillen. We hoeven ons niet echt te verbazen dat de soennieten en de sjiieten in Irak elkaar naar het leven staan. Ik heb ook moslims persoonlijk gekend, die niet radicaal zijn. Maar de andere moslims die ik ook ken, zijn wel radicaal. Eén van hen nam mij in vertrouwen en zei tegen mij dat hij Joden en homo's hartgrondig haatte. Ik neem aan dat hij christenen ook hartgrondig haat! Die moslimjongen woont in Nederland! Laat mij u duidelijk maken dat er wel gematigde moslims zijn, maar...gematigde islam bestaat absoluut niet!!! De term gematigde islam is een westers verzinsel, niet een verzinsel van moslims. Echte en toegewijde moslims die dagelijks naar een moskee gaan en vijf maal per dag bidden, gebruiken de westerse term gematigde islam nooit! Het is volkomen belachelijk om de islam te matigen. Gaan de moslims de Koran ook matigen?? Zo ja, dan begaan ze een doodzonde met het matigen van de Koran!! Want in de Koran staat geschreven wie de Koran matigt, gaat naar de hel!


"Doch degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken, zullen de bewoners van het Vuur zijn."
Soera 22:51


Geloof de moslims niet, als ze zeggen dat de islam vredelievend, menslievend en tolerant is! Want de Koran laat hen toe de niet-moslims, dus de ongelovigen, om de tuin te leiden. Dat heet taqqiya. Het om de tuin leiden en bedriegen van niet-moslims is in de Koran toegelaten. Van de Koran mogen de moslims tegen de ongelovigen liegen. Geloof de westerse islamapologeten absoluut niet, want die zogenaamde verdedigers van de islam verdraaien de Koranverzen om zand in onze ogen te strooien door ons te laten denken dat de islam een godsdienst is van vredelievendheid, barmhartigheid en tolerantie, terwijl Allah, de god van de moslims, in werkelijkheid helemaal niet barmhartig is jegens christenen, Joden en alle niet-moslims!! Laat me een vers uit de Koran citeren, dan ziet u een onweerlegbare bewijs dat Allah helemaal niet van ongelovigen houdt. 


"Opdat Hij hen, die geloven en goede werken doen, moge belonen uit zijn overvloed. Voorzeker, Hij heeft de ongelovigen niet lief."
Soera 30:45


De liefde van Allah is erg selectief. Er kan wel vergiffenis van hem uitgaan, maar hij houdt blijkbaar NIET van alle mensen. Dit terwijl de God van Israël uit de Bijbel wel een God van liefde is. (I Johannes 4:16) De God van Israël houdt niet alleen van Zijn volk Israël, maar ook van alle mensen. Hij houdt van zondaars. (Johannes 3:16, Romeinen 5:1-10) Door Jezus Christus heeft God Zijn liefde voor alle zondaars geopenbaard. Het staat buiten kijf. Daarom moeten we goed beseffen dat Allah beslist NIET hetzelfde is als de God uit de Bijbel, zoals westerse islamapologeten, links-progressieven, kerkleiders en sommige moslims wel beweren. De moslims kunnen Gods oneindige liefde voor alle zondaren niet begrijpen, omdat zij zozeer de nadruk leggen op de bovennatuurlijkheid en de soevereiniteit van Allah. Voor moslims is het zo goed als zeker onmogelijk om God "Vader" te noemen. (1) Ze kunnen het idee niet verdragen als ze christenen horen zeggen dat God liefde is en de Vader wordt genoemd. Daarom hebben de moslims met het grootste probleem geworsteld, omdat hun god Allah erg afstandelijk, veeleisend en meedogenloos is. 


De houding van moslims jegens christenen in veel islamitische landen is bijzonder kritisch. In de ogen van de fanatieke moslims zijn christenen de afvalligen en de ongelovigen. Sinds de Arabische Revolutie begon, zijn er enkele geweldsuitbarstingen tegen christenen aan de orde van de dag. In Egypte worden Kopten aangevallen, in elkaar geslagen en enkelen vermoord. Koptische kerken worden verwoest, afgebroken en in brand gestoken. De bloedige bomaanslag op de kerk in Alexandrië met 24 doden en 150 zwaargewonden begin januari 2011 raakt nu in vergetelheid. De islamitische terroristen die destijds werden gearresteerd, waren op vrije voeten gesteld en lopen nu ongestraft rond. (2) Een Koptisch kerk in Soul werd 22 uur lang onder de ogen van alle soldaten en politieagenten afgebroken. Ondanks vele video's als bewijsmateriaal hoefde niemand hierover verantwoording af te leggen. In Mokatam werden 13 Kopten door salafisten en geislamiseerde soldaten doodgeschoten, omdat ze geprotesteerd hadden tegen de afbraak van hun kerk in Soul. (2) Winkels, huizen, auto's en akkers van de Kopten waren vernield. Met elektrische schokken en knuppels werden de Koptische christenen uit hun slaap gehaald, omdat ze negen dagen lang voor het gebouw van de radio-omroep protesteerden. Destijds ging het o.a. om de aanval van het Egyptische leger op drie Koptische kloosters, waarbij meerdere monniken, arbeiders en bezoekers zwaargewond raakten. Later overleed een 26 jarige Kopt, bij wie de rechternier was verwijderd, die door twee schoten aan flarden was geschoten. In Kena werd het rechteroor van de Kopt Aiman Metry afgesneden als voorbereiding op de invoering van de Sharia. In dezelfde stad werd een leuze gescandeerd:"Geen kafir (ongelovige) mag ons moslims negeren." (2) Iedere dag worden er minderjarig Koptische meisjes ontvoerd. Velen van hen duiken later als versluierde moslima's op. Ook waren volwassen Koptische vrouwen met hun kinderen ontvoerd. (2) Dat zijn paar voorbeelden van geweld tegen Kopten. Ook waren enkele Kopten gearresteerd en vals beschuldigd. Een voorbeeld is dat een Koptische blogger, Michael Nabil Sanad, door een militaire rechtbank tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, alleen maar omdat hij het leger had bekritiseerd. (2) Is dat een mooi voorbeeld van de Arabische Lente? Talrijke incidenten worden uiteraard niet naar buiten gebracht door de westerse media. Er is ook geen internationaal kritiek geleverd op de geweldsuitbarstingen tegen de Kopten. 


Lakse en onverschillige houding van het Westen


"Als de wereld alleen maar toekijkt, moeten we onszelf maar helpen." Zo denken de Kopten in het buitenland erover. Hun harten branden van pure zorgen om hun families en hun land van oorsprong. De wereld, vooral het Westen, kijkt niet alleen werkeloos toe, maar is ook gemakzuchtig. Westerse politici zijn ongeloofelijk verwaand, gemakzuchtig en onverschilig. "O, er zijn botsingen tussen moslims en christenen ondanks de Arabische Lente," is hun veelgehoorde excuus. De lakse en onverschillige houding van het Westen is ongehoord schandalig. Het lijkt erop dat het Westen totaal niet geinteresseerd is in het lot van de Arabische christenen. De westerse leiders blijven in sprookjes van de Arabische Lente en de vreedzame islam geloven. Maar vorig jaar zei een islamitisch geleerde Salim Elawa heel anders:"94% van de inwoners van Egypte is moslim. Daarom moet Egypte een islamitisch land worden, waarvan de regering volgens islamitisch recht en niet volgens een burgerlijke grondwet of een seculiere wetgeving moet regeren." (2) Hij had het niet over een democratie naar westers model. Helemaal niets! Zijn uitspraak bewijst dat Egypte alleen volgens islamitisch recht, dus de Sharia, moet worden geregeerd. Van een democratisch en seculiere rechtsstaat is absoluut geen sprake! Vorig jaar in mei 2011 hielden de Kopten een demonstratie in Amsterdam. Ze willen aandacht trekken voor het lot van hun geloofsgenoten in Egypte. 


Kopten demonstreerden
op het Dam in Amsterdam
 De demonstranten eisten dat het geweld tegen Kopten in Egypte gestopt moest worden. Er wordt nu nog steeds geen gehoor gegeven aan de noodkreet van de demonstrerende Kopten. Dat is onvoorstelbaar. De hele wereld is blind geworden. Het lijkt of de noodkreet van de Kopten aan dovemansoren gericht is. Op 25 mei 2011 protesteerden de Kopten ook voor de Saoedische ambassade, omdat de Saoediërs de salafisten jaarlijks met 5 miljard dollar financieël steunen om het islamitisch gedachtegoed over de hele wereld te verspreiden. 


De Kopten, de Egyptische christenen, zijn de nakomelingen van de oude Egyptenaren. Al duizenden jaren hebben de Kopten in Egypte gewoond. Kopt is een Arabisch verbastering van het Griekse woord voor Egypte: Aegyptos. In de eerste eeuw na Christus deed het christendom vanuit Judea al vroeg zijn intrede in Alexandrië. Volgens de overlevering gebeurde de kerstening door de evangelist Marcus. De patriarchen van Alexandrië beschouwen zichzelf dan ook als opvolgers van Marcus, die volgens hen de eerste bisschop was. In het jaar 312 werd het christendom door het Edict van Milaan een officieël toegestane godsdienst en in 385 de staatsgodsdienst. Tussen de 4e en de 6e eeuw waren er grote meningsverschillen tussen de patriarchen van Alexandrië en deze van Constantinopel. De richtlijnen van Constantinopel werden in Egypte steeds meer bemoeizuchtig en onderdrukkend ervaren. Als reactie daarop werd de Koptische kerk steeds meer een nationale kerk met eigen liturgisch, theologische en spirituele kenmerken. Tenslotte werd het Grieks, de taal van de Byzantijnse kerk, in de ban gedaan en werd het Oud-Egyptisch oftewel het demotisch als kerkelijke taal ingevoerd. De Oud-Egyptische taal ontwikkelde zich in de loop der tijd tot het moderne Koptisch. In de liturgie wordt nog steeds het Koptisch gebruikt. De diepe oorsprong van de Koptisch-Orthodoxe kerk gaat terug tot het concilie van Chalcedon in 451. De Koptisch kerk verwierp de richtlijnen van de concilië en scheidde zich af van de patriarchen van Alexandrië. (3) Daardoor ontstond er een felle strijd tussen de Koptische kerk en de Byzantynse  Oosters-Orthodoxe kerk. De Byzantijnen gingen over tot vervolging van de Kopten. Met geweld wilden de Byzantynen de Kopten terugbrengen naar de Oosters-Orthodoxe kerk. De verovering van Egypte door de Arabieren (639-642) resulteerde niet meteen in islamisering, omdat de Egyptische christenen de Arabieren als 'bevrijders van het Byzantijnse juk' zagen en hen verwelkomd hadden. Reeds onder de Omajjaden-dynastie (658-750) bleek spoedig dat de moslims de Kopten niet gunstig gezind waren. De Kopten, die toen nog de meerderheid in Egypte vormden, poogden in zes diverse opstanden tussen 725 en 773 zich van de Arabische overheersing af te werpen. Sinds de islamitische overheersing waren ze lange tijd gedwongen tot het dragen van een bijzonder dracht (donker gewaad met blauwe of zwarte tulband). De christenen bleven tot aan het einde van de negende eeuw in de meerderheid, maar raakten steeds meer in de minderheid, toen kalief al-Hakim hen liet bloedig vervolgen, waarbij veel kerken werden verwoest. Onder de Mamelukken (1250-1517) werd het merendeel van de Koptische kerken en kloosters verwoest. Na 1300 moest het Koptisch als taal wijken voor het Arabisch. (3) Ook werden zeer hoge belastingen aan de Kopten opgelegd. Door de onverdragelijke situatie gingen veel Kopten over tot de islam. Tot aan het eind van de twintigste eeuw werden de Kopten nog steeds gediscrimineerd. Onder Mubarak waren ze wel beschermd. Door de Arabische Lente verandert de hele situatie volledig, toen de salafisten georganiseerde aanvallen op de Kopten uitvoeren. De salafisten willen Egypte zuiveren van alle christenen. 


Vertaald: Koptische kinderen zijn gedwongen hun
families te verlaten en tot de islam te bekeren,
omdat de wet zegt dat moslims beter zijn dan christenen.


De 28 jarige Kopt Anis Zaki stelde dat de islam juist samenwerkt met het nieuwe militaire regime van de legerleider Tantawi en hard bezig is een campagne te starten met het uitmoorden van alle christenen als hoofddoel. "We eisen dat het leger ons beschermt. We zijn ook Egyptische burgers. Christenen worden langzaam uitgemoord. En het leger wil dat wij ons stil houden. En daarom negeren de Egyptische media ons." (4) Hoe lang blijft het Westen zwijgen over deze religieuze zuivering? In de ogen van links Nederland past de religieuze zuivering van christenen door moslims in Egypte niet in het plaatje van de zogeheten Arabische Lente. Toegeven aan dit drama is toegeven dat onder Mubarak de rechten voor christenen beter waren gewaarborgd, dan nu onder het nieuwe meer "democratisch" bewind, schreef Isser van Dagelijkse Standaard. Toen 10 Koptische christenen vorig jaar vermoord werden, zweeg de internationale gemeenschap in alle talen. Meteen werd de zaak in de doofpot gestopt door de westerse media. Er werd ook niet geroepen om internationaal onderzoek naar de georganiseerde moordpartijen. In de ogen van links-progressieven is de Arabische Lente heilig, want dat is immers democratisch! Links-progressieven worden ook 'lente-knuffelaars' genoemd. Ze willen helemaal niets weten van de waarheid dat meisjes zonder hoofddoek in Egypte vogelvrij verklaard zijn, omdat ze zogenaamd ongelovig zijn. De meisjes worden door de salafisten ontvoerd en verkracht. Vervolgens worden ze gedwongen om tot de islam te bekeren. 


In het opinieweekblad Vrij Nederland verwonderde Thijs Broer zich erover dat de PVV voor de bedreigde christenen in het Midden-Oosten opkwam. Zijn verwondering klonk bijna als een verwijt. (5) Echter het opinieweekblad zet zich graag voor bedreigde moslims, Palestijnen, sociaal zwakkeren en extreemlinkse tuig en windt zich geen doekjes om het lot van vervolgde christenen. Thijs Broer en andere links-progressieven blijven zich alleen maar bezighouden met het demoniseren van Geert Wilders en Israël en negeren keiharde feiten van islamitische haat tegen Joden en christenen. Ook negeren links-progressieven alarmerende signalen van Arabisch-islamitische intolerantie, die zich inmiddels ook in Nederland aftekent jegens vrouwen, homo's en Joden. Vrij Nederland heeft helemaal géén woord gerept over gruwelijke slachtpartijen onder christenen en Joden, maar uit wel kritiek op de "schandelijke muur" oftewel de Westelijke barriére in Israël, die de Joden moet beschermen tegen de terroristische aanslagen. Amsterdam Post vraagt zich af of Thijs Broer en zijn moslimbondgenoten, die zich niks aantrekken van het erbarmelijke lot van christenen in het Midden-Oosten, zodanig inferieur vinden. Amsterdam Post concludeerde dat tussen het pact van Links met de islam geen wig gedreven mag worden. (5) In de linkse kringen mag men geen kwaad woord spreken over de moslims die intolerant gedragen. Daarmee sluiten linkse politici, progressieven en pressie-activisten hun ogen voor de realiteit, ook al geloven ze in hun eigen leugens over 'de tolerante en menslievende islam.'  Hoe dom zijn de links-progressieven dat ze de historische lessen niet ter harte genomen hebben, zullen zij het gelag moeten betalen. Ze vergeten een belangrijk en historisch les van de Iraanse Revolutie dat Iraanse links-progressieven en  communisten Khomeini aan de macht hadden geholpen, omdat ze dachten dat alle macht aan het volk gegeven zou worden. Echter bleek dat ze bedrogen waren, was de kous daarmee af. Khomeini keerde zich tegen links en verbood alle linkse partijen. Nu hebben alle Nederlandse links-progressieven zichzelf voor de gek gehouden. Straks zal het bedrog aan het licht komen, als de salafisten de macht in Nederland overnemen. Heel spoedig zal de Moslim Broederschap de macht in Egypte en in de hele regio overnemen, wat niet alleen een catastrofe is voor de christenen in deze islamitische landen, maar ook voor de hele wereld! De salafisten worden in Europa met de dag steeds sterk en brengen de moslims daar aan hun kant. Vooral laagopgeleide moslimjongeren zijn zeer vatbaar voor het salafisme. De wereld, vooral het Westen, zou moeten ophouden te geloven in dit boerenbedrog van revolutie en 'Arabische Lente.' (2)


De Arabische Lente deugt helemaal niet, nu u de keiharde feiten over het lot van christenen gelezen hebt. De Arabische Lente is in werkelijkheid een Arabische herfst. Na de Arabische herfst komt een lange islamitische winter. Ik zeg nogmaals: gematigde islam bestaat helemaal niet! Hou dus op te geloven in het sprookje van de Arabische Lente en de gematigde islam! En wees niet onverschillig. Ik herinner me een ernstig waarschuwing van Floris B. Bakels, een voormalige gevangene van nazi-concentratiekampen. Hij schreef zeer huiveringwekkende woorden in zijn boek "Nacht und Nebel": 


"Roependen in de woestijn waarschuwen terecht voor komende catastrofes. Als schrijver van dit boek voeg ik mij bij hen. De doden verplichten mij daartoe. Wie straks leest waartoe demonisch bezetenen in staat zijn geweest, mag niet verzuchten: niet meer aan denken, dat is voorbij, wij leven in vrede. Het is niet voorbij en wij leven niet in vrede. Voor mij staat het vast dat zeer grote rampen op komst zijn - de voorboden kan men waarnemen - wanneer de mens zijn God niet terugvindt, niet wil luisteren naar wat gezegd is, niet wil doen wat bevolen is. Misschien heeft het nageslacht er wat aan, kennis te nemen van ervaringen van overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog, met name bezetting en concentratiekampen: hoe een terreurbewind functioneert, en het verzet daartegen. Het nageslacht moge weten hoe, indien ogenschijnlijk satan regeert, God almachtig is en blijft. HET KAN NOG VAN PAS KOMEN!" (6)


U bent gewaarschuwd. Wij allemaal zijn gewaarschuwd. Onthou de huiveringwekkende waarschuwing van Floris B. Bakels goed: Het kan nog van pas komen. Wat westerse politici, media, links-progressieven en ook westerse kerken (!) betreft, hen staat een vreselijk noodlot te wachten. Over de kerken gesproken. Vorig jaar besprak de Wereldraad van Kerken in Volos, Griekenland, de benarde positie van christenen in het Midden-Oosten. Tijdens de conferentie bogen 30 theologen, sociale wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van kerken vijf dagen lang zich over de vraag waarom de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten zo ingekrompen zijn. In plaats van het aanwijzen van de ware schuldigen richtte de Wereldraad haar pijlen op Israël. In het slotverklaring van de Wereldraad kreeg Israël de schuld voor de hele rotzooi! De islamitische dreiging werd helemaal niet besproken en opgenomen in de slotverklaring. De Wereldraad verzon een smerige leugen dat Israël, in het bijzonder het zionisme, het leven voor de christenen in de regio onhoudbaar zou maken. In werkelijkheid neemt het aantal christenen in Israël toe, terwijl de christelijke gemeenschappen in islamitische landen sterk inkrimpen. Bovendien is Israël het enige land in het Midden-Oosten, waar de christenen, de Joden en de moslims echte godsdienstvrijheid mogen beleven. Als ik u was, zou ik naar Israël gaan om te kijken of het waar is dat christenen, moslims en Joden echte godsdienstvrijheid in deze land hebben. Bovendien is het oneerlijk van de westerse kerken dat ze de schuld aan Israël geven, terwijl ze zichzelf de pleitbezorgers van het Palestijnse volk noemen. Beseffen zij wel waarover zij praten!? De Palestijnse Autoriteit en de Hamas hebben Palestijnse christenen ook vermoord. U hoort helemaal niets van de westerse media en alle journaals hebben u vast en zeker niet gemeld van gruwelijke slachtpartijen onder Palestijnse christenen. De daders zijn allen aanhangers van de PA en Hamas!! Sinds de machtsovername door Hamas in de Gazastrook zijn christelijke gebouwen meermalen doelwit van moslim-radicalen. Met granaatwerpers bestormden gemaskerde mannen een rooms-katholieke kerk en een school die door nonnen werd beheerd. "De aanvallers verwoestten alles, inclusief alle kruizen, het Heilige Boek en computers,"verklaarde pater Musalam tegenover de Jerusalem Post. Het meest verontwaardigd was hij over de verbranding van Bijbels. "Zij hebben geen respect voor de betrekkingen tussen moslims en christenen,"aldus Pater. (7) Er kleeft bloed aan de handen van de westerse politici, die de PA en de Hamas financieël steunen en ook zaken doen met hen maar hun ogen sluiten voor de bloedige vervolging van de Palestijnse christenen. Als ik u was, zou ik informatie opzoeken bij aantal websites zoals Open Doors, Likoed Nederland. Bij Open Doors, Likoed Nederland en paar websites vind u alle informatie over vervolgingen in islamitische landen en Palestijnse gebieden, dan zult u wel gaan zien dat het volkomen waar is wat ik u verteld heb.  


De westerse kerkelijke leiders en christelijke politici die de pleitbezorgers zijn van de islam in het Westen en de zogenaamde 'Palestijnse zaak', zijn de Judassen geworden. Ze hebben niet alleen hun Arabische medegelovigen maar ook Jezus Christus verraden en verloochend. Dan is er een zeer ernstig Bijbelse waarschuwing voor de westerse kerkelijke en politieke leiders. De waarschuwing is ook aan het adres van het Westen gericht. Wanneer Here Jezus in Zijn grote heerlijkheid terugkomt met zijn engelenlegers, dan zal Hij op de oordeelstroon zitten en de volken zullen voor Hem verzameld worden. Here Jezus zal de volken van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. Tot de volken, die aan Zijn linkerhand staan, zal Hij zeggen:"Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest,  naakt ben Ik en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis  en gij hebt Mij niet bezocht." Dan zullen de volken hovaardig zeggen:"Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis? Hebben wij U niet gediend?" Dan zal Jezus hun antwoorden en zeggen:"Voorwaar, Ik zeg u: gij hebt één van deze noodlijdenden, vervolgde christenen en verdrukten niet geholpen, hebt gij Mij ook niet geholpen. Gij hebt één van mijn broeders aangedaan, hebt gij Mij ook aangedaan. Gaat weg, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is!" Matthéüs 25:31-46 Westerse politici, kerkleiders en links-progressieven die niet opkomen voor de vervolgde christenen, zullen zeker geoordeeld worden, want ze hebben verdrukten en vervolgden verraden en overgeleverd aan de wolven die hen verscheuren en verslinden. De huidige kerkleiders die de leugen verkondigen dat de God van Israël en de god van de moslims één en dezelfde god zijn, zijn in werkelijkheid huurlingen. Als ze de islamitische wolven zien aankomen, laten ze hun kudde in de steek. Precies zoals Here Jezus ook zegt over huurlingen die zich als herders voordoen:


"Ik ben de Goede Herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht - en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen - want hij is een huurling en de schapen gaan hem NIET TER HARTE." 
Johannes 10:12-13


Ja, het lot van vervolgde christenen gaat de westerse kerkleiders en politici helemaal niet ter harte! Ze laten de Arabische christenen die verdrukt zijn, aan hun eigen lot over, waarna de christenen afgeslacht worden door de salafisten. De Egyptische, Libische, Tunesische, Syrische en Jemeense salafisten gaan gewoon door met de Jihad tegen de christenen, zoals de Koran het bevolen heeft. Ze blijven doorgaan, zodat alle christenen, boeddhisten, hindoe's, Joden en niet-moslims uitgeroeid zijn. Dat staat ook letterlijk in de Koran! Gelooft u het niet? Goed, laat mij een vers uit de Koran voor u citeren dat Allah de islam zal laten zegevieren:


"Hij is het, die zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende." 
Soera 48:28


Verder geen commentaar. U bent gewaarschuwd. Het Westen zwijgt en stemt in met de afslachting van Egyptische, Palestijnse en Syrische christenen door de moslim-extremisten!! Het heeft veel te maken met olie, ook wel het zwarte goud genoemd. Westerse politici lijden blijkbaar aan goudkoorts!!! Maar in de nabije toekomst zal God het Westen zwaar oordelen doordat alle olietoevoer daadwerkelijk gestopt zal worden en het dichtkranen van olie een doodssteek is voor het westers kapitalisme en alle westerse economieën, waaronder de Nederlandse!! Lees Openbaring 18:11-13. 
                                                         Wordt vervolgd


De Arabische christenen hebben krachtige steun van westerse broeders en zusters heel hard nodig. Daarom horen de westerse christenen voor hun vervolgde broeders en zusters op te komen en voor hen te bidden, opdat de Heer hen de kracht moge geven. Bid ook voor westerse politici en regeringen, opdat hun ogen geopend zullen worden voor het grote gevaar dat ons allemaal dreigt. Bid ook voor de moslims, opdat de ketenen van de islam verbroken zullen worden! God heeft moslims ook lief en roept ons op om ook voor de vervolgers die naar onze leven staan, te bidden. Bid ook voor salafisten, opdat zij tot inkeer komen en behouden mogen worden. God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.


                                                                     Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:


(1) SDOK: Een blik op de islam
(2) Artikel7.nu 23-05-2011
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Kopten
(4) Logic Free Zone
(5) Het Vrije Volk, Amsterdam Post
(6) Nacht und Nebel, pag. 10-11. Door Floris B. Bakels
(7) Likoed NederlandGeen opmerkingen: